Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)"

Transkript

1 Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby Init.: BEF EAN nr.: Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 Delentreprise vej Projektnummer Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge Nørresundby Rådgiver: Trafik og Veje Stigsborg Brygge Nørresundby

2 2 00 Generelt Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 Indholdsfortegnelse Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) 00 Generelt Beskrivelse af principperne Ydelsernes omfang Normal situationen 4 01 Arbejdsplads mv Generelt Etablering, drift og rømning Færdselsregulerende foranstaltninger Håndtering og bortskaffelse af affald 5 02 Jordarbejder Generelt Forberedende arbejder Opbrydning Behandling af muldholdigt jord Blødbundsarbejder Råjordsarbejder Afsluttende arbejder 8 03 Afvanding Generelt Levering og lægning af dræn Levering og lægning af PVC regnvandsstikledning Brønde Montering af rist og karm på nedløbsbrønde Højderegulering af faste brønddæksler Højderegulering af nedløbsriste Højderegulering af øvrige mindre riste og dæksler 9 04 Bundsikringslag af sand og grus Generelt Bundsikringsgrus, at levere og udlægge, varierende tykkelser Ubundne bærelag af stabilgrus Generelt Rodvenlige bærelag Varmblandet asfalt Generelt Grusasfaltbeton (GAB I) 11 2 Side 2 af 16

3 Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 00 Generelt Grusasfaltbeton (GAB 0) Asfaltbeton (AB) Pulverasfalt (PA) Low Noise Semifleksibel belægning Diverse asfaltarbejder Brolægning Generelt Kørebaneafmærkning Generelt Afmærkningsmateriel Generelt Inventar Generelt Beplantning Diverse arbejder Generelt Hegn Belysning Trækrør Eventuelle tillægsarbejder Generelt Formand Brolægger Specialarbejder Gartner Lastvogn, 3-akslet med tip, grab og fører Rendegraver m. fører, 4x4, 8 t Gravemaskine med fører, 1 m 3 skovl Gravekasse indtil 3 meters dybde Levering og udlægning/borttagning af køreplader Leje af køreplader 16 Side 3 af 16

4 4 00 Generelt Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 00 Generelt Beskrivelse af principperne Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver forudsætningerne for fastsættelse af såvel tilbudslistens mængder som afregningsmængderne, herunder ydelser og mængder relateret til eventuelle faste summer. Desuden er angivet særlige bestemmelser om mængdeændringer/variationsprocenter. Endelig angives bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser såvel generelt som for de enkelte hovedposter. Særlige bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser for de enkelte poster og underposter er angivet særskilt under disse. Tilbudslisten (TBL) er opdelt i hovedposter (HP), poster (PO) og underposter (UP). Frem for at være angivet som en mængde, kan en ydelse i stedet være angivet som en fast sum og er da angivet som "Sum" Ydelsernes omfang Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder: de i SAB og AAB foreskrevne arbejder, prøver, dokumentationer, beregninger mv. spild samt eventuelle mermængder ud over de teoretiske alle de for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser herunder interimsforanstaltninger, gener ved krydsning af forsynings-, kommunikations- og afløbsledninger mv. overenskomstmæssige vinterforanstaltninger udarbejdelse og gennemførelse af plan for sikkerhed og sundhed, ledelses-, koordinerings-, kvalitetsstyrings-, miljø- og sikkerhedsledelses- samt administrationsydelser i forbindelse med arbejdets konditionsmæssige udførelse Normal situationen Mængdefastsættelse Alle mængder er - med mindre andet er angivet under den enkelte post/underpost - fastsat som teoretiske, geometriske mængder (fast mål uden spild eller overlap) i henhold til AAB, SAB og tegninger. 4 Side 4 af 16

5 Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 01 Arbejdsplads mv. 01 Arbejdsplads mv Generelt Etablering, drift og rømning Omfatter alle ydelser, som er nævnt i SAB, og som ikke i TAG er henført til andre PO eller UP. Prisen skal dække alle ydelser ved etablering, godkendelser, drift, ryddeligholdelse og rømning af arbejdsplads- og arbejdsarealer inkl. lokale mv. for tilsynet med tilhørende stationært materiel og installationer mv., til adgangs- og arbejdsveje mv. samt til nødvendige generelle interimsforanstaltninger, herunder midlertidige belægninger og ramper samt eventuel tørholdelse, og til retablering af arbejdspladsområdet efter arbejdets afslutning. Til tørholdelse hører også afledning af vand fra flader, der midlertidigt ligger lavere end overside rist på eksisterende nedløb, der fortsat skal fungere. Ydelsen omfatter endvidere alle gener vedrørende ledninger, kabler og midlertidig arbejdsbelysning langs arbejdsområderne. TBL's faste sum vil blive udbetalt efter følgende regler: 50 % udbetales ved etablering af arbejdsplads. 50 % udbetales, når rømning af arbejdspladsen har fundet sted, og når adgangsveje, arbejdsarealer mv. er tilbageført til oprindelig tilstand. Den faste sum må ikke overstige 5 % af den samlede tilbudssum Færdselsregulerende foranstaltninger Den faste sum skal inkludere alle udgifter til færdselsregulerende foranstaltninger, herunder afspærringer, midlertidige skilte og striber, lysregulering, belysning, afstivning af udgravninger, interimsbefæstelser, gangbroer, jernplader mv., som myndigheder og tilsyn måtte forlange. Udbetaling finder sted i takt med foranstaltningernes gennemførelse og afvikling. Alle leverede materialer og materiel anvendt til disse midlertidige foranstaltninger tilfalder entreprenøren efter afsluttet arbejde Håndtering og bortskaffelse af affald Den faste sum skal inkludere alle udgifter til håndtering og bortskaffelse af affald i henhold til Anvisningsregulativ for affald fra virksomheder i Aalborg Kommune, Renovationsvæsenet. Link til AK Renovationsvæsnets regulativer Side 5 af 16

6 6 02 Jordarbejder Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 02 Jordarbejder Generelt Tilbudslistens mængde er fast mål, beregnet som indbygget nettovolumen på grundlag af normaltværsnitstegninger, projektplaner og detailtværprofiltegninger. Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til afretning og komprimering af råjordsplanum. Brug af alternative produkter skal prissættes særskilt ved afgivelse af tilbud på det udbudte projekt Enhedspriserne for bortskaffelse og udsætning af jord skal indeholde anmeldelse af jordflytningen til Aalborg Kommune, Renovationsvæsenet. Enhedspriserne skal dække afgravning, bortkørsel af jord, grus, muld, etc. og øvrige overskydende materialer til modtageanlæg, forureningsanalyser samt miljø- og deponeringsafgifter mv. for de nævnte jordklasser Forberedende arbejder Tavler og standere, at optage og lægge i depot Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning af tavler og standere og/eller galger incl. opgravning og bortskaffelse af fundamenter samt deponering indtil genopstilling, herunder retablering af befæstelse Tavler og standere, at optage og bortskaffe Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning af tavler og standere og/eller galger inklusiv opgravning og bortskaffelse af fundamenter, tavler, standere og/eller galger, herunder retablering af befæstelse Rydning af eksisterende beplantning Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved rydning af eksisterende træer og trægrupper i det fremtidige vejareal på byggepladsen og i tilknytning til byggepladsen Rydning i øvrigt Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning af vejudstyr som ikke er indeholdt i øvrige poster, inkl. opgravning og bortskaffelse af fundamenter samt bortkørsel af materialer og sætningsfri opfyldning med grus alle steder. Herunder skal indregnes eventuel deponering og/eller bortskaffelse Nedrivning Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved nedrivningsarbejder inkl. afbrydelse af alle installationer, afbrydelse af samtlige ledninger i h.t. ledningsejernes anvisning og fjernelse af fundamenter samt bortskaffelse, kildesortering og deponeringsafgift af alle nedrivningsmaterialer. Herunder evt. retablering efter nedrivningsarbejderne. 6 Side 6 af 16

7 Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 02 Jordarbejder Opbrydning Skæring af asfalt og beton med diamantskive Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved skæring af asfalt og beton i de angivne dybder, herunder opmærkning. Afregningsmængden bestemmes ved opmåling og omfatter også skæring, der særskilt rekvireres af tilsynet. Tilbageskæring forårsaget af entreprenørens arbejdsprocesser i øvrigt eller forsømmelighed indgår ikke i afregningsmængden Som Som Trappefræsning Enhedsprisen skal dække Banketfræsning Asfalt, at opbryde og bortskaffe, t = mm Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser, der er nødvendig for opbrydning af asfalt som angivet, inkl. bortskaffelse af asfaltmateriale og eventuelle deponeringsafgifter , t = mm Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser, der er nødvendig for opbrydning af asfalt som angivet, inkl. bortskaffelse af asfaltmateriale og eventuelle deponeringsafgifter Behandling af muldholdigt jord Afrømning og oplægning af muld i depot, t = 0,3m Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afrømning og placering i midlertidigt depot med henblik på genudlægning, herunder sikring mod udblødning. Posten afregnes efter antal m 3 afrømmet muld, fast mål Afrømning og bortskaffelse af muld, t = 0,3m Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afrømning og bortskaffelse af muldjord. Posten afregnes efter antal m 3 afrømmet muld, fast mål Afrømning, udsætning og regulering af muld, t = 0,3m Posten afregnes efter antal m 3 indbygget muld, fast mål. Side 7 af 16

8 8 02 Jordarbejder Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape Blødbundsarbejder Råjordsarbejder Afgravning og indbygning af råjord Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afgravning, evt. mellemdeponering og sikring mod udblødning, samt genindbygning af jord. Posten afregnes efter antal m 3 indbygget råjord, fast mål Afgravning, udsætning og regulering af jord (excl. forureningsprøver) Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afgravning udsætning og regulering af jord samt evt. mellemdeponi og sikring mod udblødning. Posten afregnes efter antal m 3 indbygget råjord, fast mål Afgravning og bortskaffelse af jord Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afgravning og bortskaffelse af råjord. Posten afregnes efter antal m 3 indbygget råjord, fast mål. Voluminet fastsættes ud fra et teoretisk afgravningsprofil som er lodret og fastlagt ud fra SAB Afsluttende arbejder Udlægning af muld, t = 10cm Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og udlægning af muld på skråninger og rabatter. Posten afregnes efter m 2 færdigudlagt muld på skråninger og rabatter Finregulering og græssåning på skråninger og rabatter Enhedsprisen skal dække alle ydelser forbundet med finplanering og græssåning. Posten afregnes efter m 2 finreguleret muld på skråninger og rabatter. 8 Side 8 af 16

9 Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 03 Afvanding 03 Afvanding Generelt Alle enhedspriser skal dække ydelser i forbindelse med levering, opgravning, tilfyldning og komprimering af bundsikringsgrus. Alle ydelser for indhentning af ledningsoplysninger, ledningssøgning og prøvegravning skal være indeholdt i enhedsprisen Levering og lægning af dræn Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og lægning af dræn, incl. det i SAB beskrevne grus- eller stenfilter, afdækning med geotekstil, tilslutning til rendestensbrønd, opgravning, tilfyldning samt komprimering. Se dimensionen i tilbudslistens post Levering og lægning af PVC regnvandsstikledning Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og lægning af regnvands-/stikledninger i varierende dybde (se tegningsmatr.), inkl. fittings, tilslutninger, afpropninger af ledninger, opgravning, tilfyldning, komprimering og TV-inspektion. Se dimensionen i tilbudslistens post Eventuelle ekstra foranstaltninger til afstivning af ledningsgrav samt grundvandssænkning, skal være indeholdt i enhedsprisen Brønde Enhedsprisen skal dække opgravning, bortkørsel af overskudsjord og eksisterende brøndmateriale, vandlænsning, levering og sætning af ny brønd, inkl. tilfyldning, ekskl. karm og rist/dæksel som er bygherreleverance. Eventuelle ekstra foranstaltninger til afstivning ved brønde samt grundvandssænkning, skal være indeholdt i enhedsprisen Montering af rist og karm på nedløbsbrønde. Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved udskiftning og sætning af rist og karm. Rist og karm er bygherreleverance Højderegulering af faste brønddæksler Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved højderegulering af faste dæksler Højderegulering af nedløbsriste Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved højderegulering af nedløbsriste Højderegulering af øvrige mindre riste og dæksler Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved højderegulering af øvrige mindre riste og dæksler. Side 9 af 16

10 10 04 Bundsikringslag af sand og grus Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 04 Bundsikringslag af sand og grus Generelt Tilbudslistens mængde er fast mål, beregnet som indbygget nettovolumen på grundlag af normaltværsnitstegninger, projektplaner og detailtværprofiltegninger bærelagets teoretiske bredde i lagets overside, således som det er målsat på tegningerne. Materialer til nødvendig overbredde samt sidestøtte skal være inkluderet i enhedspriserne Bundsikringsgrus, at levere og udlægge, varierende tykkelser Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med afretning og komprimering af råjordsplanum, levering af bundsikringsgrus, tilfyldning og komprimering i varierende tykkelser. Posten afregnes efter antal m 3 indbygget bundsikringsgrus, fast mål, efter opmåling af længden multipliceret med den teoretiske bredde samt multipliceret med den teoretiske højde af laget. 05 Ubundne bærelag af stabilgrus Generelt Mængderne er beregnet på grundlag af projektplaner og bærelagets teoretiske bredde i lagets overside, således som det er målsat på tegningerne. Materialer til nødvendig overbredde samt sidestøtte skal være inkluderet i enhedspriserne. Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af SG, tilfyldning og komprimering. Afregningsmængden opgøres ved opmåling af nettovolumenet efter indbygning. 06 Rodvenlige bærelag 10 Side 10 af 16

11 Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 07 Varmblandet asfalt 07 Varmblandet asfalt Generelt Enhedspriserne skal omfatte levering, udlægning og komprimering samt øvrige nødvendige ydelser, inkl. rensning af dæksler, riste eller andet inventar efter udførelsen. Mængderne er beregnet ude fra de teoretiske arealer i overfladen. Materialer til evt. overbredde og sidestøtte skal være inkluderet i enhedspriserne. Efter udført arbejde skal arealet/erne af det udførte arbejde opmåles. Arealerne af nedløbsriste, brønddæksler og lign. fradrages når de enkelte arealer er større end 2 m 2. Merforbrug (der henvises til AAB afsnittene og 3.5.2) Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over tolerancerne. I flerlagsbelægninger skal et merforbrug, der skyldes mindre forbrug i et nedre lag, afregnes efter dette lags reguleringspris. Såfremt merydelsen overstiger tolerancen og har et sådan omfang, at forudsætninger for konditionsmæssig udførelse, afvanding og trafikafvikling ikke kan opfyldes, kan bygherren uden ekstra betaling forlange laget fjernet eller affræset med henblik på retablering i korrekt udførelse. For afretning/opretning udført i samme arbejdsgang som udlægning af belægning kan der efter forudgående aftale med bygherren betales for merforbrug. Mindreforbrug (der henvises til AAB afsnittene og 3.5.2) For manglende kompensation i en flerlagsbelægning og for mindreydelse i en enkeltlagsbelægning fradrages efter reguleringspris for entreprisens øverste lag med 100 % tillæg. For mindreydelser i slidlag kan bygherren efter omstændighederne forlange forlænget periode for mangleansvar eller betalingsreduktion efter reguleringspris med 100 % tillæg Grusasfaltbeton (GAB I) Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af GAB I spec., klæbning, udlægning og komprimering. Afregningsmængden opgøres på grundlag af godkendte vejsedler Grusasfaltbeton (GAB 0) Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af GAB 0 spec., klæbning, udlægning og komprimering. Afregningsmængden opgøres på grundlag af godkendte vejsedler. Side 11 af 16

12 12 07 Varmblandet asfalt Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape Asfaltbeton (AB) Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af AB, klæning, udlægning og komprimering. Afregningsmængden opgøres som enhedspris pr. ton på grundlag af godkendte vejsedler Pulverasfalt (PA) Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af PA, klæbning, udlægning og komprimering. Afregningsmængden opgøres som enhedspris pr. ton på grundlag af godkendte vejsedler Low Noise Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med levering, klæbning, udlægning og komprimering af low nois asfalt. Afregningsmængden opgøres som enhedspris pr. ton på grundlag af godkendte vejsedler Semifleksibel belægning Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med levering og udleægning af semifleksibel asfalt. Afregningsmængden opgøres som enhedspris pr. ton på grundlag af godkendte vejsedler Diverse asfaltarbejder Kantfyldning ved kantsten Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser ved levering, klæbning, udlægning og komprimering af belægning som angivet på tegningerne Kantfyldning ved kantsten langs heller Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser ved levering, klæbning, udlægning og komprimering af belægning som angivet på tegningerne Midlertidig asfaltrampe i GAB Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser ved levering, klæbning, udlægning og komprimering af ramper Permanent asfaltrampe i PA/AB Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser ved levering, klæbning, udlægning og komprimering af ramper. 12 Side 12 af 16

13 Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 08 Brolægning 08 Brolægning Generelt Genbrugsmaterialer af granit og sandsten opbrydes af nærværende entreprenør inden for entreprisegrænsen. Samtlige udgifter til læsning af alle produkterne (nye og genbrugsmaterialer) og transport til arbejdsområdet, inkl. aflæsning og entreprenørens kontrol af granitprodukterne skal være indeholdt i enhedspriserne. Arbejdet omfatter levering, lægning og sætning af brolægning i henhold til tegninger og TBL. Udgifter til bortskaffelse af emballage, paller, indpakning, jernbånd mv. skal være indeholdt i enhedspriserne. Nye granitprodukter eller genanvendt granit, der frasorteres eller er i overskud under anlægsarbejderne skal entreprenøren transportere tilbage til anvist plads inden for kommunegrænsen, eller bortskaffe efter aftale med tilsynet. Levering og komprimering af sættegrus, al leverance af fugemateriale herunder fugning, fejning og efterfugning samt alle nødvendige tilskæringer/tilpasninger til omkringliggende dæksler, riste, inventar, facader o. lign. skal være indeholdt i prisen. Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med levering og lægning af brolægning iht. TBL. Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afhentning af kløvet granitkantsten fra eget eller bygherrens depot, samt sætning af kantsten i de angivne sætte- og fugematerialer. Side 13 af 16

14 14 09 Kørebaneafmærkning Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 09 Kørebaneafmærkning Generelt 10 Afmærkningsmateriel Generelt Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afhentning af skilte og standere/galger i bygherrens eller eget depot, samt opstilling og retablering af belægning. 11 Inventar Generelt Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved opsætning af inventar. 12 Beplantning 14 Side 14 af 16

15 Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 13 Diverse arbejder 13 Diverse arbejder Generelt Hegn Belysning Trækrør Udførelse af ledningsgrav for trækrør, b=30 cm, d= 90 cm Bortskaffelse af råjord skal ikke være indeholdt i enhedspriserne, da dette afregnes selvstændigt under post Råjordsarbejder. (02 JORDARBEJDER.) Evt. tilfyldning med BG skal ikke være indeholdt i enhedsprisen, da dette afregnes under post 03.[nummer på underpost indsættes]. Tilfyldning med BG i stedet for råjord må ikke foretages uden forudgående aftale med tilsynet Udførelse af ledningsgrav for trækrør, b= 30 cm, d= 60 cm Bortskaffelse af råjord skal ikke være indeholdt i enhedspriserne, da dette afregnes under selvstændigt under post Råjordsarbejder. Evt. tilfyldning med BG skal ikke være indeholdt i enhedsprisen, da dette afregnes under post 03.[nummer på underpost indsættes]. Tilfyldning med BG i stedet for råjord må ikke foretages uden forudgående aftale med tilsynet Trækrør, at levere og lægge Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af, opgravning til, lægning af og tildækning af trækrør Trækrør Ø 50mm PEL, at levere og lægge Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af, opgravning til, lægning af og tildækning af PEL-rør, Ø 50 mm. Side 15 af 16

16 16 14 Eventuelle tillægsarbejder Projekt nr , Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 14 Eventuelle tillægsarbejder Generelt PO kommer kun til udførelse efter særlig aftale med tilsynet Formand Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af formand til udførelse af diverse arbejder Brolægger Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af brolægger til udførelse af timelønsarbejder Specialarbejder Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af specialarbejder til udførelse af timelønsarbejder Gartner Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af gartner til udførelse af timelønsarbejder Lastvogn, 3-akslet med tip, grab og fører Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af lastvogn som anført til udførelse af timelønsarbejder Rendegraver m. fører, 4x4, 8 t Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af rendegraver som anført til udførelse af timelønsarbejder Gravemaskine med fører, 1 m 3 skovl Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering af gravemaskine som anført til udførelse af timelønsarbejder Gravekasse indtil 3 meters dybde Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering, leje og brug af gravekasse indtil 3 m dybde. Gravekassen skal rage 25 cm op over niveauet langs ledningsgraven Levering og udlægning/borttagning af køreplader Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og udlægning/borttagning af køreplader, inkl. eventuel retablering af beskyttet overflade. Hvor der under jernpladerne er eksisterende belægning, som skal bevares, skal der leveres og udlægges sand under pladerne Leje af køreplader Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved leje af køreplader, inklusiv alt transport til og fra byggepladsen og evt. deponering i forbindelse med denne ydelse. 16 Side 16 af 16

Ved udbud af miniudbud kan der i et vist omfang suppleres med tillægsposter som supplerer for de ting der ikke kan medtages i rammeaftaleudbuddet.

Ved udbud af miniudbud kan der i et vist omfang suppleres med tillægsposter som supplerer for de ting der ikke kan medtages i rammeaftaleudbuddet. Udkast til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Juni 2015 Ved udbud af miniudbud kan der i et vist omfang suppleres med tillægsposter som supplerer for de ting der ikke kan medtages i rammeaftaleudbuddet.

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Normer for Anlægsgartnerarbejde

Normer for Anlægsgartnerarbejde Normer for Anlægsgartnerarbejde Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre 1992 Normer for Anlægsgartnerarbejde 1992 Normer for Anlægsgartnerarbejde 1992 1 Forord Denne udgave af Normer for Anlægsgartnerarbejde

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE STANDARDVILKÅR STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE December 2011 FORORD I 1995 udsendte Transportministeriet Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over

Læs mere

Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v.

Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. Side 1 af 8 CIR nr 174 af 10/10/1991 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-10-1991 Økonomi- og Erhvervsministeriet Senere ændringer til forskriften CIR nr 9784 af 28/11/2003 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Cirkulære 1991-10-10 nr. 174 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv.

Cirkulære 1991-10-10 nr. 174 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Cirkulære 1991-10-10 nr. 174 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. 1. Dette cirkulære gælder for statslige bygge- og anlægsarbejder og dertil knyttede leverancer. I leveranceforhold er entreprenøren

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Jord- og Betonoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Bygge-, Jord- og

Læs mere

Dato: Status 6. Godkendt

Dato: Status 6. Godkendt Vers. Udarbejdet af. Dato: Status 6 Tanja Andersen 28-05-2014 Godkendt INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som Hospitalsenheden Vest (bygherren) stiller

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Regler om løn- og arbejdsvilkår for maskinstationer ved udførelse af entreprenørarbejde, arbejde inden for bygge- og anlægsoverenskomstens gyldighedsområde Marts

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere