IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel"

Transkript

1 IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel 1

2 INDHOLD... 2 FORRETNINGSBEGREBSSKABELON... 4 A-KASSE... 5 ANDEN AKTØR... 6 ANSÆTTELSE I FLEKSJOB... 8 ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD...10 ARBEJDSEVNEMETODE ARBEJDSEVNEVURDERINGEN...12 BORGER I JOBCENTER...13 CV...15 FORSØRGELSESHISTORIK...18 HELHEDSVURDERING...19 HELHEDSVURDERING AF BESKÆFTIGELSESPOTENTIALET HENVISNING TIL DANSKUDDANNELSE...21 INDGANGEN INDIVIDUELT KONTAKTFORLØB INDLEDENDE VISITATION INTEGRATIONSKONTRAKT INTRODUKTIONSPROGRAM JOBCENTER...31 JOBPLAN JOBSAMTALE MATCHKATEGORIER MÅLGRUPPER I BESKÆFTIGELSESLOVEN MÅLGRUPPER I INTEGRATIONSLOVEN RESSOURCEPROFIL REVALIDERING RÅDIGHEDSVURDERING STAMOPLYSNINGER STRAKSMATCH...51 SYGEDAGPENGEOPFØLGNING SYGEOPFØLGNINGSPLAN SYSTEMATISK FORMIDLINGSFORLØB TILBUD UDBYDER AF DANSKUDDANNELSE UDDANNELSESPÅLÆG VIRKSOMHED I JOBCENTER VIRKSOMHEDSPRAKTIK

3 VISITATION (SYGEDAGPENGE)...61 YDELSESKONTOR BEGREBSMODELTEGNING

4 Forretningsbegrebsskabelon /beskrivelse Her beskrives hvilket begreb der er tale om. Denne kategori vil ofte danne udgangspunkt for dele af de nedenstående. Begrebet vil typisk være beskrevet flere forskellige steder (loven, bekendtgørelsen, lovbekendtgørelsen, vejledninger, cirkulærer, skrivelser mm.). Her sammenskrives disse informationer. Her angives, hvilke eventuelle andre ord, der bruges om samme begreb. (det skal tilstræbes at der fremover kun bliver anvendt 1 term) Her angives, hvilke attributter og metadata, der beskriver begrebet. Altså, hvilke oplysninger indeholder/afspejler begrebet. Brugervendt identifikation Her angives, hvilke faktorer, der betyder, at en bruger kan identificere begrebet. Her angives, hvor mange forekomster, der er tale om (pr. jobcenter eller landsdækkende) Her angives, hvilken proces (AGA-nummer+navn), der opretter eller behandler objektet første gang vi "møder" begrebet i jobcenteret. Her angives, hvilken eller hvilke proces(ser) (AGA-nummer+navn), der viderebehandler eller redigerer begrebet efterfølgende. Her angives, hvilken eller hvilke proces(ser) (AGA-nummer+navn), der afslutter den kontakt jobcenteret har med begrebet. Her anføres, hvilke retskilder, der danner baggrund for ovenstående informationer. Her anføres, hvilken blanketkilde, der evt. danner baggrund for ovenstående. 4

5 A-kasse Ved en A-kasse forstås en forening af personer, der har sluttet sig sammen alene med det formål at sikre sig økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivning er henlagt til kasserne. A-kasserne varetager udbetalingen af dagpenge for forsikrede ledige, vurderer rådigheden, samt rådgiver og vejleder A- kassens medlemmer mv. Jobcenteret varetager den beskæftigelsesrettede indsats overfor A-kassens medlemmer i forbindelse med ledighed. Arbejdsløshedskasse DFA-kode A-kasse navn Adresse Telefon/mobil Fax Hjemmeside A-kasse nummer 32 hovedkasser + underafdelinger afhængigt af den enkelte A-kasse Bekendtgørelse nr. 874 af 11. september 2005 af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., 30-5

6 Anden aktør Ved anden aktør forstås en anden offentlig eller privat samarbejdspartner, som jobcenteret har indgået aftale med. Jobcenteret kan overlade det til andre at udføre opgaver og træffe afgørelse efter beskæftigelsesloven. Ansvaret for indsatsen påhviler dog fortsat staten og kommunen. Andre aktører, der af jobcenteret har fået overladt opgaven med at varetage beskæftigelsesindsatsen for en person, forpligter på samme måde som jobcenteret personen til at møde til samtaler og deltage i aktiviteter og tilbud. Andre aktører skal herved overholde samme regler, som gælder for staten og kommunen i jobcenteret i forbindelse med indkaldelse til samtaler, deltagelse i aktiviteter og afgivelse af tilbud. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om krav til andre aktørers sagsbehandling, herunder om frister og procedurer i forbindelse med sagsbehandlingen, og om, hvorledes staten og kommunen i jobcenteret fører tilsyn med andre aktører. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, hvordan beskæftigelsesindsatsen kan varetages af andre aktører, herunder hvordan personer, der er omfattet af loven, skal have mulighed for at vælge mellem flere aktører. Andre aktører, ekstern aktør, privat aktør Navn Adresse Telefon CVR-nummer Kontaktoplysninger Som følge af jobcenterets samarbejde med anden aktør skal følgende registreres i Arbejdsmarkedsportalen: Aftaleregistrering med registrering af målgrupper, priser, bonus, m.v. Henvisning, hvor jobcenteret kan henvise ledige til andre aktører, som man har aftaler med. Henvisningen giver aktøren adgang til at registrere i arbejdsmarkedsportalen, herunder i visitationsværktøjet (DRV) om de henviste. Afvikling, hvor aktøren skal registrere jobplaner med den ledige samt oplyse jobcenteret om kontakten med den ledige Økonomi- og statistikrapporter, som opgør dels bestandsopgørelser hos anden aktør, dels fakturagrundlag for drift og bonus. CVR-nummer - 6

7 Lov nr. 522 af 24. juni Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, kap. 4 LBK nr. 685 af 29. juni Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 2a som ændret ved lov nr. 176 af 27. februar

8 Ansættelse i fleksjob Kommunen giver tilbud om fleksjob til personer, som ikke modtager førtidspension efter lov om social pension, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter denne lov samt andre foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Undtaget herfra er tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen. Kommunen sørger for, at personer under 65 år med varige begrænsninger i arbejdsevnen har mulighed for: 1) ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob efter 70 eller 2) støtte til at fastholde beskæftigelsen i egen virksomhed efter 75. Oplysninger om arbejdstager o Navn o Adresse o CPR-nummer Beslutningsdato Arbejdstager tilbydes ansættelse hos o Navn o Adresse o CVR-nummer o Telefonnummer o o Kontaktperson Varighed og indhold o Startdato o Ugentligt timetal aflønnet o Ugentligt timetal arbejdstid o Hvorvidt kommunen yder tilskud til lønnen med ½-delen eller 2/3-delen o Stillingsbetegnelse o Hvorvidt stillingen er fuldtid eller deltid o Jobindhold Vejledning om tilbuddets vilkår Vejledning om klagemuligheder Oplysninger om kommunen o Navn o Adresse o Kontaktperson o Telefonnummer o o Dato o Underskrift Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats: 2 og (kapitel 13) 8

9 Rettigheder ifølge persondataloven LBK nr. 685 af 29. juni Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 13, AB 215 Tilbud om ansættelse i fleksjob 9

10 Ansættelse med løntilskud Personer, der er omfattet af LAB 2, nr. 1-4, 6, 8 og 10, kan få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Tilbud om ansættelse med løntilskud gives 1) med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer af personer, der er omfattet af 2, nr. 1-4, 2) med henblik på opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse for personer, der er omfattet af 2, nr. 6, og 3) med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet af personer, der er omfattet af 2, nr. 8. Løntilskud, ansættelse i løntilskudsjob. Formål med tilbuddet Tilbudsmodtager navn/cpr Arbejdsgiver navn/cvr Godkendelse af blanket 206 Ved udbetaling af løntilskud: dokumentation for lønudgiften f.eks. i form af lønsedler Tilbud og jobplan LBK nr. 685 af 29. juni Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel BEK nr 1676 af 19. december Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Persondataloven/ Retssikkerhedsloven 11 og 12 AB 211 Tilbud om ansættelse med løntilskud AB221 - Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder (03/2007) AB Anmodning om udbetaling af løntilskud - fast timesats (03/2007) AB Erklæring om merbeskæftigelse mv. og høring af de ansatte forud for ansættelse med løntilskud (03/2007) 10

11 Arbejdsevnemetode Arbejdsevnemetoden er en lovbestemt metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevnen. Det helt overordnede mål med metoden er at hjælpe ledige eller sygemeldte borgere med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Arbejdsevnemetoden understøtter en afklaring og udvikling af borgerens arbejdsevne. Endvidere understøtter metoden en systematisk dokumentation i forbindelse med sagsbehandlingen. Arbejdsevnemetoden skal anvendes i sager om revalidering, fleksjob og førtidspension. For at fremme en systematisk og integreret brug af arbejdsevnemetoden på alle de arbejdsmarkedsrettede områder foreslås metoden også anvendt i sager om kontanthjælp/aktivering og sygedagpenge, hvor borgerens arbejdsevne vurderes at være truet. Arbejdsevnemetoden redegør bl.a. for, hvordan sagsbehandleren kan beskrive borgerens ressourcer og eventuelle barrierer i forhold til at kunne udføre et arbejde. Beskrivelsen af borgerens ressourcer tager udgangspunkt i en ressourceprofil, som er grundstammen i arbejdsevnemetoden. På baggrund af beskrivelsen af borgerens ressourcer, muligheder og barrierer foretager kommunen en arbejdsevnevurdering. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevnen ved hjælp af ressourceprofil og arbejdsevnevurdering. 1 BEK nr af 13. december Bekendtgørelse om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne 11

12 Arbejdsevnevurderingen Arbejdsevnevurderingen er kommunens vurdering af borgerens arbejdsevne på grundlag af en samlet beskrivelse og vurdering af borgerens faglige og personlige ressourcer, udviklingsmuligheder og barrierer sammenholdt med en vurdering af, hvilke konkrete jobfunktioner, som borgeren kan varetage på arbejdsmarkedet. Arbejdsevnevurderingen er en del af arbejdsevnemetoden og udarbejdes bl.a. på baggrund af ressourceprofilen. Notering i ressourceprofilens vurderingsdel CPR-nummer Dato på ressourceprofil BEK nr af 13. december 2006 Bekendtgørelse om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne 12

13 Borger i jobcenter Ved borger i jobcenter forstås en person, som har kontakt til jobcenteret, og som der i den forbindelse er behov for at foretage en systemmæssig registrering af. Borgeren i jobcenteret vil ofte være en registreret ledig (arbejdssøgende), men kan også have kontakt til jobcenteret af andre grunde. Borgeren i jobcenteret kan være: Forsikret ledig/dagpengemodtager Modtager af kontanthjælp eller starthjælp Revalidend Sygedagpengemodtager Barselsdagpengemodtager Førtidspensionist (skånejob) Fleksjobberettiget Ung under 18 år Person omfattet af integrationsloven Beskæftiget Hjemmegående Borgeren i jobcentret bliver i praksis ofte alene blive omtalt som den ledige, selv om dette er et snævrere begreb end borgeren, jf. ovenstående, og derfor ikke et korrekt synonym. I almindelighed: CPR-nummer Navn og adresse Statsborgerskab/herkomst Civilstand Evt. historik Evt. AF-tilmelding Evt. Telefon/mobil Evt. Evt. E-boks Hvis borgeren er forsikret ledig eller har ansøgt om eller modtager kontant- eller starthjælp kun på grund af ledighed, gælder særlige regler i bekendtgørelse nr af 18. december 2006 om det fælles datagrundlag CPR-nummer 13

14 BEK nr af 18. december Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag ved registrering og afmelding som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret og ved det individuelle kontaktforløb hos kommunen og staten i jobcenteret 14

15 CV CV curriculum vitae er borgerens egen beskrivelse af egne kvalifikationer i forbindelse med jobsøgning. CV et er oplysninger om den arbejdssøgendes arbejds- og uddannelsesmæssige baggrund, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for formidling af arbejde. Borgeren har som følge af rådighedsforpligtelsen pligt til at indberette og løbende bekræfte sit CV på jobnet.dk. CV anvendes af arbejdsgivere i jobnet.dk til søgning blandt ledige for at finde kvalificeret arbejdskraft. Jobcenteret bruger ligeledes CV-banken til at udsøge den rette medarbejder. Jobcenteret skal have mulighed for at foretage kontrol af CV og godkende CV. Alle CV er skal inden 1 måned efter de er oprettet godkendes af jobcenteret. Et CV skal dække følgende 11 områder: 1. Personlige oplysninger 2. Tidligere beskæftigelse 3. Uddannelse 4. Anden erfaring 5. Almene it-kvalifikationer 6. Sprog 7. Kørekort og bil 8. Personlig beskrivelse 9. Stillingsbetegnelser og kvalifikationer 10. Arbejdssted 11. Ansættelsesvilkår CPR-nummer CV nummer CV oprettelsesdato CV seneste ændringsdato CV seneste gyldighedsdato CV aktiv markering Godkendt af Godkendt dato Opfulgt af Opfølgningsdato Markering for egen bil Markering for kørekort Sprog Erfaring Ønsker Fagbetegnelse Gennemført uddannelse 15

16 Ønsket uddannelse Personlig beskrivelse Jobcenter rådgiver CPR-nummer CV oprettelsesdato LBK nr. 685 af 29. juni 2005 Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 6 16

17 Dialogguide Dialogguiden er et lovbestemt redskab til en systematisk beskrivelse og en samlet vurdering af en persons beskæftigelsespotentiale. Denne kan understøttes af oplysninger om den økonomiske hjælp, personen tidligere har modtaget (Forsørgelseshistorik). Jobcenteret eller anden aktør skal i beskrivelsen og vurderingen, tage udgangspunkt i en jobsamtale med personen. Dialogguiden består af følgende opmærksomhedsområder, som kommunen, staten i jobcenteret eller anden aktør, i det omfang det er nødvendigt, skal være opmærksom på: 1) Eget arbejdsmarkedsperspektiv, 2) Faglige og praktiske kompetencer, 3) Personlige kompetencer, 4) Økonomi og netværk og 5) Helbred, herunder misbrug. 1) Eget arbejdsmarkedsperspektiv, 2) Faglige og praktiske kompetencer, 3) Personlige kompetencer, 4) Økonomi og netværk og 5) Helbred, herunder misbrug. Jobsamtalen BEK nr af 18. december Bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontaktforløb. 17

18 Forsørgelseshistorik Den lediges forsørgelseshistorik er oplysninger om den økonomiske hjælp, den ledige tidligere har modtaget CPR-nummer Tidligere økonomiske udbetalinger Datoer CPR-nummer Dato BEK nr af 18. december Bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontaktforløb 18

19 Helhedsvurdering En helhedsvurdering betyder, at kommunen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Kommunen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning. LBK nr. 56 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 5 19

20 Helhedsvurdering af beskæftigelsespotentialet En helhedsvurdering af beskæftigelsespotentialet er en samlet vurdering af den lediges beskæftigelsespotentiale og benyttes af jobcenteret i relation til visitation og kontaktforløb. I den forbindelse benyttes redskaberne matchkategorisering, dialogguide og evt. forsørgelseshistorik. Der skal senest ved den første jobsamtale i det individuelle kontaktforløb foretages en helhedsvurdering af den lediges beskæftigelsespotentiale. Helhedsvurderingen munder konkret ud i en matchkategorisering af den ledige. Nogle gange populært kaldet den skriftlige vurdering. BEK nr af 18. december Bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontaktforløb 20

21 Henvisning til danskuddannelse Med henvisning til danskuddannelse forstås den henvisning, som kommunalbestyrelsen i bopælskommunen foretager til en udbyder af danskuddannelse som forudsætning for en borgers (typisk udlændings) optagelse til danskuddannelse. For personer omfattet af integrationsloven eller hvor henvisningen sker som led i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal henvisningen foretages af kommunen i jobcentret. For andre borgere omfattet af danskuddannelsesloven (selvforsørgere, studerende, au pair m.v.) kan henvisningen ske via jobcentret, men kommunen kan også vælge at placere opgaven i en anden forvaltning. For ledige dagpengemodtagere, der henvises til danskuddannelse som led i et aktivt tilbud, foretages henvisningen af staten i jobcentret. Bopælskommunen har pligt til at give tilbud om danskuddannelse i op til 3 år til voksne udlændinge, der er fyldt 18 år og som har opholdstilladelse i Danmark eller efter gældende lovgivning har ret til at opholde sig i Danmark uden opholdstilladelse. Det er desuden en betingelse, at borgeren bor og er folkeregistreret i kommunen. Udlændinge under 18 år kan også henvises til danskuddannelse, hvis bopælskommunen ikke anser det for muligt eller relevant at henvise til andet tilbud f.eks. i den kommunale ungdomsskole. Visse danske statsborgere kan desuden henvises til danskuddannelse. Det drejer sig især om herboende grønlændere og færinger. For selvforsørgere, der ikke er omfattet af integrationsloven, skal der ikke foretages en visitation forud for henvisningen, idet kommunen alene skal sikre, at borgeren opfylder en række objektive betingelser for at blive optaget til danskuddannelse (bopæl i kommunen, ikke tidligere opbrugt ret til danskuddannelse m.v.). Selvforsørgere, der ikke er omfattet af integrationsloven, har ret til frit valg af udbyder. Kommunen har hjemmel til at opkræve et gebyr pr. modul. For personer omfattet af tilbud efter integrationsloven eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats sker henvisning som led i udarbejdelsen af en integrationskontrakt eller jobplan. Henvisning skal ske så rettidigt, så undervisningen kan påbegyndes senest 1 måned efter borgerens anmodning eller senest 1 måned efter at kommunen har overtaget integrationsansvaret for personer omfattet af integrationsloven. Kommunen har efter danskuddannelsesloven pligt til at informere udlændinge bosat i kommunen om retten til danskuddannelse. Af henvisningen skal følgende fremgå: Udbyders navn og adresse Henvisningsdato efter (hvis tidligere henvisning) Aktuel henvisningsdato Personoplysninger, herunder navn, adresse, cpr. nummer, statsborgerskab og modersmål Kursistkategori afhængigt af lovgrundlag (I = integrationslov, K = lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, S = selvforsørgere der ikke er omfattet af integrationsloven eller Ø = øvrige) Evt. deltagergebyr, hvis selvforsørger 21

22 Evt. supplerende oplysninger Henvisende kommune (navn, adresse og tlf. nr.) Kontaktperson i kommunen På henvisningsblanketten er der desuden et felt forbeholdt udbyder med plads til angivelse af bl.a. startdato og indplacering på uddannelse og modul. CPR-nummer Dato for henvisning Kursistkategori LBK nr. 259 af 18. marts Lovbekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. BEK nr. 737 af 28. juni Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Kommuneinformation nr

23 Indgangen Ved indgangen forstås den situation eller proces, hvor borgeren første gang henvender sig til kommunen med ansøgning om kontant- eller starthjælp skal kommunen i jobcenteret registrere henvendelsen i det fælles datagrundlag med henblik på kommunikationen med ydelseskontoret. Jobcenteret skal yde råd og vejledning når en person søger om hjælp, jf. aktivlovens 7. Kommunen skal straks vurdere, om der er behov for at yde vejledning om, hvordan den pågældende så vidt muligt ved egen hjælp kan klare øjeblikkelige eller kommende økonomiske problemer. Vejledningen kan bestå i oplysninger om, hvordan den pågældende kan forbedre mulighederne for arbejde eller uddannelse. Kommunen i jobcenteret har derudover ved første henvendelse om anmodning om hjælp følgende opgaver: Foretage en vurdering af, hvorvidt den ledige ansøger om hjælp alene pga. ledighed eller ej. Foretage en helhedsvurdering af den lediges beskæftigelsespotentiale (indplacering i matchkategori). Der kan enten foretages præcis match ved første henvendelse eller der kan anvendes straksmatch. Registreringen foretages i det Digitale Registrerings Værktøj (DRV) hvad enten dette benyttes via Arbejdsmarkedsportalens brugergrænseflade eller via integration af webservicer i et af kommunens IT-systemer. Når en ledig henvender sig første gang i jobcenteret mhp. anmodning om hjælp (første henvendelse) og matchkategorien registreres, angives ydelseskategorien i det fælles datagrundlag automatisk til kontanthjælpsansøger. Der afsendes automatisk digital underretning herom til den del af den kommunale forvaltning, der står for bevilling og udbetaling af hjælpen (ydelsescenteret). Denne underretning sendes for alle kontanthjælpsansøgere, dvs. både med og uden andre problemer end ledighed. Underretningen indeholder cpr. nr. og dato samt en række andre oplysninger. Første henvendelse er et almindeligt synonym. Har tæt sammenhæng med forretningsbegrebet indledende visitation. Registreringer i jobcentersystem og DRV en. LBK nr af 24. oktober Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), 7 BEK nr af 18. december Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag ved registrering og afmelding som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret og ved det individuelle kontaktforløb hos kommunen og staten i jobcenteret. 23

24 Individuelt kontaktforløb For personer, der er omfattet af beskæftigelseslovens 2, nr. 1-4, skal jobcenteret tilrettelægge og gennemføre et individuelt kontaktforløb under hensyn til personens ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse. Såfremt opnåelse af ordinær beskæftigelse ikke umiddelbart er realistisk, tilrettelægges kontaktforløbet med henblik på, at personen bringes tættere på arbejdsmarkedet. Der skal være individuel jobsamtale mindst en gang hver 3. måned. Formålet med det individuelle kontaktforløb er at sikre: Den korteste mulig vej til arbejde for den ledige, At den lediges arbejdskraft bliver synliggjort og At den lediges jobchancer understøttes af en individuel faglig helhedsvurdering af den lediges beskæftigelsespotentiale Som led i understøtningen af den lediges jobsøgning, skal både staten og kommunen i jobcenteret præsentere den ledige for konkrete job ved hver jobsamtale i det individuelle kontaktforløb. Dette gælder dog ikke ledige, der er fritaget for at stå til rådighed eller hvor den lediges situation er således, at det er udelukket, at pågældende kan bestride noget job overhovedet. Ved den indledende visitation foretages en individuel faglig helhedsvurdering af den lediges beskæftigelsespotentiale i form af en matchkategorisering. Hvis en jobsamtale giver anledning til det, foretages en ny individuel faglig helhedsvurdering af den lediges beskæftigelsespotentiale. Til at understøtte vurderingen af den lediges beskæftigelsespotentiale anvendes opmærksomhedsområderne i dialogguiden. I alle jobsamtaler skal dialogguiden anvendes. Det vurderes ved hver samtale, hvor dybt det er nødvendigt at gå med de enkelte opmærksomhedspunkter. Kontaktforløb CPR-nummer Startdato for kontaktforløb Stopdato for kontaktforløb Slutårsag Sagsbehandler(e) Sagstype Frister (opgaver eller erindringer) Frist (dato) Advisering (dato) Slutdato Status Type Dokumentreference Journalisering 3. part reference (læge og virksomhed) 24

25 CPR-nummer startdato Personer, der er omfattet af beskæftigelseslovens 2, nr LBK nr. 685 af 29. juni Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 7 BEK nr af 19. december Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, BEK nr af 18. december Bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontaktforløb. BEK nr af 18. december Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag ved registrering og afmelding som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret og ved det individuelle kontaktforløb hos kommunen og staten i jobcenteret 25

26 Indledende visitation Ved den indledende visitation foretages en individuel faglig helhedsvurdering af den lediges beskæftigelsespotentiale. Når borgeren første gang henvender sig til kommunen med ansøgning om kontant- eller starthjælp efter aktivloven, skal kommunen i jobcenteret vurdere, hvorvidt der anmodes om hjælp alene på grund af ledighed. På den baggrund skal kommunen i jobcenteret registrere vurderingen af den lediges beskæftigelsespotentiale. Vurderingen kan foretages som en præcis match allerede ved den første henvendelse, dvs. indplacering i matchkategori 1 til 5. Alternativt kan vurderingen ved første henvendelse nøjes med at angive hvorvidt den ledige søger om hjælp alene på grund af ledighed eller ej. Ledige uden andre problemer end ledighed placeres i kategorien straksmatch. Anvendes straksmatch, skal der foretages en helhedsvurdering af beskæftigelsespotentialet med præcis matchkategori ved første kontaktsamtale i det individuelle kontaktforløb. Ledige med andre problemer end ledighed, hvor der ikke foretages præcis match ved første henvendelse, placeres i matchkategori 4 indtil første samtale i kontaktforløbet, hvor der skal foretages en helhedsvurdering med præcis matchkategori. Har tæt sammenhæng med forretningsbegrebet indgangen, der dog også omfatter råd og vejledning. CPR-nummer Dato for henvendelsen Status som forsikret/ikke forsikret Vurdering af, hvorvidt der anmodes om hjælp alene på grund af ledighed Vurderingen af den lediges beskæftigelsespotentiale/helhedsvurdering (præcismatch eller straksmatch). Ydelseskategorien BEK nr af 18. december Bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontaktforløb BEK nr af 18. december Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag ved registrering og afmelding som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret og ved det individuelle kontaktforløb hos kommunen og staten i jobcenteret. 26

27 27

28 Integrationskontrakt Personer omfattet af Integrationslovens personkreds skal inden 1. måned efter at kommunen har overtaget integrationsansvaret have udarbejdet en integrationskontrakt. Kontrakten løber indtil personen meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse (dvs. i ca. 7 år) Integrationskontrakten indgås mellem udlændingen og kommunalbestyrelsen på grundlag af en samlet vurdering af den enkelte udlændings situation og behov mhp., at udlændingen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse. I vurderingen skal blandt andet indgå udlændingens individuelle færdigheder og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov. Den relevante udbyder af danskuddannelse skal inddrages mhp at sikre, at udlændingen indplaceres på det rigtige danskuddannelsesniveau. Udlændingen skal samtidig med udarbejdelsen og underskrivelsen af integrationskontrakten underskrive en Erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Kommunalbestyrelsen skal løbende efter behov, og indtil de i kontrakten fastsatte mål er opfyldt, mindst hver 3. måned foretage opfølgning på kontraktens indhold og målsætninger. Kontrakten skal revideres, hvis det viser sig, at der er behov herfor. Ændring af integrationskontrakten sker ved påtegning af den oprindelige kontrakt med underskrift af såvel kommunalbestyrelsen som den pågældende udlænding Handlingsplan, individuel kontrakt, erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund, erklæring om aktivt medborgerskab. Kontrakten indgås skriftligt. Af kontrakten skal følgende fremgå: Udlændingens beskæftigelses- eller uddannelsesmål Beskrivelse af omfang og indholdet af de aktiviteter, der skal sikre, at de opstillede mål nås, herunder sammenhængen mellem danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud Hvilke sanktioner, der efter lovgivningen gælder overfor udlændingen Hvilken betydning manglende opfyldelse af kontrakten kan få for udlændingens mulighed for at blive meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse. Erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Kommunalbestyrelsens underskrift Udlændingens underskrift CPR-nummer Dato Alle nyankomne udlændinge skal have udarbejdet en integrationskontakt. Dvs at volumen svarer til antallet af nyankomne personer, der opfattes af integrationsloven. Opfølgningsforpligtelsen strækker sig indtil opnåelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, dvs. ud over den periode som personen er omfattet af integrationsloven, hvilket betyder at væsentlig flere end dem der er omfattet af integrationsloven vil have en aktiv integrationskontrakt. 28

29 2.4 Integrationskontrakt 2.4 Integrationskontrakt 2.4 Integrationskontrakt Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark BEK nr. 252 af 28. marts Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven LBK nr. 685 af 29. juni Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Udkast til standardkontrakt er vedlagt bekendtgørelsen om udarbejdelse af integrationskontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven. Erklæring om aktivt medborgerskab er oversat til 16 sprog og kan findes via integrationsministeriets hjemmeside 29

30 Introduktionsprogram Introduktionsprogrammet tilbydes som udgangspunkt alle udlændinge omfattet af integrationsloven, når personen er fyldt 18 år ved sin (første) modtagelse i kommunen. Kommunen afgør, om udlændingen omfattes af tilbud om introduktionsprogram. Målgrupper i integrationsloven knytter an til de personer omfattet af integrationsloven, som skal have tilbud et introduktionsprogram. Introduktionsprogrammet tilbydes som udgangspunkt alle udlændinge omfattet af integrationsloven, når personen er fyldt 18 år ved sin (første) modtagelse i kommunen. Målgruppen kan dels i 3: Ydelsesmodtagere Ledige, der er selvforsørgende (forsørget af deres ægtefælle) Beskæftigede Udlændinge, personer omfattet af integrationsloven, selvforsørgende, modtagere af introduktionsydelse CPR-nummer eller udlændingenummer Dato CPR-nummer eller udlændingenummer Dato Lov om integration af udlændinge i Danmark 30

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 6, 23, stk. 6, og 24 a, stk. 5, i lov om integration

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen den 27.5.2010 Dok.nr. 1908607 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven N O TAT til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet Integrationsloven Krav om 37 timers tilbud for ægtefælleforsørgede INL 17 og 24 c, stk. 5 Hvis ægtefælleforsørgede modtager beskæftigelsesrettede

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet.

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet. Dagpengeloven Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær pga. sygdom at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt Endelig

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 990 af 12/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0025949

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Efter lov om

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven BEK nr 628 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2012-0005558

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 16. september 2014. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 12. september 2014. Nr. 990.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 16. september 2014. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 12. september 2014. Nr. 990. Lovtidende A 2014 Udgivet den 16. september 2014 12. september 2014. Nr. 990. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Herved bekendtgøres lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse

Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse B i l a g 2 Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse 11. december 2014 J.nr. 2014-0035952 DOS/kpp Udkast til ny bekendtgørelse Det er hensigten, at

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 415 af 24/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0005810 Senere ændringer

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-21-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk Beskæftigelseslovgivningssystemet LAB -2008 www.finkelstein.dk Styring og sagsbehandling Ansvars- og styringsloven Retssikkerhedsloven Forvaltningsloven Persondataloven Offentlighedsloven VEJ nr. 73 af

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet I medfør af 32, stk. 1 og 6, 39, 45, stk. 3, 49, stk. 2, 50, stk. 1 og 2, 52 i lov nr. 1482 af 23. december

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 16. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 16. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0003788 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29.

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og. om introduktionsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og. om introduktionsprogrammet efter integrationsloven 1 af 20 24-01-2008 11:28 Den fulde tekst Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 6, 23, stk. 6, og 24 a, stk. 5,

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Ny matchmodel sådan og derfor

Ny matchmodel sådan og derfor N O T A T 10. september 2009 Ny matchmodel sådan og derfor Vores sag 2009-000-8984 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets kommuner bruge et nyt redskab, en ny matchmodel, når de

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012 Til kommunerne, jobcentrene m.fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en

Læs mere

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Samtlige jobcentre, kommuner m. fl. Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Der er en række forskellige ikrafttrædelsesdatoer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service JNM NOTATARK 28. november 2016 Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Arbejdsløshedsdagpenge Modtagere af a-dagpenge

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 12 En ny chance til alle 527257 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 1. at statstilskuddet kroner 769.972 til gennemgang af sager i perioden

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen I medfør af 61, 65 og 66 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.21.05G01 Sagsidentifikation Ansøgning om / Anmodning om udbetaling af sydelse efter

Læs mere

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Aftale om udmøntning af partnerskabsaftalen

Aftale om udmøntning af partnerskabsaftalen Mariagerfjord Del I Aftale om udmøntning af partnerskabsaftalen 1 Indledning Mariagerfjord Kommune og LO Mariagerfjords fagforeninger og a-kasser (i det følgende benævnt LO A-kasserne) har indgået en partnerskabsaftale

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 30. september 2011

Lovtidende A Udgivet den 30. september 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. september 2011 26. september 2011. Nr. 972. Bekendtgørelse om registrering og indberetning af data på beskæftigelsesområdet til det statistiske datavarehus og det fælles

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0035952 Senere ændringer til

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1029 af 26/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-003139

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere