AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014"

Transkript

1 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014 Vedrørende indkøb og implementering af indkøbsanalyseløsning mellem Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 DK-8000 Aarhus C. Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og [Indsæt leverandørens navn, adresse og CVR.nr.] (i det følgende benævnt "Leverandøren ) (Herefter hver for sig benævnt "Part og samlet "Parterne) Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé Aarhus V Sags-nr

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund og formål Definitioner Leverandørens forpligtelser Leveringsbetingelser Levering Service Konsulentydelser Priser Betalingsbetingelser Garanti løbende vedligeholdelse, updates, upgrades mv Leverandørens misligholdelse Kundens misligholdelse Erstatnings- og produktansvar Force majeure Tredjemands rettigheder Fortrolighed Overdragelse Varighed og opsigelse Lovvalg og værneting Meddelelser Aftaleeksemplarer og underskrifter Sags-nr

3 KONTRAKTBILAGSFORTEGNELSE Kontraktbilag 1: Tilbudsblanket Kontraktbilag 2: Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse Kontraktbilag 3: Serviceaftale (udfærdiges af Tilbudsgiver) Kontraktbilag 3: Udbudsmateriale, herunder Udbudsbekendtgørelse Udbudsbetingelser Spørgsmål & Svar Sags-nr

4 1. BAGGRUND OG FORMÅL 1.1 Denne Aftale er indgået mellem Kunden og Leverandøren i overensstemmelse med den offentlige udbudsprocedure som beskrevet i udbudsbekendtgørelse som offentliggjort torsdag den 20. februar 2014 på hhv. og Baggrunden for Aftalen er følgende: Ordregiver ønsker på baggrund af nærværende udbud, at indgå kontrakt om anskaffelse, implementering, hosting og drift, vedligeholdelse og løbende opdateringer af indkøbsanalyseløsningen. Systemet skal kunne danne udtræk på baggrund af elektroniske fakturaer samt kreditnotaer i OIO-XML format, OIO-UBL format, samt fakturaer og kreditnotaer modtaget fra LÆS-IND Bureauer. Udtrækkende skal understøtte det daglige arbejde med Ordregivers udbud af vare og tjenesteydelser, ligesom det skal anvendes til rapportering til ledelsen vedr. compliance for Ordregivers voksende antal rammeaftaler. Det daglige arbejde med systemet vil således omfatte blandt andet men ikke begrænset til spend rapporter, foranalyser til udbud herunder intern prissammenligninger, compliance rapportering, og anden opfølgning på udbuds- og indkøbsområdet. Desuden skal systemet kunne bruges som input til ledelsesinformation både internt i organisationen, for så vidt også eksternt til leverandører og andre interessenter 2. DEFINITIONER De nedenfor anførte ord og udtryk har følgende betydning i denne Aftale: 2.1 Aftale Denne aftale mellem Parterne, herunder ændringer, Kontraktbilag og tillæg hertil. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Aftalen og Kontraktbilag eller andre dokumenter end tillæg og ændringer, hvorom der senere er indgået aftale, har Aftalen forrang. 2.2 Arbejdsdag Mandag til fredag, undtagen helligdage, 24. december, 31. december og 5. juni. 2.3 Leverancen Samlebetegnelse for de leverancer, Leverandøren skal levere til Kunden i medfør af Aftalen, bortset fra konsulentydelser og aftalte ændringer eller bestillinger efter Aftalens indgåelse, jf. punkt 7. Sags-nr

5 2.4 Leverancepris Leverandørens samlede faste vederlag for alle ydelser omfattet af Aftalen, bortset fra konsulentydelser og aftalte ændringer eller bestillinger efter Aftalens indgåelse, jf. punkt Konsulentydelse Enhver af Leverandøren udført ydelse som beskrevet i Aftalens punkt LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER 3.1 Leverandøren er forpligtet til at levere Leverancen og tilknyttede serviceydelser, der fuldt ud lever op til Aftalen samt det af Leverandøren i Kontraktbilag 2 og 3 tilbudte. 3.2 Leverancen skal besidde de egenskaber og opfylde de krav, der fremgår af Aftalen. 3.3 Leverandøren indestår for, at Leverancen overholder gældende lovgivning og er i overensstemmelse med alle relevante CE-standarder. 3.4 Leverandøren forpligter sig til at levere al relevant dokumentation i tilknytning til Leverancen, herunder brugsvejledninger, brochurer og datablade på dansk eller engelsk. 3.5 Leverandøren forpligter sig til at behandle Kundens data, således de til enhver tid gældende regler om beskyttelse af persondata opfyldes, jf. Kontraktbilag 2 afsnit Ved modstrid mellem kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse i Kontraktbilag 2 har kravspecifikationen forrang, medmindre det tydeligt af ydelsesbeskrivelsen fremgår af et eller flere specifikke krav ikke opfyldes. Omfatter ydelsesbeskrivelsen ydelser udover de i kravspecifikationen beskrevne, er Leverandøren også forpligtet til at levere sådanne ydelser. 3.7 Leverancen og Leveranceprisen inkluderer systemlicenser samt andre licenser (men eksklusive licenser til Kundens eksisterende applikationer), der er nødvendige for at kunne anvende Leverancen til de tiltænkte formål, medmindre andet tydeligt fremgår af Kontraktbilag LEVERINGSBETINGELSER 4.1 Leverandøren leverer Leverancen omkostnings- og risikofrit. 4.2 Leverancen skal leveres på følgende adresse efter nærmere aftale med Kunden: Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé Aarhus V Sags-nr

6 5. LEVERING Leverancen skal senest leveres [indsæt leveringstidspunkt ud fra indhold af Kontraktbilag 2, afsnit 3.] uger efter Aftalens indgåelse. Leverandøren bærer risikoen for Leverancen, indtil levering er sket. Levering anses for sket, når Leverancen er leveret på den i punkt 4.2 angivne adresse, og der har været gennemført en afleveringsforretning, hvor Leverandøren overfor Kunden har godtgjort, at Leverancen opfylder de aftalte specifikationer og er i funktionsduelig stand jf. bestemmelserne herom i Kontraktbilag 2, afsnit 2. I modsat fald skal Leverandøren uden ugrundet ophold foretage omlevering/afhjælpning, hvorefter der skal gennemføres en ny afleveringsforretning. Kunden udsteder en kvittering for Leverancens modtagelse efter afleveringsforretningens gennemførelse, forudsat denne er gennemført i overensstemmelse med punkt 5.3 og med det heri anførte resultat. I modsat fald forholdes der som angivet i punkt 5.3, sidste afsnit. Delleveringer accepteres ikke, med mindre Kunden skriftligt har godkendt dette. Såfremt Kunden konstaterer, at Leverancen ikke lever op til de fastsatte krav samt, hvad Leverandøren har angivet i forbindelse med tilbudsafgivelse, skal Kunden gøre Leverandøren opmærksom herpå. Det påhviler herefter Leverandøren at udbedre disse forhold uden ugrundet ophold. 6. SERVICE Leverandøren er fra leveringsdagen, jf. punkt 5.3, forpligtet til at udføre support og service af Leverancen. Kravene til disse serviceydelser er beskrevet i de, i Kontraktbilag 2, relevante punkter. Leverandøren har herudover vedlagt sin serviceaftale som Kontraktbilag 3. Kravene i Kontraktbilag 2 og bestemmelserne i denne Aftale har dog forrang frem for Leverandørens serviceaftale. Vilkårene i serviceaftalen gælder således kun i det omfang, andet ikke fremgår af Kontraktbilag 2 og/eller selve Aftalen. Serviceaftalen gælder i 12 måneder fra leveringsdagen, jf. punkt 5.3, hvorefter den automatisk udløber, medmindre den forinden er blevet forlænget, jf. punkt 6.4. I serviceaftalens løbetid kan den opsiges af Kunden med et varsel på 3 mdr. Kunden kan ved skriftlig meddelelse til Leverandøren forlænge serviceaftalen med 12 måneder ad gangen. Herudover kan Kunden ekstraordinært forlænge serviceaftalen med op til 6 måneder, hvis dette er nødvendigt, f.eks. fordi et nyt udbud annulleres/forsinkes, flytning af opgaven til en ny leverandør forsinkes eller der indtræder andre uforudsete omstændigheder. Meddelelse om forlængelse skal være modtaget af Leverandøren mindst 60 dage før det tidspunkt, hvor serviceaftalen ellers ville være udløbet. Dog kan den ekstraordinære Sags-nr

7 forlængelse omtalt i pkt. 6.4 effekturers ved skriftlig meddelelse til Leverandøren på mindst 30 dage Servicevederlaget for det første år samt optionen på fortløbende forlængelse af serviceaftalen i yderligere 12 måneder er specificeret i Kontraktbilag 1. Ved en ekstraordinær forlængelse som nævnt i pkt. 6.4, udgør servicevederlaget halvdelen af servicevederlaget i de seneste 12 måneder før forlængelsen. Fakturering af det faste servicevederlag sker årligt forud fra leveringsdagen, jf. punkt 8.2. Leverandøren er i de 3 sidste måneder af serviceaftalen og i op til 3 måneder herefter forpligtet til at yde ophørsassistance med henblik på at flytning af opgaven med service m.v. af Leverancen kan ske med færrest mulige driftsforstyrrelser og på en for Kunden hensigtsmæssig måde. Herunder skal Leverandøren udlevere alle relevante oplysninger og dokumentation om Leverancen og serviceydelserne, som Kunden måtte efterspørge. Leverandøren udarbejder på Kundens anmodning en ophørsplan, der specificerer hvordan en sådan overgang til en ny leverandør eller Kunden selv kan foregå. Leverandøren er berettiget til timebaseret vederlag for de i pkt. 6.8 ovenfor beskrevne ydelser i henhold til timeprisen angivet i Kontraktbilag KONSULENTYDELSER Kunden forventer løbende at kunne gøre brug af Leverandøren som konsulent i forbindelse med anvendelsen af Leverancen. Leverandøren er berettiget til timebaseret vederlag for ydelser omfattet af dette afsnit i henhold til timeprisen angivet i Kontraktbilag 1. Leverandøren er forpligtet til at anvende den eller de konsulenter som er beskrevet i Kontraktbilag 2. Såfremt dette ikke er muligt på tidspunktet for Kundens behov for Konsulentydelse, skal der tilbydes konsulent(er) med mindst tilsvarende kvalifikationer. Konsulentydelse leveres af Leverandøren i det omfang, det er nødvendigt for Kunden, lokalt hos Kunden. Ved krav om at Konsulentydelse leveres lokalt hos Kunden, stiller Kunden oplysninger, nødvendige medarbejder(e), lokaler, udstyr, programmel, dokumentation og andet til rådighed for at Konsulentydelse kan leveres tilfredsstillende af Leverandøren. Organiseringen af Konsulentydelse i henhold til denne aftale, aftales forud for hver opgave med en kontaktperson fra Kunden som nøgleperson for konsulentydelserne. Ligeledes tilknytter Kunden en fast kontaktperson til den aftalte opgave. Leverandørens kontaktperson er ansvarlig for udførelsen af opgaven. Førend en Konsulentydelse kan påbegyndes af Leverandøren skal der forelægge en skriftlig aftale som indeholder; beskrivelse af den aftalte opgave, estimeret timeforbrug, milepæle i relation til opgavens udførelse samt dato for aftalt færdiggørelse af opgaven. En sådan skriftlig aftale skal anses som et aftalebilag til denne Aftale. Sags-nr

8 7.6 Enhver Konsulentydelse i henhold til denne aftale behandles efter Aftalens øvrige bestemmelser om levering, priser, betalingsbetingelser mv. 8. PRISER Alle priser skal angives i danske kroner (DKK) ekskl. moms. Leveranceprisen og øvrige priser er angivet inklusive told, afgifter, ekspeditionsgebyrer, fragt og alle øvrige udgifter. Disse udgifter afholdes af Leverandøren. Leveranceprisen og øvrige priser er angivet i Tilbudsblanketten (Kontraktbilag 1). 9. BETALINGSBETINGELSER 9.1 Leveranceprisen, jf. Kontraktbilag 1, afsnit 4, post 1 og 3, kan faktureres i henhold til følgende betalingsplan: Milepæl Rate af Leverancepris Kontraktindgåelse 20 % Leveringstidspunkt, jf. pkt % Servicevederlaget, jf. Kontraktbilag 1, afsnit 4 post 2, betales årligt forud fra leveringsdagen. Beløb, som er betinget af opfyldelsen af en af Leverandøren påtaget forpligtelse, dvs. en Konsulentydelse som beskrevet i afsnit 7, vil ikke forfalde til betaling, førend en sådan forpligtelse er opfyldt. Betalingsbetingelserne er netto tredive (30) dage. Leverandøren udsteder fakturaer i DKK. Danske Leverandører skal fakturere i overensstemmelse med gældende lovgivning om betalinger fra offentlige myndigheder herunder ved anførelse af EAN-nummeret på fakturaen. Kunden er berettiget til at fastsætte yderligere betingelser for Leverandørens fakturering herunder at stille krav om fakturering i OIOUBL-format. Fakturaer udstedt til Kunden skal indeholde følgende oplysninger EAN-nr. Varemodtager: Beskrivelse af ydelse(r) Leverandørens ret til betaling må ikke pantsættes eller overdrages uden Kundens skriftlige accept deraf. Sags-nr

9 10. GARANTI Leverandøren indestår for, at Leverancen og serviceydelserne, er af en sådan kvalitet som nævnt i denne Aftale. Kunden skal give Leverandøren skriftlig meddelelse om eventuelle mangler ved Leverancen uden ugrundet ophold, efter at manglen er blevet konstateret. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af manglen. Efter at have modtaget en sådan skriftlig meddelelse skal Leverandøren bekræfte modtagelse af den skriftlige meddelelse og afhjælpe manglen uden ugrundet ophold. Leverandøren er ansvarlig for Leverancen leveret af eventuelle underleverandører på samme måde som for Leverandørens egne Produkter. Leverandørens garanti løber i 12 måneder efter leveringsdagen. 11. LØBENDE VEDLIGEHOLDELSE, UPDATES, UPGRADES MV Leverandøren indestår for, at denne vil være i stand til at sikre en løbende vedligeholdelse af Leverancen i overensstemmelse med Kontraktbilag 2 pkt i en periode på 5 år fra levering er sket. Hvis Leverandøren ikke er i stand til sikre en sådan løbende vedligeholdelse som beskrevet ovenfor, skal Leverandøren skadesløsholde Kunden for ethvert tab lidt på grundlag heraf. Alternativt er Leverandøren berettiget til at foranledige en erstatningsleverance, forudsat en sådan erstatningsleverance er af samme kvalitet og har samme funktionalitet som den aftalte Leverance. 12. LEVERANDØRENS MISLIGHOLDELSE Hvis Leverandøren ikke overholder en aftalt leveringsdato eller forudser, at en aftalt leveringsdato ikke kan overholdes, skal Leverandøren straks informere Kunden om den tidligst mulige, alternative leveringsdato. Dansk rets almindelige regler og beføjelser i anledning af forsinket eller udeblevet levering finder anvendelse. Herudover er Kunden berettiget til at opkræve en bod hos Leverandøren ved forsinket levering i form af et engangsbeløb på DKK og en dagbod på DKK pr. Arbejdsdags forsinkelse. Den samlede bodsbetaling for forsinkelse er dog maksimeret til 10 % af Leverenceprisen. Der foreligger en mangel ved Leverancen, hvis den ikke opfylder de af Leverandøren afgivne garantier eller i øvrigt ikke har de egenskaber, ikke er eller ikke virker på en sådan måde eller opfylder de krav, som Kunden med føje måtte forvente på baggrund af Aftalen og dens Kontraktbilag. Sags-nr

10 12.4 Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Kunden til straks at ophæve Aftalen: (1) Leverandørens konkurs, indledning af rekonstruktionsbehandling eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, jf. dog konkurslovens regler om indtrædelsesret; (2) Forsinkelse med levering i mere end 30 Arbejdsdage; (3) Væsentlige mangler ved Leverancen, som konstateres i garantiperioden, og som ikke er afhjulpet inden for rimelig tid efter Leverandørens modtagelse af Kundens skriftlige reklamation herom Dansk rets almindelige regler om forholdsmæssigt afslag og ophævelse finder anvendelse. Afhjælpning som følge af fejlagtig og/eller mangelfuld levering er for Leverandørens regning. Hvis Leverandøren beviser, at en mangel er forårsaget af Kunden, er Leverandøren berettiget til betaling af alle omkostninger forbundet med afhjælpning af manglen. 13. KUNDENS MISLIGHOLDELSE Såfremt Kunden misligholder sine betalingsforpligtelser i henhold til denne Aftale, er Leverandøren berettiget til rente i overensstemmelse med renteloven. Leverandøren er berettiget til at ophæve Aftalen, såfremt Leverandøren overfor Kunden skriftligt har afgivet påkrav om misligholdelsen af betalingsforpligtelsen samt, at manglende betaling inden for mindst 30 (tredive) dage vil medføre ophævelse, og såfremt Kunden ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser inden fristens udløb. 14. ERSTATNINGS- OG PRODUKTANSVAR Parterne er forpligtet til at betale erstatning for ethvert tab lidt som følge af Aftalens misligholdelse i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Ingen af Parterne er dog erstatningsansvarlig for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, tab af avance, tab af goodwill, tab af forventet besparelse og lignende, medmindre den erstatningsansvarlige Part har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Hver Parts samlede erstatningsansvar under Aftalen er beløbsmæssigt maksimeret til Leveranceprisen, med mindre den erstatningsansvarlige Part har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Leverandøren har produktansvar for Leverancen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og forpligter sig til at opretholde/tegne en sædvanlig produktansvarsforsikring og stille den nødvendige dokumentation derfor til rådighed Sags-nr

11 for Kunden. Leverandøren skal opretholde produktansvarsforsikringen i mindst 5 år efter leveringstidspunktet. 15. FORCE MAJEURE I henhold til denne Aftale er det muligt for Parterne at påberåbe sig force majeure, som er dækket af den almindelige definition af force majeure i dansk ret og som fastsat i købeloven. Den Part, som ønsker at påberåbe sig ansvarsfritagelse i henhold til denne bestemmelse, skal uden ugrundet ophold give den anden Part skriftlig meddelelse om forholdene, som udgør force majeure, og om sådanne forholds ophør. Forhold, som en underleverandør udsættes for, vil udelukkende blive anset som force majeure, hvis underleverandøren står over for en af de ovenfor beskrevne situationer, som udgør force majeure, forudsat at Leverandøren ikke havde kunnet forudse sådanne forhold og ikke havde kunnet undgå eller overvinde disse forhold. 16. TREDJEMANDS RETTIGHEDER Leverandøren indestår for, at samtlige leverede Produkter samt Kundens brug af Leverancen ikke krænker tredjemands rettigheder. Hvis en tredjemand gør indsigelser, herunder påstår, at et Produkt krænker eventuelle tredjemandsrettigheder, skal den Part, som modtager indsigelsen, øjeblikkeligt informere den anden Part derom. Leverandøren er forpligtet til at skadesløsholde Kunden for ethvert krav fremsat af tredjemand med påstand om krænkelse af patenter, licenser, varemærker osv. i forbindelse med Leverancen og Kundens anvendelse heraf i overensstemmelse med Aftalen. samt alle omkostninger afholdt af Kunden i forbindelse dermed. 17. FORTROLIGHED Aftalen er fortrolig, og ingen af Parterne må offentliggøre Aftalen eller dens vilkår uden forudgående skriftlig godkendelse fra den anden Part. Medmindre andet følger af lov, dom eller bindende myndighedsafgørelse, må Parterne ikke videregive oplysninger til tredjemand om Aftalen. Navnet Aarhus Universitet og dennes logo, oversættelser heraf samt navne der kan forveksles hermed må ikke være genstand for annoncering, bruges eller på anden måde henvises til uden Kundens forudgående, skriftlige samtykke. Sags-nr

12 18. OVERDRAGELSE Leverandøren er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand uden Kundens forudgående, skriftlige samtykke. Kunden er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til et andet offentligretligt organ uden Leverandørens forudgående samtykke. 19. VARIGHED OG OPSIGELSE Aftalen træder i kraft ved Parternes underskrift og udløber, når Leverandørens sidste forpligtelse i medfør af Aftalen er ophørt. Serviceaftalens varighed er reguleret i punkt 6 ovenfor. Aftalen er gensidig uopsigelig i 12. mdr. regnet fra levering af Leverancen, jf. Aftalens punkt 5.3. Fortrolighedsforpligtelsen, jf. Aftalens punkt 17, vedbliver at være i kraft uden tidsbegrænsning i tilfælde af Aftalens, udløb, opsigelse eller ophævelse. Ved aftalens ophævelse påhviler det Leverandøren at sikre, at al data som relaterer sig til Kunden samt data som lægger til grund for Kundens anvendelse af Leverancen leveres tilbage til Kunden Kunden har udbudt Aftalen i overensstemmelse med gældende ret, herunder udbudsreglerne. I tilfælde af, at en myndighed, herunder men ikke begrænset til Klagenævnet for Udbud, Konkurrencestyrelsen, EU-Kommissionen eller en dansk eller europæisk domstol, beslutter eller afsiger kendelse om, at udbudsreglerne eller anden lovgivning er blevet overtrådt i forbindelse med tildelingen af Aftalen med det resultat, at beslutningen om tildeling annulleres, er Kunden berettiget til at opsige Aftalen med én (1) måneds forudgående skriftligt varsel. Kundens ret til at opsige Aftalen i henhold til denne bestemmelse gælder også i tilfælde af, at en afgørelse, kendelse eller dom appelleres. Det samme gælder, såfremt Aftalen erklæres for uden virkning. 20. LOVVALG OG VÆRNETING Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, herunder om Aftalens fortolkning, gyldighed, opsigelse eller ophævelse, er underlagt dansk ret, dog med undtagelse af lovvalgsregler, der måtte henføre tvisten til et andet lands retsregler. Tvister i medfør af Aftalen skal afgøres ved de almindelige domstole i Danmark med Byretten i Aarhus som værneting i 1. instans. 21. MEDDELELSER 21.1 Enhver meddelelse i medfør af Aftalen skal fremsendes pr. mail eller med post og overbringes til: Sags-nr

13 Til Kunden: Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé 26 DK-8210 Aarhus V. Danmark Att.: Casper Ravn Uldbjerg Til Leverandøren: [Navn] [Adresse] [ ] [Telefon] [Fax] Att.: [Navn] 21.2 Det er Leverandørens ansvar, at de i foregående punkt anførte kontaktoplysninger inkl. -adresse er i funktion i hele Aftalens løbetid Parterne kan ved skriftlig meddelelse til den anden Part ændre kontaktoplysningerne herunder adressen. 22. AFTALEEKSEMPLARER OG UNDERSKRIFTER Aftalen er udarbejdet i to enslydende eksemplarer, hvoraf hver Part beholder ét eksemplar. Sted: Dato: Dato: For [Navn]: For Aarhus Universitet: [Navn] [Navn] [Underskrift] [Underskrift] Sags-nr

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015]

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015] AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015] Vedrørende indkøb af pipetteringsrobot med tilhørende serviceaftale mellem Institut for Retsmedicin, Afdeling

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni Vedrørende køb af flydende Helium i tanke.

KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni Vedrørende køb af flydende Helium i tanke. KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2013 Vedrørende køb af flydende Helium i tanke mellem Aarhus Universitet inano Gustav Wiedsvej 14 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 Vedrørende indkøb af mikroovn til oplukning/destruktion af forskellige prøvetyper til mineralanalyser mellem Aarhus Universitet Institut for Hysdyrvidenskab Blichers Allé

Læs mere

KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2013

KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2013 KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2013 Vedrørende køb af udvidelse af eksisterende IBM TSM backup system mellem Aarhus Universitet AU IT Katrinebjergvej

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

UDKAST TIL RAMMEAFTALE September 2017

UDKAST TIL RAMMEAFTALE September 2017 UDKAST TIL RAMMEAFTALE September 2017 Vedrørende indkøb af maskinstationsarbejder mellem Aarhus Universitet, Foulum Blichers Allé 20 DK-8830 Tjele (i det følgende benævnt Køberen ) og Leverandørens navn

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG xx Indholdsfortegnelse Præambel 4 1. Kontraktens parter og kontraktgrundlag 4 1.1. Kunden 4 1.2. Leverandøren

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

[UDKAST] Rammeaftale

[UDKAST] Rammeaftale DOKUMENT NR. 2 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udarbejdelse af miljøhistoriske redegørelser for tidligere og nuværende forurenende aktiviteter [UDKAST] Rammeaftale Mellem Region Nordjylland CVR-nr. 29190941

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Februar 2016 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 holst-law.com CVR nr. 35680470 ID: 40035 104586

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Vejledning til trykkeriaftalen

Vejledning til trykkeriaftalen Vejledning til trykkeriaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er formålet med

Læs mere

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem Rammekontrakt om Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (i det følgende benævnt "Kunden") og [leverandør] [adresse] [postnummer/by]

Læs mere

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) BASERET PÅ - K01 MED PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC S TILPASNINGER OG ÆNDRINGER K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om anskaffelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem. Leverandøren NATURSTYRELSEN

IT-KONSULENTAFTALE. mellem. Leverandøren NATURSTYRELSEN BILAG 4 Miljø- og Fødevareministeriet IT-KONSULENTAFTALE mellem Leverandøren og NATURSTYRELSEN OM OPSÆTNING AF VILREG-SYSTEMET PÅ EN NY PROCESPLATFORM SAMT VEDLIGEHOLDELSE OG UDVIKLING AF VILREG- OG BIOTOPSYSTE-

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Resume af vigtigste punkter:

Resume af vigtigste punkter: Pizzeria betingelser - s. 1 Resume af vigtigste punkter: Her forklares det i korte træk de vigtigste ting du siger ja til ved at acceptere kontrakten. Gratis pizzabakker Prisen for pizzabakkerne med reklamer

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense 1. Parterne Mellem Socialstyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser K O N T R A K T vedrørende Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser 1. Parterne Imellem undertegnede, Net- eller Distributionsselskab: Virksomhed xx Adresse CVR-nr.: xx Kontaktperson:

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste Kontrakt Nr. 46-xxxx Kommentar [F1]: Korrigeres efter Vedrørende rettelse af søkort Mellem Forsvarets Materieltjeneste Lautrupbjerg 1-5 DK-2750 Ballerup Danmark Herefter benævnt

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Aarhus Kommune. Vedrørende køb af byrumsinventar. Aarhus November Sagsnr tbr/meth/dla Dok.nr

Kontrakt. mellem. Aarhus Kommune. Vedrørende køb af byrumsinventar. Aarhus November Sagsnr tbr/meth/dla Dok.nr Aarhus November 2016 Sagsnr. 029774-0447 tbr/meth/dla Kontrakt mellem Aarhus Kommune og [ ] Vedrørende køb af byrumsinventar København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [Leverandøren]

AFTALE OM LEVERANCE AF KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [Leverandøren] AFTALE OM LEVERANCE AF KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING mellem Fonden Femern Belt Development og [Leverandøren] INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsfortegnelse... 3 1 Aftalens definitioner og formål... 4 2 Grundlæggende

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 1 Vesterbro / Enghave / Valby 1. Aftalens Parter

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontrakt. Leverancesystemet. Mellem. Region Syddanmark CVR 29190909. Damhaven 12. 7100 Vejle. (herefter benævnt kunden) [Leverandør] [CVR] [adresse]

Kontrakt. Leverancesystemet. Mellem. Region Syddanmark CVR 29190909. Damhaven 12. 7100 Vejle. (herefter benævnt kunden) [Leverandør] [CVR] [adresse] Kontrakt Leverancesystemet Mellem Region Syddanmark CVR 29190909 Damhaven 12 7100 Vejle (herefter benævnt kunden) og [Leverandør] [CVR] [adresse] [postnummer, by] (herefter benævnt leverandøren) [1] Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem 1 Udkast Kontrakt om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Rammeaftale. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Rammeaftale. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Rammeaftale Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Rammeaftale 09.01 mellem Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S CVR-nr. 17 47 24 37 Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 DK-2300

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU DTU SSA PH.D. ERHVERVS-PH.D. 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU ERHVERVS-PH.D.-ORDNINGEN mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs.

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere