Regnskabet og regnskabsmaterialet skal opbevares forsvarligt og tilgængeligt for revisor i indtil 5 år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabet og regnskabsmaterialet skal opbevares forsvarligt og tilgængeligt for revisor i indtil 5 år."

Transkript

1 VEJLEDNING Opstilling af regnskab KULTURARVSSTYRELSEN H.C. ANDERSENS BOULEVARD KØBENHAVN V I dette afsnit gives retningslinjer for udformning og opstilling af det regnskab, der skal indsendes til Kulturarvsstyrelsen. Regnskabet anvendes af styrelsen først og fremmest til beregning af statstilskuddet til museerne. Desuden anvendes det i styrelsens generelle arbejde på museumsområdet, idet oplysningerne i det indgår som baggrundsinformation, og anvendes desuden ved styrelsens rådgivning af minister, folketing og andre myndigheder. Endelig indgår oplysningerne i statistiske sammenligninger og vurderinger af museernes virksomhed, bl.a. kvalitetsvurderingen. TELEFON Udformning og indsendelse Regnskabets udformning Regnskabet udformes og specificeres efter retningslinjerne i regnskabsbekendtgørelsens 2. I et bilag til den er angivet de konti, som regnskabet skal specificeres i, og hvilke hovedposter der skal fremgå af det, samt hvilke påtegninger og bemærkninger, der skal angives og underskrives. Det betyder, at regnskabet skal indeholde en opgørelse og opstilling med den angivne specifikation, dvs. de enkelte poster må ikke summeres til færre hovedgrupper, og de må heller ikke opdeles i yderligere poster. Opstillingen skal slutte med underskriften fra hele bestyrelsen og lederen samt med revisionens påtegning og underskrift. Det præciseres, at regnskabet skal omfatte hele virksomheden og tallene skal angives brutto. Det betyder, at det ikke er tilstrækkeligt at aflægge regnskab for anvendelsen af statstilskuddet, og ingen post må angives blot med nettoresultatet mellem indtægt og udgift. Regnskabet og regnskabsmaterialet skal opbevares forsvarligt og tilgængeligt for revisor i indtil 5 år. Museer, hvor Kulturarvsstyrelsen er hovedtilskudsyder, skal udarbejde en intern regnskabsinstruks udformet med det indhold, der er beskrevet i 2 stk. 7. Ofte vil SIDE 1 af 13

2 andre offentlige myndigheder stille det samme krav for de institutioner, de er hovedtilskudsydere for. Enkelte af de ovennævnte bestemmelser har ikke fremgået af den hidtidige revisionsinstruks eller regnskabsvejledning. Men de svarer til almindelig og god regnskabsskik i forbindelse med offentligt støttet virksomhed, og det er styrelsens erfaring, at hovedparten af museumsregnskaberne allerede er udformet, så de opfylder de fleste af vilkårene. Regnskabets indsendelse Museet sender regnskab og beretning til hovedtilskudsyderen, som skal godkende det. Museet bør dog normalt sende det til orientering til alle offentlige myndigheder, der yder tilskud til museet. Fristen for denne fremsendelse afgøres af hovedtilskudsyderen. Når godkendelsen foreligger, sendes godkendt regnskab og beretning til Kulturarvsstyrelsen, inden for de frister, der fremgår af museumsbekendtgørelsen, dvs.15. juni for foreningsejede og selvejende museer og 15. oktober for kommunale og amtskommunale museer. Revision Kravene til revisoren Museets revisor skal være enten statsautoriseret, registreret eller være en del af den kommunale revision. Dette kompetencekrav skyldes, at der er tale om forvaltning af ofte store offentlige midler. Revisionens omfang Revisionen er ikke udelukkende bogføringsteknisk; men revisoren skal også vurdere, om de trufne dispositioner opfylder kravene om økonomisk fornuftig forvaltning, om anvendelsen af midlerne opfylder de formulerede krav til mål og resultater bl.a. i museets 4-års arbejdsplan, og om vilkårene for statsanerkendelse må anses for opfyldt. Heri ligger ikke, at revisoren skal foretage en faglig kvalitetsvurdering af museet; men med mange af vilkårene i museumslovens 14 kan det forholdsvis enkelt konstateres, om de er opfyldte. Endelig skal revisor udføre revisionen løbende i årets løb ved stikprøvevise undersøgelser, bl.a. ved uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn samt ved samlingsrevision. På den anden side skal der ved revisionen tages hensyn til, at museerne er af vidt forskellig størrelse, og at revisionens omfang derfor skal stå i rimeligt forhold til størrelsen af de økonomiske midler, som museet har til rådighed. SIDE 2 af 13 SIDE 2 af 13

3 Protokol og protokollat Resultatet af den løbende revision indføres i en revisionsprotokol, hvori oplyses både om, hvad der er udført, og hvornår revisionsopgaven er udført, samt hvad resultatet af revisionen har været. Hvis der i årets løb er udarbejdet særlige rapporter, erklæringer, beretninger, rådgivning, assistance m.v., indføres oplysning om dette i protokollen. Som et protokollat til årsregnskabet anfører revisoren de oplysninger, der fremgår af bekendtgørelsens 11 stk. 4-6, nemlig at revisoren opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser, at han har modtaget alle de ønskede oplysninger, om revisionen har givet anledning til bemærkninger omkring museets virksomhed og målopfyldelse m.v., og om revisionen har givet anledning til bemærkning mht. om tilskudsgrundlag er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. Hvis museet er omfattet af en samdriftsaftale i henhold til museumslovens 15 stk. 4, skal revisoren endvidere oplyse, om han anser museumsbekendtgørelsens 12 stk. 2 litra c) for opfyldt. Af denne bestemmelse fremgår, at museum skal drives som én enhed, og at driftstilskud og indtægter ikke kan reserveres enkelte dele af museet. Protokollatet underskrives af bestyrelse og leder, og sendes som genpart til både hovedtilskudsyder og styrelsen sammen med regnskabet. Bemærk: Manglende indsendelse af protokollat betyder, at styrelsen ikke har grundlag for at beregne tilskud til museet, men kun kan fastsætte et tilskud, der højst udgør 50% af sidste års tilskud. Revisorens underretningspligt i årets løb Normalt er det tilstrækkeligt, at revisoren ved regnskabsafslutningen rapporterer om forløbet af den løbende revision. Bliver han imidlertid undervejs opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning, eller bliver han opmærksom på, at museets fortsatte drift er usikker f.eks. på grund af insolvens inden for kort tid, skal han straks underrette museet og samtidig påse, at museet inden tre uger underretter styrelsen og hovedtilskudsyderen. I modsat fald har revisoren pligt til at underrette styrelsen og hovedtilskudsyderen. Skift af revisor Såfremt der skiftes revisor, skal tiltrædende revisor kontakte den fratrædende for at få oplyst grundene til fratrædelsen. Der kan være en naturlig årsag til fratrædelsen; men skyldes den for eksempel, at der har været forhold, som har medført, at revisoren har ønsket at anføre forbehold ved påtegningen eller decideret nægtet at underskrive regnskabet, skal efterfølgeren have oplysning om det. SIDE 3 af 13 SIDE 3 af 13

4 De enkelte konti Nedenfor gennemgås de enkelte konti i kontoplanen med kort uddybning af deres indhold. Det skal understreges, at der med dette regnskab og kontoplan ikke stilles krav om, at museerne skal anvende én bestemt kontoplan i det interne regnskab og som styringsredskab i den daglige drift. Der vil næppe være noget museum, der i det daglige kan nøjes med de poster/hovedkonti, der anvendes i regnskabsindberetningen til styrelsen. Den følgende kontoplan har derfor udelukkende betydning ved regnskabsindberetning til styrelsen. Retningslinjerne er udformet for at give et ensartet billede af museernes drift og for at gøre det muligt at foretage beregningen af statstilskuddet. Momsforhold Generelt gælder, at alle udgifter undtagen konto 82 skal opføres inkl. moms. Dette gælder også for kommunale og amtskommunale museer, uanset om udgiften til moms afholdes inden for egne bevillinger eller kan afløftes via momsfonden. Udgifter under konto 82 Kiosk- og cafeteriavirksomhed skal opføres ekskl. moms, hvis denne virksomhed er momsregistreret. Hvis virksomheden derimod er af så lille omfang, at den ikke skal momsregistreres, opføres disse udgifter også inkl. moms. Bruttopostering For alle konti gælder, at intern modregning af indtægter og udgifter ikke må finde sted. Alle udgifter og indtægter skal således opføres med hhv. bruttoindtægt og bruttoudgift. Derimod må udgifter gerne fordeles på flere konti, hvis museet skønner, at f.eks. en anskaffelse belaster forbruget på flere af aktivitetskontiene i regnskabet eksempelvis både undersøgelser og konservering. Ændringer i forhold til tidligere kontoplan Kontoplanen i skemaet er med en enkelt undtagelse (konto 92) identisk med den hidtidige kontoplan, der senest blev revideret i Beskrivelsen af kontiene er ændret og justeret i forhold til 1991-vejledningen; men indholdsmæssigt er der ikke sket ændring bortset fra følgende to forhold: Det ene er, at alle betalinger til dækning af lønudgifter, der kan indgå i beregningen af statstilskuddet, skal konteres som tilskud under konto 90-94, medens betalinger fra ikke-statslige kilder til dækning af lønudgifter, der ikke kan indgå i beregningen af statstilskuddet, konteres som indtægt under konto SIDE 4 af 13 SIDE 4 af 13

5 Den anden ændring er, at alle udgifter og indtægter, der er omfattet af museernes virksomhed i henhold til museumslovens kapitel 8 skal konteres under konto 62. Under den gamle lov skulle de egentlige nødudgravninger konteres under konto 62, medens de såkaldte forebyggende nødudgravninger skulle konteres under konto 38. Dette er nu ændret til, at alle udgifter i forbindelse med arkæologiske udgravninger og etnologiske undersøgelser, der gennemføres i kraft af reglerne i den nuværende lovs kapitel 8, skal konteres under konto 62. Udgifter og indtægter 22. Personale Under denne konto konteres alle udgifter til fast personale, dvs. både lønudgift og udgift til deres efteruddannelse, forsikringer, arbejdstøj m.v. Ved lønudgift forstås udgifter til løn, pension, ATP, feriepenge m.v. Syge- og barselsrefusioner fra kommuner konteres som indtægt her eller under eventuel anden konto, hvor udgiften til vikaren konteres. Betaling fra kommuner til dækning af udgifter til medarbejdere omfattet af beskæftigelsesordning konteres ligeledes her (eller under eventuel anden konto, hvor medarbejderens løn konteres). Tilsvarende gælder eventuelle sygdomsbetingede eller svagelighedsbetingede lønordninger, hvor museet får dækket lønudgiften fra kommunen eller amtskommunen, såfremt de får udgiften refunderet fra staten. 28. Lokaler, ejendomme, friarealer Her konteres udgifter til bygningens drift, vedligeholdelse, hovedistandsættelse samt om- og tilbygning. Udgifterne under kontoen omfatter energiomkostninger, opsætning og drift af sikringsudstyr, ejendomsforsikringer, rengøring, bygningsvedligeholdelse, ejendomsskatter og afgifter, materielanskaffelser til brug for bygningens drift og vedligeholdelse. Under indtægter konteres salg af brugt materiel, indtægter ved udlejning af lokaler eller egentlig huslejeindtægt mv., samt bonusudbetalinger fra ejendomsforsikring eller lignende. 32. Samlingens forvaltning m.v. Her konteres udgifter til samlingernes forvaltning dvs. registrering, opbevaring/magasinering og forsikring, samt udgifter til accessioner til og drift af bibliotek, dvs. skabe, reoler, it-udgifter til registrering, bog- og tidsskriftsudgifter, forsikring af samlingerne. SIDE 5 af 13 SIDE 5 af 13

6 Under indtægter konteres salg af brugt inventar, bøger, bonusudbetaling fra museumsforsikring. 38. Undersøgelser og erhvervelser Her konteres alle udgifter med relation til museets undersøgelses- og forskningsvirksomhed, udgifter i undersøgelses- og forskningsvirksomhed, udstyr hertil, lønudgifter til midlertidigt personale ansat til formålet samt udgifter til indsamling eller køb af museumsgenstande. Såfremt museet får undersøgelsesopgaven løst ved betaling til et andet museum for at udføre den, konteres udgiften ligeledes her. Det udførende museum konterer betalingen som en indtægt på denne konto. Bemærk: Undersøgelsesvirksomhed i form af forundersøgelser, arkæologiske udgravninger eller dokumentationer el. lign. i henhold til museumslovens kapitel 8 konteres under konto 62 både for så vidt angår betalinger fra myndigheder eller bygherrer og museets udgifter hertil. 44. Konservering Her konteres alle udgifter til konservering og til undersøgelser i forbindelse med konservering, samt udgifter ved tilsyn med samlinger og mindesmærker uden for museet og restaurering af fredede bygninger og oldtidsminder. Udgifter konteres under denne konto, uanset om konserveringsvirksomheden udføres af museet selv (løn til fastansatte medarbejdere konteres dog på konto 22), eller om museet betaler konservering gennem bidrag til fælles konserveringscenter. Indtægter og udgifter ved konservering for andre museer, institutioner og privatpersoner konteres også under denne konto. Såfremt konservering for institutioner udenfor museumslovens område og privatpersoner er af mere end ubetydeligt omfang, skal alle indtægter og udgifter hertil konteres under konto 82. Museets revisor kan rådgive om reglerne for momsregistrering. 50. Udstillinger Her konteres alle udgifter til indretning og vedligeholdelse af både permanente udstillinger og særudstillinger. Udgifterne omfatter f.eks. inventar, AV-udstyr, plakater, kataloger, bistand ved konsulent, arkitekt, grafiker m.m., transport, særudstillingsforsikring (søm-til-søm), midlertidigt personale, forundersøgelser og studierejser. Eventuelt foretages en skønsmæssig fordeling af udgifterne, hvis udstillingsforberedelse og -inventar fremstilles på eget værksted m.v. Som indtægt medregnes salg af kataloger, plakater m.v., medmindre salget er så stort, at det foregår gennem museets momsregistrerede kiosk. I så fald konteres indtægten og udgiften under konto 82. SIDE 6 af 13 SIDE 6 af 13

7 Entreindtægt konteres under konto 60. Salg eller udlejning af udstilling eller udstillingsinventar konteres her. 54. Anden formidlingsvirksomhed Her konteres udgifter til foredragsvirksomhed, skoletjeneste, publikation af undersøgelser, produktion og salg af postkort (når omfanget er så lille, at der ikke er selvstændig momsregistreret kioskvirksomhed), omvisninger, AV-udstyr til andet end udstillinger, løn til midlertidigt ansatte, honorarer til medvirkende etc., kort sagt alle andre former for formidlingsvirksomhed end udstillinger. Ligeledes konteres salg af postkort, publikationer og undervisningsmateriale, kataloger vedr. kulturformidlende arbejde. Såfremt omfanget af virksomheden er så stort, at museet har selvstændig momsregistreret kioskvirksomhed, konteres udgifter og indtægter under konto 82. Entreindtægter, betaling for deltagelse i arrangementer m.v. konteres under konto Administration Her konteres alle administrationsudgifter, herunder kontorartikler, kontorinventar, IT, telefon, porto, kopiering, kontingenter til organisationer, revision og repræsentation. Såfremt der er store omkostninger til f. eks. fotokopiering i forbindelse med skoletjeneste, konteres disse udgifter under respektive konti ovenfor, således at konto 58 udviser den rene administration. Salg af brugt kontorinventar konteres her. 60. Entreindtægter Her konteres alle entreindtægter, dvs. både normal entre, entre i forbindelse med særudstillinger, omvisninger og i forbindelse med andre formidlingsarrangementer. Ligeledes konteres udgifter til billetindkøb, billetautomater m.v. her. 62. Betalinger for undersøgelser i henhold til museumslovens kapitel 8 Her konteres alle udgifter og indtægter i forbindelse med museernes udførelse af virksomheden i henhold til museumslovens kapitel 8, dvs. udgifter til forundersøgelser, udgravninger og dokumentationer. Bemærk: Alle udgifter og indtægter i forbindelse med undersøgelsesvirksomhed i form af forundersøgelser, arkæologiske udgravninger eller dokumentationer el lign. i henhold til museumslovens kapitel 8 konteres fremover under konto 62 SIDE 7 af 13 SIDE 7 af 13

8 både for så vidt angår betalinger fra myndigheder eller bygherrer og museets udgifter hertil. 70. Husleje, prioritetsrenter og -afdrag Her konteres de udgifter, der i henhold til lovens 15 stk. 3 skal fradrages ved ikke-statslige tilskud ved beregningen af statstilskuddet. Disse udgifter omfatter udgifter til husleje samt renter og afdrag på prioritetsgæld, dvs. gæld med pant i hele eller dele af den ejendom, museet ejer. Ved husleje forstås alle former for leje af bygninger eller lokaler, hvor der er indgået en lejekontrakt i henhold til lejeloven. Andre udgifter ved bygningsdrift, herunder skatter, afgifter og forsikringer konteres under konto 28. Eventuelle lejeindtægter må ikke modregnes udgifterne under denne konto, men skal konteres under konto 28. Renteudgifter for gæld, der ikke har pant i fast ejendom, konteres under konto Andre renter Renteudgifter (bortset fra prioritetsrenter) og renteindtægter konteres her. Det kan typisk på udgiftssiden omfatte renter af gæld, der ikke har pant i fast ejendom. På indtægtssiden omfatter det typisk renter af indestående på bank og giro-konti. Kontoen kan også omfatte renter af arv, hvor arven er tilgået museet som et ikkeoffentligt tilskud, og arven i et tidligere regnskabsår er indgået i regnskabet under konto 91. Såfremt en del af denne arv er placeret i obligationer, der tilhører museet, konteres renten her. Det skal i den forbindelse slås fast, at det må betragtes som uforeneligt med museumsvirksomhed at opbygge kapitalformuer. Det betyder, at obligationsbeholdning højst må betragtes som en hensigtsmæssig placering af en mindre kapitalbeholdning i en kort periode. Offentlige tilskud må under ingen omstændigheder anvendes til opsparing. Såfremt en arv er båndlagt som en særskilt fond, hvor renteindtægten tilfalder museet, konteres renten som et ikke-offentligt tilskud under konto 91. Det er en forudsætning, at selve arven i sin tid ikke har været ført som et ikke-offentligt tilskud. SIDE 8 af 13 SIDE 8 af 13

9 82. Kiosk- og cafeteriavirksomhed Her konteres museets forretningsprægede virksomhed, og som oftest er den af et omfang, hvor den er momsregistreret. Det betyder, at alle indtægter og udgifter under denne konto føres ekskl. moms, hvorimod de øvrige konti i regnskabet føres inkl. moms. Sondringen er vigtig, idet kulturel virksomhed er momsfri, hvilket vil sige, at museets ikke skal opkræve moms af f. eks. entreindtægten. Derimod er der momspligt på den forretningsprægede virksomhed, medmindre den er af ubetydeligt omfang. Museerne opfordres til gennem deres revisor at sikre, at momsforholdene er i orden. Såfremt museets kiosk- og cafeteriavirksomhed er momsregistreret, skal der eventuelt foretages en skønsmæssig fordeling af driftsudgifterne mellem konto 82 og de øvrige driftskonti (22-72). Revisoren kan rådgive museet herom, da der findes retningslinjer herfor i momsreglerne. Tilskud Tilskud konteres på en af de følgende konti afhængig af, hvorfra tilskuddet kommer. Generelt gælder, at under konto føres udelukkende de betalinger, der kan indgå i beregningen af statstilskuddet. Andre betalinger føres som en driftsindtægt under konto Desuden gælder generelt, at tilskuddene skal indgå og føres i regnskabet i modtagelsesåret, uanset om de først anvendes et senere år. Det vi sige, at de skal bogføres på modtagelsestidspunktet og ikke på forbrugstidspunktet. Såfremt det giver anledning til en opsparing, fordi tilskuddet først forbruges i næste regnskabsår, angives formålet med opsparingen i regnskabet, således at det ikke kommer til at fremstå som en (utilsigtet) opsparing af offentlige midler. Mange offentlige myndigheder yder indirekte tilskud i form af, at de stiller en ydelse til rådighed for museet, f.eks. føres regnskabet af kommunen, eller kommunen sørger for vedligeholdelsen af museets bygninger, leverer varme og el eller stiller arbejdskraft til rådighed for museet. Det skal hertil slås fast, at det udelukkende er direkte tilskud i form af indbetaling i museets driftsregnskab, og udgifter afholdt af museet selv over driftsregnskabet, der kan indgå i tilskudsgrundlaget. Naturalydelser og andre indirekte ydelser kan ikke bogføres som tilskud under konto og dermed tælle med i tilskudsberegningen. 90. Tilskud fra kommuner Her konteres de tilskud fra kommuner, der indgår i tilskudsberegningen, jf. ovenfor. SIDE 9 af 13 SIDE 9 af 13

10 Såfremt museet er omfattet af museumslovens 15 stk. 4 om samarbejde mellem flere kommuner om at drive museet i fællesskab, skal tilskuddene fra de enkelte kommuner omfattet af aftalen specificeres hver for sig. Såfremt det ikke fremgår eksplicit, hvad den enkelte kommune yder i tilskud, medregnes tilskuddet i hjemkommunens tilskud. Tilsvarende medregnes tilskud fra kommuner, der ikke er omfattet af en godkendt aftale, i hjemkommunens tilskud. Tilskud fra Københavns kommune, Frederiksberg kommune og Bornholms regionskommune betragtes som kommunalt tilskud, medens tilskud fra Hovedstadens Udviklingsråd betragtes som tilskud fra amtskommune. 91. Ikke-offentlige tilskud Her konteres summen af de ikke-offentlige tilskud, museet i årets løb har modtaget til driften. Et foreningsejet museum kan kontere kontingentindtægten under denne konto. Tilskud fra fonde el. lign. til indkøb af kunstværker kan medregnes som tilskud, såfremt museet har modtaget tilskuddet som en indbetaling fra fonden og selv foretager indkøbet af kunstværket. Erhvervelser i form af gaver kan derimod ikke medregnes som tilskud. Hvis museet har modtaget tipsmidler efter ansøgning til en organisation, fond el. lign., kan disse også medregnes under konto 91. Er tipsmidlerne modtaget efter ansøgning indsendt til et ministerium, styrelse el. lign., er der derimod tale om statstilskud, og skal i stedet konteres som sådan. 92. Tilskud fra EU og Nordisk Ministerråd Denne konto er ny og er kommet til som følge af udviklingen i museernes tilskudskilder. Her konteres tilskud fra EU typisk regionalfondsmidler og Nordisk Ministerråd. Det er en forudsætning, at der er tale om midler, hvor beslutningen om tildeling til museet er sket enten af EU eller Nordisk Ministerråd. Der kan også være tale om, at beslutning om tildeling til museet træffes af amt eller kommune på grundlag af tilskud modtaget direkte fra enten EU eller Nordisk Ministerråd. Det betyder med andre ord omvendt, at såfremt en dansk statslig myndighed har truffet beslutning om tildelingen til museet, eller den danske myndighed har været medfinansierende, kan denne del ikke medregnes under denne konto, men skal medregnes som statstilskud. 94. Tilskud fra amtskommuner Her konteres de tilskud fra amtskommunen, der indgår i tilskudsberegningen, jf. bemærkningerne ovenfor under konto 22. SIDE 10 af 13 SIDE 10 af 13

11 Tilskud fra amtsmuseumsråd konteres her under forudsætning af, at både indbetaling og udgift er bogført i museets regnskab. Såfremt der er tale om fælles konserveringsordning, hvor udgifterne afholdes af amtskommune/museumsråd, er det en forudsætning, at museet får sin andel udbetalt og med dokumenterede bilag bogført i regnskabet både med indbetaling og udgift. Statstilskud Her konteres summen af de statslige tilskud til museet. Som statstilskud medregnes alle tilskud, der ydes fra Kulturarvsstyrelsen uanset formål dvs. både driftstilskud og tilskud af rådighedssummen samt tilskud fra andre statslige myndigheder herunder forskningsrådene. Derimod medregnes betalinger i form af dagpengerefusion eller for undersøgelser og udgravninger i henhold til museumslovens kapitel 8 ikke som tilskud, jf. bemærkningerne ovenfor til konto 22 og konto 62. Regnskabsformular Det regnskab, der skal anvendes til brug for beregningen af statstilskuddet, opstilles og specificeres efter den skabelon, der er vedlagt som bilag til denne vejledning. Skabelonen kan også downloades fra styrelsens hjemmeside. Regnskabet skal underskrives af museets leder og hele bestyrelsen. Bemærk: Det er således ikke nok, at leder og bestyrelsesformand underskriver det. Der skal være meget tvingende årsager til, at et bestyrelsesmedlem ikke har underskrevet regnskabet (dødsfald, alvorlig sygdom el. lign.), og årsagen skal fremgå af regnskabet. Et bestyrelsesmedlem kan således ikke nægte at underskrive det med henvisning til, at man ikke kan godkende regnskabet. I denne situation skal bestyrelsesmedlemmet forlange at få sin holdning inkl. begrundelse påført regnskabet sammen med sin underskrift. Endelig skal revisoren påtegne og underskrive regnskabet, hvoraf det fremgår, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens SIDE 11 af 13 SIDE 11 af 13

12 kapitel 1. Har revisoren forbehold overfor regnskabet, skal det fremgå af påtegningen. Såfremt oplysninger, påtegninger eller underskrifter mangler i regnskabet, er det ikke udfyldt efter forskrifterne i bekendtgørelserne, og Kulturarvsstyrelsen må ikke beregne statstilskud på grundlag af det. Desuden vedlægges revisorens protokollat. De følgende oplysninger indgår ikke direkte i beregningen af statstilskuddet, men skal være indsendt til styrelsen for at opfylde betingelserne for at modtage statstilskuddet. Der er tale om oplysninger, der normalt fremgår af museets eget regnskab. I så fald er dette tilstrækkeligt, under forudsætning af, at regnskabet er underskrevet af hele bestyrelsen som dokumentation for, at den har godkendt det. Såfremt oplysningerne ikke fremgår af regnskabet, skal de vedhæftes som bilag til indberetningsskemaet, og det anføres under påtegningen på side to, at de er vedhæftet. Resultatopgørelse hvor indeværende års budget og regnskabstal er stillet op overfor det foregående års, for at man kan sammenligne dels udsving mellem det budgetterede og realiserede og dels udviklingen mellem årene på de forskellige poster. Der er som bilag vedlagt et eksempel på opstilling af en resultatopgørelse. Balance Balancen indeholder en opgørelse over museets omsætnings- og anlægsaktiver samt gælden fordelt på hhv. kortsigtet og langsigtet gæld, samt en opgørelse over egenkapitalen. Med disse oplysninger gives et billede af museets økonomiske grundlag, for at det kan vurderes, at der på den ene side er den nødvendige kapital til at drive museet, og på den anden side ikke sker en opsparing/formueopbygning for tilskudsmidler. Afskrivning Såfremt der foretages afskrivninger på værdien af inventar, redskaber, køretøjer, varelager i kioskvirksomheden m.v., skal det anføres specifikt, hvor meget der er afskrevet og efter hvilken metode (lineært dvs. samme beløb hvert år som en andel af genstandens oprindelige værdi, eller procentuelt som samme procent hvert år af restværdien). Der foretages ikke afskrivning eller formueopgørelse af museumsgenstandene, da de ikke indgår som en del af museets økonomiske grundlag. SIDE 12 af 13 SIDE 12 af 13

13 Driftsresultatet Som udgangspunkt skal indtægter og udgifter svare til hinanden i det enkelte regnskabsår. I praksis er der altid en forskel, som i så fald skal forklares. F. eks. kan der være tale om, at et tilskud er blevet indbetalt til museet i år ét, men først forbruges i år to, eller omvendt. Der kan også være tale om, at entreindtægterne har oversteget budgettet eller omvendt. En tredje mulighed er, at der inden for en meget kort årrække (højst to-tre år) ventes en større udgift til anskaffelse af nyt apparatur, inventar eller hovedistandsættelse af bygningen, som man allerede nu er ved at spare op til. Derimod kan der ikke ske en egentlig generel ubegrundet formueopbygning for offentlige tilskud. Momsregistrering Såfremt en del af museets virksomhed f. eks. kiosk- og cafeteriavirksomheden er momsregistreret, skal det fremgå af regnskabet. SIDE 13 af 13 SIDE 13 af 13

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Antal elever pr. elev

Antal elever pr. elev Institutionsnavn Regnskabsår Grundtilskud Reduktion for indtægter modregnet i tilskuddet Taxametertilskud (takst 1) Bygningstilskud Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011 Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab til godkendelse 4. Budget for det indeværende år forelægges til

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Energimuseet Årsregnskab 2014 Side 2 af 14

Energimuseet Årsregnskab 2014 Side 2 af 14 Årsregnskab 2014 Energimuseet Årsregnskab 2014 Side 2 af 14 Årsregnskab 2014 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er udarbejdet efter samme principper som tidligere år. Opstillingen følger Kulturstyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

Årsregnskab for Hove Vandværk IS. 1. januar - 31. december 2012. ifølge. foreningens vedtægter CVR: 15407751. www.hovevand.dk

Årsregnskab for Hove Vandværk IS. 1. januar - 31. december 2012. ifølge. foreningens vedtægter CVR: 15407751. www.hovevand.dk Årsregnskab for Hove Vandværk IS ifølge foreningens vedtægter 1. januar - 31. december 2012 CVR: 15407751 www.hovevand.dk Virksomhedsoplysninger: Hove Vandværk blev stiftet i 1911 og er hjemhørende i Egedal

Læs mere

Budgetter skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen, inden de fremsendes til bygherre.

Budgetter skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen, inden de fremsendes til bygherre. RETNINGSLINJER Budget- og regnskabsregler KU LTU RARVSST YRE LSEN H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen har det overordnede ansvar for, at den arkæologiske virksomhed i Danmark

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Foreninger

Revisionsinstruks. for. Foreninger Revisionsinstruks for Foreninger Juli 2015 Revisionsinstruks Revisionsinstruks for foreninger der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde og som modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven I henhold

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 -

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 - Årsregnskab Rytmisk Musikforening Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347-1 - INDHOLD Årsregnskab Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Årsregnskab 2009. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 -

Årsregnskab 2009. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 - Rytmisk Musik Silkeborg Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12 40 63 47-1 - INDHOLD Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse side 5 Balance side 6

Læs mere

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum VEJLEDNING REVIDERET JUNI 2009 JUNI 2009 Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum KULTURARVSSTYRELSEN

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab I medfør af 3 b, stk. 1, 47 og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014,

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 2011-31. DECEMBER 2011

REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 2011-31. DECEMBER 2011 J* GENVEJ TIL UDVIKLING REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 211-31. DECEMBER 211 Kontakt: Koordinator: Jørgen Olsen, Skovvej 24, DK-951 Arden, (+45) 9856 2994 Formand og kasserer: Per Adelhart Christensen, Kørvelvangen

Læs mere

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014.

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Side 1 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Odense Roklub - Årsregnskab 2013. ODENSE ROKLUB Kanalvej 160, 5000 Odense C

Odense Roklub - Årsregnskab 2013. ODENSE ROKLUB Kanalvej 160, 5000 Odense C ODENSE ROKLUB Kanalvej 160, 5000 Odense C Årsregnskab 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning... 1 Revisionspåtegning... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse for 2013... 4 Balance pr. 31.

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Sørby-Kirkerup Vandværk

Sørby-Kirkerup Vandværk Sørby-Kirkerup Vandværk Driftsregnskab 2011 Status 31. december 2011 Udarbejdet af Landboforeningen Gefion Vandværksadministration Fulbyvej 15 4180 Sorø Revisionspåtegning Ved gennemgang af regnskabet

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Museums Fond Revisionsprotokollat

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 4. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2013 Balance pr. 31. december 2013 Resultatopgørelse

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2011/12 Resultatopgørelse for 01.04.2011-31.03.2012 Balance pr. 31.03.2012 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN (Bilag 2) Årsrapport 2014 Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015 Dirigent s. 1 BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN Årsrapportens

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere