Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik"

Transkript

1 Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik I medfør af 3 b, stk. 1 og 2, 3 c, stk. 1 og 2, og 3 d, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000, som ændret ved lov nr af 18. december 2012, og efter forhandling med styrelsen for Danmarks Statistik, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på offentlige myndigheder og erhvervsdrivende, som anmodes om at indberette oplysninger til Danmarks Statistik, jf. 6, 8, 9 a og 12 i lov om Danmarks Statistik. Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter indberetninger om 1) Arkitektvirksomhed 2) Beskæftigede ved bygge og anlæg 3) Biblioteker 4) Bilhandlens omsætning fordelt på varegrupper 5) Biografer og film 6) Bogføring, revision og skatterådgivning 7) Byggeriets køb af varer og tjenester 8) Detailhandlens omsætning fordelt på varegruppe 9) Detailomsætningen af økologiske fødevarer 10) Engroshandlens omsætning fordelt på varegrupper 11) Feriehusudlejning 12) Formaling af korn 13) Forskning og udvikling i offentlige institutioner 14) Forskning, udvikling og innovation i erhvervslivet 15) Fragt- og krydstogtsskibe på mindre havne 16) Fragt- og krydstogtsskibe på større havne 17) Fravær 18) Frugttræsplantager 19) Grøntsager og jordbær på friland 20) Handel med patenter og andre IP-rettigheder 21) Hugsten i skove og plantager 22) Høsten af korn, raps og bælgsæd 23) Industriens køb af varer og tjenester 24) Industriens og engroshandlens lagre 25) Industriens produktion og omsætning 26) Industriens salg af varer 27) It-anvendelse i virksomheder 28) It-servicevirksomhed 29) It-udgifter i virksomheder 30) Juridisk bistand 31) Kapitelstakster 32) Køb af varer og tjenester andre brancher 33) Lagerbeholdning af korn hos landmænd 34) Lagerbeholdning af korn kornhandlere 35) Landbrug og gartneri 36) Ledige stillinger og antal ansatte 37) Løn 38) Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 39) Miljøbeskyttelsesudgifter 40) Museer 41) Musikskoler 42) Månedlig omsætning i detailhandlen

2 43) Månedspriser på korn og foderstoffer 44) Overnatninger på campingpladser 45) Overnatninger på hoteller 46) Passager- og færgefart på danske havne 47) Produktion af bær og stenfrugt 48) Produktion af foderblandinger 49) Regnskaber for private byerhverv 50) Reklamevirksomhed 51) Rådgivende ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning 52) Svinebestanden 53) Teknisk afprøvning og analyse 54) Udenrigshandel med tjenester 55) Udenrigshandel med økologiske varer 56) Varehandel med de øvrige EU-lande (Intrastat) 57) Vikarbureauer 58) Virksomhedsrådgivning 59) Øvrige arbejdsomkostninger Kapitel 2 Krav om digital indberetning 2. Danmarks Statistik udvælger et antal erhvervsdrivende, som anmodes om digitalt at indberette oplysninger til Danmarks Statistik, jf. 1. I anmodningen angives indberetningspligt, indberetningsmulighed og en tidsfrist for afgivelse af oplysninger. Anmodning fremsendes til den erhvervsdrivende senest 14 dage forud for indberetningsfristen; dog fremsendes første anmodning om indberetning til en ny statistik senest 28 dage før indberetningsfristen. Stk. 2. Oplysninger efter stk. 1 skal indberettes digitalt via et spørgeskema, med mindre der er opnået fritagelse jf. kapitel 4. Spørgeskema er tilgængeligt på den offentlige indberetningsplatform Stk. 3. Indberetning foretages via Indberetning om fravær, løn, overnatninger på campingpladser, overnatninger på hoteller, regnskaber for private byerhverv samt om svinebestanden kan endvidere foretages via en af Danmarks Statistik godkendt system-til-system løsning. Yderligere kan indberetning om månedlig omsætning i detailhandlen samt om ledige stillinger og antal ansatte foretages via en af Danmarks Statistik godkendt telefonindtastningsløsning. Stk. 4. I anmodning om indberetning og på Danmarks Statistiks hjemmeside er krav til og muligheder for anvendelse af indberetningsløsninger angivet. Stk. 5. En digital indberetning anses for rettidigt modtaget, når den er registreret i modtagelsessystemet hos Danmarks Statistik senest kl på den fristdag, som er anført i anmodningen til den erhvervsdrivende om indberetning samt i spørgeskemaet. Kan modtagelsestidspunktet ikke fastlægges som følge af problemer i det digitale indberetningssystem, anses indberetningen for at være kommet frem på det tidspunkt, hvor indberetningen blev afsendt, hvis der kan fremskaffes oplysninger om afsendelsestidspunktet. 3. Indberetning foretaget via sker med anvendelse af digital medarbejdersignatur eller med NemID medarbejdersignatur. For personligt ejede erhvervsvirksomheder kan indberetning foretages med anvendelse af personlig NemID. Kapitel 3 Kommunikation 4. Skriftlig kommunikation fra Danmarks Statistik til den erhvervsdrivende sker digitalt via offentlig digital post eller en adresse. Erhvervsdrivende kontaktes indtil 1. januar 2015 via brev, i det omfang de ikke kan kontaktes digitalt. Første anmodning om indberetning, jf. 2, stk. 1, 3. pkt., fremsendes via offentlig digital post eller indtil 1. januar 2015 via brev med almindelig post. Efter 1. januar 2015 vil skrift-

3 lig kommunikation ske via offentlig digital post eller en af den erhvervsdrivende specificeret adresse. Stk. 2. Der kan indtil 1. januar 2015 fremsendes anbefalet brev med krav om indberetning, såfremt den erhvervsdrivende ikke har indberettet de pålagte oplysninger til en statistik inden for den angivne tidsfrist, og der er fremsendt to påmindelser til den erhvervsdrivende. Stk. 3. Den erhvervsdrivende skal for hver statistik meddele Danmarks Statistik, hvorvidt den pågældende ønsker, at skriftlig kommunikation sker via offentlig digital post eller en specificeret adresse. Den valgte adresse anvendes ved efterfølgende digital kommunikation. 5. Danmarks Statistik kan udstede følgende typer af dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde: 1. Generel information 2. Anmodning om indberetning 3. Påmindelser 4. Spørgeskema til brug ved indberetninger 5. Kvittering 6. Øvrig orientering, for eksempel om indberetningsfrister. Stk. 2. De i stk. 1 angivne dokumenter sidestilles i retlig henseende med dokumenter med personlig underskrift. Kapitel 4 Fritagelse for digital indberetning 6. Afgrænsede grupper af erhvervsdrivende, jf. stk. 2-6, er fritaget for krav om digital indberetning. Ved fritagelse kan indberetning ske via almindelig post. Stk. 2. En erhvervsdrivende er fritaget første gang, vedkommende er pålagt indberetning til en statistik, såfremt anmodning om indberetning er den erhvervsdrivende i hænde senere end 21 dage før indberetningsfristen. Stk. 3. Erhvervsdrivende med en omsætning på mindre end kr. er fritaget. Fastlæggelse af fritagne erhvervsdrivende er baseret på de registeroplysninger, der danner udgangspunkt for udvælgelsen til undersøgelsen. Stk. 4. Erhvervsdrivende i regnskabsklasse A og B er indtil 1. januar 2015 fritaget for kravet om digital indberetning af regnskaber for byerhverv, såfremt der indsendes et internt regnskab med de nødvendige oplysninger til Danmarks Statistik. Stk. 5. Erhvervsdrivende er fritaget for kravet om digital indberetning, hvis en repræsentant for den erhvervsdrivende afgiver en underskrevet erklæring om, at det ikke er muligt at få en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår på den erhvervsdrivendes hjemstedsadresse. Stk. 6. Erhvervsdrivende, der ikke har mulighed for at få et CVR-nummer, er fritaget, medmindre indberetningen kan foretages uden brug af digital medarbejdersignatur eller NemID medarbejdersignatur. Stk. 7. Erhvervsdrivende, der er fritaget, skal indberette oplysninger på det papirspørgeskema, som sendes til den erhvervsdrivende sammen med anmodning om indsendelse af statistikoplysninger. Spørgeskemaet returneres til Danmarks Statistik med almindelig post inden for den angivne frist. Den erhvervsdrivende kan i stedet vælge at indberette oplysningerne digitalt efter reglerne i Danmarks Statistik kan fritage en erhvervsdrivende, såfremt der foreligger væsentlige grunde, der forhindrer eller unødigt vanskeliggør digital indberetning.

4 Stk. 2. En erhvervsdrivende, der ønsker fritagelse i henhold til stk. 1, skal indsende en begrundet skriftlig ansøgning herom til Danmarks Statistik senest 14 dage før udløbet af fristen for indberetning. Stk.3. Danmarks Statistiks afgørelse fremsendes til den erhvervsdrivende senest 7 dage efter modtagelsen af ansøgningen. Såfremt denne imødekommes, fremsendes afgørelsen og et papirspørgeskema til brug for indberetningen. Danmarks Statistik kan samtidig beslutte at forlænge indberetningsfristen. Stk. 4. Fritagelse er gældende i 2 år og omfatter samtlige statistikker, hvortil den erhvervsdrivende anmodes om at indberette oplysninger. Stk. 5. Den erhvervsdrivende kan søge om fornyet fritagelse. Ansøgningen skal fremsendes til Danmarks Statistik senest en måned før udløbet af den bevilgede fritagelse. Stk. 6. Danmarks Statistik kan frem til og med den 31. december 2015 bestemme, at indberetninger, der fremsendes på papir, og som opfylder kravene til besvarelse, herunder angivelse af afsender, fritages for digital indberetningspligt i det konkrete tilfælde. 8. Danmarks Statistik fører et register over fritagelser, som er bevilget i henhold til Danmarks Statistiks afslag på ansøgninger om fritagelse for digital indberetning efter 7 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Kapitel 5 Manglende indberetning 10. For den, der undlader rettidigt at meddele de oplysninger, der kræves efter regler fastsat i medfør af 3 a i lov om Danmarks Statistik, efter 8-12 a i lov om Danmarks Statistik eller efter retsakter om indhentning og bearbejdning af statistiske oplysninger vedtaget af De Europæiske Fællesskaber, eller som forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver urigtige oplysninger, finder 13 i lov om Danmarks Statistik anvendelse. Kapitel 6 Ikrafttræden 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. For indberetninger omfattet af bekendtgørelsen finder kravet om digital indberetning anvendelse på anmodninger om indberetninger, der udsendes af Danmarks Statistik fra og med den 1. januar 2014, jf. dog stk Stk. 3 For indberetninger om månedspriser på korn og foderstoffer og overnatninger på hoteller finder kravet om digital indberetning anvendelse på anmodninger om indberetninger, der udsendes af Danmarks Statistik fra og med den 1. september Stk. 4 For indberetninger om passager- og færgefart på danske havne finder kravet om digital indberetning anvendelse på anmodninger om indberetninger, der udsendes af Danmarks Statistik fra og med den 1. oktober Stk. 5 For indberetninger om løn og fravær finder kravet om digital indberetning anvendelse på anmodninger om opsamling af data til brug for indberetning, der udsendes af Danmarks Statistik fra og med den 1. oktober Stk. 6 For indberetninger om fragt- og krydstogtsskibe på mindre havne og fragt- og krydstogtsskibe på større havne finder kravet om digital indberetning anvendelse på anmodninger om indberetninger, der udsendes af Danmarks Statistik fra og med den 1. november 2014.

5 Stk. 7. Bekendtgørelse nr. 145 af 12. februar 2013 om obligatorisk indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik ophæves. Økonomi- og Indenrigsministeriet, den MARGRETHE VESTAGER /Hilmar Bojesen

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Erhvervsstyrelsen, den 29. april 2015 Grethe Krogh Jensen UDKAST Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v.

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. Kapitel 2 Udarbejdelse og udlevering af energimærkning Kapitel 3 Gyldighedsperioden af energimærkning Kapitel 4 Energimærkning

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) I medfør af 2, stk. 2 og 3, 3, stk. 6, 4, stk. 1-4, 5, stk. 2, 7, stk. 4, 10, stk. 2, 11,

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik (AMVAB - basismåling af Lov om Danmarks Statistik) September 2004 www.a-2.dk AMVAB

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyotoregister

Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyotoregister [Høringsudkast af 16. december 2014] Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyotoregister 1 I medfør af 3, stk. 2, 21, stk. 3 og 4, 22, stk. 2 og 3, 30, stk. 4, 31, stk. 7 og 8, 32, stk.

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1)

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1) Lovforslag nr. L (nr.) Forslag til Lov om omsætning af fast ejendom 1) (Ejendomsmæglerloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 30. januar 2015 SMC Møde 9 Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 Til Indberetterudvalget Tid og sted Deltagere Afbud kl. 14.00-16.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Søren Schiønning Andersen,

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere