Foreløbigt internt regnskab for 1/ /6 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005"

Transkript

1 SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER / Bilag 2: Årsregnskab 2004/2005 i udkast for Strøm og Modstand A/S Strøm og Modstand A/S Transformatorvej 50, 9999 Elby Foreløbigt internt regnskab for 1/ / regnskabsår CVR-nr:

2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Hoved- og nøgletal... 6 Ledelsesberetning... 7 Anvendt regnskabspraksis... 8 Resultatopgørelse for året 1/ / Balance pr. 30. juni Noter til årsrapporten Eventualforpligtelser og sikkerheder m.v Selskabets skattemæssige resultat Skattepligtige specifikationer Strøm og Modstand A/S - nr:

3 Selskabsoplysninger Selskabet Strøm og Modstand A/S Transformatorvej Elby Telefon: Telefax: CVR-nr Stiftet: 1/ Hjemsted: Elby Regnskabsår 1/7-30/6 Bestyrelse Henning Strøm (indtrådt 1987) Niels Netværk (indtrådt 2004) Georg Grib (indtrådt 1987) Direktion Henning Strøm (indtrådt 1987) Advokat Georg Grib Konkursvej Elby Revision Børge Dallerværk, Registreret revisor Påtegningsvænget Elby Pengeinstitut Nulkreditbanken Pengetankvej Elby 3

4 Ledelsespåtegning Ledelsen har i dag behandlet og godkendt den interne årsrapport for 2004/05 incl. ledelsesberetningen for Strøm og Modstand A/S. Den interne årsrapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og er suppleret med yderligere analyser og specifikationer. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet og pengestrømme. Elby, den 10. august 2005 I direktionen Henning Strøm I bestyrelsen Henning Strøm Niels Netværk Georg Grib Formand 4

5 Revisionspåtegning 5

6 Hoved- og nøgletal (i 1000 kr.) 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Resultatopgørelse Omsætning Dækningsbidrag II Årets resultat Balance Egenkapital Balancesum i alt Nøgletal Dækningbidrag II i %... 12,3 12,2 4,2 10,5 16,7 Soliditetsgrad i %... 30,3 30,8 19,8 14,0 6,9 Forrentning af egenkapital... 27,2-7,2-57,0-94,7-89,9 6

7 Ledelsesberetning Generelt Selskabet driver el-installationsvirksomhed i Elby. Udvikling i regnskabsåret Omsætning og indtjening har ikke været tilfredsstillende for regnskabsåret. Særlige forhold vedr. regnskabsåret Årets resultat er ekstraordinært påvirket med kr i bøde for elkartelsamarbejde. Bøden fremgår af årsrapporten under ekstraordinære udgifter. For styrkelse af selskabets ledelse og fortsat ekspansion er der i regnskabsåret overdraget ejerandel til Netværk Holding ApS, Ampereby. Indehaveren af Netværk Holding ApS er samtidig hermed indtrådt i selskabets bestyrelse. Selskabets økonomiske stilling Der forventes på sigt syneregi- og stordriftsfordele ved det tætte og strategiske samarbejde med Netværk Holding ApS og dettes driftsselskab, El med Profit ApS. Selskabets kapitalforhold og likviditetsmæssige stilling er under pres som følge af en årrække med negative driftsresultater. Der er som konsekvens af de utilfredsstillende resultater igangsat forskellige tiltag til forbedring af virksomhedens rentabilitet. I disse tiltag indgår såvel afskedigelser af personale som besparelser på faste omkostninger og reduktion af selskabets lagerbeholdning for dermed at reducere pengebindingen. Det er bestyrelsens forventning, at igangsatte effektiviseringstiltag vil vise effekt i næste regnskabsår. Hændelser efter regnskabsårets afslutning m.v. Der er ikke indtrådt betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, der øver væsentlig indflydelse på vurderingen af den finansielle stilling pr. 30/ Alle forhold af betydning er medtaget og oplyst i årsrapporten. Resultatfordeling Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen. Den forventede udvikling i næste regnskabsår Der forventes et overskud før skat på kr

8 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Den interne årsrapporten er, bortset fra resultatopgørelsens opstillingsform, udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning, samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis. Resultatopgørelsen er mere specificeret end krævet i regnskabslovgivningen. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B. Selskabet har i henhold til undtagelsesbestemmelser i årsregnskabslovens 48 valgt at indregne forslag til udbytte som gæld i balancen. Resultatopgørelsen Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt Indtægtskriterium Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb. Skat af årets resultat Årets skat som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Årets aktuelle skat er afsat med 30%. Under hensatte forpligtelser er der afsat udskudt skat med 30% af alle midlertidige forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af evt. scrapværdi. Aktiverne afskrives over deres forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprincipper og -satser. Hjælpelinje Auditplus Goodwill, 5% lineær. 8

9 Anvendt regnskabspraksis Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af evt. scrapværdi. Aktiverne afskrives over deres forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprincipper og -satser. Indretning lejede lokaler, 10% lineær. Driftsmidler, 15-33% lineær. Aktiver med en anskaffelsesspris på under kr pr. enhed, samt aktiver med en levetid på under 3 år udgiftsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Varebeholdning og igangværende arbejder Handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer m.v. indregnes til kostpris eller til nettorealisationsværdi, såfremt denne er lavere. Lageret er værdiansat efter FIFO-princippet, der medfører, at de senest erhvervede varer anses for værende i behold. Samtlige ukurante og langsomt omsættelige lagervarer nedskrives til forventet nettorealisationsværdi. Igangværende arbejder for fremmed regning er optaget til salgspriser i henhold til forelagte specifikationer og færdiggørelsesgrader. Modtagne acontobetalinger fratrækkes i igangværende arbejder når acontobetalingen vedrører den allerede udførte andel af arbejdet. Modtagne acontobetalinger ud over den allerede udførte andel af arbejdet opføres som kortfristet gæld. Tilgodehavender Der foretages individuel vurdering af debitorerne, og hensættelser til tab finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet. Gældsforpligtelser i øvrigt Øvrige gældsforpligelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi. 9

10 Resultatopgørelse for året 1/ / / /04 Note Nettoomsætning Vareforbrug Bruttofortjeneste, 65,6%, (64,4%) Personaleomkostninger Dækningsbidrag I, 21%, (14,4%) Indirekte produktionsomkostninger Dækningsbidrag II, 16,7%, (10,5%) Salgsomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Tab på debitorer Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat af primær drift Sekundære poster Resultat før renter Andre finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ordinært resultat før skat Ekstraordinære udgifter Ekstraordinært resultat før skat Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT Der af bestyrelsen foreslås anvendt således: Overført af årets resultat

11 Balance pr. 30. juni 2005 Aktiver 2004/ /04 Note Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Goodwill Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Indretning lejede lokaler Huslejedepositum Driftsmidler Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Andre værdipapirer og kapitalandele Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdning Råvarer og hjælpematerialer Varebeholdninger i alt Tilgodehavende Varedebitorer Igangværende arbejder Øvrige tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvider Øvrige likvide beholdninger Kassebeholdning Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

12 Balance pr. 30. juni 2005 Passiver 2004/ /04 Note Egenkapital Selskabskapital Overført resultat EGENKAPITAL I ALT Hensættelser Hensættelse til udskudt skat HENSÆTTELSER I ALT Langfristet gæld Kreditinstitutter Mellemregning Strøm Holding ApS LANGFRISTET GÆLD I ALT Kortfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Andre kreditorer Skyldigt vedr. personale Skyldig moms Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Sikkerheder og pantsætninger Garantiforpligtelser Nærtstående parter Ejerforhold A1 A2 A3 A4 12

13 Noter til årsrapporten 2004/ /04 Note 1 Nettoomsætning Salg og udført arbejde Igangværende arbejde primo Igangværende arbejde ultimo Note 2 Vareforbrug Materialekøb Fremmed arbejde Varelager primo Varelager ultimo Frit vareforbrug direktør Bonus Note 3 Personaleomkostninger Gager og lønninger Fri bil og telefon indeholdt i løn Frit vareforbrug direktør Moms af direktørens frie ydelser Skyldig løn primo Skyldig løn ultimo Beregnede feriepenge primo Beregnede feriepenge ultimo Pensioner ATP og sociale bidrag Øvrige personaleomkostninger Lærlingeuddannelse Arbejdstøj Lønrefusioner Note 4 Indirekte produktionsomkostninger Leje af materiel Køb af værktøj Beregnerhonorar Reparationer af maskiner og inventar Benzin og olie, varebiler Reparationer, varebiler Vægtafgift og forsikringer, varebiler

14 Noter til årsrapporten 2004/ /04 Note 5 Salgsomkostninger Annoncer og reklame Beholdning reklameartikler primo Beholdning reklameartikler ultimo Deltagelse i udstillinger Beholdning gaveartikler primo Beholdning gaveartikler ultimo Gaver og blomster Vin og tobak Note 6 Lokaleomkostninger Husleje Husleje parkeringsplads El Rengøring Vedligeholdelse Note 7 Administrationsomkostninger Kontorhold m.v Forsikringer og kontingenter Garantiprovision Revision og regnskabsassistance Bogføringsassistance Advokat og konsulentassistance Elfo-Data Telefon Småanskaffelser Kassedifferencer Note 8 Tab på debitorer Konstaterede tab Hensat til tab, regulering

15 Noter til årsrapporten 2004/ /04 Note 9 Afskrivninger Goodwill Indretning lejede lokaler Driftsmidler Avance ved salg driftsmidler Tab ved salg driftsmidler Note 10 Sekundære poster Kontorarbejde, udført for kollega Honorar for syn og skøn Forsikringserstatning Låneomkostninger Erstatninger til kunder Note 11 Andre finansielle indtægter Renteindtægter, pengeinstitut Renteindtægter, debitorer Modtagne kasserabatter Note 12 Finansielle omkostninger Kassekredit Mellemregning Strøm Holding ApS Kreditorer Lån Ikke fradragsberettiget Afgivne kasserabatter Note 13 Goodwill Anskaffelsessum, primo Af-/nedskrivninger, primo Årets af-/nedskrivninger

16 Noter til årsrapporten 2004/ /04 Note 14 Indretning lejede lokaler Anskaffelsessum, primo Af-/nedskrivninger, primo Årets af-/nedskrivninger Note 15 Driftsmidler Anskaffelsessum, primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Af-/nedskrivninger, primo Af-/nedskrivninger på udgåede aktiver Årets af-/nedskrivninger Note 16 Råvarer og hjælpematerialer Varelager Beholdning reklameartikler Beholdning gaveartikler Note 17 Varedebitorer Varedebitorer Hensat til imødegåelse af tab Note 18 Øvrige likvide beholdninger Nulkreditbanken konto nr Postgiro Note 19 Selskabskapital Aktiekapital

17 Noter til årsrapporten 2004/ /04 Note 20 Overført resultat Overført resultat, primo Årets resultat Note 21 Kreditinstitutter Nulkreditbanken, KK, Ford Credit Kortfristet del af lån Ford Credit Note 22 Skyldigt vedr. personale Skyldige skatter og bidrag til social sikring Afsat skyldige feriepengeforpligtelser Skyldig løn og gager Note 23 Skyldig moms Udgående moms Indgående moms El-afgift CO-2 afgift Afregnet moms

18 Eventualforpligtelser og sikkerheder mv. Note A1 Sikkerheder og pantsætninger Til sikkerhed for egne gældsforpligtelser er deponeret følgende: Intet Note A2 Garantiforpligtelser Der er af selskabets pengeinstitut stillet garantier på i alt kr for igangværende og afsluttede arbejder. Note A3 Nærtstående parter Henning Strøm, Elby, indirekte hovedaktionær Transaktioner: Leje af lokaler hos indirekte hovedaktionær. Årlig leje kr Lejen anses værende på markedsvilkår. Lån hos moderselskab. Lånets restgæld pr. 30/ udgør kr og er forrentet med kr (6%). Forrentningen anses værende på markedsvilkår. Note A4 Ejerforhold Følgende aktionærer ejer mindst 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder: Strøm Holding ApS, Elby Netværk Holding ApS, Ampereby 18

19 Selskabets skattemæssige resultat 2004/05 Virksomhedens resultat Nettoresultat iflg. resultatopgørelse Driftsmæssige afskrivninger tilbageført Goodwill Indretning lejede lokaler Driftsmidler Avance ved salg driftsmidler Tab ved salg driftsmidler Skattemæssige afskrivninger Afskrivning, indretning lejede lokaler Reguleringer vedrørende tilgodehavender Tab på debitorer Øvrige indkomstreguleringer Repræsentation, ej skattem. fradrag Bøde, ej skattem. fradrag Låneomkostninger, ej skattem. fradrag Modregnet underskud fra tidl. år Virksomhedens skattepligtige resultat

20 Skattepligtige specifikationer 2004/ /04 Goodwill Anskaffelsespris Andel kursnedslag gældsbrev, tidligere år Indretning af lejede lokaler Anskaffelsespris Andel kursnedslag gældsbrev, tidligere år Afskrivninger primo, 60% Årets afskrivninger, 10% Driftsmidler Driftsmidler, primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Specifikation af udskudt skat Regnskabsmæssige værdier Goodwill Indretning lejede lokaler Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Skattemæssige værdier Goodwill Indretning lejede lokaler Driftsmidler Underskud til fremførsel Grundlag for beregning af udskudt skat Beregnet udskudt skat heraf, 28%/30% Udskudt skat afsat i regnskabet

21 Skattepligtige specifikationer Lønafstemning for året 2004 Løn jfr. lønnoten Ikke angivet løn 1/ / Løn for året 2004 indeh. i regnskabet 2004/ Løn for året 2004 indeh. i regnskabet 2003/ Gager og lønninger for året 2004 iflg. S / /04 5 Underskud til fremførsel Indkomståret Indkomståret Anvendt i året Rest til fremførsel

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2011 (3. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2012 (4. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ...

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ... 3S A/S CVR-nr. 12 10 14 49 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT

SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890 Årsrapport

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere