Arkitektskolen Aarhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitektskolen Aarhus"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 Arkitektskolen Aarhus

2 -2- Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 Påtegning af årsrapporten 4 1. Beretning Præsentation af Arkitektskolen Aarhus Årets resultater Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Forventninger til kommende år Målrapportering Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Regnskab Anvendt Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Noter til årsrapporten Bilag til årsrapporten 21 Forsidebillede: Asbjørn Søndergaard: Opticut prototypekonstruktion 2013

3 -3- Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver Tabel 3: Centrale aktivitetsoplysninger Tabel 4: Årets resultatopfyldelse Regnskabstabeller Tabel 5: Resultatopgørelse Tabel 6: Resultatdisponering Tabel 7: Balancen Tabel 8: Egenkapitalforklaring Tabel 9: Udnyttelse af låneramme Tabel 10: Opfølgning på lønsumsloft Tabel 11: Bevillingsregnskab Obligatoriske noter Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Note 2: Materielle anlægsaktiver Øvrige noter Note 3: Fratrædelsesgodtgørelse Note 4: Eventualaktiver og forpligtelser Obligatoriske bilag Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed Bilag 2a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95) Bilag 2b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

4

5 -5-1. Beretning 1.1. Præsentation af Arkitektskolen Aarhus Arkitektskolen Aarhus er en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. I henhold til Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LBK nr af 11. december 2013, har Arkitektskolen Aarhus som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitektur. Arkitektskolen skal endvidere bidrage til at udbrede kendskabet til arbejdsmetoder og resultater inden for uddannelse og forskning. Arkitektskolens mission er på denne baggrund at: tilbyde akademiske, professionsorienterede bachelor- og kandidatuddannelser på højeste niveau i arkitektur, samt ph.d.-uddannelser inden for arkitektfaglige felter, tilbyde professionsorienteret efter- og videreuddannelse inden for arkitektfaglige felter til og med masterniveau udføre forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligt at kvalificere uddannelsen, fagets udøvelse, arkitekturens tværfaglige integration og offentlighedens arkitekturforståelse. Arkitektskolens vision er Engaging through Architecture : Arkitektskolen Aarhus er den moderne internationale arkitektskole, som er aktiv i faglige og tværfaglige netværk lokalt, nationalt og globalt, hvis uddannelse, forskning og kunstneriske udviklingsarbejder er i verdensklasse og som bidrager til den danske kultur- og erhvervsudvikling. Årsrapporten omfatter i 2013 følgende hovedkonto: Arkitektskolen Aarhus Virksomhedens omfang: Drift Administrerede ordninger mv. Anlæg mio. kr. Bevilling Regnskab Udgifter 125,2 110,9 Indtægter -21,5-12,8 Udgifter 0 0 Indtægter 0 0 Udgifter 0 0 Indtægter Årets resultater Som det fremgår nedenfor vurderes Arkitektskolen Aarhus faglige resultater for 2013 som tilfredsstillende og det økonomiske resultat som tilfredsstillende. På den baggrund vurderes det samlede resultat for 2013 som tilfredsstillende.

6 Årets faglige resultater Resultatet vurderes i forhold til kravene i udviklingsaftalen for , jf. afsnit 2. Samlet set er resultatet tilfredsstillende. Ud af i alt 20 mål er 13 opfyldt i 2013, 1 er delvist nået og 6 er endnu ikke nået. 2 mål er udskudt til 2014, idet skolen er afhængig af samarbejdspartneres medvirken. I afsnit 2 er målopfyldelse gennemgået. Skolens aktivitetsmål er opfyldt og den styrkede internationale orientering afspejles fortsat i en forøget søgning til både bachelor- og kandidatuddannelsen fra udenlandske studerende, og øget interesse for udenlandske studie- og praktikophold. I 2013 er antallet af ansøgere steget med 4 % til BA og 15 % til KA. Kun 16 % af ansøgerne blev optaget på BA, mens 56 % blev optaget på KA. I 2013 er der færdiguddannet 132 kandidater. I de kommende år forventes antallet af kandidater at falde, efterhånden som et lavere optag de seneste år slår igennem. I 2013 er der ansat to nye professorer, en adjunkt, en lektor og syv Ph.d. studerende. Der skal i den kommende tid besættes yderligere op mod 10 stillinger, fortrinsvis professorer, lektorer og adjunkter. Det er stillinger typisk med en forskningstid på 50 %, der styrker skolen forskningen. Inden for 2-3 år er der således sket en fornyelse af lærerkorpset, der giver grundlag for at skærpe den faglige profil se også afsnit 1.4. I 2013 blev en ny studieordning implementeret. Studierne både på BA og KA er fortsat baseret på en intensiv undervisningsform, hvor de studerende opholder sig på skolen op mod 80 % af en normal arbejdsuge og modtager vejledning og kritik individuelt og i grupper. For at styrke beskæftigelsesindsatsen vejledes de studerende i entreprenørskab, ligesom der tilbydes en mentorordning, hvor studerende er tilknyttet praksis. Skolens kandidater er fortsat dem, der har den laveste ledighed blandt nyuddannede arkitekter, jf. seneste beskæftigelsesrapport fra Skolen ønsker at styrke Masteruddannelsen og uddannelsestilbuddene for ledige. Forskerskolen blev styrket i 2013 med ansættelse af en ny leder, der blev rekrutteret fra udlandet. Der er 18 Ph.d. studerende. Forskerskolen kan dermed fungere både selvstændigt og i et samarbejde med de andre videregående kunstneriske uddannelser. Skolen har ligeledes styrket forskningens internationale orientering bl.a. ved at have fire internationale gæsteprofessorer tilknyttet over en længere periode. Skolens lærere deltager i nationale og internationale netværk. Skolens nye værkstedsfaciliteter har vakt opsigt i praksis og internationalt, hvor skolens internationale faglige anerkendelse forventes yderligere styrket gennem RIBA akkrediteringsprocessen, der er påbegyndt i 2013 og forventes afsluttet i 2014.

7 Årets økonomiske resultat Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal kr., løbende priser Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter Heraf indtægtsført bevilling Heraf eksterne indtægter Ordinære driftsomkostninger Heraf løn Heraf afskrivninger Heraf øvrige omkostninger Resultat af ordinær drift Resultat før finansielle poster Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Lånerammen Træk på lånerammen (FF4) Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 31,0% 23,8% 12,5% Negativ udsvingsrate 31,0% 641,9% 889,7% Overskudsgrad 5,7% 1,4% 4,8% Bevillingsandel 85,0% 88,4% 89,2% Personaleoplysninger Antal årsværk Årsværkspris Lønomkostningsandel 59,3% 58,7% 53,5% Lønsumsloft Lønforbrug Kilde: SKS og SCL Årets resultat viser et overskud på 5,6 million kr. med en overskudsgrad 4,8 %. Det akkumulerede overskud, der indgår i egenkapitalen, er 20,0 million kr. ultimo Der er desuden i 2011 reserveret 1,4 millioner kr. til forskning og udvikling, der ikke er forbrugt. Den væsentligste forklaring på overskuddet er, at lønsummen er faldet med 5,1 million kr. i forhold til 2012.

8 -8- I 2013 har der således været en række stillinger, som først er besat sidst på året, eller hvor ansættelser er udskudt til Nedgangen i de tilskudsfinansierede aktiviteter, har også bidraget til et mindre årsværksforbrug. Det er intentionen, at overskuddet i 2013 og tidligere år fortrinsvis skal bruges til at styrke forskningen i de kommende år gennem de nye ansættelser, der allerede er planlagt. I er der gennemført en rationalisering af de teknisk-administrative funktioner. Med disse tiltag har skolen sat yderligere fokus på kerneydelserne uddannelse og forskning og etableret et økonomisk grundlag for at styrke indsatsen kvalitativt på disse områder i de kommende år, se også tabel 2 nedenfor. Det har imidlertid taget længere tid at oprette og besætte nye VIP-stillinger end forventet. Dermed er der i nogle få år genereret driftsoverskud, men på sigt vil indtægter og udgifter komme i balance. I de kommende år forventes det, at årsværksprisen vil stige yderligere, når andelen af fastansatte lærere øges Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver Million kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration - 33,3-4,5 39,9 2,1 Færdiguddannede - 46,3-3,5 46,2-3,6 Forskning og udvikling - 24,1-4,8 24,8-4,1 I alt - 103,7-12,8 110,9-5,6 SKS og internt regnskab Omkostningerne til hjælpefunktioner omfatter generel ledelse og administration (7,7 million kr.), bibliotek og it (4,3 million kr.), bygningsdrift mv. (24,5 million kr.) samt diverse hjælpefunktioner og afskrivninger (3,4 million kr.). Færdiguddannede omfatter uddannelse på bachelor, kandidat samt efteruddannelse. Forskning og udvikling omfatter skolens aktiviteter inklusive de projekter, der er finansieret af eksterne midler. Skolen bruger en relativ stor del af ressourcerne til kerneydelserne uddannelse og forskning og en mindre del til administration, ledelse mv. Denne prioritering er udtryk for en bevidst ledelsesstrategi, idet fokus er på at tilføre ressourcer til kerneydelserne uddannelse og forskning, og at alle funktioner varetages så omkostningseffektivt, som det i praksis er muligt.

9 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede Antal ansøgere til bacheloruddannelsen Antal optagne pr. 1. oktober Optagne i % af ansøgere 25 % 22 % 16 % 16 % Færdiguddannede bachelorer Antal ansøgere til kandidatuddannelsen Antal optagne pr. 1. oktober Optagne i % af ansøgere 90 % 85 % 75 % 56 % Færdiguddannede kandidater Aktive finansårsstud. Inden for normeret studietid Antal aktive finansårsstud. Inden for normeret studietid Betalingsstuderende (er ikke medregnet i antal af FL-studerende) Aktive F-årsstud. forudsat i forbindelse med rammeaftalen Afvigelse i alt Efteruddannelsesaktiviteter Kurser Antal udbudte kurser Antal gennemførte kurser Antal gennemførte kurser i pct. af udbudte 89 % 47 % 50 % Deltagere Deltagerbetaling (IV, 1000 kroner, årets priser) N/A Antal kursister Antal gennemførte kursustimer (totaltimer) Antal årskursister 1,44 0,27 0,34 0 Videreuddannelse (masteruddannelser) Antal ansøgere Antal optagne Optagne i % af antal ansøgere 85 % 74 % 69 % Antal færdiguddannede Tabel 3: Centrale aktivitetsoplysninger kilde: Skolens studieadministrative system SIS og interne regnskab Bemærkning: Antallet af aktive studerende forventes at falde de kommende år, når det mindre optag de seneste år slår igennem. N/A

10 Forventninger til kommende år De kommende år vil være præget af arbejdet med at flytte skolen til et nyt domicil. Skolen indgår i et samarbejde med Bygningsstyrelsen, der er bygherre, om at realisere planerne. Det er intentionen, at skolen opføres, efter at der er afholdt en international arkitektkonkurrence. Projektet skal forelægges Folketingets Finansudvalg til godkendelse. I 2014 skal der udformes en ny udviklingskontrakt, hvor skolen forventer at kunne markere en klar faglig profil, ambitiøse mål, yderligere tiltag til forbedring af beskæftigelsen gennem praksissamarbejde og efteruddannelse samt et program for det internationale arbejde. Skolens bestyrelse har foretaget en prioritering af de mål, der skal indgå en ny kontrakt. Der lægges blandt andet vægt på at styrke samspillet med praksis, tværfaglighed, sammenhæng mellem uddannelse og forskning og den kunstneriske udviklingsvirksomhed. Skolen indgår i kvalitetsudvalgets arbejde med at afdække de videregående uddannelsers kvalitet og relevans med den opfattelse, at der skal satses på at gøre arkitektuddannelsen endnu bedre på et solidt arkitekturfagligt grundlag og med specialiseringsmuligheder på kandidatuddannelsen, der øger beskæftigelsen. Det er essentielt, at arkitekturuddannelsen i Danmark fortsat er en videregående kunstnerisk uddannelse baseret på forskning og kunstnerisk udvikling, som kan måle sig med de bedste uddannelser i udlandet. Skolen forventer at opnå RIBA akkrediteringen i 2014, og vil dermed være placeret blandt de bedste europæiske uddannelser. For skolen er det afgørende, at der kan anvendes de fornødne ressourcer til forskning og faglig udvikling. Dette er grundlaget for skolens uddannelsestilbud. Skolen har i udviklingskontrakten peget på, at der ved optagelsen lægges vægt på at finde nye talentfulde studerende på grundlag af en optagelsesprøve. I 2015 forventes det således, at optaget til bachelor alene sker på grundlag af en optagelsesprøve, hvor ansøgernes forudsætninger, talent og interesse for studiet afprøves. I 2014 får skolen en ny web platform, der både eksternt og internt vil markere skolens aktiviteter i de kommende år med hovedvægten på at præsentere den mangfoldighed af faglige tiltag, som er skolens hverdag. Skolen skal fremtræde klart i offentligheden som den moderne skole, hvor arkitektureudforskes, udfordres og praktiseres i en kunstnerisk udviklingsproces. Skolen vil i 2014 skulle forberede overgangen til selveje, såfremt der træffes endelig beslutning herom.

11 Målrapportering 2.1. Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt Overordnet mål Delmål Milepæl 2013 Resultat 2013 Målopfyldelse 1. Bedre kvalitet i uddannelserne 2. Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet 3. Hurtigere igennem (lavere dimittendalder) A. Sammenhæng mellem forskning og undervisning B. Internationalisering A1. Studieordningen ændres, så det eksplicit målsættes, at de studerendes indsigt i relevante forskningsmetoder og -teknikker styrkes B1. Etablering af mindst ét joint studio med en udenlandsk arkitektskole fra sommeren 2013 B2. RIBA ansøgningsforløb afsluttes C. Aftagerfokus C1. Aftager- og kandidatundersøgelse gennemføres i første halvår C2. Andelen af nyuddannede i beskæftigelse 0-1 år efter dimission er steget 5 % i forhold til 2012 A. Optagelse fuld kandidatuddannelse A. Andelen af studerende, som fuldfører uddannelsen A1. Ny optagelsesprocedure på kandidatuddannelsen giver en stigning på 20 % i antallet af realkompetencevurderinger A. En stigning på 2 % i forhold til 2012 Studieordning revideret i Kandidatuddannelsens læringsmål indbefatter således: at den studerende ved uddannelsens afslutning skal have viden, som på specifikke faglige områder er baseret på højeste niveau for international forskning og kunstnerisk udvikling kunne forstå og forholde sig kritisk til arkitektfaglig viden og kunne identificere videnskabelige og kunstneriske problemstillinger mestre arkitektfagets videnskabelige og/eller kunstneriske metoder, kommunikationsformer og - redskaber samt generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse indenfor arkitektfaget Arkitektskolen har samarbejdet med det kinesiske kunstakademi, The Central Academy of Fine Arts (CAFA), i Beijing om studio Constructing an Archive Ansøgningsforløbet afsluttes i første halvår af 2014 Undersøgelsen afsluttes i første halvår 2014 Resultatet for dette mål kan ikke opgøres. Seneste tal for dimittendledigheden er for årgang Tal for dimittendernes ledighed forventes først at foreligge i Antallet af udefrakommende ansøgere til kandidatuddannelsen, der blev realkompetencevurderet, steg fra 86 i 2012 til 122 i 2013 svarende til 42 %. I 2013 var fuldførelsesandelen til 88 %. Målet er alligevel opfyldt, da der i 2013 indførtes ny og mere korrekt opgørelsesmetode. Fuldførelsesandel Målet er ikke opfyldt Målet er ikke opfyldt Målopfyldelsen kan ikke opgøres pga. manglende data

12 -12- Overordnet mål Delmål Milepæl 2013 Resultat 2013 Målopfyldelse 2012 efter ny metode ville være 75 %. Fuldførelse måles fremadrettet i forhold til antal optagne. B. Gennemførelsestiden B. 5,6 år 5,5 år 4. Øget innovationskapacitet A. Innovationslæring og entreprenørskab A. Der etableres et innovations- og praktikcenter (IPC) med en styregruppe, hvor praksis er repræsenteret Oprettet Der udbydes 5 efterog videreuddannelseskurser med afsæt i kandidatuddannelsen og 1 nyt Masters-forløb Der afholdtes ingen kurser i 2013, da omdannelsen af efter- og videreuddannelsesindsatsen tager længere tid end forventet. Målet er ikke opfyldt 5. Forskning og kunstnerisk udvikling A1. Start på undervisningsforløb, hvor alle bachelorstuderende fremover gennemgår et innovations- og entreprenørskabsforløb indskrives i studieordningen B. Tværfaglighed B. Alle studerende på bacheloruddannelsen skal som minimum indgå i ét tværfagligt projekt med eksterne partnere A. Ressourcer afsat til forskningen B. Styrkelse af forskningen indenfor AAA s indsatsområder C. Styrke samspillet mellem forskningen og arkitektfagets praksis A. Ressourcer til forskning øges med 12 % i forhold til året før B. Oprettelse af innovationspulje til styrkelse og gennemførelse af forsknings- og udviklingsinitiativer C. Igangsættelse af 1 erhvervs-ph.d. inden for et af indsatsfelterne C1. Igangsættelse af pilotforsøg med praksisbaseret ph.d.-forløb (forskeruddannelse med udgangspunkt i etableret arkitektfaglig praksis) C2. Forsknings- eller udviklingsprojekter igangsat i samarbej- 1 masterforløb er blevet prækvalificeret ultimo Akkrediteringsansøgning indsendes i Forventet optag 2015 Således indskrevet i revideret studieordning 2013, at bacheloruddannelsen bl.a. omfatter: projektorienteret undervisning, hvor grundlæggende aspekter af innovation og entreprenørskab integreres Således indskrevet i revideret studieordning 2013, at bacheloruddannelsen bl.a. omfatter: projektorienteret undervisning af tværfaglig karakter, hvor der samarbejdes med en eller flere eksterne samarbejdspartnere Det lykkedes ikke skolen at besætte alle de planlagte forskerstillinger i Der var afsat 3 mio. i en innovationspulje, som blev uddelt efter ansøgning til forsknings- og udviklingsaktiviteter Da besættelsen af en række stillinger har trukket ud, har det ikke været muligt at iværksætte en målrettet indsats på dette område. Ph.d.-forløbet er igangsat i samarbejde med internationale parter. Da besættelsen af en række stillinger har trukket ud, har Målet er ikke opfyldt Målet er ikke opfyldt Målet er ikke opfyldt

13 -13- Overordnet mål Delmål Milepæl 2013 Resultat 2013 Målopfyldelse de med arkitektfagets praksis det ikke været muligt at iværksætte en målrettet indsats på dette område. D. Styrke kunstnerisk udviklingsvirksomhed D. 2 nye kunstneriske udviklingsprojekter igangsat To kunstneriske udviklingsprojekter er påbegyndt med fokus på kunstnerisk bearbejdning af henholdsvis hverdagsrum og forladte bygninger i Vestjylland. Desuden er to projekter påbegyndt i samarbejde med internationale partnere: Et udstillingsbidrag til Oslo arkitekturtriennale og et landskabsprojekt i samarbejde med den amerikanske landskabskunstner Fritz Haeg. 6. Ny skole A. Udarbejdelse af programgrundlag for ny skole D1. Pilotforsøg med publicering igangsættes med henblik på etablering af formidlingskanal for kunstnerisk udviklingsvirksomhed A. Programmeringsgrundlag igangsættes og færdiggøres. Projektleder ansættes I samarbejde med Det Jyske Kunstakademi og forlaget Antipyrine er udgivet en række pamfletter om kunstnerisk udviklingsarbejde. Programmeringsgrundlag færdiggjort. Oplæg forelagt bestyrelsen Tabel 4: Årets resultatopfyldelse

14 Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Bedre kvalitet i uddannelserne Af målets 5 milepæle er 2 opfyldt og 2 ikke opfyldt. 1 milepæl kan ikke opgøres. Den manglende målopfyldelse skyldes dels for stor optimisme ved fastsættelsen af milepælene, dels udefrakommende omstændigheder. Mht. milepæl B2 har proceduremæssige tidsrammer fra RIBA gjort det umuligt at nå målet. Mht. milepæl C1 har samarbejdet mellem de to uddannelsesinstitutioner, fagets tre organisationer samt den udførende konsulentvirksomhed forlænget processen. Således nås begge ikke-opfyldte mål i første halvdel af Der er derfor grund til fortsat at tro, at forsinkelsen ingen betydning vil have for milepælene. Mht. milepæl C2 vil ledighedstal fra Danmarks Statistik altid have en vis forsinkelse. Seneste tal for dimittendledigheden er for årgang 2011, målt i 2012 og offentligt tilgængelige i Tal for årgang 2013 forventes således tilgængelige i På den baggrund vil Arkitektskolen Aarhus opfordre til at beskæftigelsesmålet revurderes. Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet Målets milepæl er opfyldt og det forventes at 2014 milepælen opfyldes. Hurtigere igennem (lavere dimittendalder) Målets 2 milepæle er begge opfyldt og det forventes tillige at 2014 målene opfyldes. Øget innovationskapacitet Af målets 4 milepæle er 3 opfyldt og 1 ikke opfyldt. Milepæl A: De indadvendte aktiviteter forløb som forventet og IPC er oprettet. Det har imidlertid vist sig vanskeligt at gennemføre de udadvendte aktiviteter. Der har således ikke kunnet gennemføres de forventede kursusaktiviteter. Således har der i 2013 ikke vist sig potentiale for at udbyde kurser fra skolens faglige miljøer. Der er således ikke blevet nyudviklet kurser. Tilsvarende har der ikke været tilstrækkelig efterspørgsel på de eksisterende kurser. Indsatsen har i sidste halvdel af 2013 undergået en forandring, så der fremover primært vil fokuseres på en efterspørgselsorienteret tilgang. Den prækvalificerede master-uddannelse er et eksempel herpå. Indsatsen i 2014 vil være en videreførelse af sidste halvdel af Således vil der fokuseres på korte generelle arrangementer/konferencer, virksomhedstilrettede kurser og master-uddannelser. Forskning og kunstnerisk udvikling Af målets 7 milepæle er 4 opfyldt og 3 ikke opfyldt. Milepæl A: Arkitektskolen Aarhus opslog en række forskerstilling til besættelse i Det viste sig imidlertid ikke muligt at besætte samtlige i Det har grund i et ønske om ved ansættelsen at sikre de rette profiler fremfor at forcere ansættelsesprocedurerne. Det har betydet, at den forventede forøgelse ikke har kunnet gennemføres, og at følgeaktiviteterne til milepæl C og C2 ikke har kunnet iværksættes. De resterende stillinger forventes besat i 2014 og dermed kan også de nævnte følgeaktiviteter iværksættes med henblik på fuld milepælsopfyldelse i Ny skole.

15 Regnskab 3.1. Anvendt Regnskabspraksis Arkitektskolen Aarhus regnskabspraksis følger bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen, retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning samt Moderniseringsstyrelsens regnskabsregler og principper for omkostningsregnskaber og bevillinger. Årsrapporten for 2013 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper og vejledning samt Uddannelsesministeriets vejledninger og skemaer. Som datagrundlag er til regnskabsdelen anvendt SKS, Navision Stat, bevillingsafregningen samt skolens interne budget 2013 og Arkitektskolen Aarhus har ikke ændret regnskabsprincipper i Resultatopgørelse Tabel 5: Resultatopgørelsen 1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger Reserveret af indeværende års bevillinger Indtægtsført bevilling i alt Salg af varer og tjenesteydelser Tilskud til egen drift Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje Forbrugsomkostninger i alt Personaleomkostninger Lønninger Andre personaleomkostninger Pension Lønrefusion Personaleomkostninger i alt Af- og nedskrivninger Andre ordinære driftsomkostninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat Tabel 5: Resultatopgørelsen kilde: SKS samt grundbudget 2014

16 -16- Tabel 6: Resultatdisponering 1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget Disponeret til bortfald Disponeret til reserveret egenkapital Disponeret udbytte til statskassen Disponeret til overført overskud Tabel 6: Resultatdisponering kilde SKS og grundbudget 2014 Skolen har i foretaget en række tiltag, der samlet har medført et mindre forbrug i 2012 og 2013, der primært anvendes til en styrkelse af forskningsindsatsen mv. i 2014 og frem.

17 Balancen Tabel 7: Balancen Aktiver Primo Ultimo Passiver Primo Ultimo Anlægsaktiver Egenkapital Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. Udviklingsprojekter under opførelse Immaterielle anlægsaktiver I alt (se også note 1) Reguleret egenkapital (startkapital) Opskrivninger Reserveret egenkapital Bortfald af årets resultat Udbytte til staten 0 0 Materielle anlægsaktiver Overført overskud Grunde, arealer og bygninger 0 0 Egenkapital i alt Infrastruktur 0 0 Hensatte forpligtelser Transportmateriel 0 0 Langfristede gældsposter Produktionsanlæg og maskiner FF4 Langfristet gæld Inventar og IT-udstyr 0 0 FF6 Bygge og IT-kredit 0 0 Igangværende arbejder for egen regning Materielle anlægsaktiver i alt (se også note 2) 0 0 Donationer Prioritetsgæld 0 0 Statsforskrivning Anden langfristet gæld 0 0 Øvrige finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver i alt 0 0 Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Langfristet gæld i alt Kortfristede gældsposter Varebeholdning Leverandører af varer og 0 0 tjenesteydelser Tilgodehavender Anden kortfristet gæld Værdipapirer 0 0 Skyldige feriepenge Likvide beholdninger Reserveret bevilling FF5 Uforrentet konto Igangværende arbejder for FF7 Finansieringskonto fremmed regning Andre likvider Periodeafgrænsningsposter 0 0 Likvide beholdninger i alt Kortfristet gæld i alt Omsætningsaktiver i alt Gæld i alt Aktiver i alt Passiver i alt Kilde: SKS Forøgelsen af balancen skyldes dels et driftsoverskud på 5,6 million kr., der overføres til egenkapitalen og en forøgelse af beholdningen til gennemførelse af igangværende projekter på 4,8 million kr., heraf 2,5 million kr. til et EU-projekt modtaget i december Endelig er der afsat i alt 0,8 million kr. til imødegåelse af diverse udgifter og en forhøjelse af hensættelsen til skyldige feriepenge.

18 Egenkapitalforklaring Tabel 8: Egenkapitalforklaring 1000 kr. løbende priser Egenkapital primo R-året Startkapital primo Ændring i startkapital 0 0 Startkapital ultimo Opskrivninger primo 0 0 +Ændringer i opskrivninger 0 0 Opskrivninger ultimo 0 0 Reserveret egenkapital primo 0 0 +Ændring i reserveret egenkapital 0 0 Reserveret egenkapital ultimo 0 0 Overført overskud primo Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0 0 +Regulering af det overførte overskud 0 0 +Overført fra årets resultat Bortfald af årets resultat Udbytte til staten 0 0 Overført overskud ultimo Egenkapital ultimo R-året Kilde: SKS 3.5. Opfølgning på likviditetsordningen Tabel 9: Udnyttelse af låneramme 1000 kr., løbende priser 2013 Saldo på FF4 pr. 31. december Låneramme pr. 31. december Udnyttelsesgrad i procent 12,5 % Kilde: SKS Opfølgning på lønsumsloft Tabel 10: Opfølgning på lønsumsloft 1000 kr., løbende priser 2013 Lønsumsloft FL Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker Lønforbrug under lønsumsloft Difference Akkumuleret opsparing ultimo Akkumuleret opsparing ultimo Kilde: SKS

19 Bevillingsregnskabet Tabel 11: Bevillingsregnskab 1000 kr., løbende priser Regnskab Budget Regnskab Difference Budget Nettoudgiftsbevilling Nettoforbrug af reservation Indtægter Indtægter i alt Udgifter Årets resultat Kilde SKS og grundbudget. Resultatet for 2013 er tilfredsstillende og er et bidrag til, at skolens udviklingsplaner kan realiseres, specielt ønskes forskningsindsatsen styrket i de kommende år.

20 I alt Inventar og ITudstyr Transportmateriel Produktionsanlæg og maskiner Infrastruktur Grunde, arealer og bygninger Noter til årsrapporten Note 1: Immaterielle anlægsaktiver (se tabel 7) kr. Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. I alt Primobeholdning Opskrivning Kostpris pr (før afskr.) Tilgang Afgang Kostpris pr (før afskr.) Akk. afskrivninger Akk. nedskrivninger Akk. af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi pr Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Afskrivningsperiode/år 5 3 Note 2: Materielle anlægsaktiver (se tabel 7) kr. Primobeholdning Opskrivning Kostpris pr (før afskr.) Tilgang Afgang Kostpris pr (før afskr.) Akk. afskrivninger Akk. nedskrivninger Akk. af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi pr Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Afskrivningsperiode/år 6 år 6 år år 5-8 år 3-5 år Bemærkning: Eventualaktiver og forpligtelser (ikke indregnet i balancen) Reetableringsforpligtelser, Nørreport Uafskrevet beløb, Kaløgade kr kr.

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 ÅRSRAPPORT 2007 Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1 Præsentation af virksomheden 4 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3 Årets økonomiske resultater 5 1.4 Forventninger

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Årsrapport 2007. Christian 3., detalje, tilhører Frederiksborgmuseet, A 4630. Det Kongelige Danske Kunstakademi Konservatorskolen

Årsrapport 2007. Christian 3., detalje, tilhører Frederiksborgmuseet, A 4630. Det Kongelige Danske Kunstakademi Konservatorskolen Årsrapport 2007 Christian 3., detalje, tilhører Frederiksborgmuseet, A 4630 Det Kongelige Danske Kunstakademi Konservatorskolen -2- Oversigt over figurer, tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14 Årsrapport 2007 Studenterrådgivningen årsrapport 2007 Indhold 1. Beretning 1.1 Mission og hovedformål 1 1.2 Mål og visioner 1 1.3 Organisation 1.4 Studenterrådgivningens ydelser 1 1.5 Årets faglige resultat

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. f o r. B i l l e d k u n s t s k o l e r n e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. f o r. B i l l e d k u n s t s k o l e r n e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r B i l l e d k u n s t s k o l e r n e April 2008 -2- Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Årsrapport 2010 for Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Beretning 3 2.1 Årets økonomiske resultat 3 2.2 Opgaver og ressourcer 5 2.2.1 Skematisk oversigt

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

DANSK PLAST INDUSTRI ApS

DANSK PLAST INDUSTRI ApS DANSK PLAST INDUSTRI ApS Årsrapport 8. marts 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Anne-Marie Bülow Broløs Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere