A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 18. december 2014 Referat udsendt den 20. januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 18. december 2014 Referat udsendt den 20. januar 2015"

Transkript

1 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 18. december 2014 Referat udsendt den 20. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 6. januar 2015 kl Mødested: Bjellerupparken 5e, 8930 Randers NØ Referat til bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 1

2 Mødedeltagere: Bestyrelsen Allan Rasmussen (AR) Jens Ravnborg (JR) Anne Mette Kjærgaard (AK) Per Munk Andersen (PA) Brian Rytter (BR) Administrationen Jørgen Henriksen (JHE) Dennis Larsen (DLA) Berit M. Rudbeck Referent (BMR) Gæster John Krarup Nielsen (revisor) (JKN) Karsten Jensen (revisor) (KJ) Kristian Stenholm Koch (revisor) (KSK) Fraværende PA Dagsorden 216. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Revisionsprotokol Årsregnskab 2013/ Godkendelse af boligorganisationens budget for 2015/ Nyt punkt godkendt ved mødestart Momsfri administration Nyt punkt godkendt ved møde start Finansiering af undersøgelse vedrørende indbetaling af ejendomsskat Tab ved lejeledighed i afdeling Finansiering af førstehjælpskursus for personale Status for helhedsplanen i Bjellerupparken Repræsentantskabsmøde Nyt fra Team Drift Orientering fra formanden Orientering fra administrationen Mødekalender og Aktionsplan Eventuelt Referat til bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 2

3 216. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er medtaget på denne dagsorden. Det indstilles at bestyrelsen godkender dagsorden AR bød velkommen til mødet. BMR orienterede om at administrationen havde to sager med til godkendelse på dagsordenen. Den første sag omhandler bestyrelsens godkendelse af boligforeningens budget for 2015/16. Administrationen omdelte budgettet som bilag til dagsordenen. Det foreslås at punktet behandles som punkt 220 i dagsordenen. Den anden medbragte sag til dagsordenen omhandler muligheden for momsfri administration i RandersBolig. Punktet foreslås behandlet som punkt 221. Bestyrelsen godkendte dagsordenen med ovenstående tilføjelse Godkendelse af referat Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 11. november 2014, er udsendt til bestyrelsen den 24. november Det bemærkes at administrationen har tilføjet en rettelse til referatet under punkt 204 Nyt driftscenter i A/B Andelsbo. Det fremgår af sagsfremstillingen, at en lejlighed på 60 m² stiger 8,00 kr. pr. måned som følge af etableringen af driftscenteret. Den korrekte stigning er 8,90 kr. pr. måned. Der medbringes et eksemplar af referatet til bestyrelsesmødet til bestyrelsens godkendelse og underskrift. Det indstilles at bestyrelsen godkender og underskriver referatet Bestyrelsen havde ikke yderligere bemærkninger til sagen vedrørende korrektion af huslejestigningen, der fremgår af sagsfremstillingen, og godkendte samt underskrev således referatet. Referat til bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 3

4 218. Revisionsprotokol Revisionen er tilsted og vil fremlægge revisionsprotokollen, der er udarbejdet i forbindelse med årsregnskabet for 2013/14. Da årsregnskabet fremlægges og behandles under næste punkt på dagsordenen, foreslås det at revisionsprotokollen for 2013/14 behandles under dette punkt Bilag: Revisionsprotokol for 2013/14 Det indstilles at bestyrelsen godkender og underskriver revisionsprotokollen for 2013/14 Bestyrelsen besluttede at behandle revisionsprotokollen efter punkt 219 Årsregnskabet 2013/14. JKN orienterede om at KSK vil tage over for ham i det kommende år, da JKN træder af som autoriseret revisor i efteråret KJ vil forsætte med det daglige arbejde med boligforeningen. KJ gennemgik revisionsprotokollen, og orienterede om at den positive udvikling i boligforeningens administration og økonomi er forsat. Det går godt fremad med udviklingen, og der er gjort en rigtig mandfolkeindsats i administrationen. Der er indført nye og effektive forretningsgange i løbet af året. Dette skaber mulighed for at indføre best practice på tværs af boligorganisationen på forskellige områder. Regnskabsmasken er udviklet fagligt siden sidste år, men kunne være afprøvet bedre inden aflevering til revisor. Ændringerne i regnskabsmasken har været en del af en stor konvertering af kontoplanen. Konverteringen har også påvirket regnskabsaflæggelsen, og der er stadig plads til lidt forbedring med finishen vedrørende regnskabsaflæggelsen. Det ville eksempelvis være godt, hvis regnskaberne var gennemgået grundigere inden de afleveres til revisionen. Revisionen er således godt tilfreds med udviklingen, og udtrykker blandt andet stor tilfredshed med referaterne fra bestyrelsesmøderne. RandersBolig er kommet glimrende i gang med forvaltningsrevisionen. Det er modigt, at tage emner op, hvor boligforeningen ønsker at blive bedre. Administrationen har valgt målepunkter, hvor der er brug for opstramning af forretningsgangen, hvilket er godt. I løbet af 3 5 år er der indført forretningsgange på alle hovedområder i henhold til lovgivningen. Revisor roste at det har været muligt at afdrage på RandersBoligs gæld til boligorganisationerne. Egenkapitalen i RandersBolig er negativ, men den positive udvikling muliggør afdrag af gælden over en overskuelig periode. Referat til bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 4

5 KJ orienterede om at der vil blive et tab på når indskuddet i Fælleskontoret bliver likvideret, men den disponible egenkapital vil ikke blive påvirket af dette. Markvandringerne er blevet sat fint i system. Det er et afgørende element at udgifterne stemmer med markvandringerne. KJ bemærker at beboernes indskud bør afstemmes. Dette er et stort arbejde, og revisionen er blevet oplyst at administrationen arbejder på at opstarte dette I denne sammenhæng er det væsentligt at bemærke, at der udbetales ikke for meget i indskud, da det er beløbet i kontrakten, der er det gældende. Afdelingerne: KJ anbefaler ikke at forbedringer bliver finansieret med rentetilpasningslån. Administrationen bemærkede, at udviklingen i rentesatsen følges tæt, og at det endnu ikke kan betale sig at konvertere de eksisterende rentetilpasningslån til fastforrentede lån. Bestyrelsen godkendte og underskrev herefter revisionsprotokollen for regnskabsåret 2013/ Årsregnskab 2013/2014 Administrationen har nu gennemgået hovedorganisationens og afdelingernes regnskaber, og fremlægger hermed årsregnskabet for organisationsbestyrelsen. Revisionen er også repræsenteret på mødet under dette punkt. Bilag: Regnskab for boligforeningen for 2013/14 o Ledelsesberetning for 2013/14 o Notat vedr. forvaltningsrevision o Spørgeskema Regnskab for sideaktivitet for 2013/14 Regnskab for afdelingerne for 2013/14 Det indstilles at bestyrelsen godkender: Boligforeningens regnskab for 2013/14 Sideaktivitetsregnskab for 2013/14 Ledelsesberetning Spørgeskema JHE orienterede om boligforeningens og afdelingernes regnskaber, og gennemgik ledelsesberetning, spørgeskema og notat om forvaltningsrevision. Referat til bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 5

6 Hovedpunkterne fra gennemgangen af boligforeningens og afdelingernes regnskabsmateriale var: Boligforeningen: Årets resultat er et overskud på kr. overskuddet er overført til arbejdskapitalen. Bruttoadministrationsudgifterne har i året været større end budgetteret, hvilket skyldes at blandt andet mødeudgifter, kontorholdsudgifter og udgifter til revision har været højere end forventet. Årsagen til det positive resultat for boligforeningen skal således findes i at der har været væsentligt højere renteindtægter end forventet. Dispositionsfonden udgjorde ved årets udgang kr. den disponible saldo var kr. Afdelingerne har i året modtaget tilskud til tab ved fraflytning og lejeledighed på kr. I henhold til lovgivningen på området er boligforeningens indskud i RandersBolig og Fælleskontoret blevet flyttet fra den bundne del af dispositionsfonden over til arbejdskapitalen, og saldoen pr. lejemålsenhed er blandt andet som en følge heraf steget med ca kr. fra sidste års status ultimo. Yderligere afdrager afdelingerne på deres lån i boligforeningen, og saldoen for dispositionsfonden ved udgangen af regnskabsåret 2013/14 udgjorde således kr. pr. lejemålsenhed. Der skal derfor ikke opkræves særlige bidrag hertil i afdelingerne. Saldoen for trækningsretten i Landsbyggefonden var ved årets udgang kr. og der er reserveret følgende midler heraf: Til renoveringer i afdeling 1 og 4 er der reserveret hhv kr. og kr. Derudover er der reserveret kr. til helhedsplanen i Bjellerupparken og kr. til etablering af et nyt driftscenter. Udviklingen i arbejdskapitalen, hvis saldo ultimo året udgør kr., bærer præg af at udlægget herfra til helhedsplanen i Bjellerupparken er blevet erstattet af en byggekredit, og, som det fremgår ovenfor, så er indskuddet i forretningsførerorganisationer blevet flyttet til arbejdskapitalen fra dispositionsfonden. Arbejdskapitalens saldo pr. lejemålsenhed var ved udgangen af året kr. På grund af niveauet for saldoen pr. lejemålsenhed kan der ikke opkræves særlige bidrag i afdelingerne i øjeblikket, men bestyrelsen har vedtaget at, skulle niveauet falde vil indbetaling til arbejdskapitalen blive iværksat. Dette er besluttet med henblik på finansiering af boligforeningens kommende 75 års jubilæum. Boligforeningen er fuldt ud likvid i det der er uomtvistelig god sikkerhed for boligforeningens midler, samt afdelingernes indeståender heri. Der er udført forvaltningsrevision i henhold til lovgivningen herfor, og der er vedlagt et notat med resultaterne heraf ved dagsordenen. Der har været tab ved lejeledighed i boligforeningen i året for kr. hvilket er et markant fald fra sidste år. Sagerne vedrørende tab ved lejeledighed i Referat til bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 6

7 afdelingerne 10 og 14 er i årets løb blevet afklaret. Randers Kommune dækker således lejedelen af tabet ved lejeledighed fremadrettet. Tabet vedr. forbrugsregnskaber påhviler boligforeningen og afdelingerne. Med baggrund i lovgivningsændringen fra april 2013 dækker afdelingerne tab ved fraflytning op til 316 kr. pr. lejemålsenhed. Der er blevet inddrevet kr. via incasso-procedurer, og disse midler benyttes i første omgang til at dække tab fra dispositionsfonden, i de afdelinger hvor denne har dækket tab tidligere. Administrationen arbejder på en model hvor det fremgår, hvor mange lejemål der genererer tabet ved fraflytning, lige som der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med dette. Afdelingerne: Bilag A i ledelsesberetningen. 7 afdelingers resultat er positivt. Her er budgetteret for højt, hvorfor administrationen vil gennemgå det kommende budget for afdelingerne nøje. Administrationen foreslog at de store overskud i afdelingerne overføres til konto 401, planlagt og periodisk vedligehold. Der arbejdes med en metode hvor store overskud i afdelingerne kan overføres til konto 401, hvorved overskuddet vil indgå i den langsigtede opsparing. 4 afdelinger har underskud, herunder fremhæves i særdeleshed afdeling 10, der har været en del af afklaringsforløbet med Randers Kommune. Afdeling 3 har ekstraordinært afdraget kr. på lånet i boligforeningen, som en del af deres ekstraordinære aftale om dette, og afdelingen har således et 2013/14-resultat i balance. Der har været udført stram økonomistyring især med henblik på driften af afdelingerne. Udgifter til planlagt vedligeholdelse fremgår af Bilag B. Regnskabsåret 2013/14 er kendetegnet ved at der henlægges efter gennemsnitligt forventet forbrug over en 10-årig periode i vedligeholdelsesplanerne. Beregningerne af dette er opstået på baggrund af afholdte markvandringer. Afdeling 16 har nogle dyre tekniske anlæg, og i forbindelse med afdelingens markvandringer samt planlægning af afdelingens langtidsplanlægning står det klart, at der skal lægges en særlig plan for denne afdeling. I forbindelse med gennemgangen af spørgeskemaet for boligforeningen fremgik det at der mangler et kryds i ja, vedrørende henlæggelserne i afdeling 16. Administrationen korrigerer dette. Opsummering: Boligforeningens drift er i balance, og afdelingerne har i al væsentlighed udviklet sig positivt. Bestyrelsen godkendte herefter: Boligforeningens regnskab for 2013/14 Sideaktivitetsregnskab for 2013/14 Ledelsesberetning Spørgeskema Referat til bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 7

8 Der udsendes redigeret spørgeskema med referatet Godkendelse af boligorganisationens budget for 2015/16 Nyt punkt godkendt ved mødestart. BMR omdelte budget udkast, og DLA orienterede om at administrationen beklager at budgettet ikke er sendt ud sammen med dagordenen. DLA gennemgik budgetudkastet. Administrationshonoraret til RandersBolig stiger med 125 kr. til kr. dette er en stigning på 3,4 % og svarer til 100 kr. plus moms. Det kan tænkes, at stigningen på 125 kr. falder væk, med baggrund i muligheden for anvende momsfri administration, som også skal drøftes senere i denne dagsorden. Administrationshonoraret til driften af A/B Andelsbo stiger med 98 kr. til 725 kr., hvilket svarer til en stigning på 15,63 % Der opkræves hverken særlige bidrag af afdelingerne til dispositionsfonden eller arbejdskapitalen. Således bliver det samlede bidrag til administrationshonoraret kr. pr. lejemålsenhed i 2015/16. Konto 521, Revision, er steget med kr. i budgetudkastet for 2015/16 hvilket skyldes at indberetning til LBF ikke tidligere har været budgetteret på denne konto, der opkræves derfor nu kostægte. Konto 532, Renteudgifter/ Konto 603, Renteindtægter: Bestyrelsen drøftede budgetteringen på disse konti, og det blev besluttet at nedsætte rentebudgetteringen fra 2%, som fremgik af budgettet, til 1,5% 541: Ekstraordinære udgifter. Tab ved lejeledighed er under kontrol. Tab ved fraflytning er dog steget væsentligt, og der holdes øje med udviklingen. Bestyrelsen drøftede situationen for afdeling 16, der har behov for støtte fra boligforeningen for at kunne drives i det kommende budget. DLA orienterer om at administrationen anbefaler at afdeling 16 har behov for et tilskud på i det kommende budget for afdelingen, som det også fremgår af budgettets konto 541. Som en del af tilskuddet til afdeling 16 besluttede bestyrelsen, at stille krav til afdelingen. Kravet tager udgangspunkt i udarbejdelsen af en trappestigning på afdelingens henlæggelser. Det er således en betingelse for tildelingen af tilskud til afdeling 16, at afdelingen inden for 3 år har bragt deres henlæggelser op på det nødvendige niveau, jævnfør langtidsplanen for vedligehold i afdelingen. Bestyrelsen drøftede muligheden for at udarbejde retningslinjer for opsparing til større renoveringsprojekter. Drøftelserne resulterede i en politik for opsparing til store renoveringsprojekter i afdelingerne: Referat til bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 8

9 Afdelinger der har mulighed for at spare helt op til kommende mindre renoveringer eller delvist op til kommende større renoveringsprojekter i væsentligt omfang, skal gøre dette. Administrationen udarbejder fremtidige vedligeholdelsesplaner for afdelingerne, hvor dette indarbejdes som standard, hvor dette er muligt. Bestyrelsen godkendte herefter budgettet for boligforeningen for 2015/16. Der udsendes redigeret budget for boligorganisationen med referatet Momsfri administration Nyt punkt godkendt ved møde start Nedenstående sagsfremstilling omdeltes på mødet: I 2013 har RandersBolig i lighed med en række andre mindre og mellemstore administrationsselskaber søgt om momsfri administration og fået en positiv tilbagemelding i form af Bindende svar hos SKAT. RandersBolig kan dermed, for en 5-årig periode fra tilsagnsdatoen, drive momsfri administration i henhold til forudsætningerne i det bindende svar. I 2. halvår af 2014 har flere større administrationsselskaber ansøgt om fritagelse, men de har enten ikke fået svar (efter lang sagsbehandlingstid) eller fået afslag. Begrundelsen for afslaget er, at momsfritagelsen vil fremkalde konkurrencefordrejning. Dette på trods af, at ansøgningerne er udarbejdet af en snæver kreds af eksperter i revisionsfirmaerne, og formentlig ikke adskiller sig ret meget fra de ansøgninger som tidligere har fået tilsagn. En sandsynlig tolkning af dette er, at SKAT har ændret praksis, samt at det næppe kan forventes, at der fremover vil blive givet yderligere positive bindende tilsagn. Boligselskabernes Landsforening har gennem lang tid fulgt situationen, uden at komme med udmeldinger, da der har været flere forskellige hensyn at tage. Der er p.t. ved at blive nedsat et udvalg i BL, som blandt andre økonomichef Jan Petersen fra DAB vil deltage i. Et bindende svar er en tilladelse til at administrere på en given måde med dertil hørende moms- eller skattemæssige konsekvenser. Tilladelsen gives for 5 år, hvorefter den som udgangspunkt bortfalder. Hvis der sker en lovændring i den 5- årige periode kan dette betyde, at tilladelsen gøres helt eller delvis ugyldig. RandersBolig har modtaget bindende svar den 16. oktober 2013, og dette gælder således til 16. oktober Der er fire betingelser der skal være opfyldt, for at der kan opnås momsfritagelse: 1. Den aktivitet som gruppens medlemmer udøver, skal være momsfritaget Dette er opfyldt da det er boligudlejning. 2. Ydelserne skal være direkte nødvendige for medlemmernes virksomhed Dette er opfyldt via boligadministration. 3. Medlemmernes betaling skal svare nøjagtigt til deres andel af udgifterne Aktiviteter må ikke generere over-/underskud Referat til bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 9

10 4. Momsfritagelsen må ikke fremkalde konkurrencefordrejning momsfritagelsen må ikke stille den selvstændige gruppe bedre end andre virksomheder, der udøver tilsvarende aktiviteter med moms. Momsfritagelsen gælder kun for boligorganisationer med indskudskapital i RandersBolig, og således ikke for administration af Typografernes Stiftelse, Boligselskabet af 2014 m.m. ligeledes skal visse typer administration (formentlig byggeadministration og diverse andre tillægsydelser) holdes udenfor. I stedet for at afregne moms vil RandersBolig skulle betale lønsumsafgift. Det er ikke nærmere beskrevet i lovgivning mv. hvorledes ordningen med momsfri administration skal administreres. Der kan således kun uddrages generelle retningslinjer. Der skal således laves beskrivelse af administrative spørgsmål i samarbejde med revisor. Dette vil medføre en øget administrativ belastning samt forøgede revisionsomkostninger. Det er især vigtigt at kunne dokumentere, at de enkelte medlemmers betaling svarer nøjagtigt til deres andel af udgifterne, hvorfor en skærpet overvågning af bogholderiet samt ændringer i forretningsgange og grundregistreringer samt løbende opgørelser over lønsumsafgift vil være en nødvendighed. Økonomi Nettobesparelsen for RandersBolig ved at anvende ordningen vil være på ca. 3,2 mio. kr. årligt. Før RandersBolig kan overgå til momsfri administration skal der ske en tilpasning af kapitalforhold. Den oprindelige indskudskapital på 4,5 mio. kr. nedskrives til 0 kr. Udlån fra selskabet er 10,5 mio. kr. Heraf konverteres de 9 mio. kr. til indskudskapital og de 1,5 mio. kr. til arbejdskapital. Udlån fra boligorganisationer Tilbagebetalt til 1940 forår 15 14,5 mio. 2,5 mio. Tålmodig lånekapital forventet afviklet første halvår ,5 mio. Rest udlån 10,5 mio. Indskudskapital Arbejdskapital 9 mio. 1,5 mio. Egenkapitalen udgøres herefter af indskudskapitalen på 9 mio. kr. plus 1,5 mio. kr. i arbejdskapital. Fremadrettet vil der ikke opstå over- eller overskud, hvorfor egenkapitalen ikke ændres fremadrettet. Såfremt alle boligorganisationerne tilslutter sig, vil det give mulighed for at nedbringe de enkelte boligorganisationers tilgodehavender ved RandersBolig til 0 kr. indenfor 3-4 år. Referat til bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 10

11 Besparelsen som boligorganisationen får ved lavere betaling til RandersBolig, vil i første omgang ikke komme afdelingen til gode. Der vil således blive opkrævet uændret administrationsbidrag i afdelingerne, således at udlån til RandersBolig kan afvikles igennem driften af egen boligorganisation. A/B Andelsbo har efter eftergivelse af RandersBoligs gæld herved et tilgodehavende på kr. som afvikles med kr. årligt. Det vil således tage lige under 3,5 år at afvikle tilgodehavendet, og arbejdskapitalen vil herefter være stort set fuldt ud likvid. Tidsplan Det vil være mest hensigtsmæssigt at starte op på den første dag i en momsafregningsperiode. Et realistisk tidspunkt vil være 1. juli da der rent praktisk er en række opsætninger mv. der skal på plads inden opstart. Det er en forudsætning, at alle boligorganisationerne der administreres af RandersBolig går med i ordningen. Dette kræver en godkendelse af repræsentantskaberne i boligforeningerne. Bestyrelsen i RandersBolig har drøftet emnet på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 17. december 2014, og der var her enighed om at der arbejdes videre med at overgår til momsfri administration fra juli Indstilling: At bestyrelsen godkender at der arbejdes videre med momsfri administration i RandersBolig At bestyrelsen indstiller godkendelsen af momsfri administration til repræsentantskabet Beslutning/Referat: BMR omdelte sagsfremstillingen og bestyrelsen gennemlæste sagsfremstillingen. DLA orienterede om at sagen skal drøftes igen i RandersBoligs bestyrelse den 26. januar Administrationen anbefaler at bestyrelsen støtter op om dette tiltag. Besparelsen på administrationsbidraget konsoliderer RandersBolig, og på længere sigt vil dette også komme beboerne til gavn i form af en billigere administration. Bestyrelsen drøftede sagen og tiltrådte administrationens anbefaling samt godkendte: At bestyrelsen godkender at der arbejdes videre med momsfri administration i RandersBolig At bestyrelsen indstiller godkendelsen af momsfri administration til repræsentantskabet Referat til bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 11

12 222. Finansiering af undersøgelse vedrørende indbetaling af ejendomsskat Revisionsinstituttet har undersøgt afdelingernes indbetaling af ejendomsskat. Undersøgelsen er iværksat i 2011 og har vist, at afdelingerne 15 og 16 har indbetalt for meget ejendomsskat i tidligere år. Afdelingerne får derfor penge tilbage. Afdeling 15 modtog Afdeling 16 modtog ,28 kr ,56 kr. Undersøgelsen af afdelingernes ejendomsskatteforhold har kostet ,38 kr. Det anbefales at afdelingerne fordeler udgiften til undersøgelsen imellem sig forholdsvis efter størrelsen af tilbagebetalingen, således at udgiften for afdelingerne bliver: Afdeling 15: Afdeling 16: Total: 7.456,18 kr ,19 kr ,38 kr. Det indstilles at bestyrelsen godkender at afdelingerne betaler for udgifterne til undersøgelsen fordelt forholdsmæssigt efter størrelsen at tilbagebetaling fra skat. BMR orienterede om sagen, og bestyrelsen godkendte at afdelingerne betaler for udgifterne til undersøgelsen fordelt forholdsmæssigt efter størrelsen at tilbagebetaling fra skat Tab ved lejeledighed i afdeling 14 a) Tab ved lejeledighed fra 2009 til 2012 Som fremlagt på tidligere bestyrelsesmøder har Randers Kommune accepteret forpligtelsen på huslejetabet for bofællesskabet i afdeling 14 fra oktober 2012 og fremadrettet. Kommunen har efterfølgende indbetalt kr. som er opkrævet for perioden 1. oktober 2012 frem til og med 30. april I december er kommunens sidste udestående angående perioden fra 1. maj 2014 til 15. september 2014 blevet betalt. Efter den 15. september 2014 er bofællesskabet blevet taget i brug af kommunen, og huslejen betales løbende for dette. Referat til bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 12

13 Da der har været tab ved lejeledighed i bofællesskabet helt tilbage til 15. maj 2009, som ikke kan pålægges kommunen, er der et tilbageværende udestående tab ved lejeledighed på kr. for denne periode frem til 1. oktober En lovændring på området fra juni 2010 forpligter boligforeningens dispositionsfond til at dække tab ved lejeledighed. Det anbefales derfor, at det udestående beløb, ved bestyrelsens beslutning, dækkes af boligforeningens dispositionsfond. For perioden 15. maj maj 2010 har afdelingen haft et tab ved lejeledighed på kr. Bestyrelsen kan vælge at dispositionsfonden også kan dække dette beløb, selv om dispositionsfonden ikke er forpligtet til dette. Der vedlægges en oversigt over udviklingen i tabet ved lejeledighed for perioden 15. maj 2009 frem til afslutningen af regnskabsåret 2013/14. Det indstilles at bestyrelsen godkender at boligforeningens dispositionsfond dækker det udestående tab ved lejeledighed i afdeling 14 på kr. Beslutning/Referat: BMR omdelte bilag med opgørelse over tab ved lejeledighed i afdeling 14. Bestyrelsen drøftede sagen. Bestyrelsen udtrykte skuffelse vedrørende den ovenfornævnte forløb. Bestyrelsen mener ikke de er blevet orienteret tilstrækkeligt omkring udviklingen af sagen, samt at boligforeningen skulle dækket noget af tabet i afdeling 14. Bestyrelsen er ligeledes utilfreds med kommunens behandling af sagen, og det blev fremhævet, at bestyrelsens holdning er, at kommunen fralægger sig sit ansvar i denne sag. DLA redegjorde for forløbet, der opstartes nogenlunde parallelt med reorganiseringen af RandersBolig primo Siden den tidligere forretningsfører for boligforeningen trak sig tilbage, og indtil der samles op på sagen i efteråret 2012 har sager organisatorisk ligget stille uden en fast medarbejder som tovholder. Forhandlingsforløbet med Randers Kommune er opstartet i oktober 2013, og inddrog ledende medarbejdere fra både Randers Kommune, DAB og RandersBolig. Kommunen viste sig at være en hård forhandler, der gjorde, at forløbet med afklaring af sagen blev yderligere kompliceret. DLA redegjorde videre for at kommunikationen mellem DABs udlejningschef, der forestod forhandlingerne med kommunen, og DLA kunne have været bedre. Således kunne saldoen for tabet ved lejeledighed i afdeling 14 være blevet tydeliggjort noget før for bestyrelsen. DLA beklagede dette. Vedrørende sagens forløb inden nuværende ledelse tiltrådte 1. maj 2012, fortaber dette sig i fortidens uklarhed, og DLA fastslog, at han ikke tager ansvaret for den tidligere ledelses beslutninger og ledelsesstil, hvilket bestyrelsen tog til efterretning. Referat til bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 13

14 Bestyrelsen godkendte at afdelingen dækker kr. af tabet ved lejeledighed for perioden frem til den 31. december Boligorganisationens dispositionsfond dækker kr. for perioden fra 1. januar 2010, som lovgivningsændringen fastslår, påhviler denne. Denne fordeling fremgår ligeledes af det omdelte bilag på mødet. b) Etablering af indgangsparti Randers Kommune har henvendt sig til boligforeningen, da de ønsker at etablere et selvstændigt indgangsparti til bofællesskabet, som kommunen nu har taget i brug. Projektafdelingen har derfor afsendt et forslag til udarbejdelsen af et indgangsparti til Randers Kommune sammen med en forespørgsel omkring, hvorledes kommunen ønsker at finansiere dette. Ved dagsordenens udsendelse er der ikke kommet en tilbagemelding fra kommunen om dette. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Finansiering af førstehjælpskursus for personale I oktober 2014 har der været afholdt førstehjælpskurser for personalet i boligforeningerne og RandersBolig. Kurset blev afholdt i administrationen, og der var stor deltagelse fra både administration og boligforeningerne. Kurset koster 488 kr. pr. deltager. Fra A/B Andelsbo deltog 3 ansatte. A/B Andelsbo har således haft udgifter til dette for kr. Det indstilles at bestyrelsen godkender at boligforeningens personaleudgifter fremadrettet dækker udgiften til kurser for de ansatte i A/B Andelsbo Det pointeres, at kurserne skal have fagligt indhold, og bestyrelsen godkendte hermed, at boligforeningens personaleudgifter fremadrettet dækker udgiften til kurser for de ansatte i A/B Andelsbo. Referat til bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 14

15 225. Status for helhedsplanen i Bjellerupparken Den 25. november blev der afholdt dialogmøde på Rismølleskolen med beboerne. Først et møde med de beboere der blev berørt af renoveringen af tilgængelighedslejlighederne, og derefter for alle beboerne i Bjellerupparken. Der var oplæg af rådgiverne vedr. ombygning/ indretning af lejlighederne samt indretning af udearealerne. Enkelte beboere havde selv medbragt indretningsforslag, og deraf kom der en god dialog mellem beboere og rådgiverne. Rådgiverne har herefter implementeret nogle af beboernes forslag i den endelige indretning. Bjarne Friis fra Kuben deltog også og svarede på spørgsmål vedr. genhusning. Den 4. december blev der afholdt byggeudvalgsmøde. Arkitekten forelagde indretningsplaner samt materialer til godkendelse. Der var få ændringer, hvorefter planer og materialer forelægges til endelig godkendelse på byggeudvalgsmødet den 18. december. Detailprojekteringen påbegyndes herefter. Detailprojekt og overordnet tidsplan skal være færdig til fremlæggelse på dialogmødet med beboerne den 19. februar Karl Møller meddelte at han trak sig som formand for byggeudvalget, og at Allan Rasmussen i stedet overtager posten. Et nyhedsbrev til beboerne er blevet omdelt inden jul. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning AR orienterede om afholdelsen af informationsmøde for beboerne ultimo november. Den første del af mødet hvor det handlede om tilgængelighedsboligerne gik ikke særligt godt, da der var mange faktuelle fejl i materialet fra rådgiverne, der kunne have været bedre forberedt. Der har været afholdt møde i byggeudvalget den 18. december 2014, hvor der blev udleveret tegningsmateriale for hele området. AR orienterede om at administrationen, på opfordring fra byggeudvalget har undersøgt om det var muligt at opsige blomsterhandleren og anvende dette lejemål til driftscenter i stedet for den godkendte pavillion. Det kan ikke lade sig gøre uden store omkostninger for boligforeningen. Tidsplan og økonomi for helhedsplanen holder pt. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Referat til bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 15

16 226. Repræsentantskabsmøde 2015 Boligforeningens repræsentantskabsmøde afholdes den 30. marts 2015 på Fjordgården. På valg fra bestyrelsen er: Næstformand Jens Ravnborg Bestyrelsesmedlem Brian Rytter Bestyrelsesmedlem Per Munk Andersen Ud over de lovgivningsmæssigt fastsatte punkter på dagsordenen for det kommende repræsentantskabsmøde, er det også planlagt, at etableringen af driftscenteret i afdeling Bjellerupparken, skal godkendes som et punkt på dagsordenen. Dette sker som led i udførelsen af bestyrelsens beslutning om dette på sidste bestyrelsesmøde. Hvorvidt godkendelsen af etableringen af driftscenteret kommer til at indgå i den endelige dagsorden for repræsentantskabsmødet, afhænger naturligvis af at afdelingen godkender etableringen af driftscenteret på det forudgående afdelingsmøde i afdeling Bjellerupparken. Afdelingsmødet i Bjellerupparken afholdes den 24. februar På baggrund af bestyrelsens indstilling til repræsentantskabet blev Brian Rytter fra organisationsbestyrelsen valgt som dirigent på sidste års repræsentantskabsmøde. Det anbefales at bestyrelsen igen i år tager stilling til hvem de vil indstille som dirigent på det kommende repræsentantskabsmøde. Det indstilles at bestyrelsen drøfter det kommende repræsentantskabsmøde, her under også det kommende valg til organisationsbestyrelsen samt valg af dirigent. Bestyrelsen drøftede det kommende repræsentantskabsmøde. Der skal indkaldes repræsentanter efter de vedtægter der blev godkendt sidste år. Ligeledes skal repræsentantskabet tage stilling til momsfri administration. Bestyrelsen anbefaler at AMK bliver dirigent på repræsentantskabsmødet. JR og BR ønsker at genopstille til bestyrelsen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Nyt fra Team Drift a) Orientering om renoveringsbehov i afdeling 11 Efter sidste bestyrelsesmøde har inspektørerne undersøgt tagenes stand i afdeling 11, med henblik på en eventuel ændring af prioriteringen af opgaver på den netop godkendte renoveringsoversigt for boligforeningen. Inspektørerne finder ikke årsag til at revurdere renoveringsoversigten på baggrund af den yderligere undersøgelse. Referat til bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 16

17 Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. b) Lukket punkt 228. Orientering fra formanden Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning AR havde intet at tilføje, der ikke allerede indgår i referatet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Orientering fra administrationen a) Der orienteres om aktuelle sager for boligforeningen Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning BMR orienterede om at der var kommet svar fra Tilsynet i Randers Kommune angående administrationens forespørgsel vedrørende anvendelsen af boliglejemål til driftscenter. Tilsynet afviser at dette kan lade sig gøre, primært med henvisning til at der ikke er udlejningsvanskeligheder i de pågældende afdelinger. b) Status for klagesager i A/B Andelsbo Siden sidste bestyrelsesmøde er der indkommet en husordensklage. Klagen omhandler ulovligt husdyr hold, da lejeren, der bor i afdeling Bjellerupparken, ofte har en hund på besøg. Lejeren har modtaget en henstilling den 14. november 2014, og efterfølgende har boligforeningen ikke hørt mere i sagen. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. BMR orienterede om en yderligere klagesag i afdeling 1. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Referat til bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 17

18 230. Mødekalender og Aktionsplan Aktionsplanen er vedlagt dagordenen til orientering Bestyrelsesmøder 2015 Fastlagt dato Møde Noter Onsdag den 28. januar 2015 kl Budgetcafe Mandag den 30. marts 2015 kl Formøde repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 kl Repræsentantskabsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl Tirsdag den 15. september 2015 kl Tirsdag den 24. november 2015 kl Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Møder i forbindelse med helhedsplanen Fastlagt dato Møde Noter Torsdag den 19. februar 2015 Dialogmøde med beboerne Torsdag den 5. marts 2015 Torsdag den 26. marts 2015 Efteråret 2015 Byggeudvalgsmøde Byggeudvalgsmøde Dialogmøde med beboerne Afdelingsmøder 2015 Uge 8 og 9 Dag Dato Kl. Afdeling Lokale Deltager fra bestyrelsen JR Deltager fra adm. JHE/ BMR Mandag Fælleshuset Jadedalen Mandag Fælleshuset Rugårdsvej AR LGB Mandag Fælleshuset Ankerhusvej AR SAF Tirsdag Fælleslokalet Teglvej 39 AK SAF Onsdag Brugerhuset på plejecentret - SAF Onsdag Fjordgården AR SAF Referat til bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 18

19 Onsdag Fælleshuset Ankerhusvej JR GBH Torsdag Fælleshuset Ankerhusvej BR SAF Torsdag Teglvej 33, kld. AR LGB AR JHE/ BMR/ Tirsdag Bj.parken Rismølleskolen GBH Tirsdag Teglvej 33, kld. AK SAF Det indstilles at bestyrelsen tager stilling til deltagelse fra bestyrelsen, på de afdelingsmøder der er blevet flyttet. Bestyrelsen godkendte de nye datoer for afdelingsmøderne i afdeling 1, 2 og Bjellerupparken. Medarbejdere fra administrationen der deltager i de enkelte afdelingsmøder er tilføjet skemaet for afdelingsmøder ovenfor. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Eventuelt Bestyrelsen havde ingen punkter til behandling under eventuelt Referat til bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 19

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 6. januar 2015 Referat udsendt den 27. januar 2015

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 6. januar 2015 Referat udsendt den 27. januar 2015 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 6. januar 2015 Referat udsendt den 27. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 14. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Læs mere

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-11-2015 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 5. januar 2016 Referat udsendt den 26. januar 2016

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 5. januar 2016 Referat udsendt den 26. januar 2016 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 5. januar 2016 Referat udsendt den 26. januar 2016 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 12. januar 2016 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 5 E, Klub 9, 8930 Randers

Læs mere

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 26-11-2015 Sendes til: Typografernes Stiftelse og RandersBolig

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand Referat Forvaltning: Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 06-10-2015 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen for Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 9. januar 2014 Referat udsendt den 5. februar 2014

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 9. januar 2014 Referat udsendt den 5. februar 2014 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 9. januar 2014 Referat udsendt den 5. februar 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

Boligorganisationen: Peder Damgaard, formand, Poul Erik Jensen, bestyrelsesmedlem

Boligorganisationen: Peder Damgaard, formand, Poul Erik Jensen, bestyrelsesmedlem Notat Vedrørende: Redegørelse styringsdialog Vorup Boligforening Sagsnavn: Vorup Boligforening styringsdialog 2015 Sagsnummer: 03.11.00-S55-3-15 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen E-mail: lhp@randers.dk

Læs mere

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Hvidovre, den 5. februar 2014 Referat Den 4. februar 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Afdeling: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Lars Holm

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 15. februar 2016 Referat udsendt 11. marts 2016 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 Mødested:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Jacob

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 3. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 03.03.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 4. december 2014 Referat udsendt den 19. december 2014 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat for bestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej

Læs mere

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB.

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB. Dato: 13.11.2015 Tid: 09:00 Sted: GAB Ansvarlig: Rune Hellegaard Christensen Journalnr.: 15/17953 Deltagere: Forretningsfører Lars Kirstein, GAB Inspektør Jens Holt Poulsen, GAB Formand Hovedbestyrelsen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen:

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. december 2013 kl. 19.00 i fælleslokalet i Nøddehegnet 14, 4700 Næstved. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet

På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 20. maj 2015 blev

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Referat Sted Start 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Deltagere, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, og Lars Olsen. Endvidere deltog og direktør Deltog ikke Referent Dirigent Der var afbud

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874 TORSDAG DEN 28. AUGUST KL. 17.00, VIBORGGVEJ

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874 TORSDAG DEN 28. AUGUST KL. 17.00, VIBORGGVEJ REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874 TORSDAG DEN 28. AUGUST KL. 17.00, VIBORGGVEJ 16 Dagsorden: Ref: JØA Beslutning 1. Deltager: Mogens Vive Alle deltog John Harder Else Christensen Benny Kristiansen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 19. maj 2015 Referat udsendt den 9. juni 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 19. maj 2015 Referat udsendt den 9. juni 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 19. maj 2015 Referat udsendt den 9. juni 2015 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 5E, Klub 9, 8930 Randers NØ Mødedeltagere:

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Referat af organisationsmøde 23. august 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Fra bestyrelsen deltog: Formand Regnar Sehested, Sally Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat efter organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 29-01-2014 Hotel Falster, Skovalleen, 4800 Nykøbing F. 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson,

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 29. oktober 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 29. oktober 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Styringsdialogmøde A/B Andelsbo Mødested: Laksetorvet, C 3.10 Mødedato: 30-10-2013 Sendes til: RandersBolig, A/B Andelsbo Deltagere: Kontorchef Dennis

Læs mere

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune)

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 2. maj 2012 Referat fra selskabsbestyrelsesmøde 16. april 2012 kl. 17.00 Deltagere: Adm.: Afbud: Karl Neumann, Lars Bremer, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm, John Christiansen,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. november 2015 Referat udsendt den 8. december 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. november 2015 Referat udsendt den 8. december 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. november 2015 Referat udsendt den 8. december 2015 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. november 2015 kl. 17.30 Mødested: Klub 9, Bjellerupparken 5E, 8930

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

væsentlig svaghed i den interne kontrol

væsentlig svaghed i den interne kontrol Til BDO-Scan Revision Att.: Claus Muhlig & Det kommunale Tilsyn med almene boligorganisationer Organisationsbestyrelsen i Bygge- og Boligforeningen af 1938 Organisationsbestyrelsen i Hjørring Boligselskab

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. marts 2017 Referat udsendt den 3. april 2017

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. marts 2017 Referat udsendt den 3. april 2017 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. marts 2017 Referat udsendt den 3. april 2017 BMR Referat fra bestyrelsesmøde (formøde inden repræsentantskabsmøde) Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 17.30 Mødested: Fjordgården,

Læs mere

Budgetudkast. For perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014. Henlæggelse/ Opsparing 18% Faste udgifter 8%

Budgetudkast. For perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014. Henlæggelse/ Opsparing 18% Faste udgifter 8% 1 2 For perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014 Henlæggelse/ Opsparing 18% Variable udgifter 23% Prioritetydelse mv. 51% Faste udgifter 8% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts Referat udsendt den 26. marts Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Læs mere

Kollegieboligselskabet. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 31. august kl. 17 00 på Hinderupgaard, Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M.

Kollegieboligselskabet. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 31. august kl. 17 00 på Hinderupgaard, Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M. Kollegieboligselskabet Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 31. august kl. 17 00 på Hinderupgaard, Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M. Dagsorden: 1. Protokol 2. Revisionsprotokol 3. Meddelelser fra

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peter Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Heidi Schöwing-Hansen (deltog ikke)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peter Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Heidi Schöwing-Hansen (deltog ikke) Boligselskabet BSB Lunderskov Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 20. september 2011 kl. 16.00 Mødet holdes på Boligcenter Haderslev, Naffet 2, 6100 Haderslev. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 27. maj 2015 kl. 14.00 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden: 1 Nørre-Aaby Ældreboligselskab... 2 1.1 Orientering fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Herning den 11. februar 2011 kl. 10.00 på Pejsegården i Brædstrup

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Herning den 11. februar 2011 kl. 10.00 på Pejsegården i Brædstrup Referat organisationsmøde 11. februar 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Herning den 11. februar 2011 kl. 10.00 på Pejsegården i Brædstrup Deltagere: Formand Lilian Mortensen, Knud-Erik Hansen, Leif Bønding,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. januar 2016, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen, Karen Rod Jensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Boligselskabet Domea Vordingborg 1

Boligselskabet Domea Vordingborg 1 Boligselskabet Domea Vordingborg 1 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 9. december 2010, kl. 16.00 på Nyråd Kro, Nyråd hovedgade, 4760 Vordingborg Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 2 fremmødte fra afd. 36 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 2 fremmødte fra afd. 36 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 36 Viborg Landevej 44 Torsdag, den 17. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen.

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen Boligorganisationen Trollebo Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 15.0 i fælleshuset beliggende Nøddehegnet 1, 700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 27. november 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 27. november 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat af Styringsdialogmøde den 27. november 2014 Mødested: Laksetorvet, D.3.39 Mødedato: 27-11-2014 Sendes til: RandersBolig og Møllevænget

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19. august blev

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Referat organisationsmøde 11. marts 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Connie Bjørnsholm, Søren Egge Rasmussen og Louise

Læs mere

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 26. august 2014 Referat udsendt den 15. september 2014

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 26. august 2014 Referat udsendt den 15. september 2014 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 26. august 2014 Referat udsendt den 15. september 2014 Referat til bestyrelsesmøde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse, Mette Nyholm og Britt Espensen.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse, Mette Nyholm og Britt Espensen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 21. september 2015 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse,

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 6. marts 2012, kl. 16.30 Administrationskontoret, Sportsvej 10

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 6. marts 2012, kl. 16.30 Administrationskontoret, Sportsvej 10 Referat Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 6. marts 2012, kl. 16.30 Administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: Bente Roskvist, Bent Nielsen, Niels Peter Frandsen, David Nielsen-Ourø

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem X Henrik

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 16. april 2015 Referat udsendt den 28. april 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 kl. 17.00 Mødested: Viborgvej 16,

Læs mere

Sent: 24 Sep 2014 09:44:04 +0000 Britta Bech Jørgensen Kent Skovgaard [ks@ansagerbolig.dk]

Sent: 24 Sep 2014 09:44:04 +0000 Britta Bech Jørgensen Kent Skovgaard [ks@ansagerbolig.dk] From: Heidi Nielsen Sent: 24 Sep 2014 09:44:04 +0000 To: Britta Bech Jørgensen Cc: Kent Skovgaard [ks@ansagerbolig.dk] Subject: VS: Referat af afdelingsmødet den 23 sep Hej Britta. Jeg vil hermed på s

Læs mere

I mødet deltog fra repræsentantskabet: Mogens Mikkelsen afd. 30-17 Laurits Larsen afd. 30-25 Elly Standly afd. 30-25 Knud Holst afd.

I mødet deltog fra repræsentantskabet: Mogens Mikkelsen afd. 30-17 Laurits Larsen afd. 30-25 Elly Standly afd. 30-25 Knud Holst afd. Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, Mandag den 22. februar 2016 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret.

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Tilstede: Der deltog 47 personer fra 37 husstande. Som gæst deltog endvidere advokat Jens Chr. Krabbe. Fra driftsfunktionen deltog

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 23. september 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 23. september 2015 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. oktober, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 23. september blev

Læs mere

Notat vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune.

Notat vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Støttet Byggeri Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Randers Kommune Notat vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune. Regnskabsår

Læs mere

755 BOLIGSELSKABET STRANDPARKEN

755 BOLIGSELSKABET STRANDPARKEN 755 BOLIGSELSKABET STRANDPARKEN Referat af bestyrelsesmøde den 25. november 2013 kl. 18.00 i selskabslokalet Rødtjørnen 10A. Deltagere: Formand S ren Keldorff, Lars Bryde Hansen, Monna S rensen, Pia Johansen,

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2013 Langelandsvej 32, kl. 19.00 Onsdag den 13. februar 2013

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2013 Langelandsvej 32, kl. 19.00 Onsdag den 13. februar 2013 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2013 Langelandsvej 32, kl. 19.00 Onsdag den 13. februar 2013 Pkt. 5. Selskabets udlejning 4 Pkt. 6. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 19. april 2013 Referat af Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Christian Thode, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Bøge P. K. Nielsen, Ella Frederiksen, Freddi

Læs mere

Skjoldhøjkollegiet. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 174 fredag den 11. marts 2016 kl. 10.00

Skjoldhøjkollegiet. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 174 fredag den 11. marts 2016 kl. 10.00 Kollegiekontoret i Aarhus 18. marts 2016 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skjoldhøjkollegiet Møde nr. 174 fredag den 11. marts 2016 kl. 10.00 Referat af møde 174 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 24. august 2015 Referat udsendt den 11. september 2015 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 24. august 2015 Referat udsendt den 11. september 2015 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 24. august 2015 Referat udsendt den 11. september 2015 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. september 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Birch Svend Hviid Mogensen Finn Wohlert Kirsten Grauholm

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Birch Svend Hviid Mogensen Finn Wohlert Kirsten Grauholm Haderslev Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. marts 2015, kl. 17.30 Mødet holdes på Hotel Harmonien, Gåskærgade, 6100 Haderslev og afsluttes med middag. Evt. afbud

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE

SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE GLOSTRUP BOLIGSELSKAB Bryggergårdsvej 2B, 2600 Glostrup Telefon: 43 96 28 86, www.gb.dk, CVR nr.: 65 12 32 15 SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE Referat fra SU torsdag den 28. april 2016 kl. 17.30 på driftskontoret.

Læs mere

Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 19. juni på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 19. juni på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 19. juni på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 2. juli 2014 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Carsten Wolff (næstformand) CW Curt Carlsen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Til Boligtagerne i Byagerparken. Den 15. maj 2013. Referat af afdelingsmøde afholdt onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset i Byagerparken.

Til Boligtagerne i Byagerparken. Den 15. maj 2013. Referat af afdelingsmøde afholdt onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset i Byagerparken. Til Boligtagerne i Byagerparken. Den 15. maj 2013 Referat af afdelingsmøde afholdt onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset i Byagerparken. 1. Velkomst samt valg af dirigent, stemmetællere og

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 3. Ny Heimdalshus BUDGET FOR 2011

Boligselskabet Hjem. Afdeling 3. Ny Heimdalshus BUDGET FOR 2011 Boligselskabet Hjem Afdeling 3 Ny Heimdalshus BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 2,91% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 847,43 kr./m² 24,69 kr./m² 872,12 kr./m² Side

Læs mere

Hvidovrebo. Afdeling 4. Hvidovrebo, afdeling 4. Budget for 2016

Hvidovrebo. Afdeling 4. Hvidovrebo, afdeling 4. Budget for 2016 Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo, afdeling 4 Budget for 2016 Boligafgiftsforhøjelse 2,26% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Boligselskabet Trollebo

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2010 kl. 16.00 i Rønnebækhaves fælleshus Dagsorden: 1. Bestyrelseshonorar 2. Forvaltningsrevision 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for

Læs mere

Vilh. Kiers Kollegium

Vilh. Kiers Kollegium KOLLEGIEKONTORET 17. marts 2016 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vilh. Kiers Kollegium Møde nr. 37 tirsdag den 15. marts 2016 Referat af møde nr. 37 i Vilh. Kiers Kollegiums

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 20. november 2014 Referat udsendt den 8. december 2014

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 20. november 2014 Referat udsendt den 8. december 2014 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 20. november 2014 Referat udsendt den 8. december 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 Mødested: Centrumgården 99, 8870 Langå Referat

Læs mere

Mødet afsluttes senest 16.30 da der kl. 17.00 er repræsentantskabsmøde i Bovia. Afbud: Svend Erik Jensen SEJ Klaus Nielsen

Mødet afsluttes senest 16.30 da der kl. 17.00 er repræsentantskabsmøde i Bovia. Afbud: Svend Erik Jensen SEJ Klaus Nielsen Bovia Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 20. maj 2015 kl. 15.00 Mødet afsluttes senest 16.30 da der kl. 17.00 er repræsentantskabsmøde i Bovia. Mødested: Mødedeltagere: Comwell, Skovbrynet 1, Kolding

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Lægeforeningens Boliger

Lægeforeningens Boliger Lægeforeningens Boliger Afdeling 2 Sionsgade Budget for 2016 Boligafgiftsforhøjelse 0,77% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 12. januar 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 12. januar 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 af bestyrelsesmøde mandag d. 12. januar 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Næstformand Shaddie Mackeprang (SM), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Dennis

Læs mere

Randers Kommune: Tine Bräuner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger.

Randers Kommune: Tine Bräuner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger. Referat Forvaltning: Miljø og Teknik, Sekretariatet Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 17-11-2015 Sendes til: Lejerbo Randers Deltagere: Lejerbo:

Læs mere

Per Bro præsenterede sig selv, og fortalte om hvad han tidligere havde arbejdet med og hvordan han så fremtiden i BOSJ.

Per Bro præsenterede sig selv, og fortalte om hvad han tidligere havde arbejdet med og hvordan han så fremtiden i BOSJ. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Vær venligst opmærksom på vi begynder spisning 17.45 og mødet senest kl. 18.30 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen og

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Gunnar Sørensen, Mogens W. Gertz og Anders Petersen. Fra administrationen deltog

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 26. oktober 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 26.10.2015

Læs mere

Parly Henriksen. Afbud Næstformand organisationsbestyrelsen. X Afbud Best. medlem organisationsbestyrelsen. Lars Bjørnstrup X 1 deltager

Parly Henriksen. Afbud Næstformand organisationsbestyrelsen. X Afbud Best. medlem organisationsbestyrelsen. Lars Bjørnstrup X 1 deltager I henhold til vedtægternes 9 er der indkaldt til repræsentantskabsmøde lørdag den 24. april 2010 kl. 9.00. Referat 24.04-10 (DER ER YDERLIGERE REFERAT FRA ONSDAG DEN 26. MAJ 2010 INDSAT I BUNDEN AF DETTE

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 3. juni 2010 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere