KRAV FOR SVINEPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE" 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRAV FOR SVINEPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE" 6"

Transkript

1 Version 11 af 4. februar 2014

2 KRAV TIL MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE"... 3 DB KONTROL... 4 MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE"... 5 KRAV FOR SVINEPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE" 6 PRIMÆRPRODUCENTEN... 6 I. SPECIFIKATIONEN... 6 II. OPRINDELSE... 6 III. SOHOLD M.V IV. FRAVÆNNEDE GRISE OG SLAGTESVIN... 7 V. UDEAREALER... 8 VI. MANAGEMENT... 9 VII. FODER OG VAND... 9 VIII. SYGDOMS- OG SUNDHEDSKONTROL IX. DRIFT X. TRANSPORT XI. KONTROLGEBYR SLAGTERI XII. SLAGTNING RAMME FOR EGENKONTROLPROGRAM I SVINEPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE" 13 II. OPRINDELSE VII. FODER VIII. MEDICIN X. TRANSPORT BILAG 1 - BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF FÆLLESMÆRKET ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE 15 BILAG 2. VEJLEDNING FOR DEFINITION AF UDEAREAL 18 BILAG 3. SALGSERKLÆRING - SVIN 19 BILAG 4. ERKLÆRING TIL SLAGTERI - SVIN 20 BILAG 5. TRANSPORTERKLÆRING 21 2

3 KRAV TIL MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE" Kravene til mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" er koncentreret omkring dyrenes velfærd i produktion, transport og ophold på slagteriet og kan skitseres i 5 punkter: 1. Dyrene skal altid have frihed til at kunne bevæge sig frit og have mulighed for at udvise normal adfærd 2. Dyrene må ikke lide overlast fysisk eller psykisk 3. Dyrene må ikke sulte, men skal have fri adgang til naturlige fodermidler og vand, således at de kan opretholde god sundhed og vigør 4. Dyrene må ikke udsættes for unødig smitte eller lide anden overlast 5. Dyrene må ikke på nogen måde skræmmes eller unødigt stresses Udvikling Specifikation, og dermed de regler og krav, der er til primærproducenterne, er i løbende udvikling. Denne udvikling skal sikre, at specifikationen til enhver tid er i overensstemmelse med den højeste dyrevelfærd. Når der vedtages nye regler, skal der sikres passende overgangstider for allerede godkendte producenter, så producenterne får mulighed for at udvikle produktionen i overensstemmelse med de nye krav, og at nye regler ikke indføres med det resultat, at der bliver en konkurrenceforvridning mellem producenter. Dyrenes Beskyttelse har nedsat Regeludvalg, hvor primærproducenter og distributionsvirksomheder under mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" er repræsenteret. Regeludvalgene udarbejder forslag til ændringer i specifikationen. Dyrenes Beskyttelse vedtager ændringer i specifikationen. 3

4 DB KONTROL Som følge af myndighedskrav har Dyrenes Beskyttelse oprettet en selvstændig kontrolafdeling, DB Kontrol. Til at følge DB Kontrols arbejde er nedsat en kontrolkomité. Kontrolkomitéen skal sikre DB Kontrols uvildighed og interessenternes tilfredshed med DB Kontrol. Kontrolkomitéen består af et repræsentativt antal medlemmer udpeget af Dyrenes Beskyttelse efter indstilling, heraf som minimum fra: Dyrenes Beskyttelse: 2 personer producenter omfattet af DB Kontrol: 2 personer slagterier: 1 person distributører: 1 person Forbrugerrådet: 1 person Kontrolbesøg DB Kontrol foretager kontrolbesøg hos de primærproducenter, der har et ønske om at blive - eller allerede er - certificerede til brug af mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse". Kontrolbesøget foretages af kontrollører tilknyttet DB Kontrol. Kontrollørerne foretager kontrolbesøg hos hver primærproducent mindst én gang pr. kalenderår. Kontrolbesøget kan foregå som et anmeldt eller uanmeldt besøg. Primærproducenten vil normalt blive adviseret med kort varsel af kontrolløren for at sikre, at den besætningsansvarlige er til stede. Ved kontrolbesøget gennemgår kontrolløren produktionen og kontrollerer egenkontrolprogrammet. 4

5 MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE" Forekomsten af logoet på ferske kødprodukter giver forbrugeren en garanti for, at kødet stammer fra dyr produceret under kravene i denne specifikation. Fællesmærket skal anvendes på alle færdigvarer, der ønskes forhandlet under mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse". Fællesmærket må kun anvendes på produkter, der har oprindelse fra dyr produceret under specifikationen. Producenter og distributionsvirksomheder, der ikke er omfattet af en godkendt specifikation, må ikke anvende fællesmærket. Se desuden bilag 1. Baggrund Udgangspunktet er at producere sunde kvalitetsprodukter under kontrollerede former, hvor der i produktionsprocesserne er udvist ansvarlighed m.h.t. såvel dyrevelfærd som miljø. Der stilles store krav til: Dyrenes velfærd Dyrenes sundhed og fodring Miljømæssige hensyn Produkternes sundhed, sikkerhed og kvalitet Det er dokumenteret: At tilvækst og foderudnyttelse forbedres, når dyrene får mere plads At sundheden forbedres, når dyrene får mere frisk luft At dyrenes tilvækst og foderudnyttelse forbedres, når dyrene er mindre syge 5

6 KRAV FOR SVINEPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE" PRIMÆRPRODUCENTEN I. SPECIFIKATIONEN Dyrenes Beskyttelse er ansvarlig for specifikationen. Producenten er ansvarlig for at overholde den til enhver tid gældende specifikation, samt for overholdelse af de til enhver tid gældende love, regulativer og myndighedskrav, som finder anvendelse på produktionen. II. OPRINDELSE Krav til oprindelse Såvel smågrise- som slagtesvineproducenten skal være godkendt under mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse". Der må ikke importeres levende grise fra udlandet. Der skal foreligge dokumentation for oprindelsen af indkøbte grise. Gyltene skal befinde sig i besætningen senest 1 måned før faring. III. SOHOLD M.V. Faring Alle smågrise skal være født i hytter på friland. Søer og gylte skal flyttes til faringsområdet senest 5 dage inden forventet faring. Der skal tilbydes individuelle farehytter og halm til redebygning. Det strøede liggeareal skal være minimum 3,8 m² pr. so. Faringsområdet skal være minimum 300 m² pr. so. Fravænning Der må ikke fravænnes grise, der er under 30 dage gamle. Grise i økologiske svinebesætninger må dog tidligst fravænnes efter 7 uger (dvs. 49 dage). Ringning Ringning af søer accepteres, da ringning kan være nødvendigt af hensyn til miljøet, for at søerne ikke skal ødelægge græsset, som binder kvælstof fra dyrenes gødning. Tandklipning Tandklipning er ikke tilladt. Tandslibning af hjørnetænder på nyfødte grise er tilladt. Halekupering Halekupering/-klipning er ikke tilladt. Der kan ved massive problemer med halebidning i besætningen - og efter skriftlig anmodning hos DB Kontrol - opnås dispensation til at halekupere i en periode på maksimalt 60 dage. Behandlingen skal ordineres af en dyrlæge, og der skal udarbejdes en handlingsplan for at løse problemerne med halebidning. Kopi af dyrlæge-erklæring og handlingsplan skal indsendes til DB Kontrol sammen med ansøgningen om dispensation til at halekupere. Der gennemføres i dispensationsperioden ekstra kontrol, som betales af producenten. 6

7 Kastration Hvis grise kastreres, skal kastrationen foretages inden for den første leveuge. Grise produceret under mærkeordningen skal senest i 2018 produceres uden nogen form for kastration. Hvis denne tidsfrist for det generelle EU-mål vedr. kirurgisk kastration rykkes, så rykker det automatisk for målet i nærværende mærkekrav. Opstaldning af voksne dyr Drægtige søer, gylte og orner skal holdes på friland eller i løsdrift. Total-arealet pr. so skal være minimum 2,8 m² Total-arealet pr. gylt skal være minimum 1,9 m² Total-arealet pr. orne skal være minimum 6,0 m² Det strøede liggeareal pr. so skal være minimum 1,25 m² Det strøede liggeareal pr. gylt skal være minimum 0,95 m² Det strøede liggeareal pr. orne skal være minimum 3,0 m² Det strøede liggeareal pr. orne skal være minimum 2,0 m² (når de opstaldes sammen med søer) Søer og gylte skal have fri adgang til udeareal. Udearealet pr. so skal være minimum 1,1 m² Udearealet pr. gylt skal være minimum 0,75 m² Udearealet skal dog altid have et areal på mindst 20 m². Krav til løbeafdeling Indendørs løbning accepteres. Søerne må holdes på stald uden adgang til udearealer i højest 6 dage i den forbindelse. Stier til opstaldning af søer enkeltvis i løbeafdelingen skal have et areal på mindst 4 m² og et strøet areal på mindst 2 m². Det er tilladt at benytte løbebokse. IV. FRAVÆNNEDE GRISE OG SLAGTESVIN Krav til opstaldning af slagtesvin Slagtesvin kan opstaldes i strøede stier med adgang til udearealer. Følgende arealkrav skal overholdes: Gennemsnitsvægt kg Totalareal pr. gris m² Strøet hvileareal pr. gris m² 7 Udeareal pr. gris b m² op til 25 0,40 0,18 a 0, ,52 0,24 0, ,60 0,28 0, ,72 0,33 0,30

8 ,82 0,38 0, ,90 0,41 0, ,00 0,46 0, ,10 0,50 0, ,20 0,55 0,50 over 110 1,30 0,60 0,54 a ) I perioden efter fravænning kan det strøede hvileareal tilpasses grisenes størrelse for at skabe det ideelle miljø for grise. Dog min. 0,18 m 2 pr. gris ved 25 kg. b ) Udearealet skal dog altid minimum have et areal på 20 m². Smågrise op til 40 kg minimum 10 m². Hvor fravænnede grise og slagtesvin holdes i hytter på marken, skal arealkravene i Lov om udendørs hold af svin overholdes. Grisene skal opstaldes i grupper af samme alder, størrelse og vægt. Det tilstræbes, at der ikke sker sammenblanding af grise efter fravænning. Som dokumentation på dette skal der foreligge en beskrivelse af flowet af grise i systemet. Krav til indeareal Der skal være overensstemmelse mellem antal godkendte stipladser og antal leverede grise. Spaltegulv tillades ikke i dyrenes hvileareal. Maksimalt 50 % af det ikke strøede totalareal må være med spalter. Hvilearealet skal altid være velstrøet, tørt og trækfrit. Der skal være tilstrækkeligt med lys og frisk luft i staldene. Staldene skal være naturligt ventilerede dog med undtagelse af løbeafdelingen, der kan være mekanisk ventileret. Der er for eksisterende bygninger mulighed for dispensation fra kravet om naturlig ventilation. V. UDEAREALER Krav til udeareal Udearealerne skal være indrettet, så de tilgodeser dyrenes krav om frisk luft og samtidig er miljømæssigt forsvarlige. Kravet om udearealer kan kortvarigt (maks. 3 dage) fraviges i forbindelse med udlevering af grise til slagtning. Udearealet kan være overdækket med et halvtag. En evt. overdækning skal opfylde 45 -reglen. Udearealet skal være med fast gulv, godkendt membran eller lignende, så næringsstoffer kan opsamles. Derudover kan udearealet være med dybstrøelse eller stråflow. For at kunne opsamle regnvand og gødning, som grisene typisk afsætter på udearealet, tillades det, at en del af udearealet er med drænet gulv eller spalter. Der må maksimalt være spalter i 50 % af udearealet. 8

9 Der kan normalt opnås dispensation til etablering af drænet gulv i hele udearealet til slagtesvin. Ved en kombination af drænet gulv og spalter i udearealet må arealet med spalter maksimalt udgøre 30 % af udearealet. Der skal i begge tilfælde indsendes en skriftlig ansøgning. Dispensationen vil være tidsbegrænset og udløbe senest d. 31. december Det er i perioden 1. oktober - 1. maj tilladt at anvende gardiner foran udearealerne på betingelse af, at de kun benyttes i dårligt vejr - dvs. nedbør og/eller blæst. Gardinerne skal være elektronisk styret og kunne udskrive en elektronisk logbog over brugen. Der arbejdes på sigt hen imod, at grisenes udeareal giver mere plads ude end inde, er med meget halm og med meget begrænset brug af spalter. Krav til udendørsfolde Der skal sikres en god og effektiv hegning, således at forbipasserende ikke kan komme ind i foldene eller fodre dyrene. Alle svin over 20 kg skal have adgang til et sølehul eller overbrusning, når den gennemsnitlige dagstemperatur overstiger 15 C. VI. MANAGEMENT Krav til management Fiksering af grisene eller opstaldning i bokse er ikke tilladt, undtagen meget kortvarigt i forbindelse med sygdom, behandling, inseminering eller identifikation af et dyr. Alle grisene skal tilses dagligt. Søer skal kunne identificeres ved øremærker. Alt inventar og fodringsanlæg m.m. skal holdes rent og inspiceres jævnligt. Alt personale skal være velinstrueret. VII. FODER OG VAND Krav til foder og vand Foderet skal være af god kvalitet, og der skal fodres dagligt efter normer svarende til grisenes behov. Det er forbudt at bruge vækstfremmere, antibiotika eller andre lægemidler, farvestoffer samt kød- og benmel i foderet. Fiskemel og lignende må ikke anvendes til slagtesvin efter en vægt på 40 kg. Kun deklarerede fodermidler kan godkendes. Tildeling af grovfoder som en del af foderrationen kan anbefales. Drægtige søer skal tildeles grovfoder af god kvalitet som en del af foderrationen, for at de skal føle sig mætte. Halm accepteres ikke som grovfoder til søer, dog accepteres frøgræshalm. Grisene skal have fri adgang til frisk og rent drikkevand. 9

10 VIII. SYGDOMS- OG SUNDHEDSKONTROL Krav til sygdomskontrol Der skal tages hånd om syge grise. Til forebyggelse af sygdom skal der foreligge et sundhedskontrolprogram under egenkontrollen, som kan fremvises ved kontrol. Der skal foretages dyrlægebesøg i besætningen mindst én gang om året. Ved besøget skal dyrlægen tilse hele besætningen, og der må højst gå 12 måneder mellem to dyrlægebesøg. Kun i forbindelse med sygdom må der medicineres, og kun hvis dette sker under rådgivning af en dyrlæge. Det betyder, at der med hensyn til sygdomsbehandling er to muligheder, nævnt efterfølgende som A) og B): A) Al behandling foretages af dyrlægen (der må ikke findes medicin på ejendommen). Efterbehandling er dog tilladt, hvor medicinen er udleveret til efterbehandling i maksimalt 5 dage. B) Der skal være indgået en sundhedsrådgivningsaftale. Krav til indgivelse af lægemidler: Hvis producenten eller den person, der foretager evt. efterbehandling af syge dyr, ikke er fuldtidsbeskæftiget inden for husdyrproduktion eller har mindst 6 mdrs. praktisk erfaring med husdyrhold (herunder indgivelse af lægemidler), skal vedkommende have deltaget i et af Fødevarestyrelsen godkendt medicinhåndteringskursus. Medicin må ikke gives forebyggende. Ved brug af såvel receptpligtig som håndkøbsmedicin skal behandlede dyr tilbageholdes to gange så længe som lovbefalet. Hvis en evt. brancheaftale er mere restriktiv end princippet om dobbelt tilbageholdelsestid, følges brancheaftalens regler. Der skal føres journal over al anvendelse af medicin. Journalen skal opfylde kravene til medicinregistrering, jf. bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftale. Den ansvarlige for besætningen skal have modtaget instruktion i injektionsteknik. Krav til sygestier Der skal være et passende antal sygestier til rådighed. Ingen sygesti må være under 3,5 m 2. Hvis der i sygestien er adgang til flere klimazoner, kræves der ikke adgang til udearealer. Der kan etableres en anden klimazone i stien ved at overdække en del af stiarealet eller ved dybstrøelse. IX. DRIFT Krav til parallelproduktion Al svineproduktion på ejendommen skal opdrættes i overensstemmelse med specifikationen. Der kan som led i en omlægning, og som konsekvens af et vigende marked, opnås dispensation til parallelproduktion. 10

11 Egenkontrol Producenten er ansvarlig for, at specifikationen efterleves i primærproduktionen, og at egenkontrollen udføres i overensstemmelse med specifikationen og det til enhver tid gældende egenkontrolprogram. Klager Producenten er forpligtet til at notere evt. klager over produktion omfattet af mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse". X. TRANSPORT Der skal opbevares en gyldig transporterklæring på ejendommen. Krav til transport Der skal forefindes egnede udleveringsfaciliteter på ejendommen. Elektrisk drivstav og lignende må ikke anvendes. Svin fra forskellige stier må ikke sammenblandes i udleveringsstalde eller -vogne, med mindre dette sker umiddelbart før pålæsning på transportvognen. Transport skal ske direkte til slagtning. Opsamling fra flere besætninger undervejs er dog tilladt. Transporttiden må ikke overstige 8 timer. Transportvognen skal have luftaffjedring og være forsynet med lift, ligesom gulvet skal have isolerende, støjdæmpende og skridsikre egenskaber. Transport i containere accepteres ikke. Ved containertransport forstås i denne sammenhæng transport i en container, der læsses med dyr, før den står på transportvognens lad, og hvor containeren derefter trækkes op på ladet. Smågrise må højst transporteres 4 timer fra sælger til køber. XI. KONTROLGEBYR Kontrolgebyr Til dækning af udgifter i forbindelse med godkendelses- og kontrolbesøg opkræves der et kontrolgebyr. Kontrolgebyret opkræves også, selv om godkendelsesbesøget skulle resultere i, at besætningen ikke godkendes. Kontrolgebyret er fastsat til DKK Kontrollen er gratis for økologiske svineproducenter. 11

12 SLAGTERI XII. SLAGTNING Grisene skal på slagteriet opstaldes i de grupper, hvori de er transporteret. Grisene skal slagtes samme dag, som de er leveret. Alle slagtesvin og søer fra besætningen skal slagtes i Danmark. 12

13 RAMME FOR EGENKONTROLPROGRAM I SVINEPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE" Rammeegenkontrolprogrammet er en overordnet beskrivelse af egenkontrollen hos primærproducenten. Erklæringerne bilag 3-5 eller tilsvarende dokumentation, der sikrer kravene i erklæringerne opfyldes, kan anvendes i egenkontrollen. Ansvarlig for egenkontrollen er den driftsansvarlige. Følgende dokumenter sikrer, kravene i specifikationen "Mærkekrav - svin" er overholdt: CHR-besætningslister Logbog med registrering af besætningshændelser Markplaner (ved udegående dyr) Indlægs- og følgesedler for foderindkøb Staldoversigt med mål og arealer (indvendige mål) Dyrlægerapporter og journaler Tilbageholdelsessedler Fakturaer fra foderindkøb og dyrlæge Erklæringer (bilag 3-5) eller tilsvarende dokumentation Dokumentationen opbevares i to år. II. OPRINDELSE Krav til oprindelse Kontrolparameter: Sikre at indkøbte smågrise kommer fra leverandør, hvis produktion er omfattet af mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse". Dokumentation: Erklæring for indkøb af grise og fakturaer. Dokumentationen gemmes i to år. Krav til opstaldning af dyr Kontrolparameter: Arealkrav til stalde og på marker skal overholdes. Dokumentation: Markplaner og oversigt over alle stalde og bokse med angivelse af mål og arealer samt logbog. VII. FODER Krav til foderkvalitet Kontrolparameter: Foder kontrolleres ved daglig håndtering. Indlægs- og følgesedler kontrolleres ved modtagelse af foderleverancer. Dokumentation: Følgesedler, indlægssedler og fakturaer skal opbevares i to år. 13

14 VIII. MEDICIN Krav til sygdoms- og sundhedskontrol Der skal føres journal over al anvendelse af veterinærmedicin samt enhver anden anvendelse af sygdomsbekæmpende midler. Journalen skal til enhver tid opfylde kravene for en sundhedsrådgivningsaftale. Af journalen skal fremgå følgende: Behandlede dyr eller grupper af dyr. Diagnose Navn og mængde af anvendt præparat Hvordan lægemidlet er indgivet Dato for tildeling (indledning og afslutning) Lovbefalet tilbageholdelsesfrist Hvem der har udført behandlingen Kontrolparameter: Brug af veterinærmedicin og tilbageholdelsestider registres på enkeltdyrs-niveau eller grupper af dyr. Dokumentation: Tilbageholdelsessedler, dyrlægeregninger og -rapporter, sundhedsrådgivningsaftale, journal over anvendelse af veterinærmedicin. Dokumentationen opbevares i to år. X. TRANSPORT Krav til transport Kontrolparameter: Dyr transporteres kun af transportører, der har underskrevet en transporterklæring. Dokumentation: Gyldig transporterklæring (evt. erklæring fra slagteri/distributør, hvis det er dem, der er ansvarlige for transporten). 14

15 BILAG 1 - BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF FÆLLESMÆRKET ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse er en frivillig mærkningsordning for svine-, kalve-, okse- og fjerkrækød. Betingelserne for at kunne deltage i den frivillige mærkningsordning Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse er fastsat af Dyrenes Beskyttelse i specifikationerne for henholdsvis svin, kalve, kødkvæg og slagtefjerkræ (i det følgende kaldt Specifikationerne ). Specifikationerne indehaves af Dyrenes Beskyttelse. Dyrenes Beskyttelse er indehaver af rettighederne til mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" såvel i ordmærke- som i figurmærkeudformningen, som vist i afsnittet Mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse". Dyrenes Beskyttelse har rettighederne til mærket, dels i kraft af brug, dels i kraft af ansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen. Mærkningstilladelse/-berettigede Berettigede til at benytte mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" er de til enhver tid værende certificerede producenter samt distributører og senere afsætningsled (herefter kaldet "bruger af mærket"). Så snart en certificering er udstedt af Dyrenes Beskyttelse til en ny producent, er producenten berettiget til at benytte mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse", ligeledes er distributører og senere afsætningsled berettiget til at benytte mærket, hvis kravene til mærket og andre offentlige regler er overholdt. Benyttelse af mærket skal altid ske i overensstemmelse med de i nærværende Betingelser til enhver tid fastsatte vilkår. Mærket skal altid benyttes i den udformning, herunder for så vidt angår farvevalg, størrelse og placering på emballagen, der er fastsat af Dyrenes Beskyttelse (tekniske forskrifter kan rekvireres hos Dyrenes Beskyttelse). Mærket skal altid placeres på forsiden af emballager for produkter fremstillet under Specifikationerne, og mærkerne, som benyttes på emballager, skal have en størrelse, så teksten i mærket er læselig. Mærket må endvidere bruges til markedsføringen af produkter fremstillet i henhold til Specifikationerne. Ændringer Nærværende Betingelser kan af Dyrenes Beskyttelse ændres til enhver tid med 3 måneders varsel til den første i en måned. Ændringer skal af Dyrenes Beskyttelse meddeles skriftligt til distributører. Produktansvar, erstatning og garanti Dyrenes Beskyttelse fraskriver sig ethvert erstatningsansvar, herunder produktansvar eller lignende, overfor certificerede producenter, distributører eller senere omsætningsled for varer påført mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse". Såfremt erstatningsansvar måtte blive pålagt Dyrenes Beskyttelse af tredjemand, er Dyrenes Beskyttelse berettiget til umiddelbart at kræve pålagt erstatningsbeløb, sagsomkostninger m.v. godt- 15

16 gjort af de pågældende brugere af mærket. Dyrenes Beskyttelse hæfter i intet tilfælde for brugernes indirekte tab, herunder driftstab. Såfremt der i markedsføringen, herunder i en med mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" mærket deklaration, afgives garantierklæringer overfor brugere af mærket, må der i denne forbindelse ikke gives indtryk af, at Dyrenes Beskyttelse hæfter for garantiforpligtelsen. Dyrenes Beskyttelse kan med øjeblikkelig virkning tilbagekalde producenters, distributørers og senere omsætningsleds rettigheder til at benytte mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse", såfremt disse bruger mærket på eller i forbindelse med varer, som ikke er fremstillet i overensstemmelse med Specifikationen, eller som i øvrigt ikke er omfattet af tilladelsen, såfremt disse benytter mærket i markedsføringsøjemed på en måde, der kan være vildledende, eller såfremt disse i øvrigt overtræder nærværende Betingelser for brug af mærket, eller andre, nuværende eller senere, regler fastsat af Dyrenes Beskyttelse, som ligger til grund for mærkningstilladelsen. Anden tilbagekaldelse af mærkningstilladelse Producenters eller distributørers konkurs, likvidation, forretningsoverdragelse eller lignende skal meddeles Dyrenes Beskyttelse, som i så fald er berettiget til med øjeblikkelig virkning at tilbagekalde en mærkningstilladelse. Ved forretningsoverdragelse skal også forstås overdragelse af den bestemmende indflydelse i et aktie- eller anpartsselskab eller juridisk person. Appel Enhver uoverensstemmelse mellem Dyrenes Beskyttelse og en bruger af mærket vedrørende nærværende Betingelser, forståelsen heraf eller forhold, der vedrører Betingelserne, som ikke kan bilægges ved forhandling, skal forelægges Sø- og Handelsretten i København til afgørelse. Ophør af brug af mærket Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse ved mærkningstilladelsens bortfald Hvis en mærkningstilladelse bortfalder eller tilbagekaldes, skal brugere af mærket omgående standse brugen af mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" i enhver reklametryksag eller markedsføringsaktivitet, der indeholder mærket eller refererer til det. Efter bortfald af en tilladelse til brug af mærket, skal mærket fjernes fra emballage m.v. Sanktioner Såfremt brugere af mærket overtræder nærværende betingelser i væsentlig grad på trods af advarsler, kan brugere pålægges at skulle betale en konventionalbod stor DKK for hver gang overtrædelse sker. I særligt grove tilfælde kan overtrædelse medføre eksklusion, således at brugeren ikke længere må benytte mærket. 16

17 Hvis overtrædelsen medfører tab for Dyrenes Beskyttelse, skal brugere af mærket, udover den anførte konventionalbod, ligeledes erstatte Dyrenes Beskyttelses tab, som overstiger konventionalboden. Betaling af konventionalbod berettiger ikke til at fortsætte den retsstridige adfærd. Britta Riis Direktør 17

18 BILAG 2. VEJLEDNING FOR DEFINITION AF UDEAREAL Stald med lukket langside: Forværk Delvis Udeareal Indeareal Indeareal overdækket udeareal Til denne staldtype kræves et separat udeareal. Udearealet kan overdækkes med et halvtag. En evt. overdækning skal kunne overholde 45 reglen (se nedenstående tegning for definition af 45 reglen). Stald med åben langside: B UNDERKANT TAG FORVÆRK Udeareal Indeareal Forværk A C D Denne staldtype Udeareal er så åben, at den Indeareal yderste del af stien kan regnes som et overdækket udeareal. Af ovenstående A tegning C fremgår D det, hvordan man ved hjælp af 45 reglen beregner hvad der er udeareal. I praksis vil det svare til, at man måler højden fra jord til underkant af tag (A-B). Er den f.eks. 3½ m, kan ligeledes 3½ m ind i stalden (A-C) regnes som udeareal. 18

19 BILAG 3. SALGSERKLÆRING - SVIN vedrørende salg af svin omfattet af mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse". Sælger: Navn: Adresse: CHR-nummer: Køber: Navn: Adresse: CHR-nummer: Undertegnede sælger af smågrise erklærer hermed på tro og love, at de smågrise, der sælges til ovenstående køber, kommer fra undertegnedes besætning, der er certificeret til anvendelse af mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse", samt at grisene højst transporteres 4 timer fra sælger til køber. Dato Underskrift, Sælger Erklæringen kan erstattes af en samhandelsaftale eller lignende, hvoraf ovenstående betingelser fremgår. Denne erklæring er gyldig i 15 måneder. Erklæringen skal opbevares i 2 år efter gyldighedsperiodens udløb og forevises på forlangende til DB Kontrol. Sælger skal opbevare en kopi af erklæringen. 19

20 BILAG 4. ERKLÆRING TIL SLAGTERI - SVIN NB! Friland A/S s producenter skal benytte erklæringer fra Friland vedrørende levering af svin til slagtning under mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse". Denne erklæring skal ledsage grisene under transport til slagteri og afleveres til modtagekontrollen på slagteriet. Leverandør: Navn: Adresse: CHR-nummer: Leverandør nummer: Er besætningen under offentligt tilsyn for salmonella (sæt kryds): Nej Ja Undertegnede leverandør erklærer hermed, at grisene er produceret i overensstemmelse med specifikationen for mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" og er leveret fra min besætning. Dato Underskrift, Sælger Udfyldes af transportør: Er leveret fra dennes besætning kl.: den (dato) (Underskrift) Vognens reg. nr. Anhænger reg. nr. Forbeholdt slagteriets modtagekontrol: Afleveringstidspunkt kl. Transporttid Ovenstående dyr er modtaget og gældende vilkår for transport af svin omfattet af mærket Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse er fulgt: Undertegnede erklærer hermed for kontrol af ovenstående. Dato: Underskrift 20

21 BILAG 5. TRANSPORTERKLÆRING Transport af dyr til slagtning omfattet af mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse". Erklæringen omfatter dyr, der transporteres fra: Navn (producent): Adresse: CHR-nummer: Leverandørnummer: Undertegnede transportansvarlige erklærer hermed, at dyr fra ovennævnte producent vil blive transporteret under overholdelse af følgende krav: 1. Transportvej og transporttid a. Dyr transporteres direkte fra producent til slagteri uden aflæsning undervejs b. Transporttiden overstiger ikke otte timer. Såfremt der ikke findes slagtefaciliteter for kreaturer, som kan nås inden for 8 timer (f.eks. fra Bornholm), kan længere transporttid dog tillades, såfremt at kreaturerne bringes til nærmeste godkendte slagtefacilitet 2. Håndtering a. Dyrene skal transporteres løse (dvs. ikke bundne) b. Der anvendes ikke elektriske drivstave 3. Transportvognen a. Der anvendes en transportvogn: i. der er forsynet med lift og har fuld luftaffjedring på alle aksler ii. hvor gulvet har gummibelægning eller en lignende belægning med samme isolerende, støjdæmpende og skridsikre egenskaber b. Dyr transporteres ikke i containere Navn (transportansvarlig): Adresse: Undertegnede transportansvarlige indestår for, at ovenstående krav overholdes ved transport af dyr til slagtning omfattet af mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" fra ovenstående producent. Dato Underskrift, Transportansvarlig Denne erklæring er gyldig i 5 år, og den opbevares i gyldighedsperioden af producenten og vises på forlangende til DB Kontrol. Den transportansvarlige opbevarer en kopi af erklæringen. 21

SPECIFIKATION MÆRKEKRAV SLAGTEFJERKRÆ

SPECIFIKATION MÆRKEKRAV SLAGTEFJERKRÆ SPECIFIKATION MÆRKEKRAV SLAGTEFJERKRÆ 1 KRAV TIL MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE"... 3 DB KONTROL... 4 MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE"... 5 KRAV FOR SLAGTEFJERKRÆPRODUKTION OMFATTET

Læs mere

Produktionskoncept. - En god begyndelse

Produktionskoncept. - En god begyndelse Produktionskoncept - En god begyndelse Friland A/S Marsvej 43 DK-8960 Randers Tel: (+45) 89 19 27 60 Fax: (+45) 89 19 23 51 e-mail: frilandinfo@friland.dk www.friland.dk Vejledning til leverandører af

Læs mere

SPECIFIKATION MÆRKEKRAV Vildtlevende kronvildt

SPECIFIKATION MÆRKEKRAV Vildtlevende kronvildt SPECIFIKATION MÆRKEKRAV Vildtlevende kronvildt 1 Version 1 af 20. august 2015 DB KONTROL 4 KRAV TIL PRODUKTION AF VILDTLEVENDE KRONVILDT OMFATTET AF MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE" 6 PRIMÆRPRODUCENT

Læs mere

Produktionskoncept Friland Limousine

Produktionskoncept Friland Limousine Produktionskoncept Friland Limousine Friland A/S Marsvej 43 DK-8960 Randers SØ Tel: (+45) 89 19 27 60 Fax: (+45) 89 19 23 51 e-mail: frilandinfo@friland.dk www.friland.dk Gældende pr. 20. maj 2014 Side

Læs mere

Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde

Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde Krav til produktion af Sortbrogede Landrace Velfærdsgrise Krav til produktion af Velfærds Jersey Græskalv og Velfærds Jersey Ko Krav til produktion

Læs mere

SPECIFIKATION MÆRKEKRAV BISON

SPECIFIKATION MÆRKEKRAV BISON SPECIFIKATION MÆRKEKRAV BISON 1 DB KONTROL 4 MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE" 5 KRAV TIL BISONPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE" 6 PRIMÆRPRODUCENT 6 I. SPECIFIKATIONEN...

Læs mere

Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd

Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. november

Læs mere

KRAV FOR SVINEPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE" 6

KRAV FOR SVINEPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE 6 Version 14 af 11. juli 2017 KRAV TIL MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE"... 3 DB KONTROL... 4 MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE"... 5 KRAV FOR SVINEPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET "ANBEFALET

Læs mere

www.friland.dk Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 423 Offentligt

www.friland.dk Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 423 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 423 Offentligt Friland A/S Brårupgade 3 DK-7800 Skive Tel: +45 8919 2760 Fax: +45 8919 2351 e-mail: frilandinfo@friland.dk

Læs mere

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

SPECIFIKATION MÆRKEKRAV FÅR OG LAM

SPECIFIKATION MÆRKEKRAV FÅR OG LAM SPECIFIKATION MÆRKEKRAV FÅR OG LAM 1 Version 1 af 12. juni 2013 DB KONTROL 4 KRAV TIL PRODUKTION AF FÅR OG LAM OMFATTET AF MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE" 5 PRIMÆRPRODUCENT 5 I. SPECIFIKATIONEN...

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise

Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise Mellem Slagtesvineproducent Navn Tlf.nr. Adresse og Tican Fresh Meat A/S, Strandvejen 6, 7700 Thisted Version 14 Oktober 2012 1. Generelt Ved underskrift

Læs mere

Titel: Screening af dyrevelfærd hos søer og orner i frilandsbesætninger J. nr.: 2013-13-795-00010

Titel: Screening af dyrevelfærd hos søer og orner i frilandsbesætninger J. nr.: 2013-13-795-00010 KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Screening af dyrevelfærd hos søer og orner i frilandsbesætninger J. nr.: 2013-13-795-00010 BAGGRUND OG FORMÅL Aarhus universitet har i 2010 & 2011 gennemført

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning Lovtidende A Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Etableringsomkostninger til frilands- og økologisk sohold. v/ole Lund cand. agro, LMO

Etableringsomkostninger til frilands- og økologisk sohold. v/ole Lund cand. agro, LMO Etableringsomkostninger til frilands- og økologisk sohold v/ole Lund cand. agro, LMO Krav til Dækningsbidrag pr. årsso Tommelfinger - regel Frilandsgris Sohold m 30 kg s gris det samme som konv. Økologisk

Læs mere

Tjekliste til Audit af Egenkontrol i Svinebesætninger

Tjekliste til Audit af Egenkontrol i Svinebesætninger Bilag 1: Dagligt tilsyn og personale Dagligt tilsyn Tilses alle svin mindst én gang dagligt Personale Er der tilstrækkelig antal personer til pasningen Har personalet relevant uddannelse Har behandlende

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1)

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Koncept... Side 3. Kontrol... Side 3. Hvem kan levere... Side 3. Nye leverandører... Side 3. Kvalitetskrav og Afregning... Side 4

Koncept... Side 3. Kontrol... Side 3. Hvem kan levere... Side 3. Nye leverandører... Side 3. Kvalitetskrav og Afregning... Side 4 Vejledning til leverandører af FRILANDSGRIS Indholdsfortegnelse Koncept... Side 3 Kontrol... Side 3 Hvem kan levere... Side 3 Nye leverandører... Side 3 Kvalitetskrav og Afregning... Side 4 Praktiske oplysninger:

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007

Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007 Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport, på slagterier og i besætninger med landbrugsdyr og heste Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE Dansk Kalv 2016

KONCEPTBESKRIVELSE Dansk Kalv 2016 KONCEPTBESKRIVELSE Dansk Kalv 2016 Hensigten med Dansk Kalv er at lave et unikt produkt, som giver en god spiseoplevelse. Det sker i et dynamisk og styret samspil mellem landmanden (herefter betegnet producenten),

Læs mere

KRAV TIL KØDKVÆGSPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE" 6

KRAV TIL KØDKVÆGSPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE 6 1 DB KONTROL 4 MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE" 5 KRAV TIL KØDKVÆGSPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE" 6 PRIMÆRPRODUCENT 6 I. SPECIFIKATIONEN... 6 II. RACE... 6 III.

Læs mere

31-05-2016. Dagens talere. LandboNord. Hvad vil det sige at blive økolog? Dagsorden. Hvad vil det sige at blive økolog? Husdyrhold

31-05-2016. Dagens talere. LandboNord. Hvad vil det sige at blive økolog? Dagsorden. Hvad vil det sige at blive økolog? Husdyrhold Dagens talere LandboNord Økologimøde den 26. maj 2016 Dagsorden Hvad vil det sige at blive økolog? Hvad vil det sige at blive økolog? Reglerne Planteavl Husdyrhold Afgræsning Hvad skal der ske i praksis?

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Drejebog - i omlægning og etablering af økologisk svineproduktion

Drejebog - i omlægning og etablering af økologisk svineproduktion Drejebog - i omlægning og etablering af økologisk svineproduktion Indhold Omlægning af græsmark til folde Kort om regler Trin-for-Trin - omlægning Tidslinje Marker med foderafgrøder Kort om regler Tidslinje

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup December 2013 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

SPECIFIKATION MÆRKEKRAV MÆLKEPRODUKTION

SPECIFIKATION MÆRKEKRAV MÆLKEPRODUKTION SPECIFIKATION MÆRKEKRAV MÆLKEPRODUKTION 18. januar 2016 1 KRAV TIL MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE" Kravene til mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" er koncentreret omkring dyrenes velfærd

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1) BEK nr 35 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater BEK nr 1466 af 12/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-5401-0032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 993 af 06/10/2008

Læs mere

Opfyldelsen af disse kompetencemål er et ansvar der påhviler skole og praktiksted i fællesskab.

Opfyldelsen af disse kompetencemål er et ansvar der påhviler skole og praktiksted i fællesskab. - 1 - Dette skema er til afklaring af hvilke kompetencer eleven har. Meningen er at elev og læremester udfylder skemaet i fællesskab, og derved får en drøftelse af på hvilke områder, der er behov for at

Læs mere

Porc-Ex A/S generelle indkøbsbetingelser (senest ændret d. 28. november 2011)

Porc-Ex A/S generelle indkøbsbetingelser (senest ændret d. 28. november 2011) Porc-Ex A/S generelle indkøbsbetingelser (senest ændret d. 28. november 2011) 1. 1.1 1.2 Indledning Nærværende indkøbsbetingelser finder anvendelse på alle handler foretaget af Porc-Ex A/S (P), medmindre

Læs mere

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk svin

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk svin Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk svin KAPITEL I 1. Formål Denne brancheaftale supplerer EU s regler for økologisk jordbrugsproduktion i forhold til økologiske svin.

Læs mere

Oplysninger om licenstageren (herefter benævnt "Virksomheden"):

Oplysninger om licenstageren (herefter benævnt Virksomheden): Ansøgning om Brandowner-licens (varemærkeejerlicens) til brug af fællesmærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" på emballager og i markedsføringen MÆLK/MEJERI Er du mejeri, fødevareproducent (ikke primærproducent

Læs mere

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin.

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Andelshavernummer: Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Undertegnede anerkender forpligtelserne i henhold

Læs mere

DANSK SVINEPRODUKTION ÅR Christian Fink Hansen, sektordirektør Svineproduktion

DANSK SVINEPRODUKTION ÅR Christian Fink Hansen, sektordirektør Svineproduktion DANSK SVINEPRODUKTION ÅR 2025 Christian Fink Hansen, sektordirektør Svineproduktion 1.5.2017 2.. FRAVÆNNEDE GRISE PER KULD - STIGNINGEN FORTSÆTTER MANGE ÅR FREM! FREMTIDSGRISEN 2027? Forudsætning og fundament

Læs mere

Rapport. Koncept til systematisk dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen. Margit D. Aaslyng og Pia Brandt

Rapport. Koncept til systematisk dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen. Margit D. Aaslyng og Pia Brandt Rapport Koncept til systematisk dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen Margit D. Aaslyng og Pia Brandt 1. oktober 2015 Proj.nr. 2000265-15 Version 1 MDAG/PBT/MT Sammenfatning På slagtedagen udsættes

Læs mere

Kvalitet Vækst Balance. Svineproduktion i et europæisk perspektiv Danmark, Sverige, England, Tyskland, Holland, Belgien og Polen

Kvalitet Vækst Balance. Svineproduktion i et europæisk perspektiv Danmark, Sverige, England, Tyskland, Holland, Belgien og Polen Kvalitet Vækst Balance Svineproduktion i et europæisk perspektiv Danmark,,,,, og Indledning Det er Landbrug & Fødevarers hensigt med dette hæfte at give et fair og korrekt billede af rammevilkårene for

Læs mere

Version 2 af

Version 2 af 1 KRAV TIL MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE"... 3 DB KONTROL... 4 MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE"... 5 KRAV FOR ÆGPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE"... 6

Læs mere

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger BEK nr 1112 af 21/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 08-0116-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014 NOTAT NR. 1503 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er

Læs mere

PRODUKTIVE SMÅGRISE Hanne Maribo Chefforsker, Team Fodereffektivitet

PRODUKTIVE SMÅGRISE Hanne Maribo Chefforsker, Team Fodereffektivitet PRODUKTIVE SMÅGRISE Hanne Maribo Chefforsker, Team Fodereffektivitet Kongres for Svineproducenter, Herning 20-21/10 2015 KONSEKVENS OG SYSTEMATIK! Hav overblik over dit grise-flow Arbejdsglæde Orden og

Læs mere

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion Fagligt Nyt Middelfart, 22. september 2015 DISPOSITION Topmødeerklæringen Dyrevelfærd i DK 2015, kontrol 2014 Status DANISH

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer KAPITEL I 1. Formål Denne brancheaftale supplerer EU s regler for økologisk jordbrugsproduktion

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Overvejelser ved etablering af nye slagtesvinestalde. Projektchef Torben Jensen

Overvejelser ved etablering af nye slagtesvinestalde. Projektchef Torben Jensen Overvejelser ved etablering af nye slagtesvinestalde Projektchef Torben Jensen Disposition Sektioneringsformer Antal sektioner Sektionsstørrelse Flokstørrelse Gulvudformning Sygestier Beskæftigelses- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger 1)

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger 1) BEK nr 307 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-6022-000002 Senere ændringer

Læs mere

Deres ref.: 2009-5430-0156 Vor ref.: Birthe Boisen Dok. nr.: D-211009-4433 Dato: 23. oktober 2009

Deres ref.: 2009-5430-0156 Vor ref.: Birthe Boisen Dok. nr.: D-211009-4433 Dato: 23. oktober 2009 Justitsministeriet Dyrevelfærdskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Cristina Gulisano Lyren1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail:

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Velfungerende drægtighedsstalde til løse søer

Velfungerende drægtighedsstalde til løse søer Velfungerende drægtighedsstalde til løse søer Konsulent Preben Høj, Sv. Aa. Christiansen Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen, VSP Svineproducent Torsten Troelsen, Herning Seniorprojektleder Thomas L. Jensen,

Læs mere

Åbn folderen og læs mere om den danske svineproduktion

Åbn folderen og læs mere om den danske svineproduktion Din A til Z om dansk svineproduktion Åbn folderen og læs mere om den danske svineproduktion Din A til Z om dansk svineproduktion Din A til Z om dansk svineproduktion Folderen Din A til Z om dansk svineproduktion

Læs mere

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Lovgivning - hvad er den til for? Fødevaresikkerhed Sporbarhed Sundhed hos dyr og mennesker Dyrevelfærd Image Antibiotikaforbrug Hvilke kontroller findes

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Miljøteknologi generelt (mio. kr.) 2016 Svin (2016)* Kvæg (2016)*

Miljøteknologi generelt (mio. kr.) 2016 Svin (2016)* Kvæg (2016)* Notat Landdistriktsprogram 2016 støtte til svineproduktion 1. version SEGES P/S Videncenter for Svineproduktion Ansvarlig bih Oprettet 31-08-2015 Dok.nr.: 20150055 Side 1 af 5 Landdistriktsprogram 2016

Læs mere

Indsigt Vækst Balance. DANISH Produktstandard Oktober 2010. DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0

Indsigt Vækst Balance. DANISH Produktstandard Oktober 2010. DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0 Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0 Introduktion Standarden omfatter følgende områder: producenten transportører af levende klovbærende

Læs mere

At gøre det rigtige. Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer. Vognmanden.

At gøre det rigtige. Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer. Vognmanden. Vognmanden Landmanden B esætningsdyrlægen Slagteriet At gøre det rigtige Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer SEPTEMBER 2005 FORORD Dyrevelfærd

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2005

Kontrol af dyrevelfærd 2005 Kontrol af dyrevelfærd 25 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport, på slagterier og i besætninger med landbrugsdyr og heste Kontoret for dyrevelfærd, kvalitet og markedsføring Kontrol

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag C: Beslutning om gennemførelse

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Udfyldelse af bilag Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af anmodning

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

SPECIFIKATION MÆRKEKRAV SLAGTEFJERKRÆ

SPECIFIKATION MÆRKEKRAV SLAGTEFJERKRÆ SPECIFIKATION MÆRKEKRAV SLAGTEFJERKRÆ 1 Version nr. 9 af 14. juli 2017 KRAV TIL MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE"... 3 DB KONTROL... 4 MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE"... 5 KRAV FOR SLAGTEFJERKRÆPRODUKTION

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDSSMÅGRISE OKTOBER 2015

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDSSMÅGRISE OKTOBER 2015 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDSSMÅGRISE OKTOBER 2015 NOTAT NR. 1533 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er gældende

Læs mere

Vejledning til producenter af Friland Limousine

Vejledning til producenter af Friland Limousine Vejledning til producenter af Friland Limousine Indholdsfortegnelse Koncept... Side 3 Kontrol... Side 3 Hvem kan levere?... Side 3 Kontrakt... Side 3 Kvalitetskrav... Side 3 Praktiske oplysninger: - Offentliggørelse

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

DYREVELFÆRDS- RAPPORT FOR SVINESEKTOREN 2011

DYREVELFÆRDS- RAPPORT FOR SVINESEKTOREN 2011 VIDEN - VÆKST BALANCE DYREVELFÆRDS- RAPPORT FOR SVINESEKTOREN 2011 - Uvildig kontrol af alle danske svineproducenter Ansvarlig for dyrevelfærden Dyrevelfærd er under konstant udvikling. Målet for vores

Læs mere

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Fødevarestyrelsen December 2006 Rev. 2.0 Juli 2007 Rev. 3.0 Juli 2008 Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Beredskabsplanen dækker den situation, at der hos dyr, som har opholdt

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG NOTAT NR. 1540 I notatet forklares regler og regnearkets beregningsforudsætninger ud fra de vejledende BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor.

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Vedtægter for BYGGGARANTIEN

Vedtægter for BYGGGARANTIEN Vedtægter for BYGGGARANTIEN 1 - Formål Byggegarantiens overordnede formål er at sikre, en ensartet høj kvalitet på alt håndværksmæssigt arbejde, udført af Byggegarantiens medlemmer. Garantien sikrer, at

Læs mere

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark Roskilde Dyrskue Den 8. 10. juni 2007 Opgaveark Indledning: En gang, langt tilbage i tiden, var hele den danske befolkning bønder. I dag arbejder mindre end 1.5 procent af den danske befolkning i landbruget.

Læs mere

BRANCHEAFTALE. Vedrørende supplerende regler for produktion af økologiske svin, der opdrættes i Danmark

BRANCHEAFTALE. Vedrørende supplerende regler for produktion af økologiske svin, der opdrættes i Danmark BRANCHEAFTALE Vedrørende supplerende regler for produktion af økologiske svin, der opdrættes i Danmark KAPITEL I 1. FORMÅL Denne brancheaftale supplerer EU s regler for økologisk jordbrugsproduktion i

Læs mere

Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks

Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks Himmelev Rideklub Herregårdsvej 61 4000 Roskilde www.hirk.dk Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks Der er den d.d. indgået aftale om, at nedenstående [hest/pony] opstaldes på Himmelev Rideklub, Herregårdsvej

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lars Holdensen, L&F, Økologi. Slagtekyllinger og økologireglerne

Lars Holdensen, L&F, Økologi. Slagtekyllinger og økologireglerne Lars Holdensen, L&F, Økologi Slagtekyllinger og økologireglerne Økologiske principper Økologiprincippet Sundhedsprincippet Forsigtighedsprincippet Retfærdighedsprincippet 01.12.2009 / Organisation / afsender

Læs mere

SPECIFIKATION MÆRKEKRAV FÅR OG LAM

SPECIFIKATION MÆRKEKRAV FÅR OG LAM SPECIFIKATION MÆRKEKRAV FÅR OG LAM 1 Version 2 af 04. august 2015 DB KONTROL 4 KRAV TIL PRODUKTION AF FÅR OG LAM OMFATTET AF MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE" 5 PRIMÆRPRODUCENT 5 I. SPECIFIKATIONEN...

Læs mere

Nærbutikkernes Landsforening

Nærbutikkernes Landsforening Skabelon for egenkontrolprogram for mindre detailvirksomheder uden tilvirkning. (Kiosker og mindre dagligvarebutikker som er medlem af NBL) Revideret 2009. Bemærk afsnit om tilbagetrækning af fødevarer!

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bilag 1. Retsudvalget REU alm. del - Bilag 701 Offentligt

Bilag 1. Retsudvalget REU alm. del - Bilag 701 Offentligt Bilag 1 Retsudvalget REU alm. del - Bilag 701 Offentligt Bilag 2 Bilag 3 Notat Aktuel brug af beskæftigelses- og rodematerialer i dansk slagtesvineproduktion Dette notat

Læs mere

KRAV TIL KØDKVÆGSPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE" 6

KRAV TIL KØDKVÆGSPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE 6 1 DB KONTROL 4 MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE" 5 KRAV TIL KØDKVÆGSPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE" 6 PRIMÆRPRODUCENT 6 I. SPECIFIKATIONEN... 6 II. RACE... 6 III.

Læs mere

Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) og Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om opstaldning af Hesten:...

Læs mere

PUBLIC CONCERN Christian Fink Hansen, sektordirektør SEGES Svineproduktion

PUBLIC CONCERN Christian Fink Hansen, sektordirektør SEGES Svineproduktion PUBLIC CONCERN Christian Fink Hansen, sektordirektør SEGES Svineproduktion 1.5.2017 UDFORDRINGER Dyrevelfærd Antibiotika/zink Bæredygtighed (Konkurrenceevne slagtesvin) GRISEN 2017 1. Standardgrisen Volumen

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Strandvejen 58. Gentoftegade 29, 2820 Gentofte, Danmark

Strandvejen 58. Gentoftegade 29, 2820 Gentofte, Danmark Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf. +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 Selskabsmeddelelse nr. 14/2010 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 9. april 2010 Dagsorden

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 20. juni 2017 Erstatter version af 3. februar 2017 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser BEK nr 502 af 17/06/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 28-06-2005 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1326 af 14/12/2005 BEK nr 646 af 26/06/2009 BEK nr 1382 af 17/12/2009 BEK

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Konceptbeskrivelse AI/AU

Konceptbeskrivelse AI/AU Konceptbeskrivelse AI/AU Indledning Det overordnede mål med konceptet er, at forbedre svineproducentens økonomiske resultat. Metoden til at rykke på det økonomiske resultat, er at implementere kendt viden

Læs mere