Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen (V) Lars Østergaard (V) Jytte Dalgaard (F) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Arbejdsmarkedsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med integrationsrådet Budgetopfølgning for arbejdsmarkedsudvalg ultimo december Opfølgning på politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer i budget Nye projekter i aktiveringsindsats Beskæftigelsesplan måltal Førtidspension og fleksjobreform Aktuelle nøgletal Nyt fra LBR Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Inspirationstur for arbejdsmarkedsudvalget Orientering fra forvaltningen Afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet...26 Bilagsoversigt...27 Norddjurs Kommune

3 Arbejdsmarkedsudvalget Dialogmøde med integrationsrådet G01 13/1353 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget afholder en gang årligt dialogmøde med integrationsrådet. Mødet tager udgangspunkt i samarbejdet mellem arbejdsmarkedsområdet og integrationsområdet omkring de flygtninge og indvandrere som er bosiddende i Norddjurs Kommune. Mødet afholdes kl på AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa. Der er følgende dagsorden til mødet: Orientering fra sprogskolen ved skoleleder Niels Erik Iversen Samarbejde mellem integrationsrådet og sprogskolen Samarbejde mellem integrationsrådet og arbejdsmarkedsområdet Fastlæggelse af nyt møde Måltal vedr. antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentligt forsørgelsesydelser oktober 2012 vedlægges som bilag. Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning 1

4 Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: 1 Åben Måltal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig ydelse - oktober /13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Referat af dialogmødet Tilstede: Arbejdsmarkedsudvalget samt Hazel Møller, formand for Integrationsrådet Erling Nietschke, medlem af Integrationsrådet Niels Erik Iversen, leder AOF- Sprogskole Vivian Dahl, vejleder AOF-Sprogskole AOF-Sprogskole orienterede om, at der p.t. var mellem personer, som deltager i undervisningen på sprogskolen. Undervisningen er tilrettelagt således, at der tre dage om ugen er sprogundervisning og 2 dage om ugen er virksomhedsrettet aktivering. I undervisningen indgår også samfundsundervisning, hvor der bl.a. kommer gæstelærere udefra og fortæller om forskellige emner f.eks. det danske arbejdsmarked og arbejdsplads-forhold. Ud over den lovpligtige sprogundervisning tilbydes der FVU og ordblindeundervisning. Sprogskolen har et tæt samarbejde med jobcentret vedrørende opfølgning på forløbene. Integrationsrådet og Sprogskolen mødes en gang i kvartalet for at tilrettelægge forskellige arrangementer for flygtninge og indvandrere. Der tilrettelægges bl.a. idrætsdage og man er p.t. i gang med at oprette forskellige netværk for at udvikle integrationen i Norddjurs Kommune. Der lægges især vægt på, at flere flygtninge og indvandrere får mulighed for at deltage i foreningslivet. Integrationsrådet har sammen med Sprogskolen inviteret alle interesserede til at deltage i møde om dannelse af 2

5 Arbejdsmarkedsudvalget netværk d. 29. januar Det blev aftalt, at kommunen bringer opfordringen videre til foreningerne. Dialogmøder mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Integrationsrådet afholdes fremover i maj måned. Næste møde er d. 22. maj 2013, kl Det blev aftalt, at Integrationsrådet forsøger at finde en person til at deltage i LBRmøderne. Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 3

6 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning for arbejdsmarkedsudvalg ultimo december G01 13/1206 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Budgetopfølgningen ultimo december viser en forventet afvigelse på -4,865 mio. kr. Endvidere forventes overførslen fra sidste år på 0,099 mio. kr. videreført til Det forventede regnskab viser dermed et mindreforbrug på 4,964 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes primært et forventet mindreforbrug på forsikrede ledige på 3,000 mio. kr. samt et mindreforbrug på øvrige målgrupper på 2,000 mio. kr. Derudover forventes et mindreforbrug på UU-Djursland samt et merforbrug på servicejob. Det forventede regnskab skal tages med forbehold for Udgifter i supplementsperioden Afregning af den endelige statsrefusion for 2012, herunder opgørelse af det endelige driftsloft for, hvor store driftsudgifter der kan hjemtages refusion af. Indregnet skønnet efterbetaling af medfinansiering af a-dagpenge for november og december 2012 på 6,500 mio. kr. Bilag til budgetopfølgningen er vedlagt. Opgørelse vedr. endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2011 vedlagt. Økonomiske konsekvenser (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Forventet tillægsbevillingsbehov Drift Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (1.000) Overført fra tidl. år Forbrug af overførte beløb 4 Rest af overførte beløb

7 Arbejdsmarkedsudvalget kr. Drift Effekten på kommunens serviceramme er: (1.000 kr.) 2012 Tillægsbevillinger på arbejdsmarkedsudvalget med effekt på kommunens samlede serviceramme Afvigelse indenfor servicerammen 135 I alt *Afvigelse ekskl. forbrug af overførte beløb jf. tabel Udvikling i overførte beløb fra tidligere år Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben AU budgetopfølgning december bilag 10188/13 2 Åben Foreløbige "Tilskuds- og udligningsbeløb for 2013" m.m. - endelig 278/13 regulering af beskæftigelsestilskud 2011.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 5

8 Arbejdsmarkedsudvalget Opfølgning på politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer i budget G01 13/1401 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling I budget 2013 indgår en række politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer på arbejdsmarkeds-udvalgets område. Nedenfor følger en beskrivelse af de enkelte punkter samt opfølgning. Større andel sygedagpengemodtagere delvist tilbage i arbejde (O202) Beskrivelse: Styrket indsats for at få sygedagpengemodtagere delvist tilbage i arbejde. Formålet er at fremme arbejdsfastholdelsen for sygemeldte samt opnå en hurtigere tilbagevenden til arbejdet. Andelen af delvis sygemeldte øges med 4 pct. til en andel på 16 pct. Dette svarer til at ca. 24 sygedagpenge forløb ændres fra sygemelding på fuldtid til deltid. Status: Fastholdelsesindsatsen både i forhold til offentlige og private virksomheder er optimeret ved at flytte ressourcer til opgaven. Indsatsen skal medvirke til, at flere sygemeldte har en tilknytning til deres arbejdsplads i sygdomsperioden. Flere jobrotationsprojekter i kommunen (P205) Beskrivelse: Den virksomhedsrettede indsats styrkes gennem etablering af jobrotationsprojekter i Norddjurs Kommune. Jobrotation indebærer at ansatte sendes på efteruddannelse og erstattes af ledige vikarer i uddannelsesperioden. Indsatsen indebærer etablering af 20 fuldtidsvikarstillinger med jobrotationsydelse årligt. Status: Iværksættelsen af jobrotationsforløb fordrer et tæt samarbejde med arbejdsgiverne i både de offentlige og private virksomheder. På den bagrund er alle chefer i Norddjurs Kommunes lederforum blevet orienteret om mulighederne ved jobrotation. Orienteringen er blevet varetaget af Beskæftigelsesregion Midtjylland. Dette er sket for at skærpe fokus i hele organisationen. Alle både offentlige og private virksomheder i Norddjurs Kommune har mulighed for at hente bistand til planlægning og iværksættelse af jobrotation fra Jobrotationskontoret i Randers, som LBR har bevilliget 0,1 mio kr. 6

9 Arbejdsmarkedsudvalget Endvidere har der været dialog med forskellige fagforeninger om muligheden for at udnytte deres netværk til information om jobrotation. Der vil løbende blive fulgt op jobrotationsforløb og udvalget vil blive orienteret. Mentorkorps til unge (P206) Beskrivelse: Der oprettes et mentorkorps til fastholdelse af (udsatte) unge i uddannelse eller arbejde. Indsatsen målrettes primært kontanthjælpsmodtagere i match 2. Det er forudsat, at der anvendes mentorstøtte svarende til et årsværk og at ordningen vil være udgiftsneutral såfremt 4 af 35 kontanthjælpsmodtagere fastholdes i ordinær uddannelse pr. år. Status: Sammen med UU, Ungdomsskolen og erhvervsskolerne og Jobcentret er besluttet at videreføre pilotprojektet vedr. anvendelse af mentorer. Det betyder, at den organisation, hvor det vil give bedst mening stiller en mentor til rådighed for den unge, således at frafald kan undgås. I efteråret 2012 har ordningen medført at 9 unge er blevet fastholdt i uddannelse. Øget indsats overfor ledige, der risikerer at miste dagpengeretten (hensigtserklæring) Beskrivelse: En række ledige risikerer at miste dagpengeretten ved årsskiftet og herefter. Jobcentret vil målrettet anvende den ekstraordinære indsats fra regeringens AKUT-pakke til at sikre så mange som muligt en vej til job (den håndholdte indsats). Desuden vil Norddjurs Kommune i samarbejde med arbejdsløshedskasserne hjælpe med at vikarjobs, jobåbninger og sæsonarbejde tilbydes ledige, der risikerer at miste dagpengeretten. Der skal sættes øget fokus på anvendelse af jobrotation og på arbejdsmarkedsudvalgets budget skal der findes 1 mio. kr., der anvendes til betaling for opkvalificering og kompetenceudvikling. Beløbet målrettes ledige, der har stor risiko for at miste dagpengeretten. Derudover opfordres ledige til at indgå i uddannelser, herunder SUberettigede uddannelser af mindst 18 mdr. varighed, hvilket giver adgang til dagpenge efter dimittendsatsen. Det undersøges samtidig, om der indenfor de eksisterende lønbudgetter er mulighed for at lave et 1-årigt projekt, hvor et antal ledige, der har risiko for at miste dagpengeretten, ansættes midlertidigt på ordinære vilkår. 7

10 Arbejdsmarkedsudvalget Status: Jobcentret har iværksat en række initiativer i forbindelse med akutpakken. Der er et tæt samarbejde med a-kasserne omkring de ledige udfaldstruede både i forhold til en virksomhedsrettet indsats, uddannelse, coaching og jobformidler. Endvidere skal indsatsen ses i sammenhæng med flere jobrotationsprojekter i kommunen (P205). Arbejdsmarkedsudvalget har d. 19. september 2012 drøftet mulighederne for at iværksætte et 1 årigt projekt for udfaldstruede. Men dette har ikke været muligt inden for de nuværende lønbudgetter. Efterfølgende har regeringen iværksat akut-job for at hjælpe de udfaldstruede. Norddjurs Kommune har valgt at opslå ledige stillinger som akut-job. Kommunale løntilskudsstillinger (hensigtserklæring) Beskrivelse: Den virksomhedsrettede indsats anvendes i dag til at supplere den kommunale indsats på en række serviceområder. Løntilskudsjobs skal anvendes i overensstemmelse med det fastsatte forhold mellem ordinært ansatte og ledige i aktivering. Løntilskudsstillinger kan med dette udgangspunkt anvendes til at få udført opgaver, der ellers ikke ville blive udført, f.eks. renholdelse af kommunale arealer og dermed reducere anvendelsen af pesticider. Status: Jobcentret skal i forbindelse med akutjob, senior og løntilskud sikre at de enkelte virksomheder får hjælp til at kunne få varetaget særlige opgaver. Der er i den forbindelse truffet aftaler med de offentlige virksomheder og at balancere tilgangen af ledige. Der er annonceret 44 akutjob og besat 3 akutjob i Norddjurs Kommune. Seniorjob (hensigtserklæring) Beskrivelse: Norddjurs Kommune ser seniorjobordningen som en positiv mulighed, der sikrer ledige med mindre end 5 år til efterlønsalderen et godt job. Samtidig kan ansatte i seniorjob bidrage til at styrke kommunens service på områder, hvor de har kvalifikationer at bidrage med. Seniorjobordningen søges målrettet områder, hvor der er behov for et højere serviceniveau, f.eks. det grønne område. Men også på ældreområdet søges seniorjobordningen målrettet til at give bedre service til især de svageste ældre. Status: 8

11 Arbejdsmarkedsudvalget Med baggrund i akutpakken har regeringen givet mulighed for at flere ledige, som er født i perioden 1. juli 1955 til 31. december 1957 kan være opfattet af seniorordningen. Jobcentret samarbejder med kommunens HR-afdelingen om at finde arbejdspladser til seniorjobberne. Udvikling af landsbyer, turisme: destination Djursland og kontanthjælpsmodtagere (2012 hensigtserklæring) Status: Der er igangsat initiativer med henblik på at få formuleret en indsats, som kan understøtte hensigtserklæringen. Forvaltningen vil udarbejde data for områderne fremover. Økonomiske konsekvenser Der er i budget 2013 indregnet besparelser på forsørgelsesudgifterne. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 9

12 Arbejdsmarkedsudvalget Nye projekter i aktiveringsindsats G01 13/1357 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling I forbindelse med godkendelsen af beskæftigelsesplanen og de prioriteringer, som arbejdsmarkedsudvalget har foretaget for 2013 planlægger forvaltningen det kommende års beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesindsatsen for 2013 er tilrettelagt med udgangspunkt i: at uddannelsesindsatsen især anvendes over for unge, som ingen uddannelse har og overfor ufaglærte samt personer med forældede uddannelser at den virksomhedsrettede indsats opprioriteres overfor alle målgrupper at vejlednings- og afklaringsforløb anvendes til nyorientering og motivering af alle målgrupper I forbindelse med iværksættelsen af indsatserne samarbejder Jobcentret med en række offentlige og private virksom-heder bl.a. om virksomhedscentre, løntilskud og praktik. De uddannelsesrettede indsatser varetages af uddannelsesinstitutionerne: VUC, Viden Djurs, Tradium, SOSU-skolen og VIA. Forløbene kan dels være ordinære uddannelsesforløb eller særligt tilrettelagte forløb med henblik på at motivere ledige til uddannelse. FVU-forløb og ordblindekurser varetages af henholdsvis AOF-Djursland og VUC. Omkring vejlednings- og afklaringsforløb samarbejdes med CV2, AOF, Markman og AS3. Disse forløb kan foregå både i Grenaa og i Auning. Sprogundervisningen varetages af AOFs sprogskole i Grenaa. Forvaltningen vil på mødet orientere om indsatserne. 10

13 Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiske konsekvenser Beskæftigelsesindsatsen finansieres med et tilskud fra staten på kr pr. helårsperson i Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 11

14 Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelsesplan måltal G01 13/1402 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Beskæftigelsesplan 2013 har været til behandling i Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012, hvor den blev godkendt. Beskæftigelsesplanen skal offentliggøres senest den 31. januar 2013 jfr. bekendtgørelse nr af 14/12/2011 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik. Beskæftigelsesplan 2013 har det særlige vilkår, at jobcentret/kommunen ikke har kunnet sætte resultatmål for ministerens mål om at øge uddannelsesgraden blandt unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Dette skyldes, at datagrundlaget ikke har været tilvejebragt før december Dertil kommer, at resultatmål for ned-bringelse af tilgangen til førtidspension revideres i forlængelse af førtidspensionsreformen. Måltal for beskæftigelsesmål 1 for Norddjurs Kommune er at antallet af unge som kommer i gang med en erhvervs-uddannelse skal stige i 2013 fra 20,4% til 24;9%. Dette betyder, at Beskæftigelsesplan 2013 revideres inden offentliggørelse. Den reviderede Beskæftigelsesplan 2013 eftersendes som bilag. Brev fra Beskæftigelsesregion Midtjylland og ministermål 1 uddannelsesgrad for unge uden kompetencegivende uddannelse vedlægges som bilag. Jobcenter Norddjurs foreslår, at Beskæftigelsesregion Midtjyllands ministermål 1 for Norddjurs indarbejdes som mål i beskæftigelsesplanen. Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling 12

15 Arbejdsmarkedsudvalget Økonomidirektøren indstiller, at Beskæftigelsesregion Midtjyllands måltal for ministermål 1 indarbejdes i Beskæftigelsesplan Bilag: 1 Åben Beskæftigelsesplan m inistermål 1 endelig 9603/13 2 Åben Brev om uddannelsesgraden til jobcentrene 9599/13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget godkendte, at Beskæftigelsesregion Midtjyllands måltal for ministermål 1 indarbejdes i Beskæftigelsesplan

16 Arbejdsmarkedsudvalget Førtidspension og fleksjobreform G01 13/1403 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Folketinget vedtog den 19. december 2012 en grundlæggende reform af hele førtidspensionsog fleksjobområdet. Fra 1. januar 2013 får de mest udsatte borgere en helt ny indsats og hjælp til at komme videre i livet. Rehabiliteringsteam i kommunerne og ressourceforløb målrettet den enkelte borger bliver kernen i den nye indsats. Det betyder samtidig, at offentlige myndigheder skal arbejde sammen på tværs og tænke tværfagligt for at løse de meget komplekse problemstillinger, som udsatte borgere har i deres liv. Reformen får størst betydning for unge mennesker, som fremover ikke kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. Samtidig indebærer reformen grundlæggende ændringer af fleksjobordningen, så flere mennesker med en meget begrænset arbejdsevne også reelt får adgang til arbejdsmarkedet. Formålet med de nye ressourceforløb er, at der skal samarbejdes på tværs mellem forskellige fagforvaltninger i kommunen og regionen, således at borgerens ressourcer kan udvikles. Dette gælder udsatte borgere med komplekse problemstillinger f.eks. unge med psykiske problemer, misbrug, smerter eller tvangstanker. Målet med hele reformen er, at mange flere får hjælp til at få et aktivt liv i stedet for at måtte leve af en passiv pension. Et aktivt liv på arbejdsmarkedet kan for eksempel være et fleksjob. Fleksjobordningen bevares, men målrettes. Det betyder, at de borgere, der kun kan arbejde ganske få timer om ugen også kan få glæde af et fleksjob. Dette understøttes med en fleksjobordning, hvor der ydes størst tilskud til de lavest lønnede, og dem, der kun kan arbejde få timer pr. uge. Med baggrund i reformen drøfter arbejdsmarkedsudvalget målsætningen. Grundelementer i reformen Førtidspension Udgangspunktet er, at unge under 40 år ikke skal have førtidspension. De skal i stedet have en helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Rehabiliteringsteam og ressourceforløb er kernen i 14

17 Arbejdsmarkedsudvalget reformen. Der skal arbejdes sammen på tværs og tænkes tværfagligt, så det er muligt at løse de meget komplekse problemstillinger, som udsatte borgere har i deres liv. Hovedelementer: Rehabiliteringsteam: Der indføres rehabiliteringsteam i alle kommuner. Teamet skal sikre, at borgere med komplekse problemer får en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, og at indsatsen bliver koordineret på tværs af beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet. Desuden skal en klinisk funktion i regionen være repræsenteret i teamet ved en sundhedskoordinator. Teamet skal behandle alle sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Ressourceforløb: Målet med ressourceforløbet er at hjælpe især unge videre i livet, så de på længere sigt kan komme i arbejde eller i gang med en uddannelse. På kort sigt skal ressourceforløbet udvikle den enkeltes arbejdsevne gennem en helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Et ressourceforløb kan vare i op til fem år ad gangen, men det vil i nogle tilfælde være nødvendigt med en mere langvarig hjælp. Derfor bliver det muligt at få flere forløb. F.eks. forløb vedr. misbrug og psykiatri. Fleksjob Fleksjobordningen bliver målrettet til borgere med en meget begrænset arbejdsevne. Hovedelementer: Tilskudsmodellen bliver ændret, så tilskuddet fremover bliver reguleret med lønnen. Det betyder, at det ikke længere er de højest lønnede, der får de største tilskud, men omvendt. Fremover bliver de største tilskud forholdsvis målrettet personer med de laveste lønninger og den mindste arbejdsevne. Fleksjobansatte får løn fra deres arbejdsgiver for det arbejde, der udføres. Lønnen bliver suppleret med et fleksjobtilskud fra kommunen på cirka kroner om året, som bliver aftrappet med lønnen fra arbejdsgiveren. Arbejdsmarkedsudvalget har i forbindelse med godkendelsen af Beskæftigelsesplan 2013 prioriteret, at alle målgrupper i Jobcentret skal være omfattet af en tidlig indsats. Det betyder, at kontakten til borgeren fremrykkes f.eks. fra tre måneder til en måned., så borgeren hurtigt kan komme i gang med en aktivitet. 15

18 Arbejdsmarkedsudvalget Forvaltningen foreslår, at denne indsats fortsættes og opprioriteres i forbindelse med førtidspensions- og fleksjobreformen, således at alle muligheder under lov om aktiv beskæftigelsesindsats, revalidering m.v. er afklaret og afprøvet, inden en borger sendes videre til behandling i et rehabiliteringsteam. Effekten af indsatsen skal medføre, at færrest mulige borgere skal behandles i rehabiliteringsteam med henblik på reduktion i antallet af førtidspensioner. Dette indebærer også, at forvaltningen skal sikre, at opgaven organisatorisk og metodisk skal løses bl.a. gennem udvikling og organisering af samarbejdet med andre fagforvaltninger, således at tværfagligheden allerede kan indgå tidligt i sagsbehandlingen. Økonomiske konsekvenser Til implementeringen af reformen får kommunen tilført midler i alt 0,361 mio. kr.. Finansieringen af reformen foregår ved, at antallet af førtidspensioner reduceres. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget godkender forslaget fra forvaltningen om, at alle lovgivningsmæssige muligheder skal være udtømte inden en borger behandles i rehabiliteringsteamet, og at der tidligt i sagsbehandlingen skal være et tværfagligt samarbejde. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at alle lovgivningsmæssige muligheder skal være udtømte, inden en borger behandles i rehabiliteringsteamet, og at der tidligt i sagsbehandlingen skal være et tværfagligt samarbejde. 16

19 Arbejdsmarkedsudvalget

20 Arbejdsmarkedsudvalget Aktuelle nøgletal G01 13/1207 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der bl.a. belyser udviklingen i antallet af borgere i Norddjurs Kommune, der modtager følgende ydelser: A-dagpenge Sygedagpenge Kontanthjælp Revalideringsydelse Fleksjob og ledighedsydelse Fleksydelse Førtidspension Akutpakke Unges uddannelsesvalg De aktuelle nøgletal er vedlagt som bilag. Desuden har Beskæftigelsesregion Midtjylland udarbejdet aktuelle ledighedstal. De aktuelle ledighedstal er vedlagt som bilag. Beskæftigelsesregion Midtjylland har udarbejdet måltal for den enkelte kommunes opfyldelse af mål i beskæftigelsesplanen 2012/2013 og den aktuelle status på akutpakke. Bilag vedr. måltal og akutpakke er vedlagt som bilag. Arbejdsmarkedsstyrelsen har udsendt brev om, at det nu er muligt at trække en detaljeret oversigt over samtlige løntilskud- og virksomhedspraktikforløb, som jobcenteret har iværksat. 18

21 Arbejdsmarkedsudvalget Brev og udtræk fra systemet er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at nøgletallene tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Måltal Region Midtjylland november 2012 og Akutpakke uge /13 2 Åben Ledighedstal November /13 3 Åben Informationsbrev ang. adgang til løntilskuds- og virksomhedspraktikdata 8708/13 4 Åben Aktuelle nøgletal januar /13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tog nøgletallene til efterretning. 19

22 Arbejdsmarkedsudvalget Nyt fra LBR G01 13/1208 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Der gives en orientering fra LBR. Brev og oversigt vedr. endelig bevilling til LBR for 2013 vedlægges. Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Oversigt endelig fordeling af LBR-bevilling /13 2 Åben Brev ang endelig bevillingsudmelding LBR /13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 20

23 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for G01 13/1209 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling En ajourført udgave af arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2013 gennemgås og arbejdsformen drøftes. Ændring af dato for aprilmøde Fællesmøde med Syddjurs JobCamp 2013 Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at gennemgangen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for /13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalgsmødet i april flyttes til den 24. april 2013 kl Dato for fællesmøde med Børne- og ungdomsudvalgsmødet og Ungdommens uddannelsesvejledning fastsættes til den 21. august 2013 kl

24 Arbejdsmarkedsudvalget Fællesmøde med Arbejdsmarkedsudvalget i Syddjurs Kommune er aftalt til den 13. marts 2013 kl i Ebeltoft. JobCamp er flyttet til den oktober Arbejdsmarkedsudvalget tog gennemgangen til efterretning. 22

25 Arbejdsmarkedsudvalget Inspirationstur for arbejdsmarkedsudvalget G01 13/1406 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget har fremsat ønske om en to-dages inspirationstur til København. Der har været følgende forslag til turens indhold: Besøg på et jobcenter med henblik på en orientering om, hvorledes arbejdet tilrettelægges og hvorledes udfordringer på området håndtere Besøg i Folketinget hos formanden for regeringens Beskæftigelsesudvalg samt lokale politikere for at få en orientering om arbejdet med kontanthjælps- og sygedagpengereformen Besøg i Arbejdsmarkedsstyrelsen og møde med direktør Marie Hansen om styringen af beskæftigelsesindsatsen set fra centralt hold. Besøg I KL-huset med orientering om arbejdet med reformerne på arbejdsmarkedsområdet. Det foreslås, at inspirationsturen finder sted i slutningen af maj eller i begyndelsen af juni Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og beslutter om forvaltningen skal planlægge en inspirationstur til København med baggrund i de ønskede emner. Økonomiske konsekvenser Der afsættes en ramme for turen på max kr pr deltager. Når der forelægger en endelig plan for turen udarbejdes budget. 23

26 Arbejdsmarkedsudvalget Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget drøfter og beslutter om der skal gennemføres en inspirationstur til København. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at gennemføre en studietur ud fra det skitserede forslag i perioden maj Det undersøges, om der er mulighed for at arrangere et temamøde for Kommunalbestyrelsen, evt. i samarbejde med Syddjurs Kommune, om mulighederne for at gennemføre EU-støttede projekter, som opfølgning på den tidligere gennemførte studietur. 24

27 Arbejdsmarkedsudvalget Orientering fra forvaltningen G01 13/1210 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: Status på førtidspension og fleksjobreform Status på akutpakke - akutjob Opfølgning på dialogmøde med Dansk Handicap og handicaprådet Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 25

28 Arbejdsmarkedsudvalget Afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet G01 13/1356 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Der gives en orientering om ankeafgørelser fra Beskæftigelsesnævnet. Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 26

29 Arbejdsmarkedsudvalget Bilagsoversigt 1. Dialogmøde med integrationsrådet 1. Måltal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig ydelse - oktober 2012 (10386/13) 2. Budgetopfølgning for arbejdsmarkedsudvalg ultimo december AU budgetopfølgning december bilag (10188/13) 2. Foreløbige "Tilskuds- og udligningsbeløb for 2013" m.m. - endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2011.pdf (278/13) 5. Beskæftigelsesplan måltal 1. Beskæftigelsesplan m inistermål 1 endelig (9603/13) 2. Brev om uddannelsesgraden til jobcentrene (9599/13) 7. Aktuelle nøgletal 1. Måltal Region Midtjylland november 2012 og Akutpakke uge 3 (10421/13) 2. Ledighedstal November 2012 (9132/13) 3. Informationsbrev ang. adgang til løntilskuds- og virksomhedspraktikdata (8708/13) 4. Aktuelle nøgletal januar 2013 (36265/13) 8. Nyt fra LBR 1. Oversigt endelig fordeling af LBR-bevilling (8758/13) 2. Brev ang endelig bevillingsudmelding LBR 2013 (8756/13) 9. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2013 (1266/13) 27

30 Arbejdsmarkedsudvalget Underskriftsside John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen (V) Lars Østergaard (V) Jytte Dalgaard (F) 28

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 06. august 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2009 - fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere