Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)"

Transkript

1 Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby Init.: BEF EAN nr.: Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 Delentreprise vej Projektnummer Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge Nørresundby Rådgiver: Trafik og Veje Stigsborg Brygge Nørresundby

2 2 00 Generelt Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 Indholdsfortegnelse Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) 00 Generelt Beskrivelse af principperne Ydelsernes omfang Normal situationen 4 01 Arbejdsplads mv Generelt Etablering, drift og rømning Færdselsregulerende foranstaltninger Håndtering og bortskaffelse af affald 5 02 Jordarbejder Generelt Forberedende arbejder Opbrydning Behandling af muldholdigt jord Blødbundsarbejder Råjordsarbejder Afsluttende arbejder 8 03 Afvanding Generelt Levering og lægning af dræn Levering og lægning af PVC regnvandsstikledning Brønde Montering af rist og karm på nedløbsbrønde Højderegulering af faste brønddæksler Højderegulering af nedløbsriste Højderegulering af øvrige mindre riste og dæksler 9 04 Bundsikringslag af sand og grus Generelt Bundsikringsgrus, at levere og udlægge, varierende tykkelser Ubundne bærelag af stabilgrus Generelt Rodvenlige bærelag Varmblandet asfalt Generelt Grusasfaltbeton (GAB I) 11 2 Side 2 af 16

3 Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 00 Generelt Grusasfaltbeton (GAB 0) Asfaltbeton (AB) Pulverasfalt (PA) Low Noise Semifleksibel belægning Diverse asfaltarbejder Brolægning Generelt Kørebaneafmærkning Generelt Afmærkningsmateriel Generelt Inventar Generelt Beplantning Diverse arbejder Generelt Hegn Belysning Trækrør Eventuelle tillægsarbejder Generelt Formand Brolægger Specialarbejder Gartner Lastvogn, 3-akslet med tip, grab og fører Rendegraver m. fører, 4x4, 8 t Gravemaskine med fører, 1 m 3 skovl Gravekasse indtil 3 meters dybde Levering og udlægning/borttagning af køreplader Leje af køreplader 16 Side 3 af 16

4 4 00 Generelt Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 00 Generelt Beskrivelse af principperne Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver forudsætningerne for fastsættelse af såvel tilbudslistens mængder som afregningsmængderne, herunder ydelser og mængder relateret til eventuelle faste summer. Desuden er angivet særlige bestemmelser om mængdeændringer/variationsprocenter. Endelig angives bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser såvel generelt som for de enkelte hovedposter. Særlige bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser for de enkelte poster og underposter er angivet særskilt under disse. Tilbudslisten (TBL) er opdelt i hovedposter (HP), poster (PO) og underposter (UP). Frem for at være angivet som en mængde, kan en ydelse i stedet være angivet som en fast sum og er da angivet som "Sum" Ydelsernes omfang Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder: de i SAB og AAB foreskrevne arbejder, prøver, dokumentationer, beregninger mv. spild samt eventuelle mermængder ud over de teoretiske alle de for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser herunder interimsforanstaltninger, gener ved krydsning af forsynings-, kommunikations- og afløbsledninger mv. overenskomstmæssige vinterforanstaltninger udarbejdelse og gennemførelse af plan for sikkerhed og sundhed, ledelses-, koordinerings-, kvalitetsstyrings-, miljø- og sikkerhedsledelses- samt administrationsydelser i forbindelse med arbejdets konditionsmæssige udførelse Normal situationen Mængdefastsættelse Alle mængder er - med mindre andet er angivet under den enkelte post/underpost - fastsat som teoretiske, geometriske mængder (fast mål uden spild eller overlap) i henhold til AAB, SAB og tegninger. 4 Side 4 af 16

5 Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 01 Arbejdsplads mv. 01 Arbejdsplads mv Generelt Etablering, drift og rømning Omfatter alle ydelser, som er nævnt i SAB, og som ikke i TAG er henført til andre PO eller UP. Prisen skal dække alle ydelser ved etablering, godkendelser, drift, ryddeligholdelse og rømning af arbejdsplads- og arbejdsarealer inkl. lokale mv. for tilsynet med tilhørende stationært materiel og installationer mv., til adgangs- og arbejdsveje mv. samt til nødvendige generelle interimsforanstaltninger, herunder midlertidige belægninger og ramper samt eventuel tørholdelse, og til retablering af arbejdspladsområdet efter arbejdets afslutning. Til tørholdelse hører også afledning af vand fra flader, der midlertidigt ligger lavere end overside rist på eksisterende nedløb, der fortsat skal fungere. Ydelsen omfatter endvidere alle gener vedrørende ledninger, kabler og midlertidig arbejdsbelysning langs arbejdsområderne. TBL's faste sum vil blive udbetalt efter følgende regler: 50 % udbetales ved etablering af arbejdsplads. 50 % udbetales, når rømning af arbejdspladsen har fundet sted, og når adgangsveje, arbejdsarealer mv. er tilbageført til oprindelig tilstand. Den faste sum må ikke overstige 5 % af den samlede tilbudssum Færdselsregulerende foranstaltninger Den faste sum skal inkludere alle udgifter til færdselsregulerende foranstaltninger, herunder afspærringer, midlertidige skilte og striber, lysregulering, belysning, afstivning af udgravninger, interimsbefæstelser, gangbroer, jernplader mv., som myndigheder og tilsyn måtte forlange. Udbetaling finder sted i takt med foranstaltningernes gennemførelse og afvikling. Alle leverede materialer og materiel anvendt til disse midlertidige foranstaltninger tilfalder entreprenøren efter afsluttet arbejde Håndtering og bortskaffelse af affald Den faste sum skal inkludere alle udgifter til håndtering og bortskaffelse af affald i henhold til Anvisningsregulativ for affald fra virksomheder i Aalborg Kommune, Renovationsvæsenet. Link til AK Renovationsvæsnets regulativer Side 5 af 16

6 6 02 Jordarbejder Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 02 Jordarbejder Generelt Tilbudslistens mængde er fast mål, beregnet som indbygget nettovolumen på grundlag af normaltværsnitstegninger, projektplaner og detailtværprofiltegninger. Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til afretning og komprimering af råjordsplanum. Brug af alternative produkter skal prissættes særskilt ved afgivelse af tilbud på det udbudte projekt Enhedspriserne for bortskaffelse og udsætning af jord skal indeholde anmeldelse af jordflytningen til Aalborg Kommune, Renovationsvæsenet. Enhedspriserne skal dække afgravning, bortkørsel af jord, grus, muld, etc. og øvrige overskydende materialer til modtageanlæg, forureningsanalyser samt miljø- og deponeringsafgifter mv. for de nævnte jordklasser Forberedende arbejder Tavler og standere, at optage og lægge i depot Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning af tavler og standere og/eller galger incl. opgravning og bortskaffelse af fundamenter samt deponering indtil genopstilling, herunder retablering af befæstelse Tavler og standere, at optage og bortskaffe Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning af tavler og standere og/eller galger inklusiv opgravning og bortskaffelse af fundamenter, tavler, standere og/eller galger, herunder retablering af befæstelse Rydning af eksisterende beplantning Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved rydning af eksisterende træer og trægrupper i det fremtidige vejareal på byggepladsen og i tilknytning til byggepladsen Rydning i øvrigt Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning af vejudstyr som ikke er indeholdt i øvrige poster, inkl. opgravning og bortskaffelse af fundamenter samt bortkørsel af materialer og sætningsfri opfyldning med grus alle steder. Herunder skal indregnes eventuel deponering og/eller bortskaffelse Nedrivning Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved nedrivningsarbejder inkl. afbrydelse af alle installationer, afbrydelse af samtlige ledninger i h.t. ledningsejernes anvisning og fjernelse af fundamenter samt bortskaffelse, kildesortering og deponeringsafgift af alle nedrivningsmaterialer. Herunder evt. retablering efter nedrivningsarbejderne. 6 Side 6 af 16

7 Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 02 Jordarbejder Opbrydning Skæring af asfalt og beton med diamantskive Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved skæring af asfalt og beton i de angivne dybder, herunder opmærkning. Afregningsmængden bestemmes ved opmåling og omfatter også skæring, der særskilt rekvireres af tilsynet. Tilbageskæring forårsaget af entreprenørens arbejdsprocesser i øvrigt eller forsømmelighed indgår ikke i afregningsmængden Som Som Trappefræsning Enhedsprisen skal dække Banketfræsning Asfalt, at opbryde og bortskaffe, t = mm Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser, der er nødvendig for opbrydning af asfalt som angivet, inkl. bortskaffelse af asfaltmateriale og eventuelle deponeringsafgifter , t = mm Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser, der er nødvendig for opbrydning af asfalt som angivet, inkl. bortskaffelse af asfaltmateriale og eventuelle deponeringsafgifter Behandling af muldholdigt jord Afrømning og oplægning af muld i depot, t = 0,3m Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afrømning og placering i midlertidigt depot med henblik på genudlægning, herunder sikring mod udblødning. Posten afregnes efter antal m 3 afrømmet muld, fast mål Afrømning og bortskaffelse af muld, t = 0,3m Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afrømning og bortskaffelse af muldjord. Posten afregnes efter antal m 3 afrømmet muld, fast mål Afrømning, udsætning og regulering af muld, t = 0,3m Posten afregnes efter antal m 3 indbygget muld, fast mål. Side 7 af 16

8 8 02 Jordarbejder Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape Blødbundsarbejder Råjordsarbejder Afgravning og indbygning af råjord Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afgravning, evt. mellemdeponering og sikring mod udblødning, samt genindbygning af jord. Posten afregnes efter antal m 3 indbygget råjord, fast mål Afgravning, udsætning og regulering af jord (excl. forureningsprøver) Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afgravning udsætning og regulering af jord samt evt. mellemdeponi og sikring mod udblødning. Posten afregnes efter antal m 3 indbygget råjord, fast mål Afgravning og bortskaffelse af jord Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afgravning og bortskaffelse af råjord. Posten afregnes efter antal m 3 indbygget råjord, fast mål. Voluminet fastsættes ud fra et teoretisk afgravningsprofil som er lodret og fastlagt ud fra SAB Afsluttende arbejder Udlægning af muld, t = 10cm Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og udlægning af muld på skråninger og rabatter. Posten afregnes efter m 2 færdigudlagt muld på skråninger og rabatter Finregulering og græssåning på skråninger og rabatter Enhedsprisen skal dække alle ydelser forbundet med finplanering og græssåning. Posten afregnes efter m 2 finreguleret muld på skråninger og rabatter. 8 Side 8 af 16

9 Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 03 Afvanding 03 Afvanding Generelt Alle enhedspriser skal dække ydelser i forbindelse med levering, opgravning, tilfyldning og komprimering af bundsikringsgrus. Alle ydelser for indhentning af ledningsoplysninger, ledningssøgning og prøvegravning skal være indeholdt i enhedsprisen Levering og lægning af dræn Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og lægning af dræn, incl. det i SAB beskrevne grus- eller stenfilter, afdækning med geotekstil, tilslutning til rendestensbrønd, opgravning, tilfyldning samt komprimering. Se dimensionen i tilbudslistens post Levering og lægning af PVC regnvandsstikledning Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og lægning af regnvands-/stikledninger i varierende dybde (se tegningsmatr.), inkl. fittings, tilslutninger, afpropninger af ledninger, opgravning, tilfyldning, komprimering og TV-inspektion. Se dimensionen i tilbudslistens post Eventuelle ekstra foranstaltninger til afstivning af ledningsgrav samt grundvandssænkning, skal være indeholdt i enhedsprisen Brønde Enhedsprisen skal dække opgravning, bortkørsel af overskudsjord og eksisterende brøndmateriale, vandlænsning, levering og sætning af ny brønd, inkl. tilfyldning, ekskl. karm og rist/dæksel som er bygherreleverance. Eventuelle ekstra foranstaltninger til afstivning ved brønde samt grundvandssænkning, skal være indeholdt i enhedsprisen Montering af rist og karm på nedløbsbrønde. Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved udskiftning og sætning af rist og karm. Rist og karm er bygherreleverance Højderegulering af faste brønddæksler Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved højderegulering af faste dæksler Højderegulering af nedløbsriste Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved højderegulering af nedløbsriste Højderegulering af øvrige mindre riste og dæksler Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved højderegulering af øvrige mindre riste og dæksler. Side 9 af 16

10 10 04 Bundsikringslag af sand og grus Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 04 Bundsikringslag af sand og grus Generelt Tilbudslistens mængde er fast mål, beregnet som indbygget nettovolumen på grundlag af normaltværsnitstegninger, projektplaner og detailtværprofiltegninger bærelagets teoretiske bredde i lagets overside, således som det er målsat på tegningerne. Materialer til nødvendig overbredde samt sidestøtte skal være inkluderet i enhedspriserne Bundsikringsgrus, at levere og udlægge, varierende tykkelser Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med afretning og komprimering af råjordsplanum, levering af bundsikringsgrus, tilfyldning og komprimering i varierende tykkelser. Posten afregnes efter antal m 3 indbygget bundsikringsgrus, fast mål, efter opmåling af længden multipliceret med den teoretiske bredde samt multipliceret med den teoretiske højde af laget. 05 Ubundne bærelag af stabilgrus Generelt Mængderne er beregnet på grundlag af projektplaner og bærelagets teoretiske bredde i lagets overside, således som det er målsat på tegningerne. Materialer til nødvendig overbredde samt sidestøtte skal være inkluderet i enhedspriserne. Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af SG, tilfyldning og komprimering. Afregningsmængden opgøres ved opmåling af nettovolumenet efter indbygning. 06 Rodvenlige bærelag 10 Side 10 af 16

11 Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 07 Varmblandet asfalt 07 Varmblandet asfalt Generelt Enhedspriserne skal omfatte levering, udlægning og komprimering samt øvrige nødvendige ydelser, inkl. rensning af dæksler, riste eller andet inventar efter udførelsen. Mængderne er beregnet ude fra de teoretiske arealer i overfladen. Materialer til evt. overbredde og sidestøtte skal være inkluderet i enhedspriserne. Efter udført arbejde skal arealet/erne af det udførte arbejde opmåles. Arealerne af nedløbsriste, brønddæksler og lign. fradrages når de enkelte arealer er større end 2 m 2. Merforbrug (der henvises til AAB afsnittene og 3.5.2) Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over tolerancerne. I flerlagsbelægninger skal et merforbrug, der skyldes mindre forbrug i et nedre lag, afregnes efter dette lags reguleringspris. Såfremt merydelsen overstiger tolerancen og har et sådan omfang, at forudsætninger for konditionsmæssig udførelse, afvanding og trafikafvikling ikke kan opfyldes, kan bygherren uden ekstra betaling forlange laget fjernet eller affræset med henblik på retablering i korrekt udførelse. For afretning/opretning udført i samme arbejdsgang som udlægning af belægning kan der efter forudgående aftale med bygherren betales for merforbrug. Mindreforbrug (der henvises til AAB afsnittene og 3.5.2) For manglende kompensation i en flerlagsbelægning og for mindreydelse i en enkeltlagsbelægning fradrages efter reguleringspris for entreprisens øverste lag med 100 % tillæg. For mindreydelser i slidlag kan bygherren efter omstændighederne forlange forlænget periode for mangleansvar eller betalingsreduktion efter reguleringspris med 100 % tillæg Grusasfaltbeton (GAB I) Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af GAB I spec., klæbning, udlægning og komprimering. Afregningsmængden opgøres på grundlag af godkendte vejsedler Grusasfaltbeton (GAB 0) Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af GAB 0 spec., klæbning, udlægning og komprimering. Afregningsmængden opgøres på grundlag af godkendte vejsedler. Side 11 af 16

12 12 07 Varmblandet asfalt Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape Asfaltbeton (AB) Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af AB, klæning, udlægning og komprimering. Afregningsmængden opgøres som enhedspris pr. ton på grundlag af godkendte vejsedler Pulverasfalt (PA) Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af PA, klæbning, udlægning og komprimering. Afregningsmængden opgøres som enhedspris pr. ton på grundlag af godkendte vejsedler Low Noise Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med levering, klæbning, udlægning og komprimering af low nois asfalt. Afregningsmængden opgøres som enhedspris pr. ton på grundlag af godkendte vejsedler Semifleksibel belægning Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med levering og udleægning af semifleksibel asfalt. Afregningsmængden opgøres som enhedspris pr. ton på grundlag af godkendte vejsedler Diverse asfaltarbejder Kantfyldning ved kantsten Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser ved levering, klæbning, udlægning og komprimering af belægning som angivet på tegningerne Kantfyldning ved kantsten langs heller Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser ved levering, klæbning, udlægning og komprimering af belægning som angivet på tegningerne Midlertidig asfaltrampe i GAB Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser ved levering, klæbning, udlægning og komprimering af ramper Permanent asfaltrampe i PA/AB Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser ved levering, klæbning, udlægning og komprimering af ramper. 12 Side 12 af 16

13 Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 08 Brolægning 08 Brolægning Generelt Genbrugsmaterialer af granit og sandsten opbrydes af nærværende entreprenør inden for entreprisegrænsen. Samtlige udgifter til læsning af alle produkterne (nye og genbrugsmaterialer) og transport til arbejdsområdet, inkl. aflæsning og entreprenørens kontrol af granitprodukterne skal være indeholdt i enhedspriserne. Arbejdet omfatter levering, lægning og sætning af brolægning i henhold til tegninger og TBL. Udgifter til bortskaffelse af emballage, paller, indpakning, jernbånd mv. skal være indeholdt i enhedspriserne. Nye granitprodukter eller genanvendt granit, der frasorteres eller er i overskud under anlægsarbejderne skal entreprenøren transportere tilbage til anvist plads inden for kommunegrænsen, eller bortskaffe efter aftale med tilsynet. Levering og komprimering af sættegrus, al leverance af fugemateriale herunder fugning, fejning og efterfugning samt alle nødvendige tilskæringer/tilpasninger til omkringliggende dæksler, riste, inventar, facader o. lign. skal være indeholdt i prisen. Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med levering og lægning af brolægning iht. TBL. Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afhentning af kløvet granitkantsten fra eget eller bygherrens depot, samt sætning af kantsten i de angivne sætte- og fugematerialer. Side 13 af 16

14 14 09 Kørebaneafmærkning Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 09 Kørebaneafmærkning Generelt 10 Afmærkningsmateriel Generelt Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afhentning af skilte og standere/galger i bygherrens eller eget depot, samt opstilling og retablering af belægning. 11 Inventar Generelt Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved opsætning af inventar. 12 Beplantning 14 Side 14 af 16

15 Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 13 Diverse arbejder 13 Diverse arbejder Generelt Hegn Belysning Trækrør Udførelse af ledningsgrav for trækrør, b=30 cm, d= 90 cm Bortskaffelse af råjord skal ikke være indeholdt i enhedspriserne, da dette afregnes selvstændigt under post Råjordsarbejder. (02 JORDARBEJDER.) Evt. tilfyldning med BG skal ikke være indeholdt i enhedsprisen, da dette afregnes under post 03.[nummer på underpost indsættes]. Tilfyldning med BG i stedet for råjord må ikke foretages uden forudgående aftale med tilsynet Udførelse af ledningsgrav for trækrør, b= 30 cm, d= 60 cm Bortskaffelse af råjord skal ikke være indeholdt i enhedspriserne, da dette afregnes under selvstændigt under post Råjordsarbejder. Evt. tilfyldning med BG skal ikke være indeholdt i enhedsprisen, da dette afregnes under post 03.[nummer på underpost indsættes]. Tilfyldning med BG i stedet for råjord må ikke foretages uden forudgående aftale med tilsynet Trækrør, at levere og lægge Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af, opgravning til, lægning af og tildækning af trækrør Trækrør Ø 50mm PEL, at levere og lægge Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af, opgravning til, lægning af og tildækning af PEL-rør, Ø 50 mm. Side 15 af 16

16 16 14 Eventuelle tillægsarbejder Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 14 Eventuelle tillægsarbejder Generelt PO kommer kun til udførelse efter særlig aftale med tilsynet Formand Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af formand til udførelse af diverse arbejder Brolægger Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af brolægger til udførelse af timelønsarbejder Specialarbejder Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af specialarbejder til udførelse af timelønsarbejder Gartner Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af gartner til udførelse af timelønsarbejder Lastvogn, 3-akslet med tip, grab og fører Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af lastvogn som anført til udførelse af timelønsarbejder Rendegraver m. fører, 4x4, 8 t Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af rendegraver som anført til udførelse af timelønsarbejder Gravemaskine med fører, 1 m 3 skovl Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af gravemaskine som anført til udførelse af timelønsarbejder Gravekasse indtil 3 meters dybde Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering, leje og brug af gravekasse indtil 3 m dybde. Gravekassen skal rage 25 cm op over niveauet langs ledningsgraven Levering og udlægning/borttagning af køreplader Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og udlægning/borttagning af køreplader, inkl. eventuel retablering af beskyttet overflade. Hvor der under jernpladerne er eksisterende belægning, som skal bevares, skal der leveres og udlægges sand under pladerne Leje af køreplader Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved leje af køreplader, inklusiv alt transport til og fra byggepladsen og evt. deponering i forbindelse med denne ydelse. 16 Side 16 af 16

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etablering af cykelstier Projektnummer 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Rådgiver: Trafik

Læs mere

Side A Tilbud Delentreprise Vej

Side A Tilbud Delentreprise Vej Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Side A Tilbud Delentreprise Vej EAN nr.: 5798003743059 Projektnavn Projektnummer Kidholm, Langholt - Byggemodning 3. etape 2014-185810

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H Belægning og belysning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H Belægning og belysning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H106.07.75 Belægning og belysning H106 Hillerød - Frederiksværk H106.07 Rundk. 5-Benet i Frederiksværk April 2017 01 01 01 Indretning, drift og rømning Tilbudslistens

Læs mere

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ENTREPRISE 11910.200 Jord- og belægniningsarbejde 11910 Elverdam - Regstrup >>> 11910.200 Samkørselsplads ved Hjortholmvej FEBRUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H206.12.20 Jord- og belægningsarbejde H206.12 Kanalisering ved Bjerreby Juni 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

ENTREPRISE DH

ENTREPRISE DH TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE DH522.04.20 Jord- og belægningsarbejder Krydsombygning Frederikssundsvej/Hovevej JANUAR 2014 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG)

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Ref R:\2013\1100004092\10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser Version 0 Dato 2013-04-17 Udarbejdet af RWJ

Læs mere

Københavns Kommune HOFOR A/S. Udbudsdokument. Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Renovering af brønde og ledninger i København

Københavns Kommune HOFOR A/S. Udbudsdokument. Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Renovering af brønde og ledninger i København Københavns Kommune HOFOR A/S Udbudsdokument Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Udbudsdokument Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Udarbejdet af: Godkendt: Udgave: 0 Revision nr: 0 Side 2 af 33 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Entreprise H50.08.20. Jord- og belægningsarbejde. Tilbuds- og afregningsgrundlag. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel ved Kolding V

Entreprise H50.08.20. Jord- og belægningsarbejde. Tilbuds- og afregningsgrundlag. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel ved Kolding V Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise H50.08.20 Jord- og belægningsarbejde H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel ved Kolding V Juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TAG H50.08.20 Rundkørsel

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Ringkøbing Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern Tilbudsliste

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016 FORSIDE Side A Bygherre: Byggesag: Tilbud: Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje Omdannelse af arealer ved Rendsburggade Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte

Læs mere

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG KLOAKFORSYNINGEN SEPTEMBER 2007 AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 2 0. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG... 4 0.1 Indledning... 4 0.2 Enheder... 4 0.3 Mængdefastsættelse...

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbudsliste Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TILBUD - Samleside 1 TBL - H415.04 Rev.

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise H34805.20 Jord- og belægningsarbejder Cykelsti Sandvadvej-Hærvejen Maj 2016 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) TAG tekster til udbud H34805.20 Generelt Tilbuds-

Læs mere

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1150.51 Beplantning af nabohaver Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej Tilbud- og afregningsgrundlag Holbækmotorvejen (M11) Fløng Roskilde Vest Anlægsdivisionen December 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) HELHEDSGENOPRETNING AF VEJE DATO: 15.06.2017 1 FORSIDE Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn:

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms.

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Udbygning af Holbækmotorvejen M11, Tilbudsliste - TBL Side A Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Undertegnede tilbyder at udføre alle arbejder vedrørende entreprise 1150.07 på det i SB ad 2 stk. 2 angivne

Læs mere

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tilbudsliste (TBL) for Anlægsentreprise April 2011 Bygherre: Rådgiver: Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise H00312.20 Jord- og belægningsarbejde Motorring 3 Udvidelse af frakørsel ved Vintapperrampen Juli 2015 1 af 15 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbud- og afregningsgrundlag Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: 01

Læs mere

Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Ombygning af Kongevej etape 2

Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Ombygning af Kongevej etape 2 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Ombygning af Kongevej etape 2 Oktober 2016 Revision 0 Indholdsfortegnelse TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)... 3 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt TAG

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00 TBL: - Jord og belægning TILBUD side 1 April 2014 TILBUD (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise: " - Jord og belægning - marts 2014" tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser"

Læs mere

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR Hovedkontor: Aarhus Kontakt: Viborgvej 1 Silkeborgvej 620 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

TAG. Tilbuds- og afregningsgrundlag for byggemodning i *PROJEKTNAVN* Esbjerg Kommune Marts 2014

TAG. Tilbuds- og afregningsgrundlag for byggemodning i *PROJEKTNAVN* Esbjerg Kommune Marts 2014 TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag for byggemodning i *PROJEKTNAVN* Esbjerg Kommune Marts 2014 TAG Indholdsfortegnelse Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)... 1 Generelt... 1 Tilbudslistens poster...

Læs mere

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:.

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:. TBL Hovedtilbudsliste Side 1 af 1 Tilbudsliste Undertegnende entreprenør tilbyder hermed i henhold til beskrivelse, betingelser og tegninger samt øvrigt udbudsmateriale og på grundlag af specifikationerne

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Bro 030-066/68, Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC November 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Vejdirektoratet

Læs mere

FREMRYKKEDE AKTIVITETER

FREMRYKKEDE AKTIVITETER FREMRYKKEDE AKTIVITETER Femern Bælt-Forbindelsen TBL Tilbudsliste RAT B9G-304-4 TBL.xls TILBUD (side 1) I henhold til udbudsmateriale vedrørende Paddehegn, tilbyder undertegnede at udføre de i nærværende

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

ENTREPRISE H427.01.20

ENTREPRISE H427.01.20 TILBUDSLISTE ENTREPRISE H427.01.20 Jord- og belægningsarbejde H427 Thisted - Fjerritslev >>> H427.01 Stikrydsning ved Gøttrup DECEMBER 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: # Vedrørende Vejcenter Nordjylland

Læs mere

Byggemodning Tune Nordøst

Byggemodning Tune Nordøst Greve Kommune Byggemodning Tune Nordøst TAG - Tilbuds- og afregningsgrundlag November 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Greve Kommune Byggemodning

Læs mere

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY MAJ 2017 MARIAGERFJORD KOMMUNE RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tønder Kommune og Tønder Forsyning A/S LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Rekvirent Tønder Kommune Tønder Forsyning A/S Teknik og Miljø Håndværkervej 4 Kongevej

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 Belægning (BEL) Side 2 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG BELÆGNINGER (BEL)

Læs mere

Bro 030-0066/68 Farøbroerne

Bro 030-0066/68 Farøbroerne Vejdirektoratet Bro 030-0066/68 Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC Tilbud og afregningsgrundlag (TAG) December 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

Entreprise 1210.27 Jordarbejder

Entreprise 1210.27 Jordarbejder Entreprise 1210.27 Jordarbejder Tilbuds- og afregningsgrundlag Frederikssundmotorvejen Motorring 4 - Motorring 3 Anlægsdivisionen - December 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS-

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1052.500 Beplantning og hegn København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune.

Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune. Tønder Kommune, Ombygning, Kongevej Etape 2 Rettelsesblad 1 Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune. PSS Vedhæftet nærværende rettelsesblad er bilag

Læs mere

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE APRIL 2016 SYDDJURS KOMMUNE UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1435.500 Beplantning, Vejarealer 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 1 af 12 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds-

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1220.500 Beplantning 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N September 2015 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)...

Læs mere

Byggemodning Terndrup syøst Projekt nr.: Dato:

Byggemodning Terndrup syøst Projekt nr.: Dato: Side 1 TILBUDSLISTE Undertegnede tilbyder at udføre entreen på det i betingelser og beskrivelser angivne grundlag for en betaling af: 1 ARBEJDSPLADS M.V. kr. 2 FORBEREDENDE ARBEJDER/ JORDkr. 3 KLOAKARBEJDER

Læs mere

Arbejde: Jord- og belægningsarbejder

Arbejde: Jord- og belægningsarbejder Byggesag: Tønder kommune Sag. nr.: 1100023838 Entreprise: Dobbeltrettet cykelsti Tønder Daler Dato: 20160727 Revision: 0 Arbejde: Jord og belægningsarbejder Undertegnede entreprenør tilbyder herved at

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

Jord-, belægningsarbejder og broer

Jord-, belægningsarbejder og broer Tilbuds- og afregningsgrundlag ENTREPRISE 1220.200 Jord-, belægningsarbejder og broer 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N Marts 2012 1220.200: TAG 1 af 31 Tilbuds- og afregningsgrundlag

Læs mere

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Tilbudsliste (TBL) Januar 2011 -------------------------------------------- (Tilbudsgiver) Dokument nr.: 59501B-101 Revision nr.: 1 Udgivelsesdato: December 2010

Læs mere

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt.

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt. Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Mogens B. Nielsen Dato: 02.04.2014 Projekt nr.: 4789-022 T: +45 2540 0083 E: mpm@moe.dk BYGGEMODNING RÅBJERGVEJ, ETAPE 3, SØRUP I forbindelse med indhentning

Læs mere

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A032967 DOKUMENTNR. A032967-4B-D02 VERSION

Læs mere

til byrådsindstilling om vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 for første etape af Nye

til byrådsindstilling om vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 for første etape af Nye Bilag 2 til byrådsindstilling om vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 for første etape af Nye Revision af udbygningsaftalen Sammen med planforslaget blev der fremlagt en udbygningsaftale mellem projektudvikleren

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 02 Dato 2011-03-23 Udarbejdet

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbudsliste (TBL)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbudsliste (TBL) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik & Veje - Veje og Infrastruktur Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2017 2020 Tilbudsliste (TBL) Udbud

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen September 2014 1 af 3 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TAG angiver

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

Til samtlige tilbudsgivere

Til samtlige tilbudsgivere Til samtlige tilbudsgivere COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Byggemodning Tune Nordøst, Rettelsesblad nr 2 Nærværende rettelsesblad nr 02 er fremsendelse

Læs mere

LICITATION. Anlæg og Drift Thomas Helsteds Vej Skanderborg. Rampeombygning, 29 Svenstrup. Mærkatet klippes ud og påklæbes tilbudskuverten

LICITATION. Anlæg og Drift Thomas Helsteds Vej Skanderborg. Rampeombygning, 29 Svenstrup. Mærkatet klippes ud og påklæbes tilbudskuverten # Vedrørende Anlæg og Drift Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Rampeombygning, 29 Svenstrup LICITATION Den Kl. Entreprise H07016.20 Mærkatet klippes ud og påklæbes tilbudskuverten TILBUDSLISTE [rev.

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

Nr. Spørgsmål Besvarelse

Nr. Spørgsmål Besvarelse DATO SAGSBEHANDLER EMAIL TELEFON 22. marts 2010 Niels Brock nbr@vd.dk 7244 3732 Til de bydende på entreprise 10903.76 109 NYRUP - HELSINGØR ENTREPRISE 10903.76 UDBYGNING AF KONGEVEJEN I HELSINGØR Rettelsesblad

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 00 Dato 2011-02-16 Udarbejdet

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2014 13/23133 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.201 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJENS

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-LOLL-BRO SIDE 2 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. juli 2012 Per Øster pbos@vd.dk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6751.200 Entreprise 6751.200 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

T I L B U D S L I S T E (TBL)

T I L B U D S L I S T E (TBL) Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører FRI Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 E-mail: fjerring@fjerring.dk T I L B U D S L I S T E (TBL) Sagnr.: 15110 Maj 2016 , tro og

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder. Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen

Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder. Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen chha@vd.dk Vejregelgruppen for Jord, grus og brolægning hvem er vi Civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, formand

Læs mere

TOTALENTREPRISE 6717.002

TOTALENTREPRISE 6717.002 MÆNGDELISTE TOTALENTREPRISE 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen >>> Aulum Snejbjerg SEPTEMBER 2014 Bygværk 68-0-083.00 UF af Bane Holstebro Vejle (Gødstrup) samt sporarbejder, afvandingsledning

Læs mere

FFL. Ud- og ombygning. Opsummering

FFL. Ud- og ombygning. Opsummering Opsummering Pos. Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris Miljø Sum FASE 1 sum - - - 10.874.357 Heraf deponeringsafgift og miljøtekniske undersøgelser 2.742.082 FASE 2 sum - - - 18.417.854 Heraf deponeringsafgift

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

Tilbuddet er afgivet i henhold til udbudsmaterialet på Vejdirektoratet.dk, udbudssiden på tilbudsdagen.

Tilbuddet er afgivet i henhold til udbudsmaterialet på Vejdirektoratet.dk, udbudssiden på tilbudsdagen. TILBUD - Samleside 1 TBL - 1435.200 Rev. 2.0 Nedenstående arbejder vedrørende entreprise 1435.200 tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser" af nov. 2012 angivne grundlag for en betaling

Læs mere

Tilbuds- & afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- & afregningsgrundlag (TAG) Thisted Drikkevand A/S samt Spildevand A/S Tilbuds- & afregningsgrundlag (TAG) Ramme- udbud/aftale Version 1 februar 2011 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Generelt 3 Afregningsform 3 Afregningsgrundlag

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype TBL Tilbudsliste Dato Februar 211 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-1 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE TILBUDSLISTE (TBL) ØSTLIG FORDELINGSVEJ E-1 TILBUDSLISTE

Læs mere

Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB)

Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Init.: BEF EAN nr.: 5798003743059 Projektnavn Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 Delentreprise vej Projektnummer 2014-185810

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø.

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø. Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise H50.08.50 Beplantningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø august 2013 TAG H50.08.50 Rundkørsel ved Kolding V Beplantningsarbejder

Læs mere

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE Til Tønder Kommune Dokumenttype Rapport Dokument HB000163-2-HMP Dato 12. december 2014 Udbudsmateriale Anlægsarbejder ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE TILBUDSLISTE TILBUDSLISTE I henhold

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Tønder renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise Juni 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Ferskvandscentret Stationsvej 5 Vejlsøvej 23

Læs mere