Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte"

Transkript

1 Udkast, den 4. juli 2006 Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte Indledning Som følge af de ændringer, der sker på folkeskoleområdet 1 i forbindelse med kommunalreformens ikrafttræden den 1. januar 2007, har Undervisningsministeriet ændret reglerne om folkeskolens specialundervisning m.v. De nye regler er indeholdt i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Med nedlæggelse af amterne, sammenlægning af mange kommuner og opdeling af landet i fem regioner fra 1. januar 2007 overgår det samlede ansvar for specialundervisningen til kommunerne. Regionerne får dog ansvaret for at videreføre og udvikle de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud. Samlingen af ansvaret for specialundervisningen i kommunerne giver gode muligheder for at sikre, at elever undervises så tæt på deres nærmiljø som muligt, ligesom muligheden for at tænke på tværs af f.eks. undervisningssektor og den sociale sektor bliver bedre. Med kommunalreformen udvides klageadgangen for forældrene til elever på kommunale specialskoler og i kommunale specialklasser. Disse forældre får adgang til at klage til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. Der vil også være mulighed for at klage til Klagenævnet, hvis kommunalbestyrelsen ikke vil henvise elever til disse foranstaltninger. Forældre til elever på de amtskommunale skoler bevarer klageadgangen, uanset om skolen overgår til beliggenhedskommunen eller regionen. Det gælder også for de såkaldte enkeltintegrerede elever, hvis undervisning kun kan gennemføres, hvis der tildeles den pågældende elev omkring 12 støttetimer ugentligt eller flere. Ud over ændringerne som følge af kommunalreformen er der i bekendtgørelsens 9, stk. 1, nr. 2, jf. 9, stk. 2 og 3, fastsat nye bestemmelser om tilrettelæggelsen af specialundervisning for elever, der har bevaret tilhørsforholdet til den almindelige klasse. Disse bestemmelser træder i kraft pr. 1. august Fremme af den pædagogiske rummelighed i den almindelige undervisning Undervisningsdifferentiering er i henhold til folkeskolelovens 18 et bærende princip for hele skolens undervisning. Undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler og stofudvælgelse skal i alle fag leve op til folkeskolens formål, og undervisningen skal varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger og rummer udfordringer for alle elever. Når ansvaret for specialundervisningen nu samles i kommunen gives bedre muligheder for at sikre, at alle elever kan undervises så tæt på deres nærmiljø som muligt. Specialundervisning og anden special- 1 Lov nr. 592 af 24. juni 2005 om ændring af lov om folkeskolen lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven og forskellige andre love (Udmøntning af kommunalreformen for så vidt angår specialundervisning, forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning m.v.) 1

2 pædagogisk bistand (herefter benævnt specialpædagogisk bistand) gives til elever, for hvem brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse ikke i tilstrækkeligt omfang kan sikre elevens udvikling. Udfordringen i en fælles folkeskole for alle elever består i til stadighed at arbejde med at øge den pædagogiske rummelighed i den almindelige undervisning for derved at begrænse, at elever udskilles begrundet i deres særlige behov og forudsætninger. Tilpasning af undervisningen er udgangspunkt for, at folkeskolen kan rumme udfordringer for alle elever. Skolens ledelse må derfor sikre rammer for den almindelige undervisning, således at centrum for planlægningen bliver elevernes potentiale, kompetencer og læreprocesser med et indhold og en organisering af undervisningen, der giver oplevelser og udfordringer for alle elever. Specialpædagogisk rådgivning Skolelederen har således brug for specialpædagogisk råd og vejledning. På den enkelte skole vil der være lærere med særlig viden og erfaring på dette felt, ligesom der i mange kommuner er en Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) med et bredt spekter af specialpædagogisk ekspertise, som kan rådgive såvel skolelederen som lærerne. PPR s medarbejdere kan være samlet i et PPRkontor, men kan også være organiseret på anden vis. Det væsentligste er, at skolens leder har mulighed for at indhente kompetente vurderinger og forslag til foranstaltninger, til brug for afgørelser om henvisning eller ikke henvisning til specialpædagogisk bistand. Skolens lærere skal på tilsvarende vis have mulighed for specialpædagogisk rådgivning og vejledning fra såvel skolens egne rådgivere, som kommunale rådgivere og rådgivere uden for kommunen, fx fra andre kommuner eller fra VISO. Den specialpædagogiske rådgivning skal sikrer, at den enkelte lærer, den enkelte pædagog eller det team, de indgår i, har et kvalificeret forum at drøfte undervisningsdifferentiering, holddannelse og konkrete elevers undervisning samt få rådgivning om, hvordan der kan arbejdes videre. De specialpædagogiske rådgivere bør have et særligt fokus udvikling af forebyggende, foregribende og rummelighedsfremmende foranstaltninger såvel i forhold til hele skolens organisation som i forhold til planlægningen af undervisningen i den enkelte klasse. Dette kan på længere sigt være med til at sikre, at stadig færre elever udskilles fra den almindelige undervisnings rammer. Undervisningsdifferentiering og holddannelse Folkeskolens almindelige undervisning skal tilrettelægges således, at den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger, jf. bestemmelserne i folkeskolelovens 18. Undervisningsdifferentiering fordrer samarbejde og er derfor ikke blot en opgave for den enkelte lærer inden for det enkelte fag, men i høj grad et anliggende, der omfatter lærerteamet og hele skolens virksomhed. Undervisningsdifferentiering er et bærende princip for folkeskolens undervisning og medtænkes såvel ved tilrettelæggelse af skolens samlede pædagogiske og specialpædagogiske organisation som ved tilrettelæggelse af undervisningens indhold og tid, samt i valg af undervisningsmetoder og undervisningsmaterialer. Brug af holddannelse er en del af undervisningsdifferentieringen og åbner endvidere muligheder for varierende organisationsformer, der fleksibelt kan tilpasse den konkrete undervisnings mål og indhold med elevens forudsætninger, potentialer, behov. Eleven inddrages i videst mulige omfang i undervisningens tilrettelæggelse under hensyntagen til elevens alder og forudsætninger. Det er en forudsætning for ydelse af specialpædagogisk bistand, at undervisningsdifferentiering og brug af holddannelse har været forsøgt, og at dette ikke i tilstrækkelig grad har kunnet understøt- 2

3 te elevens udvikling inden for rammerne af den almindelige undervisning. Netop derfor er det af stor betydning, at den specialpædagogiske rådgivning har særligt fokus på skolens rummelighedsfremmende foranstaltninger og lærernes muligheder for tilrettelæggelse af undervisningen inden for disse rammer. Supplerende undervisning, jf. folkeskolelovens 5, stk. 6 Skolen er endvidere, jf. folkeskolelovens 5 stk. 6, forpligtet til at etablere supplerende undervisning til elever, der midlertidigt har vanskeligt ved at følge den almindelige undervisning i et eller flere fag, fordi eleverne har været uden undervisning i længere tid på grund af sygdom, ophold i udlandet eller lignende eller er overflyttet fra en skole, hvor undervisningen i faget med hensyn til indhold og metoder adskiller sig fra undervisningen på den nye skole. Beslutning om at tilbyde supplerende undervisning til en elev træffes af skolens leder. Forældrene og klassens lærere bør inddrages i beslutningen. Supplerende undervisning kan ikke træde i stedet for specialpædagogisk bistand. Mulighed for 11. skoleår, jf. folkeskolelovens 4, stk. 2 Efter folkeskoleloven 4, stk. 2, kan der tilbydes elever, hvis udvikling kræver en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte, undervisning i 11 år ud over børnehaveklassen. Bestemmelsen tager sigte på ordninger, hvorefter der på forhånd tilrettelægges et særligt undervisningsforløb for elever, der på grund af sensorisk handicap eller andre indlæringsvanskeligheder må formodes at have behov for 11 års undervisning for at kunne nå det samme, som andre elever opnår ved 10 års undervisning. De pågældende elever vil eventuelt kunne deltage i folkeskolens afsluttende prøver efter 11. skoleår. Bestemmelsen åbner ikke mulighed for, at der i folkeskoleregi kan etableres undervisning i en 11. klasse med et indhold, der rækker ud over folkeskolens undervisning i 10. klasse. Opbevaring og kassation af oplysninger om elever Med arkivlovens ikrafttræden den 1. juli lov nr af 17. december 2002 blev undervisningsministerens bemyndigelse til at fastsætte regler om opbevaring og kassation af oplysninger om elever ophævet. Arkivloven henhører under Kulturministeriets ressort. Det er herefter arkivloven og de regler, der udstedt i henhold til arkivloven, der regulerer opbevaring og kassation af oplysninger om folkeskolens elever. I Kulturministeriet bekendtgørelse af nr af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne er det blandt andet fastsat, at alle journalsager i elektroniske sagsog dokumenthåndteringssystemer (ESDH- og EDH-systemer) skal bevares, herunder pædagogiskpsykologiske rapporter. Pædagogisk-psykologiske rapporter på papir skal kun bevares for børn, der er født den første i en måned. De enkelte regler Hovedprincippet ved tilrettelæggelse af den specialpædagogiske bistand er, at denne såvel fysisk som psykisk - griber så lidt ind i barnets dagligdag som muligt. Indhold og tilrettelæggelse af den specialpædagogiske bistand koordineres med klassens undervisning og afvikles efter aftale med og under hensyntagen til elevens nærmiljø. Dette gælder uanset om den specialpædagogiske støtte gives som del af klasseundervisningen eller uden for klassens 3

4 normale skema. Kvaliteten af den specialpædagogiske bistand drøftes jævnligt blandt de implicerede parter. Om forståelsen af de enkelte regler i bekendtgørelsen skal der anføres følgende: ad 1, stk. 1 Bekendtgørelsen omfatter børn i børnehaveklasser og elever på klassetrin. Specialpædagogisk bistand til småbørn, dvs. børn der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, er omfattet af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 356 af 24. april 2006 om folkeskolens specialpædagogiske bistand til småbørn. Indstilling til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand forudsætter, at såvel brug af undervisningsdifferentiering som brug af holddannelse ikke i tilstrækkelig grad har kunnet understøtte elevens udvikling. ad 2 Specialpædagogisk bistand omfatter alle sådanne foranstaltninger, som er nødvendige for elevernes deltagelse i undervisningen, eller som medvirker til at fremme formålet med undervisningen. Rådgivning til forældre, lærere og andre voksne, som har betydning for elevens udvikling, vil dels udgøre det første forsøg på at finde hensigtsmæssige måder, hvorpå elevens udvikling kan understøttes, dels være et nødvendigt supplement til andre og mere indgribende foranstaltninger. Rådgivningen vil først og fremmest have til formål at hjælpe de voksne til at ændre i deres praksis, således at eleven får størst muligt udbytte af undervisningen og kan bibeholde tilhørsforholdet til den almindelige undervisning. Konsulentbistand fra fysioterapeut og ergoterapeut, særlige undervisningsmaterialer, tekniske hjælpemidler eller personlig assistance kan i givne situationer være en del af den specialpædagogiske bistand, som skolevæsenet har ansvaret for. Det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre, at særlige hjælpemidler, som er en forudsætning for, at eleven får tilstrækkeligt udbytte af undervisning, stilles vederlagsfrit til rådighed. Dette gælder også hjælpemidler, som er nødvendige for, at eleven kan forberede sin undervisning hjemme. Ved særlige hjælpemidler tænkes på fx på lyddæmpende foranstaltninger og særlig belysning eller borde, stole, computere og software, som ellers ikke er til rådighed i klassen. Med særligt tilrettelagte aktiviteter menes aktiviteter af socialpædagogisk tilsnit, som ydes i tilknytning til undervisningen, således at elevens samlede pædagogiske tilbud udgør en helhed. Sådanne aktiviteter kan fx gives i heldagsskoler, heldagsklasser, observationsskoler og interne skoler på opholdssteder og døgninstitutioner. ad 3, stk. 1 Ifølge folkeskolelovens 12, stk. 2, forudsætter beslutning om iværksættelse af specialpædagogisk bistand, at der er foretaget en pædagogisk psykologisk vurdering og givet forslag til foranstaltning. Baggrunden for kravet om pædagogisk psykologisk vurdering er, at elevernes behov for særlig støtte skal vurderes af sagkyndige. Den pædagogisk psykologiske vurdering og forslag til foranstaltning giver således skolelederen et fagligt og sagligt solidt grundlag for at træffe beslutninger om iværksættelse, fortsættelse, ændring eller ophør af den specialpædagogiske bistand. Hvis klasselæreren eller andre af elevens lærere, herunder det pågældende lærerteam, vurderer, at en elevs undervisningsbehov trods undervisningsdifferentiering og brug af holddannelse ikke kan 4

5 imødekommes inden for rammerne af den almindelige undervisning, indstilles eleven efter aftale med forældrene - til en pædagogisk-psykologisk vurdering. Af hensyn til en grundig og helhedspræget beskrivelse må det forventes, at elevens situation over en periode har været drøftet mellem eleven, forældrene og det lærerteam, der er ansvarlig for elevens undervisning, ligesom det må forventes, at der har været ydet specialpædagogisk rådgivning fra såvel skolens egne rådgivere som kommunale rådgivere og rådgivere uden for kommunen, fx fra andre kommuner eller fra VISO. Indstillingen til pædagogisk-psykologisk vurdering bør indeholde en grundig beskrivelse af den uoverensstemmelse, der er opstået mellem elevens kompetencer og potentialer, samt mulighederne for at tilrettelægge undervisningen inden for skolens almindelige rammer. I beskrivelsen bør endvidere indgå hvilke former for undervisningsdifferentiering, der har været anvendt, hvordan der har været forsøg med holddannelse, og hvad der i øvrigt har været iværksat for at tilgodese elevens særlige behov samt en beskrivelse af effekter af disse tiltag. Det er væsentligt, at der i beskrivelsen tages udgangspunkt i elevens ressourcer og potentialer, og at de faktorer i organisering og gennemførelse af undervisningen, som virker fremmende henholdsvis fastholdende i forhold til elevens udvikling, beskrives. Indstillingen afgives af klasselæreren eller den kommunale sundhedstjeneste gennem skolelederen og udarbejdes af den eller de lærere, som har taget initiativ til, at elevens situation analyseres og vurderes med henblik på eventuel iværksættelse af specialpædagogisk bistand. ad 3, stk. 2 Skolelederen har ansvaret for, at alle muligheder for at imødekomme elevens særlige behov blandt andet gennem undervisningsdifferentiering og brug af holddannelse - er afprøvet, inden indstilling afgives. Skolelederen sikrer, at indstillingen indeholder den ovenfor nævnte beskrivelse af, hvad der hidtil er gjort for eleven, ligesom skolelederen har ansvaret for, at forældrenes holdning til indstillingen er indhentet, jf. stk. 4. ad 3, stk. 3 Ønsker forældrene eller eleven selv en pædagogisk-psykologisk vurdering, skal en sådan foretages. Forældrene kan rette henvendelse herom til den kommunale skoleforvaltning eller til Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning. ad 3, stk. 4 Indstilling afgives efter samråd med forældre og elev. Hvis forældrene ved drøftelserne med klasselæreren ikke kan tilslutte sig, at der foretages en pædagogisk-psykologisk vurdering, skal dette fremgå af indstillingen. Skolelederen afgør, om det må anses for absolut påkrævet, at der foretages en pædagogisk-psykologisk vurdering med henblik på en belysning af elevens eventuelle behov for specialpædagogisk bistand, eller om skolen på anden vis har mulighed for yderligere at kvalificere elevens undervisning. ad 3, stk. 5-7 Den pædagogisk-psykologiske vurdering fremsendes skriftligt til skolens leder og til elevens forældre. Den omfatter en vurdering af elevens kompetencer og potentialer, herunder de særlige læringsbetingelser, som er karakteristiske for den pågældende elev, samt et eller flere forslag til, hvorledes elevens særlige behov kan imødekommes. 5

6 Den pædagogisk-psykologiske vurdering Den pædagogisk-psykologiske vurdering har til formål at belyse elevens faglige, personlige eller sociale kompetencer med henblik på at yde skolen samt eleven og dennes forældre rådgivning om tilrettelæggelse og indhold i en undervisning, der kan tilgodese elevens særlige behov og forudsætninger. Forældrene skal altid medvirke centralt i forløbet, dels fordi de kan bidrage med nødvendige oplysninger, dels fordi deres medvirken er afgørende for skolens muligheder for at tilgodese elevens særlige behov. I nogle tilfælde kan vurderingen gennemføres som en analyse af elevens særlige behov på grundlag af foreliggende oplysninger fra elevens lærere, forældre og andre nøglepersoner om elevens og klassens faglige og sociale funktion. I andre tilfælde er en mere grundig og dybtgående undersøgelse af elevens individuelle faglige og sociale kompetencer og potentialer påkrævet, hvilket forudsætter, at eleven selv deltager i undersøgelsen. Undersøgelsens omfang afhænger af elevens behov og den sammenhæng, som eleven befinder sig i. I særlige tilfælde må undersøgelsen suppleres med undersøgelser og udtalelser fra andre sagkyndige, herunder også bistand fra den nationale videns- og specialrådgivningsinstitution (VISO) i de mest specialiserede og komplicerede tilfælde. Den, der er ansvarlig for udarbejdelse af den pædagogisk-psykologiske vurdering, har ansvaret for at inddrage disse andre sagkyndige. Forældrene skal altid deltage i beslutningerne om inddragelse af supplerende undersøgelser. Forslag til elevens videre undervisning På baggrund af den pædagogisk-psykologiske vurdering udarbejdes forslag til rammerne for og indholdet i elevens videre undervisning. Ved udarbejdelsen af forslaget skal der lægges afgørende vægt på elevens og forældrenes ønsker. Elevens udviklingsmuligheder er i høj grad afhængig af andre i elevens omgivelser, i skolens pædagogiske miljø, i fritiden og i familien. Derfor bør løsningsmulighederne findes på baggrund af en tværfaglig og tværsektoriel vurdering, og tilrettelæggelse af den specialpædagogiske bistand bør ske i fællesskab med forældrene og de øvrige involverede parter. Hvis forældrene ikke kan tilslutte sig det konkrete forslag, skal den pædagogisk-psykologiske vurdering og tilhørende forslag indeholde en redegørelse herfor. Endvidere skal tages stilling til, om det stillede forslag vurderes at være absolut påkrævet. Hvis konklusionen af den pædagogisk-psykologiske vurdering er, at der ikke bør iværksættes specialpædagogisk bistand, fremsendes forslag om, hvordan rammerne for og indholdet i den almindelige undervisning kan ændres for at imødekomme elevens særlige behov. Hvis konklusionen af den pædagogisk-psykologiske vurdering er, at der bør iværksættes specialpædagogisk bistand, fremsendes forslag om formen, omfanget og indholdet af denne. Forslaget fremsendes skriftligt til skolens leder og forældrene. Klasselæreren, lærerteamet og andre lærere, der underviser eleven, og andre af skolens medarbejdere med tilknytning til eleven kan efter behov gøres bekendt med redegørelsens indhold. Den pædagogisk-psykologiske vurdering med tilhørende forslag til foranstaltninger er fortroligt materiale og oplysninger herfra kan kun videregives til fx børnepsykiatriske afdelinger i tilfælde, hvor betingelserne i forvaltningslovens 28 er opfyldt, dvs. at forældrenes samtykke som hovedregel foreligger. 6

7 Ad 4 Skolelederen træffer afgørelse på baggrund af den pædagogisk-psykologiske vurdering og forslag. Afgørelsen skal begrundes, og den skal foreligge skriftligt. Skolens leder skal orientere forældrene om deres klagemuligheder. Samtidig skal forældrene skriftligt orienteres om alle indstillinger, rapporter og beslutninger om iværksættelse af specialpædagogisk bistand. Kun i absolut påkrævede tilfælde kan specialpædagogisk bistand iværksættes uden tilslutning fra forældrene. Som udgangspunkt gennemføres den specialpædagogiske bistand på elevens egen skole, men det kan være nødvendigt, at eleven overflyttes til anden skole i egen kommune eller i anden kommune, hvis distriktsskolen ikke selv råder over et relevant undervisningstilbud. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om dette, ligesom kommunalbestyrelsen også kan træffe beslutning om henvisning til specialpædagogisk bistand i et dagbehandlingstilbud, et anbringelsessted eller en anmeldt fri grundskole, godkendt efterskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole. Som udgangspunkt skal børn og unge, der opholder sig på dagbehandlingstilbud/anbringelsessteder, undervises folkeskolen, også hvis de har behov for specialundervisning. Kun i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at imødekomme barnets særlige undervisningsbehov i folkeskolen, bør der ske henvisning til specialpædagogisk bistand på et dagbehandlingstilbud/anbringelsessted. Efter servicelovens 58 a skal der i forbindelse med anbringelse af et barn uden for hjemmet være taget stilling til barnets skoleforhold senest samtidig med, at der tages stilling til anbringelsen. Alle beslutninger om specialundervisning truffet af kommunalbestyrelsen skal foreligge skriftligt og være ledsaget af en begrundelse, jf. kapitel 6 i forvaltningsloven. ad 5 I særligt presserende tilfælde kan der iværksættes specialpædagogisk bistand med øjeblikkelig varsel. Den sædvanlige procedure skal iværksættes, hvis den specialpædagogiske bistand ikke er af ganske kort varighed, dvs. under 15 skoledage. Specialpædagogisk bistand efter 5 kan ikke anvendes som en disciplinær sanktion. Det må således være en forudsætning for at etablere øjeblikkelig specialpædagogisk bistand, at der er grund til at antage, at eleven har akut behov for denne indsats. ad 6 Hvis kommunalbestyrelsen skønner, at elevens udvikling stiller krav om en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte, der bedst kan imødekommes ved regionsrådets foranstaltning, kan kommunalbestyrelsen henvise til en sådan foranstaltning. Det er regionsrådet, der på baggrund af en forhandling med kommunen, træffer afgørelse om det nærmere indhold i foranstaltningen, og ved afgørelsen lægges betydelig vægt på forældrenes ønsker. Forældrene skal orienteres skriftligt om alle indstillinger, rapporter og beslutninger om iværksættelse af specialpædagogisk bistand ved regionsrådets foranstaltning. ad 7 og 8 Det påhviler skolens leder følge udviklingen hos elever, der er henvist til undervisning efter folkeskolelovens 20 stk. 2, blandt andet gennem drøftelse med de implicerede lærere og med forældrene og eleven med henblik på ændringer og justeringer af den fastsatte ordning. 7

8 På baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering og forslag skal der mindst en gang om året tages stilling til, om den hidtidige ordning bør fortsætte, ændres eller ophøre. Beslutningen træffes efter samråd med forældrene. I grundlaget for det kommende års specialpædagogiske bistand tages højde for de særlige aktiviteter, som er knyttet til skoleårets pædagogiske aktiviteter, fx lejrskoleophold, ekskursioner og andre aktiviteter, som indgår i årsplanlægningen. For elever, der modtager specialpædagogisk bistand i et regionalt undervisningstilbud, skal kommunalbestyrelsen, der har henvist den pågældende elev til undervisningstilbuddet, mindst en gang om året tage stilling til, om den specialpædagogiske bistand skal fortsætte eller ophøre. Beslutning om ændring af det nærmere indhold af foranstaltningen for den pågældende elev træffes af regionsrådet efter forhandling med kommunalbestyrelsen. Dette er en følge af folkeskolelovens 21, stk. 3, hvorefter regionsrådet træffer afgørelse om det nærmere indhold af foranstaltningen på de regionale undervisningstilbud. ad 9 Ordningen af den specialpædagogiske bistand Det fremgår af reglerne, at den specialpædagogiske bistand kan organiseres på måder, der indebærer en mindre eller større udskillelse af eleven i forhold til den almindelige undervisning i klassen. Såfremt eleven bevarer tilhørsforholdet til den almindelige klasse, må tilbud om specialpædagogisk bistand ikke medføre, at eleven går glip af klassens undervisning. Den specialpædagogiske bistand kan derfor enten gives som støtte til klassens undervisning eller som en særligt tilrettelagt undervisning uden for klassens skema. Tilrettelæggelse af den specialpædagogiske bistand skal i begge tilfælde ske i samarbejde med klassens lærerteam. Såfremt støtten gives til klassens undervisning anvendes denne til yderligere differentiering af undervisningen, herunder eventuelt også brug af holddannelse. Såfremt den specialpædagogiske bistand gives uden for klassens skema skal denne tilrettelægges under hensyntagen til folkeskolelovens 16, stk. 3, hvori rammerne for højeste daglige undervisningstid er fastsat. Beslutning om specialpædagogisk bistand uden for klassens skema træffes som alle andre beslutninger om specialpædagogisk bistand efter samråd med forældrene. Der er ikke fastsat regler om elevtallet inden for de forskellige organisationsformer. Det forudsættes, at elevtallet afpasses efter elevernes behov og muligheder. Man skal dog være opmærksom på, at hvis elevens tilhørsforhold til den almindelige klasse ophører, og undervisningen gives i en specialklasse eller på en specialskole, bør klassen have en sådan størrelse, at der dels kan gennemføres en undervisning med udstrakt grad af differentiering, dels gives eleven mulighed for at skabe sociale relationer til jævnaldrende. ad 10 og 11 stk

9 Timeplaner og læseplaner For specialklasser og specialskoler udarbejdes timeplaner, der omfatter elevernes ugentlige undervisningstimetal i de enkelte fag. Elever i specialklasser og i specialskoler har som minimum det samme antal ugentlige undervisningstimer, som jævnaldrende elever i den kommune, hvor specialklassen eller specialskolen er beliggende. Undervisningen i specialklasser og specialskoler beskrives i læseplaner, der skal omfatte de i folkeskolelovens 5, stk. 1-4 og 8 nævnte fag. Der er også mulighed for, at der kan tilbydes eleverne på klassetrin undervisning i valgfag, jf. folkeskolelovens 9. Kommunalbestyrelsen vil dog efter forslag fra skolebestyrelsen kunne fastsætte særlige læseplaner for specialklasser. Disse særlige læseplaner vil kunne omfatte nødvendige og hensigtsmæssige fravigelser m.m. fra de almindelige læseplaner, fx kan undervisning i et fag gives på et andet klassetrin end det sædvanlige. Der skal, i henhold til Bekendtgørelse om elevplaner i folkeskolen, udarbejdes elevplaner til alle folkeskolens elever, herunder også til elever, der modtager specialpædagogisk bistand. For denne elevgruppe bør det endvidere af elevplanen fremgå, hvilke aftaler, der er indgået med forældrene om omfanget, indholdet og organisering af den specialpædagogiske bistand, herunder også hvilke hjælpemidler, der skønnes nødvendige, for at eleven kan opnå bedst muligt udbytte af undervisningen, samt overvejelser om, hvordan den specialpædagogiske bistand koordineres med klassens øvrige undervisning. Endvidere bør der senest fra 7. klasse indgå overvejelser om, hvordan elevens samlede undervisning tilrettelægges, således at eleven gives de bedste muligheder for at aflægge folkeskolens afgangsprøver ved udgangen af 9. klasse. Hvis prøveaflæggelse vurderes at skulle foregå på særlige vilkår er det endvidere væsentligt, at eleven gennem sin skolegang opnår fortrolighed med de særlige hjælpemidler m.v., som anvendes i forbindelse med prøveaflæggelsen. Arbejdet med elevens uddannelsesbog og -plan påbegyndes i 6. klasse jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2004 om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. ad 11, stk. 4-6 Arbejdspraktik er en særlig ordning for specialundervisningens elever på klassetrin. Den adskiller sig fra de almindelige erhvervspraktikformer blandt andet ved, at eleverne kan aflønnes med en såkaldt arbejdsdusør. Arbejdspraktikken kan tilrettelægges på flere måder, men ofte således at eleven enten modtager undervisning tre dage om ugen og er i arbejdspraktik to dage, eller således at eleven modtager undervisning alle formiddage og er i praktik alle eftermiddage. Deltagere i arbejdspraktik efter denne bekendtgørelse er ikke omfattet af reglerne om en sammenlagt praktikperiode på højst 13 uger inden for et skoleår, jf. bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. (BEK. nr. 667 af 28. juni 2005). En mindre arbejdsdusør til specialundervisningselever, der udsendes i arbejdspraktik udelukker ikke erstatning efter reglerne om statens erstatningsordning, såfremt ydelsen ikke har karakter af en egentlig aflønning, hvorved forstås tarifmæssig aflønning, ret til sygedagpenge m.v. Et væsentligt formål med arbejdspraktikken er at sikre eleven en foreløbig erhvervsplacering ved skolegangens ophør. Hvis der i særlige tilfælde for en elev i klassetrin påtænkes længerevarende ophold i arbejdslivet, kan der gives tilladelse til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i erhvervsmæssig uddannelse eller beskæftigelse, jf. folkeskolelovens 33, stk. 4. 9

10 Uddannelses- og erhvervsvejledningen bør i forbindelse med den enkelte elevs uddannelsesplanlægning og arbejdet med uddannelsesbogen inddrage valgfagsperspektiver og de valgfagsmuligheder, eleven har. Der kan eventuelt etableres specialundervisning i et valgfag på små hold. I henhold til folkeskolelovens 8, stk. 5, nr. 1-3, skal der i 10. klasse ud over den obligatoriske undervisning i dansk, matematik og engelsk tilbydes yderligere undervisning i disse fag som tilbudsfag. Dette giver mulighed for at etablere ekstra undervisning i de tre fag fx med henblik på at kvalificere eleven til at aflægge Folkeskolens Afgangsprøve i fagene. Deltagelse i en sådan ekstra undervisning beror på elevens eget valg og kræver ikke en henvisning af eleven i henhold til bestemmelserne om specialundervisning. For så vidt angår undervisning på de ældre klassetrin af elever med særlige behov henledes opmærksomheden på Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2004 om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv, herunder særlig på bestemmelserne i kapitel 3. Alle elever i 10. klasse skal udføre en selvvalgt opgave, jf. folkeskoleloven 8 stk. 2, og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 497 af 31. maj 2000 om den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse Indhold og form for opgaven, der afhænger af elevens interesser og forudsætninger, skal have sammenhæng med elevens uddannelsesplan, og de valgforberedende aktiviteter i form af praktik, brobygning eller andet, som måtte være indeholdt i denne plan. Den selvvalgte opgave skal resultere i et konkret produkt, hvor udtryksformen vælges af eleven. ad 12, stk. 2 I ganske særlige tilfælde, hvor den hidtidige undervisning ikke kan fortsætte, og det midlertidigt ikke er muligt at placere en elev i en anden undervisningssammenhæng, kan der iværksættes enkeltmandsundervisning. Skolemyndighederne skal i disse tilfælde uden ophør undersøge mulighederne for at henvise eleven til et egnet tilbud på en skole, således at enkeltmandsundervisningen får en så kort varighed som muligt. Enkeltmandsundervisning kan kun etableres, hvis kommunalbestyrelsen/regionsrådet godkender en indstilling herom fra skolen, og der foreligger en pædagogisk-psykologisk vurdering med tilhørende forslag til placering af, målet for og indholdet i undervisningen i den afgrænsede periode, enkeltmandsundervisningen finder sted. Etablering af enkeltmandsundervisning forudsætter samtykke fra forældrene, dog kan skolelederen i ganske særlige tilfælde træffe beslutning uden dette samtykke. Hvis det skønnes nødvendigt at iværksætte enkeltmandsundervisning, skal undervisningen etableres straks eller efter få dage, således at eleven ikke er uden undervisning i en periode. Det ugentlige undervisningstimetal for enkeltmandsundervisning bør omfatte mindst 4-6 ugentlige undervisningstimer på klassetrin og mindst 8-10 ugentlige undervisningstimer på de øvrige klassetrin. Enkeltmandsundervisning bør ikke strække sig ud over det indeværende skoleår. ad 13 Bestemmelsen om fritagelse for et af folkeskolens fag - dog ikke dansk eller matematik - tager sigte på de situationer, hvor en funktionshæmning på afgørende måde hindrer eleven i at få udbytte af undervisningen i faget. 10

11 Fritagelse kan kun finde sted, hvis eleven i de frigjorte timer får anden relevant undervisning. Inden der træffes beslutning om helt at fritage en elev for et fag, bør indholdet i og målet for undervisningen i faget forsøges tilpasset elevens forudsætninger. ad 14 Karaktergivning kan erstattes af en skriftlig udtalelse efter aftale med elev og forældre. Opmærksomheden henledes på, at de almindelige betingelser for gennemførelse af folkeskolens afgangsprøver under visse omstændigheder kan fraviges, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, bilag 3 omhandler elever med særlige behov ved folkeskolens afsluttende prøver. ad 15 Når en elev, der får specialpædagogisk bistand, flytter til en anden kommune, skal kommunalbestyrelsen i fraflytningskommunen sikre, at kommunalbestyrelsen i tilflytningskommunen får meddelelse herom. Sammen med denne meddelelse fremsendes en rapport over den gennemførte specialpædagogiske bistand. Tilflytningskommunen tager straks herefter kontakt til forældrene med henblik på etablering af fortsat bistand. Opmærksomheden henledes på, at for nogle elevers vedkommende kan opbevaring af disse rapporter være af stor betydning i forbindelse med evt. senere etablering af revalideringsforanstaltning. ad 16 Reglerne skal sikre, at elever, der har modtaget specialundervisning i folkeskolen, også efter skolegangens ophør får relevant rådgivning og vejledning, herunder orientering om tilbud om særligt tilrettelagt uddannelse og indføring i arbejdslivet. Det skal i den enkelte kommune afklares, hvem der i praksis udfører denne orientering om muligheden for at få specialpædagogisk bistand. Orientering om specialpædagogisk bistand vil ofte henhøre under Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, orientering om rådgivning i sociale spørgsmål vil ofte henhøre under socialforvaltningen mens rådgivning og vejledning om fortsat uddannelse og erhverv herunder opsøgende virksomhed i en periode efter endt skolegang henhører under Ungdommens uddannelsesvejledning. ad 17 stk. 1 og 2 For at sikre kvalitet i specialundervisningen har skolemyndighederne en forpligtelse til at sikre en stadig udvikling af lærernes og andet personales kompetence, ikke mindst efter kommunalreformen, hvor det samlede ansvar for folkeskolens specialundervisning er samlet hos kommunalbestyrelsen. ad 17, stk. 3 Kravene til personalets kvalifikationer skal fremgå af overenskomsten mellem kommunalbestyrelsen og det pågældende dagbehandlingstilbud/anbringelsessted. jf. 18, stk. 1, nr. 2. ad 18 Efter kommunalreformens ikrafttræden er det kun kommunalbestyrelsen, der har kompetence til at henvise elever til specialundervisning i et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted, der beliggende i kommunen, jf. folkeskolelovens 22, stk

12 Det er en betingelse for henvisningen, at der på forhånd er indgået en overenskomst mellem kommunalbestyrelsen og dagbehandlingstilbuddet/anbringelsesstedet om undervisningens omfang, indhold, tilrettelæggelse m.v. jf. 18, stk. 1. I 18, stk. 2, er det fastsat, at tilsynet blandt andet skal sikre, at undervisningen i dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Efter folkeskolelovens 40, stk. 1, 1. pkt., er det kommunalbestyrelsen der påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Der må derfor etableres et forsvarligt tilsyn, som kan sikre kvaliteten af undervisningen m.v. 2 Børn, der af de sociale myndigheder er henvist til et dagbehandlingstilbud/anbringelsessted bør så vidt muligt bør undervises i den lokale folkeskole, eventuelt i en af kommunens specialskoler. Socialministeriet fastsætter regler for tilsyn med opholdsdelen. ad 19 Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har ansvaret for at drive de landsdelsdækkende undervisningstilbud Børneklinikken og Skolen på Kastelsvej på vilkår svarende til de, som gælder for de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, det påhviler regionsrådene at drive. De fastsatte bestemmelser i 3, stk. 6, 3. pkt., 6 og 8 om de regionale undervisningstilbud gælder derfor tilsvarende for de landsdelsdækkende tilbud beliggende i Københavns Kommune. ad 20 Det er kommunalbestyrelsens ansvar at sørge for, at der er den nødvendige sagkundskab som grundlag for den pædagogisk-psykologiske vurdering af den enkelte elev, jf. 3, stk. 5, jf. 3, stk. 6, 7, 2. pkt., og 8, stk. 2, herunder til rådgivning m.v. af forældre, elev, lærere eller andre. Kommunalbestyrelsen kan søge støtte til sine opgaver i andre kommuner, i de tilbud regionerne driver og hos private. Som supplement hertil kan kommunalbestyrelsen indhente vejledende specialrådgivning fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO til brug for sin rådgivning af skoler, forældre m.fl. i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager, jf. bekendtgørelse nr. 161 af 10. marts 2006 om den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation VISO. Tilsvarende kan kommunen få vejledende bistand fra VISO til kommunens udredning i de få mest specialiserede og komplicerede enkeltsager, hvor den fornødne ekspertise ikke kan forventes at være til stede i den enkelte kommune eller i regionens undervisningstilbud. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) tager stilling til, om der er behov for at indhente specialrådgivning eller bistand til udredning fra VISO. Beslutningen træffes efter samråd med forældrene. Forældrene kan bede PPR om at indhente specialrådgivning eller bistand til udredning fra VISO. Hvis PPR afslår forældrenes anmodning, skal det fremgå af den skriftlige udtalelse til skolens leder, som PPR skal lave i henhold til 3, stk. 5. Det samme gælder for de skriftlige udtalelser, PPR skal udarbejde som grundlag for stillingtagen om fortsættelse, ændring eller ophør af den specialpæda- 2 Jf. Manual for tilsyn med undervisning, Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr.6, Hæftet kan downloades på 12

13 gogiske bistand til den enkelte elev. Sådanne udtalelser skal udarbejdes til skolens leder, jf. 7, 2. pkt. og 8, stk. 2. Elever og forældre samt skoler m.v. kan også henvende sig til VISO om vejledende specialrådgivning, jf. bekendtgørelse nr. 161 af 10. marts 2006 om den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation VISO. ad 21 Ansvaret for den specialpædagogiske bistand til den enkelte elev er entydigt placeret i elevens bopælskommune. For at sikre, dels at PPR i elevens bopælskommune til enhver tid er vidende om grundlaget for den enkelte elevs foranstaltning, dels at der er en dialog mellem skolen/det regionale undervisningstilbud, PPR og VISO, skal kommunen/ PPR inddrages, før en skole eller et regionalt undervisningstilbud indhenter vejledende specialrådgivning fra VISO om tilrettelæggelsen af den specialpædagogiske bistand til den enkelte elev. ad 22 Klageadgangen Bestemmelserne om klageadgangen er fastsat i folkeskolelovens 51 I. Kommunale afgørelser a. Klage over skolens afgørelse Afgørelser, der er truffet af den enkelte skole, kan indbringes for de kommunale myndigheder. Afgørelserne i sådanne klagesager træffes som udgangspunkt af kommunalbestyrelsen, men er ofte ved intern delegation overladt til udvalg under kommunalbestyrelsen eller til den kommunale forvaltning, som træffer afgørelserne på kommunalbestyrelsens vegne. Klagen kan i alle tilfælde stiles til kommunalbestyrelsen. Klagefristen er 4 uger fra meddelelsen af afgørelsen. b. Klage over kommunalbestyrelsens afgørelse Kommunalbestyrelsens afgørelse af klagen kan ikke indbringes for en højere administrativ myndighed, herunder Undervisningsministeriet, jf. folkeskolelovens 51, stk. 2. Undervisningsministeriet har således ikke hjemmel til at behandler klager over kommunalbestyrelsernes afgørelser inden for folkeskoleområdet. Der er dog mulighed for, at forældrene kan indbringe nogle af kommunalbestyrelsens afgørelser for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. Klagefristen er 4 uger fra meddelelsen af afgørelsen. Klagenævnet kan behandle klager over følgende afgørelser: Kommunalbestyrelsens afgørelser om henvisning eller afslag på henvisning til specialundervisning ved regionsrådets foranstaltning, jf. folkeskolelovens 21, stk. 1 Kommunalbestyrelsens afgørelser om tilbagekaldelse af en henvisning til en regional foranstaltning. Kommunalbestyrelsens afgørelser om henvisning, afslag på henvisning eller tilbagekaldelse af henvisning af børn til kommunale specialskoler eller til kommunale specialklasser. 13

14 Kommunalbestyrelsens afgørelser om det nærmere indhold af foranstaltningen på kommunale specialskoler eller i kommunale specialklasser. Kommunalbestyrelsens afgørelser om henvisning, afslag på henvisning eller tilbagekaldelse af henvisning vedrørende børn, hvis undervisning kun kan gennemføres med støtte i den overvejende del af undervisningstiden 3. Kommunalbestyrelsens afgørelser om det nærmere indhold af foranstaltningen til børn, hvis undervisning kun kan gennemføres med støtte i den overvejende del af undervisningstiden. II. Regionale afgørelser Afgørelser, der er truffet af det enkelte regionale undervisningstilbud, kan indbringes for regionsrådet. Klagefristen er 4 uger fra meddelelsen af afgørelsen. Regionsrådets afgørelser i henhold til folkeskolelovens 21, stk. 3, om det nærmere indhold af foranstaltningen på de regionale undervisningstilbud kan dog af forældrene indbringes for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. Klagefristen er 4 uger fra meddelelsen af afgørelsen. Regionsrådets afgørelse af klagen kan ikke indbringes for en højere administrativ myndighed, herunder Undervisningsministeriet, jf. folkeskolelovens 51, stk. 6. Undervisningsministeriet har således ikke hjemmel til at behandle klager over regionsrådenes afgørelser inden for folkeskoleområdet. III. Klagenævnets behandling I forbindelse behandlingen af klager vil Klagenævnet tage stilling til, om bestemmelserne i forvaltningsloven - lov. nr. 571 af 19. december er overholdt, herunder bestemmelserne om partshøring, begrundelse og klagevejledning. Det fremgår af bekendtgørelsens 20, at der i forbindelse med den pædagogisk-psykologiske vurdering efter bekendtgørelsens 3, stk. 5, jf. 3, stk. 6, 7, 2. pkt., og 8, stk. 2, skal pædagogiskpsykologisk rådgivning tage stilling til, hvorvidt der i den konkrete sag er behov for at indhente specialrådgivning eller bistand til udredningen fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO). I forbindelse med behandlingen af klager vil Klagenævnet også kunne tage stilling til, om der burde være indhentet specialrådgivning eller bistand til udredningen fra VISO. Klagenævnet kan kun behandle klager over manglende overholdelse af forvaltningsloven og manglende rådgivning eller bistand til udredningen fra VISO i forbindelse med behandlingen af sager, der falder inden for Klagenævnets kompetence, jf. 22 i bekendtgørelsen og 51, stk. 3-5 og stk. 8, i folkeskoleloven. Undervisningsministeriet, den xx P.M.V. 3 Ved den overvejende del af undervisningstiden forstås, at undervisningen af det pågældende barn kun kan gennemføres, hvis der tildeles barnet omkring 12 støttetimer ugentligt, svarende til 9 timer a 60 minutter, eller flere. 14

15 Websites med relevans for specialundervisning: Website for KVIS programmet: Website for specialundervisning i Norden: Website for specialundervisning i EU: Website for vejledning: Website for tilgængelighed: Undervisningsministeriet: (grundskolen - børn og unge med særlige behov 15

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen,lov om friskoler og private

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Retsgrundlaget for undervisning i opholdssteder og døgninstitutioner uden intern skole, ministeriets sagsnr. 17/15588

Retsgrundlaget for undervisning i opholdssteder og døgninstitutioner uden intern skole, ministeriets sagsnr. 17/15588 Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Retsgrundlaget for undervisning i opholdssteder og døgninstitutioner uden intern skole, ministeriets sagsnr. 17/15588 04-10-2018 1. Indledning

Læs mere

Inklusion og specialundervisning. 12. juni 2012

Inklusion og specialundervisning. 12. juni 2012 Inklusion og specialundervisning 12. juni 2012 1 Lov nr. L 103 Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning og tilpasning af klagereglerne til en mere inkluderende folkeskole. Loven

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv. BEK nr 1000 af 26/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 123.713.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 20 af

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning

Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning Maj 2012 Forord Baggrund for vejledningen. Kap. 1 Indledning Tjekliste til sagsforløbet. Kap. 2 Indledende fase i sager om specialundervisning

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 103 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Januar 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Vejledning til individuelle undervisningsplaner

Vejledning til individuelle undervisningsplaner Vejledning til individuelle undervisningsplaner Den individuelle undervisningsplans baggrund Den individuelle undervisningsplan tager sit juridiske udgangspunkt i folkeskoleloven og dens ultimative krav

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen LBK nr 1534 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Procedureretningslinje for indstilling, visitation og revisitering til specialpædagogisk bistand Jammerbugt Kommune

Procedureretningslinje for indstilling, visitation og revisitering til specialpædagogisk bistand Jammerbugt Kommune Procedureretningslinje for indstilling, visitation og revisitering til specialpædagogisk bistand Jammerbugt Kommune Indhold Indstilling til PPV og rådgivning... 2 Handlinger... 2 Lovgivning Indstilling...

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen I medfør af 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen,

Læs mere

Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen

Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen 1 Parter og lovgivning Nærværende overenskomst er indgået mellem skole, Søstjerneskolen

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 20, stk. 7 og 8, 22, stk. 6, 30 a,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDHOLDSFORTEGNELSE I. STYRELSEN AF KOMMUNENS SKOLEVÆSEN 1. Kommunalbestyrelsen...2 2. Skolebestyrelsen...3 3. Skolens leder...6 4.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Godkendelse af specialundervisning

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007 Side 1 af 5 BEK nr 974 af 19/07/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-07-2007 Undervisningsministeriet Udskriv dokument Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LOV

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

Forslag. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Udkast, den 15. marts 2007 Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kapitel 1 Formålet med ungdomsuddannelsen 1.

Læs mere

Kommunalreformen. Vilkår og muligheder for børn med svære tale- /sprogvanskeligheder efter kommunalreformen

Kommunalreformen. Vilkår og muligheder for børn med svære tale- /sprogvanskeligheder efter kommunalreformen Vilkår og muligheder for børn med svære tale- /sprogvanskeligheder efter kommunalreformen H.C. Andersen Hotel Odense 29. September 2005 Kommunalreformen Som overordnet princip får kommunerne det samlede

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I medfør af 3, stk. 5, 4, stk. 5, 6, stk. 4, 9, stk. 3 og 10, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Orientering om PPR-betjening af frie skoler for skoleåret 2015/16

Orientering om PPR-betjening af frie skoler for skoleåret 2015/16 Til PPR Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Orientering om PPR-betjening af frie skoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2012/1 LSF 96 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2019 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 071.04L.391 Fremsat den 29. november

Læs mere

SÆRLIGT TILRETTELAGTE FORLØB - JURA

SÆRLIGT TILRETTELAGTE FORLØB - JURA MÅL- Sygeundervisning Barnet kan ikke deltage i undervisningen på skolen pga. fysisk eller psykisk sygdom. Undervisningen gives som udgangspunkt i hjemmet. Opholder barnet sig på sygehuset kan der gives

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 96 Folketinget 2012-13 Fremsat den 29. november 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere

Indstillingsskema. Undervisningstilbud i Aarhus Kommune for Børn/unge med ophold på et anbringelsessted i Aarhus Kommune

Indstillingsskema. Undervisningstilbud i Aarhus Kommune for Børn/unge med ophold på et anbringelsessted i Aarhus Kommune Indstillingsskema Undervisningstilbud i Aarhus Kommune for Børn/unge med ophold på et anbringelsessted i Aarhus Kommune (Udfyldes af anbringende kommune) Barnets/den unges navn og cpr-nr.: Anbringende

Læs mere

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Bilag 1 Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Nedenfor følger interviewguide for interviewet om de forventede konsekvenser af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) Udklip (paragraffer), der handler om musik - og kulturskoler i lovændringerne i forbindelse med folkeskolereformen: Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Småbørnsområdet Folkeskolen tilbyder specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt folkeskolen jf. 4

Læs mere

Vejledning om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Vejledning om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen VEJ nr 9171 af 13/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-05-2008 Undervisningsministeriet Vis mere... Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Vejledning om folkeskolens specialpædagogiske

Læs mere

Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske

Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge 1. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at kommunen opretter og driver et særligt tilbud om grundskoleundervisning

Læs mere

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer Indholdsfortegnelse Skolerne og deres distrikter Skolernes ordning og deres omfang Specialundervisningens placering Ordningen af den skolepsykologiske virksomhed Skolebiblioteker/ Pædagogisk Servicecenter

Læs mere

Indstillingsskema. Undervisningstilbud i Aarhus Kommune for: Børn/unge med ophold på et anbringelsessted i Aarhus Kommune

Indstillingsskema. Undervisningstilbud i Aarhus Kommune for: Børn/unge med ophold på et anbringelsessted i Aarhus Kommune Indstillingsskema Undervisningstilbud i Aarhus Kommune for: Børn/unge med ophold på et anbringelsessted i Aarhus Kommune (Udfyldes af anbringende kommune) Barnets/den unges navn og cpr.nr.: Anbringende

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud

Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune

Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune Særlig tilrettelagt uddannelse STU. Indhold Indledning Formål Målgruppe Uddannelsens indhold

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 375 af 04/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 013.62S.391 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet

Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet Helsehjemmet (herefter kaldet institutionen) er en selvejende institution med hjemsted

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3. Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 13 Offentligt Sagsnr.: 147.354.121 Til Lovforslag nr. L 196 Af undervisningsministeren, tiltrådt af Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 2 1) I stk. 1, 1. pkt., udgår:»,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

2011/1 LSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj Forslag. til

2011/1 LSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj Forslag. til 2011/1 LSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 084.51K.391 Fremsat den 29. februar

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for STU. Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for STU. Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for STU Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Kvalitetsstandarderne

Læs mere

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Ministeriet for Børn og Undervisning Uddannelsesstyrelsen Svend.e.gertz@udst.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling

Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling Side 1.Indledning 1 2. Lovgivning.. 1 3. Målgruppeafgrænsning. 3 4. Opgørelse af målgruppen i Norddjurs

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen... 1 Styrelsesbestemmelser mv. for Solrød Kommunes skolevæsen... 2 Skolebestyrelsen... 3 Skolebestyrelsens

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om rammeforsøg: Frihedsforsøg til folkeskoler

Vejledning til ansøgningsskema om rammeforsøg: Frihedsforsøg til folkeskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Vejledning til ansøgningsskema om rammeforsøg: Frihedsforsøg til folkeskoler Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.:

Læs mere

Kapitel 1. Definition. Kapitel 2. Folkeskolens formål og grundlag

Kapitel 1. Definition. Kapitel 2. Folkeskolens formål og grundlag Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen Kapitel 1 Definition 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der efter undervisningspligtens indtræden, jf. 31, stk. 1 og 2, tilbyder børn og unge

Læs mere

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune Servicedeklaration Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Børn og unge Århus Kommune HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL? HVAD ER PPR? HVOR FINDER JEG PPR? HVAD KAN PPR? HVORDAN INDSTILLES ET BARN TIL PPR? SÅDAN

Læs mere

Til Holstebro Kommune. Att. Thomas Born Schmidt. Skolebestyrelsen i Holstebro Kommune

Til Holstebro Kommune. Att. Thomas Born Schmidt. Skolebestyrelsen i Holstebro Kommune Til Holstebro Kommune Att. Thomas Born Schmidt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR-nr.: 29634750

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Alle unge med særlige behov har et retskrav på at få tilbudt en særlig tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s.

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s. Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 en samarbejdsmodel s. 4 1. Mål og værdier i s. 5 2. Forløbet i s. 7 3. Om møderne i Familieteamfasen s. 10 4. Indkaldelse og referater s. 10 5. Barnet flytter s. 10 6.

Læs mere

KAPITEL 1. FOLKESKOLENS BEGREB OG FORMÅL. 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der tilbyder undervisning efter denne lov.

KAPITEL 1. FOLKESKOLENS BEGREB OG FORMÅL. 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der tilbyder undervisning efter denne lov. Lov om folkeskolen 26. juni 1975 KAPITEL 1. FOLKESKOLENS BEGREB OG FORMÅL 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der tilbyder undervisning efter denne lov. 2. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene

Læs mere

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 6 af 03/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/12556 Senere ændringer

Læs mere

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen 40 a. Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger,

Læs mere

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Notat Vedrørende: Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnavn: Ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnummer: 17.01.10-P00-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Vejledning om specialundervisning for voksne

Vejledning om specialundervisning for voksne Side 1 af 13 VEJ nr 9396 af 02/07/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 03-07-2009 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Vejledning om specialundervisning for voksne

Læs mere

Anbragte børn og unge. Visitation til specialtilbud på interne skoler og dagbehandlingstilbud samt til kommunale specialtilbud

Anbragte børn og unge. Visitation til specialtilbud på interne skoler og dagbehandlingstilbud samt til kommunale specialtilbud Anbragte børn og unge. Visitation til specialtilbud på interne skoler og dagbehandlingstilbud samt til kommunale specialtilbud Vejledningsmateriale om god praksis i Lolland Kommune juni 2016 1/7 Indledning.

Læs mere

B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: alpædagogisk bistand, i det omfang der er behov 2000 Frederiksberg

B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: alpædagogisk bistand, i det omfang der er behov 2000 Frederiksberg Afsnit 1: Oplysning om institutionen A. Navn på opholdssted/institution og overenskomstpart Behandlingshjemmet Solbjerg Søndre Fasanvej 16 2000 Frederiksberg B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Formålet med prøverne er at dokumentere, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen.

Læs mere

Til samtlige kommunalbestyrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen

Til samtlige kommunalbestyrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Til samtlige kommunalbestyrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 1 STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder skal give information om STU til dig, som er forælder til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB 1. Skoleloven 1: Folkeskolens formål 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU. (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU. (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) Godkendt af Byrådet d. 18. december 2013 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Retskrav... 3 1.3.

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen)

Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen) Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen) Til samtlige amtsråd og kommunalbestyrelser m.fl. I december

Læs mere

Driftsoverenskomst vedr. erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Tradium og Randers Kommune 2016/17 og 2017/18

Driftsoverenskomst vedr. erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Tradium og Randers Kommune 2016/17 og 2017/18 Driftsoverenskomst vedr. erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Tradium og Randers Kommune 2016/17 og 2017/18 Tradium Vester Allé 26 8900 Randers C CVR-nr.: 32 80 68 72 Randers Kommune Laksetorvet

Læs mere

Fælles udmelding om mulighederne for fleksibilitet i brug af hjælpere for børn med nedsat funktionsevne

Fælles udmelding om mulighederne for fleksibilitet i brug af hjælpere for børn med nedsat funktionsevne 29. marts 2019 Fælles udmelding om mulighederne for fleksibilitet i brug af hjælpere for børn med nedsat funktionsevne Udarbejdet i samarbejde mellem - KL - Danske Regioner - Undervisningsministeriet -

Læs mere

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104 Kvalitetsstandard Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 103 og 104 Marts 2011 1 Indhold Lovgrundlag 3 Holbølls Minde Centret de

Læs mere

Notat om delegation. Generelt om delegation

Notat om delegation. Generelt om delegation Departementet Afdelingen for Grundskole, Ungdoms- og Voksenuddannelser Notat om delegation Dette notat tager udgangspunkt i de beføjelser, der i folkeskoleloven udtrykkeligt er henlagt til kommunalbestyrelsen.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere