Indholdsplan for DUS-ordningerne. Aalborg Kommunes SkoleFritidsOrdning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan for DUS-ordningerne. Aalborg Kommunes SkoleFritidsOrdning"

Transkript

1 Indholdsplan for DUS-ordningerne Aalborg Kommunes SkoleFritidsOrdning

2 2 Forord Indholdsplan for DUS FORORD Med Indholdsplan for DUS er der udarbejdet en samlet plan for udmøntningen af Godt på vej. Formålet med Indholdsplan for DUS er at tydeliggøre grundlaget for DUS ernes virksomhed og at have en fælles pædagogisk platform blandt ledere og pædagoger i DUS erne i Aalborg Kommunale Skolevæsen. Indholdsplan for DUS er dermed et vigtigt udgangspunkt for debatten om og udviklingen af den enkelte DUS. De overordnede rammer for DUS ens arbejde bliver fastlagt med udgangspunkt i barnet/børnegruppen. Derfor opstilles der nogle kerneområder, som medvirker til at sikre, at der tilbydes aktiviteter, der støtter og udvikler det enkelte barns/ børnegruppens tilegnelse af sociale, personlige og faglige kompetencer. Med udgangspunkt i barnet/børnegruppen tilrettelægger den enkelte DUS det specifikke indhold med fokus på kerneområderne. Indholdsplan for DUS er tænkt som et praktisk redskab til at udvikle pædagogikken i det daglige arbejde. Indholdsplan for DUS skal bruges som led i den refleksion og de diskussioner, der hele tiden finder sted i DUS en. Indholdsplan for DUS medfører, at den enkelte DUS udarbejder års- og udviklingsplaner (individuelle eller for gruppen), som er koordineret med skolen. Indholdsplan for DUS er et led i Skole- og Kulturudvalgets kvalitetssikring af folkeskolen i Aalborg Kommune. Derfor vil udvalget løbende følge med i og følge op på den praktiske udmøntning af planen. Nils Bell Rådmand Skole og Kulturforvaltningen

3 3 Indledning Indholdsplan for DUS INDLEDNING Beskrivelsen af DUS-virksomheden kan ikke være udtømmende, og det er vigtigt, at den enkelte DUS afstemmer sin indsats efter sine særlige forhold. Indsatsen må nødvendigvis tage hensyn til kulturel mangfoldighed, antallet af børn, geografisk placering, fysiske rammer osv. Kerneområder I det følgende beskrives en række kerneområder, som pædagogerne i DUS-ordningerne i Aalborg Kommunale Skolevæsen skal have særligt fokus på. Indsatsen i DUS skal overordnet understøtte børnenes alsidige personlige udvikling. DUS en skal give det enkelte barn udfordringer, der stimulerer barnets nysgerrighed og lyst til at lære. Udfordringerne skal samtidig tilgodese børnenes selvværd, selvtillid og indlevelsesevne. Kerneområderne er: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Sundhed, bevægelse og motorisk udvikling Kulturelle udtryksformer og værdier Naturen Inden for kerneområderne har den enkelte DUS-ordning til opgave i forhold til børnegruppen at gøre pædagogiske overvejelser med henblik på at opstille mål, metoder og handlinger samt at gennemføre evalueringer af det pædagogiske arbejde. Denne planlægning og opfølgning skal afspejle sig i den daglige praksis og synliggøres skriftligt i DUS-ordningens års og udviklingsplan og i skoleplanen. Hvilke konkrete krav, der stilles til udmøntningen af Indholdsplan for DUS fremgår af afsnittet Og hvad så nu?

4 4 Indledning Indholdsplan for DUS Begrundelse for valg af kerneområder De seks kerneområder er valgt, fordi de er dækkende for og beskriver, hvordan den enkelte DUS-ordning kan understøtte børnenes alsidige, personlige udvikling. Desuden er der god overensstemmelse mellem kerneområderne og de aktiviteter, der finder sted i DUS-ordningerne, ligesom der er god overensstemmelse med de seks temaer i børnehavernes pædagogiske læreplaner, Faghæfte 24: Fælles Mål for elevernes alsidige personlige udvikling og Faghæfte 25: Fælles mål for børnehaveklassen. Læring Der skelnes ofte mellem to typer af læring, formel og uformel. Ved den formelle læring er målet selve læringen. Ved den uformelle læring er der tale om læring som et biprodukt af handlingen, som angår andet end det at lære. Læring i DUSordningerne foregår typisk uformelt og primært igennem børns deltagelse i hverdagen/livet i DUS en. Her spiller legen en stor rolle. Legen er en væsentlig handlings- og udtryksform for børn. Gennem legen øver børnene sig på egen kunnen og egne følelser og grænser. De afprøver, reflekterer og opnår færdigheder. De indgår i samspil med andre børn og voksne, hvor de lærer at tage et medansvar for sig selv, deres egen og fællesskabets trivsel. Leg er både børnenes egen leg og leg, der kan være mere eller mindre påvirket af de voksnes medvirken. I DUS arbejdes der på hele tiden at skabe rammer og muligheder for leg. I DUS-ordningerne foregår der også mere målsatte aktiviteter enten for det enkelte barn eller børnegruppen. Pædagogerne skal være opmærksomme på, hvilke aktiviteter barnet vælger og fravælger. Pædagogerne skal på baggrund af en forudgående analyse søge at finde begrundelser for hvert enkelt barns valg eller fravalg. Hvis der er et behov for det, kan aktiviteter og lege tilrettelægges, så der er umiddelbare udviklingsmuligheder for det enkelte barn eller børnegruppen. Hvis et barn f.eks. Bevidst eller ubevidst søger udenom bestemte lege eller aktiviteter, kan det for nogles vedkommende begrænse sin egen udvikling væsentligt. I sådanne situationer søger pædagogen at motivere barnet eller børnegruppen. Indholdsplanen i praksis På de følgende sider er der for hver af de seks kerneområder beskrevet en række forslag til mål og pædagogiske begrundelser. Disse er ikke obligatoriske. Hvad angår den praktisk-pædagogiske omsætning er det op til den enkelte DUS-ordning med udgangspunkt i barnet/børnegruppen, at fastlægge og konkretisere de seks kerneområder og sætte disse i sammenhæng med den planlægning, der i øvrigt foregår i DUS-ordningen.

5 5 Personlig udvikling Indholdsplan for DUS PERSONLIG UDVIKLING MÅL Fordi... DUS skal understøtte det enkelte barns selvtillid og selvværd DUS skal skabe mulighed for, at børnene oplever sig som værdifulde deltagere i og medspillere af et socialt og kulturelt fællesskab DUS skal give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige personer, der kan tage initiativer DUS skal give mulighed for, at barnet udvikler evnen til selvindsigt. Det vil sige indsigt i egne følelser, egne muligheder og egen rolle DUS skal skabe muligheder for, at barnet oplever sig som en del af et demokratisk samfund grundlaget for at kunne mestre sit liv er, at det enkelte barn udvikler selvtillid og selvværd. Alle børn skal opleve at have succes, og at de er betydningsfulde individer i fællesskabet....børnene skal opleve sig som en del af et fællesskab samt lære at se og forstå samspillet og de konflikter, der kan opstå med andre både børn og voksne.... børnene skal lære, at det er ens egen aktive handling, der skaber forandring.... barnet derigennem bliver i stand til at agere i mangfoldige relationer og komplekse sammenhænge....hele vores samfundsopfattelse bygger på den demokratiske tankegang; en tankegang som barnet skal forstå og opleve.

6 6 Social udvikling Indholdsplan for DUS SOCIAL UDVIKLING MÅL DUS skal medvirke til, at børnene udvikler og vedligeholder relationer og venskaber DUS skal medvirke til, at børnene lærer at respektere forskelle i opfattelser og indgå i forpligtende fællesskaber DUS skal medvirke til at lære børnene medbestemmelse og ansvar DUS arbejder på at skabe rum for alle børn uanset baggrund Fordi......børn skal opleve, at det at have kammerater, venner eller veninder er en særlig rigdom. DUS har en vigtig opgave i at være opmærksom på børnenes venskaber og aktivt arbejde på at udvikle venskaber og modvirke mobning....børn skal lære at vise hensyn, og at det har stor betydning, hvordan de taler til hinanden. De skal lære, at det er legalt at være uenig, men at konflikter kan løses gennem samtale og konkrete aftaler evt. med hjælp fra andre børn/voksne....børn skal lære, hvad det vil sige at have medbestemmelse. De skal forstå, at de er med til at bestemme, at de kan udtrykke deres mening, drøfte den med andre, men at det ikke er sikkert, at udfaldet bliver som de ønsker. Derudover skal DUS give børn en forståelse af, hvilke normer og principper der gælder. alle børn kan snarere i kraft af end på trods af forskelligheder berige hinanden. DUS sætter fokus på børns muligheder for at udvikle tolerance og empati...tolerance og empati er nødvendige kompetencer for at kunne indgå i demokratiske processer.

7 7 Sprog og kommunikation Indholdsplan for DUS SPROG OG KOMMUNIKATION MÅL I DUS sættes der fokus på børn sproglige og begrebsmæssige udvikling I DUS lægges der vægt på samtale og dialog med barnet I DUS lægges der vægt på, at barnet får kendskab til sprogets forskellige anvendelsesformer I DUS lærer børnene, at der er forskellige måder at kommunikere på Fordi......børnenes sprog og begrebsforståelse er en forudsætning for, at børnene kan udtrykke sig og forstå andre. barnet gennem samtalen og dialogen lærer at udtrykke egne oplevelser, ønsker, behov og følelser samt lærer at lytte til andre.... barnet skal lære at anvende sproget med forskellige formål: samtale, kontakt, konfliktløsning og aktiv lytning.... barnet skal have forståelse for, at det talte sprog hænger sammen med kropsudtryk, mimik, tonefald og stemning.

8 8 Sundhed, bevægelse og motorisk udvikling Indholdsplan for DUS SUNDHED, BEVÆGELSE OG MOTORISK UDVIKLING MÅL DUS skal give børnene alsidige bevægelsesmæssige oplevelser og give mulighed for at opleve glæden ved og lysten til at bevæge sig DUS skal skabe mulighed for, at børn udvikler et aktivt fritidsliv DUS skal give børnene mulighed for at udtrykke sig til forskellige former for musik og rytme DUS skal opdrage børnene til sund levevis og gode kostvaner Fordi......det enkelte barns motoriske udvikling spiller en væsentlig rolle for dets selvværd og dets evne til at indgå i fysiske aktiviteter. Børn, der bruger kroppen udvikler deres motorik, knogler, hjerte og kredsløb hensigtsmæssigt....børn skal opleve, at aktiviteter på legepladsen og i nærmiljøet er en hyppig del af DUS ens lege og aktiviteter. Udflugter og ture giver et indblik i nærmiljøets historie. Derudover er det en vigtig opgave for DUS erne at introducere til det øvrige fritidsliv i nærmiljøet....børnene udvikler sig rytmisk og motorisk gennem aktiv og skabende beskæftigelse med musik, teater og drama. Derudover udvikler børnene koncentration og motorik. fordi inaktivitet og dårlige kostvaner har både personlige og samfundsmæssige omkostninger.

9 9 Kulturelle udtryksformer og værdier Indholdsplan for DUS KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER MÅL Fordi... DUS skal tilbyde børnene forskellige kulturelle oplevelser og udtryksformer DUS skal give børnene mulighed for at afprøve, eksperimentere og dygtiggøre sig med forskellige udtryksformer. børnene gennem kulturoplevelser udvikler kreativitet og fantasi samt evnen til oplevelse og indlevelse....det er en forudsætning for, at børn lærer, at de kan undre sig og bearbejde denne undren gennem mange forskellige aktiviteter. DUS skal viderebringe traditioner til børnene...børn gennem ritualer og traditioner lærer at forstå og sætte pris på historie og kultur. DUS skal give mulighed for at opleve glæde ved musik og bevægelse...musikken er en del af vores kultur og indtager en betydelig plads i børns og unges hverdag. DUS skal give børnene oplevelser og indtryk fra kulturer, der er forskellig fra den danske...tilstedeværelsen af flere sprog og kulturer i DUS en gør det muligt at arbejde bevidst med forskellige kulturelle udtryksformer for alle børn.

10 10 Naturen ndholdsplan for DUS NATUREN MÅL DUS skal give børn mulighed for at gå på opdagelse i naturen DUS skal lære børn at tage hensyn til og vise respekt for naturen DUS skal medvirke til, at børn udvikler forståelse for dyre- og planteriget Fordi... børn gennem oplevelser i naturen gør sig erfaringer med og opnår forståelse for naturens og miljøets betydning for menneskets livsvilkår og udvikling....forurening er et tiltagende problem. Børn skal opleve, hvad det vil sige at være miljøbevidst og passe på naturen....børn gennem aktive oplevelser i naturen skal gøres bekendt med dyrene, planternes og naturfænomenerne.

11 11 Forældresamarbejde og Dokumentation og evaluering Indholdsplan for DUS FORÆLDRESAMARBEJDET DUS-ordningen er et supplement til hjemmets opdragelse. Det er af stor betydning for barnets trivsel i DUS en, at pædagoger og forældre udvikler en god og tillidsfuld kontakt. Ligesom forældre har en viden om deres barn, får pædagoger i det daglige arbejde et kendskab til barnets evner, ønsker og behov. Det er derfor vigtigt, at forældre og pædagoger åbent og løbende orienterer hinanden. Forældre har hovedansvaret for deres barns opdragelse samt ansvar for det fællesskab, som barnet indgår i. Det er DUS ens opgave at støtte og vejlede forældrene i denne opgave. DOKUMENTATION OG EVALUERING Dokumentation Dokumentation som pædagogisk begreb og som redskab i pædagogers praksis handler om at synliggøre og konkretisere det pædagogiske arbejde for at kunne formidle det og dele det med andre. Dokumentation tjener følgende formål: Dokumentation kan have stor betydning for børnene, fordi de gennem billeder, optagelser, tegninger, beskrivelser og logbøger kan genkalde, gense, genhøre og genopleve betydningsfulde momenter og begivenheder. Og fordi de herved kan huske og fastholde det, de har oplevet. Dokumentation er et vigtigt redskab i forhold til pædagogernes refleksion over eget arbejde og som redskab til opfølgning på børns udvikling, og medvirke til DUS-ordningens samlede udvikling. Dokumentation er et middel til at delagtiggøre forældrene i deres barns dagligdag og i begivenheder, hvor de ikke selv har mulighed for at være til stede samt derigennem medvirke til, at forældrene får øget adgang til at følge med i deres barn og børnegruppens udvikling.

12 12 Dokumentation og evaluering Indholdsplan for DUS Evaluering Dokumentation er tæt forbundet med evaluering. Evaluering finder ofte sted på baggrund af indsamling af dokumentation, men suppleres med en vurdering fx af om de opstillede mål er nået. Evaluering kan både være tilbageskuende og fremadrettet. Evaluering handler grundlæggende om opstilling af mål, dokumentation i forhold til målopfyldelse og vurdering af arbejdet. Ligesom dokumentation tjener evaluering nogle vigtige formål. For det første som et pejlemærke på, om den pædagogiske indsatsen over for det enkelte barn eller børnegruppen har givet det ønskede resultat. Har barnet nået de mål, som i fællesskab er blevet opstillet? For det andet om det pædagogiske arbejde har indfriet de opstillede mål og forventninger. Er der noget, vi kan gøre bedre? Evaluering er et relevant redskab i forhold til forældresamarbejdet og lærer-pædagogsamarbejdet, og det har betydning for den faglig bevidsthed og videreudvikling. Synliggørelse af mål og beskrivelser af projekter og dagligdagens små resultater er af stor betydning i forhold til pædagogernes arbejde med børnene.

13 13 Og hvad så nu? Indholdsplan for DUS OG HVAD SÅ NU? Med henblik på implementering af Indholdsplan for DUS skal der på den enkelte skole foretages to ting. I de kommende skoleplaner skal der være en beskrivelse af, hvad DUS-ordningen har gjort og har til hensigt at gøre for at implementere de seks kerneområder og de lokalt opstillede mål. Som det fremgår af Fælles Skolebeskrivelse...arbejdes med årsplaner og udviklingsplaner, som er koordineret med skolens undervisningsdel. I årsplan(-er) og udviklingsplan(-er) skal det fremgå, hvilke mål og handlinger der er opstillet under de seks temaer. Års- og udviklingsplaner er først og fremmest et arbejdsredskab for DUS-ordningen. De giver et overblik over, hvad DUS-ordningen har besluttet, der skal satses på, og hvordan der følges op. Derudover er de et godt redskab i forhold til ekstern formidling, specielt i forhold til forældrene. DUS-ordningen laver én fælles års og udviklingsplan, der rummer variationsmuligheder afhængig af DUS-ordningens børnegrupper og kompetencer. Skoleplanen skal være færdig pr. 1. april 2006, mens års- og udviklingsplaner skal være færdige senest ved indgangen til skoleåret 2006/2007. Års- og udviklingsplaner skal være tilgængelige på skolens hjemmeside. Skoleplaner udarbejdes derefter med 2 års mellemrum. Års og udviklingsplaner revideres hvert år. I skoleåret 2006/2007 skal Skole- og Kulturudvalget have en samlet tilbagemelding på udmøntningen af Indholdsplan for DUS.

14 14 Bilag 1: Godt på vej Indholdsplan for DUS BILAG 1: GODT PÅ VEJ - UDVIKLINGSGARANTI I DUS Følgende punkter skal opfyldes: Indholdsplan for DUS-virksomheden indeholder bl.a. følgende: (Værdier og målsætning for DUS-virksomheden, som er i overensstemmelse med skolens samlede målsætning, Udviklings- og kompetenceområder, Pædagogiske overvejelser og metoder, Mål og handleplaner for aktiviteter i DUS, Børn med særlige behov og Opmærksomhedspunkter) DUS en arbejder med barnets alsidige, personlige udvikling. DUS en samarbejder med forældre og lærere målrettet om udviklingen af det enkelte barn og børnenes fællesskab. Der foregår en udveksling af gensidige forventninger mellem personale og forældre. Barnet har faste, gennemgående kontaktpersoner. Evaluering er en naturlig del af den pædagogiske praksis. DUS er Aalborg Kommunes skolefritidsordning og er som sådan organiseret i henhold til folkeskolelovens 3, stk. 4. DUS-tilbuddet i Aalborg Kommune er dels et selvstændigt fungerende fritidstilbud og dels en integreret del af skolens samlede virksomhed. Det vil sige, at det er DUS ens opgave at arbejde for opfyldelse af hele folkeskolelovens formål. En udviklingsgaranti for DUS-virksomheden kan således ikke betragtes som en isoleret størrelse, men skal til enhver tid defineres i overensstemmelse med den enkelte skoles samlede pædagogiske virksomhed; en pædagogisk virksomhed, der bygger på et fælles værdigrundlag for både undervisning og fritidsdel, formuleret af lærere, børnehaveklasseledere, pædagoger og forældre i fællesskab. Udviklingsgaranti vil sige, at DUS en forpligter sig til at støtte og udvikle barnets almene kompetencer med udgangspunkt i det enkelte barns muligheder. DUS en skal skabe rammer for oplevelse, virkelyst, fordybelse og medvirke til, at børnene udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære. DUS en supplerer hjemmets opdragelse DUS-ordningen supplerer hjemmets opdragelse. Forældrene har hovedansvaret for deres børns opdragelse og opfyldelse af deres udviklingsbehov. Det er DUS ens opgave at støtte forældrene i dette ansvar. Omsorg er grundlaget for børnenes trivsel. Børnene skal derfor opleve DUS en som et trygt og udviklende sted, hvor de kan mærke de voksnes omsorg, og hvor de har mulighed for at udfolde sig fysisk, socialt og mentalt. DUS en supplerer skolens undervisning Det er ligeledes DUS-ordningens opgave at supplere skolens undervisning. Lærerpædagogsamarbejdet er dermed en given forudsætning for DUS ens arbejde. Målet med DUS ens arbejde er ikke i første række de færdige resultater, men at støtte de samværsmæssige processer og muligheder blandt børnene. DUS en supplerer skolens undervisning ved at sætte fokus på aktiviteter, der understøtter børnenes personlige, sociale og faglige forudsætninger. Den enkelte DUS skal således tilbyde aktive oplevelser (f.eks. en skovtur, en fisketur, en bondegårdstur), kreative aktiviteter (f.eks. træarbejde, syning, maling, teater), sportsaktiviteter (f.eks. fodbold, svømning) og skolefaglige aktiviteter (f.eks. oplæsning, oplevelsesbaseret læsning, sanglege, rim, remser). Socialpædagogisk indsats DUS ens socialpædagogiske indsats bygger i høj grad på børnenes initiativ og medbestemmelse. Det er dog væsentligt, at medarbejderne inspirerer, motiverer og giver mulighed for et bredt udvalg af aktiviteter samt kultur- og naturoplevelser. Det er samtidig af stor betydning, at planlægningen og den praktiske afvikling af aktiviteterne tager højde for udviklingen af børnenes almene kompetencer. I aktiviteterne skal indgå varierede lærings- og arbejdsformer, der tilgodeser børnenes behov for oplevelser, aktivitet og udfoldelse. Indholdet i aktiviteterne skal tage hensyn til balancen mellem børnenes egne valg og de voksnes initiativer. Ved at tilbyde aktiviteter, der sætter fokus på udviklingen af børnenes almene kompetencer, kan DUS en aktivt supplere skolens undervisning. Uformelle læreprocesser Grundlaget for at sikre disse mål er primært uformelle læreprocesser, hvor legen er et vigtigt element. Lege og aktiviteter tjener et vigtigt formål. De indeholder og udvikler konkrete færdigheder om f.eks. sociale spilleregler, motorik, fantasi, koncentration, begreber, sprog, venskaber, relationer osv. Når flere børn leger sammen, udvikler de sociale færdigheder, f.eks. evnen til at indgå i et fællesskab om en leg. Som udgangspunkt bestemmer børnene selv, hvad de vil beskæftige sig med i DUS en. Pædagogerne er dog aktive i forhold til, hvad barnet vælger og fravælger. Pædagogerne skal søge at finde begrundelser for hvert enkelt barns valg eller fravalg. Og hvis der er et behov for det, kan aktiviteter og lege afpasses, så der er umiddelbare udviklingsmuligheder for det enkelte barn eller børnegruppen. Hvis et barn f.eks. ubevidst søger udenom bestemte lege eller aktiviteter, kan det begrænse sin egen udvikling væsentligt. I sådanne situationer skal pædagogen søge at motivere barnet eller børnegruppen. Det kan f.eks. ske ved at sætte gang i lege eller aktiviteter, som trin for trin kan udvikle netop de færdigheder, der er brug for at fokusere på. Barnets evne til selv at finde på og gennemføre lege og aktiviteter udvikles i DUS-tiden. For at støtte denne udvikling skal pædagogen hjælpe med at realisere børnenes egne ideer og ønsker om at igangsætte lege eller aktiviteter. Lige meget hvordan en aktivitet sættes i gang, er børnenes motivation og ansvar for aktiviteten vigtig. Pædagogen skal så vidt muligt søge at gennemføre aktiviteter i et ligeværdigt samarbejde. Den måde, børnene reagerer på, får derfor stor indflydelse på, hvad aktiviteterne indeholder, og hvordan de forløber. Børnene skal opleve, at de har indflydelse, og at deres fantasi, ideer og spontanitet er kvaliteter, der kan bruges. Indholdsplan for DUS Indholdsplan for DUS-virksomheden har til hensigt at synliggøre udviklingsperspektiverne. Indholdsplanen skaber overblik over pædagogiske overvejelser og metoder, udviklingsområder, forældresamarbejdet og samarbejdet mellem undervisningsog fritidsdel. Indholdsplanen indeholder derudover overvejelser om, hvilke aktiviteter der skal tilbydes i DUS en. Anbefalinger: Anbefalingerne og minimumskravene fremgår af Indholdsplan for DUS-virksomheden.

15 15 Bilag 2: Fælles skolebeskrivelse Indholdsplan for DUS BILAG 2: FÆLLES SKOLEBESKRIVELSE Baggrund DUS er skolefritidsordningerne i Aalborg Kommune. DUS er en forkortelse for Det Udvidede Samarbejde mellem Skole- og Kulturforvaltningen og Socialforvaltningen, mellem lærere og pædagoger, mellem skole og daginstitution og mellem skole og fritid. DUS-ordningen er en skolefritidsordning for børnene i børnehaveklasse til og med 3. klasse. Nogle få DUS-ordninger er etableret som landsbyordninger. Dvs., at DUS-ordningen er suppleret med en børnehavegruppe for skoledistriktets 3-5-årige. På en række skoler er der etableret DUS-II-ordninger for de årige. DUS-ordningens social- og fritidspædagogiske formål er i et samarbejde at støtte barnets alsidige og hele udvikling i et trygt og udviklende miljø med stabile voksenkontakter. DUS-ordningen supplerer hjemmets opdragelse og skolens undervisning. DUS-ordningens opgave er at give børnene størst mulig livskvalitet og at medvirke til udvikling af personlige og sociale kompetencer. Denne opgave er en integreret del af skolens samlede virksomhed. Grundlaget for at sikre disse mål er primært de uformelle læreprocesser, hvor legen er et vigtigt element. I DUS-ordningens normering er der afsat en øremærket ressource til pædagogernes inddragelse i undervisningen. Sådan gør vi på Aalborgs skoler A. DUS-tilbuddet er dels et selvstændigt fungerende fritidstilbud og dels en integreret del af skolens virksomhed, idet pædagogfagligheden er obligatorisk repræsenteret i skolens undervisning. B. DUS ens fritidspædagogiske indsats består i at tilbyde udviklende samvær og aktiviteter. C. DUS ens socialpædagogiske indsats består i at tilbyde aktiviteter, der understøtter børnenes personlige og sociale udvikling ved målrettet at følge den enkelte og fællesskabets udvikling. D. Der arbejdes efter principperne i Indholdsplan for DUS. E. Der arbejdes med årsplaner og udviklingsplaner for det enkelte barn eller grupper af børn. Disse er koordineret med skolens undervisningsdel. F. Skole-hjem-samarbejdet koordineres mellem skolens undervisningsdel og fritidsdel.

16 16 Bilag 3: DUS-aftalen Indholdsplan for DUS BILAG 3: DUS-AFTALENS 1 - FORMÅL OG OPGAVE. DUS-ordningens socialpædagogiske formål er i et samarbejde at støtte barnets alsidige og hele udvikling i et trygt og udviklende miljø med stabile voksenkontakter. DUS-ordningen supplerer hjemmets opdragelse og skolens undervisning. DUS-ordningens socialpædagogiske opgave er at give børnene størst mulig livskvalitet og medvirke til udvikling af personlige kompetencer. Denne opgave er en integreret del af skolens samlede virksomhed. Grundlaget for at sikre disse mål er primært de uformelle læreprocesser, hvor legen er et vigtigt element for udviklingen af børnenes sociale kompetencer, kommunikation, æstetisk og skabende virksomhed og personlighed i det hele taget.

17 17 Bilag 4: Landsbyordninger, DUS specialgrupper og Flygningegrupper Indholdsplan for DUS BILAG 4: LANDSBYORDNINGER På mindre skoler, typisk i geografisk afgrænsede områder med et ofte skiftende og lavt børnetal, er der etableret landsbyordning - det vil sige, at DUS-ordningen her er suppleret med børnehavegruppe for skoledistriktets 3-5 årige børn. På denne måde sikres og stabiliseres institutionstilbuddet uanset alderssammensætningen i de små lokalområder. Der er etableret landsbyordning på skolerne: Ellidshøj Skole, Vaarst/Fjellerad Skole, Grindsted Skole, Nørholm Skole, Nøvling Skole og Tylstrup Skole. DUS SPECIALGRUPPER I tilknytning til nogle skolers specialklasser er der oprettet DUS specialgrupper for klassetrin. Godkendelsen af disse grupper foregår i samarbejde mellem den tilknyttede centerpsykolog, specialcentret og PPR. På denne måde opnår man, at fritidstilbuddet gives på samme skole som undervisningen. Dette medvirker til at give større helhed i barnets skoledag og fritid. FLYGTNINGEGRUPPER Integrationen af tosprogede i DUS foregår efter følgende principper. De tosprogede børn skal deltage i aktiviteterne på lige fod med de øvrige børn. I forhold til tosprogede børn kan der være behov for en ekstra integrationsindsats. Denne ekstra indsats bygger på følgende: Når de tosprogede børn med integrationsmæssige behov indskoles i DUS, tages der udgangspunkt i det enkelte barns tosprogede og tokulturelle forudsætninger og behov. Dette indebærer, at der i skolens undervisnings- og fritidsdel er en målrettet indsats for udvikling af andetsproget dansk byggende på udvikling af elevens samlede tosproglige kompetence, og at den faglige og sproglige indlæring understøttes ved hjælp af modersmålet, indtil andetsproget er tilstrækkeligt udviklet til at danne basis herfor. De tosprogede børns kulturelle og familiemæssige baggrund inddrages i DUS'ens hverdag som et synligt og værdifuldt element. Derudover er der i DUS et forældresamarbejde, der sikrer forældrenes indsigt i børnenes hverdag samt skolens og DUS'ens indsigt i hjemmets opdragelse.

18 18 Bilag 4: DUSII Indholdsplan for DUS DUS II DUS-II ordninger er en overbygning på DUS-ordningerne. Tilbudet gives til de årige i timerne efter skole. I forhold til de ældre børn er opgaven at skabe grundlag for udvikling af varige interesser, at understøtte den spirende frigørelse fra voksenstyrede aktiviteter til mere interessebetonede fællesskaber (kammeratskabsgrupper m.v.). Dagligdagen må derfor give børnene mulighed for at være med til at indholdsbestemme aktiviteter, og der må gives mulighed for tilbud, der alene knytter sig til denne aldersgruppe. Børnenes alsidige udvikling, deres kreativitet, deres udtryksformer, deres lyst til at lege og eksperimentere, deres søgen efter at finde identitet styrkes i DUSII bl.a. gennem et bredt udbud af aktiviteter. Børnene kommer der, når de har lyst til at være sammen med andre jævnaldrende. DUSII er primært børnenes frie tid. Miljøet i DUSII er bygget op omkring et fællesskab, hvor alle er en del af gruppen, og derfor har et ansvar for helheden og et medansvar for hinanden. Der gives mulighed for fælles oplevelser og aktiviteter, men også mulighed for bare at være til stede i trygge rammer. For de årige er kammeratskaber og tilhørsforhold noget af det vigtigste. Derfor er det vigtigt, at der i kammeratskabsgruppen er gode normer og en positiv social omgangstone. Pædagogerne i DUSII har mulighed for at fremme en sådan, iagttage og bearbejde samt hjælpe med at integrere den enkelte i kammeratskabsgruppen. Det nære samarbejde med skoledelen giver de bedste muligheder for kendskabet til det enkelte barn. I DUSII tilrettelægges overgangen fra DUSI, så den på samme tid er blød og tryg, og en markering af at der nu forventes andet og mere - ansvarlighed og selvjustits - af børnene. I DUSII erne skal der ligeledes tilbydes aktiviteter, der understøtter de seks kerneområder.

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Indholdsplan for. DUS-ordningerne

Indholdsplan for. DUS-ordningerne 2005 A A L B O R G K O M M U N E S S K O L E F R I T I D S O R D N I N G Indholdsplan for DUS-ordningerne Indholdsfortegnelse Indledning side 4 Begrundelse for valg af kerneområder side 5 Personlig udvikling

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune Forord Landets kommuner er forpligtet til ifølge folkeskolelovens 40 stk. 4 at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Sundhed, bevægelse og motorisk udvikling

Sundhed, bevægelse og motorisk udvikling Sundhed, bevægelse og motorisk udvikling Mål: Børnene skal have mulighed for at udfolde sig kropsligt og mærke glæden derved. -Børnene begynder i forskellige idrætsforeninger. -Vi oplever at børnene går

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Dus indholdsplan for Dus Troldhøj.

Dus indholdsplan for Dus Troldhøj. Dus indholdsplan for Dus Troldhøj. Dus indholdsplanen er revideret på personale weekenden d. 18/3 2011. Der er stillet op efter SMTTE model, dvs. sammenhæng, mål, tegn, tiltag og evaluering. Personlig

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO

Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse danner grundlag for SFO-indsatsen i Vejle

Læs mere

Indholdsplan for Dus 1 Langholt Skole 2011

Indholdsplan for Dus 1 Langholt Skole 2011 Indholdsplan for Dus 1 Langholt Skole 2011 Personlig udvikling: Vi lægger vægt på at skabe og indgå i udviklingsstøttende samspil med det enkelte barn. Det er for os vigtigt, at alle børn får succesoplevelser,

Læs mere

Trivsel. Mål og indholdsplan for SFO Kollerup Skole 2010 / 2011. Mål: Tegn: Handling:

Trivsel. Mål og indholdsplan for SFO Kollerup Skole 2010 / 2011. Mål: Tegn: Handling: Trivsel. Mål og indholdsplan for SFO Kollerup Skole 2010 / 2011. Trivsel er en forudsætning for udvikling. At børn oplever overskuelighed, tryghed og frihed til selv at vælge. At kunne indgå i sociale

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle.

Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle. 1 Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle. DUS står for det udvidede samarbejde, for vi er optaget af at skabe helheder i børns liv og sikre sammenhæng mellem undervisning og fritiden.

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Anmodning til Aalborg Kommune. Leverandørens navn er: Børnenes Akademi. Strubjerg 163. 9400 Nørresundby. Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er:

Anmodning til Aalborg Kommune. Leverandørens navn er: Børnenes Akademi. Strubjerg 163. 9400 Nørresundby. Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er: Anmodning til Aalborg Kommune Leverandørens navn er: Børnenes Akademi Strubjerg 163. 9400 Nørresundby Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er: Jane Dons Lindholmsvej 99. 9400 Nørresundby Therkildsen9000@hotmail.com

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning Center for Børn & Kultur 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Den røde tråd fra daginstitution

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk 1 Vi har taget udgangspunkt i både vejledningen til læreplanen og Pædagogisk Perspektivplan. Det

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Gl. Hasseris Skole Dus

Gl. Hasseris Skole Dus Gl. Hasseris Skole Dus Indledning... 2 Overordnet struktur i fritidsdelen... 3 Kontakter... 4 Dokumentation.... 5 Pædagogernes deltagelse i skoledelen... 6 Forældresamarbejdet... 6 Til slut... 7 1 Indledning

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 1 Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 Identitet Hvem er vi? Hvad vil vi gerne kendes på? 2 Vores overordnede pædagogiske opgave er fritidspædagogisk Endvidere er omsorg, sociale relationer

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Dus Indholdsplan. Indholdsplan for Mou Dus, er udarbejdet efter indholdsplanen for DUS -ordninger, Aalborg kommune

Dus Indholdsplan. Indholdsplan for Mou Dus, er udarbejdet efter indholdsplanen for DUS -ordninger, Aalborg kommune Indholdsplan for Mou Dus, er udarbejdet efter indholdsplanen for DUS -ordninger, Aalborg kommune Personlig udvikling: Dus skal understøtte det enkelte barns selvtillid og selvværd. - grundlaget for at

Læs mere

forord I dagplejen får alle børn en god start

forord I dagplejen får alle børn en god start Små skridt Denne bog tilhører: forord I dagplejen får alle børn en god start Denne bog er til jeres barn, der nu er startet i dagplejen. Den vil blive fyldt med billeder, tegninger og små historier om

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Vi fortæller, hvornår noget begynder, og hvornår det er slut. Dette gør det nemmere for barnet at planlægge og udholde.

Vi fortæller, hvornår noget begynder, og hvornår det er slut. Dette gør det nemmere for barnet at planlægge og udholde. Læreplan Solsikken Solsikken er Langeland Kommunes specialtilbud til børn i børnehavealderen og deres forældre. Solsikken er normeret til 10 børn, og der er ansat 5 voksne. Hvert barn er tilknyttet en

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Mål og handleplan SFO Højvangskolen

Mål og handleplan SFO Højvangskolen Mål og handleplan SFO Højvangskolen Overskrift MEDINDFLYDELSE Sammenhæng SFO tid er børnenes frie tid og skal derfor opleve en SFO, hvor de har stor indflydelse på hvad de vil udfylde dagen med. Mål Børnene

Læs mere

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger Mål -og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: SFO er i Løgumkloster Distrikt Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen.

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DUS VESTBJERG SKOLE & DUS

FÆLLES MÅL FOR DUS VESTBJERG SKOLE & DUS BØRNE OG LÆRINGSSYN I DUS Vestbjerg arbejder vi ud fra, at hvert enkelt barn er unikt, og at vi bedst behandler børn lige ved at behandle dem forskelligt. Det enkelte barn fødes med sin helt egen personlighed,

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Børnehuset Møllegades læreplan

Børnehuset Møllegades læreplan Børnehuset Møllegades læreplan I henhold til lov om social service 8 skal de enkelte dagtilbud udarbejde en læreplan. Læreplanen bygger på det børnesyn der kommer Sønderborg Kommune har vedtaget. Er livssyn

Læs mere

DUS-aftalen for DUS-ordninger i Aalborg kommunale skolevæsen

DUS-aftalen for DUS-ordninger i Aalborg kommunale skolevæsen DUS-aftalen for DUS-ordninger i Aalborg kommunale skolevæsen 1 - Formål og opgave DUS-ordningens socialpædagogiske formål er i et samarbejde at støtte barnets alsidige og hele udvikling i et trygt og udviklende

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Egebjerg Friskole Egebjergvej 4, 5771 Stenstrup,Tlf: 62261706

Egebjerg Friskole Egebjergvej 4, 5771 Stenstrup,Tlf: 62261706 Egebjerg Friskole Egebjergvej 4, 5771 Stenstrup,Tlf: 62261706 - den lille skole med det store hjerte Til Svendborg Kommune Egebjerg d. 16.12.11 Børne- & Unge udvalg Ansøgning om tilskud til overgangsprojekt

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO 2 Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej. Udkast til skolebestyrelsen aug 2014

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO 2 Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej. Udkast til skolebestyrelsen aug 2014 Mål- og indholdsbeskrivelse SFO 2 Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej Udkast til skolebestyrelsen aug 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Lovgrundlag og Horsens Kommunes børnepolitik - Sammenhængende børnepolitik

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Herningvej 35 9210 Aalborg SØ Tlf: 99 82 45 70 Hjemmeside: http://herningvej-skole.skoleporten.dk/sp

Praktikstedsbeskrivelse. Herningvej 35 9210 Aalborg SØ Tlf: 99 82 45 70 Hjemmeside: http://herningvej-skole.skoleporten.dk/sp Praktikstedsbeskrivelse Praktiksted Institutionstype Herningvej Skole Herningvej 35 9210 Aalborg SØ Tlf: 99 82 45 70 Hjemmeside: http://herningvej-skole.skoleporten.dk/sp DUS (SFO) Børnegruppe Fysiske

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Tingvej 39, Mogenstrup 7800 Skive 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 3 3.1 Holstebro

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Formål med grundlaget Det pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i lovgivning og kommunale beslutninger for skole og fritidsordninger og skal sammen med

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Legen får det røde kort

Legen får det røde kort Legen får det røde kort På trods af intentioner om at udnytte læreres og pædagogers kernekompetencer tyder meget på, at heldagsskolen, som den ultimative sammensmeltning af undervisning og fritid, overser

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger,

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger, Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen. 1 Offentliggørelse

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Barnets Alsidige personlige udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Barnets Selvværd 8

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Beskrivelse af SFO-klub tilbuddet. i Halsnæs kommune.

Beskrivelse af SFO-klub tilbuddet. i Halsnæs kommune. Beskrivelse af SFO-klub tilbuddet i Halsnæs kommune. Forord. Der oprettes SFO-klub for børn i 4. og 5. klasse på alle folkeskoler pr. 01.08.10. SFO-klubben organiseres under SFOens ledelse, dog med skolelederen

Læs mere