IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel"

Transkript

1 IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel 1

2 INDHOLD... 2 FORRETNINGSBEGREBSSKABELON... 4 A-KASSE... 5 ANDEN AKTØR... 6 ANSÆTTELSE I FLEKSJOB... 8 ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD...10 ARBEJDSEVNEMETODE ARBEJDSEVNEVURDERINGEN...12 BORGER I JOBCENTER...13 CV...15 FORSØRGELSESHISTORIK...18 HELHEDSVURDERING...19 HELHEDSVURDERING AF BESKÆFTIGELSESPOTENTIALET HENVISNING TIL DANSKUDDANNELSE...21 INDGANGEN INDIVIDUELT KONTAKTFORLØB INDLEDENDE VISITATION INTEGRATIONSKONTRAKT INTRODUKTIONSPROGRAM JOBCENTER...31 JOBPLAN JOBSAMTALE MATCHKATEGORIER MÅLGRUPPER I BESKÆFTIGELSESLOVEN MÅLGRUPPER I INTEGRATIONSLOVEN RESSOURCEPROFIL REVALIDERING RÅDIGHEDSVURDERING STAMOPLYSNINGER STRAKSMATCH...51 SYGEDAGPENGEOPFØLGNING SYGEOPFØLGNINGSPLAN SYSTEMATISK FORMIDLINGSFORLØB TILBUD UDBYDER AF DANSKUDDANNELSE UDDANNELSESPÅLÆG VIRKSOMHED I JOBCENTER VIRKSOMHEDSPRAKTIK

3 VISITATION (SYGEDAGPENGE)...61 YDELSESKONTOR BEGREBSMODELTEGNING

4 Forretningsbegrebsskabelon /beskrivelse Her beskrives hvilket begreb der er tale om. Denne kategori vil ofte danne udgangspunkt for dele af de nedenstående. Begrebet vil typisk være beskrevet flere forskellige steder (loven, bekendtgørelsen, lovbekendtgørelsen, vejledninger, cirkulærer, skrivelser mm.). Her sammenskrives disse informationer. Her angives, hvilke eventuelle andre ord, der bruges om samme begreb. (det skal tilstræbes at der fremover kun bliver anvendt 1 term) Her angives, hvilke attributter og metadata, der beskriver begrebet. Altså, hvilke oplysninger indeholder/afspejler begrebet. Brugervendt identifikation Her angives, hvilke faktorer, der betyder, at en bruger kan identificere begrebet. Her angives, hvor mange forekomster, der er tale om (pr. jobcenter eller landsdækkende) Her angives, hvilken proces (AGA-nummer+navn), der opretter eller behandler objektet første gang vi "møder" begrebet i jobcenteret. Her angives, hvilken eller hvilke proces(ser) (AGA-nummer+navn), der viderebehandler eller redigerer begrebet efterfølgende. Her angives, hvilken eller hvilke proces(ser) (AGA-nummer+navn), der afslutter den kontakt jobcenteret har med begrebet. Her anføres, hvilke retskilder, der danner baggrund for ovenstående informationer. Her anføres, hvilken blanketkilde, der evt. danner baggrund for ovenstående. 4

5 A-kasse Ved en A-kasse forstås en forening af personer, der har sluttet sig sammen alene med det formål at sikre sig økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivning er henlagt til kasserne. A-kasserne varetager udbetalingen af dagpenge for forsikrede ledige, vurderer rådigheden, samt rådgiver og vejleder A- kassens medlemmer mv. Jobcenteret varetager den beskæftigelsesrettede indsats overfor A-kassens medlemmer i forbindelse med ledighed. Arbejdsløshedskasse DFA-kode A-kasse navn Adresse Telefon/mobil Fax Hjemmeside A-kasse nummer 32 hovedkasser + underafdelinger afhængigt af den enkelte A-kasse Bekendtgørelse nr. 874 af 11. september 2005 af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., 30-5

6 Anden aktør Ved anden aktør forstås en anden offentlig eller privat samarbejdspartner, som jobcenteret har indgået aftale med. Jobcenteret kan overlade det til andre at udføre opgaver og træffe afgørelse efter beskæftigelsesloven. Ansvaret for indsatsen påhviler dog fortsat staten og kommunen. Andre aktører, der af jobcenteret har fået overladt opgaven med at varetage beskæftigelsesindsatsen for en person, forpligter på samme måde som jobcenteret personen til at møde til samtaler og deltage i aktiviteter og tilbud. Andre aktører skal herved overholde samme regler, som gælder for staten og kommunen i jobcenteret i forbindelse med indkaldelse til samtaler, deltagelse i aktiviteter og afgivelse af tilbud. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om krav til andre aktørers sagsbehandling, herunder om frister og procedurer i forbindelse med sagsbehandlingen, og om, hvorledes staten og kommunen i jobcenteret fører tilsyn med andre aktører. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, hvordan beskæftigelsesindsatsen kan varetages af andre aktører, herunder hvordan personer, der er omfattet af loven, skal have mulighed for at vælge mellem flere aktører. Andre aktører, ekstern aktør, privat aktør Navn Adresse Telefon CVR-nummer Kontaktoplysninger Som følge af jobcenterets samarbejde med anden aktør skal følgende registreres i Arbejdsmarkedsportalen: Aftaleregistrering med registrering af målgrupper, priser, bonus, m.v. Henvisning, hvor jobcenteret kan henvise ledige til andre aktører, som man har aftaler med. Henvisningen giver aktøren adgang til at registrere i arbejdsmarkedsportalen, herunder i visitationsværktøjet (DRV) om de henviste. Afvikling, hvor aktøren skal registrere jobplaner med den ledige samt oplyse jobcenteret om kontakten med den ledige Økonomi- og statistikrapporter, som opgør dels bestandsopgørelser hos anden aktør, dels fakturagrundlag for drift og bonus. CVR-nummer - 6

7 Lov nr. 522 af 24. juni Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, kap. 4 LBK nr. 685 af 29. juni Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 2a som ændret ved lov nr. 176 af 27. februar

8 Ansættelse i fleksjob Kommunen giver tilbud om fleksjob til personer, som ikke modtager førtidspension efter lov om social pension, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter denne lov samt andre foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Undtaget herfra er tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen. Kommunen sørger for, at personer under 65 år med varige begrænsninger i arbejdsevnen har mulighed for: 1) ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob efter 70 eller 2) støtte til at fastholde beskæftigelsen i egen virksomhed efter 75. Oplysninger om arbejdstager o Navn o Adresse o CPR-nummer Beslutningsdato Arbejdstager tilbydes ansættelse hos o Navn o Adresse o CVR-nummer o Telefonnummer o o Kontaktperson Varighed og indhold o Startdato o Ugentligt timetal aflønnet o Ugentligt timetal arbejdstid o Hvorvidt kommunen yder tilskud til lønnen med ½-delen eller 2/3-delen o Stillingsbetegnelse o Hvorvidt stillingen er fuldtid eller deltid o Jobindhold Vejledning om tilbuddets vilkår Vejledning om klagemuligheder Oplysninger om kommunen o Navn o Adresse o Kontaktperson o Telefonnummer o o Dato o Underskrift Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats: 2 og (kapitel 13) 8

9 Rettigheder ifølge persondataloven LBK nr. 685 af 29. juni Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 13, AB 215 Tilbud om ansættelse i fleksjob 9

10 Ansættelse med løntilskud Personer, der er omfattet af LAB 2, nr. 1-4, 6, 8 og 10, kan få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Tilbud om ansættelse med løntilskud gives 1) med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer af personer, der er omfattet af 2, nr. 1-4, 2) med henblik på opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse for personer, der er omfattet af 2, nr. 6, og 3) med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet af personer, der er omfattet af 2, nr. 8. Løntilskud, ansættelse i løntilskudsjob. Formål med tilbuddet Tilbudsmodtager navn/cpr Arbejdsgiver navn/cvr Godkendelse af blanket 206 Ved udbetaling af løntilskud: dokumentation for lønudgiften f.eks. i form af lønsedler Tilbud og jobplan LBK nr. 685 af 29. juni Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel BEK nr 1676 af 19. december Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Persondataloven/ Retssikkerhedsloven 11 og 12 AB 211 Tilbud om ansættelse med løntilskud AB221 - Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder (03/2007) AB Anmodning om udbetaling af løntilskud - fast timesats (03/2007) AB Erklæring om merbeskæftigelse mv. og høring af de ansatte forud for ansættelse med løntilskud (03/2007) 10

11 Arbejdsevnemetode Arbejdsevnemetoden er en lovbestemt metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevnen. Det helt overordnede mål med metoden er at hjælpe ledige eller sygemeldte borgere med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Arbejdsevnemetoden understøtter en afklaring og udvikling af borgerens arbejdsevne. Endvidere understøtter metoden en systematisk dokumentation i forbindelse med sagsbehandlingen. Arbejdsevnemetoden skal anvendes i sager om revalidering, fleksjob og førtidspension. For at fremme en systematisk og integreret brug af arbejdsevnemetoden på alle de arbejdsmarkedsrettede områder foreslås metoden også anvendt i sager om kontanthjælp/aktivering og sygedagpenge, hvor borgerens arbejdsevne vurderes at være truet. Arbejdsevnemetoden redegør bl.a. for, hvordan sagsbehandleren kan beskrive borgerens ressourcer og eventuelle barrierer i forhold til at kunne udføre et arbejde. Beskrivelsen af borgerens ressourcer tager udgangspunkt i en ressourceprofil, som er grundstammen i arbejdsevnemetoden. På baggrund af beskrivelsen af borgerens ressourcer, muligheder og barrierer foretager kommunen en arbejdsevnevurdering. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevnen ved hjælp af ressourceprofil og arbejdsevnevurdering. 1 BEK nr af 13. december Bekendtgørelse om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne 11

12 Arbejdsevnevurderingen Arbejdsevnevurderingen er kommunens vurdering af borgerens arbejdsevne på grundlag af en samlet beskrivelse og vurdering af borgerens faglige og personlige ressourcer, udviklingsmuligheder og barrierer sammenholdt med en vurdering af, hvilke konkrete jobfunktioner, som borgeren kan varetage på arbejdsmarkedet. Arbejdsevnevurderingen er en del af arbejdsevnemetoden og udarbejdes bl.a. på baggrund af ressourceprofilen. Notering i ressourceprofilens vurderingsdel CPR-nummer Dato på ressourceprofil BEK nr af 13. december 2006 Bekendtgørelse om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne 12

13 Borger i jobcenter Ved borger i jobcenter forstås en person, som har kontakt til jobcenteret, og som der i den forbindelse er behov for at foretage en systemmæssig registrering af. Borgeren i jobcenteret vil ofte være en registreret ledig (arbejdssøgende), men kan også have kontakt til jobcenteret af andre grunde. Borgeren i jobcenteret kan være: Forsikret ledig/dagpengemodtager Modtager af kontanthjælp eller starthjælp Revalidend Sygedagpengemodtager Barselsdagpengemodtager Førtidspensionist (skånejob) Fleksjobberettiget Ung under 18 år Person omfattet af integrationsloven Beskæftiget Hjemmegående Borgeren i jobcentret bliver i praksis ofte alene blive omtalt som den ledige, selv om dette er et snævrere begreb end borgeren, jf. ovenstående, og derfor ikke et korrekt synonym. I almindelighed: CPR-nummer Navn og adresse Statsborgerskab/herkomst Civilstand Evt. historik Evt. AF-tilmelding Evt. Telefon/mobil Evt. Evt. E-boks Hvis borgeren er forsikret ledig eller har ansøgt om eller modtager kontant- eller starthjælp kun på grund af ledighed, gælder særlige regler i bekendtgørelse nr af 18. december 2006 om det fælles datagrundlag CPR-nummer 13

14 BEK nr af 18. december Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag ved registrering og afmelding som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret og ved det individuelle kontaktforløb hos kommunen og staten i jobcenteret 14

15 CV CV curriculum vitae er borgerens egen beskrivelse af egne kvalifikationer i forbindelse med jobsøgning. CV et er oplysninger om den arbejdssøgendes arbejds- og uddannelsesmæssige baggrund, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for formidling af arbejde. Borgeren har som følge af rådighedsforpligtelsen pligt til at indberette og løbende bekræfte sit CV på jobnet.dk. CV anvendes af arbejdsgivere i jobnet.dk til søgning blandt ledige for at finde kvalificeret arbejdskraft. Jobcenteret bruger ligeledes CV-banken til at udsøge den rette medarbejder. Jobcenteret skal have mulighed for at foretage kontrol af CV og godkende CV. Alle CV er skal inden 1 måned efter de er oprettet godkendes af jobcenteret. Et CV skal dække følgende 11 områder: 1. Personlige oplysninger 2. Tidligere beskæftigelse 3. Uddannelse 4. Anden erfaring 5. Almene it-kvalifikationer 6. Sprog 7. Kørekort og bil 8. Personlig beskrivelse 9. Stillingsbetegnelser og kvalifikationer 10. Arbejdssted 11. Ansættelsesvilkår CPR-nummer CV nummer CV oprettelsesdato CV seneste ændringsdato CV seneste gyldighedsdato CV aktiv markering Godkendt af Godkendt dato Opfulgt af Opfølgningsdato Markering for egen bil Markering for kørekort Sprog Erfaring Ønsker Fagbetegnelse Gennemført uddannelse 15

16 Ønsket uddannelse Personlig beskrivelse Jobcenter rådgiver CPR-nummer CV oprettelsesdato LBK nr. 685 af 29. juni 2005 Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 6 16

17 Dialogguide Dialogguiden er et lovbestemt redskab til en systematisk beskrivelse og en samlet vurdering af en persons beskæftigelsespotentiale. Denne kan understøttes af oplysninger om den økonomiske hjælp, personen tidligere har modtaget (Forsørgelseshistorik). Jobcenteret eller anden aktør skal i beskrivelsen og vurderingen, tage udgangspunkt i en jobsamtale med personen. Dialogguiden består af følgende opmærksomhedsområder, som kommunen, staten i jobcenteret eller anden aktør, i det omfang det er nødvendigt, skal være opmærksom på: 1) Eget arbejdsmarkedsperspektiv, 2) Faglige og praktiske kompetencer, 3) Personlige kompetencer, 4) Økonomi og netværk og 5) Helbred, herunder misbrug. 1) Eget arbejdsmarkedsperspektiv, 2) Faglige og praktiske kompetencer, 3) Personlige kompetencer, 4) Økonomi og netværk og 5) Helbred, herunder misbrug. Jobsamtalen BEK nr af 18. december Bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontaktforløb. 17

18 Forsørgelseshistorik Den lediges forsørgelseshistorik er oplysninger om den økonomiske hjælp, den ledige tidligere har modtaget CPR-nummer Tidligere økonomiske udbetalinger Datoer CPR-nummer Dato BEK nr af 18. december Bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontaktforløb 18

19 Helhedsvurdering En helhedsvurdering betyder, at kommunen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Kommunen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning. LBK nr. 56 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 5 19

20 Helhedsvurdering af beskæftigelsespotentialet En helhedsvurdering af beskæftigelsespotentialet er en samlet vurdering af den lediges beskæftigelsespotentiale og benyttes af jobcenteret i relation til visitation og kontaktforløb. I den forbindelse benyttes redskaberne matchkategorisering, dialogguide og evt. forsørgelseshistorik. Der skal senest ved den første jobsamtale i det individuelle kontaktforløb foretages en helhedsvurdering af den lediges beskæftigelsespotentiale. Helhedsvurderingen munder konkret ud i en matchkategorisering af den ledige. Nogle gange populært kaldet den skriftlige vurdering. BEK nr af 18. december Bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontaktforløb 20

21 Henvisning til danskuddannelse Med henvisning til danskuddannelse forstås den henvisning, som kommunalbestyrelsen i bopælskommunen foretager til en udbyder af danskuddannelse som forudsætning for en borgers (typisk udlændings) optagelse til danskuddannelse. For personer omfattet af integrationsloven eller hvor henvisningen sker som led i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal henvisningen foretages af kommunen i jobcentret. For andre borgere omfattet af danskuddannelsesloven (selvforsørgere, studerende, au pair m.v.) kan henvisningen ske via jobcentret, men kommunen kan også vælge at placere opgaven i en anden forvaltning. For ledige dagpengemodtagere, der henvises til danskuddannelse som led i et aktivt tilbud, foretages henvisningen af staten i jobcentret. Bopælskommunen har pligt til at give tilbud om danskuddannelse i op til 3 år til voksne udlændinge, der er fyldt 18 år og som har opholdstilladelse i Danmark eller efter gældende lovgivning har ret til at opholde sig i Danmark uden opholdstilladelse. Det er desuden en betingelse, at borgeren bor og er folkeregistreret i kommunen. Udlændinge under 18 år kan også henvises til danskuddannelse, hvis bopælskommunen ikke anser det for muligt eller relevant at henvise til andet tilbud f.eks. i den kommunale ungdomsskole. Visse danske statsborgere kan desuden henvises til danskuddannelse. Det drejer sig især om herboende grønlændere og færinger. For selvforsørgere, der ikke er omfattet af integrationsloven, skal der ikke foretages en visitation forud for henvisningen, idet kommunen alene skal sikre, at borgeren opfylder en række objektive betingelser for at blive optaget til danskuddannelse (bopæl i kommunen, ikke tidligere opbrugt ret til danskuddannelse m.v.). Selvforsørgere, der ikke er omfattet af integrationsloven, har ret til frit valg af udbyder. Kommunen har hjemmel til at opkræve et gebyr pr. modul. For personer omfattet af tilbud efter integrationsloven eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats sker henvisning som led i udarbejdelsen af en integrationskontrakt eller jobplan. Henvisning skal ske så rettidigt, så undervisningen kan påbegyndes senest 1 måned efter borgerens anmodning eller senest 1 måned efter at kommunen har overtaget integrationsansvaret for personer omfattet af integrationsloven. Kommunen har efter danskuddannelsesloven pligt til at informere udlændinge bosat i kommunen om retten til danskuddannelse. Af henvisningen skal følgende fremgå: Udbyders navn og adresse Henvisningsdato efter (hvis tidligere henvisning) Aktuel henvisningsdato Personoplysninger, herunder navn, adresse, cpr. nummer, statsborgerskab og modersmål Kursistkategori afhængigt af lovgrundlag (I = integrationslov, K = lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, S = selvforsørgere der ikke er omfattet af integrationsloven eller Ø = øvrige) Evt. deltagergebyr, hvis selvforsørger 21

22 Evt. supplerende oplysninger Henvisende kommune (navn, adresse og tlf. nr.) Kontaktperson i kommunen På henvisningsblanketten er der desuden et felt forbeholdt udbyder med plads til angivelse af bl.a. startdato og indplacering på uddannelse og modul. CPR-nummer Dato for henvisning Kursistkategori LBK nr. 259 af 18. marts Lovbekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. BEK nr. 737 af 28. juni Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Kommuneinformation nr

23 Indgangen Ved indgangen forstås den situation eller proces, hvor borgeren første gang henvender sig til kommunen med ansøgning om kontant- eller starthjælp skal kommunen i jobcenteret registrere henvendelsen i det fælles datagrundlag med henblik på kommunikationen med ydelseskontoret. Jobcenteret skal yde råd og vejledning når en person søger om hjælp, jf. aktivlovens 7. Kommunen skal straks vurdere, om der er behov for at yde vejledning om, hvordan den pågældende så vidt muligt ved egen hjælp kan klare øjeblikkelige eller kommende økonomiske problemer. Vejledningen kan bestå i oplysninger om, hvordan den pågældende kan forbedre mulighederne for arbejde eller uddannelse. Kommunen i jobcenteret har derudover ved første henvendelse om anmodning om hjælp følgende opgaver: Foretage en vurdering af, hvorvidt den ledige ansøger om hjælp alene pga. ledighed eller ej. Foretage en helhedsvurdering af den lediges beskæftigelsespotentiale (indplacering i matchkategori). Der kan enten foretages præcis match ved første henvendelse eller der kan anvendes straksmatch. Registreringen foretages i det Digitale Registrerings Værktøj (DRV) hvad enten dette benyttes via Arbejdsmarkedsportalens brugergrænseflade eller via integration af webservicer i et af kommunens IT-systemer. Når en ledig henvender sig første gang i jobcenteret mhp. anmodning om hjælp (første henvendelse) og matchkategorien registreres, angives ydelseskategorien i det fælles datagrundlag automatisk til kontanthjælpsansøger. Der afsendes automatisk digital underretning herom til den del af den kommunale forvaltning, der står for bevilling og udbetaling af hjælpen (ydelsescenteret). Denne underretning sendes for alle kontanthjælpsansøgere, dvs. både med og uden andre problemer end ledighed. Underretningen indeholder cpr. nr. og dato samt en række andre oplysninger. Første henvendelse er et almindeligt synonym. Har tæt sammenhæng med forretningsbegrebet indledende visitation. Registreringer i jobcentersystem og DRV en. LBK nr af 24. oktober Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), 7 BEK nr af 18. december Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag ved registrering og afmelding som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret og ved det individuelle kontaktforløb hos kommunen og staten i jobcenteret. 23

24 Individuelt kontaktforløb For personer, der er omfattet af beskæftigelseslovens 2, nr. 1-4, skal jobcenteret tilrettelægge og gennemføre et individuelt kontaktforløb under hensyn til personens ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse. Såfremt opnåelse af ordinær beskæftigelse ikke umiddelbart er realistisk, tilrettelægges kontaktforløbet med henblik på, at personen bringes tættere på arbejdsmarkedet. Der skal være individuel jobsamtale mindst en gang hver 3. måned. Formålet med det individuelle kontaktforløb er at sikre: Den korteste mulig vej til arbejde for den ledige, At den lediges arbejdskraft bliver synliggjort og At den lediges jobchancer understøttes af en individuel faglig helhedsvurdering af den lediges beskæftigelsespotentiale Som led i understøtningen af den lediges jobsøgning, skal både staten og kommunen i jobcenteret præsentere den ledige for konkrete job ved hver jobsamtale i det individuelle kontaktforløb. Dette gælder dog ikke ledige, der er fritaget for at stå til rådighed eller hvor den lediges situation er således, at det er udelukket, at pågældende kan bestride noget job overhovedet. Ved den indledende visitation foretages en individuel faglig helhedsvurdering af den lediges beskæftigelsespotentiale i form af en matchkategorisering. Hvis en jobsamtale giver anledning til det, foretages en ny individuel faglig helhedsvurdering af den lediges beskæftigelsespotentiale. Til at understøtte vurderingen af den lediges beskæftigelsespotentiale anvendes opmærksomhedsområderne i dialogguiden. I alle jobsamtaler skal dialogguiden anvendes. Det vurderes ved hver samtale, hvor dybt det er nødvendigt at gå med de enkelte opmærksomhedspunkter. Kontaktforløb CPR-nummer Startdato for kontaktforløb Stopdato for kontaktforløb Slutårsag Sagsbehandler(e) Sagstype Frister (opgaver eller erindringer) Frist (dato) Advisering (dato) Slutdato Status Type Dokumentreference Journalisering 3. part reference (læge og virksomhed) 24

25 CPR-nummer startdato Personer, der er omfattet af beskæftigelseslovens 2, nr LBK nr. 685 af 29. juni Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 7 BEK nr af 19. december Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, BEK nr af 18. december Bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontaktforløb. BEK nr af 18. december Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag ved registrering og afmelding som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret og ved det individuelle kontaktforløb hos kommunen og staten i jobcenteret 25

26 Indledende visitation Ved den indledende visitation foretages en individuel faglig helhedsvurdering af den lediges beskæftigelsespotentiale. Når borgeren første gang henvender sig til kommunen med ansøgning om kontant- eller starthjælp efter aktivloven, skal kommunen i jobcenteret vurdere, hvorvidt der anmodes om hjælp alene på grund af ledighed. På den baggrund skal kommunen i jobcenteret registrere vurderingen af den lediges beskæftigelsespotentiale. Vurderingen kan foretages som en præcis match allerede ved den første henvendelse, dvs. indplacering i matchkategori 1 til 5. Alternativt kan vurderingen ved første henvendelse nøjes med at angive hvorvidt den ledige søger om hjælp alene på grund af ledighed eller ej. Ledige uden andre problemer end ledighed placeres i kategorien straksmatch. Anvendes straksmatch, skal der foretages en helhedsvurdering af beskæftigelsespotentialet med præcis matchkategori ved første kontaktsamtale i det individuelle kontaktforløb. Ledige med andre problemer end ledighed, hvor der ikke foretages præcis match ved første henvendelse, placeres i matchkategori 4 indtil første samtale i kontaktforløbet, hvor der skal foretages en helhedsvurdering med præcis matchkategori. Har tæt sammenhæng med forretningsbegrebet indgangen, der dog også omfatter råd og vejledning. CPR-nummer Dato for henvendelsen Status som forsikret/ikke forsikret Vurdering af, hvorvidt der anmodes om hjælp alene på grund af ledighed Vurderingen af den lediges beskæftigelsespotentiale/helhedsvurdering (præcismatch eller straksmatch). Ydelseskategorien BEK nr af 18. december Bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontaktforløb BEK nr af 18. december Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag ved registrering og afmelding som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret og ved det individuelle kontaktforløb hos kommunen og staten i jobcenteret. 26

27 27

28 Integrationskontrakt Personer omfattet af Integrationslovens personkreds skal inden 1. måned efter at kommunen har overtaget integrationsansvaret have udarbejdet en integrationskontrakt. Kontrakten løber indtil personen meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse (dvs. i ca. 7 år) Integrationskontrakten indgås mellem udlændingen og kommunalbestyrelsen på grundlag af en samlet vurdering af den enkelte udlændings situation og behov mhp., at udlændingen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse. I vurderingen skal blandt andet indgå udlændingens individuelle færdigheder og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov. Den relevante udbyder af danskuddannelse skal inddrages mhp at sikre, at udlændingen indplaceres på det rigtige danskuddannelsesniveau. Udlændingen skal samtidig med udarbejdelsen og underskrivelsen af integrationskontrakten underskrive en Erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Kommunalbestyrelsen skal løbende efter behov, og indtil de i kontrakten fastsatte mål er opfyldt, mindst hver 3. måned foretage opfølgning på kontraktens indhold og målsætninger. Kontrakten skal revideres, hvis det viser sig, at der er behov herfor. Ændring af integrationskontrakten sker ved påtegning af den oprindelige kontrakt med underskrift af såvel kommunalbestyrelsen som den pågældende udlænding Handlingsplan, individuel kontrakt, erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund, erklæring om aktivt medborgerskab. Kontrakten indgås skriftligt. Af kontrakten skal følgende fremgå: Udlændingens beskæftigelses- eller uddannelsesmål Beskrivelse af omfang og indholdet af de aktiviteter, der skal sikre, at de opstillede mål nås, herunder sammenhængen mellem danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud Hvilke sanktioner, der efter lovgivningen gælder overfor udlændingen Hvilken betydning manglende opfyldelse af kontrakten kan få for udlændingens mulighed for at blive meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse. Erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Kommunalbestyrelsens underskrift Udlændingens underskrift CPR-nummer Dato Alle nyankomne udlændinge skal have udarbejdet en integrationskontakt. Dvs at volumen svarer til antallet af nyankomne personer, der opfattes af integrationsloven. Opfølgningsforpligtelsen strækker sig indtil opnåelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, dvs. ud over den periode som personen er omfattet af integrationsloven, hvilket betyder at væsentlig flere end dem der er omfattet af integrationsloven vil have en aktiv integrationskontrakt. 28

29 2.4 Integrationskontrakt 2.4 Integrationskontrakt 2.4 Integrationskontrakt Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark BEK nr. 252 af 28. marts Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven LBK nr. 685 af 29. juni Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Udkast til standardkontrakt er vedlagt bekendtgørelsen om udarbejdelse af integrationskontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven. Erklæring om aktivt medborgerskab er oversat til 16 sprog og kan findes via integrationsministeriets hjemmeside 29

30 Introduktionsprogram Introduktionsprogrammet tilbydes som udgangspunkt alle udlændinge omfattet af integrationsloven, når personen er fyldt 18 år ved sin (første) modtagelse i kommunen. Kommunen afgør, om udlændingen omfattes af tilbud om introduktionsprogram. Målgrupper i integrationsloven knytter an til de personer omfattet af integrationsloven, som skal have tilbud et introduktionsprogram. Introduktionsprogrammet tilbydes som udgangspunkt alle udlændinge omfattet af integrationsloven, når personen er fyldt 18 år ved sin (første) modtagelse i kommunen. Målgruppen kan dels i 3: Ydelsesmodtagere Ledige, der er selvforsørgende (forsørget af deres ægtefælle) Beskæftigede Udlændinge, personer omfattet af integrationsloven, selvforsørgende, modtagere af introduktionsydelse CPR-nummer eller udlændingenummer Dato CPR-nummer eller udlændingenummer Dato Lov om integration af udlændinge i Danmark 30

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Appendiks. Samtaler og kontakt

Appendiks. Samtaler og kontakt Appendiks Samtaler og kontakt 1. Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygdom A-kassens rådighedsvurdering af ledige dagpengemodtagere ved sygdom afskaffes, da a-kassen altid skal vurdere, om

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

VEJLEDNING om LØNTILSKUD

VEJLEDNING om LØNTILSKUD 7. juni 2012 VEJLEDNING om LØNTILSKUD Vejledningens disposition: Sidetal på alle afsnit i disposition 1. Vejledningens opbygning 2. Personkreds + krav om forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen

Afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen Afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen Udarbejdet for beskæftigelsesministeriet oktober 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Om Væk med bøvlet...13 Afsnit 2: Overordnede problemstillinger...19 Afsnit

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats Styring, regulering eller retssikkerhed? John Klausen adjunkt, cand. jur., ph.d. 2010 John Klausen Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Handicap ingen hindring for job GUIDE

Handicap ingen hindring for job GUIDE Handicap ingen hindring for job GUIDE Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2. Hvem gør hvad - oversigt 3. Målgruppen 4. Handilex 5. Personlig assistance - til hvem? 6. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Januar 2014 Indledning Beskæftigelsesområdet har som mange andre fagområder sit eget sprog. Her er ord, som man ikke genfinder andre steder og ord, som i det øvrige samfundsliv

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere