HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 Tlf: BOD Statsautoriseret Birk Centerpark 30 OK-7400 Herning CVR-nr revisionsaktieselskab HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion Introduktion. 2 Påtegninger Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning Ledelsesberetning. 6-7 Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis. Resultatopgørelse. Balance. Noter BODStatsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BODInternational Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BODnetværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

3 2 INTRODUKTION Museet Den selvejende institution HEART Herning Museum of Contemporary Birk Centerpark Herning Art Hjemmeside: CVR-nr.: Hjemsted: Regnskabsår: Herning 1. januar december Bestyrelse Lars Damgaard, formand Birgit Damgaard Sara Lysgaard Torben Clausen Jørgen Norup Johs. Poulsen Kirsten Bjørn-Thygesen Direktion Holger Reenberg Revision BOO Statsautoriseret Birk Centerpark Herning revisionsaktieselskab Pengeinstitut Handelsbanken Østergade Herning

4 3 LEDELSESpA TEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt den interne årsrapport for 1. januar december 2012 for HEARTHerning Museumof Contemporary Art. Den interne årsrapport aflægges i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer og almindeligt anerkendt regnskabspraksis. Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Herning, den 28. februar 2013 Bestyrelse: t_\ Johs. Poulsen

5 4 DENUAFHÆNGIGEREVISORSERKLÆRINGER Til bestyrelsen i HEART Herning Museum af Contemporary Art PÅTEGNINGPÅ DET INTERNEÅRSREGNSKAB Vi har revideret årsregnskabet for HEARTHerning Museum of Contemporary Art for perioden 1. januar til 31. december 2012, der omfatter, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Ledelsens ansvar for det interne årsregnskab Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssigeskøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision, yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr af 21. december Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for museets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passendeefter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af museets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksiser passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt konklusion. og egnet som grundlag for vores Revisionenhar ikke givet anledning til forbehold.

6 5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Museet har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 indarbejdet budgettal for regnskabsåreti resultatopgørelsen. Dissebudgettal har ikke været underlagt revision. Supplerende oplysning vedrørende andre forhold Uden at det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på, at museet for det kommende regnskabsår har en stram likviditet. Under forudsætning af, at det godkendte budget for 2013 realiseres, kan man overholde forpligtelserne for det kommende regnskabsår med den likviditet, som man har til rådighed. Det er ledelsens vurdering, at budgettet er opnåeligt for det kommend, regnskabsår. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Herning, den 28. februar 2013 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab,;./. ~qcer/ Kirsten~rd Statsautoriseret revisor

7 6 LEDELSESBERETNING Året på HEARThar internt dels været præget af udarbejdelsen af en strategiplan for , dels af driften af cafeen, som HEARTovertog i 2011 og sluttelig af en reorganisering af økonomiafdelingen var også biennale år og i forbindelse med planlægningen af årets udstilling opløstes Soele du Mande ApSog biennalen blev en integreret del af HEART. I HEARTsbudget for 2012 var biennaleaktiviteten ikke indregnet og de store regnskabsmæssige afvigelser på andre driftsindtægter, personaleomkostninger og udstillinger skal ses i denne sammenhæng. I forbindelse med biennalen er udendørsskulptur af Bjørn Nørgaard blevet produceret og opførelsesomkostningerne er indregnet under erhvervelser. Det skal bemærkes, at der muligvis i 2013 opnås yderligere støtte end indregnet i årsrapporten. Kunstafdeling Udover Soele du Mande biennalen "INVOLVER",var årets store udstillinger Ingvar Cronhammar "Mørkets Hjerte" og "Tro, håb og kærlighed - Jakob Holts Amerika". Årets besøgstalvar , og det var de to sidste udstillinger, som trak hovedparten af de besøgende, hvorimod biennalen trak meget få besøgende. Væsentligt for året var det også, at HEARTindgik samarbejdsaftale med Center for Kultur og Udvikling om partnerskab og samarbejde med Al Hoash Art Court i Øst-Jerusalem, I den forbindelse opholdt Al Hoash' leder Rawan Sharaf sig fem uger i Herning med henblik på at skaffe sig indsigt i dansk museumsdrift. Bjørn Nørgaards Le Mande est Plat, som blev produceret i forbindelse med Soele du Mande, er blevet indlemmet i samlingen og er nu den første skulptur i HEARTshaveområde. Kommunikation På den kommunikative front har 2012 været et vigtigt år. Lokalt og regionalt har HEARTformået at skabe en bedre dialog med gæsterne bl.a. understøttet af et forøget fokus på sociale medier og etableringen af et ambassadørkorps under Soele du Mande 2012 INVOLVER.Lokalt er der opnået en yderst tilfredsstillende eksponering af alle museets udstillinger. Mørkets Hjerte af Ingvar Cronhammar genererede desuden omtale i flere nationale medier: trykt, online og TV. Biennalen Soele du Mande fik i 2012 for første gang sit eget webunivers, som skabte adgang til processen frem til det færdige resultat for gæster og presse. Ambassadørkorpset bestående af en gruppe studerende fra TEKO og HIH udgjorde fundament for en tættere relation mellem HEARTog lokale unge i Herningområdet gennem en række events rettet specifikt mod det unge segment. Besøgstallet til biennalens fernisering var imponerende, men efterfølgende lå besøgstallet under det projekterede. HEARTundervisning Der har det seneste år været stigende interesse for museets aktiviteter for såvel elever fra grundskolen som familier med børn. Undervisningsafdelingen tilbyder værkstedsaktiviteter for skoler og daginstitutioner, undervisningsmateriale, temaomvisninger for børn og unge, tværfaglige arrangementer og skiftende særarrangementer, elektronisk nyhedsbrev målrettet undervisningssektoren og mulighed for et individuelt tilrettelagt lærerkursus samt aktiviteter målrettet familier med børn i skolernes ferier. Formidlingsinspektøren gennemførte i 2012 med succes et Outreach-projekt målrettet undervisere i folkeskoler og friskoler i Herning Kommune. Heartlundervisning arbejder følgelig fortsat for at styrke og kvalificere samarbejdsrelationen ved bl.a. at etablere en række partnerskaber med udvalgte grundskoler i Herning Kommune. HEARTCafe Cafeen har desuden indgået samarbejde med ekstern leverandør med henblik på catering til større arrangementer. Cafeens weekendbrunch nyder en voksende popularitet og desuden får flere og flere både private og virksomheder øjnene op for mulighederne for at afholde særlige arrangementer på HEART.

8 7 LEDELSESBERETNING Fremtiden Arbejdet med strategiplanen i 2012 har medført en kategorisering af udstillingskonceptet i History, Future og Design, hvilket lanceres i udstillingsprogrammet for Til HEARTFuture har museet modtaget større fondsstøtte for For 2013 budgetteres med et regnskabsmæssigt overskud på 300 tkr.

9 8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsregnskabet for HEARTHerning Museum of Contemporary Art for 2012 er aflagt under iagttagelse af retningslinjerne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabs praksis som sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde museet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå museet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabets aflæggelse, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. RESULTATOPGØRELSEN Indtægter I resultatopgørelsen medtages årets indtægter, herunder offentlige og private tilskud, kontante gaver mv., ligesom årets løbende omkostninger udgiftsføres. Modtagne tilskud indtægtsføres i det regnskabsår tilskuddet er bevilliget til at skulle dække. Modtagne tilskud til udstillinger periodiseres således, at de indtægtsføres samtidig med at udstillingen gennemføres. Der er foretaget periodisering, således at øvrige indtægter og udgifter, der vedrører regnskabsåret, indgår i resultatopgørelsen, uanset betalingstidspunktet. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -o nkostninger. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter hovedsageligt omkostninger til afholdelse af udstillinger, markedsføring, ejendommens drift, lønninger og administration.

10 9 ANVENDT REGNSKABS PRAKSIS BALANCEN Materielle anlægsaktiver Driftsmateriel måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi. Indretning af lejede lokaler. Driftsmateriel.. BrugstId 2-5 år 2-5 år RestværdI 0% af kostpris 0% af kostpris Småanskaffelser med en kostpris på under 20 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Køb af kunstværker udgiftsføres i erhvervelsesåret. Såvel egne erhvervelser af kunstværker som donerede kunstværker måles til O kr. Dette skyldes, at værkerne ikke er tænkt med videresalg for øje, og at såvel oprindelig kostpris som aktuel dagsværdi er ukendte størrelser. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter, aktiver Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Henlæggelser Henlæggelser omfatter henlæggelser til køb af kunst. Gældsforpligtelser Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

11 10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Skat Museet er ikke skattepligtig af dets aktiviteter. Moms Museet er delvis momsregistreret og har dermed ret til delvis momsfradrag.

12 11 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Entre. Formidling. Forretningsenheder, bidrag. Andre driftsindtægter. Tilskud mv. Renteindtægter. INDTÆGTER I ALT. Regnskab Note 2012 kr Budget Regnskab tkr. tkr O O O Personaleomkostninger. Lokaleomkostninger. Samlinger. Udstillinger. Formidling. Kommunikation og salg. Administration. Nedskrivning Soele du Monde. OMKOSTNINGER I ALT. ÅRETS RESULTAT FØR HENLÆGGELSER O Henlæggelser i året. Anvendt henlæggelser i året.... O O O O O ÅRETS RESULTAT FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING Anvendt af tidligere års overskud I ALT

13 12 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Note Regnskab Regnskab kr. tkr. Kunstværker. Indretning af lejede lokaler. Driftsmateriel.. Materielle an lægsaktiver.. 12 Anparter Soele du Monde.. Finansielle anlægsaktiver.. ANLÆGSAKTIVER. Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg. Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter.. Tilgodehavender,. Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER.. AKTIVER. O O

14 13 BALANCE 31. DECEMBER PASSIVER Egenkapital. Overført resultat.. EGENKAPITAL. Note Regnskab Regnskab kr. tkr Henlæggelser. KORRIGERET EGENKAPITAL. O Gæld til pengeinstitutter.. Anden gæld Periodeafgrænsningsposter.. Kortfristede gældsforpligtelser. GÆLDSFORPLIGTELSER. PASSIVER Eventualposter mv. 17

15 14 NOTER Regnskab Budget Regnskab Note kr. tkr. tkr. Formidling 1 Omvisning indtægt Eksternt honorar omvisning O -3 Forretningsenheder, bidrag 2 Heart Club, virksomheder Indtægter Heart Club O Heart Club Kontingentindtægter Heart Club Deltagerbetaling arrangementer O 26 Omkostninger Heart Club Butik Omsætning, butik Vareforbrug, butik Lokaleudlejning Indtægter Salg tillægsydelser O 34 Udgifter ved lokaleudlejning O -13 Lønninger vedr. lokaleudlejning O Forpagtning restaurant Udlejning/forpagtning restaurant.... O O 27 Cafe Indtægter. Varelager primo. Varekøb. Varelager ultimo. øvrige omkostninger O -580 O O Forretningsenheder, bidrag i alt

16 15 NOTER Regnskab Budget Regnskab Note kr. tkr. tkr. Andre driftsindtægter 3 Virksomhedssponsorater., O O 75 Tilskud mv. 4 Kommunalt driftstilskud Statstilskud til drift Tilskud fra Fonden for opførelse af HEART Museumspris.... O O 500 Fondstilskud til samlinger Fondstilskud mv. til udstillinger Tilskud til projekter Specifikation af fondstilskud mv. til udstillinger Steder - Danmark under forvandling... O O 177 Aage Damgaard skatkammer... O Soele du Monde, Involver O O Ingvar Cronhammar O O

17 16 NOTER Regnskab Budget Regnskab Note kr. tkr. tkr. Personaleomkostninger 5 Lønninger Ledelse Kunstfaglig afdeling Kunstfaglig afdeling, viderefaktureret... O -130 O Formidling Kommunikation og salg Kommunikation og salg, viderefaktureret... O Butik og reception Økonomi Økonomi, viderefaktureret... O Sekretariat Sekretariat, viderefaktureret Drift og sikkerhed Drift og sikkerhed, viderefaktureret O -2 Cafe Eksternt honorar omvisning Lønninger vedr. lokaleudlejning O 13 Lønninger vedr. udstillinger O 169 Undervisningshonorar Andre personaleomkostninger Sociale omkostninger Andre personaleomkostninger Fordelte personaleomkostninger Eksternt honorar omvisning Lønninger vedr. lokaleudlejning O -13 Lønninger vedr. udstillinger O -169 Undervisningshonorar Personaleomkostninger i alt

18 17 NOTER Regnskab Budget Regnskab Note kr. tkr. tkr. Lokaleomkostninger 6 El, vand og varme Erstatning vandspild... O O -69 Renholdelse Vedligeholdelse Sikkerhed Forsikringer O 19 Lokaleleje Fonden for opførelse af HEART Lokaleleje fjernmagasiner Materiel Regulering delvis moms O Samlinger 7 Samlingsforvaltning Bibliotek Konservering Erhvervelser

19 18 NOTER Regnskab Budget Regnskab Note kr. tkr. tkr. Udstillinger 8 Curatering O Rejser og repræsentation O 7 Kunst... '" Transport og forsikring Dokumentation O O Synlighed Udstillingsteknik Lønninger vedr. udstillinger O 169 Formidling Fernisering mv O 163 Markedsføring udstillinger Fællesomkostninger udstillinger Regulering delvis moms O O Specifikation af udstillinger Indian Highway O O Soele du Monde, Involver O O Steder - Danmark under forvandling... O O 339 Aage Damgaard skatkammer Jakob Holdt O Ingvar Cronhammar O Udstillinger iøvrigt O 65 Fællesomkostninger udstillinger Formidling 9 Kunstlaboratorie /værksted Materialer vedrørende formidling O O Rejser og repræsentation Projektsamarbejder

20 19 NOTER Regnskab Budget Regnskab Note kr. tkr. tkr. Kommunikation og salg 10 PR/Presse Netværksaktiviteter O O Markedsføringsaktiviteter Branding O 16 Grafiske produktioner Website Annoncering Billedmateriale Repræsentation Regulering delvis moms O Administration 11 It Kopiering Telefoni og internet Kontorartikler Revision og konsulenter Rejser og ophold, ledelse Kørselsgodtgørelse Porto Avis og bladhold Kontingenter Gebyrer Andre omkostninger O O Regulering delvis moms O

21 20 NOTER Materielle anlægsaktiver Note 12 Indretning af lejede lokaler Driftsmateriel Kostpris 1. januar Tilgang. Kostpris 31. december Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger. Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december kr tkr. Varebeholdninger Varelager butik. Varelager cafe Andre tilgodehavender Løntilskud og refusioner.. Midtjysk Skole- og Kulturfond. Socle du Monde ApS,. Tilgodehavende moms". Til gode hos ledelsen. øvrige tilgodehavender. Tilgodehavende tilskud og støtte,. Tilgodehavende A-skat rnv., O Likvide beholdninger Indestående på bankkonti. Kassebeholdning

22 21 NOTER Note kr. tkr. Anden gæld Skyldige omkostninger.. Skyldig A-skat mv. Feriepengeforpligtelse.. Feriegiro. Kommissionsvarebutik '". Skyldig løn. Udlæg projekter,. Skyldig pension O Eventualposter mv. 17 Eventualforpligtelser Museet har indgået en huslejekontrakt med Fonden for opførelsen af HEART med en restopsigelsesperiode på 17 år. Lejekontrakten har en årlig ydelse på 3,2 mio. kr. Den samlede forpligtelse udgør 52,4 mio. kr. Museet har herudover indgået en huslejekontrakt med en opsigelsesperiode på 12 mdr. Denne har en årlig og dermed samlet forpligtelse som 30 tkr. Der er desuden indgået huslejekontrakt for , som har en samlet forpligtigelse på 56 tkr. Herudover er der indgået mindre leje- og leasingkontrakter med en årlig ydelse på 66 tkr. Den samlede forpligtelse udgør 75 tkr.

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport for 2011/2012

Årsrapport for 2011/2012 Årsrapport for 2011/2012 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning DEN SELVEJENDE INSTUTION GESTEN FRITIDSCENTER CVR nr. 68 96 07 11 Årsregnskab 2013 Årsregnskabet er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde Gesten, den / 2014 dirigent

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

1. REGNSKABSAR FONDEN BAG UDSTILLING AF SKULPTURER VED AARHUSBUGTEN ARSRAPPORT 2010/11 CVR-NR. 33 5761 37. Tlf: 89307800 aarhus@bdo.dk www.bdo.

1. REGNSKABSAR FONDEN BAG UDSTILLING AF SKULPTURER VED AARHUSBUGTEN ARSRAPPORT 2010/11 CVR-NR. 33 5761 37. Tlf: 89307800 aarhus@bdo.dk www.bdo. Tlf: 89307800 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab FONDEN BAG UDSTILLING AF SKULPTURER VED AARHUSBUGTEN ARSRAPPORT 2010/11

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT

SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr.

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT Ttf: 89 307800 aarhustobdo.dk MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på klubbens generalforsam ling, den / 2014 Dirigent CVR. NR. 16 46 04 00 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kluboplysninger Kluboplysninger..

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent 2 Hejrevej 43 2400 København CVR-nr. 19 17 48 83 Årsrapport 2012 (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013 Anne Lindhardt Dirigent Indholdsfortegnelse Side Nøgletalsoversigt 2008-2012

Læs mere

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT Tlf.: B7 106300 randersøbdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Thors Bakke 4, 2., Box 4002 OK-B900 Randers C CVR-nr. 20222670 CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 827.300

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere