Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)"

Transkript

1 Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby Init.: BEF EAN nr.: Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 Delentreprise vej Projektnummer Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge Nørresundby Rådgiver: Trafik og Veje Stigsborg Brygge Nørresundby

2 2 00 Generelt Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 Indholdsfortegnelse Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) 00 Generelt Beskrivelse af principperne Ydelsernes omfang Normal situationen 4 01 Arbejdsplads mv Generelt Etablering, drift og rømning Færdselsregulerende foranstaltninger Håndtering og bortskaffelse af affald 5 02 Jordarbejder Generelt Forberedende arbejder Opbrydning Behandling af muldholdigt jord Blødbundsarbejder Råjordsarbejder Afsluttende arbejder 8 03 Afvanding Generelt Levering og lægning af dræn Levering og lægning af PVC regnvandsstikledning Brønde Montering af rist og karm på nedløbsbrønde Højderegulering af faste brønddæksler Højderegulering af nedløbsriste Højderegulering af øvrige mindre riste og dæksler 9 04 Bundsikringslag af sand og grus Generelt Bundsikringsgrus, at levere og udlægge, varierende tykkelser Ubundne bærelag af stabilgrus Generelt Rodvenlige bærelag Varmblandet asfalt Generelt Grusasfaltbeton (GAB I) 11 2 Side 2 af 16

3 Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 00 Generelt Grusasfaltbeton (GAB 0) Asfaltbeton (AB) Pulverasfalt (PA) Low Noise Semifleksibel belægning Diverse asfaltarbejder Brolægning Generelt Kørebaneafmærkning Generelt Afmærkningsmateriel Generelt Inventar Generelt Beplantning Diverse arbejder Generelt Hegn Belysning Trækrør Eventuelle tillægsarbejder Generelt Formand Brolægger Specialarbejder Gartner Lastvogn, 3-akslet med tip, grab og fører Rendegraver m. fører, 4x4, 8 t Gravemaskine med fører, 1 m 3 skovl Gravekasse indtil 3 meters dybde Levering og udlægning/borttagning af køreplader Leje af køreplader 16 Side 3 af 16

4 4 00 Generelt Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 00 Generelt Beskrivelse af principperne Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver forudsætningerne for fastsættelse af såvel tilbudslistens mængder som afregningsmængderne, herunder ydelser og mængder relateret til eventuelle faste summer. Desuden er angivet særlige bestemmelser om mængdeændringer/variationsprocenter. Endelig angives bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser såvel generelt som for de enkelte hovedposter. Særlige bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser for de enkelte poster og underposter er angivet særskilt under disse. Tilbudslisten (TBL) er opdelt i hovedposter (HP), poster (PO) og underposter (UP). Frem for at være angivet som en mængde, kan en ydelse i stedet være angivet som en fast sum og er da angivet som "Sum" Ydelsernes omfang Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder: de i SAB og AAB foreskrevne arbejder, prøver, dokumentationer, beregninger mv. spild samt eventuelle mermængder ud over de teoretiske alle de for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser herunder interimsforanstaltninger, gener ved krydsning af forsynings-, kommunikations- og afløbsledninger mv. overenskomstmæssige vinterforanstaltninger udarbejdelse og gennemførelse af plan for sikkerhed og sundhed, ledelses-, koordinerings-, kvalitetsstyrings-, miljø- og sikkerhedsledelses- samt administrationsydelser i forbindelse med arbejdets konditionsmæssige udførelse Normal situationen Mængdefastsættelse Alle mængder er - med mindre andet er angivet under den enkelte post/underpost - fastsat som teoretiske, geometriske mængder (fast mål uden spild eller overlap) i henhold til AAB, SAB og tegninger. 4 Side 4 af 16

5 Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 01 Arbejdsplads mv. 01 Arbejdsplads mv Generelt Etablering, drift og rømning Omfatter alle ydelser, som er nævnt i SAB, og som ikke i TAG er henført til andre PO eller UP. Prisen skal dække alle ydelser ved etablering, godkendelser, drift, ryddeligholdelse og rømning af arbejdsplads- og arbejdsarealer inkl. lokale mv. for tilsynet med tilhørende stationært materiel og installationer mv., til adgangs- og arbejdsveje mv. samt til nødvendige generelle interimsforanstaltninger, herunder midlertidige belægninger og ramper samt eventuel tørholdelse, og til retablering af arbejdspladsområdet efter arbejdets afslutning. Til tørholdelse hører også afledning af vand fra flader, der midlertidigt ligger lavere end overside rist på eksisterende nedløb, der fortsat skal fungere. Ydelsen omfatter endvidere alle gener vedrørende ledninger, kabler og midlertidig arbejdsbelysning langs arbejdsområderne. TBL's faste sum vil blive udbetalt efter følgende regler: 50 % udbetales ved etablering af arbejdsplads. 50 % udbetales, når rømning af arbejdspladsen har fundet sted, og når adgangsveje, arbejdsarealer mv. er tilbageført til oprindelig tilstand. Den faste sum må ikke overstige 5 % af den samlede tilbudssum Færdselsregulerende foranstaltninger Den faste sum skal inkludere alle udgifter til færdselsregulerende foranstaltninger, herunder afspærringer, midlertidige skilte og striber, lysregulering, belysning, afstivning af udgravninger, interimsbefæstelser, gangbroer, jernplader mv., som myndigheder og tilsyn måtte forlange. Udbetaling finder sted i takt med foranstaltningernes gennemførelse og afvikling. Alle leverede materialer og materiel anvendt til disse midlertidige foranstaltninger tilfalder entreprenøren efter afsluttet arbejde Håndtering og bortskaffelse af affald Den faste sum skal inkludere alle udgifter til håndtering og bortskaffelse af affald i henhold til Anvisningsregulativ for affald fra virksomheder i Aalborg Kommune, Renovationsvæsenet. Link til AK Renovationsvæsnets regulativer Side 5 af 16

6 6 02 Jordarbejder Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 02 Jordarbejder Generelt Tilbudslistens mængde er fast mål, beregnet som indbygget nettovolumen på grundlag af normaltværsnitstegninger, projektplaner og detailtværprofiltegninger. Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til afretning og komprimering af råjordsplanum. Brug af alternative produkter skal prissættes særskilt ved afgivelse af tilbud på det udbudte projekt Enhedspriserne for bortskaffelse og udsætning af jord skal indeholde anmeldelse af jordflytningen til Aalborg Kommune, Renovationsvæsenet. Enhedspriserne skal dække afgravning, bortkørsel af jord, grus, muld, etc. og øvrige overskydende materialer til modtageanlæg, forureningsanalyser samt miljø- og deponeringsafgifter mv. for de nævnte jordklasser Forberedende arbejder Tavler og standere, at optage og lægge i depot Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning af tavler og standere og/eller galger incl. opgravning og bortskaffelse af fundamenter samt deponering indtil genopstilling, herunder retablering af befæstelse Tavler og standere, at optage og bortskaffe Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning af tavler og standere og/eller galger inklusiv opgravning og bortskaffelse af fundamenter, tavler, standere og/eller galger, herunder retablering af befæstelse Rydning af eksisterende beplantning Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved rydning af eksisterende træer og trægrupper i det fremtidige vejareal på byggepladsen og i tilknytning til byggepladsen Rydning i øvrigt Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning af vejudstyr som ikke er indeholdt i øvrige poster, inkl. opgravning og bortskaffelse af fundamenter samt bortkørsel af materialer og sætningsfri opfyldning med grus alle steder. Herunder skal indregnes eventuel deponering og/eller bortskaffelse Nedrivning Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved nedrivningsarbejder inkl. afbrydelse af alle installationer, afbrydelse af samtlige ledninger i h.t. ledningsejernes anvisning og fjernelse af fundamenter samt bortskaffelse, kildesortering og deponeringsafgift af alle nedrivningsmaterialer. Herunder evt. retablering efter nedrivningsarbejderne. 6 Side 6 af 16

7 Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 02 Jordarbejder Opbrydning Skæring af asfalt og beton med diamantskive Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved skæring af asfalt og beton i de angivne dybder, herunder opmærkning. Afregningsmængden bestemmes ved opmåling og omfatter også skæring, der særskilt rekvireres af tilsynet. Tilbageskæring forårsaget af entreprenørens arbejdsprocesser i øvrigt eller forsømmelighed indgår ikke i afregningsmængden Som Som Trappefræsning Enhedsprisen skal dække Banketfræsning Asfalt, at opbryde og bortskaffe, t = mm Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser, der er nødvendig for opbrydning af asfalt som angivet, inkl. bortskaffelse af asfaltmateriale og eventuelle deponeringsafgifter , t = mm Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser, der er nødvendig for opbrydning af asfalt som angivet, inkl. bortskaffelse af asfaltmateriale og eventuelle deponeringsafgifter Behandling af muldholdigt jord Afrømning og oplægning af muld i depot, t = 0,3m Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afrømning og placering i midlertidigt depot med henblik på genudlægning, herunder sikring mod udblødning. Posten afregnes efter antal m 3 afrømmet muld, fast mål Afrømning og bortskaffelse af muld, t = 0,3m Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afrømning og bortskaffelse af muldjord. Posten afregnes efter antal m 3 afrømmet muld, fast mål Afrømning, udsætning og regulering af muld, t = 0,3m Posten afregnes efter antal m 3 indbygget muld, fast mål. Side 7 af 16

8 8 02 Jordarbejder Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape Blødbundsarbejder Råjordsarbejder Afgravning og indbygning af råjord Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afgravning, evt. mellemdeponering og sikring mod udblødning, samt genindbygning af jord. Posten afregnes efter antal m 3 indbygget råjord, fast mål Afgravning, udsætning og regulering af jord (excl. forureningsprøver) Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afgravning udsætning og regulering af jord samt evt. mellemdeponi og sikring mod udblødning. Posten afregnes efter antal m 3 indbygget råjord, fast mål Afgravning og bortskaffelse af jord Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afgravning og bortskaffelse af råjord. Posten afregnes efter antal m 3 indbygget råjord, fast mål. Voluminet fastsættes ud fra et teoretisk afgravningsprofil som er lodret og fastlagt ud fra SAB Afsluttende arbejder Udlægning af muld, t = 10cm Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og udlægning af muld på skråninger og rabatter. Posten afregnes efter m 2 færdigudlagt muld på skråninger og rabatter Finregulering og græssåning på skråninger og rabatter Enhedsprisen skal dække alle ydelser forbundet med finplanering og græssåning. Posten afregnes efter m 2 finreguleret muld på skråninger og rabatter. 8 Side 8 af 16

9 Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 03 Afvanding 03 Afvanding Generelt Alle enhedspriser skal dække ydelser i forbindelse med levering, opgravning, tilfyldning og komprimering af bundsikringsgrus. Alle ydelser for indhentning af ledningsoplysninger, ledningssøgning og prøvegravning skal være indeholdt i enhedsprisen Levering og lægning af dræn Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og lægning af dræn, incl. det i SAB beskrevne grus- eller stenfilter, afdækning med geotekstil, tilslutning til rendestensbrønd, opgravning, tilfyldning samt komprimering. Se dimensionen i tilbudslistens post Levering og lægning af PVC regnvandsstikledning Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og lægning af regnvands-/stikledninger i varierende dybde (se tegningsmatr.), inkl. fittings, tilslutninger, afpropninger af ledninger, opgravning, tilfyldning, komprimering og TV-inspektion. Se dimensionen i tilbudslistens post Eventuelle ekstra foranstaltninger til afstivning af ledningsgrav samt grundvandssænkning, skal være indeholdt i enhedsprisen Brønde Enhedsprisen skal dække opgravning, bortkørsel af overskudsjord og eksisterende brøndmateriale, vandlænsning, levering og sætning af ny brønd, inkl. tilfyldning, ekskl. karm og rist/dæksel som er bygherreleverance. Eventuelle ekstra foranstaltninger til afstivning ved brønde samt grundvandssænkning, skal være indeholdt i enhedsprisen Montering af rist og karm på nedløbsbrønde. Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved udskiftning og sætning af rist og karm. Rist og karm er bygherreleverance Højderegulering af faste brønddæksler Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved højderegulering af faste dæksler Højderegulering af nedløbsriste Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved højderegulering af nedløbsriste Højderegulering af øvrige mindre riste og dæksler Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved højderegulering af øvrige mindre riste og dæksler. Side 9 af 16

10 10 04 Bundsikringslag af sand og grus Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 04 Bundsikringslag af sand og grus Generelt Tilbudslistens mængde er fast mål, beregnet som indbygget nettovolumen på grundlag af normaltværsnitstegninger, projektplaner og detailtværprofiltegninger bærelagets teoretiske bredde i lagets overside, således som det er målsat på tegningerne. Materialer til nødvendig overbredde samt sidestøtte skal være inkluderet i enhedspriserne Bundsikringsgrus, at levere og udlægge, varierende tykkelser Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med afretning og komprimering af råjordsplanum, levering af bundsikringsgrus, tilfyldning og komprimering i varierende tykkelser. Posten afregnes efter antal m 3 indbygget bundsikringsgrus, fast mål, efter opmåling af længden multipliceret med den teoretiske bredde samt multipliceret med den teoretiske højde af laget. 05 Ubundne bærelag af stabilgrus Generelt Mængderne er beregnet på grundlag af projektplaner og bærelagets teoretiske bredde i lagets overside, således som det er målsat på tegningerne. Materialer til nødvendig overbredde samt sidestøtte skal være inkluderet i enhedspriserne. Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af SG, tilfyldning og komprimering. Afregningsmængden opgøres ved opmåling af nettovolumenet efter indbygning. 06 Rodvenlige bærelag 10 Side 10 af 16

11 Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 07 Varmblandet asfalt 07 Varmblandet asfalt Generelt Enhedspriserne skal omfatte levering, udlægning og komprimering samt øvrige nødvendige ydelser, inkl. rensning af dæksler, riste eller andet inventar efter udførelsen. Mængderne er beregnet ude fra de teoretiske arealer i overfladen. Materialer til evt. overbredde og sidestøtte skal være inkluderet i enhedspriserne. Efter udført arbejde skal arealet/erne af det udførte arbejde opmåles. Arealerne af nedløbsriste, brønddæksler og lign. fradrages når de enkelte arealer er større end 2 m 2. Merforbrug (der henvises til AAB afsnittene og 3.5.2) Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over tolerancerne. I flerlagsbelægninger skal et merforbrug, der skyldes mindre forbrug i et nedre lag, afregnes efter dette lags reguleringspris. Såfremt merydelsen overstiger tolerancen og har et sådan omfang, at forudsætninger for konditionsmæssig udførelse, afvanding og trafikafvikling ikke kan opfyldes, kan bygherren uden ekstra betaling forlange laget fjernet eller affræset med henblik på retablering i korrekt udførelse. For afretning/opretning udført i samme arbejdsgang som udlægning af belægning kan der efter forudgående aftale med bygherren betales for merforbrug. Mindreforbrug (der henvises til AAB afsnittene og 3.5.2) For manglende kompensation i en flerlagsbelægning og for mindreydelse i en enkeltlagsbelægning fradrages efter reguleringspris for entreprisens øverste lag med 100 % tillæg. For mindreydelser i slidlag kan bygherren efter omstændighederne forlange forlænget periode for mangleansvar eller betalingsreduktion efter reguleringspris med 100 % tillæg Grusasfaltbeton (GAB I) Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af GAB I spec., klæbning, udlægning og komprimering. Afregningsmængden opgøres på grundlag af godkendte vejsedler Grusasfaltbeton (GAB 0) Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af GAB 0 spec., klæbning, udlægning og komprimering. Afregningsmængden opgøres på grundlag af godkendte vejsedler. Side 11 af 16

12 12 07 Varmblandet asfalt Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape Asfaltbeton (AB) Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af AB, klæning, udlægning og komprimering. Afregningsmængden opgøres som enhedspris pr. ton på grundlag af godkendte vejsedler Pulverasfalt (PA) Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af PA, klæbning, udlægning og komprimering. Afregningsmængden opgøres som enhedspris pr. ton på grundlag af godkendte vejsedler Low Noise Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med levering, klæbning, udlægning og komprimering af low nois asfalt. Afregningsmængden opgøres som enhedspris pr. ton på grundlag af godkendte vejsedler Semifleksibel belægning Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med levering og udleægning af semifleksibel asfalt. Afregningsmængden opgøres som enhedspris pr. ton på grundlag af godkendte vejsedler Diverse asfaltarbejder Kantfyldning ved kantsten Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser ved levering, klæbning, udlægning og komprimering af belægning som angivet på tegningerne Kantfyldning ved kantsten langs heller Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser ved levering, klæbning, udlægning og komprimering af belægning som angivet på tegningerne Midlertidig asfaltrampe i GAB Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser ved levering, klæbning, udlægning og komprimering af ramper Permanent asfaltrampe i PA/AB Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser ved levering, klæbning, udlægning og komprimering af ramper. 12 Side 12 af 16

13 Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 08 Brolægning 08 Brolægning Generelt Genbrugsmaterialer af granit og sandsten opbrydes af nærværende entreprenør inden for entreprisegrænsen. Samtlige udgifter til læsning af alle produkterne (nye og genbrugsmaterialer) og transport til arbejdsområdet, inkl. aflæsning og entreprenørens kontrol af granitprodukterne skal være indeholdt i enhedspriserne. Arbejdet omfatter levering, lægning og sætning af brolægning i henhold til tegninger og TBL. Udgifter til bortskaffelse af emballage, paller, indpakning, jernbånd mv. skal være indeholdt i enhedspriserne. Nye granitprodukter eller genanvendt granit, der frasorteres eller er i overskud under anlægsarbejderne skal entreprenøren transportere tilbage til anvist plads inden for kommunegrænsen, eller bortskaffe efter aftale med tilsynet. Levering og komprimering af sættegrus, al leverance af fugemateriale herunder fugning, fejning og efterfugning samt alle nødvendige tilskæringer/tilpasninger til omkringliggende dæksler, riste, inventar, facader o. lign. skal være indeholdt i prisen. Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med levering og lægning af brolægning iht. TBL. Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afhentning af kløvet granitkantsten fra eget eller bygherrens depot, samt sætning af kantsten i de angivne sætte- og fugematerialer. Side 13 af 16

14 14 09 Kørebaneafmærkning Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 09 Kørebaneafmærkning Generelt 10 Afmærkningsmateriel Generelt Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afhentning af skilte og standere/galger i bygherrens eller eget depot, samt opstilling og retablering af belægning. 11 Inventar Generelt Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved opsætning af inventar. 12 Beplantning 14 Side 14 af 16

15 Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 13 Diverse arbejder 13 Diverse arbejder Generelt Hegn Belysning Trækrør Udførelse af ledningsgrav for trækrør, b=30 cm, d= 90 cm Bortskaffelse af råjord skal ikke være indeholdt i enhedspriserne, da dette afregnes selvstændigt under post Råjordsarbejder. (02 JORDARBEJDER.) Evt. tilfyldning med BG skal ikke være indeholdt i enhedsprisen, da dette afregnes under post 03.[nummer på underpost indsættes]. Tilfyldning med BG i stedet for råjord må ikke foretages uden forudgående aftale med tilsynet Udførelse af ledningsgrav for trækrør, b= 30 cm, d= 60 cm Bortskaffelse af råjord skal ikke være indeholdt i enhedspriserne, da dette afregnes under selvstændigt under post Råjordsarbejder. Evt. tilfyldning med BG skal ikke være indeholdt i enhedsprisen, da dette afregnes under post 03.[nummer på underpost indsættes]. Tilfyldning med BG i stedet for råjord må ikke foretages uden forudgående aftale med tilsynet Trækrør, at levere og lægge Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af, opgravning til, lægning af og tildækning af trækrør Trækrør Ø 50mm PEL, at levere og lægge Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af, opgravning til, lægning af og tildækning af PEL-rør, Ø 50 mm. Side 15 af 16

16 16 14 Eventuelle tillægsarbejder Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 14 Eventuelle tillægsarbejder Generelt PO kommer kun til udførelse efter særlig aftale med tilsynet Formand Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af formand til udførelse af diverse arbejder Brolægger Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af brolægger til udførelse af timelønsarbejder Specialarbejder Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af specialarbejder til udførelse af timelønsarbejder Gartner Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af gartner til udførelse af timelønsarbejder Lastvogn, 3-akslet med tip, grab og fører Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af lastvogn som anført til udførelse af timelønsarbejder Rendegraver m. fører, 4x4, 8 t Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af rendegraver som anført til udførelse af timelønsarbejder Gravemaskine med fører, 1 m 3 skovl Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af gravemaskine som anført til udførelse af timelønsarbejder Gravekasse indtil 3 meters dybde Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering, leje og brug af gravekasse indtil 3 m dybde. Gravekassen skal rage 25 cm op over niveauet langs ledningsgraven Levering og udlægning/borttagning af køreplader Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og udlægning/borttagning af køreplader, inkl. eventuel retablering af beskyttet overflade. Hvor der under jernpladerne er eksisterende belægning, som skal bevares, skal der leveres og udlægges sand under pladerne Leje af køreplader Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved leje af køreplader, inklusiv alt transport til og fra byggepladsen og evt. deponering i forbindelse med denne ydelse. 16 Side 16 af 16

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG)

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Ref R:\2013\1100004092\10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser Version 0 Dato 2013-04-17 Udarbejdet af RWJ

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)...

Læs mere

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt.

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt. Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Mogens B. Nielsen Dato: 02.04.2014 Projekt nr.: 4789-022 T: +45 2540 0083 E: mpm@moe.dk BYGGEMODNING RÅBJERGVEJ, ETAPE 3, SØRUP I forbindelse med indhentning

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen September 2014 1 af 3 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TAG angiver

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014

Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014 Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014 35 ansatte Nøgletal Et renseanlæg, 420.000 PE 1000 km ledninger 690 km hovedledninger - 70% separeret og 30% fællesledninger

Læs mere

Projekt : Vandledning. Lambæk - Hover. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern. 7.Dec. 2011

Projekt : Vandledning. Lambæk - Hover. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern. 7.Dec. 2011 7.Dec. 2011 Projekt : Vandledning Lambæk - Hover Bygherre : Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern INDHOLDSFORTEGNELSE Vandledning Lambæk -Hover Indholdsfortegnelse Side 2 Entreprise

Læs mere

Ved udbud af miniudbud kan der i et vist omfang suppleres med tillægsposter som supplerer for de ting der ikke kan medtages i rammeaftaleudbuddet.

Ved udbud af miniudbud kan der i et vist omfang suppleres med tillægsposter som supplerer for de ting der ikke kan medtages i rammeaftaleudbuddet. Udkast til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Juni 2015 Ved udbud af miniudbud kan der i et vist omfang suppleres med tillægsposter som supplerer for de ting der ikke kan medtages i rammeaftaleudbuddet.

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dato: 15.03.2013 BYGGESAG: Om- og udbygning af St. Magleby Skole DATO: 15.03.13 Side 2/16 Undertegnede firma (i det følgende

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise

Læs mere

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje.

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 1-2011 BYGGESAGSBESKRIVELSE 3. DEL DATO 22. SEPTEMBER 2010 3.1. Orientering Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Afregningsform - Targetpris med risikodeling...

Læs mere

Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme. Fjernvarme udbud

Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme. Fjernvarme udbud Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme Fjernvarme udbud Allinge Ledningsarbejde 0-0 Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme Udbudsbrev: Bornholms Forsyning A/S ønsker hermed et tilbud på nedgravning

Læs mere

Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme. Fjernvarme udbud

Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme. Fjernvarme udbud Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Fjernvarme udbud Ledningsarbejde Listed 2015 1 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Udbudsbrev: Bornholms Forsyning A/S ønsker hermed et tilbud på nedgravning af fjernvarmeledninger

Læs mere

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold...

Læs mere

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

Etablering af Pavillon ved Børnehaven Spiren, Melbyvej 7, 6780 Skærbæk. Bygherre Tønder Kommune

Etablering af Pavillon ved Børnehaven Spiren, Melbyvej 7, 6780 Skærbæk. Bygherre Tønder Kommune 04. PAVILLON - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Kirketorvet 22, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:01.06.2010 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 Veje, stier og pladser i Hørsholm Kommune 22.05.2015 1

Læs mere

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder 2015 20. februar 2015 INTRODUKTION: Disse almindelige arbejdsbetingelser for anlægsarbejde (AAB) angiver de generelle standarder, fremgangsmåder og

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse...

Læs mere

Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S. Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale. Version 1

Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S. Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale. Version 1 Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale Version 1 februar 2011 Indholdsfortegnelse: 2.1 Arbejdsplads m.v.... 4 2.2 Forberedende arbejder... 17 2.3

Læs mere

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Isterødvejen i Hørsholm Kommune 28.04.2014 1 Forside Indholdsfortegnelse Side1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Planlægning og projektering. Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1

Planlægning og projektering. Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1 Planlægning og projektering Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle betingelser.... 5 1.1 Grundlag for arbejdet.... 5 1.2 Arbejdsplads og arbejdsarealer.... 5 1.3

Læs mere

Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB 2 Entreprise 1150.02 Revision 1

Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB 2 Entreprise 1150.02 Revision 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SAB 2 JORDARBEJDER 2 1 ALMENT 2 2 FORBEREDENDE ARBEJDER 8 3 MULDJORDS- OG BLØDBUNDSARBEJDER 4 TØRHOLDELSE 5 RÅJORDSARBEJDER 6 GRÆSSÅNING 10 15 17 23 BILAG Bilag 2.1 Bilag 2.2 Jordhåndteringsplan

Læs mere

Trafikledelsessystem til kørsel i nødspor

Trafikledelsessystem til kørsel i nødspor Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise ITS-M13S-3-E1 Trafikledelsessystem til kørsel i nødspor Hillerødmotorvejen fra Værløse til Bagsværd oktober 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbuds-

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

Elite-tag Tagdækning Ydelsesbeskrivelse for vinterforanstaltninger 2009-2010

Elite-tag Tagdækning Ydelsesbeskrivelse for vinterforanstaltninger 2009-2010 Elite-tag Tagdækning Ydelsesbeskrivelse for vinterforanstaltninger 2009-2010 Pos. Foranstaltning Mængde Enhed Enhedspris 1. Byggepladsforanstaltninger Pris i alt Kommentarer Snerydning, tørring med brænder

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk TILBUDSLISTE nr. 1 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 1, Jord- og terrænarbejdet

Læs mere

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: 26.09.2013 Version: 1 Projekt nr.: 4789-018 MOE

Læs mere

ENTREPRISE H206.13.20

ENTREPRISE H206.13.20 TEGNINGSBILAG ENTREPRISE H206.13.20 Jord-og belægningsarbejder H206 Svendborg Spodsbjerg H206.13 Stikrydsning ved Brovejen/Løkkeby Strandvej JULI 2014 Tegningsliste Tegn.nr. Stedbetegnelse Mål Dato Oversigtsplaner

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

2014-2017 AKKORDTIDSKURANT FOR

2014-2017 AKKORDTIDSKURANT FOR ANLÆGSGARTNERARBEJDE 2014-2017 AKKORDTIDSKURANT FOR ANLÆGSGARTNERARBEJDE DANSKE ANLÆGSGARTNERE OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND Akkordtidskurant for anlægsgartnerarbejde 2014 til 2017 mellem Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Vejudvalget, GF SØMODS Timme Traberg-Andersen Rasmus Kristensen Peter Tychsen Med tak for stor bistand til Nils Budde SLIDE NR. 1 Hvorfor sidder vi her igen Vedligehold Hvorfor skal vi vedligeholde mere

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl.

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Aftenens emner Præsentation af os Projektet frem til nu Præsentation af vandarbejder Præsentation af kloakarbejder Præsentation af fjernvarmearbejder Tidsplan Trafikafvikling

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte:

I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte: Skanderborg, d. 11. august 2014 svej 34 I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte: Tilbud nr. 29569 Leveringstid: Snarest Leveringsbetingelser:

Læs mere

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Vedrørende: Solcelleanlæg på Samsø Idrætshal Hermed fremsendes udbudsmateriale i licitation på ovennævnte adresse. Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Tilbud afgives på

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering ENVINA 09.10.2014

Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering ENVINA 09.10.2014 Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering ENVINA 09.10.2014 Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk 1 Projekt setup Koordinationsgruppe Leadpartnere

Læs mere

Overslaget er udarbejdet med baggrund i, at der etableres en enkeltrettet cykelsti i vejens nordside og en enkeltrettet cykelbane i vejens sydside.

Overslaget er udarbejdet med baggrund i, at der etableres en enkeltrettet cykelsti i vejens nordside og en enkeltrettet cykelbane i vejens sydside. N O T A T Til Rudersdal Kommune Peter Boding og Janni Elkjær RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ANDERSEN & GRØNLUND ApS Dato 2009-12-14 Initialer JD Sag 0960 J.nr. Notat Overslag Email jd@ag-aps.dk Fra Andersen

Læs mere

Offentligt udbud. Renovering af belysningsanlæg Drift og vedligeholdelse Levering af el til vejbelysningsanlæg. Kontraktbilag 4: Tilbudsliste

Offentligt udbud. Renovering af belysningsanlæg Drift og vedligeholdelse Levering af el til vejbelysningsanlæg. Kontraktbilag 4: Tilbudsliste Offentligt udbud Renovering af belysningsanlæg Drift og vedligeholdelse Levering af el til vejbelysningsanlæg Kontraktbilag 4: Tilbudsliste Juli 2014 Juli 2014 TILBUDSLISTE Kontraktbilag 4. Renovering

Læs mere

Lægning af betonfliser og -belægningssten

Lægning af betonfliser og -belægningssten Lægning af betonfliser og -belægningssten BELÆGNINGSGRUPPEN Lægning af fliser og belægningssten Belægninger med betonfliser eller -belægningssten kan holde i mange år, normalt 20-30 år. Dette er under

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

Miljøregler på byggepladsen

Miljøregler på byggepladsen Miljøregler på byggepladsen Vejledning om miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder og andre midlertidige aktiviteter Solrød Kommune Indledning Denne vejledning gennemgår de miljøregler der gælder for

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste Entreprise 1052.075 ITS Installation København Køge >>> Greve S- Solrød S Februar 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste rev. 0 1052.075 ITS installation Side 1 TILBUDSLISTE [rev.

Læs mere

Byggepladsveje. Topbehandling. Belægning Ca. 100 mm asfaltbelægning

Byggepladsveje. Topbehandling. Belægning Ca. 100 mm asfaltbelægning Byggepladsveje ejopbygning T2 Belægning Ca. 100 mm asfaltbelægning Bærelag Min.150 mm stabilt grus agt byggepladsvej Topbehandling Af vinterkonsulent Topbehandling Bent + bærelag Kofoed min. 250 mm. Toppen

Læs mere

Udbuds- og anlægsforskrifter. Tilsynshåndbog for asfaltarbejder

Udbuds- og anlægsforskrifter. Tilsynshåndbog for asfaltarbejder Udbuds- og anlægsforskrifter Tilsynshåndbog for asfaltarbejder Marts 2004 Erstatter November 1996 Kvalitetssystem for tilsyn og entreprenørkontrolaktiviteter for asfaltarbejder Varmblandet asfalt Pulverasfalt

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

ENTREPRENØR VOGNMAND GRUSGRAVE

ENTREPRENØR VOGNMAND GRUSGRAVE PRISLISTE 1. APRIL 2015 ENTREPRENØR VOGNMAND GRUSGRAVE INDHOLD ARBEJDSLØN 3 MINIGRAVERE 4 RENDEGRAVERE 5 GRAVEMASKINER 5 LÆSSEMASKINER 6 TRAKTORER 6 DUMPERE 7 DOZER 7 DIVERSE 7 LASTBILER 8 KOMPRIMERINGSGREJ

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2015 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2015 1 Nedrivningspulje 2015 Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat 4,4 mio. kr. til at matche midler fra staten til at lave

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Sagsnr.:1851-44633 KJK/tik. Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Sagsnr.: 2008-15016 KJK/tik Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej Der er planlagt i alt 30 grunde. Heraf er de først 4 grunde byggemodnede. Dette udbud

Læs mere

Byggemødereferat nr. 20.

Byggemødereferat nr. 20. Byggemødereferat nr. 20. Grontmij Carl Bro A/S Færgevej 2B 8500 Grenaa Danmark T +45 8210 5100 F +45 8759 1611 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Syddjurs Spildevand A/S Følle Strands Vandværk I/S

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Kunstgræsseminar. Allerød Idrætspark 18. September 2014

Kunstgræsseminar. Allerød Idrætspark 18. September 2014 Kunstgræsseminar Allerød Idrætspark 18. September 2014 Om os Jørgen Hegner Uddannet Teknikumingeniør fra Haslev Teknikum i 1992 med speciale i anlægsteknik, miljø og konstruktion. Ansat i Dines Jørgensen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING BRØNDE OG LEDNINGER BILAG 7.7 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ.

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. Projekt: Projektet omfatter udskiftning af eternit tagpladerne på Børnehavens bygninger. Miljøhensyn: Arbejdet skal

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner.

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Sorø den 12. oktober 2012 A/B Ågade 136 m. fl. Lars Kristoffersen Borups Alle 33, 3.tv 2200 København N Tilbudsnummer: 12032 Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Som aftalt

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for afvanding af Arwos Landsby

Funktionsbeskrivelse for afvanding af Arwos Landsby Funktionsbeskrivelse for afvanding af Arwos Landsby Bygherren forbeholder sig ret til at tage hele eller dele af afvandingen ud af projektet til et eller flere udviklingsprojekt(er), uden at dette har

Læs mere

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere 1 Hvad gives der tilskud til Fra nedrivningspuljen kan gives tilskud til: 1. prioritet. Nedrivninger med statsligt tilskud hvor der ydes op

Læs mere

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: PROJEKTBESKRIVELSE UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen August

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk.

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Sorø den 14. februar 2011 AB Vennemindevej 18-26 Tåsingegade 41 C/o Hanne Thomassen Vennemindevej 22 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S ODENSE LETBANE LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S TRAFIK OG PARKERING v/ Stig Langsager, By- og kulturforvaltningen

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

PRISLISTE 15.04.2015

PRISLISTE 15.04.2015 PRISLISTE 15.04.2015 2015 Salg af materialer fra Lønggården, Sorø Nedenstående priser skal tillægges aktuelt energitillæg samt råstofafgift 3,00 kr/ton Størrelse (mm) Rumvægt (kg/m 3 ) (kr/ton) Søsand

Læs mere