Kirk Revisionspartnerselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirk Revisionspartnerselskab"

Transkript

1 Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kro A/S Rougsøvej Ørsted Internt regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks Gade Randers C Tlf Fax Mail

2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors reviewerklæring 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 2. september december Balance 31. december 10 Noter til årsrapporten 12 Side 2 af 14

3 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt det interne regnskab for 2013/14 for Ørsted Kro A/S. Det interne regnskab er aflagt med udgangspunkt i selskabets årsrapport og suppleret med yderligere oplysninger og specifikationer. Det er vores opfattelse, at det interne regnskab er udarbejdet i overensstemmelse med den af ledelsen valgte regnskabspraksis. Ørsted, den 13. marts Direktion Johnny Engel Andersen Bestyrelse Dag Peter Glavind Kristiansen Torben Spanggaard Bach Peter Krause Sørensen Flemming Colding Seiersen Gitte Dahlerup Pia Kempel Kusk Tietzel Johnny Engel Andersen Side 3 af 14

4 Den uafhængige revisors reviewerklæring Til ledelsen i Ørsted Kro A/S Vi har udført review af det interne regnskab for Ørsted Kro A/S for perioden 2. september december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Ledelsens ansvar for det interne regnskab Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af det interne regnskab i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et internt regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om det interne regnskab. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav. Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om det interne regnskab. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at det interne regnskab ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Supplerende oplysning om anvendt regnskabspraksis Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på det interne regnskabs afsnit om anvendt regnskabspraksis. Det interne regnskab er udarbejdet med henblik på at opfylde ledelsens krav til regnskabsinformationer. Det interne regnskab kan være uegnet til andet formål. Randers C, den 13. marts 2015 Kirk Revisionspartnerselskab Kurt Telling Jørgensen Registreret revisor FSR danske revisorer Side 4 af 14

5 Selskabsoplysninger Selskabet Ørsted Kro A/S Rougsøvej Ørsted CVR-nr.: Etableret: Hjemstedskommune: Regnskabsår: september 2013 Norddjurs 1. januar december Bestyrelse Dag Peter Glavind Kristiansen Torben Spanggaard Bach Peter Krause Sørensen Flemming Colding Seiersen Gitte Dahlerup Pia Kempel Kusk Tietzel Johnny Engel Andersen Direktion Johnny Engel Andersen Revisor Pengeinstitut Kirk Revisionspartnerselskab Niels Brocks Gade 12, Randers C Djurslands Bank Sparekassen Kronjylland Hovedaktivitet Generalforsamling Selskabets formål er at erhverve fast ejendom i Ørsted by med henblik på fortsat drift af kro, samt anden hermed naturligt beslægtet virksomhed. Formålet er endvidere, at sikre et lokalt samlingssted for områdets borgere og foreninger, bl.a. til møder, folkelige fester og sammenkomster, samt forskellige kulturelle aktiviteter. Ordinær generalforsamling afholdes 13. marts 2015 på selskabets adresse. Side 5 af 14

6 Ledelsesberetning Selskabets væsentligste aktiviteter Vedrørende selskabets aktiviteter henvises til omtalen af hovedaktiviteten på side 5. Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold Regnskabsåret 2013/14 der omfatter en regnskabsperiode på næsten16 måneder, er påvirket af at der er tale om et etableringsår. Driften udviser et underskud på t 412. I resultatet indgår t 59 som omfatter advokatassistance i forbindelse med køb af ejendommen og stiftelsen af selskabet. I resultatet er ligeledes fratrukket t 281 som omfatter nedskrivning på udlån til Ørsted Kros Venner. På baggrund af ovenstående anses periodens resultat for tilfredsstillende. Den forventede udvikling Der forventes et positivt resultat for Side 6 af 14

7 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Det interne regnskab er aflagt med udgangspunkt i selskabets årsrapport og årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. I forhold hertil er der suppleret med yderligere oplysninger og specifikationer ligesom resultatopgørelsen er opstillet efter dækningsbidragsmetoden. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: Generelt om indregning og måling Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Ligeledes indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af- og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. RESULTATOPGØRELSEN Indtægter Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Indtægter indregnes ekskl. moms og afgifter og med fradrag af afgivne rabatter i forbindelse med salget. Udgifter Udgifter omfatter årets udgifter i forbindelse med driften af ejendommen. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager incl. feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring med fradrag af eventuelle refusioner fra offentlige myndigheder. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til markedsføring og administration samt tab på debitorer m.v. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter. Skat af årets resultat Skat af årets resultat omfatter årets aktuelle skat samt forskydning i udskudt skat. Den del af årets skat, der kan henføres til årets resultat indregnes i resultatopgørelsen medens den del, der kan henføres til bevægelser direkte på egenkapitalen, indregnes under egenkapital. Side 7 af 14

8 Anvendt regnskabspraksis BALANCEN Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger beregnes af aktivernes kostpris med fradrag af eventuel restværdi og foretages med lige store årlige beløb over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Bygninger Inventar 30 år 3-5 år I anskaffelses- og salgsåret foretages forholdsmæssig afskrivning. Der afskrives ikke på grunde. Fortjeneste og tab ved afståelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivninger foretages på grundlag af individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Likvide beholdninger Posten omfatter kontante beholdninger og indeståender i pengeinstitutter. Selskabsskat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte a contoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der er gældende på balancedagen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 23,5%. Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser, der omfatter gæld til kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte omkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris. Øvrige gældsforpligtelser måles til den nominelle værdi af forpligtelsen. Side 8 af 14

9 Resultatopgørelse 2. september december 2014 Note 2013/14 Indtægter Udgifter Bruttofortjeneste Lønninger og personaleomkostninger 2 0 Dækningsbidrag Administrationsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter 126 Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat 6 0 Årets resultat Resultatdisponering Årets resultat Til disposition Forslag til resultatdisponering Overført til næste år I alt Side 9 af 14

10 Balance 31. december Note Aktiver Grunde og bygninger Inventar Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Udskudt skatteaktiv 8 0 Andre tilgodehavender 9 0 Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 10 af 14

11 Balance 31. december Note Passiver Virksomhedskapital Overført resultat Egenkapital i alt Hensættelse til udskudt skat 12 0 Hensatte forpligtelser i alt 0 Afsat revisor Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Eventualposter m.v. 14 Nærtstående parter 15 Side 11 af 14

12 Noter til årsrapporten 1 Udgifter 2013/14 Forsikringer Ejendomsskatter Vedligeholdelse Udgifter i alt Lønninger og personaleomkostninger 2013/14 Produktionsløn Feriepengeforpligtelse, ultimo AMP pension Arbejdsskadeforsikring ATP-bidrag Befordringsgodtgørelse Databehandling løn Lønomkostninger overført Ørsted Kros Venner Løntilskud Lønninger og personaleomkostninger i alt 0 3 Administrationsomkostninger 2013/14 Revisorhonorar Advokathonorar Administrationsomkostninger i alt Afskrivninger 2013/14 Bygninger Inventar Nedskrivning tilgodehavender Ørsted Kros Venner Afskrivninger i alt Finansielle omkostninger 2013/14 Gebyrer 30 Gebyrer, ikke skattemæssigt fradrag 866 Finansielle omkostninger i alt 896 Side 12 af 14

13 Noter til årsrapporten 6 Skat af årets resultat 2013/14 Årets udskudte skat Regulering af udskudt skatteaktiv Skat af årets resultat i alt 0 7 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Inventar Kostpris primo 0 0 Årets tilgang Kostpris ultimo Afskrivninger primo 0 0 Årets af- og nedskrivninger Afskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi, ultimo Udskudt skatteaktiv Udskudt skat, skatteaktiv Værdiregulering skatteaktiv Udskudt skatteaktiv i alt 0 9 Andre tilgodehavender Tilgodehavende Ørsted Kros Venner Hensat til imødegåelse af tab Andre tilgodehavender i alt 0 10 Likvide beholdninger Djurslands Bank Sparekassen Kronjylland Djurslands Bank Likvide beholdninger i alt Side 13 af 14

14 Noter til årsrapporten 11 Egenkapital Virksomheds- kapital Overført resultat Saldo primo 0 0 Kontant kapitaludvidelse Årets resultat Egenkapital ultimo Virksomhedskapitalen består af anparter á Hensættelse til udskudt skat Årets ændring i hensættelse til udskudt skat Overført til skatteaktiv Hensættelser til udskudt skat, ultimo 0 13 Anden gæld Skyldig moms Skyldig A-skat og AM-bidrag Skyldig ATP Skyldige feriepenge Afsat skyldige feriepengeforpligtelser Anden gæld i alt Eventualposter m.v. Ingen. 15 Nærtstående parter Ørsted Kro A/S s nærtstående parter omfatter følgende: Ørsted Kros Venner. Side 14 af 14

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT

SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere