Trafikplan for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Hovedrapport. Maj Høringsudgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Hovedrapport. Maj 2009. Høringsudgave"

Transkript

1 Trafikplan for kollektiv trafik i Sydtrafiks område Hovedrapport Maj 2009 Høringsudgave

2

3 Forord I henhold til lov om trafikselskaber skal Sydtrafik mindst hvert fjerde år udarbejde en plan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik, der varetages af trafikselskabet. Planen skal tage udgangspunkt i den statslige trafikplan for den jernbanetrafik, der udføres på kontrakt med staten. Dette skal ske for at sikre sammenhæng med jernbanekørslen og for at sikre ens udgangspunkt for de enkelte trafikselskaber. Med kommunalreformen blev den nuværende bestillerrolle indført. I grove træk betyder det at kommunerne og regionen afgiver bestilling til Sydtrafik om hvilken kørsel de ønsker at få udført. Sydtrafik sørger herefter for at udbyde kørslen og varetage kontakten til de entreprenører som kører den. Ambitionen er, at trafikplanen kan medvirke til en fornuftig sammenhæng i hele det kollektive udbud på tværs af kommune-, regions- og landegrænser. Det er Sydtrafiks ønske, at der med denne trafikplan gives startskuddet til i samarbejde med de 12 kommuner i Sydtrafiks område, Region Syddanmark, togoperatører, andre trafikselskaber og vognmænd, at der i fremtiden kan tilbydes en mere tidssvarende og attraktiv kollektiv trafik til kunderne. Denne første trafikplan skal således danne udgangspunktet for den detaljerede planlægning i den kommende 4-årige planperiode ( ). Det vil sige, at der opstilles overordnede rammer for den fremtidige planlægning, som køreplanlæggeren og samarbejdsparten kan tilrettelægge kørslen efter. Planen er opdelt i en hovedrapport og en bilagsrapport. I hovedrapporten er der en opsamling på den kollektive trafik i Sydtrafiks område og dernæst en beskrivelse af det nuværende og fremtidige regionale rutenet med konkrete retningslinjer for den fremtidige regionale betjening. For kommunerne er der opstillet servicekriterier, som i videst muligt omfang skal danne rammen for de efterfølgende års køreplanlægning. I bilagsrapporten gennemgås nuværende og fremtidige rejsemuligheder for de udpegede regionale strækninger. Desuden indeholder bilagsrapporten bidrag fra kommunerne. Det er tanken, at de beskrevne ændringer og servicekriterier for det regionale rutenet skal implementeres i den kommende planperiode startende fra køreplanskiftet i Hovedrapporten indeholder derfor også en implementeringsplan. Der er sideløbende med Sydtrafiks eget arbejde med trafikplanen blevet udarbejdet et notat med bl.a. pendleranalyser i samarbejde med Region Syddanmark, KKR og Trekantområdet. Analyserne vil være til rådighed for regionen og kommunerne, når de senere på året skal indgive deres bestilling til køreplanændringer for køreplanåret til Sydtrafik, og vil derfor kunne indgå som supplement til trafikplanen. Det er Sydtrafiks intention, at trafikplanarbejdet fremover skal indgå i vores, men også kommunernes og regionens arbejde på en langt mere dynamisk måde, end det har været muligt under denne første udarbejdelse. Planarbejdet til den næste trafikplan vil derfor allerede tage sin begyndelse ved udgivelsen af denne trafikplan. Der vil således i den kommende planperiode blive udarbejdet delrapporter, hvori der er mulighed for at behandle konkrete problemstillinger. Dette fortløbende arbejde skal ses dels som opfølgning på denne trafikplan og dels som forarbejde til den kommende trafikplan. 1

4 2

5 Indholdsfortegnelse 1. Resumé Indledning Baggrund Samarbejdsparter Den nuværende og fremtidige kollektive trafik Trafikplanens mål og målgrupper Regionale ruter Nuværende regionalt rutenet Regionale rejsemål og frekvenser Udpegning af relationer og definition af kvalitetskriterier A-A relationer C-A relationer B-A relationer C-C relationer Fremtidigt regionalt rutenet Hurtignet Regionalnet Økonomi Lokale ruter Billund Kommune Esbjerg Kommune Fanø Kommune Fredericia Kommune Haderslev Kommune Kolding Kommune Sønderborg Kommune Tønder Kommune Varde Kommune Vejen Kommune Vejle Kommune Aabenraa Kommune Implementeringsplan Det videre arbejde

6 4

7 1. Resumé I Sydtrafiks trafikplan præsenteres den samlede plan for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Det er Sydtrafiks første trafikplan, og den er blevet til i løbet af Sydtrafiks 3. leveår. Baggrund Sydtrafik skal ifølge lov om trafikselskaber mindst hvert fjerde år udarbejde en trafikplan på baggrund af statens trafikplan for jernbanen. Oveni det rent lovgivningsmæssige er der generelt et behov for at se rutenettet i Sydtrafiks område i en ny sammenhæng med kommuner og region, som de tager sig ud efter kommunesammenlægningen i Således udarbejdede Region Syddanmark i 2008 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning, hvori regionens overordnede ønsker til et regionalt rutenet fremgår. Mange af kommunerne har fået eller er ved at få udarbejdet materiale, der beskriver kommunernes kollektive trafikforhold samt ønsker og forslag til, hvordan det kunne se ud i fremtiden. Den overordnede røde tråd i udarbejdelsen af denne trafikplan har været at imødekomme ønsket om en forbedret kollektiv trafikoplevelse, der er blandt passagerer, både de forhenværende, nuværende og kommende. Planen er udarbejdet som et planlægningsværktøj til brug i den årlige køreplanlægning såvel internt som eksternt, og ønsket er, at det fælles udgangspunkt kan være med til at gøre den kollektive trafik i Sydtrafiks område mere homogen, end det er i dag. Det regionale rutenet Med udgangspunkt i Region Syddanmarks principper er der opstillet et konkret bud på, hvad det kommende regionale rutenet vil kunne byde på. Ud over tog, som indgår i betjeningen, arbejdes der med 2 produktkategorier: Hurtigbusser Regionalbusser. 5

8 Det fremtidige overordnede rutenet i Sydtrafiks område. Ved at arbejde med 2 forskellige produktkategorier opnås både en hurtig betjening mellem vigtige rejsemål og en supplerende dækning af lidt større bysamfund. Samtidig imødekommes (med visse modifikationer) regionens ønske om bestemte frekvenser i forskellige rejserelationer. De generelle træk er, at der køres ofte og hurtigt på strækninger mellem byer med indbyggerantal større end Byer med indbyggertal større end 5.000, men mindre end , betjenes også, men dog med lidt lavere frekvens og knap så direkte kørende ruter. Et væsentligt kriterium for at skabe et sammenhængende og attraktivt rutenet er en god korrespondance mellem de enkelte ruter samt korrespondance til relevante tog. I bilagsrapporten er der under gennemgangen af de enkelte relationer henvist til specielle korrespondancer, som skal sikres i forhold til rejser mellem regionale rejsemål. Derudover skal der ved vigtige knudepunkter som rutebilstationer eller terminaler også sørges for bedst mulige korrespondancer til kommunale eller lokale mellembys ruter. 6

9 Bruttoudgifterne til det nye regionale rutenet er beregnet til ca. 134 mio. kr., hvor der i dag betales ca. 143 mio. kr. Udgifterne er dog beregnet efter en temmelig overordnet metode og er derfor behæftet med en vis usikkerhed. De lokale ruter Kommunerne i Sydtrafiks område er præget af meget store forskelle i størrelse og befolkningstæthed. Der er opstillet forslag til servicekriterier for de enkelte kommuner med udgangspunkt i 3 produktkategorier: Mellembys ruter, bybuslinjer og oplandsruter. Derudover er der skelnet mellem servicekriterier for befordring af skoleelever og uddannelsessøgende samt alle andre. Alle andre er bl.a. den store gruppe af pendlere, som i dag i mere eller mindre grad benytter den kollektive trafik. For at finde ud af, hvor de potentielle pendlere arbejder, har Sydtrafik gjort brug af et kort, der viser antal årsværk over 250 pr km 2. De mørke farver angiver de største koncentrationer. Antal årsværk større end 250 pr. km 2 7

10 Implementering af det nye regionale rutenet Implementeringen af det nye regionale rutenet forventes at ske i flere faser. I fase 1, som iværksættes , gennemføres pakkerne: Det centrale Trekantområde Billund Lufthavn (del 1) Vestbane-området I fase 2, som iværksættes , gennemføres pakkerne: Billund Lufthavn (del 2) Als Kongeå I fase 3, som iværksættes , gennemføres pakkerne: Billund Lufthavn (del 3) Fra Kolding mod Syd Tønder I fase 4, som iværksættes , gennemføres pakkerne: Esbjerg Kolding Sønderjylland på tværs Arbejdsprocesserne med udfærdigelsen af de endelige regionale ruter, skal naturligvis ske i tæt samarbejde med regionen og vognmænd. I det omfang det også berører togoperatører og kommuner involveres disse parter også for samtidig at sikre justering på de korresponderende rutenet. Det videre arbejde Arbejdet med trafikplanen vil foregå som en dynamisk proces der løbende arbejdes videre med i den kommende planperiode. Som opfølgning på denne trafikplan og forberedelse til den næste vil der for eksempel ske en færdiggørelse af en statusrapport for den eksisterende kørsel, blive opstillet nye principper for rutenummerering, opstillet principper for natbuskørsel og blive arbejdet med principperne for stoppestedsplacering for de nye hurtigruter og regionalruter. Derudover har der i arbejdet med denne trafikplan og generelt i køreplanlægningen vist sig et stort behov for et bedre datagrundlag end det forhåndenværende. Bl.a. vil der blive fokuseret på bedre GIS-kort og mulighed for at kunne inddrage indtægtsvurderinger i kommende analyser. 8

11 2. Indledning 2.1 Baggrund Dette er Sydtrafiks første trafikplan. Trafikselskabet Sydtrafik blev etableret d. 1. januar 2007 som følge af nedlæggelse af amterne i forbindelse med strukturreformen. Sydtrafik er således en fusion af Sydbus (i Sønderjyllands Amt), Ribe amts trafikselskab og Vejle Amts Trafikselskab. Både på det organisatoriske område, men i høj grad også på det planlægningsmæssige område har strukturreformen betydet store udfordringer for parterne i planlægningen af den kollektive trafik. En af de væsentligste ændringer var definitionen af bestillerrollen. De 12 kommuner i Sydtrafiks område og Region Syddanmark bestiller og betaler for den kollektive trafik. Det er således dem der bestemmer hvilken service der tilbydes. Sydtrafik har i den forbindelse en koordinerende rolle parterne imellem og agerer samtidig som konsulenter overfor ejerne i deres arbejde med den kollektive trafik. Sydtrafik sender kommunernes og regionens kørsel i udbud for derved at sikre den bedst mulige betjening indenfor det givne budget. En sådan arbejdsfordeling, der involverer mange parter stiller krav til samarbejdet og specielt for kommunerne og regionen er kravene store til deres indsats. Dette trafikplanarbejde, har til hensigt at sætte rammerne for planlægningen både på regionalt og på kommunalt niveau for at sikre en fornuftig koordinering af den kollektive trafik i Sydtrafiks område. Trafikplanen er udarbejdet med udgangspunkt i lov om trafikselskaber, som angiver, at trafikselskabet skal udarbejde en plan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik, der varetages af trafikselskabet, og at planen skal udarbejdes mindst hvert fjerde år med udgangspunkt i den statslige trafikplan. Den statslige jernbaneplan er ikke i det oprindeligt forventede omfang blevet benyttet som udgangspunkt for Sydtrafiks trafikplan, dels pga. det sene udgivelsestidspunkt i forhold til eget trafikplanarbejde og dels pga. de manglende strategiske overvejelser om den fremtidige kollektive betjening, som udgør en væsentlig del af denne trafikplan. 2.2 Samarbejdsparter Togoperatører Togkørslen på de statslige jernbanestrækninger i Sydtrafiks område udføres af DSB og Arriva på kontrakt med staten. For DSB s vedkommende gør der sig et specielt forhold gældende. DSB s nuværende kontrakt med staten om togkørsel stiller først krav om fuld opfyldelse, når DSB har tilstrækkelig materiel hertil. Togtrafikken er indgået i vurderingerne ud fra den nuværende køreplan, og såfremt DSB får det nødvendige materiel til at opfylde sin kontrakt fuldt ud, kan det blive nødvendigt at foretage en revurdering af behovet for buskørsel på visse relationer. Arriva kører desuden på privatbanestrækningen Varde Oksbøl Nørre Nebel (Vestbanen). Kontrakten om denne kørsel udløber ved udgangen af Region Syddanmark Regionen er den ene af i alt 13 bestillere af kollektiv trafik hos Sydtrafik. Regionen er bestiller på den regionale bustrafik inkl. natbusser og Vestbanen. Det syddanske regionsråd vedtog i sit møde den 29. september 2008 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Disse principper har været Region Syddan- 9

12 marks indspil til Sydtrafiks trafikplan og der har løbende i udmøntningen af principperne været en dialog mellem Sydtrafik og regionen. Kommuner i Sydtrafiks område Kommunerne udgør de andre 12 bestillere. Den kollektive bustrafik i kommunerne udgør et ganske varieret udbud af kollektiv trafik. Der er bybuskørsel, lokalkørsel, skolekørsel, handicapkørsel og for nogens vedkommende Sydtur, som er et særligt tilbud om behovsstyret kørsel. Det er meget forskelligt fra kommune til kommune, hvordan der arbejdes med kollektiv trafik, og hvordan den kollektive trafik opleves af borgeren. Det er Sydtrafiks håb, at trafikplanen bliver et værktøj, der kan hjælpe med vurderingen af serviceniveauet i den kollektive trafik, således at eventuelle forskelle i niveauet mellem kommunerne skyldes bevidste valg hos bestillerne. Planen skal i den forbindelse også sikre, at det samlede tilbud i Sydtrafiks område på trods af eventuelle forskelle mellem kommunerne opfattes som logisk og sammenhængende. Andre trafikselskaber Sydtrafik er med som deltager i trafikplanlægningsgruppen, der samles med deltagere fra alle landets trafikselskaber i regi af Trafikselskaberne i Danmark. Der er i den forbindelse foretaget en vis koordinerende indsats. I det fremtidige arbejde forventes det imidlertid, at der vil ske en højere grad af koordination af selskabernes trafikplaner, end det har været muligt i disse første udgaver. Sydtrafik har Midttrafik, FynBus og den tyske region Slesvig-Holsten som naboer. Det samarbejde, der hidtil har været, har Sydtrafik et ønske om at gøre endnu bedre gennem øget fokus og koordination. 2.3 Den nuværende og fremtidige kollektive trafik Det nuværende udbud af kollektiv trafik i Sydtrafiks område er i store træk sådan som det var ved amternes nedlæggelse. De gamle kommune- og amtsgrænser skinner stadig tydeligt igennem på flere områder. Der er stor forskel i zonestørrelserne, udførelsen af stoppestedstavler, takster (som dog er ved at blive udjævnet), betjeningsniveau, køreplanlægningsdata m.fl. Der vil i de kommende år ske store ændringer for den kollektive trafik i Sydtrafiks område. Indførelse af rejsekort, udbygning af en flekstrafikordning for behovsstyret trafik og nyt ensartet zonesystem er blot nogle af de ændringer, som vil få betydning for planlægningen af den kollektive trafik. Set i lyset af disse forhold er vægten i trafikplanen lagt på at få udmøntet regionens principper i et konkret rutenet og herefter på kommunernes servicekriterier, som skal danne rammen for en mere ensartet planlægning af den kollektive trafik i kommunerne. Der er således en forskel på detaljeringsgraden mellem den regionale og den lokale trafik i denne trafikplan. Det er imidlertid ikke et udtryk for en nedprioritering af den lokale trafik. Der vil i implementeringsfasen i samarbejde med kommunerne skulle ske en mere detaljeret planlægning af den lokale trafik. Vestbanen Sydtrafiks område omfatter også privatbanen Vestbanen, der kører mellem Varde og Nørre Nebel via Oksbøl. Kontrakten med Arriva om kørsel på banen udløber ved udgangen af 2010, og kørslen har derfor netop været i udbud. Et element i udbuddet har været en forlængelse af kørslen til Esbjerg. Det endelige resultat af udbuddet kendes 10

13 endnu ikke, men der bør foretages en nærmere vurdering af behovet for regional buskørsel og privatbanetransport til turistområderne i den vestlige del af Varde Kommune. 2.4 Trafikplanens mål og målgrupper Målet med denne trafikplan er primært at stille et planlægningsværktøj til rådighed for planlæggerne såvel internt som eksternt. Hensigten med et sådant planlægningsværktøj er, at der løbende skal kunne sikres en ensartethed i og koordinering af den kollektive trafik til glæde for alle parter og især for passagererne, både de eksisterende og de nye. Det har været ønsket om en forbedret kollektiv trafikoplevelse, der har været den røde tråd i trafikplanarbejdet. Det bør det også være fremover i såvel køre- som trafikplanlægningen. Trafikplanens målgrupper er vores samarbejdsparter, både på embedsmandsniveau men også politisk er det ønsket, at trafikplanen vil være et redskab i planlægningen. Dertil kommer også Sydtrafiks interne planlæggere. 11

14 3. Regionale ruter Ved kommunesammenlægningen i 2007 overtog Region Syddanmark det økonomiske ansvar for et nærmere defineret antal ruter. Ruterne blev principielt valgt ud fra, om de passerede en kommunegrænse eller ej, med kun enkelte undtagelser. Det blev samtidig besluttet at drive ruterne videre med det nuværende ruteforløb og frekvens. Den 29. september 2008 vedtog Region Syddanmark Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning, som skal medvirke til at imødekomme borgernes ønsker til kollektiv trafik og dermed dels fastholde de nuværende passagerer og dels give grobund for flere passagerer i busserne. Region Syddanmark ønsker samtidig at binde regionen sammen og vurderer, at den kollektive trafik udgør en vigtig rolle i den sammenhæng. Målet er derfor, inden for det nuværende budget, at skabe størst værdi for borgerne. Med disse udgangspunkter har Region Syddanmark jf. deres principper oplistet regionale rejsemål og angivet frekvenser for rutekategorierne. Sydtrafik har vurderet regionens principper i forhold til det nuværende udbud af regionalruter og beskriver i dette kapitel, hvordan principperne forventes udmøntet i et nyt regionalt rutenet. I gennemgangen benyttes af hensyn til genkendeligheden de nuværende numre på eksisterende ruter. Disse er arvet fra de tre trafikselskaber, der eksisterede før Sydtrafiks etablering, og de er ikke nødvendigvist entydige. Der vil derfor i planperioden og i forbindelse med etableringen af nye ruter skulle foretages en ny nummerering af samtlige ruter. 3.1 Nuværende regionalt rutenet Produkterne i det regionale rutenet består af Vestbanen, X-busser og regionale busser. Figur 1: Nuværende regionale ruter. 12

15 Jernbanetrafikken betjenes af DSB på østkysten samt på hovedstrækningen til Esbjerg, mens Arriva kører på vestkysten. Vestbanen er en privatbane, der forbinder Varde med Nørre Nebel via Oksbøl. Den har mange stop undervejs og kører med time-drift i hverdagene i myldretiderne og ellers 2-time-drift. I aften og weekend køres der hovedsagelig med 2-time-drift. Kontrakten med Arriva om kørsel på Vestbanen udløber ved udgangen af 2010, og kørslen har derfor netop været i udbud. Et element i udbuddet har været en forlængelse af kørslen til Esbjerg. Det endelige resultat af udbuddet kendes endnu ikke, men der bør foretages en nærmere vurdering af behovet for regional buskørsel til turistområderne i den vestlige del af Varde Kommune. X-busserne forbinder større jyske byer med busser, der kører direkte mellem byerne og med meget få stop. Der er stor forskel på frekvensen, som generelt afhænger af afstanden mellem rejsemålene. Regionalruterne forbinder ikke nærmere definerede større byer og betjener ofte gymnasier. Ruteforløbene kan være ganske forskellige afhængige af, hvilken tur der køres. Udenfor bymæssig bebyggelse kan der standses på anfordring. Der køres med mange forskellige frekvenser, og det er individuelt for ruterne, om der køres aften og weekend. En lille del af regionalbusserne er helårlige natbusser og julenatbusser. 3.2 Regionale rejsemål og frekvenser I Region Syddanmarks Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning er de større rejsemål kategoriseret. A-rejsemål har flere end indbyggere, C-rejsemål har mellem og indbyggere. Desuden nævnes byer med over indbyggere, da det er intentionen, at de skal betjenes af ruter, der forbinder A, B eller C- rejsemål. B-rejsemål er defineret ved trafikknudepunkter med regionale rejsende. Rejsemålene, som de er nævnt i regionens principper, er vist på figur 2. Det ses, at Fanø, Haderslev, Tønder, Varde og Vejen Kommuner er uden A-rejsemål. 13

16 Figur 2: Regionale rejsemål. I regionens principper står der, at det er op til trafikselskabet at vurdere, om der er basis for at betjene store turistområder. Netop denne passage kunne være relevant for kommunerne Fanø, Tønder (Rømø) og Varde (Oksbøl, Blåvand, Vejers og Henne Strand m.fl.). Sydtrafik har dog valgt at prioritere betjeningen af de navngivne rejsemål højest, hvorfor der ikke vurderes yderligere på større turistområder i denne trafikplan. Viborg er også nævnt som et muligt A-rejsemål, men relationer hertil behandles ikke, da Midttrafik har intentioner om at opretholde gode forbindelser til Viborg fra Århus, Herning og Silkeborg. Det skal i samarbejde med Midttrafik vurderes, hvordan de fremtidige forbindelser mellem Viborg og Sydtrafiks område skal se ud. 14

17 I regionens principper er der lagt op til en ensartet frekvens på ruterne i de enkelte kategorier. Figur 3: Frekvens på relationer. Kilde: Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning (Region Syddanmark) Det er Sydtrafiks erfaring, at en ensartet (og høj) frekvens i de enkelte produktkategorier kan medvirke til at øge attraktiviteten, om end resultatet heraf ofte først vil kunne aflæses ca. 3-4 år efter indførslen. I det nye regionale rutenet har Sydtrafik fraveget de angivne frekvenser, idet de er vurderet i forhold til rejselængden. 3.3 Udpegning af relationer og definition af kvalitetskriterier Med baggrund i regionens principper opstilles der forskellige relationstyper: A-A relationer, B-A relationer, C-A relationer samt C-C relationer. For at kunne konkretisere de fra regionen opstillede servicekriterier vedr. frekvens og betjeningstidsrum har Sydtrafik for hver af disse relationstyper defineret nogle yderligere kvalitetskriterier: Et grundlæggende kvalitetskriterium er den af passagererne mellem to regionale rejsemål oplevede rejsetid i forhold til den tid, det vil tage at køre med bil. Generelt mener Sydtrafik, at bustrafik mellem to regionale rejsemål kun kan gøres attraktiv og nogenlunde konkurrencedygtig, hvis den samlede rejsetid inklusive eventuelle omstigningstider højst er dobbelt så langt som rejsetiden med bil. Et andet, vigtigt kvalitetskriterium er den oplevede rejsehastighed. Oplevet rejsehastighed er i den sammenhæng et teoretisk begreb, som angiver forholdet mellem den normale distance med bil (korteste vej eller i tilfælde af motorvej hurtigste vej) og rejsetiden med kollektiv trafik. Sagt med andre ord: oplevet gennemsnitshastighed regnes for at være gennemsnitshastigheden for bussen i forhold til den direkte rejseafstand, når man kører bil, dvs. uanset bussens reelle ruteforløb med f.eks. omvejskørsel. 15

18 Et tredje kvalitetskriterium er desuden det antal skift, som anses for at være acceptabelt for en rejse på den omtalte relation A-A relationer Afstandskategorier Som udgangspunkt antages det, at passagerunderlaget er højest mellem rejsemål, som ligger forholdsvis tæt på hinanden. Denne formodning bekræftes af de aktuelle passagertal fra efterårstællingen 2008, hvor ruter mellem A-rejsemål, der har en kort distance, er blandt ruterne med langt de fleste passagerer. Rute Strækning Passagerer på ruten per år (2008) Distance 203 Vejle Kolding km 216 Vejle Fredericia - Middelfart km 244 Vejle Billund (-Grindsted) km 204 Vejle Fredericia km 406 Kolding Billund km 900X Vejle Kolding (-Sønderborg) (+ 90) km 44 Esbjerg Grindsted km 915X Esbjerg Sønderborg km Tabel 1: Sammenhæng mellem distance og passagertal. Derfor arbejder Sydtrafik i det følgende med en systematisk opdeling, hvor de enkelte relationer bliver grupperet i afhængighed af distancerne. Analyser og forsøg har vist, at en opdeling i følgende afstandskategorier er mest hensigtsmæssig: 0-50 km km km Længere end 120 km følgende behandles alle relationer mellem to A-rejsemål sorteret efter disse afstandskategorier. 16

19 Strategi med hurtigruter og almindelige regionalruter For at kunne levere en attraktiv kollektiv trafik og dermed tiltrække så mange passagerer som muligt, skal det tilgodeses, at der på den ene side findes en del passagerer, der vil rejse hurtigst muligt fra det ene rejsemål til det andet. På den anden side vil man miste et vigtigt kundeunderlag, hvis man ikke opsamler passagerer i mindre byer undervejs eller i nærheden af hovedvejen. Sydtrafiks mål er, at betjene begge grupper af passagerer bedst muligt. Derfor opfyldes regionens krav om ½-time-drift mellem to A-rejsemål ved distancerne under 80 km ved, at der skiftevis kører hurtigbusser (eller tog) og almindelige regionalbusser. Begge produkter skal således køre med timedrift. Hurtigbusserne (eller i enkelte tilfælde tog), som betjener en relation mellem to rejsemål skal have en oplevet gennemsnitshastighed på minimum 50 km/t. De almindelige regionalbusser skal køre med en oplevet gennemsnitshastighed på minimum 35 km/t. En sådan regionalbus vil i et vist omfang have mulighed for at opsamle passagerer flere steder langs med eller ved siden af hurtigbusruten. Kombinationen af hurtigrute og regionalrute vil opfylde regionens krav om ½-times drift mellem A-rejsemål. På den måde opnås der en særlig hurtig rejsemulighed for direkte rejsende hver time samtidig med, at der hver time er mulighed for at sikre tilgængeligheden til lidt mindre byer undervejs samt til uddannelsessteder og større arbejdspladsområder, som eventuelt kræver en lille omvejskørsel. Lidt anderledes ser det ud ved større distancer mellem to A-rejsemål, da en gennemsnitshastighed af 35 km/t ikke vil være attraktiv for rejser over 80 km. Alligevel bibeholdes systematikken med to overlappende produkter på relationer mellem A-rejsemål, bare med den forskel at begge produkter er hurtige rejsemuligheder (hurtigbus eller tog), dvs. begge produkter skal i disse tilfælde tilbyde en oplevet gennemsnitshastighed af mindst 50 km/t. På figur 4 ses det fremtidige rutenet for Sydtrafiks område med hurtigbusser, regionalbusser og jernbaneforbindelser. 17

20 Figur 4: Fremtidigt overordnet rutenet i Sydtrafiks område. A-rejsemål, som ligger maksimalt 50 km væk fra hinanden Blandt de relationer mellem A-rejsemål, hvor distancen maksimalt er 50 kilometer, findes der følgende relationer inden for Sydtrafiks område: Vejle Fredericia (24 km) Kolding Fredericia (27 km) Billund Lufthavn Vejle (30 km) Vejle Kolding (31 km) Billund Lufthavn Kolding (46 km) 18

21 Derudover behandles følgende grænseoverskridende relationer mellem Sydtrafiks område og Region Midtjylland eller regionen Slesvig-Holsten i Tyskland: Vejle Horsens (31 km) Sønderborg Flensborg (40 km) Sydtrafik tager udgangspunkt i, at kollektiv trafik på de ovennævnte relationer kun vil være attraktiv, hvis den opfylder følgende kriterier: Direkte forbindelser uden skift. Rejsetiden med bus er maksimalt dobbelt så lang som med bil. Der kører hurtigbusser med en oplevet gennemsnitshastighed af mindst 50 km/t i timedrift. Der kører almindelige regionalbusser med en oplevet gennemsnitshastighed af mindst 35 km/t i timedrift. De to produkter, hurtigrute og regionalrute, skal supplere hinanden, så kunderne mellem to regionale rejsemål næsten oplever ½-time-drift. En mere detaljeret gennemgang af de enkelte relationer mellem A-rejsemål, som højst ligger 50 km væk fra hinanden, findes i bilagsrapporten. I bilag 1 redegøres for, hvilke ruter Sydtrafik vælger eller nyopretter som fremtidig regionalrute. Det samlede resultat for hele regionen beskrives i hovedrapportens kapitel 3.4. Selv om de enkelte relationer er beskrevet på et forholdsvis detaljeret niveau, så danner beskrivelsen kun rammen for det efterfølgende køreplanarbejde. A-rejsemål med en afstand mellem 50 og 80 km Blandt de relationer mellem A-rejsemål, hvor distancen er mellem 50 og 80 kilometer, findes der følgende relationer inden for Sydtrafiks område: Billund Lufthavn Esbjerg (63 km) Esbjerg Kolding (74 km) Derudover behandles de følgende grænseoverskridende relationer mellem Sydtrafiks område og Midttrafiks område: Billund Lufthavn Herning (57 km) Billund Lufthavn Silkeborg (62 km) Vejle Herning (67 km) På disse relationer kan der accepteres en lidt mindre servicekvalitet end den gældende for relationer mellem to A-rejsemål med maximalt 50 km imellem. Kvalitetskriterierne afviger på følgende måder: Ved den langsommere forbindelse, der kører i timedrift med mindst 35 km/t, vil det være i acceptabelt, at passagererne skal skifte op til én gang. Eksempel: På relationen mellem Billund Lufthavn og Esbjerg (63 km) skal hurtigbussen køre 19

22 direkte, mens rejsemuligheden med almindelige regionalbusser vil tillade et skift i Grindsted. Ved såvel den hurtige som den lidt langsommere forbindelse vil det dog være acceptabelt at skifte i mellemliggende A-rejsemål. Sydtrafik tager dermed udgangspunkt i, at kollektiv trafik på de ovennævnte relationer vil være attraktiv, hvis den opfylder følgende kriterier: Rejsetiden med bus er maksimalt dobbelt så lang som med bil. Der kører hurtigbusser i timedrift med en oplevet gennemsnitshastighed af mindst 50 km/t, hvor skift kun undtagelsesvis er tilladt i mellemliggende andre A-rejsemål. Der findes almindelige regionalruter i timedrift, hvor rejsende kan nå frem med en oplevet gennemsnitshastighed af mindst 35 km/t og hvor det er tilladt, at rejsende skal have et skift undervejs. De to produkter, hurtigrute og forbindelse med regionalruter, skal supplere hinanden, så kunderne mellem to A-rejsemål næsten oplever ½-time-drift. En mere detaljeret gennemgang af de enkelte relationer mellem A-rejsemål, som ligger 50 til 80 km væk fra hinanden, findes i bilagsrapporten. I bilag 2 redegøres der for, hvilke ruter Sydtrafik vælger eller nyopretter som fremtidig regionalrute. Det samlede resultat for hele regionen beskrives i hovedrapportens kapitel 3.4. A-rejsemål med en afstand mellem 80 og 120 km Blandt de relationer mellem A-rejsemål, hvor distancen er mellem 80 og 120 kilometer, findes der følgende relationer inden for Sydtrafiks område: Kolding Sønderborg (90 km) Esbjerg Vejle (98 km) Desuden gælder det følgende grænseoverskridende relationer mellem Sydtrafiks område og Midttrafiks område eller regionen Slesvig-Holsten i Tyskland: Kolding Flensborg (85 km) Esbjerg Herning (90 km) Billund Lufthavn Århus (100 km) Esbjerg Silkeborg (117 km) På disse relationer fraviger kvalitetskriterierne på følgende måder i forhold til kvalitetskriterierne inden for afstandskategorien km: Pga. den større afstand mellem rejsemålene vil en gennemsnitlig rejsehastighed under 50 km/t ikke være attraktiv. Derfor skal begge produkter på relationen køre med mindst 50 km/t. Mens den ene hurtigrute fortsat kører i timedrift, kan den anden nøjes med 2- time-drift. Skift vil kun være acceptabelt i et A-rejsemål undervejs. 20

23 Sydtrafik tager dermed udgangspunkt i, at kollektiv trafik på de ovennævnte relationer vil være attraktiv, hvis den opfylder følgende kriterier: Rejsetiden med bus er maksimalt dobbelt så lang som med bil. Der kører hurtigbusser (eller tog) i timedrift med en oplevet gennemsnitshastighed af mindst 50 km/t, hvor skift kun undtagelsesvist er acceptabelt i mellemliggende andre A-rejsemål. Der findes en yderligere forbindelse med hurtigbus eller tog i 2-timers-drift, hvor rejsende også kan nå frem med en oplevet gennemsnitshastighed af mindst 50 km/t, og hvor skift ligeledes kun er acceptabelt i mellemliggende andre A-rejsemål. En mere detaljeret gennemgang af de enkelte relationer mellem A-rejsemål, som ligger 80 til 120 km væk fra hinanden, findes i bilagsrapporten. I bilag 3 redegøres der for, hvilke ruter Sydtrafik vælger eller nyopretter som fremtidig regionalrute. Det samlede resultat for hele regionen beskrives i hovedrapportens kapitel 3.4. A-rejsemål med en afstand større end 120 km Blandt de relationer mellem A-rejsemål, hvor distancen er større end 120 kilometer, findes der følgende relation inden for Sydtrafiks område: Esbjerg Sønderborg (161 km) Desuden gælder det følgende grænseoverskridende relationer mellem Sydtrafiks område og Midttrafik eller Slesvig-Holsten: Esbjerg Flensborg (156 km) Esbjerg Århus (166 km) Passagerunderlaget for regionale rejser over disse større distancer er lavere end ved relationerne med kortere afstande mellem A-rejsemålene. Bl.a. bortfalder ved disse distancer overvejende daglige arbejds- og uddannelsespendlere. Derfor tages der udgangspunkt i, at der på disse relationer i modsætning til regionens principper kan nøjes med timedrift. På disse relationer fraviger kvalitetskriterierne på følgende måder i forhold til de forudgående nævnte kvalitetskriterier inden for afstandskategorien km: Begge produkter (hurtigbus eller tog) kører med 2-time-drift, så de tilsammen tilbyder timedrift. Skift er acceptabelt, evt. også to skift, dog kun i A-rejsemål. En mere detaljeret gennemgang af de enkelte relationer mellem A-rejsemål, som ligger længere end 120 km væk fra hinanden, findes i bilagsrapporten. I bilag 4 redegøres der for, hvilke ruter Sydtrafik vælger eller nyopretter som fremtidig regionalrute. Det samlede resultat for hele regionen beskrives i hovedrapportens kapitel

24 Følgende relationer er ikke undersøgt nærmere: Sønderborg Billund Lufthavn Sønderborg Fredericia Sønderborg Vejle Sønderborg Herning Sønderborg Silkeborg Sønderborg Århus Flensborg Billund Lufthavn Flensborg Fredericia Flensborg Vejle Flensborg Herning Flensborg Silkeborg Flensborg Århus Disse relationer er fravalgt fordi der kan opnås acceptabel betjening ved at sammensætte allerede undersøgte relationer, f.eks. med skift i Kolding C-A relationer De fleste C-rejsemål har allerede via de ruter der skal køre mellem A-rejsemål gode forbindelser til deres relevante A-rejsemål. Dette gælder Aabenraa, Haderslev, Grindsted, Bramming og Vejen, men også Vojens, Rødekro, Skjern og Hedensted. Også Varde og Ribe er knyttet til relationer mellem to A-rejsemål (Esbjerg Herning; Esbjerg Sønderborg). Men det skal sikres, at ruterne på disse relationer også kan opfylde de kvalitetskriterier, som blev defineret for C-A relationer (en middelhøj frekvens med mindst timedrift). Når man eksempelvis kigger på den situation, som findes for Ribe, så viser det sig, at hurtigruten i A-A relationen Esbjerg - Sønderborg på grund af den lange distance kun kører i 2-timers-drift. I dette eksempel vil problemet for Ribe blive løst ved betjeningen af C-A relationen Tønder Esbjerg, hvor der kører tog i timedrift, som undervejs standser i Ribe (se bilagsrapport, bilag 2). C-rejsemålene Nordborg, Tønder, Middelfart og Niebüll er derimod ikke dækket af forbindelser mellem to A-rejsemål. Det skal derfor undersøges, hvordan tilgængeligheden til disse regionale rejsemål kan sikres.. En undtagelse er dog Niebüll, som ikke tages ikke med i denne betragtning, fordi det er oplagt, at det tyske C-mål Niebüll er forbundet med det tyske A-rejsemål Flensborg og den relation ligger ikke i Region Syddanmarks ansvar. Anderledes ser situationen ud, når man kigger på Middelfart (Fyn). Selvfølgelig råder Middelfart over gode (tog-)forbindelser til A-rejsemålet Odense. Men på grund af den meget korte distance til de jydske A-rejsemål Fredericia og Kolding findes der en god efterspørgsel efter kollektiv trafik. Disse relationer skal derfor behandles nærmere. Generelt betragtes kun C-A relationer med højst en kommunegrænse undervejs. En eneste undtagelse gælder den tværgående relation fra Tønder mod Kolding. 22

25 Følgende A-C-relationer inden for Sydtrafiks område vurderes: Varde Esbjerg (19 km) Nordborg Sønderborg (28 km) Ribe Esbjerg (30 km) Vejle Vejen (48 km) Tønder Esbjerg (77 km) Tønder Kolding (87 km) Desuden gælder det følgende grænseoverskridende relationer mellem Sydtrafiks område og Fynbus område eller Slesvig-Holsten: Middelfart Fredericia (12 km) Middelfart Kolding (29 km) Tønder Flensborg (48 km) Disse relationer skal være betjent af mindst en direkte regionalrute i timedrift med en oplevet gennemsnitshastighed af mindst 35 km/t. På enkelte relationer, hvor distancen er større end 50 km, skal der være en forbindelse med en oplevet gennemsnitshastighed af mindst 50 km/t (hurtigrute). I tilfælde af en kort afstand mellem et C- og et A-rejsemål, hvor der muligvis findes vigtige regionale pendlingsrelationer, skal det senere undersøges, i hvilken omfang der eventuelt er behov for ½-time-drift. I den sammenhæng skal pendlingsanalyserne fra COWI medtages i undersøgelsen B-A relationer Inden for Sydtrafiks område er der udpeget 3 B-rejsemål: Billund, Lego Nordborg, Danfoss Fynshav Færge Såvel Lego som Danfoss er betjent af ruter mellem A- og C-rejsemål. For Billund, som i det hele er et vigtigt knudepunkt for hurtig- og regionalruter, ses der ingen nødvendighed for en yderligere betjening af Lego. For Danfoss er problemet det samme som med ruten fra Nordborg til Sønderborg, nemlig at denne rute kun forløber inden for en kommune samtidig med, at der ikke er andre kommunegrænseoverskridende ruter, som skaber forbindelse til det regionale rejsemål. Derfor vil Sydtrafik oprette en regionalrute fra Sønderborg til såvel Danfoss som Nordborg, som dækker behovet, i dagtimerne mindst med timedrift (se også bilag 5, relation Nordborg Sønderborg). Hvis det køreplanmæssigt og vognløbsmæssigt kan lade sig gøre, kan denne rute eventuel sammenkobles med en af regionalruterne fra Aabenraa eller Flensborg. Noget lignende gælder for relationen fra Sønderborg til Fynshav Færge. Sådan en regionalrute vil være den eneste, der betjener det regionale rejsemål Fynshav Færge. 23

26 Dette rejsemål er B-rejsemål pga. færgen til Fyn, som ankommer/sejler hver 2. time. Behovet for en busrute er således også 2-timer-drift svarende til sejlplanen. Følgende B-A-relation vurderes: Sønderborg Fynshav Færge (18 km) Denne relation skal betjenes med en gennemsnitshastighed af mindst 35 km/t C-C relationer, at alle C-rejsemål er forbundet med mindst ét A-rejsemål (se kapitel 3.3.2), skal der ske en identifikation af de huller i det regionale rutenet, hvor en rejse fra det ene C-rejsemål til et andet C-rejsemål ikke er attraktiv nok til, at man kan forvente, at potentielle passagerer vil vælge bussen i stedet for bilen. I mange tilfælde findes der allerede i forvejen med forbindelserne fra C-rejsemålene til A-rejsemålene og imellem A-rejsemålene et godt tilbud for rejser mellem C- rejsemålene. F.eks. vil en rejserelation fra Haderslev til Aabenraa være betjent af de ruter, som kører mellem Kolding og Sønderborg og mellem Kolding og Flensborg. En rejserelation fra Nordborg til Varde vil være helt naturligt betjent via relationerne Nordborg Sønderborg, Sønderborg Esbjerg, og Esbjerg Varde. I det hele taget er de lange distancer godt dækket. Kun på forholdsvis korte distancer (under 50 km) hvor der maksimalt er en kommunegrænse undervejs, kan der stadig udpeges nogle relationer mellem regionale C-rejsemål, hvor regionale rejsende ikke har et attraktiv tilbud. Inden for Sydtrafiks område findes der følgende relationer mellem C-rejsemål, der skal betjenes af regionalruter: Tønder Niebüll (21 km) (Haderslev ) Vojens Vejen (32 km) Ribe Vejen (33 km) Billund Vejen (36 km) Varde Grindsted (37 km) (Haderslev ) Vojens Ribe (42 km) Tønder (Rødekro ) Aabenraa (43 km) Grindsted Vejen (47 km) 24

27 For rejser på disse relationer mellem to regionale rejsemål af C-typen gælder følgende kvalitetskriterier: På hverdage skal der i dagtimerne være timedrift. På hverdage skal der i dagtimerne være en direkte rute, hvor rejsende ikke behøver at skifte. På andre tidspunkter er det acceptabelt, at rejsende må køre en omvej og skifte én gang, især da kundeunderlaget på disse tidspunkter ikke vil være særlig stort. I de tilfælde, hvor to C-rejsemål ligger ganske tæt på hinanden, skal det forsøges at oprette ½-time-drift, især hvis pendlingstal viser, at byerne er tæt sammenknyttede. Dette berører kun de relationer, hvor afstanden mellem C- rejsemålene er på højst 20 km. 3.4 Fremtidigt regionalt rutenet I de forudgående delkapitler til blev der givet en oversigt over, hvilke relationer der i fremtiden skal betjenes med regionale ruter, og hvilke kvalitetskrav der stilles til betjening af den enkelte relation afhængigt af hvilke typer af rejsemål, der skal forbindes, og hvor stor afstanden er imellem dem. På den måde er der dannet to net: et net med hurtige forbindelser og et almindeligt regionalrutenet. Det hurtige net sammensættes af to produkter, nemlig tog og hurtigbusser. Regionalnettet omfatter såvel de regionalruter, der skal køre mellem to A- rejsemål som dem, der forbinder B- og C-rejsemål til omkringliggende rejsemål af A- eller C-typen. Regionalruter vil have flere stoppesteder end hurtigruterne, og de sikrer tilgængeligheden til eller mellem A-, B- eller C-rejsemål Hurtignet Hurtignettet baseres på eksisterende togforbindelser samt på hurtigbusser. Forløbet af hurtigbusruter ligner i store træk det eksisterende X-bus-net, men frekvensen vil i mange tilfælde være betydeligt højere. Generelt gælder for hurtignettet følgende grundregler: Den oplevede rejsetid mellem to A-rejsemål må maksimalt være dobbelt så langt som rejsetiden med bil. Gennemsnitshastigheden er mindst 50 km/t (beregnet for den strækning, man ville køre med bil, og med den rejsetid, som bussen har). Frekvensen er timedrift på hverdage i dagtimerne (kl. 6 kl. 18) og lørdag formiddag (kl. 7 kl. 14). Om aftenen (kl ), lørdag eftermiddag (kl ) og søn- og helligdage (kl. 8 kl. 22) er der 2-time-drift. På lange distancer (større end 120 km) findes der undtagelser (2-time-drift i hverdage, 3-time-drift i andre tidsrum). Følgende tog indgår i hurtignettet (se også bilagsrapporten, bilag 1 og 2): 25

28 RE Esbjerg Kolding Fredericia Vejle Horsens Århus RE Fredericia Kolding Padborg (- Flensborg) (mellem Kolding og Padborg kun 2-timers-drift) RE Padborg Flensborg (kun 2-timers-drift) 100RE/IC Vejle Give Herning IC Kolding Sønderborg (kun 2-timers-drift) RE Esbjerg Skjern RE Skjern Herning Silkeborg RE Tønder Esbjerg (C-A relation, hvor den oplevede gennemsnitshastighed er større end 50 km/t) Det skal bemærkes, at DSB s nuværende kontrakt med staten om togkørsel først stiller krav om fuld opfyldelse, når DSB har tilstrækkelig materiel hertil. Togtrafikken er indgået i vurderingerne ud fra den nuværende køreplan, og såfremt DSB får det nødvendige materiel til at opfylde sin kontrakt fuldt ud, kan det blive nødvendigt at foretage en revurdering af behovet for buskørsel på visse relationer, da tog derved i højere grad vil kunne indgå i hurtignettet. Følgende hurtigbusruter indgår i hurtignettet (se også bilagsrapporten, bilag 1 og bilag 5): 46: Tønder Kolding (104 min.) 900X: Vejle Kolding Sønderborg ( min.) 907X: Billund Lufthavn Vejle (36 min.) 913X: Esbjerg - Billund Lufthavn Give Horsens Århus (192 min.) 915X: Esbjerg Sønderborg (192 min.) 980X: Esbjerg Herning (109 min.) Ny rute: Billund Lufthavn Kolding (55 min.) Ny rute: Sønderborg Flensborg (47 min.) Ny rute: Billund Lufthavn Silkeborg (75 min.) (erstatter her 913X, som i fremtiden skal køre via Horsens) Ny rute: Kolding Flensborg (102 min.) I sammenhæng med de enkelte ruter er den maksimale rejsetid angivet for at kunne opnå de definerede kvalitetskrav på de enkelte relationer (se også bilagsrapporten, bilag 1). Det samlede hurtignet vil komme til at se ud som på figur 5: 26

29 Figur 5: Det fremtidige hurtigbusnet Regionalnet Regionalnettet sammensættes af de regionalruter, der forbinder to A-rejsemål med hinanden, af de ruter, som sikrer B- og C-rejsemålenes adgang til de relevante A- rejsemål samt af de ruter mellem to C-rejsemål, som skaber en konkurrencedygtig sammenhæng i nettet. Generelt gælder følgende grundregler for regionalnettet: Den oplevede rejsetid mellem to A-rejsemål må maksimalt være dobbelt så langt som rejsetiden med bil. 27

30 Gennemsnitshastigheden er mindst 35 km/t (beregnet på den strækning, man ville køre med bil, og med den rejsetid, som bussen har). Frekvensen er timedrift om hverdagen i dagtimerne (kl. 6 kl. 18) og lørdag formiddag (kl. 7 kl. 14). En undtagelse er B-A relationerne, hvor frekvensen er efter behov. Mellem to A-rejsemål er der ingen aften- og weekendbetjening, udover den der er i hurtignettet. Relationer fra B- eller C- rejsemål skal derimod have aftenbetjening. Relationer mellem to C-rejsemål skal kun have aften- og weekendbetjening, hvis omvejen for rejser mellem regionale rejsemål ellers vil blive for uattraktive. Følgende regionalruter indgår i betjeningen af relationer mellem A-rejsemål: 10 Sønderborg Flensborg (68 min.) 44 Esbjerg Billund Lufthavn (95 min.) (Grindsted Billund Lufthavn se 244) 48 Esbjerg Vejen (129 min. for hele strækningen Esbjerg-Kolding, se 88) 88 Vejen Kolding (se 48) 116 Horsens Herning 202 Vejle Horsens (46 min.) 203 Vejle Kolding (48 min.) 215 Vejle Silkeborg 244 Billund Lufthavn Vejle (50 min.) (Billund Lufthavn Grindsted se 44) 406 Billund Lufthavn Kolding (78 min.) Ny rute: Vejle Fredericia (41 min.) Ny rute: Billund Lufthavn Grindsted Herning (96 min.) Følgende regionalruter indgår i betjeningen af relationer fra C-rejsemål til A-rejsemål: 13 Nordborg Sønderborg (48 min.) 41 Varde Esbjerg (33 min.) 216 Middelfart Fredericia (21 min.) 311 Vejen Vejle (62 min.) 410 Middelfart Kolding (44 min.) Ny rute: Tønder Flensborg (82 min.) Følgende regionalrute indgår i betjeningen af relationer fra B-rejsemål til A-rejsemål: 11 Fynshav Færge Sønderborg (31 min.) Desuden indgår følgende regionalruter i rutenettet for at sikre, at det er nemt og attraktivt at rejse mellem alle regionale rejsemål, også mellem to C-rejsemål, hvor der ellers ikke er alternative rejsemuligheder med regionale ruter: 26 Tønder Rødekro Aabenraa (75 min.) 35 Haderslev Vojens Ribe (93 min.) 38 Haderslev Vojens Vejen (70 min.) Ny rute: Ribe Vejen (57 min.) 28

31 79 Grindsted Billund Vejen (74 min.) 98 Grindsted Varde (63 min.) Det samlede regionalnet vil komme til at se ud som på figur 6: Økonomi Figur 6: Det fremtidige regionalrutenet. En nøjagtig vurdering af de økonomiske konsekvenser kan af forskellige grunde ikke lade sig gøre på nuværende tidspunkt. På indtægtssiden mangler der data om indtægterne per rute eller per ruteafsnit. Dermed mangler der et udgangspunkt til at danne sig et skøn over de fremtidige indtægter på de nye eller ændrede ruter. På udgiftssi- 29

32 den kendes bruttoomkostningerne for eksisterende ruter, men disse tal er baseret på de aktuelle og i forhold til den nuværende situation optimerede vognløb. Først i sammenhæng med den egentlige køreplanlægning vil det blive muligt at beregne det endelige antal busser per rute og dermed de endelige omkostninger. Alligevel er det af stor betydning at få overblik over de forventede økonomiske konsekvenser. Dette overblik vil også være vigtigt i sammenhæng med implementeringsplanen (se kapitel 5). Det vil givetvis være umuligt at gennemføre alle planlagte tiltag på samme tidspunkt, f.eks. fordi en nyoprettet rute i første omgang forårsager omkostninger (investering samt løbende driftsomkostninger), mens der først i løbet af nogen tid kan tiltrækkes de passagerer, der er potentiale for. Erfaringer viser, at det kan tage flere år, inden de forventede indtægter på en rute kan opnås. På denne baggrund indeholder dette kapitel en grov vurdering af bruttoomkostningerne for de enkelte ruter og hvordan de formentlig vil udvikle sig i sammenhæng med de tiltag, der skal gennemføres for at opfylde trafikplanens ønsker. Beregningerne tager udgangspunkt i de aktuelle bruttoomkostninger per rute samt i de omkostninger per køreplantime, som er relateret til de enkelte ruter. Med basis i den i fremtiden ønskede frekvens for en rute mellem to rejsemål og i den maksimalt tilladte rejsetid inden for kvalitetskriteriernes rammer beregnes, hvor mange tusinde køreplantimer ruten i fremtiden maksimalt vil kunne få. Antallet af køreplantimer multipliceres med den aktuelle pris per køreplantime for at få et skøn over de fremtidige bruttoomkostninger. På de nye ruter bliver antallet af køreplantimer multipliceret med en gennemsnitlig pris per køreplantime. I det følgende gennemgås bruttoomkostningerne trinvis i følgende rækkefølge: En reduktion (halvering) af frekvensen af de to hurtigruter, der kører mellem Hurtigruter mellem to A-rejsemål, efterfølgende redegøres for bruttoomkostninger for almindelige regionalruter mellem to A-rejsemål, så for de regionalruter, der yderligere skal til for at forbinde B- og C-rejsemål til A-rejsemål, og til sidst for de regionalruter som supplerende er nødvendige mellem to C-rejsemål for at kunne danne et velfungerende system. Hurtigruter mellem to A-rejsemål. Regionalruter mellem to A-rejsemål. Regionalruter mellem C- og A-rejsemål. Regionalruter mellem B- og A-rejsemål. Regionalruter mellem to C-rejsemål. I de enkelte tabeller (tabel 2 tabel 6) er det fremtidige ruteforløb angivet med forkortelser. A-rejsemålene er betegnet med deres første tre bogstaver (i store bogstaver), mens B- og C-rejsemål er betegnet med deres første fire bogstaver (i små bogstaver). Hurtigruter mellem to A-rejsemål En grov økonomisk beregning af bruttoomkostningerne giver følgende resultat: 30

33 Rute Forløb kpl.- timer /år Ændring i kpl.- timer i f.t Omkostninger kr./år Ændring i f.t Andel midttrafik 900X SØN-VEJ ,3 mio. +5,9 mio. 907X VEJ-BIL ,5 mio. +0,1 mio. 913X ESB-BIL-HOR-ÅRH 15? 3,8 mio. +3,8 mio. 50% 915X ESB-SØN ,0 mio. +3,2 mio. 980/ny ESB-grin-HER 17? 4,3 mio. +4,3 mio. 50% NY BIL-KOL ,4 mio. +4,4 mio. NY SØN-FLE ,9 mio. +2,9 mio. NY BIL-SIL ,0 mio. +3,0 mio. 50% NY KOL-FLE ,1 mio. +8,1 mio. SUM bruttoomkostninger ca. 48 mio. Tabel 2: Bruttoomkostninger for hurtigruter mellem to A-rejsemål per køreplanår. Sammenlignet med den nuværende situation ser dette resultat forholdsvist dyrt ud. Men målet er at tiltrække flere passagerer ved at skabe attraktive og højfrekvente ruter mellem de større byer (og særlig trafikerede internationale trafikknudepunkter). Set fra dette perspektiv er det klart, at der i første omgang investeres i de mest overordnede ruter. Men generelt ligger der også sparepotentialer i disse nye hurtigruter, som kan drøftes i sammenhæng med køreplanlægningen og det endelige budget: En reduktion (halvering) af frekvensen af de to hurtigruter, der kører mellem Kolding og Aabenraa, så der per retning kun kører en hurtigbus per time i alt. Dette vil medføre, at en del rejsende mellem Kolding og Flensborg henholdsvis Sønderborg skal skifte i Aabenraa (potentiale for besparelser: ca. 5 mio. kr.). Som et helt andet alternativ skal i denne sammenhæng nævnes, at man også kunne behandle de nærmest sammenvoksede byer Aabenraa og Rødekro, som begge to er C-rejsemål og har en betydelig funktion som regional trafikknudepunkt, som et A-rejsemål. Her ville konsekvensen være en ændring i rutenettet, f.eks. at der på grund af kortere afstande mellem de enkelte A-rejsemål ikke kører to hurtigbusruter parallel mellem Kolding og Aabenraa men i stedet for en kombination af en hurtigrute med en almindelig regionalrute (ligesom f. eks. mellem Esbjerg og Billund Lufthavn). Dette vil give chance for flere indtægter, idet der med regionalbussen kan opsamles flere passagerer undervejs. Hurtigbussen Esbjerg Herning kombineres mellem Esbjerg og Grindsted med hurtigbussen Esbjerg Billund Lufthavn Århus. I Grindsted skal der være korrespondance med en hurtigbus til/fra Herning, som kun kører mellem Grindsted og Herning (potentiale for besparelser: ca. 2 mio. kr.). Ingen weekend- og aftenbetjening på de ruter, hvor der samtidig findes alternativer med tog, f. eks. Esbjerg Sønderborg og Esbjerg Herning (potentiale for besparelser: ca. 3 mio. kr.). 31

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Hovedrapport. September 2009

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Hovedrapport. September 2009 Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område Hovedrapport September 2009 Forord I henhold til lov om trafikselskaber skal Sydtrafik mindst hvert fjerde år udarbejde en plan for serviceniveauet

Læs mere

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010 Principper for natbusbetjening - Høringsudgave Oktober 2010 Høringsudgave oktober 2010 Resumé Natbuskørsel er en lille, men vigtig del af Sydtrafiks tilbud af kollektiv trafik. Knap 500 personer benytter

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

Orientering om arbejdet med trafikplanens 2. implementeringsfase, som skal iværksættes med sommerkøreplanskifte 2012 (pr. 1.

Orientering om arbejdet med trafikplanens 2. implementeringsfase, som skal iværksættes med sommerkøreplanskifte 2012 (pr. 1. 18. marts 2011 J.nr. 70-01-2-11 Kontaktperson Bela Bergemann Email: bb@sydtrafik.dk Direkte telefonnr.: 76 60 86 77 Orientering om arbejdet med trafikplanens 2. implementeringsfase, som skal iværksættes

Læs mere

Trafikplan , Sydtrafik

Trafikplan , Sydtrafik Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Erik Ørskov Afdeling: Direktørområdet E-mail: Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/4658 Telefon: 76631989 Dato: 29. maj 2009 Notat Trafikplan 2009-2012,

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Forudsætningerne for FynBus svar er det nuværende regionale rutenet.

Forudsætningerne for FynBus svar er det nuværende regionale rutenet. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Direktion lho@fynbus.dk Telefon direkte: 6311 2201 Den 29. august 2008 Høringssvar vedr. forslag til principper for bustrafik FynBus har i brev af 18. juni 2008

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Sydtrafiks trafikplanoplæg - Regionsrådets høringssvar

Sydtrafiks trafikplanoplæg - Regionsrådets høringssvar Sydtrafik Regional Udvikling Direktørområdet Kontaktperson: Erik Ørskov Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk regional.udvikling@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631989 28. maj 2009 Side 1 / 5 Sydtrafiks

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Indhold Baggrund for forslaget Formål hvad vil vi nå med principperne? Et regionalt rejsemål hvad er det? 2 Overordnede principper Den kollektive

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Bilagsrapport. Maj 2009. Høringsudgave

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Bilagsrapport. Maj 2009. Høringsudgave Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område Bilagsrapport Maj 2009 Høringsudgave Indholdsfortegnelse Bilag 1: A-A relationer med afstand på maksimalt 50 km...3 Billund Lufthavn Vejle...

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-09 Dato: 07.05.09 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. maj 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Bilagsrapport. September 2009

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Bilagsrapport. September 2009 Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område Bilagsrapport September 2009 Indholdsfortegnelse Bilag 1: A-A relationer med afstand på maksimalt 50 km...3 Billund Lufthavn Vejle... 4 Billund

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region.

Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region. Konference om kollektiv trafik efter kommunalreformen 1.marts 2006 på Munkebjerg, Vejle. HCB indlæg Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region. Mit indlæg i formiddag skal være et bud på

Læs mere

Miljø, Teknik og Plan

Miljø, Teknik og Plan Miljø, Teknik og Plan Bustrafik af regional betydning Region Syddanmark Regional udvikling Damhaven 12 7100 Vejle regional.udvikling@regionsyddanmark.dk Bemærkninger til forslag om principper for bustrafik

Læs mere

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene.

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Servicemål for kollektiv trafik 1. Nuværende servicemål regional kørsel Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Ved optælling af antal ture lægges følgende

Læs mere

FORORD. I begge tilfælde er bedre kollektiv trafik en naturlig del af løsningen.

FORORD. I begge tilfælde er bedre kollektiv trafik en naturlig del af løsningen. FORORD Den kollektive trafik i Danmark har det skidt. Passagerne fravælger bus og tog til fordel for stigende privatbilisme. Det er en udfordring for os at få vendt denne udvikling. Danske Regioner har

Læs mere

Bilag til høringssvar til Region Syddanmarks regionale principper for bustrafik

Bilag til høringssvar til Region Syddanmarks regionale principper for bustrafik Bilag til høringssvar til Region Syddanmarks regionale principper for bustrafik Generelt vurderer Sydtrafik, at Region Syddanmarks model for principrevision indeholder flere positive aspekter. Principperne

Læs mere

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Kommuner Region Midtjylland Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Dato 23. juni 2008 Journalnummer 1-30-75-16-08 Kontaktperson Grethe Hassing Midttrafiks bestyrelse har den 20. juni 2008

Læs mere

Spørgsmål & Svar. trafikplan. generelt til trafikplanen

Spørgsmål & Svar. trafikplan. generelt til trafikplanen Spørgsmål & Svar OM GENNEMFØRELSE AF NY TRAFIKPLAN FRA SYDTRAFIK Da den endelige køreplan stadig er under udarbejdelse, blandt andet som følge af politiske beslutninger, kan der fortsat ske ændringer.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 5. april 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag den 13. april 2011 kl. 10.00 12.00 Sted: Capitol Hotel Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen (Afbud)

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 En pendlerstrategi for Fyn Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 INVITATION: FynBus skal i henhold til Fælles fynske strategi for interessevaretagelse

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Spørgsmål & Svar. ny trafikplan SPØRGSMÅL OM LOKALE ÆNDRINGER I FASE 2 (SOMMER 2012)

Spørgsmål & Svar. ny trafikplan SPØRGSMÅL OM LOKALE ÆNDRINGER I FASE 2 (SOMMER 2012) Spørgsmål & Svar ny trafikplan Vi arbejder stadig på de nye køreplaner, og der kan fortsat ske ændringer bl.a. som følge af politiske beslutninger. Informationerne opdateres på sydtrafik.dk i takt med,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-09 Dato: 18.05.09 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Torsdag, den 14. maj 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar Rute 200 Skanderborg-Aarhus-Hinnerup/Hammel Høringsforslag I forbindelse med Trafikplan Aarhus 2017, som skal træde i kraft når letbanen kører næste år, foreslås afgangene på

Læs mere

Eksisterende busruter

Eksisterende busruter BILAG TIL DAGSORDEN TIL ØKONOMI, TEKNIK OG MILJØUDVALGET 19. APRIL 2010 SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Ændringer af buskørslen fra 2011 Eksisterende busruter Buslinjer i 2010: 97N 121 126 210 212

Læs mere

Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk

Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk Regionens trafikopgaver: Movia: Bestilling af 3 typer af opgaver: Regional Bustrafik Lokalbanekørsel

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

BEDRE UDNYTTELSE AF TILGÆNGELIG VIDEN OM KOLLEKTIV TRAFIK. Fredag d. 2. oktober, kl. 13:00-14:30

BEDRE UDNYTTELSE AF TILGÆNGELIG VIDEN OM KOLLEKTIV TRAFIK. Fredag d. 2. oktober, kl. 13:00-14:30 BEDRE UDNYTTELSE AF TILGÆNGELIG VIDEN OM KOLLEKTIV TRAFIK Fredag d. 2. oktober, kl. 13:00-14:30 SKAL VI IKKE TAGE TIL SVERIGE? Svenskerne er kendt for at de er gode til at organisere og samarbejde, og

Læs mere

Planoplæg til fremtidigt regionalt rutenet på Fyn

Planoplæg til fremtidigt regionalt rutenet på Fyn Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Direktørområdet E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/3400 Telefon: 76631987 Dato: 29. maj 2009 Planoplæg til fremtidigt

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI.

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI. Faaborg-Midtfyn Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indkomne høringssvar vedrørende principper for regional busbetjening

Indkomne høringssvar vedrørende principper for regional busbetjening Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og Analyse Journal nr.: 11/7962 Dato: 7. maj 2012 Udarbejdet af: Erik Ørskov E mail: Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631989 Indkomne høringssvar

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

8 udbudspakker til fremtidens jernbane

8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 udbudspakker til fremtidens jernbane Udgiver Brancheforeningen Dansk Tog Tekst og layout Dansk Tog Foto Patrik Engstöm/Stefan Nilsson/Lars E/SJ/Arriva Tryk

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K TRU 142 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Pkt. 1: Velkomst og siden sidst samt økonomi Velkomst ved Jens Erik Sørensen Den nedsatte tekniske referencegruppe er blevet bedt

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN November 2016

FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN November 2016 FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN 2017 02. November 2016 Trafikplanen i lov om trafikselskaber Indhold af trafikplanen efter lovændring i 2015 9.Trafikselskabet udarbejder med udgangspunkt i den statslige trafikplan

Læs mere

Resumé af Trafikplan for Nordjylland 2009-12

Resumé af Trafikplan for Nordjylland 2009-12 Resumé af Trafikplan for Nordjylland 2009-12 Af Signe Klintgaard Korać m.fl., funktionsleder for planlægning, Nordjyllands trafikselskab & Lykke Magelund, chefkonsulent, Tetraplan A/S Trafikdage på Aalborg

Læs mere

Odense Byråd. Åben. Referat. Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00. Byrådssalen. Afbud fra: Niclas Turan Kandemir

Odense Byråd. Åben. Referat. Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00. Byrådssalen. Afbud fra: Niclas Turan Kandemir Odense Byråd Åben Referat Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00 Byrådssalen Afbud fra: Niclas Turan Kandemir I stedet for Niclas Turan Kandemir mødte Abdisalan Yussuf Hassan A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalget/Byråd

Læs mere

1 Lovgivning og organisation

1 Lovgivning og organisation 1 Lovgivning og organisation 1 Lovgivning og organisation...1 1.1 Lovgivning indtil 1. januar 2007...1 1.1.1 Koncessioner indtil omkring 1980...1 1.1.2 Ny lovgivning i 1970'erne...1 1.2 Ny lovgivning,

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Forslag til organisationsplan for et trafikselskab

Forslag til organisationsplan for et trafikselskab Forslag til organisationsplan for et trafikselskab 1. januar 2007 skal der være (mindst) 1 trafikselskab i funktion i Region Midtjylland. Der er tale om en ny myndighed, som på vegne af regionen og kommunerne

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Miljø- og teknik Dato: Reference: Anders Brinch Larsen Direkte telefon: 89 59 10 07 E-mail: anbl@norddjurs.dk Journalnr.: 13.05.16K04 Acdre: 08/17767 Trafikplan

Læs mere

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport Susanne Krawack Trekantområdet Drivkræfterne bag. Trafikstigning Større forbrug Flere biler DK: 360 biler/1000 indb. S og D: 550 575 biler/ 1000

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 TDP 14. Høring om trafikplan for jernbanen 2008-2018 Indstilling: Direktionen indstiller, at Movia afgiver høringssvar vedrørende

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Busalternativer til Vestbanen

Busalternativer til Vestbanen 12. november 2009 Busalternativer til Vestbanen I den netop vedtagne trafikplan for Sydtrafik er det forudsat, at der i planperioden (2009-2012) er fortsat togdrift på Vestbanen, og at togkørslen i 2011

Læs mere

Et resumé af. Trafikplan for Nordjylland 2009-12. - side -

Et resumé af. Trafikplan for Nordjylland 2009-12. - side - Et resumé af Trafikplan for Nordjylland 2009-12 - side - Resumé af Trafikplan for Nordjylland 2009-12 Udgiver: Nordjyllands Trafikselskab Tekst og grafik: Tetraplan A/S og NT Redigeret af: Journalist Tinka

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2016 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2016... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Midttrafik har nu gennemgået jeres udkast til togkøreplanerne for K11.

Midttrafik har nu gennemgået jeres udkast til togkøreplanerne for K11. Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Spørgsmål 1254 Offentligt Fra: Karin Sørensen Sendt: 31. maj 2010 09:19 Til: 'britta.indraccolo@arriva.dk' Emne: Bemærkninger til togkøreplanerne Midttrafik har nu gennemgået

Læs mere

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune 1 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl Disposition Baggrund Screeningsanalysen

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 Trafikplan for jernbanen 2008-2018 Strækninger Region Midtjylland betjenes af følgende statslige jernbanestrækninger (i parentes er anført den del af strækningen, der

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 10

Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 10 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 10 Det regionale rutenet i Region Midtjylland 1. januar 2007 Målsætninger Ruter og ruteøkonomi Væsentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

Region Midtjylland. Høring af statens Trafikplan for jernbanen 2008-2018. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Høring af statens Trafikplan for jernbanen 2008-2018. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Høring af statens Trafikplan for jernbanen 2008-2018 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 7 Trafikstyrelsen Adelgade 13 1304 København K. Regionshuset Viborg

Læs mere

Handicapkørsel. Vejledning til brugere og chauffører

Handicapkørsel. Vejledning til brugere og chauffører Handicapkørsel Vejledning til brugere og chauffører Gældende fra 1. november 2007 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK

FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK DEN KORTE VERSION: Efter Infrastrukturkommissionens betænkning skal der vedtages en investeringsplan. En plan, der omfatter statslige investeringer i fortrinsvis

Læs mere

Din rolle som ejer af et trafikselskab. Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne

Din rolle som ejer af et trafikselskab. Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne 1 Din rolle som ejer af et trafikselskab Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne 2 Indholdsfortegnelse Indhold 02 01 Indledning 03 02 Udfordringer 04 03 Visioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v. 1. Indledning Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 lije@tbst.dk www.tbst.dk Notat Sagsnr. TS50000-00017 Dato 16. september 2015 Høringsnotat Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning

Læs mere

UDFORDRINGER ØKONOMI. Regional Udviklin g i alt. Tilskud til kollektiv trafik. Kollektiv trafiks andel

UDFORDRINGER ØKONOMI. Regional Udviklin g i alt. Tilskud til kollektiv trafik. Kollektiv trafiks andel UDFORDRINGER ØKONOMI Region Midtjylland ønsker at fastholde en maksimal ramme på ca 51 % af Regional Udviklings budget Øgede udgifter bus-tog samarbejde (flere passagerer i tog) Øgede omkostninger rejsekort

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. maj 2008 1-00-3-08 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23.

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-10-09 Dato: 03.09.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. september 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale TF 1.2 øst, Nytorv 11, 6000 Kolding Medlemmer:

Læs mere

Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole.

Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. : Kollektiv trafik i Nordfyn Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Ved ændring af skolestrukturen i 2012,

Læs mere

Flextur, fordi Danmark er mere end København. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014

Flextur, fordi Danmark er mere end København. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014 Flextur, fordi Danmark er mere end København Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014 Flextur, fordi Danmark er mere end København Movia er Danmarks største trafikselskab og har hovedstaden

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg?

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Gennemgang af det trafikale oplæg - og hvad med efter 2030? Anders H. Kaas 18. november 2014 Agenda Før 2030 Hvordan kan man udnytte den eksisterende infrastruktur

Læs mere

Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen.

Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen. Bestyrelsesmøde, den 29. juni 2011 Dagsordensnr.: 46/11, bilag nr.: 1 J.nr.: 30 90 01 2 11 Troels Keilgaard Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen. Formålet med dette notat er at

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Strategioplæg for kollektiv trafik til offentlig

Læs mere

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Mandag den

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Mandag den REFERAT Seniorrådet Mødedato: Mandag den 22-06-2009 Mødested: 219 (1.sal) Rådhuset, Gåskærgade 26-28, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Seniorrådet,

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen.

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. Udarbejdet af en arbejdsgruppe med: Lars Bach, Esbjerg Kommune, Jørgen Lindberg, Vejle

Læs mere

Trafikplan for kollektiv trafik i Haderslev kommune

Trafikplan for kollektiv trafik i Haderslev kommune FORSLAG Trafikplan for kollektiv trafik i Haderslev kommune September 2011 Trafikplan for kollektiv trafik i Haderslev kommune er udarbejdet i 2011 af Haderslev Kommune i samarbejde med konsulent Jørgen

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Udgiver: Sydtrafiks sekretariat tlf: 7660 8600 www.sydtrafik.dk Ansvarshavende redaktør: Direktør H.C. Bonde redaktion: Informationsmedarbejder Karen Stoustrup

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde 23. april 2014 Der er i 2. runde udmøntet for 26,4 mio. kr. til 11 projekter. I pulje til forbedring af den kollektive

Læs mere