Internt regnskab for. Dansk Socialrådgiverforening Region SYD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internt regnskab for. Dansk Socialrådgiverforening Region SYD"

Transkript

1 Internt regnskab for Dansk Socialrådgiverforening Region SYD 2010 Version 7. udarbejdet af KA den 23. marts 2011 med Region Syds ledelsesberetning tilføjet den 30.marts 2011

2 Indholdsfortegnelse Side Regionens oplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse for Balance pr Noter 13 Region SYD Side 2

3 Regionens oplysninger Region Dansk Socialrådgiverforening Region Syd Vesterballevej 3 A, Eritsø 7000 Fredericia CVR - nr Telefon Telefax Internet Formål Regionbestyrelse Foreningens formål er at varetage og virke for medlemmernes økonomiske og faglige interesser Valgt ved urafstemning - Regionsformand Anne Birgit Jørgensen Valgt på regionsgeneralforsamlingen - Hanne Ryelund Sørensen - Birthe Lilian Povlsen - Berit Wolff - Allan Zacho Heier Larsson - Lisbeth Bagge Brøndum - Brita Rosenkrantz Søndergaard - Lone Pedersen Vorret - Mette Henriksen - Ditte Maja Fribæk - Jesper Nissen Udpeget af studenterorganisationerne - Helle M. P. Pfeffer - - Christoffer Appel Hansen - Peter Christian Lorkiwitz Hansen Daglig ledelse Kontorleder Kjeld Østergaard-Jensen Kritisk revisor Mads Edwards Region SYD Side 3

4 Ledelsespåtegning Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt internt regnskab for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 for Dansk Socialrådgiverforening Region SYD. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven med de fravigelser, der fremgår af anvendt regnskabspraksis. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssigt, således at regnskabet giver et retvisende billede af regionens resultat. Det interne regnskab er godkendt på regionsbestyrelsesmødet den XX april Regnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Fredericia den 30. marts 2011 Regionsbestyrelse Anne Birgit Jørgensen (formand) Lisbeth B. Brøndum Lone Pedersen Vorret Birthe L Povlsen Brita R. Søndergaard Mette Henriksen Berit Wolff Ditte Maja Fribæk Jesper Nissen Hanne R. Sørensen Allan Z. H. Larsson Helle M. P. Pfeffer Christoffer A. Hansen Peter C. L. Hansen Daglig ledelse Kjeld Østergaard-Jensen ( kontorleder) Region SYD Side 4

5 Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Antal registrerede medlemmer pr. 1. september Resultatopgørelse(t.kr.) Primære indtægter Driftsresultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Årets resultat Balance(t.kr) Egenkapital Regnskabsmæssige nøgletal i % Overskudsgrad 4,0 7,9 2,4 2,7-13,6 Omkostningsgrad 96,0 92,1 97,1 97,3 113,6 Generel udvikling For regnskabsåret 2010 budgetterede regionsbestyrelsen med et overskud på kr. Regnskabet for 2010 udviser et overskud på kr., hvilket er et lidt større overskud end forventet. Overskuddet skyldes først og fremmest besparelser på kontoen for kørsel, som en konsekvens af HB beslutningen om at sænke en del af kørselsgodtgørelserne til statens lave takst, faldende udgifter til IT og datatransmission samt telefoni. Her er der tale om faldende takster ikke faldende forbrug. Region Syd har nu på grund af årets overskud en solid økonomi med en egenkapital på kr., hvilket er det maksimale beløb egenkapitalen kan udgøre. Det svarer til 10% af det årlige driftsstilskud fra DS. Generelt kan det konkluderes, at der har været en tilfredsstillende styring af økonomien. Den politiske organisation Der har i 2010 været et mindre forbrug på de politiske konti på ca kr. Dette skyldes et mindre forbrug på kontoen for drift af regionsbestyrelsen samt kontoen for uforudsete udgifter. Samtidig har udgiften til generalforsamlingen været underbudgetteret. Vi har tidligere konteret udsendelsen af invitation til generalforsamlingen og beretningen til alle Region SYD Side 5

6 Anvendt regnskabspraksis medlemmer på kontoen for porto. Fra 2010 konteres den på generalforsamlingskontoen. Det forhold er der taget højde for i budgettet for Faglige aktiviteter Vedrørende faglige aktiviteter har der været et mindre forbrug på kontoen for medlemsarrangementer ca kr., hvilket ikke skyldes et faldende aktivitetsniveau, men at udgifterne i forbindelse med arrangementer er faldet væsentlig, efter at vi er flyttet til de nye lokaler i Snoghøj, hvor selv arrangementer med op imod 100 deltagere kan afvikles i egne lokaler. Der er trods markedsføring for tilskud til klubaktiviteter ikke i 2010 indkommet ansøgninger om tilskud. Dette har fået regionsbestyrelsen til at lempe kriterierne for tilskud, og det er derfor forventningen, at det afsatte beløb i 2011 vil blive anvendt. På kontiene for udgifter til tillidsrepræsentantaktiviteter har der været et beskedent merforbrug på kr, som er trukket på egenkapitalen. Region Syd har et fortsat højt aktivitetsniveau på TR området, idet de regelmæssige TR møder der afholdes på regionskontorerne er meget velbesøgte. Drift administration På driftskontiene har der samlet været et mindre forbrug på knap kr. Der er dog tale om merforbrug på enkelte konti og mindre forbrug på andre, hvilket skyldes at der er forhold, som det ikke har været muligt at forudse, da budgettet blev udarbejdet i Lønkontoen har været budgetteret kr. for høj, hvilket først og fremmest skyldes en lavere lønudvikling end forventet ved budgetlægningen i Kontoen for regulering af feriepenge og fratrædelsesgodtgørelse, der sidste år blev reguleret op med kr. er i år reguleret ned med kr., hvilket er medvirkende til det positive resultat. Ejendomsdriften har været ca kr. dyrere end forventet, hvilket skyldes engangsudgifter til indeklimaundersøgelser i lokalerne i Snoghøj. Desuden er som tidligere nævnt udgifterne til kørselsgodtgørelse, datatrafik og telefoni blevet billigere end budgetteret. Politisk vurdering: Bestyrelsen har igen i år prioriteret møder og aktiviteter for tillidsrepræsentanterne meget højt, ikke mindst fordi tillidsrepræsentanternes fortsat udviser stor interesse for at deltage i disse. Disse aktiviteter kan også betragtes som en investering, idet mange af tillidsrepræsentanterne på længere sigt selv vil kunne løse flere opgaver og sandsynligvis vil forblive længere som tillidsrepræsentant når de føler sig godt serviceret. Region SYD Side 6

7 Anvendt regnskabspraksis Opprioriteringen har givet resultater, idet TR dækningen i Regions Syds område er meget højt, specielt på det kommunale område. Deltagelsen i møderne er meget høj og stigende. Det er således fortsat et stærkt ønske, at kunne fortsætte og gerne udbygge arbejdet for og med tillidsrepræsentanterne. Bestyrelsen vil derfor, som allerede bemærket i seneste års ledelsesrapporter, arbejde for, at HB analyserer forbruget på AKUT fonden og reviderer fordelingsnøglen for trækningsret til AKUT fonden, så trækningsretten fremover afspejler det anlagte aktivitetsniveau. Forventninger til det kommende år Opnormering af en 30 timers konsulentstilling til fuld tid og fastansættelse af vores administrative medarbejder vil betyde at lønkontoen fremadrettet vil blive udnyttet som budgetteret. Der er fortsat fokus på en stram styring af økonomien i de kommende år, således at medlemmerne får mest mulig service for kontingentet. Usædvanlige forhold samt usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling i årsregnskabet. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke foreningens økonomiske stilling. Egenkapitalforhold Balanceposterne indregnes i foreningens samlede årsrapport, og de figurerer således ikke i nærværende regnskab. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og god regnskabsskik. Endvidere er tilvalgt enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Region SYD Side 7

8 Anvendt regnskabspraksis Foreningens samlede regnskab består af Dansk Socialrådgiverforenings centrale aktiviteter, Dansk Socialrådgiverforenings aktionsfond samt Dansk Socialrådgiverforenings 3 regioner. Der er separat udarbejdet interne regnskaber for hver af de 5 enheder. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. RESULTATOPGØRELSEN Indtægter mv. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet. Andre indtægter mv., der vedrører andre perioder, periodiseres. Tilskuddet fra repræsentantskabet indregnes løbende i overensstemmelse med det vedtagne budget. Øvrige tilskud fra Hovedbestyrelsen indregnes når det bevilges. Omkostninger, generelt Omkostninger indregnes i takt med afholdelse. Omkostningerne omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets målsætninger, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger, afskrivninger og øvrige omkostninger. Arbejdsgiverbidraget omfatter bidrag til AER, ATP, barsels- og uddannelsesfonde m.v. og afregning af lønsumsafgift til staten. Resultatopgørelsen er udarbejdet på grundlag af en funktionsopdeling af omkostningerne. De valgte hovedformål er: Den politiske organisation Kontingenter til andre organisationer Faglige aktiviteter Medlemsydelser Drift af kontorer og sekretariat Region SYD Side 8

9 Anvendt regnskabspraksis Formålene omfatter udgifter såsom løn og pension, samt øvrige udgifter mv. Omkostningerne er så vidt muligt henført direkte til de enkelte formål. Hvor det ikke har været muligt at henføre omkostningerne direkte, er der anvendt fordelingsnøgler Afskrivninger Andet udstyr og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Restværdien udgør maksimalt 50 % af værdien ved første indregning. Der foretages lineære afskrivning er baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Øvrigt udstyr og inventar EDB udstyr 4-5 år 3 år Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen. Udstyr og inventargenstande med en anskaffelsespris på under kr. inkl. moms udgiftsføres i anskaffelsesåret. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og gæld, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under a conto skatteordningen m.v. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. BALANCEN Generelt Balanceposterne indregnes i foreningens samlede årsrapport, og figurere således ikke i nærværende regnskab. HOVED- OG NØGLETAL/ SÆRLIGE SPECIFIKATIONER Hoved- og nøgletal for regionen opstilles og præsenteres i henhold til Lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab (Årsregnskabsloven). Kravet om hoved- og nøgletal for de seneste 5 år er opfyldt i det omfang det er praktisk muligt. Manglende opfyldelsesgrad skyldes at foreningen ændrede organisationsstruktur med virkning fra 1.maj Region SYD Side 9

10 Anvendt regnskabspraksis Overskudsgrad =Årets resultat før ekstraordinære poster x 100 Omsætning, Omkostningsgrad= Ordinære omkostninger x 100 Omsætning Region SYD Side 10

11 Resultatopgørelse RESULTATOPGØRELSEN Note Budget 2010 Regnskab 2010 Regnskab 2009 (t.kr.) Tilskud Tilskud til TR virksomhed INDTÆGTER I ALT Den politiske organisation 2, Kontingenter til andre organisationer Faglige aktiviteter - Medlemsarrangementer Landsklubber og faggrupper Udgifter til TR - aktivitet Medlemsydelser Drift af kontorer & sekretariat - Administration Ejendomsdrift/-leje 8, DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER I ALT Afskrivninger Særlige poster / Tab huslejedepositum DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Finansielle indtægter Finansielle udgifter Finansielle poster i alt ÅRETS RESULTAT Disponering af årets resultat: Merforbrug Akutmidler Overført til egenkapital Region SYD Side 11

12 Balanceposter Balanceposter Eventualforpligtigelser: I foreningens officielle årsrapport for 2010 er nedenstående eventualforpligtigelser indarbejdet.. - Fratrædelsesgodtgørelse for politisk valgte. Opnår en tillidsvalgt regionsformand ikke genvalg, erholder vedkommende løn efter opsigelsesvarslet i henhold til Funktionærloven. Dersom vedkommende har været valgt i mere end en valgperiode fordobles fratrædelsesperioden. Fratrædelsesgodtgørelsen udgør maksimalt kr. som er hensat i foreningens officielle regnskab - Fratrædelsesgodtgørelse for ansat personale. I overensstemmelse med indgåede overenskomster mellem Dansk Socialrådgiverforening og HK, DJØF, er der aftalt fratrædelsesordninger for personale ansat ved regionen. Forpligtigelsen som for 2010 udgør ca kr. er indarbejdet i regionens interne regnskab, og er hensat i foreningens officielle regnskab. - Feriepengeforpligtigelser mv. Der er hensat midler til feriepenge ved fratrædelser. Reguleringen af forpligtigelsen er indarbejdet i regionens interne regnskab. Forpligtigelsen for regionen udgør maksimalt kr. og er hensat i foreningens officielle regnskab. Øvrige forpligtigelser: I foreningens officielle årsrapport for 2010 er nedenstående aftaler indarbejdet - Lejeaftaler Der er indgået kontrakt om lejemål i Fredericia og Odense. Huslejen indgår i regionens interne regnskab for Lejemålet i Odense kan først opsiges inkl. 12 måneders varsel, hvorimod lejemålet i Fredericia er uopsigeligt indtil inkl. 12 måneders varsel. Egenkapital: I foreningens officielle årsrapport for 2010 er henlagt og indarbejdet til regionens disposition. Egenkapital 1/ Reguleringer i øvrigt Årets resultat Egenkapital 31/ Region SYD Reguleringer egenkapital Afsat til videokonferenceudstyr Reg. egenkapital til 10% af tilskud Reg. Akut Årets resultat Total Region SYD Side 12

13 3 Noter NOTER Budget 2010 Regnskab 2010 Regnskab 2009 (t.kr.) 1 Tilskud til TR uddannelsen AKUT Fonden Den politiske organisation Formænd og forretningsudvalg lønninger Formænd og forretningsudvalg Hensættelse til fratrædelse Repræsentantskabet/Hovedbestyrelsen Repræsentantskabsmøde Forretningsudvalg/Regionsbestyrelser Generalforsamling Regionsbestyrelsesmøder mv Regionsformanden Uforudsete udgifter og aktiviteter Møder med andre organisationer Kontingenter til andre organisationer Andre organisationer Faglige aktiviteter Medlemsarrangementer Markedsføring Kurser og seminarer Klubtilskud Rekruttering og fastholdelse Udgifter til tillidsrepræsentants aktiviteter AKUT finansierede faglige aktiviteter Regionale TR- aktiviteter Regionale TR- møder TR kontorbistand Udligning / årsafslutning Medlemsydelser Krisehjælp / rådgivning Arbejdsskadessager Region SYD Side 13

14 3 Noter NOTER Budget 2010 Regnskab 2010 Regnskab 2009 (t.kr.) 7 Administration Lønninger (inkl. refusioner) Arbejdsgiverbidrag Reg. feriepenge- og fratrædelsesg Udligning vedr. sygdom og barsel Administrationsomkostninger Anskaffelser Ejendomsdrift/-leje Drift/leje Reparation og vedligeholdsudgifter Renholdelse Ejendommen i øvrig Samlede lønninger inkl. politisk valgte Lønninger inkl. vikarudgifter, refusioner, pensioner, arbejdsgiverbidrag og hensættelser Afskrivninger IT udstyr Driftsmaterialer & inventar Finansielle indtægter Renteindtægter Finansielle udgifter Renteudgifter Region SYD Side 14

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent 2 Hejrevej 43 2400 København CVR-nr. 19 17 48 83 Årsrapport 2012 (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013 Anne Lindhardt Dirigent Indholdsfortegnelse Side Nøgletalsoversigt 2008-2012

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006

DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om skolen 1 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 DANSK SYGEPLEJERÅD

ÅRSRAPPORT 2012 DANSK SYGEPLEJERÅD ÅRSRAPPORT 2012 DANSK SYGEPLEJERÅD 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Dansk Sygeplejeråd... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 6 Ledelsesberetning for Dansk Sygeplejeråd...

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2011 7. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

pwc Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 70 82 18

pwc Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 70 82 18 Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 70 82 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2011/2012

Årsrapport for 2011/2012 Årsrapport for 2011/2012 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

Deloitte. SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret 01.04.2010-31.03.

Deloitte. SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret 01.04.2010-31.03. Deloitte. Deloitte StatsautoriseretRevisionsaktieselskab CVR-nr. 2421 3714 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 102030 Telefax 36 102040 www.deloitte.dk SikkerhedsBranchen (Den Danske

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 INDHOLD Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Årsregnskab 1. januar 31. december 2013 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008 Deloitte S1a1sau!oriseret Revisionsaktiesb CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr. 29553831 Årsrapport

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere