IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel"

Transkript

1 IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel 1

2 INDHOLD... 2 FORRETNINGSBEGREBSSKABELON... 4 A-KASSE... 5 ANDEN AKTØR... 6 ANSÆTTELSE I FLEKSJOB... 8 ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD...10 ARBEJDSEVNEMETODE ARBEJDSEVNEVURDERINGEN...12 BORGER I JOBCENTER...13 CV...15 FORSØRGELSESHISTORIK...18 HELHEDSVURDERING...19 HELHEDSVURDERING AF BESKÆFTIGELSESPOTENTIALET HENVISNING TIL DANSKUDDANNELSE...21 INDGANGEN INDIVIDUELT KONTAKTFORLØB INDLEDENDE VISITATION INTEGRATIONSKONTRAKT INTRODUKTIONSPROGRAM JOBCENTER...31 JOBPLAN JOBSAMTALE MATCHKATEGORIER MÅLGRUPPER I BESKÆFTIGELSESLOVEN MÅLGRUPPER I INTEGRATIONSLOVEN RESSOURCEPROFIL REVALIDERING RÅDIGHEDSVURDERING STAMOPLYSNINGER STRAKSMATCH...51 SYGEDAGPENGEOPFØLGNING SYGEOPFØLGNINGSPLAN SYSTEMATISK FORMIDLINGSFORLØB TILBUD UDBYDER AF DANSKUDDANNELSE UDDANNELSESPÅLÆG VIRKSOMHED I JOBCENTER VIRKSOMHEDSPRAKTIK

3 VISITATION (SYGEDAGPENGE)...61 YDELSESKONTOR BEGREBSMODELTEGNING

4 Forretningsbegrebsskabelon /beskrivelse Her beskrives hvilket begreb der er tale om. Denne kategori vil ofte danne udgangspunkt for dele af de nedenstående. Begrebet vil typisk være beskrevet flere forskellige steder (loven, bekendtgørelsen, lovbekendtgørelsen, vejledninger, cirkulærer, skrivelser mm.). Her sammenskrives disse informationer. Her angives, hvilke eventuelle andre ord, der bruges om samme begreb. (det skal tilstræbes at der fremover kun bliver anvendt 1 term) Her angives, hvilke attributter og metadata, der beskriver begrebet. Altså, hvilke oplysninger indeholder/afspejler begrebet. Brugervendt identifikation Her angives, hvilke faktorer, der betyder, at en bruger kan identificere begrebet. Her angives, hvor mange forekomster, der er tale om (pr. jobcenter eller landsdækkende) Her angives, hvilken proces (AGA-nummer+navn), der opretter eller behandler objektet første gang vi "møder" begrebet i jobcenteret. Her angives, hvilken eller hvilke proces(ser) (AGA-nummer+navn), der viderebehandler eller redigerer begrebet efterfølgende. Her angives, hvilken eller hvilke proces(ser) (AGA-nummer+navn), der afslutter den kontakt jobcenteret har med begrebet. Her anføres, hvilke retskilder, der danner baggrund for ovenstående informationer. Her anføres, hvilken blanketkilde, der evt. danner baggrund for ovenstående. 4

5 A-kasse Ved en A-kasse forstås en forening af personer, der har sluttet sig sammen alene med det formål at sikre sig økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivning er henlagt til kasserne. A-kasserne varetager udbetalingen af dagpenge for forsikrede ledige, vurderer rådigheden, samt rådgiver og vejleder A- kassens medlemmer mv. Jobcenteret varetager den beskæftigelsesrettede indsats overfor A-kassens medlemmer i forbindelse med ledighed. Arbejdsløshedskasse DFA-kode A-kasse navn Adresse Telefon/mobil Fax Hjemmeside A-kasse nummer 32 hovedkasser + underafdelinger afhængigt af den enkelte A-kasse Bekendtgørelse nr. 874 af 11. september 2005 af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., 30-5

6 Anden aktør Ved anden aktør forstås en anden offentlig eller privat samarbejdspartner, som jobcenteret har indgået aftale med. Jobcenteret kan overlade det til andre at udføre opgaver og træffe afgørelse efter beskæftigelsesloven. Ansvaret for indsatsen påhviler dog fortsat staten og kommunen. Andre aktører, der af jobcenteret har fået overladt opgaven med at varetage beskæftigelsesindsatsen for en person, forpligter på samme måde som jobcenteret personen til at møde til samtaler og deltage i aktiviteter og tilbud. Andre aktører skal herved overholde samme regler, som gælder for staten og kommunen i jobcenteret i forbindelse med indkaldelse til samtaler, deltagelse i aktiviteter og afgivelse af tilbud. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om krav til andre aktørers sagsbehandling, herunder om frister og procedurer i forbindelse med sagsbehandlingen, og om, hvorledes staten og kommunen i jobcenteret fører tilsyn med andre aktører. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, hvordan beskæftigelsesindsatsen kan varetages af andre aktører, herunder hvordan personer, der er omfattet af loven, skal have mulighed for at vælge mellem flere aktører. Andre aktører, ekstern aktør, privat aktør Navn Adresse Telefon CVR-nummer Kontaktoplysninger Som følge af jobcenterets samarbejde med anden aktør skal følgende registreres i Arbejdsmarkedsportalen: Aftaleregistrering med registrering af målgrupper, priser, bonus, m.v. Henvisning, hvor jobcenteret kan henvise ledige til andre aktører, som man har aftaler med. Henvisningen giver aktøren adgang til at registrere i arbejdsmarkedsportalen, herunder i visitationsværktøjet (DRV) om de henviste. Afvikling, hvor aktøren skal registrere jobplaner med den ledige samt oplyse jobcenteret om kontakten med den ledige Økonomi- og statistikrapporter, som opgør dels bestandsopgørelser hos anden aktør, dels fakturagrundlag for drift og bonus. CVR-nummer - 6

7 Lov nr. 522 af 24. juni Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, kap. 4 LBK nr. 685 af 29. juni Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 2a som ændret ved lov nr. 176 af 27. februar

8 Ansættelse i fleksjob Kommunen giver tilbud om fleksjob til personer, som ikke modtager førtidspension efter lov om social pension, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter denne lov samt andre foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Undtaget herfra er tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen. Kommunen sørger for, at personer under 65 år med varige begrænsninger i arbejdsevnen har mulighed for: 1) ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob efter 70 eller 2) støtte til at fastholde beskæftigelsen i egen virksomhed efter 75. Oplysninger om arbejdstager o Navn o Adresse o CPR-nummer Beslutningsdato Arbejdstager tilbydes ansættelse hos o Navn o Adresse o CVR-nummer o Telefonnummer o o Kontaktperson Varighed og indhold o Startdato o Ugentligt timetal aflønnet o Ugentligt timetal arbejdstid o Hvorvidt kommunen yder tilskud til lønnen med ½-delen eller 2/3-delen o Stillingsbetegnelse o Hvorvidt stillingen er fuldtid eller deltid o Jobindhold Vejledning om tilbuddets vilkår Vejledning om klagemuligheder Oplysninger om kommunen o Navn o Adresse o Kontaktperson o Telefonnummer o o Dato o Underskrift Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats: 2 og (kapitel 13) 8

9 Rettigheder ifølge persondataloven LBK nr. 685 af 29. juni Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 13, AB 215 Tilbud om ansættelse i fleksjob 9

10 Ansættelse med løntilskud Personer, der er omfattet af LAB 2, nr. 1-4, 6, 8 og 10, kan få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Tilbud om ansættelse med løntilskud gives 1) med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer af personer, der er omfattet af 2, nr. 1-4, 2) med henblik på opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse for personer, der er omfattet af 2, nr. 6, og 3) med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet af personer, der er omfattet af 2, nr. 8. Løntilskud, ansættelse i løntilskudsjob. Formål med tilbuddet Tilbudsmodtager navn/cpr Arbejdsgiver navn/cvr Godkendelse af blanket 206 Ved udbetaling af løntilskud: dokumentation for lønudgiften f.eks. i form af lønsedler Tilbud og jobplan LBK nr. 685 af 29. juni Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel BEK nr 1676 af 19. december Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Persondataloven/ Retssikkerhedsloven 11 og 12 AB 211 Tilbud om ansættelse med løntilskud AB221 - Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder (03/2007) AB Anmodning om udbetaling af løntilskud - fast timesats (03/2007) AB Erklæring om merbeskæftigelse mv. og høring af de ansatte forud for ansættelse med løntilskud (03/2007) 10

11 Arbejdsevnemetode Arbejdsevnemetoden er en lovbestemt metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevnen. Det helt overordnede mål med metoden er at hjælpe ledige eller sygemeldte borgere med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Arbejdsevnemetoden understøtter en afklaring og udvikling af borgerens arbejdsevne. Endvidere understøtter metoden en systematisk dokumentation i forbindelse med sagsbehandlingen. Arbejdsevnemetoden skal anvendes i sager om revalidering, fleksjob og førtidspension. For at fremme en systematisk og integreret brug af arbejdsevnemetoden på alle de arbejdsmarkedsrettede områder foreslås metoden også anvendt i sager om kontanthjælp/aktivering og sygedagpenge, hvor borgerens arbejdsevne vurderes at være truet. Arbejdsevnemetoden redegør bl.a. for, hvordan sagsbehandleren kan beskrive borgerens ressourcer og eventuelle barrierer i forhold til at kunne udføre et arbejde. Beskrivelsen af borgerens ressourcer tager udgangspunkt i en ressourceprofil, som er grundstammen i arbejdsevnemetoden. På baggrund af beskrivelsen af borgerens ressourcer, muligheder og barrierer foretager kommunen en arbejdsevnevurdering. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevnen ved hjælp af ressourceprofil og arbejdsevnevurdering. 1 BEK nr af 13. december Bekendtgørelse om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne 11

12 Arbejdsevnevurderingen Arbejdsevnevurderingen er kommunens vurdering af borgerens arbejdsevne på grundlag af en samlet beskrivelse og vurdering af borgerens faglige og personlige ressourcer, udviklingsmuligheder og barrierer sammenholdt med en vurdering af, hvilke konkrete jobfunktioner, som borgeren kan varetage på arbejdsmarkedet. Arbejdsevnevurderingen er en del af arbejdsevnemetoden og udarbejdes bl.a. på baggrund af ressourceprofilen. Notering i ressourceprofilens vurderingsdel CPR-nummer Dato på ressourceprofil BEK nr af 13. december 2006 Bekendtgørelse om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne 12

13 Borger i jobcenter Ved borger i jobcenter forstås en person, som har kontakt til jobcenteret, og som der i den forbindelse er behov for at foretage en systemmæssig registrering af. Borgeren i jobcenteret vil ofte være en registreret ledig (arbejdssøgende), men kan også have kontakt til jobcenteret af andre grunde. Borgeren i jobcenteret kan være: Forsikret ledig/dagpengemodtager Modtager af kontanthjælp eller starthjælp Revalidend Sygedagpengemodtager Barselsdagpengemodtager Førtidspensionist (skånejob) Fleksjobberettiget Ung under 18 år Person omfattet af integrationsloven Beskæftiget Hjemmegående Borgeren i jobcentret bliver i praksis ofte alene blive omtalt som den ledige, selv om dette er et snævrere begreb end borgeren, jf. ovenstående, og derfor ikke et korrekt synonym. I almindelighed: CPR-nummer Navn og adresse Statsborgerskab/herkomst Civilstand Evt. historik Evt. AF-tilmelding Evt. Telefon/mobil Evt. Evt. E-boks Hvis borgeren er forsikret ledig eller har ansøgt om eller modtager kontant- eller starthjælp kun på grund af ledighed, gælder særlige regler i bekendtgørelse nr af 18. december 2006 om det fælles datagrundlag CPR-nummer 13

14 BEK nr af 18. december Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag ved registrering og afmelding som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret og ved det individuelle kontaktforløb hos kommunen og staten i jobcenteret 14

15 CV CV curriculum vitae er borgerens egen beskrivelse af egne kvalifikationer i forbindelse med jobsøgning. CV et er oplysninger om den arbejdssøgendes arbejds- og uddannelsesmæssige baggrund, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for formidling af arbejde. Borgeren har som følge af rådighedsforpligtelsen pligt til at indberette og løbende bekræfte sit CV på jobnet.dk. CV anvendes af arbejdsgivere i jobnet.dk til søgning blandt ledige for at finde kvalificeret arbejdskraft. Jobcenteret bruger ligeledes CV-banken til at udsøge den rette medarbejder. Jobcenteret skal have mulighed for at foretage kontrol af CV og godkende CV. Alle CV er skal inden 1 måned efter de er oprettet godkendes af jobcenteret. Et CV skal dække følgende 11 områder: 1. Personlige oplysninger 2. Tidligere beskæftigelse 3. Uddannelse 4. Anden erfaring 5. Almene it-kvalifikationer 6. Sprog 7. Kørekort og bil 8. Personlig beskrivelse 9. Stillingsbetegnelser og kvalifikationer 10. Arbejdssted 11. Ansættelsesvilkår CPR-nummer CV nummer CV oprettelsesdato CV seneste ændringsdato CV seneste gyldighedsdato CV aktiv markering Godkendt af Godkendt dato Opfulgt af Opfølgningsdato Markering for egen bil Markering for kørekort Sprog Erfaring Ønsker Fagbetegnelse Gennemført uddannelse 15

16 Ønsket uddannelse Personlig beskrivelse Jobcenter rådgiver CPR-nummer CV oprettelsesdato LBK nr. 685 af 29. juni 2005 Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 6 16

17 Dialogguide Dialogguiden er et lovbestemt redskab til en systematisk beskrivelse og en samlet vurdering af en persons beskæftigelsespotentiale. Denne kan understøttes af oplysninger om den økonomiske hjælp, personen tidligere har modtaget (Forsørgelseshistorik). Jobcenteret eller anden aktør skal i beskrivelsen og vurderingen, tage udgangspunkt i en jobsamtale med personen. Dialogguiden består af følgende opmærksomhedsområder, som kommunen, staten i jobcenteret eller anden aktør, i det omfang det er nødvendigt, skal være opmærksom på: 1) Eget arbejdsmarkedsperspektiv, 2) Faglige og praktiske kompetencer, 3) Personlige kompetencer, 4) Økonomi og netværk og 5) Helbred, herunder misbrug. 1) Eget arbejdsmarkedsperspektiv, 2) Faglige og praktiske kompetencer, 3) Personlige kompetencer, 4) Økonomi og netværk og 5) Helbred, herunder misbrug. Jobsamtalen BEK nr af 18. december Bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontaktforløb. 17

18 Forsørgelseshistorik Den lediges forsørgelseshistorik er oplysninger om den økonomiske hjælp, den ledige tidligere har modtaget CPR-nummer Tidligere økonomiske udbetalinger Datoer CPR-nummer Dato BEK nr af 18. december Bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontaktforløb 18

19 Helhedsvurdering En helhedsvurdering betyder, at kommunen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Kommunen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning. LBK nr. 56 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 5 19

20 Helhedsvurdering af beskæftigelsespotentialet En helhedsvurdering af beskæftigelsespotentialet er en samlet vurdering af den lediges beskæftigelsespotentiale og benyttes af jobcenteret i relation til visitation og kontaktforløb. I den forbindelse benyttes redskaberne matchkategorisering, dialogguide og evt. forsørgelseshistorik. Der skal senest ved den første jobsamtale i det individuelle kontaktforløb foretages en helhedsvurdering af den lediges beskæftigelsespotentiale. Helhedsvurderingen munder konkret ud i en matchkategorisering af den ledige. Nogle gange populært kaldet den skriftlige vurdering. BEK nr af 18. december Bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontaktforløb 20

21 Henvisning til danskuddannelse Med henvisning til danskuddannelse forstås den henvisning, som kommunalbestyrelsen i bopælskommunen foretager til en udbyder af danskuddannelse som forudsætning for en borgers (typisk udlændings) optagelse til danskuddannelse. For personer omfattet af integrationsloven eller hvor henvisningen sker som led i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal henvisningen foretages af kommunen i jobcentret. For andre borgere omfattet af danskuddannelsesloven (selvforsørgere, studerende, au pair m.v.) kan henvisningen ske via jobcentret, men kommunen kan også vælge at placere opgaven i en anden forvaltning. For ledige dagpengemodtagere, der henvises til danskuddannelse som led i et aktivt tilbud, foretages henvisningen af staten i jobcentret. Bopælskommunen har pligt til at give tilbud om danskuddannelse i op til 3 år til voksne udlændinge, der er fyldt 18 år og som har opholdstilladelse i Danmark eller efter gældende lovgivning har ret til at opholde sig i Danmark uden opholdstilladelse. Det er desuden en betingelse, at borgeren bor og er folkeregistreret i kommunen. Udlændinge under 18 år kan også henvises til danskuddannelse, hvis bopælskommunen ikke anser det for muligt eller relevant at henvise til andet tilbud f.eks. i den kommunale ungdomsskole. Visse danske statsborgere kan desuden henvises til danskuddannelse. Det drejer sig især om herboende grønlændere og færinger. For selvforsørgere, der ikke er omfattet af integrationsloven, skal der ikke foretages en visitation forud for henvisningen, idet kommunen alene skal sikre, at borgeren opfylder en række objektive betingelser for at blive optaget til danskuddannelse (bopæl i kommunen, ikke tidligere opbrugt ret til danskuddannelse m.v.). Selvforsørgere, der ikke er omfattet af integrationsloven, har ret til frit valg af udbyder. Kommunen har hjemmel til at opkræve et gebyr pr. modul. For personer omfattet af tilbud efter integrationsloven eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats sker henvisning som led i udarbejdelsen af en integrationskontrakt eller jobplan. Henvisning skal ske så rettidigt, så undervisningen kan påbegyndes senest 1 måned efter borgerens anmodning eller senest 1 måned efter at kommunen har overtaget integrationsansvaret for personer omfattet af integrationsloven. Kommunen har efter danskuddannelsesloven pligt til at informere udlændinge bosat i kommunen om retten til danskuddannelse. Af henvisningen skal følgende fremgå: Udbyders navn og adresse Henvisningsdato efter (hvis tidligere henvisning) Aktuel henvisningsdato Personoplysninger, herunder navn, adresse, cpr. nummer, statsborgerskab og modersmål Kursistkategori afhængigt af lovgrundlag (I = integrationslov, K = lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, S = selvforsørgere der ikke er omfattet af integrationsloven eller Ø = øvrige) Evt. deltagergebyr, hvis selvforsørger 21

22 Evt. supplerende oplysninger Henvisende kommune (navn, adresse og tlf. nr.) Kontaktperson i kommunen På henvisningsblanketten er der desuden et felt forbeholdt udbyder med plads til angivelse af bl.a. startdato og indplacering på uddannelse og modul. CPR-nummer Dato for henvisning Kursistkategori LBK nr. 259 af 18. marts Lovbekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. BEK nr. 737 af 28. juni Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Kommuneinformation nr

23 Indgangen Ved indgangen forstås den situation eller proces, hvor borgeren første gang henvender sig til kommunen med ansøgning om kontant- eller starthjælp skal kommunen i jobcenteret registrere henvendelsen i det fælles datagrundlag med henblik på kommunikationen med ydelseskontoret. Jobcenteret skal yde råd og vejledning når en person søger om hjælp, jf. aktivlovens 7. Kommunen skal straks vurdere, om der er behov for at yde vejledning om, hvordan den pågældende så vidt muligt ved egen hjælp kan klare øjeblikkelige eller kommende økonomiske problemer. Vejledningen kan bestå i oplysninger om, hvordan den pågældende kan forbedre mulighederne for arbejde eller uddannelse. Kommunen i jobcenteret har derudover ved første henvendelse om anmodning om hjælp følgende opgaver: Foretage en vurdering af, hvorvidt den ledige ansøger om hjælp alene pga. ledighed eller ej. Foretage en helhedsvurdering af den lediges beskæftigelsespotentiale (indplacering i matchkategori). Der kan enten foretages præcis match ved første henvendelse eller der kan anvendes straksmatch. Registreringen foretages i det Digitale Registrerings Værktøj (DRV) hvad enten dette benyttes via Arbejdsmarkedsportalens brugergrænseflade eller via integration af webservicer i et af kommunens IT-systemer. Når en ledig henvender sig første gang i jobcenteret mhp. anmodning om hjælp (første henvendelse) og matchkategorien registreres, angives ydelseskategorien i det fælles datagrundlag automatisk til kontanthjælpsansøger. Der afsendes automatisk digital underretning herom til den del af den kommunale forvaltning, der står for bevilling og udbetaling af hjælpen (ydelsescenteret). Denne underretning sendes for alle kontanthjælpsansøgere, dvs. både med og uden andre problemer end ledighed. Underretningen indeholder cpr. nr. og dato samt en række andre oplysninger. Første henvendelse er et almindeligt synonym. Har tæt sammenhæng med forretningsbegrebet indledende visitation. Registreringer i jobcentersystem og DRV en. LBK nr af 24. oktober Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), 7 BEK nr af 18. december Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag ved registrering og afmelding som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret og ved det individuelle kontaktforløb hos kommunen og staten i jobcenteret. 23

24 Individuelt kontaktforløb For personer, der er omfattet af beskæftigelseslovens 2, nr. 1-4, skal jobcenteret tilrettelægge og gennemføre et individuelt kontaktforløb under hensyn til personens ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse. Såfremt opnåelse af ordinær beskæftigelse ikke umiddelbart er realistisk, tilrettelægges kontaktforløbet med henblik på, at personen bringes tættere på arbejdsmarkedet. Der skal være individuel jobsamtale mindst en gang hver 3. måned. Formålet med det individuelle kontaktforløb er at sikre: Den korteste mulig vej til arbejde for den ledige, At den lediges arbejdskraft bliver synliggjort og At den lediges jobchancer understøttes af en individuel faglig helhedsvurdering af den lediges beskæftigelsespotentiale Som led i understøtningen af den lediges jobsøgning, skal både staten og kommunen i jobcenteret præsentere den ledige for konkrete job ved hver jobsamtale i det individuelle kontaktforløb. Dette gælder dog ikke ledige, der er fritaget for at stå til rådighed eller hvor den lediges situation er således, at det er udelukket, at pågældende kan bestride noget job overhovedet. Ved den indledende visitation foretages en individuel faglig helhedsvurdering af den lediges beskæftigelsespotentiale i form af en matchkategorisering. Hvis en jobsamtale giver anledning til det, foretages en ny individuel faglig helhedsvurdering af den lediges beskæftigelsespotentiale. Til at understøtte vurderingen af den lediges beskæftigelsespotentiale anvendes opmærksomhedsområderne i dialogguiden. I alle jobsamtaler skal dialogguiden anvendes. Det vurderes ved hver samtale, hvor dybt det er nødvendigt at gå med de enkelte opmærksomhedspunkter. Kontaktforløb CPR-nummer Startdato for kontaktforløb Stopdato for kontaktforløb Slutårsag Sagsbehandler(e) Sagstype Frister (opgaver eller erindringer) Frist (dato) Advisering (dato) Slutdato Status Type Dokumentreference Journalisering 3. part reference (læge og virksomhed) 24

25 CPR-nummer startdato Personer, der er omfattet af beskæftigelseslovens 2, nr LBK nr. 685 af 29. juni Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 7 BEK nr af 19. december Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, BEK nr af 18. december Bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontaktforløb. BEK nr af 18. december Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag ved registrering og afmelding som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret og ved det individuelle kontaktforløb hos kommunen og staten i jobcenteret 25

26 Indledende visitation Ved den indledende visitation foretages en individuel faglig helhedsvurdering af den lediges beskæftigelsespotentiale. Når borgeren første gang henvender sig til kommunen med ansøgning om kontant- eller starthjælp efter aktivloven, skal kommunen i jobcenteret vurdere, hvorvidt der anmodes om hjælp alene på grund af ledighed. På den baggrund skal kommunen i jobcenteret registrere vurderingen af den lediges beskæftigelsespotentiale. Vurderingen kan foretages som en præcis match allerede ved den første henvendelse, dvs. indplacering i matchkategori 1 til 5. Alternativt kan vurderingen ved første henvendelse nøjes med at angive hvorvidt den ledige søger om hjælp alene på grund af ledighed eller ej. Ledige uden andre problemer end ledighed placeres i kategorien straksmatch. Anvendes straksmatch, skal der foretages en helhedsvurdering af beskæftigelsespotentialet med præcis matchkategori ved første kontaktsamtale i det individuelle kontaktforløb. Ledige med andre problemer end ledighed, hvor der ikke foretages præcis match ved første henvendelse, placeres i matchkategori 4 indtil første samtale i kontaktforløbet, hvor der skal foretages en helhedsvurdering med præcis matchkategori. Har tæt sammenhæng med forretningsbegrebet indgangen, der dog også omfatter råd og vejledning. CPR-nummer Dato for henvendelsen Status som forsikret/ikke forsikret Vurdering af, hvorvidt der anmodes om hjælp alene på grund af ledighed Vurderingen af den lediges beskæftigelsespotentiale/helhedsvurdering (præcismatch eller straksmatch). Ydelseskategorien BEK nr af 18. december Bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontaktforløb BEK nr af 18. december Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag ved registrering og afmelding som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret og ved det individuelle kontaktforløb hos kommunen og staten i jobcenteret. 26

27 27

28 Integrationskontrakt Personer omfattet af Integrationslovens personkreds skal inden 1. måned efter at kommunen har overtaget integrationsansvaret have udarbejdet en integrationskontrakt. Kontrakten løber indtil personen meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse (dvs. i ca. 7 år) Integrationskontrakten indgås mellem udlændingen og kommunalbestyrelsen på grundlag af en samlet vurdering af den enkelte udlændings situation og behov mhp., at udlændingen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse. I vurderingen skal blandt andet indgå udlændingens individuelle færdigheder og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov. Den relevante udbyder af danskuddannelse skal inddrages mhp at sikre, at udlændingen indplaceres på det rigtige danskuddannelsesniveau. Udlændingen skal samtidig med udarbejdelsen og underskrivelsen af integrationskontrakten underskrive en Erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Kommunalbestyrelsen skal løbende efter behov, og indtil de i kontrakten fastsatte mål er opfyldt, mindst hver 3. måned foretage opfølgning på kontraktens indhold og målsætninger. Kontrakten skal revideres, hvis det viser sig, at der er behov herfor. Ændring af integrationskontrakten sker ved påtegning af den oprindelige kontrakt med underskrift af såvel kommunalbestyrelsen som den pågældende udlænding Handlingsplan, individuel kontrakt, erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund, erklæring om aktivt medborgerskab. Kontrakten indgås skriftligt. Af kontrakten skal følgende fremgå: Udlændingens beskæftigelses- eller uddannelsesmål Beskrivelse af omfang og indholdet af de aktiviteter, der skal sikre, at de opstillede mål nås, herunder sammenhængen mellem danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud Hvilke sanktioner, der efter lovgivningen gælder overfor udlændingen Hvilken betydning manglende opfyldelse af kontrakten kan få for udlændingens mulighed for at blive meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse. Erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Kommunalbestyrelsens underskrift Udlændingens underskrift CPR-nummer Dato Alle nyankomne udlændinge skal have udarbejdet en integrationskontakt. Dvs at volumen svarer til antallet af nyankomne personer, der opfattes af integrationsloven. Opfølgningsforpligtelsen strækker sig indtil opnåelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, dvs. ud over den periode som personen er omfattet af integrationsloven, hvilket betyder at væsentlig flere end dem der er omfattet af integrationsloven vil have en aktiv integrationskontrakt. 28

29 2.4 Integrationskontrakt 2.4 Integrationskontrakt 2.4 Integrationskontrakt Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark BEK nr. 252 af 28. marts Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven LBK nr. 685 af 29. juni Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Udkast til standardkontrakt er vedlagt bekendtgørelsen om udarbejdelse af integrationskontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven. Erklæring om aktivt medborgerskab er oversat til 16 sprog og kan findes via integrationsministeriets hjemmeside 29

30 Introduktionsprogram Introduktionsprogrammet tilbydes som udgangspunkt alle udlændinge omfattet af integrationsloven, når personen er fyldt 18 år ved sin (første) modtagelse i kommunen. Kommunen afgør, om udlændingen omfattes af tilbud om introduktionsprogram. Målgrupper i integrationsloven knytter an til de personer omfattet af integrationsloven, som skal have tilbud et introduktionsprogram. Introduktionsprogrammet tilbydes som udgangspunkt alle udlændinge omfattet af integrationsloven, når personen er fyldt 18 år ved sin (første) modtagelse i kommunen. Målgruppen kan dels i 3: Ydelsesmodtagere Ledige, der er selvforsørgende (forsørget af deres ægtefælle) Beskæftigede Udlændinge, personer omfattet af integrationsloven, selvforsørgende, modtagere af introduktionsydelse CPR-nummer eller udlændingenummer Dato CPR-nummer eller udlændingenummer Dato Lov om integration af udlændinge i Danmark 30

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk Beskæftigelseslovgivningssystemet LAB -2008 www.finkelstein.dk Styring og sagsbehandling Ansvars- og styringsloven Retssikkerhedsloven Forvaltningsloven Persondataloven Offentlighedsloven VEJ nr. 73 af

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet I medfør af 32, stk. 1 og 6, 39, 45, stk. 3, 49, stk. 2, 50, stk. 1 og 2, 52 i lov nr. 1482 af 23. december

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen I medfør af 61, 65 og 66 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Dagens program Præsentation Socialret Arbejdsmarkedsrettet intervention Socialret er en central del af vores velfærdssamfund og omfatter bl.a. forskellige former for rettigheder, såsom kontanthjælp,

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten.

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten. (For)revalidering - antal Revalidering www.finkelsten.dk FINKELSTEIN 3 BM: Konjunktur og arbejdsmarked - Uge 23 Aktuelle tal LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6 FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 21 1 Regler

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

13 bud på nedbringelse af sygefraværet

13 bud på nedbringelse af sygefraværet NOTAT 13 bud på nedbringelse af sygefraværet Den 18. februar 08 Indsatsen for at reducere sygefraværet bør som minimum bestå af en indsats i forhold til arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads holdningerne

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser

Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser Vejledning Tilbudsgiver skal give sin besvarelse af behovet og mulighederne med snitflader/integrationer i løsningsbeskrivelsen (bilag 2). Indholdsfortegnelse

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik Kompetenceplan Lov om aktiv socialpolitik Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses og Erhvervsudvalg DIR = Direktør = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef

Læs mere

Kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp

Kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp Ankestyrelsens praksisundersøgelser Kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp Februar 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp Februar

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats):

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats): Retssikkerhedsloven, forvaltningslove, offentlighedsloven og almindelige principper for god forvaltningsskik: RTL: 10 (officialprincippet) sagen skal være oplyst tilstrækkeligt inden der træffes en afgørelse

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge,

Læs mere

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen.

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen. Standardblanket B. TILMELDINGSBLANKET for anden aktør ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE

SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE Information om samarbejdsaftale mellem Jobcenter Aarhus og LO a-kasser Senest revideret november - 2014 Formål og indhold Samarbejdsaftalen har til formål at fremme en fælles

Læs mere

Tag a-kassen med til samtalen

Tag a-kassen med til samtalen F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Sygemeldte ledige Tag a-kassen med til samtalen på sygedagpengekontoret Tag a-kassen med til samtalen på sygedagpengekontoret er udgivet

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat Sekretariatet Ligeværd Januar 2008 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat Notatet er udarbejdet for Foreningsfællesskabet Ligeværd af juristerne Jannie Dyring og Jens Meyhoff. NOTAT

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere