DDA Datamateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-21384 --------- Datamateriale -------------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra 'Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002', som oprindelig blev indsamlet af Arbejdsmiljøinstituttet, Arbejds- og Miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital samt afdelingerne E og M, Bispebjerg Hospital. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-21384). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som sender et eksemplar videre til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-21384: Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, Primærundersøger: Seniorforsker Nils Fallentin. DDA udgave (ved Karin Anette Andersen og Heidi Wittendorff Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (469 respondenter, 467 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (*** pp.). Den foreliggende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Arbejdsmiljøinstituttet, Arbejds- og Milljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital samt afdelingerne E og M, Bispebjerg Hospital. Data og de nødvendige beskrivende dokumenter blev af leveret til DDA i oktober 2007 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er udført af Karin Anette Andersen og Heidi Wittendorff Jensen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-21384: Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, base-

3 line, Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem videnskabelige databanker. Den efterfølgende læsevejledning kan være en hjælp til at bruge publikationen. Denne er, bortset fra det spørgeskema som er optrykt bagest, fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV April 2008 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden

4 en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA

5 udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en

6 beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002

7 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): sundhed og trivsel. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Helbred; Nakkesmerte; Rygsmerte; Skuldersmerte; Smerte; Sundhedsforhold; Sundhedssektor; Trivsel. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-21384: Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, Primærundersøger: Seniorforsker Nils Fallentin. DDA-21384, 1. udgave (ved Karin Anette Andersen og Heidi Wittendorff Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (469 respondenter, 467 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation ( *** pp.). Donor (afleverende instans): NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Lersø Parkallé 105, 2100 KØBENHAVN Ø. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Nils Fallentin. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Lersø Parkallé 105, 2100 KØBENHAVN Ø. Dataindsamler: Nils Fallentin. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Lersø Parkallé 105, 2100 KØBENHAVN Ø. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsen havde til formål at belyse arbejdsvilkår og arbejdsforhold for ansatte i to afdelinger (E og M) på Bispebjerg Hospital. Baggrund for projektet er et ønske om at sætte fokus på samspillet mellem fysiske og psykosociale arbejdsmiljøfaktorer i forhold til generelt helbred, psykisk velvære og bevægeapparatbesvær. Formålet var at få en bedre forståelse for dette samspil og for hvilke forebyggende aktiviteter det kan være hensigtsmæssigt at sætte i værk. Undersøgelsen udførtes i samarbejde mellem Arbejdsmiljøinstituttet, Arbejds- og Miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital samt afdelingerne E og M, Bispebjerg Hospital. Projektet gennemførtes med godkendelse af Datatilsynet og Videnskabsetisk Komite og er økonomisk støttet af puljemidler fra Beskæftigelsesministeriet. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Datasættets størrelse: 469 respondenter; 467 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 106 spørgeskemaspørgsmål/tests; Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på

8 periode: Dimensioner i tid: Panel studie. Denne undersøgelse efterfølges af: DDA-21604: Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, follow-up, Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: Ansatte på afdelingerne E og M, Bispebjerg Hospital. Udvælgelsesprocedurer: Totaltælling. Undersøgelsens geografiske univers: lokal. Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Medtagne karakteristika fra dataindsamlingssituationen: respondentens samarbejdsvilje. BETINGELSER VED REANALYSE Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS; STATA. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: Andre adgangsbetingelser. Adgangstilladelse indhentes hos: Rigsarkivet. Rigsdagsgården 9, 1218 KØBENHAVN K. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Styregruppen Projekt Sunde arbejdspladser i hospitalssektoren: Sunde Arbejdspladser i Hospitalssektoren. Bispebjerg Hospital; pp. 1-31; MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand. Husstandens karakteristika: børn tilstede. Arbejdssted: Afdeling E og M, Bispebjerg Hospital. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode). INDLEDNING

9 Denne undersøgelse er foretaget af Arbejdsmiljøinstituttet, Arbejds- og miljømedicinskklinik, Bispebjerg Hospital, samt afdelingerne E og M, Bispebjerg Hospital Fra seniorforsker Nils Fallentin, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Lersø Parkalle 105, 2100 Kbh Ø, modtog DDA en datafil i SPSS med tilhørende dokumentation i form af de relevante spørgeskemaer. I DDA er der foretaget en "oparbejdning" af datafilen til et fuldt dokumenteret OSIRIS-datasæt samt konstruktionen af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA's to standardvariable (V1 og V2), som indeholder undersøgelsens DDA-nummer (21384) og respondentens sekvensnummer inden for datafilen, er blevet indlagt i datasættet. Manglende data og filtre Der er foretaget nogle rekodninger, således at hele materialet opfylder DDA's standard, hvilket vil sige, at koden 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde) angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent i den givne variabel (uoplystkategorien). Ligeledes er irrelevantkategorien konsekvent kodet 10 (100, 1000 osv.). Denne kategori er anvendt ved filtrerede variable. Eksempelvis kan nævnes at variablen V13 er filtreret af V11, hvilket angives i toppen af den filtrerede variable således: FILTER: V11. Kodebogens opbygning Det er overalt blevet tilstræbt at følge spørgeskemaernes struktur. Kodebogens opbygning er herefter som følger: V1 DDA-studienummer V2 DDA-løbenummer V3 Identifiaktionsnummer V4-V15 Spørgsmål om ansættelsesforhold V16-V59 Spørgsmål om helbred og trivsel V60-V111 Spørgsmål om bevægeapparatbesvær V112-V197 Spørgsmål om psykisk arbejdsmiljø V198-V225 Spørgsmål om fysisk arbejdsmiljø

10 V226-V228 Spørgsmål om arbejdsevne V229-V247 Spørgsmål om fritid, fysisk kapacitet og levevaner V248-V264 Spørgsmål om baggrund og sociale forhold V265-V467 Konstruerede variable Inden for hver enkelt variabel er det tilstræbt at bringe den fuldstændige spørgsmålstekst fra spørgeskemaet. KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA-studienummer Variablen har for alle respondenter V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 3 DDA-løbenummer Variablen er kodet i intervallet V0003 IDENTIFIKATIONSNUMMER start 9, bredde 4 Identifikationsnummer Variablen er kodet i intervallet SPØRGESKEMASPØRGSMÅL SPØRGSMÅL OM ANSÆTTELSESFORHOLD

11 V0004 AFDELING start 13 Afdeling % antal kode Afdeling M Afdeling E V0005 AFSNIT start 14, manglende data: = 99 Spm. 1: Hvilket afsnit arbejder du i? Afsnit E Afsnit E Afsnit E Afsnit E Afsnit E Afsnit E Afsnit E Afsnit E Afsnit E Afsnit E Afsnit E Afsnit E Afsnit E Afsnit E Afsnit E Distriktspsykiatrisk Center, Bispebjerg Distriktspsykiatrisk Center, Ydre Nørrebro Distriktspsykiatrisk Center, Brønshøj Distriktspsykiatrisk Center, Ydre Østerbro Udokumenteret Afsnit M Afsnit M Afsnit M Afsnit M Afsnit MMO Uoplyst svarprocent: 85 V0006 STILLING/ARB.FUNKTION

12 start 16, manglende data: = 99 Spm. 2: Hvad er din nuværende stilling/arbejdsfunktion? Afs. M, Klinisk oversygeplejerske Afs. E, Afdelingssygeplejerske Afs. M, Afdelingssygeplejerske Afs. E, Sygeplejerske Afs. M, Klinisk sygeplejespecialist Afs. E, Social og sundhedsassistent Afs. M, Sygeplejerske Afs. E, Sygehjælper Afs. M, Social og sundhedsassistent Afs. E, Plejer Afs. M, Sygehhjælper Afs. E, Psykolog Afs. M, Ernæringsspecialist Afs. E, Fysioterapeut Afs. M, Portør Afs. E, Ergoterapeut Afs. M, Fysioterapeut Afs. E, Socialrådgiver Afs. M, Sekretær Afs. E, Lægesekretær Afs. M, Overlæge Afs. E, Portør Afs. M, Afdelingslæge Afs. E, Overlæge Afs. M, Reservelæge Afs. E, Afdelingslæge Afs. M, Andet, skriv hvad: Afs. E, Reservelæge Afs. E, Andet, skriv hvad: Uoplyst svarprocent: 97 V0007 STILLING - ANDET, SKRIV start 18, bredde 100, tekstfelt FILTER: V6 Spm. 2. Hvad er din nuværende stilling/arbejdsfunktion? Andet, skriv hvad: Variablen er en tekst Blanke = uoplyst/irrelevant (435 tilfælde) V0008 ANSAT I AFSNIT - ÅR start 118, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 3: Hvor længe har du været ansat i dit nuværende

13 afsnit? Ca. år og måneder År: Variablen er kodet i intervallet = uoplyst (85 tilfælde) V0009 ANSAT I AFSNIT - MDR start 120, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 3: Hvor længe har du været ansat i dit nuværende afsnit? Ca. år og måneder Måneder: Variablen er kodet i intervallet = uoplyst (101 tilfælde) V0010 ANSAT SUND.VÆSEN - ÅR start 122, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 4: Hvor længe har du været ansat i sundhedsvæsnet? Ca. år og måneder År: Variablen er kodet i intervallet = uoplyst (36 tilfælde) V0011 ANSAT SUND.VÆSEN - MDR start 124, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 4: Hvor længe har du været ansat i sundhedsvæsnet? Ca. år og måneder Måneder: Variablen er kodet i intervallet = uoplyst (218 tilfælde) V0012 ANTAL ARB.TIMER PER UGE start 126, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 5: Hvor mange timer om ugen arbejder du? (medregn også overarbejde, merarbejde, ekstrajob) Timer: Variablen er kodet i intervallet 2-70

14 99 = uoplyst (16 tilfælde) V0013 ARBEJDSTID start 128, manglende data: = 9 Spm. 6: Hvordan er din arbejdstid? (Sæt kun ét kryds) Fast dagarbejde Fast aftenarbejde Fast natarbejde Skiftende arbejdstider Uoplyst svarprocent: 98 V0014 PATIENTKONTAKT/UGE start 129, manglende data: = 9 Spm. 7: Hvor meget kontakt med patienterne har du gennemsnitligt på en arbejdsuge? (Sæt kun ét kryds) Hele eller næsten hele arbejdstiden Halvdelen eller mere end halvdelen af arbejdstiden Mindre end halvdelen af arbejdstiden Ingen patientkontakt Uoplyst svarprocent: 98 V0015 PATIENTFORFLYTNINGER start 130, manglende data: = 9 Spm. 8: Udfører du patientforflytninger (patient-"løft") - eller andre lignende patienthåndteringer i dit daglige arbejde? (Sæt kun ét kryds) Nej, aldrig Sjældent gange dagligt gange dagligt Mere end 10 gange dagligt Uoplyst

15 svarprocent: 98 SPØRGSMÅL OM HELBRED OG TRIVSEL V0016 HELBRED ALT I ALT start 131, manglende data: = 9 Spm. 9: Hvordan synes du dit helbred er alt i alt? (Sæt kun ét kryds) Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt Uoplyst svarprocent: 98 V0017 LETTERE SYG END ANDRE start 132, manglende data: = 9 Spm. 10: Hvor rigtige eller forkerte er de følgende udsagn for dit vedkommende. (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 10.a: Jeg bliver nok lidt lettere syg end andre Helt rigtigt Overvejende rigtigt Ved ikke Overvejende forkert Helt forkert Uoplyst svarprocent: 94 V0018 LIGE SÅ RASK SOM ANDRE start 133, manglende data: = 9 Spm. 10: Hvor rigtige eller forkerte er de følgende ud-

16 sagn for dit vedkommende. (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 10.b: Jeg er lige så rask som enhver anden, jeg kender Helt rigtigt Overvejende rigtigt Ved ikke Overvejende forkert Helt forkert Uoplyst svarprocent: 96 V0019 HELBRED BLIVER DÅRLIGERE start 134, manglende data: = 9 Spm. 10: Hvor rigtige eller forkerte er de følgende udsagn for dit vedkommende. (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 10.c: Jeg forventer, at mit helbred bliver dårligere Helt rigtigt Overvejende rigtigt Ved ikke Overvejende forkert Helt forkert Uoplyst svarprocent: 94 V0020 HELBRED ER FREMRAGENDE start 135, manglende data: = 9 Spm. 10: Hvor rigtige eller forkerte er de følgende udsagn for dit vedkommende. (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 10.d: Mit helbred er fremragende Helt rigtigt Overvejende rigtigt Ved ikke Overvejende forkert Helt forkert Uoplyst svarprocent: 94

17 V0021 VELOPLAGT, FULD AF LIV start 136, manglende data: = 9 Spm. 11: Disse spørgsmål handler om, hvordan du har haft det de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden de sidste 4 uger - (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 11.a: - har du følt dig veloplagt og fuld af liv? Hele tiden Det meste af tiden En del af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Uoplyst svarprocent: 96 V0022 VÆRET MEGET NERVØS start 137, manglende data: = 9 Spm. 11: Disse spørgsmål handler om, hvordan du har haft det de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden de sidste 4 uger - (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 11.b: - har du været meget nervøs? Hele tiden Det meste af tiden En del af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Uoplyst svarprocent: 96 V0023 LANGT NEDE start 138, manglende data: = 9 Spm. 11: Disse spørgsmål handler om, hvordan du har haft det de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden de sidste 4 uger - (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål).

18 Spm. 11.c: - har du været så langt nede at intet kunne opmuntre dig? Hele tiden Det meste af tiden En del af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Uoplyst svarprocent: 96 V0024 ROLIG OG AFSLAPPET start 139, manglende data: = 9 Spm. 11: Disse spørgsmål handler om, hvordan du har haft det de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden de sidste 4 uger - (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 11.d: - har du følt dig rolig og afslappet? Hele tiden Det meste af tiden En del af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Uoplyst svarprocent: 97 V0025 FULD AF ENERGI start 140, manglende data: = 9 Spm. 11: Disse spørgsmål handler om, hvordan du har haft det de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden de sidste 4 uger - (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 11.e: - har du været fuld af energi? Hele tiden Det meste af tiden En del af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt

19 Uoplyst svarprocent: 97 V0026 TRIST TIL MODE start 141, manglende data: = 9 Spm. 11: Disse spørgsmål handler om, hvordan du har haft det de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden de sidste 4 uger - (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 11.f: - har du følt dig trist til mode? Hele tiden Det meste af tiden En del af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Uoplyst svarprocent: 96 V0027 FØLT DIG UDSLIDT start 142, manglende data: = 9 Spm. 11: Disse spørgsmål handler om, hvordan du har haft det de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden de sidste 4 uger - (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 11.g: - har du følt dig udslidt? Hele tiden Det meste af tiden En del af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Uoplyst svarprocent: 97 V0028 GLAD OG TILFREDS start 143, manglende data: = 9 Spm. 11: Disse spørgsmål handler om, hvordan du har haft det de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden de sidste 4

20 uger - (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 11.h: - har du været glad og tilfreds? Hele tiden Det meste af tiden En del af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Uoplyst svarprocent: 97 V0029 FØLT DIG TRÆT start 144, manglende data: = 9 Spm. 11: Disse spørgsmål handler om, hvordan du har haft det de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden de sidste 4 uger - (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 11.i: - har du følt dig træt? Hele tiden Det meste af tiden En del af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Uoplyst svarprocent: 97 V0030 MAVEPROBLEMER start 145, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvor stor en del af tiden de sidste 4 uger har du...? (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 12.a: - haft ondt i maven eller problemer med maven? Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig/næsten aldrig

21 Uoplyst svarprocent: 97 V0031 BRYSTSMERTER start 146, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvor stor en del af tiden de sidste 4 uger har du...? (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 12.b: - haft trykken for brystet eller brystsmerter? Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 97 V0032 SVIMMEL start 147, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvor stor en del af tiden de sidste 4 uger har du...? (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 12.c: - været svimmel? Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 97 V0033 MUSKELSPÆNDINGER start 148, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvor stor en del af tiden de sidste 4 uger har du...? (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 12.d: - haft spændinger i forskellige muskler?

22 Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 97 V0034 SPÆNDINGSHOVEDPINE start 149, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvor stor en del af tiden de sidste 4 uger har du...? (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 12.e: - haft almindelig hovedpine (spændingshovedpine)? Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 97 V0035 MIGRÆNE start 150, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvor stor en del af tiden de sidste 4 uger har du...? (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 12.f: - haft migræne? Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 97 V0036 KONCENTRATIONSBESVÆR start 151, manglende data: = 9

23 Spm. 12: Hvor stor en del af tiden de sidste 4 uger har du...? (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 12.g: - haft koncentrationsbesvær? Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 97 V0037 SØVNPROBLEMER start 152, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvor stor en del af tiden de sidste 4 uger har du...? (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 12.h: - haft søvnproblemer Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 97 V0038 SVÆR AT TAGE BESLUTNINGE start 153, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvor stor en del af tiden de sidste 4 uger har du...? (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 12.i: - haft svært ved at tage beslutninger? Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst

24 svarprocent: 97 V0039 SVÆRT VED AT HUSKE start 154, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvor stor en del af tiden de sidste 4 uger har du...? (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 12.j: - haft svært ved at huske? Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 97 V0040 SVÆRT VED AT TÆNKE KLART start 155, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvor stor en del af tiden de sidste 4 uger har du...? (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 12.k: - haft svært ved at tænke klart? Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 97 V0041 IKKE ORKET ANDRE start 156, manglende data: = 9 Spm. 13: Hvor godt har det følgende passet på dig i de sidste 4 uger? (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 13.a: Jeg har ikke orket at beskæftige mig med andre

25 Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde Passer lidt Passer ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0042 IKKE TIL TID FORNØJELSER start 157, manglende data: = 9 Spm. 13: Hvor godt har det følgende passet på dig i de sidste 4 uger? (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 13.b: Jeg har ikke haft tid til afslapning eller fornøjelser Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde Passer lidt Passer ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0043 LETTERE IRRITABEL start 158, manglende data: = 9 Spm. 13: Hvor godt har det følgende passet på dig i de sidste 4 uger? (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 13.c: Jeg har været lettere irritabel Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde Passer lidt Passer ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0044 INITIATIVLØS start 159, manglende data: = 9

26 Spm. 13: Hvor godt har det følgende passet på dig i de sidste 4 uger? (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 13.d: Jeg har været initiativløs Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde Passer lidt Passer ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0045 UDMATTES AF DIT ARBEJDE start 160, manglende data: = 9 Spm. 14: Disse spørgsmål handler om at være udkørt i arbejdet: (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 14.a: Udmatter dit arbejde dig følelsesmæssigt? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 96 V0046 ARBEJDE BELASTENDE start 161, manglende data: = 9 Spm. 14: Disse spørgsmål handler om at være udkørt i arbejdet: (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 14.b: Føler du, at det er belastende at arbejde med patienter? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad

27 Uoplyst svarprocent: 96 V0047 FRUSTRERET AF ARBEJDET start 162, manglende data: = 9 Spm. 14: Disse spørgsmål handler om at være udkørt i arbejdet: (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 14.c: Føler du dig frustreret over dit arbejde? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 96 V0048 ARBEJDER TAPPER ENERGI start 163, manglende data: = 9 Spm. 14: Disse spørgsmål handler om at være udkørt i arbejdet: (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 14.d: Bliver du tappet for energi af at arbejde med patienter? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 95 V0049 UDBRÆNDT AF ARBEJDE start 164, manglende data: = 9 Spm. 14: Disse spørgsmål handler om at være udkørt i arbejdet: (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 14.e: Føler du dig udbrændt på grund af dit arbejde?

28 I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 96 V0050 PATIENTARB FRUSTRERENDE start 165, manglende data: = 9 Spm. 14: Disse spørgsmål handler om at være udkørt i arbejdet: (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 14.f: Føler du det er frustrerende at arbejde med patienter? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 96 V0051 GIVER MERE END DU FÅR start 166, manglende data: = 9 Spm. 14: Disse spørgsmål handler om at være udkørt i arbejdet: (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 14.g: Føler du, at du giver mere, end du igen i dit arbejde med patienter? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 96

29 V0052 FØLER DU DIG TRÆT start 167, manglende data: = 9 Spm. 15: De følgende spørgsmål handler om træthed og udmattelse. (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 15.a: Hvor tit føler du dig træt? Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 97 V0053 HVOR TIT FYSISK UDMATTET start 168, manglende data: = 9 Spm. 15: De følgende spørgsmål handler om træthed og udmattelse. (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 15.b: Hvor tit er du fysisk udmattet? Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 97 V0054 TIT FØLELSESMÆSSIG UDMAT start 169, manglende data: = 9 Spm. 15: De følgende spørgsmål handler om træthed og udmattelse. (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 15.c: Hvor tit er du følelsesmæssig udmattet? Altid Ofte Somme tider

30 Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 96 V0055 TÆNKER IKKE KLARE MERE start 170, manglende data: = 9 Spm. 15: De følgende spørgsmål handler om træthed og udmattelse. (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 15.d: Hvor tit tænker du: "Nu kan jeg ikke klare mere"? Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 97 V0056 FØLER DIG UDKØRT start 171, manglende data: = 9 Spm. 15: De følgende spørgsmål handler om træthed og udmattelse. (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål). Spm. 15.e: Hvor tit føler du dig udkørt? Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 97 V0057 SVAG/MODTAGELIG SYGDOM start 172, manglende data: = 9 Spm. 15: De følgende spørgsmål handler om træthed og udmattelse. (Sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål, og besvar venligst alle spørgsmål).

31 Spm. 15.f: Hvor tit føler du dig svag og modtagelig overfor sygdom? Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 97 V0058 ANTAL DAGE SYGEMELDT start 173, bredde 3, manglende data: = 999 Spm. 16: Hvor mange arbejdsdage har du været sygemeldt inden for de sidste 12 måneder? Antal dage, cirka: Variablen er kodet i intervallet = uoplyst (29 tilfælde) V0059 ANT DG ARBEJDE TRODS SYG start 176, bredde 3, manglende data: = 999 Spm. 17: Hvor mange arbejdsdage er du gået på arbejde, selvom du var syg inden for de sidste 12 måneder? Antal dage, cirka: Variablen er kodet i intervallet = uoplyst (47 tilfælde) SPØRGSMÅL OM BEVÆGEAPPARATBESVÆR - Lænderyggen (området på tegningen) --- V0060 SMERTER LÆNDERYGGEN

32 start 179, manglende data: = 9 Spm. 18: Har du nogensinde haft besvær (smerter eller ubehag) i lænderyggen i mindst 3 mdr. i træk? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 97 V0061 ANT X SMERTER LÆNDERYG start 180, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V60 Spm. 18: Har du nogensinde haft besvær (smerter eller ubehag) i lænderyggen i mindst 3 mdr. i træk? Hvis ja, i alt antal perioder á mindst 3 mdr. Variablen er kodet i intervallet = uoplyst (34 tilfælde) 100 = irrelevant (367 tilfælde) V0062 SMERTER LÆNDERYG 12 MDR start 183, manglende data: = 9 Spm. 19: Har du haft besvær (smerte eller ubehag) i lænderyggen indenfor de sidste 12 måneder? (Sæt kun ét kryds) Nej, aldrig (Gå til spørgsmål 24 (V68)) Ja, men sjældent Ja, nogle gange Ja, ofte Ja, meget ofte Uoplyst svarprocent: 98 V0063 SYGEFRAVÆR LÆNDERYG start 184, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V62 Spm. 20: Hvor mange dage har du i løbet af de sidste 12 mdr. haft sygefravær pga. lænderygbesvær (smerter eller ubehag)

33 dage dage dage dage Uoplyst Irrelevant svarprocent: 81 V0064 LÆNDERYG SKIFT ARBEJDE start 186, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V62 Spm. 21: Har du i løbet af de sidste 12 mdr. pga. lænderygbesvær måttet skifte arbejdsfunktioner eller måttet skånes i det daglige arbejde? Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 81 V0065 SKRIV HVORDAN start 188, bredde 100, tekstfelt FILTER: V62 Spm. 21: Har du i løbet af de sidste 12 mdr. pga. lænderygbesvær måttet skifte arbejdsfunktioner eller måttet skånes i det daglige arbejde? Hvis ja, uddyb hvordan: Variablen en tekst Blanke = uoplyst/irrelevant (453 tilfælde) V0066 GRAD AF BESVÆR LÆNDERYG start 288, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V62 Spm. 22: Angiv graden af besvær (smerte eller ubehag) i lænderyggen: (Sæt kryds i den rubrik, der passer bedst for dig. Sæt kun ét kryds) Dit gennemsnitlige besvær inden for de sidste 3 mdr.

34 Slet intet besvær Værst mulige smerte Uoplyst Irrelevant svarprocent: 79 V0067 BESVÆR LÆNDERYG - 1 UGE start 291, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V62 Spm. 23: Har du haft besvær i lænderyggen indenfor de sidste 7 dage? Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 82 Nakken (området på tegningen) V0068 SMERTE NAKKE SIDSTE ÅR start 293, manglende data: = 9 Spm. 24: Har du haft besvær (smerte eller ubehag) i nakken indenfor de sidste 12 måneder? (Sæt kun ét kryds) Nej, aldrig (Gå til spørgsmål 28 (V72)) Ja, men sjældent

35 Ja, nogle gange Ja, ofte Ja, meget ofte Uoplyst svarprocent: 99 V0069 DAGE SYGEFRAVÆR NAKKE start 294, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V68 Spm. 25: Hvor mange dage har du i løbet af de sidste 12 mdr. haft sygefravær pga. besvær (smerter eller ubehag) i nakken? dage dage dage dage Uoplyst Irrelevant svarprocent: 80 V0070 GRAD AF BESVÆR NAKKEN start 296, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V68 Spm. 26: Angiv graden af besvær (smerte eller ubehag) i nakken: (Sæt kryds i den rubrik, der passer bedst for dig. Sæt kun ét kryds) Dit gennemsnitlige besvær inden for de sidste 3 mdr Slet intet besvær Værst mulige smerte Uoplyst Irrelevant svarprocent: 78

36 V0071 BESVÆR NAKKEN - 1 UGE start 299, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V69 Spm. 27: Har du haft besvær i nakken indenfor de sidste 7 dage? Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 79 Venstre skulder (området på tegningen) V0072 SMERTE VE SKULDER - 1 ÅR start 301, manglende data: = 9 Spm. 28: Har du haft besvær (smerte eller ubehag) i venstre skulder indenfor de sidste 12 måneder? (Sæt kun ét kryds) Nej, aldrig (Gå til spørgsmål 32 (V76)) Ja, men sjældent Ja, nogle gange Ja, ofte Ja, meget ofte Uoplyst svarprocent: 98 V0073 DAGE SYGEFRAVÆR VE SKULD start 302, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V72 Spm. 29: Hvor mange dage har du i løbet af de sidste 12 mdr. haft sygefravær pga. besvær (smerter eller ubehag) i venstre skulder?

37 dage dage dage dage Uoplyst Irrelevant svarprocent: 60 V0074 GRAD BESVÆR VE SKULDER start 304, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V72 Spm. 30: Angiv graden af besvær (smerte eller ubehag) i venstre skulder: Sæt kryds i den rubrik, der passer bedst for dig. Sæt kun ét kryds) Dit gennemsnitlige besvær inden for de sidste 3 mdr Slet intet besvær Værst mulige smerte Uoplyst Irrelevant svarprocent: 59 V0075 BESVÆR VE SKULDR - 1 UGE start 307, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V72 Spm. 31: Har du haft besvær i venstre skulder indenfor de sidste 7 dage? Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 59

38 Højre skulder (området på tegningen) V0076 SMERTE HØ SKULDER - 1 ÅR start 309, manglende data: = 9 Spm. 32: Har du haft besvær (smerte eller ubehag) i højre skulder indenfor de sidste 12 måneder? (Sæt kun ét kryds) Nej, aldrig (Gå til spørgsmål 36 (V80)) Ja, men sjældent Ja, nogle gange Ja, ofte Ja, meget ofte Uoplyst svarprocent: 98 V0077 DAGE SYGEFRAVÆR HØ SKULD start 310, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V76 Spm. 33: Hvor mange dage har du i løbet af de sidste 12 mdr. haft sygefravær pga. besvær (smerter eller ubehag) i højre skulder? dage dage dage dage Uoplyst Irrelevant svarprocent: 59 V0078 GRAD BESVÆR HØ SKULDER start 312, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V76 Spm. 34: Angiv graden af besvær (smerte eller ubehag) i

39 højre skulder: (Sæt kryds i den rubrik, der passer bedst for dig. Sæt kun ét kryds) Dit gennemsnitlige besvær inden for de sidste 3 mdr Slet intet besvær Værst mulige smerte Uoplyst Irrelevant svarprocent: 58 V0079 BESVÆR HØ SKULDR - 1 UGE start 315, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V76 Spm. 35: Har du haft besvær i højre skulder indenfor de sidste 7 dage? Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 59 Venstre hånd og håndled (området på tegningen) V0080 SMERTE VE HÅND - 1 ÅR start 317, manglende data: = 9 Spm. 36: Har du haft besvær (smerte eller ubehag) i venstre hånd og håndled indenfor de sidste 12 måneder? (Sæt kun ét kryds)

40 Nej, aldrig (Gå til spørgsmål 40 (V84)) Ja, men sjældent Ja, nogle gange Ja, ofte Ja, meget ofte Uoplyst svarprocent: 99 V0081 DAGE SYGEFRAVÆR VE HÅND start 318, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V80 Spm. 37: Hvor mange dage har du i løbet af de sidste 12 mdr. haft sygefravær pga. besvær (smerter eller ubehag) i venstre hånd og håndled? dage dage dage dage Uoplyst Irrelevant svarprocent: 53 V0082 GRAD BESVÆR VE HÅND start 320, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V80 Spm. 38: Angiv graden af besvær (smerte eller ubehag) i venstre hånd og håndled: (Sæt kryds i den rubrik, der passer bedst for dig. Sæt kun ét kryds) Dit gennemsnitlige besvær inden for de sidste 3 mdr Slet intet besvær

41 Værst mulige smerte Uoplyst Irrelevant svarprocent: 52 V0083 BESVÆR VE HÅND - 1 UGE start 323, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V80 Spm. 39: Har du haft besvær i venstre hånd og håndled indenfor de sidste 7 dage? Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 52 Højre hånd og håndled (området på tegningen) V0084 SMERTE HØ HÅND - 1 ÅR start 325, manglende data: = 9 Spm. 40: Har du haft besvær (smerte eller ubehag) i højre hånd og håndled indenfor de sidste 12 måneder? (Sæt kun ét kryds) Nej, aldrig (Gå til spørgsmål 44 (V88)) Ja, men sjældent Ja, nogle gange Ja, ofte Ja, meget ofte Uoplyst svarprocent: 99 V0085 DAGE SYGEFRAVÆR HØ HÅND start 326, manglende data: = 9 eller >=10

42 FILTER: V84 Spm. 41: Hvor mange dage har du i løbet af de sidste 12 mdr. haft sygefravær pga. besvær (smerter eller ubehag) i højre hånd og håndled? dage dage dage dage Uoplyst Irrelevant svarprocent: 56 V0086 GRAD BESVÆR HØ HÅND start 328, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V84 Spm. 42: Angiv graden af besvær (smerte eller ubehag) i højre hånd og håndled: (Sæt kryds i den rubrik, der passer bedst for dig. Sæt kun ét kryds) Dit gennemsnitlige besvær inden for de sidste 3 mdr Slet intet besvær Værst mulige smerte Uoplyst Irrelevant svarprocent: 54 V0087 BESVÆR HØ HÅND - 1 UGE start 331, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V84 Spm. 43: Har du haft besvær i højre hånd og håndled indenfor de sidste 7 dage?

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-25076 --------- Datamateriale ------------- Monitorering af unges livsstil ------------ -- ----- -------- og dagligdag (MULD), 2006 -- --------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0529 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1981 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21627 --------- Datamateriale -------------

DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår for voksne med epilepsi - ---------- --- ------ --- -------- - medlemsundersøgelse maj 2007 ------------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- DDA-0521 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23605 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ----

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0553 -------- Datamateriale ------------- Bageres arbejdsmiljø ------- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------

DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------ DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------ 1978-80, funktionærgruppen -------- ----------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-06356 --------- Datamateriale -------------

DDA-06356 --------- Datamateriale ------------- DDA-06356 --------- Datamateriale ------------- Amning og faktorer der påvirker ammeforløbet, 1978-1979 ------ -- -------- --- -------- ------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ----

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- DDA-4038 -------- Datamateriale ------------- Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

DDA-21601 --------- Datamateriale -------------

DDA-21601 --------- Datamateriale ------------- DDA-21601 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø inden for IT-branchen (ARIT), 2002-2003 ------------ ----- --- ----------- ------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Vilhelm

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere