Arkitektskolen Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitektskolen Aarhus"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 Arkitektskolen Aarhus

2 -2- Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 Påtegning af årsrapporten 4 1. Beretning Præsentation af Arkitektskolen Aarhus Årets resultater Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Forventninger til kommende år Målrapportering Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Regnskab Anvendt Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Noter til årsrapporten Bilag til årsrapporten 21 Forsidebillede: Asbjørn Søndergaard: Opticut prototypekonstruktion 2013

3 -3- Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver Tabel 3: Centrale aktivitetsoplysninger Tabel 4: Årets resultatopfyldelse Regnskabstabeller Tabel 5: Resultatopgørelse Tabel 6: Resultatdisponering Tabel 7: Balancen Tabel 8: Egenkapitalforklaring Tabel 9: Udnyttelse af låneramme Tabel 10: Opfølgning på lønsumsloft Tabel 11: Bevillingsregnskab Obligatoriske noter Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Note 2: Materielle anlægsaktiver Øvrige noter Note 3: Fratrædelsesgodtgørelse Note 4: Eventualaktiver og forpligtelser Obligatoriske bilag Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed Bilag 2a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95) Bilag 2b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

4

5 -5-1. Beretning 1.1. Præsentation af Arkitektskolen Aarhus Arkitektskolen Aarhus er en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. I henhold til Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LBK nr af 11. december 2013, har Arkitektskolen Aarhus som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitektur. Arkitektskolen skal endvidere bidrage til at udbrede kendskabet til arbejdsmetoder og resultater inden for uddannelse og forskning. Arkitektskolens mission er på denne baggrund at: tilbyde akademiske, professionsorienterede bachelor- og kandidatuddannelser på højeste niveau i arkitektur, samt ph.d.-uddannelser inden for arkitektfaglige felter, tilbyde professionsorienteret efter- og videreuddannelse inden for arkitektfaglige felter til og med masterniveau udføre forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligt at kvalificere uddannelsen, fagets udøvelse, arkitekturens tværfaglige integration og offentlighedens arkitekturforståelse. Arkitektskolens vision er Engaging through Architecture : Arkitektskolen Aarhus er den moderne internationale arkitektskole, som er aktiv i faglige og tværfaglige netværk lokalt, nationalt og globalt, hvis uddannelse, forskning og kunstneriske udviklingsarbejder er i verdensklasse og som bidrager til den danske kultur- og erhvervsudvikling. Årsrapporten omfatter i 2013 følgende hovedkonto: Arkitektskolen Aarhus Virksomhedens omfang: Drift Administrerede ordninger mv. Anlæg mio. kr. Bevilling Regnskab Udgifter 125,2 110,9 Indtægter -21,5-12,8 Udgifter 0 0 Indtægter 0 0 Udgifter 0 0 Indtægter Årets resultater Som det fremgår nedenfor vurderes Arkitektskolen Aarhus faglige resultater for 2013 som tilfredsstillende og det økonomiske resultat som tilfredsstillende. På den baggrund vurderes det samlede resultat for 2013 som tilfredsstillende.

6 Årets faglige resultater Resultatet vurderes i forhold til kravene i udviklingsaftalen for , jf. afsnit 2. Samlet set er resultatet tilfredsstillende. Ud af i alt 20 mål er 13 opfyldt i 2013, 1 er delvist nået og 6 er endnu ikke nået. 2 mål er udskudt til 2014, idet skolen er afhængig af samarbejdspartneres medvirken. I afsnit 2 er målopfyldelse gennemgået. Skolens aktivitetsmål er opfyldt og den styrkede internationale orientering afspejles fortsat i en forøget søgning til både bachelor- og kandidatuddannelsen fra udenlandske studerende, og øget interesse for udenlandske studie- og praktikophold. I 2013 er antallet af ansøgere steget med 4 % til BA og 15 % til KA. Kun 16 % af ansøgerne blev optaget på BA, mens 56 % blev optaget på KA. I 2013 er der færdiguddannet 132 kandidater. I de kommende år forventes antallet af kandidater at falde, efterhånden som et lavere optag de seneste år slår igennem. I 2013 er der ansat to nye professorer, en adjunkt, en lektor og syv Ph.d. studerende. Der skal i den kommende tid besættes yderligere op mod 10 stillinger, fortrinsvis professorer, lektorer og adjunkter. Det er stillinger typisk med en forskningstid på 50 %, der styrker skolen forskningen. Inden for 2-3 år er der således sket en fornyelse af lærerkorpset, der giver grundlag for at skærpe den faglige profil se også afsnit 1.4. I 2013 blev en ny studieordning implementeret. Studierne både på BA og KA er fortsat baseret på en intensiv undervisningsform, hvor de studerende opholder sig på skolen op mod 80 % af en normal arbejdsuge og modtager vejledning og kritik individuelt og i grupper. For at styrke beskæftigelsesindsatsen vejledes de studerende i entreprenørskab, ligesom der tilbydes en mentorordning, hvor studerende er tilknyttet praksis. Skolens kandidater er fortsat dem, der har den laveste ledighed blandt nyuddannede arkitekter, jf. seneste beskæftigelsesrapport fra Skolen ønsker at styrke Masteruddannelsen og uddannelsestilbuddene for ledige. Forskerskolen blev styrket i 2013 med ansættelse af en ny leder, der blev rekrutteret fra udlandet. Der er 18 Ph.d. studerende. Forskerskolen kan dermed fungere både selvstændigt og i et samarbejde med de andre videregående kunstneriske uddannelser. Skolen har ligeledes styrket forskningens internationale orientering bl.a. ved at have fire internationale gæsteprofessorer tilknyttet over en længere periode. Skolens lærere deltager i nationale og internationale netværk. Skolens nye værkstedsfaciliteter har vakt opsigt i praksis og internationalt, hvor skolens internationale faglige anerkendelse forventes yderligere styrket gennem RIBA akkrediteringsprocessen, der er påbegyndt i 2013 og forventes afsluttet i 2014.

7 Årets økonomiske resultat Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal kr., løbende priser Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter Heraf indtægtsført bevilling Heraf eksterne indtægter Ordinære driftsomkostninger Heraf løn Heraf afskrivninger Heraf øvrige omkostninger Resultat af ordinær drift Resultat før finansielle poster Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Lånerammen Træk på lånerammen (FF4) Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 31,0% 23,8% 12,5% Negativ udsvingsrate 31,0% 641,9% 889,7% Overskudsgrad 5,7% 1,4% 4,8% Bevillingsandel 85,0% 88,4% 89,2% Personaleoplysninger Antal årsværk Årsværkspris Lønomkostningsandel 59,3% 58,7% 53,5% Lønsumsloft Lønforbrug Kilde: SKS og SCL Årets resultat viser et overskud på 5,6 million kr. med en overskudsgrad 4,8 %. Det akkumulerede overskud, der indgår i egenkapitalen, er 20,0 million kr. ultimo Der er desuden i 2011 reserveret 1,4 millioner kr. til forskning og udvikling, der ikke er forbrugt. Den væsentligste forklaring på overskuddet er, at lønsummen er faldet med 5,1 million kr. i forhold til 2012.

8 -8- I 2013 har der således været en række stillinger, som først er besat sidst på året, eller hvor ansættelser er udskudt til Nedgangen i de tilskudsfinansierede aktiviteter, har også bidraget til et mindre årsværksforbrug. Det er intentionen, at overskuddet i 2013 og tidligere år fortrinsvis skal bruges til at styrke forskningen i de kommende år gennem de nye ansættelser, der allerede er planlagt. I er der gennemført en rationalisering af de teknisk-administrative funktioner. Med disse tiltag har skolen sat yderligere fokus på kerneydelserne uddannelse og forskning og etableret et økonomisk grundlag for at styrke indsatsen kvalitativt på disse områder i de kommende år, se også tabel 2 nedenfor. Det har imidlertid taget længere tid at oprette og besætte nye VIP-stillinger end forventet. Dermed er der i nogle få år genereret driftsoverskud, men på sigt vil indtægter og udgifter komme i balance. I de kommende år forventes det, at årsværksprisen vil stige yderligere, når andelen af fastansatte lærere øges Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver Million kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration - 33,3-4,5 39,9 2,1 Færdiguddannede - 46,3-3,5 46,2-3,6 Forskning og udvikling - 24,1-4,8 24,8-4,1 I alt - 103,7-12,8 110,9-5,6 SKS og internt regnskab Omkostningerne til hjælpefunktioner omfatter generel ledelse og administration (7,7 million kr.), bibliotek og it (4,3 million kr.), bygningsdrift mv. (24,5 million kr.) samt diverse hjælpefunktioner og afskrivninger (3,4 million kr.). Færdiguddannede omfatter uddannelse på bachelor, kandidat samt efteruddannelse. Forskning og udvikling omfatter skolens aktiviteter inklusive de projekter, der er finansieret af eksterne midler. Skolen bruger en relativ stor del af ressourcerne til kerneydelserne uddannelse og forskning og en mindre del til administration, ledelse mv. Denne prioritering er udtryk for en bevidst ledelsesstrategi, idet fokus er på at tilføre ressourcer til kerneydelserne uddannelse og forskning, og at alle funktioner varetages så omkostningseffektivt, som det i praksis er muligt.

9 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede Antal ansøgere til bacheloruddannelsen Antal optagne pr. 1. oktober Optagne i % af ansøgere 25 % 22 % 16 % 16 % Færdiguddannede bachelorer Antal ansøgere til kandidatuddannelsen Antal optagne pr. 1. oktober Optagne i % af ansøgere 90 % 85 % 75 % 56 % Færdiguddannede kandidater Aktive finansårsstud. Inden for normeret studietid Antal aktive finansårsstud. Inden for normeret studietid Betalingsstuderende (er ikke medregnet i antal af FL-studerende) Aktive F-årsstud. forudsat i forbindelse med rammeaftalen Afvigelse i alt Efteruddannelsesaktiviteter Kurser Antal udbudte kurser Antal gennemførte kurser Antal gennemførte kurser i pct. af udbudte 89 % 47 % 50 % Deltagere Deltagerbetaling (IV, 1000 kroner, årets priser) N/A Antal kursister Antal gennemførte kursustimer (totaltimer) Antal årskursister 1,44 0,27 0,34 0 Videreuddannelse (masteruddannelser) Antal ansøgere Antal optagne Optagne i % af antal ansøgere 85 % 74 % 69 % Antal færdiguddannede Tabel 3: Centrale aktivitetsoplysninger kilde: Skolens studieadministrative system SIS og interne regnskab Bemærkning: Antallet af aktive studerende forventes at falde de kommende år, når det mindre optag de seneste år slår igennem. N/A

10 Forventninger til kommende år De kommende år vil være præget af arbejdet med at flytte skolen til et nyt domicil. Skolen indgår i et samarbejde med Bygningsstyrelsen, der er bygherre, om at realisere planerne. Det er intentionen, at skolen opføres, efter at der er afholdt en international arkitektkonkurrence. Projektet skal forelægges Folketingets Finansudvalg til godkendelse. I 2014 skal der udformes en ny udviklingskontrakt, hvor skolen forventer at kunne markere en klar faglig profil, ambitiøse mål, yderligere tiltag til forbedring af beskæftigelsen gennem praksissamarbejde og efteruddannelse samt et program for det internationale arbejde. Skolens bestyrelse har foretaget en prioritering af de mål, der skal indgå en ny kontrakt. Der lægges blandt andet vægt på at styrke samspillet med praksis, tværfaglighed, sammenhæng mellem uddannelse og forskning og den kunstneriske udviklingsvirksomhed. Skolen indgår i kvalitetsudvalgets arbejde med at afdække de videregående uddannelsers kvalitet og relevans med den opfattelse, at der skal satses på at gøre arkitektuddannelsen endnu bedre på et solidt arkitekturfagligt grundlag og med specialiseringsmuligheder på kandidatuddannelsen, der øger beskæftigelsen. Det er essentielt, at arkitekturuddannelsen i Danmark fortsat er en videregående kunstnerisk uddannelse baseret på forskning og kunstnerisk udvikling, som kan måle sig med de bedste uddannelser i udlandet. Skolen forventer at opnå RIBA akkrediteringen i 2014, og vil dermed være placeret blandt de bedste europæiske uddannelser. For skolen er det afgørende, at der kan anvendes de fornødne ressourcer til forskning og faglig udvikling. Dette er grundlaget for skolens uddannelsestilbud. Skolen har i udviklingskontrakten peget på, at der ved optagelsen lægges vægt på at finde nye talentfulde studerende på grundlag af en optagelsesprøve. I 2015 forventes det således, at optaget til bachelor alene sker på grundlag af en optagelsesprøve, hvor ansøgernes forudsætninger, talent og interesse for studiet afprøves. I 2014 får skolen en ny web platform, der både eksternt og internt vil markere skolens aktiviteter i de kommende år med hovedvægten på at præsentere den mangfoldighed af faglige tiltag, som er skolens hverdag. Skolen skal fremtræde klart i offentligheden som den moderne skole, hvor arkitektureudforskes, udfordres og praktiseres i en kunstnerisk udviklingsproces. Skolen vil i 2014 skulle forberede overgangen til selveje, såfremt der træffes endelig beslutning herom.

11 Målrapportering 2.1. Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt Overordnet mål Delmål Milepæl 2013 Resultat 2013 Målopfyldelse 1. Bedre kvalitet i uddannelserne 2. Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet 3. Hurtigere igennem (lavere dimittendalder) A. Sammenhæng mellem forskning og undervisning B. Internationalisering A1. Studieordningen ændres, så det eksplicit målsættes, at de studerendes indsigt i relevante forskningsmetoder og -teknikker styrkes B1. Etablering af mindst ét joint studio med en udenlandsk arkitektskole fra sommeren 2013 B2. RIBA ansøgningsforløb afsluttes C. Aftagerfokus C1. Aftager- og kandidatundersøgelse gennemføres i første halvår C2. Andelen af nyuddannede i beskæftigelse 0-1 år efter dimission er steget 5 % i forhold til 2012 A. Optagelse fuld kandidatuddannelse A. Andelen af studerende, som fuldfører uddannelsen A1. Ny optagelsesprocedure på kandidatuddannelsen giver en stigning på 20 % i antallet af realkompetencevurderinger A. En stigning på 2 % i forhold til 2012 Studieordning revideret i Kandidatuddannelsens læringsmål indbefatter således: at den studerende ved uddannelsens afslutning skal have viden, som på specifikke faglige områder er baseret på højeste niveau for international forskning og kunstnerisk udvikling kunne forstå og forholde sig kritisk til arkitektfaglig viden og kunne identificere videnskabelige og kunstneriske problemstillinger mestre arkitektfagets videnskabelige og/eller kunstneriske metoder, kommunikationsformer og - redskaber samt generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse indenfor arkitektfaget Arkitektskolen har samarbejdet med det kinesiske kunstakademi, The Central Academy of Fine Arts (CAFA), i Beijing om studio Constructing an Archive Ansøgningsforløbet afsluttes i første halvår af 2014 Undersøgelsen afsluttes i første halvår 2014 Resultatet for dette mål kan ikke opgøres. Seneste tal for dimittendledigheden er for årgang Tal for dimittendernes ledighed forventes først at foreligge i Antallet af udefrakommende ansøgere til kandidatuddannelsen, der blev realkompetencevurderet, steg fra 86 i 2012 til 122 i 2013 svarende til 42 %. I 2013 var fuldførelsesandelen til 88 %. Målet er alligevel opfyldt, da der i 2013 indførtes ny og mere korrekt opgørelsesmetode. Fuldførelsesandel Målet er ikke opfyldt Målet er ikke opfyldt Målopfyldelsen kan ikke opgøres pga. manglende data

12 -12- Overordnet mål Delmål Milepæl 2013 Resultat 2013 Målopfyldelse 2012 efter ny metode ville være 75 %. Fuldførelse måles fremadrettet i forhold til antal optagne. B. Gennemførelsestiden B. 5,6 år 5,5 år 4. Øget innovationskapacitet A. Innovationslæring og entreprenørskab A. Der etableres et innovations- og praktikcenter (IPC) med en styregruppe, hvor praksis er repræsenteret Oprettet Der udbydes 5 efterog videreuddannelseskurser med afsæt i kandidatuddannelsen og 1 nyt Masters-forløb Der afholdtes ingen kurser i 2013, da omdannelsen af efter- og videreuddannelsesindsatsen tager længere tid end forventet. Målet er ikke opfyldt 5. Forskning og kunstnerisk udvikling A1. Start på undervisningsforløb, hvor alle bachelorstuderende fremover gennemgår et innovations- og entreprenørskabsforløb indskrives i studieordningen B. Tværfaglighed B. Alle studerende på bacheloruddannelsen skal som minimum indgå i ét tværfagligt projekt med eksterne partnere A. Ressourcer afsat til forskningen B. Styrkelse af forskningen indenfor AAA s indsatsområder C. Styrke samspillet mellem forskningen og arkitektfagets praksis A. Ressourcer til forskning øges med 12 % i forhold til året før B. Oprettelse af innovationspulje til styrkelse og gennemførelse af forsknings- og udviklingsinitiativer C. Igangsættelse af 1 erhvervs-ph.d. inden for et af indsatsfelterne C1. Igangsættelse af pilotforsøg med praksisbaseret ph.d.-forløb (forskeruddannelse med udgangspunkt i etableret arkitektfaglig praksis) C2. Forsknings- eller udviklingsprojekter igangsat i samarbej- 1 masterforløb er blevet prækvalificeret ultimo Akkrediteringsansøgning indsendes i Forventet optag 2015 Således indskrevet i revideret studieordning 2013, at bacheloruddannelsen bl.a. omfatter: projektorienteret undervisning, hvor grundlæggende aspekter af innovation og entreprenørskab integreres Således indskrevet i revideret studieordning 2013, at bacheloruddannelsen bl.a. omfatter: projektorienteret undervisning af tværfaglig karakter, hvor der samarbejdes med en eller flere eksterne samarbejdspartnere Det lykkedes ikke skolen at besætte alle de planlagte forskerstillinger i Der var afsat 3 mio. i en innovationspulje, som blev uddelt efter ansøgning til forsknings- og udviklingsaktiviteter Da besættelsen af en række stillinger har trukket ud, har det ikke været muligt at iværksætte en målrettet indsats på dette område. Ph.d.-forløbet er igangsat i samarbejde med internationale parter. Da besættelsen af en række stillinger har trukket ud, har Målet er ikke opfyldt Målet er ikke opfyldt Målet er ikke opfyldt

13 -13- Overordnet mål Delmål Milepæl 2013 Resultat 2013 Målopfyldelse de med arkitektfagets praksis det ikke været muligt at iværksætte en målrettet indsats på dette område. D. Styrke kunstnerisk udviklingsvirksomhed D. 2 nye kunstneriske udviklingsprojekter igangsat To kunstneriske udviklingsprojekter er påbegyndt med fokus på kunstnerisk bearbejdning af henholdsvis hverdagsrum og forladte bygninger i Vestjylland. Desuden er to projekter påbegyndt i samarbejde med internationale partnere: Et udstillingsbidrag til Oslo arkitekturtriennale og et landskabsprojekt i samarbejde med den amerikanske landskabskunstner Fritz Haeg. 6. Ny skole A. Udarbejdelse af programgrundlag for ny skole D1. Pilotforsøg med publicering igangsættes med henblik på etablering af formidlingskanal for kunstnerisk udviklingsvirksomhed A. Programmeringsgrundlag igangsættes og færdiggøres. Projektleder ansættes I samarbejde med Det Jyske Kunstakademi og forlaget Antipyrine er udgivet en række pamfletter om kunstnerisk udviklingsarbejde. Programmeringsgrundlag færdiggjort. Oplæg forelagt bestyrelsen Tabel 4: Årets resultatopfyldelse

14 Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Bedre kvalitet i uddannelserne Af målets 5 milepæle er 2 opfyldt og 2 ikke opfyldt. 1 milepæl kan ikke opgøres. Den manglende målopfyldelse skyldes dels for stor optimisme ved fastsættelsen af milepælene, dels udefrakommende omstændigheder. Mht. milepæl B2 har proceduremæssige tidsrammer fra RIBA gjort det umuligt at nå målet. Mht. milepæl C1 har samarbejdet mellem de to uddannelsesinstitutioner, fagets tre organisationer samt den udførende konsulentvirksomhed forlænget processen. Således nås begge ikke-opfyldte mål i første halvdel af Der er derfor grund til fortsat at tro, at forsinkelsen ingen betydning vil have for milepælene. Mht. milepæl C2 vil ledighedstal fra Danmarks Statistik altid have en vis forsinkelse. Seneste tal for dimittendledigheden er for årgang 2011, målt i 2012 og offentligt tilgængelige i Tal for årgang 2013 forventes således tilgængelige i På den baggrund vil Arkitektskolen Aarhus opfordre til at beskæftigelsesmålet revurderes. Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet Målets milepæl er opfyldt og det forventes at 2014 milepælen opfyldes. Hurtigere igennem (lavere dimittendalder) Målets 2 milepæle er begge opfyldt og det forventes tillige at 2014 målene opfyldes. Øget innovationskapacitet Af målets 4 milepæle er 3 opfyldt og 1 ikke opfyldt. Milepæl A: De indadvendte aktiviteter forløb som forventet og IPC er oprettet. Det har imidlertid vist sig vanskeligt at gennemføre de udadvendte aktiviteter. Der har således ikke kunnet gennemføres de forventede kursusaktiviteter. Således har der i 2013 ikke vist sig potentiale for at udbyde kurser fra skolens faglige miljøer. Der er således ikke blevet nyudviklet kurser. Tilsvarende har der ikke været tilstrækkelig efterspørgsel på de eksisterende kurser. Indsatsen har i sidste halvdel af 2013 undergået en forandring, så der fremover primært vil fokuseres på en efterspørgselsorienteret tilgang. Den prækvalificerede master-uddannelse er et eksempel herpå. Indsatsen i 2014 vil være en videreførelse af sidste halvdel af Således vil der fokuseres på korte generelle arrangementer/konferencer, virksomhedstilrettede kurser og master-uddannelser. Forskning og kunstnerisk udvikling Af målets 7 milepæle er 4 opfyldt og 3 ikke opfyldt. Milepæl A: Arkitektskolen Aarhus opslog en række forskerstilling til besættelse i Det viste sig imidlertid ikke muligt at besætte samtlige i Det har grund i et ønske om ved ansættelsen at sikre de rette profiler fremfor at forcere ansættelsesprocedurerne. Det har betydet, at den forventede forøgelse ikke har kunnet gennemføres, og at følgeaktiviteterne til milepæl C og C2 ikke har kunnet iværksættes. De resterende stillinger forventes besat i 2014 og dermed kan også de nævnte følgeaktiviteter iværksættes med henblik på fuld milepælsopfyldelse i Ny skole.

15 Regnskab 3.1. Anvendt Regnskabspraksis Arkitektskolen Aarhus regnskabspraksis følger bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen, retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning samt Moderniseringsstyrelsens regnskabsregler og principper for omkostningsregnskaber og bevillinger. Årsrapporten for 2013 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper og vejledning samt Uddannelsesministeriets vejledninger og skemaer. Som datagrundlag er til regnskabsdelen anvendt SKS, Navision Stat, bevillingsafregningen samt skolens interne budget 2013 og Arkitektskolen Aarhus har ikke ændret regnskabsprincipper i Resultatopgørelse Tabel 5: Resultatopgørelsen 1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger Reserveret af indeværende års bevillinger Indtægtsført bevilling i alt Salg af varer og tjenesteydelser Tilskud til egen drift Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje Forbrugsomkostninger i alt Personaleomkostninger Lønninger Andre personaleomkostninger Pension Lønrefusion Personaleomkostninger i alt Af- og nedskrivninger Andre ordinære driftsomkostninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat Tabel 5: Resultatopgørelsen kilde: SKS samt grundbudget 2014

16 -16- Tabel 6: Resultatdisponering 1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget Disponeret til bortfald Disponeret til reserveret egenkapital Disponeret udbytte til statskassen Disponeret til overført overskud Tabel 6: Resultatdisponering kilde SKS og grundbudget 2014 Skolen har i foretaget en række tiltag, der samlet har medført et mindre forbrug i 2012 og 2013, der primært anvendes til en styrkelse af forskningsindsatsen mv. i 2014 og frem.

17 Balancen Tabel 7: Balancen Aktiver Primo Ultimo Passiver Primo Ultimo Anlægsaktiver Egenkapital Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. Udviklingsprojekter under opførelse Immaterielle anlægsaktiver I alt (se også note 1) Reguleret egenkapital (startkapital) Opskrivninger Reserveret egenkapital Bortfald af årets resultat Udbytte til staten 0 0 Materielle anlægsaktiver Overført overskud Grunde, arealer og bygninger 0 0 Egenkapital i alt Infrastruktur 0 0 Hensatte forpligtelser Transportmateriel 0 0 Langfristede gældsposter Produktionsanlæg og maskiner FF4 Langfristet gæld Inventar og IT-udstyr 0 0 FF6 Bygge og IT-kredit 0 0 Igangværende arbejder for egen regning Materielle anlægsaktiver i alt (se også note 2) 0 0 Donationer Prioritetsgæld 0 0 Statsforskrivning Anden langfristet gæld 0 0 Øvrige finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver i alt 0 0 Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Langfristet gæld i alt Kortfristede gældsposter Varebeholdning Leverandører af varer og 0 0 tjenesteydelser Tilgodehavender Anden kortfristet gæld Værdipapirer 0 0 Skyldige feriepenge Likvide beholdninger Reserveret bevilling FF5 Uforrentet konto Igangværende arbejder for FF7 Finansieringskonto fremmed regning Andre likvider Periodeafgrænsningsposter 0 0 Likvide beholdninger i alt Kortfristet gæld i alt Omsætningsaktiver i alt Gæld i alt Aktiver i alt Passiver i alt Kilde: SKS Forøgelsen af balancen skyldes dels et driftsoverskud på 5,6 million kr., der overføres til egenkapitalen og en forøgelse af beholdningen til gennemførelse af igangværende projekter på 4,8 million kr., heraf 2,5 million kr. til et EU-projekt modtaget i december Endelig er der afsat i alt 0,8 million kr. til imødegåelse af diverse udgifter og en forhøjelse af hensættelsen til skyldige feriepenge.

18 Egenkapitalforklaring Tabel 8: Egenkapitalforklaring 1000 kr. løbende priser Egenkapital primo R-året Startkapital primo Ændring i startkapital 0 0 Startkapital ultimo Opskrivninger primo 0 0 +Ændringer i opskrivninger 0 0 Opskrivninger ultimo 0 0 Reserveret egenkapital primo 0 0 +Ændring i reserveret egenkapital 0 0 Reserveret egenkapital ultimo 0 0 Overført overskud primo Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0 0 +Regulering af det overførte overskud 0 0 +Overført fra årets resultat Bortfald af årets resultat Udbytte til staten 0 0 Overført overskud ultimo Egenkapital ultimo R-året Kilde: SKS 3.5. Opfølgning på likviditetsordningen Tabel 9: Udnyttelse af låneramme 1000 kr., løbende priser 2013 Saldo på FF4 pr. 31. december Låneramme pr. 31. december Udnyttelsesgrad i procent 12,5 % Kilde: SKS Opfølgning på lønsumsloft Tabel 10: Opfølgning på lønsumsloft 1000 kr., løbende priser 2013 Lønsumsloft FL Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker Lønforbrug under lønsumsloft Difference Akkumuleret opsparing ultimo Akkumuleret opsparing ultimo Kilde: SKS

19 Bevillingsregnskabet Tabel 11: Bevillingsregnskab 1000 kr., løbende priser Regnskab Budget Regnskab Difference Budget Nettoudgiftsbevilling Nettoforbrug af reservation Indtægter Indtægter i alt Udgifter Årets resultat Kilde SKS og grundbudget. Resultatet for 2013 er tilfredsstillende og er et bidrag til, at skolens udviklingsplaner kan realiseres, specielt ønskes forskningsindsatsen styrket i de kommende år.

20 I alt Inventar og ITudstyr Transportmateriel Produktionsanlæg og maskiner Infrastruktur Grunde, arealer og bygninger Noter til årsrapporten Note 1: Immaterielle anlægsaktiver (se tabel 7) kr. Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. I alt Primobeholdning Opskrivning Kostpris pr (før afskr.) Tilgang Afgang Kostpris pr (før afskr.) Akk. afskrivninger Akk. nedskrivninger Akk. af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi pr Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Afskrivningsperiode/år 5 3 Note 2: Materielle anlægsaktiver (se tabel 7) kr. Primobeholdning Opskrivning Kostpris pr (før afskr.) Tilgang Afgang Kostpris pr (før afskr.) Akk. afskrivninger Akk. nedskrivninger Akk. af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi pr Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Afskrivningsperiode/år 6 år 6 år år 5-8 år 3-5 år Bemærkning: Eventualaktiver og forpligtelser (ikke indregnet i balancen) Reetableringsforpligtelser, Nørreport Uafskrevet beløb, Kaløgade kr kr.

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 ÅRSRAPPORT 2007 Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1 Præsentation af virksomheden 4 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3 Årets økonomiske resultater 5 1.4 Forventninger

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Årsrapport 2013. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Årsrapport 2013. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Årsrapport 2013 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Årsrapporten omfatter følgende hovedkonto på finansloven: Hovedkonto: 19.38.08, Det Kongelige Danske Kunstakademis

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300.

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-35-5

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme G.1.1 Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme for 2015 I henhold til foreningens vedtægter 8, stk. 2, fastsætter den ordinære kongres det årlige kontingent for det næstfølgende regnskabsår

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere

Årsrapport 2014 Marts 2015

Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsrapport 2007. Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø

Årsrapport 2007. Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø Årsrapport 2007 Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 1 Beretning....5 1.1 Præsentation af

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft. 2012 Årsrapport

Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft. 2012 Årsrapport Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft 2012 Årsrapport Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation af virksomheden... 3 1.2. Årets faglige resultater... 4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Side 2 af 37 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Virksomhedens omfang 5 2.3 Årets faglige resultater 6 2.4 Årets økonomiske

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 for Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K CVR 31 41 21 96 EAN nummer: 5798000020023 København 19. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere