DDA Datamateriale Sundhedsadfærd hos skoleelever, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Sundhedsadfærd hos skoleelever, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 Sundhedsadfærd hos skoleelever, , som oprindeligt blev indsamlet af KU: Institut for Social Medicin for Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-1653). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-1653: Sundhedsadfærd hos skoleelever, Primærundersøgere: Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito. DDA udgave (ved James McCorkindale og Søren Hviid Pedersen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (682 respondenter, 117 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (83 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af KU: Institut for Social Medicin for Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i januar, 1993 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af James McCorkindale og Søren Hviid Pedersen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-1653: Sundhedsadfærd hos skoleelever, Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt stan-

3 darder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV MARTS 2002 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og

4 observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de

6 klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Sundhedsadfærd hos skoleelever, Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D).

7 Undersøgelsens placering i klynge(r): socialmedicin og mentalhygiejne; velfærd og fritid. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: sundhedsadfærd, skoleelevers; skoleelevers sundhedsadfærd; børns sundhedsadfærd; erfaringer, skoleelevers; livsstil, skoleelevers; materielle og kulturelle livsvilkår, skoleelevers; kulturelle og materielle livsvilkår, skoleelevers; levevilkår, skoleelevers; motionsvaner, skoleelevers; rygevaner, skoleelevers; kostvaner, skoleelevers; adfærdsformer, skoleelevers; sociale forhold, skoleelevers; helbredsforhold, skoleelevers; fritidsvaner, skoleelevers; økonomiske forhold, skoleelevers; skolegang, holdning til; fremtidsperspektiver, skoleelevers; selvopfattelse, skoleelevers; lægemiddelforbrug, skoleelevers; medicinforbrug, skoleelevers; forældre, skoleelevers kontakt med; kammerater, skoleelevers kontakt med. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-1653: Sundhedsadfærd hos skoleelever, Primærundersøgere: Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito. DDA-1653, 1. udgave (ved James McCorkindale og Søren Hviid Pedersen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (682 respondenter, 117 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (83 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Holstein, Bjørn E. KU: Institut for Social Medicin. Blegdamsvej 3, DK-2200 København N. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Holstein, Bjørn E.; Ito, Hirobumi. KU: Institut for Social Medicin. Blegdamsvej 3, DK-2200 København N. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Det er en væsentlig sundhedspolitisk målsætning i mange lande - og et væsentligt element i WHO's "Sundhed for alle i år 2000" program - at påvirke befolkningens adfærd i sundhedsfremmende retning. Sundhedsadfærd grundlægges i barndoms- og ungdomsårene, og da den kan være vanskelig at ændre senere i livet, er det af stor betydning at skabe god sundhedsadfærd blandt børn og unge. Bedre viden om, hvorledes sundhedsadfærd udvikles i de unge år, kan få afgørende betydning for det fremtidige arbejde med sundhedsoplysning og andre sundhedsfremmende foranstaltninger. WHO tog derfor i 1982 initiativ til (og har siden koordineret) et internationalt forskningsprogram om årige skolebørns sundhedsadfærd, "Health Behaviour in School Children". Formålet med dette forskningsprogram er 1) at skabe øget indsigt i åriges sundhedsadfærd, 2) at få viden om, hvordan sundhedsadfærd forandrer sig over tid, og 3) at få viden om de faktorer (fx børnenes erfaringer, livsstil og materielle og kulturelle livsvilkår), der

8 former den. Sundhedsadfærd defineres almindeligvis som den adfærd, individet udviser for at fremme sundhed og forebygge sygdom. Definitionen omfatter tillige afholdenhed fra helbredsskadelige adfærdsformer. I konsekvens heraf er det hensigten at undersøge forekomsten af både sundhedsfremmende (fx motion, sund kost) og sundhedsskadelig adfærd (fx rygning og usund kost) og at lokalisere grupper med disse adfærdsformer. Ved at gennemføre undersøgelsen i mange lande øger man bl.a. forståelsen for nationale og kulturelle faktorers betydning. Forskningen baseres på landsdækkende, repræsentative tværsnitsundersøgelser af årige skoleelevers sundhedsadfærd med ca. tre års mellemrum. Dataindsamlingen foregår i skolen under nøje specificerede, standardiserede betingelser. Den er indtil videre gennemført to gange, første gang i ti lande i (hvor den danske del udgør nærværende materiale) og anden gang i tolv lande i (hvor den danske del i DDA er registreret som DDA-1654: Motionsvaner og sundhedsvaner blandt skoleelever, 1988). Til nærværende danske undersøgelse (som er blevet til gennem et samarbejde mellem Karsten Kaas Ibsen, Kræftens Bekæmpelse, Komiteen for Sundhedsoplysning og Københavns Universitets Institut for Social Medicin) har alle tilstedeværende elever (682 i alt) i de udvalgte skoleklasser udfyldt og returneret et spørgeskema omfattende 40 spørgsmål om elevernes sociale forhold, helbred, sundhedsadfærd, fritidsvaner, økonomi, kontakt med forældre og kammerater, holdning til skolegang, fremtidsperspektiv samt selvopfattelse. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): 682. Yderligere oplysninger: Svarprocent: 90. Datasættets størrelse: 682 respondenter; 117 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 40 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Yderligere oplysninger: Dataindsamlingen foregik i december 1984 og februar Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). DDA-1654: Motionsvaner og sundhedsvaner blandt skoleelever, Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Elever i 5., 7. og 9. klasser (11-15 år). Udvælgelsesprocedurer: Stratificeret tilfældig udvælgelse. Klyngeudvælgelse. Ti skoler blev udvalgt, to fra hvert af følgende urbaniseringsniveauer: Københavns Kommune, Københavns omegn, byer over indbyggere, byer under indbyggere og landområder. I fem af skolerne deltog een klasse på 5., 7. og 9. klassetrin, i de øvrige fem skoler deltog to klasser på disse klassetrin. Alle tilstedeværende elever udfyldte og returnerede spørgeskemaet. Undersøgelsens population er ikke et statistisk tilfældigt udvalg af danske børn i de pågældende aldersklasser, men man har tilstræbt en betydelig spredning, socialt og

9 geografisk, for at styrke undersøgelsens analytiske muligheder. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Yderligere oplysninger: Dataindsamlingen foregik i december 1984 og februar Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skolerne administrerede undersøgelsen på følgende måde: Klasselæreren uddelte spørgeskemaet til alle tilstedeværende elever; De udfyldte det i en time og afleverede det i en lukket kuvert, som derefter returneredes til primærundersøgerne. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: SPSS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: ingen restriktion for anvendelse, men enhver form for publikation kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Holstein, Bjørn E. Panum Instituttet, Institut for Folkesundhedsvidenskab. Blegdamsvej 3, DK-2200 København N. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Holstein, Bjørn Evald og Ito, Hirobumi: Selvrapporteret helbred og lægemiddelforbrug blandt skoleelever. København, Den almindelige danske lægeforening; Ugeskrift for Læger, 149. årg., nr. 5, pp ; Referencer til beslægtede studier: tværnationale studier; replikation af tidligere studier. Undersøgelsen blev ud over i Danmark gennemført i ni lande. Den danske del er i nogen udstrækning gentaget i DDA-1654: Motionsvaner og sundhedsvaner blandt skoleelever, INDLEDNING Sundhedsadfærd hos skoleelever, blev oprindeligt indsamlet af KU: Institut for Social Medicin for Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito. DDA modtog datamaterialet i januar 1993 med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en system fil og oparbejdningen i DDA har kun omfattet mindre tilrettelser primært af kodebogen til OSIRIS datasæt, således at at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er

10 fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data I det færdigoparbejdede materiale opereres der med følgende 3 former for manglende data: a) "Uoplyst" er kodet 9 (99,..., afhængigt af variablens bredde). b) "Irrelevant" er kodet 10 (100..., afhængigt af variablens bredde). Denne kode anvendes, hvor variablen er dannet på baggrund af bestemte besvarelser i andre variable (filtervariable).det medfører at spørgsmålet ikke skal besvares af alle. I kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnnn. Det originale datamateriale er ikke kontrolleret for filterfejl - alle betydende koder i filtererede variable har bibeholdt deres værdi. KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA's studienummer Variablen har værdien 1653 for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 5, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 001 til 682) af respondenter.

11 V0003 CASWGT start 9, bredde 2 Caswgt V0004 LØBENUMMER start 11, bredde 4 Løbenummer V0005 SKOLE start 15 Skole % antal kode Niels Ebbesen KBH V Hjortespring Herlev Blovstrød Allerød Rynkevang Kalundborg Bandholm skole Sct Albani Odense Over Jerstal Vojens Funder Silkeborg Peder Lykke KBH S Sk Clement Ålborg V0006 KØN start 17, manglende data: = 9 Spm. 1. Er du dreng eller pige? Drenge Pige Uoplyst svarprocent: 99 V0007 FØDSELSMÅNED start 18, manglende data: = 99 Spm. 2: Hvilken måned er du født i? Skriv måned:

12 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Uoplyst svarprocent: 99 V0008 FØDSELSÅR start 20, manglende data: = 99 Spm. 2: Hvilket årstal er du født i? Uoplyst svarprocent: 99 V0009 SKOLEKLASSE start 22, manglende data: = 9 Spm. 3: Hvilken klasse går du i? Klasse Klasse Klasse Uoplyst svarprocent: 100 V0010 BOR SAMMEN MED MOR start 23, manglende data: = 9

13 Spm. 4a: Hvem bor du sammen med? (Svar "ja" eller "nej" i hver linie) Mor Ja Nej Uoplyst svarprocent: 100 V0011 BOR SAMMEN MED FAR start 24, manglende data: = 9 Spm. 4a: Hvem bor du sammen med? (Svar "ja" eller "nej" i hver linie) Far Ja Nej Uoplyst V0012 BOR MED STORESØSTER start 25, manglende data: = 9 Spm. 4a: Hvem bor du sammen med? (Svar "ja" eller "nej" i hver linie) Storesøster Ja Nej Uoplyst svarprocent: 99 V0013 BOR MED STOREBRODER start 26, manglende data: = 9 Spm. 4a: Hvem bor du sammen med? (Svar "ja" eller "nej" i hver linie) Storebroder

14 Ja Nej Uoplyst svarprocent: 98 V0014 BOR MED LILLESØSTER start 27, manglende data: = 9 Spm. 4a: Hvem bor du sammen med? (Svar "ja" eller "nej" i hver linie) Lillesøster Ja Nej Uoplyst svarprocent: 98 V0015 BOR MED LILLEBRODER start 28, manglende data: = 9 Spm. 4a: Hvem bor du sammen med? (Svar "ja" eller "nej" i hver linie) Lillebroder Ja Nej Uoplyst V0016 HVOR MANGE BO SAMMEN start 29, manglende data: = 9 Spm. 4b: Hvor mange personer bor sammen i dit hjem? (regn dig selv med) Skriv antal: personer personer personer

15 personer personer personer personer Uoplyst svarprocent: 99 V0017 FARS ARBEJDE start 30, manglende data: = 9 Spm. 5: Hvad er dine forældres arbejde? Skriv venligst så præcist som du kan. For eksempel bilmekaniker, fabriksarbejder, gårdejer. Hvis de er arbejdsløse, skriv deres sædvanlige arbejde. Hvis du ikke rigtigt ved det, behøver du ikke svare. Far Ukendt kode Ukendt kode Ukendt kode Ukendt kode Ukendt kode Ukendt kode svarprocent: 88 V0018 MORS ARBEJDE start 31, manglende data: = 9 Spm. 5: Hvad er dine forældres arbejde? Skriv venligst så præcist som du kan. For eksempel bilmekaniker, fabriksarbejder, gårdejer. Hvis de er arbejdsløse, skriv deres sædvanlige arbejde. Hvis du ikke rigtigt ved det, behøver du ikke svare. Mor Ukendt kode Ukendt kode Ukendt kode Ukendt kode Ukendt kode Ukendt kode svarprocent: 90 V0019 AFSLAPPET - NERVØS

16 start 32, manglende data: = 9 Spm. 6: Vis med tallene herunder, hvilke egenskaber du selv synes du har. Du kan se, hvordan du skal svare på spørgsmålene i følgende eksempel. For eksempel tager vi en skala om sport. Dårlig til sport God til sport Hvis du synes du er god til sport, så sæt ring om tallet 5. Hvis du synes du er midt imellem god og dårlig, så sæt ring om tallet 3. Hvis du synes du ikke er så god men heller ikke helt dårlig, ring om tallet 2. Jeg er afslappet - nervøs Afslappet Nervøs Uoplyst V0020 PRALENDE - BESKEDEN start 33, manglende data: = 9 Spm. 6: Vis med tallene herunder, hvilke egenskaber du selv synes du har. Du kan se, hvordan du skal svare på spørgsmålene i følgende eksempel. For eksempel tager vi en skala om sport. Dårlig til sport God til sport Hvis du synes du er god til sport, så sæt ring om tallet 5. Hvis du synes du er midt imellem god og dårlig, så sæt ring om tallet 3. Hvis du synes du ikke er så god men heller ikke helt dårlig, ring om tallet 2. Jeg er pralende - beskeden Pralende Beskeden Uoplyst svarprocent: 98 V0021 BARNLIG - VOKSEN

17 start 34, manglende data: = 9 Spm. 6: Vis med tallene herunder, hvilke egenskaber du selv synes du har. Du kan se, hvordan du skal svare på spørgsmålene i følgende eksempel. For eksempel tager vi en skala om sport. Dårlig til sport God til sport Hvis du synes du er god til sport, så sæt ring om tallet 5. Hvis du synes du er midt imellem god og dårlig, så sæt ring om tallet 3. Hvis du synes du ikke er så god men heller ikke helt dårlig, ring om tallet 2. Jeg er barnlig - voksen Barnlig Voksen Uoplyst svarprocent: 98 V0022 DÅRLIG - GOD SKOLE start 35, manglende data: = 9 Spm. 6: Vis med tallene herunder, hvilke egenskaber du selv synes du har. Du kan se, hvordan du skal svare på spørgsmålene i følgende eksempel. For eksempel tager vi en skala om sport. Dårlig til sport God til sport Hvis du synes du er god til sport, så sæt ring om tallet 5. Hvis du synes du er midt imellem god og dårlig, så sæt ring om tallet 3. Hvis du synes du ikke er så god men heller ikke helt dårlig, ring om tallet 2. Jeg er dårlig til skolearbejde - god til skolearbejde Dårlig til skolearbejde God til skolearbejde Uoplyst svarprocent: 99

18 V0023 VENLIG - UVENLIG start 36, manglende data: = 9 Spm. 6: Vis med tallene herunder, hvilke egenskaber du selv synes du har. Du kan se, hvordan du skal svare på spørgsmålene i følgende eksempel. For eksempel tager vi en skala om sport. Dårlig til sport God til sport Hvis du synes du er god til sport, så sæt ring om tallet 5. Hvis du synes du er midt imellem god og dårlig, så sæt ring om tallet 3. Hvis du synes du ikke er så god men heller ikke helt dårlig, ring om tallet 2. Jeg er venlig - uvenlig Venlig Uvenlig Uoplyst V0024 REN - SNAVSET start 37, manglende data: = 9 Spm. 6: Vis med tallene herunder, hvilke egenskaber du selv synes du har. Du kan se, hvordan du skal svare på spørgsmålene i følgende eksempel. For eksempel tager vi en skala om sport. Dårlig til sport God til sport Hvis du synes du er god til sport, så sæt ring om tallet 5. Hvis du synes du er midt imellem god og dårlig, så sæt ring om tallet 3. Hvis du synes du ikke er så god men heller ikke helt dårlig, ring om tallet 2. Jeg er ren - snavset Ren Snavset Uoplyst

19 V0025 LEDERTYPE - MEDLØBER start 38, manglende data: = 9 Spm. 6: Vis med tallene herunder, hvilke egenskaber du selv synes du har. Du kan se, hvordan du skal svare på spørgsmålene i følgende eksempel. For eksempel tager vi en skala om sport. Dårlig til sport God til sport Hvis du synes du er god til sport, så sæt ring om tallet 5. Hvis du synes du er midt imellem god og dårlig, så sæt ring om tallet 3. Hvis du synes du ikke er så god men heller ikke helt dårlig, ring om tallet 2. Jeg er ledertype - medløber Ledertype Medløber Uoplyst svarprocent: 97 V0026 DUM - KLOG start 39, manglende data: = 9 Spm. 6: Vis med tallene herunder, hvilke egenskaber du selv synes du har. Du kan se, hvordan du skal svare på spørgsmålene i følgende eksempel. For eksempel tager vi en skala om sport. Dårlig til sport God til sport Hvis du synes du er god til sport, så sæt ring om tallet 5. Hvis du synes du er midt imellem god og dårlig, så sæt ring om tallet 3. Hvis du synes du ikke er så god men heller ikke helt dårlig, ring om tallet 2. Jeg er dum - klog Dum Klog Uoplyst

20 svarprocent: 98 V0027 UPOPULÆR - POPULÆR start 40, manglende data: = 9 Spm. 6: Vis med tallene herunder, hvilke egenskaber du selv synes du har. Du kan se, hvordan du skal svare på spørgsmålene i følgende eksempel. For eksempel tager vi en skala om sport. Dårlig til sport God til sport Hvis du synes du er god til sport, så sæt ring om tallet 5. Hvis du synes du er midt imellem god og dårlig, så sæt ring om tallet 3. Hvis du synes du ikke er så god men heller ikke helt dårlig, ring om tallet 2. Jeg er upopulær - populær Upopulær Populær Uoplyst svarprocent: 98 V0028 DÅRLIG - GOD SPORT start 41, manglende data: = 9 Spm. 6: Vis med tallene herunder, hvilke egenskaber du selv synes du har. Du kan se, hvordan du skal svare på spørgsmålene i følgende eksempel. For eksempel tager vi en skala om sport. Dårlig til sport God til sport Hvis du synes du er god til sport, så sæt ring om tallet 5. Hvis du synes du er midt imellem god og dårlig, så sæt ring om tallet 3. Hvis du synes du ikke er så god men heller ikke helt dårlig, ring om tallet 2. Jeg er dårlig til sport - god til sport Dårlig til sport God til sport Uoplyst

21 ---- V0029 HVAD VIL DU EFTER 9K start 42, manglende data: = 9 Spm. 6a: Hvad vil du efter 9. klasse? Gymnasium klasse EFG (uddannelse) Finde et job Blive hjemme og hjælpe mine forældre Arbejdsløs Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0030 VIGTIG FOR FREMTIDEN start 43, manglende data: = 9 Spm. 6b: Tror du, en højere uddannelse vigtig for at sikre din fremtid (godt arbejde, et sundt og rask liv o.s.v.)? Ja, meget vigtigt Det hjælper, måske Nej, ikke vigtigt Uoplyst V0031 HAR DU RØGET start 44, manglende data: = 9 Spm. 7: Har du nogen sinde røget? (bare een gang) Ja Nej Uoplyst svarprocent: 100 V0032 RYGER DIN MOR start 45, manglende data: = 9

22 Spm. 7a: Ryger din familiemedlemmer? Mor (Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer ring om 3) (Svar "Ja" eller "Nej" eller "Har ikke" i hver linie) Ja Nej Har ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0033 RYGER DIN FAR start 46, manglende data: = 9 Spm. 7a: Ryger din familiemedlemmer? Far (Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer ring om 3) (Svar "Ja" eller "Nej" eller "Har ikke" i hver linie) Ja Nej Har ikke Uoplyst V0034 RYGER STORESØSTER start 47, manglende data: = 9 Spm. 7a: Ryger din familiemedlemmer? Storesøster (Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer ring om 3) (Svar "Ja" eller "Nej" eller "Har ikke" i hver linie) Ja Nej Har ikke Uoplyst svarprocent: 95

23 V0035 RYGER STOREBRODER start 48, manglende data: = 9 Spm. 7a: Ryger din familiemedlemmer? Storebroder (Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer ring om 3) (Svar "Ja" eller "Nej" eller "Har ikke" i hver linie) Ja Nej Har ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0036 RYGNING ER SMART start 49, manglende data: = 9 Spm. 7b: Hvad synes du om rygning? Synes du rygning er smart (Svar "Ja" eller "Nej" eller "Ved ikke" i hver linie) Ja Nej Ved ikke Uoplyst V0037 RYGNING SPILD PENGE start 50, manglende data: = 9 Spm. 7b: Hvad synes du om rygning? Synes du rygning er spild af penge (Svar "Ja" eller "Nej" eller "Ved ikke" i hver linie) Ja Nej Ved ikke Uoplyst -

24 svarprocent: 100 V0038 RYGNING LUGTER start 51, manglende data: = 9 Spm. 7b: Hvad synes du om rygning? Synes du rygning lugter grimt (Svar "Ja" eller "Nej" eller "Ved ikke" i hver linie) Ja Nej Ved ikke Uoplyst V0039 RYGNING VOKSENT UD start 52, manglende data: = 9 Spm. 7b: Hvad synes du om rygning? Synes du rygning ser voksent ud (Svar "Ja" eller "Nej" eller "Ved ikke" i hver linie) Ja Nej Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0040 RYGNING HELBREDE start 53, manglende data: = 9 Spm. 7b: Hvad synes du om rygning? Tror du rygning er skadelig for helbredet (Svar "Ja" eller "Nej" eller "Ved ikke" i hver linie) Ja Nej Ved ikke Uoplyst

25 V0041 RYGNING HYGGELIGT start 54, manglende data: = 9 Spm. 7b: Hvad synes du om rygning? Synes du rygning er hyggeligt (Svar "Ja" eller "Nej" eller "Ved ikke" i hver linie) Ja Nej Ved ikke Uoplyst V0042 RYGNING FORURENING start 55, manglende data: = 9 Spm. 7b: Hvad synes du om rygning? Tror du rygning giver forurening (Svar "Ja" eller "Nej" eller "Ved ikke" i hver linie) Ja Nej Ved ikke Uoplyst V0043 FORÆLDRE OVERTALER start 56, manglende data: = 9 Spm. 7c: Er der nogen, der prøver at presse eller overtale dig til at ryge? Forældre (Svar "Ja" eller "Nej" i hver linie) Ja Nej

26 Uoplyst svarprocent: 100 V0044 SØSKENDE OVERTALER start 57, manglende data: = 9 Spm. 7c: Er der nogen, der prøver at presse eller overtale dig til at ryge? Søskende (Svar "Ja" eller "Nej" i hver linie) Ja Nej Uoplyst V0045 VENNER OVERTALER start 58, manglende data: = 9 Spm. 7c: Er der nogen, der prøver at presse eller overtale dig til at ryge? Venner/Veninder (Svar "Ja" eller "Nej" i hver linie) Ja Nej Uoplyst V0046 FRI.VENN OVERTALER start 59, manglende data: = 9 Spm. 7c: Er der nogen, der prøver at presse eller overtale dig til at ryge? Mennesker du møder i din fritid (sport, grill-bar, klubber, osv.) (Svar "Ja" eller "Nej" i hver linie)

27 Ja Nej Uoplyst svarprocent: 98 V0047 FORÆLDRE OVERT STOP start 60, manglende data: = 9 Spm. 7d: Er der nogen, der prøver at presse eller overtale dig til IKKE at ryge? Forældre (Svar "Ja" eller "Nej" i hver linie) Ja Nej Uoplyst V0048 SØSKENDE OVERT STOP start 61, manglende data: = 9 Spm. 7d: Er der nogen, der prøver at presse eller overtale dig til IKKE at ryge? Søskende (Svar "Ja" eller "Nej" i hver linie) Ja Nej Uoplyst svarprocent: 98 V0049 VENNER OVERT STOP start 62, manglende data: = 9 Spm. 7d: Er der nogen, der prøver at presse eller overtale dig til IKKE at ryge? Venner/Veninder (Svar "Ja" eller "Nej" i hver linie)

28 Ja Nej Uoplyst svarprocent: 98 V0050 FRI.VENN OVERT STOP start 63, manglende data: = 9 Spm. 7d: Er der nogen, der prøver at presse eller overtale dig til IKKE at ryge? Mennesker du møder i din fritid (sport, grill-bar, klubber, osv.) (Svar "Ja" eller "Nej" i hver linie) Ja Nej Uoplyst svarprocent: 98 V0051 PRESS RYGERE / OPHØR start 64, manglende data: = 9 Spm. 7e: Prøver du selv at presse rygere (familie medlemmer, kammerater, folk i almindelighed) til at lade være med at ryge? Ja Nej Uoplyst V0052 OPHØR,PGA SUNDHEDEN start 65, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V31 Spm. 7f: Hvorfor er du holdt op med at ryge? Er årsagen (Svar "Ja" eller "Nej" i hver linie.) At det er farligt for sundheden Dette spørgsmål besvares kun af tidligere rygere,

29 som ikke ryger nu Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0053 OPHØR,PGA IKKE RÅD start 67, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V31 Spm. 7f: Hvorfor er du holdt op med at ryge? Er årsagen (Svar "Ja" eller "Nej" i hver linie.) At du ikke har råd til at ryge Dette spørgsmål besvares kun af tidligere rygere, som ikke ryger nu Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0054 OPHØR,PGA HALS start 69, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V31 Spm. 7f: Hvorfor er du holdt op med at ryge? Er årsagen (Svar "Ja" eller "Nej" i hver linie.) At det giver dårlig hals Dette spørgsmål besvares kun af tidligere rygere, som ikke ryger nu Ja Nej Uoplyst Irrelevant

30 svarprocent: 15 V0055 OPHØR,PGA LUGT start 71, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V31 Spm. 7f: Hvorfor er du holdt op med at ryge? Er årsagen (Svar "Ja" eller "Nej" i hver linie.) At det lugter grimt Dette spørgsmål besvares kun af tidligere rygere, som ikke ryger nu Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0056 OPHØR,PGA ANDET start 73, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V31 Spm. 7f: Hvorfor er du holdt op med at ryge? (Svar "Ja" eller "Nej" i hver linie.) Andre årsager: skriv her Dette spørgsmål besvares kun af tidligere rygere, som ikke ryger nu Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 13 V0057 HVOR TIT RYGER DU start 75, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvor tit ryger du nu? (Hvis du ikke ryger, ring om 4)

31 Dagligt Ikke dagligt men mindst en gang om ugen Sjældnere end hver uge Ryger ikke Uoplyst svarprocent: 93 V0058 PRØVET ALKOHOL start 76, manglende data: = 9 Spm. 9: Har du prøvet at drikke alkohol? (øl, vin, whisky osv.) Ja Nej Uoplyst V0059 DRIKKER DU ALKOHOL start 77, manglende data: = 9 Spm. 10: Hvor ofte drikker du alkohol? (regn også mindre mængder med) En gang om ugen eller mere Mindst en gang om måneden, men ikke hver uge Mindst et par gange om året, men ikke hver måned Højest en gang om året Drikker slet ikke alkohol Uoplyst svarprocent: 98 V0060 MEDICIN FOR HOSTE start 78, manglende data: = 9 Spm. 11: Inden for den sidste måned, har du taget medicin for (Svar "Ja" eller "Nej" i hver linie.) Hoste

32 Ja Nej Uoplyst svarprocent: 94 V0061 MEDICIN; FORKØLELSE start 79, manglende data: = 9 Spm. 11: Inden for den sidste måned, har du taget medicin for (Svar "Ja" eller "Nej" i hver linie.) Forkølelse Ja Nej Uoplyst svarprocent: 94 V0062 MEDICIN; HOVEDPINE start 80, manglende data: = 9 Spm. 11: Inden for den sidste måned, har du taget medicin for (Svar "Ja" eller "Nej" i hver linie.) Hovedpine Ja Nej Uoplyst svarprocent: 94 V0063 MEDICIN;SOVE, NERVE start 81, manglende data: = 9 Spm. 11: Inden for den sidste måned, har du taget medicin for (Svar "Ja" eller "Nej" i hver linie.) Sove- eller nervepiller Ja

33 Nej Uoplyst svarprocent: 94 V0064 MEDICIN; MAVEPINE start 82, manglende data: = 9 Spm. 11: Inden for den sidste måned, har du taget medicin for (Svar "Ja" eller "Nej" i hver linie.) Mavepine Ja Nej Uoplyst svarprocent: 94 V0065 MEDICIN; ANDRE ÅRSA start 83, manglende data: = 9 Spm. 11: Inden for den sidste måned, har du taget medicin for (Svar "Ja" eller "Nej" i hver linie.) Andre årsager, skriv her: Ja Nej Uoplyst svarprocent: 93 V0066 VITAMINPILLER start 84, manglende data: = 9 Spm. 12: Har du taget vitaminer eller jernpiller inden for den sidste måned? Vitaminpiller Ja Nej Uoplyst

34 svarprocent: 98 V0067 JERNPILLER start 85, manglende data: = 9 Spm. 12: Har du taget vitaminer eller jernpiller inden for den sidste måned? Jernpiller Ja Nej Uoplyst svarprocent: 96 V0068 BØRSTER TÆNDER start 86, manglende data: = 9 Spm. 13: Hvor ofte børster du tænder? Flere gange om dagen En gang om dagen En eller flere gange om ugen, men ikke dagligt Mindre end en gang om ugen Uoplyst svarprocent: 100 V0069 TE start 87, manglende data: = 9 Spm. 14: Hvor ofte drikker eller spiser du følgende? Te Flere gange om dagen En gang om dagen En gang om ugen Sjældent eller aldrig Uoplyst V0070 KAFFE

35 start 88, manglende data: = 9 Spm. 14: Hvor ofte drikker eller spiser du følgende? Kaffe Flere gange om dagen En gang om dagen En gang om ugen Sjældent eller aldrig Uoplyst svarprocent: 99 V0071 COLA,SODAVAND start 89, manglende data: = 9 Spm. 14: Hvor ofte drikker eller spiser du følgende? Cola, sodavand Flere gange om dagen En gang om dagen En gang om ugen Sjældent eller aldrig Uoplyst svarprocent: 99 V0072 SLIK EL TYGGEGUMMI start 90, manglende data: = 9 Spm. 14: Hvor ofte drikker eller spiser du følgende? Slik eller tyggegummi Flere gange om dagen En gang om dagen En gang om ugen Sjældent eller aldrig Uoplyst svarprocent: 99 V0073 JORDNØDDER start 91, manglende data: = 9

36 Spm. 14: Hvor ofte drikker eller spiser du følgende? Jordnødder Flere gange om dagen En gang om dagen En gang om ugen Sjældent eller aldrig Uoplyst svarprocent: 99 V0074 CHIPS start 92, manglende data: = 9 Spm. 14: Hvor ofte drikker eller spiser du følgende? Franske kartofler/chips Flere gange om dagen En gang om dagen En gang om ugen Sjældent eller aldrig Uoplyst V0075 POMMES FRITES start 93, manglende data: = 9 Spm. 14: Hvor ofte drikker eller spiser du følgende? Pommes frites Flere gange om dagen En gang om dagen En gang om ugen Sjældent eller aldrig Uoplyst svarprocent: 99 V0076 HAMBURGER, PØLSE start 94, manglende data: = 9 Spm. 14: Hvor ofte drikker eller spiser du følgende?

37 Hamburger eller pølser Flere gange om dagen En gang om dagen En gang om ugen Sjældent eller aldrig Uoplyst svarprocent: 99 V0077 MORGENMAD start 95, manglende data: = 9 Spm. 15: Hvor ofte plejer du at spise følgende måltider? Morgenmad med brød eller havregryn el. corn-flakes Hver dag dage pr. uge En gang om ugen eller mindre Uoplyst V0078 FROKOST VARM RET start 96, manglende data: = 9 Spm. 15: Hvor ofte plejer du at spise følgende måltider? Frokost (madpak eller varm ret) Hver dag dage pr. uge En gang om ugen eller mindre Uoplyst V0079 MELLEMMÅLT EFTERMID start 97, manglende data: = 9 Spm. 15: Hvor ofte plejer du at spise følgende måltider? Mellemmåltider om eftermiddagen?

38 Hver dag dage pr. uge En gang om ugen eller mindre Uoplyst svarprocent: 98 V0080 SIKKERHEDSS I BIL start 98, manglende data: = 9 Spm. 16: Hvor ofte bruger du sikkerhedssele, når du sidder foran i en bil? Altid Ofte Af og til Sjældent eller aldrig Sidder aldrig foran i en bil Uoplyst svarprocent: 98 V0081 SÆDVANLIGE SENGETID start 99, manglende data: = 9 Spm. 17: Hvornår går du sædvanligvis i seng, når du skal i skole næste morgen? Kl. 21:00 eller tidligere Ca. kl. 21: Ca. kl. 22: Ca. kl. 22: Ca. kl. 23 eller senere Uoplyst svarprocent: 99 V0082 HVAD TID STÅR DU OP start 100 Spm. 18: Hvad tid plejer står du at stå op til hverdag? % antal kode Ca. kl. 6:30 eller tidlig Ca. kl. 7: Ca. kl. 7: Ca. kl. 8:00 eller senere

39 Uoplyst V0083 TIMER TIL SPORT start 102, manglende data: = 9 Spm. 19: Hvor mange timer om ugen bruger du til sport eller motion som gør dig forpustet og svedig? (Tænk kun på din fritid, ikke skoletiden) Aldrig Ca. 1/2 time om ugen Ca. 1 time om ugen Ca. 2-3 timer om ugen Ca. 4 timer om ugen eller mere Uoplyst V0084 DYRKER SPORT start 103, manglende data: = 9 Spm. 19a: Hvad plejer du at bruge din fritid til efter skole? Sport Ofte Af og til Sjældent eller aldrig Uoplyst svarprocent: 98 V0085 SPIL PÅ INSTRUMENT start 104, manglende data: = 9 Spm. 19a: Hvad plejer du at bruge din fritid til efter skole? Spiller på et musikinstrument Ofte Af og til Sjældent eller aldrig

40 Uoplyst svarprocent: 96 V0086 LYTTER TIL MUSIK start 105, manglende data: = 9 Spm. 19a: Hvad plejer du at bruge din fritid til efter skole? Lytter til musik Ofte Af og til Sjældent eller aldrig Uoplyst svarprocent: 98 V0087 SAMMEN MED VENNER start 106, manglende data: = 9 Spm. 19a: Hvad plejer du at bruge din fritid til efter skole? Er sammen med kammerater Ofte Af og til Sjældent eller aldrig Uoplyst svarprocent: 98 V0088 LÆSER I DIN FRITID start 107, manglende data: = 9 Spm. 19a: Hvad plejer du at bruge din fritid til efter skole? Læser bøger Ofte Af og til Sjældent eller aldrig Uoplyst

41 svarprocent: 98 V0089 TV I DIN FRITID start 108, manglende data: = 9 Spm. 19a: Hvad plejer du at bruge din fritid til efter skole? Kigger TV Ofte Af og til Sjældent eller aldrig Uoplyst svarprocent: 97 V0090 FEST EL DISKOTEK start 109, manglende data: = 9 Spm. 19a: Hvad plejer du at bruge din fritid til efter skole? Diskotek eller fester Ofte Af og til Sjældent eller aldrig Uoplyst svarprocent: 98 V0091 ARBEJDER I FRITID start 110, manglende data: = 9 Spm. 19a: Hvad plejer du at bruge din fritid til efter skole? Arbejder for at tjene lommepenge Ofte Af og til Sjældent eller aldrig Uoplyst svarprocent: 98

42 V0092 LAVER ANDET FRITID start 111, manglende data: = 9 Spm. 19a: Hvad plejer du at bruge din fritid til efter skole? Andet, hvad? Ukendt kode Ukendt kode Ukendt kode Ukendt kode Uoplyst svarprocent: 70 V0093 TID TIL LEKTIER start 112, manglende data: = 9 Spm. 19b: Hvor lang tid du bruger sædvanligvis pr. dag til lektier? Ingen tid Ca. 15 min Ca. 1/2 time Ca. 1 time Ca. 2-3 timer Mere end 3 timer Uoplyst svarprocent: 99 V0094 HVORDAN ER HELBRED start 113, manglende data: = 9 Spm. 20: Hvordan synes du selv dit helbred er for øjeblikket? Meget godt Godt Nogenlunde Dårligt Uoplyst

43 V0095 HOVEDPINE start 114, manglende data: = 9 Spm. 21: Hvor ofte har du haft følgende, inden for de sidste 6 måneder? Hovedpine Næsten dagligt Mere end en gang om ugen men ikke dagligt Ca. en gang om ugen Ca. en gang om måneden Sjældent eller aldrig Uoplyst V0096 MAVEPINE start 115, manglende data: = 9 Spm. 21: Hvor ofte har du haft følgende, inden for de sidste 6 måneder? Mavepine Næsten dagligt Mere end en gang om ugen men ikke dagligt Ca. en gang om ugen Ca. en gang om måneden Sjældent eller aldrig Uoplyst V0097 ONDT I RYGGEN start 116, manglende data: = 9 Spm. 21: Hvor ofte har du haft følgende, inden for de sidste 6 måneder? Ondt i ryggen Næsten dagligt Mere end en gang om ugen men ikke dagligt Ca. en gang om ugen

44 Ca. en gang om måneden Sjældent eller aldrig Uoplyst V0098 KED AF DET start 117, manglende data: = 9 Spm. 21: Hvor ofte har du haft følgende, inden for de sidste 6 måneder? Ked af det Næsten dagligt Mere end en gang om ugen men ikke dagligt Ca. en gang om ugen Ca. en gang om måneden Sjældent eller aldrig Uoplyst svarprocent: 98 V0099 IRRITERET / HUMØR start 118, manglende data: = 9 Spm. 21: Hvor ofte har du haft følgende, inden for de sidste 6 måneder? Irriteret eller dårligt humør Næsten dagligt Mere end en gang om ugen men ikke dagligt Ca. en gang om ugen Ca. en gang om måneden Sjældent eller aldrig Uoplyst svarprocent: 98 V0100 NERVØS start 119, manglende data: = 9 Spm. 21: Hvor ofte har du haft følgende, inden for de sidste 6 måneder? Nervøs

45 Næsten dagligt Mere end en gang om ugen men ikke dagligt Ca. en gang om ugen Ca. en gang om måneden Sjældent eller aldrig Uoplyst svarprocent: 98 V0101 SVÆRT VED AT SOVE start 120, manglende data: = 9 Spm. 21: Hvor ofte har du haft følgende, inden for de sidste 6 måneder? Svært ved at falde i søvn Næsten dagligt Mere end en gang om ugen men ikke dagligt Ca. en gang om ugen Ca. en gang om måneden Sjældent eller aldrig Uoplyst svarprocent: 99 V0102 SVIMMELHED start 121, manglende data: = 9 Spm. 21: Hvor ofte har du haft følgende, inden for de sidste 6 måneder? Svimmelhed Næsten dagligt Mere end en gang om ugen men ikke dagligt Ca. en gang om ugen Ca. en gang om måneden Sjældent eller aldrig Uoplyst V0103 SYNES OM VÆGT

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-25076 --------- Datamateriale ------------- Monitorering af unges livsstil ------------ -- ----- -------- og dagligdag (MULD), 2006 -- --------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ----

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23605 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0529 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1981 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- DDA-0521 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Adresse Mors mobil-nr. Mors navn Mors adresse Fars mobil-nr. Fars navn Fars adresse Antal søskende alder Skemaet

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0705 -------- Datamateriale ------------- Lægemidler og arbejdsmiljø, ---------- -- ------------- kvindelige bryggeriarbejdere 1980 ---------- ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------

DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------ DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------ 1978-80, funktionærgruppen -------- ----------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere