Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 107b

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 107b"

Transkript

1 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 07b Ifølge Årsregnskabslovens 07b skal børsnoterede selskaber oplyse, hvorvidt de er omfattet af en kodeks for virksomhedsledelse (stk. -5). Derudover skal de beskrive hovedelementerne i deres interne risikostyrings- og kontrolsystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen (stk. 6) samt beskrive sammensætningen af deres ledelsesorganer, deres udvalg og sammensætningen heraf (stk. 7). Danfoss er en familie- og fondsejet virksomhed og har derfor ikke de samme informationsforpligtigelser som en børsnoteret virksomhed. Danfoss har dog i vid udstrækning valgt at følge de retningslinjer, der er gældende for børsnoterede selskaber, herunder også at redegøre for selskabets ledelse. Redegørelsen omfatter hele Danfoss Koncernen eksklusiv Sauer-Danfoss, der er noteret på børsen i New York og derfor er underlagt bestemmelserne for corporate governance i den amerikanske Sarbanes-Oley Act (So 404) For yderligere oplysninger se: Den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse for Danfoss A/S er en del af ledelsesberetningen i koncernens årsrapport for 202 og dækker regnskabsperioden. januar - 3. december 202. Som kodeks for virksomhedsledelse har Danfoss valgt af følge de anbefalinger for god selskabsledelse, som den danske Komité for god Selskabsledelse har fastlagt, og som også er blevet en del af regelsættet for selskaber noteret på NASDAQ OMX, Copenhagen. Danfoss med få undtagelser disse anbefalinger, som kan findes på Komitéen for god Selskabsledelses hjemmeside Danfoss har forholdt sig til anbefalingerne ud fra princippet følg eller forklar og vurderer løbende, hvordan koncernen yderligere kan leve op til anbefalingerne. Redegørelsens afsnit om kodeks for virksomhedsledelse, som findes sidst i nærværende dokument, er ikke omfattet af revisors udtalelse om ledelsesberetningen i årsrapporten for Danfoss A/S. Oplysningerne om virksomhedens kontrol- og risikostyringssystemer og sammensætning af virksomhedens ledelsesorganer m.v. er omfattet af revisors udtalelse om ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport. Redegørelse for interne kontrol- og risikostyringssystemer vedr. regnskabsaflæggelsen Danfoss koncernregnskab aflægges i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard International Financial Reporting Standards (IFRS) og danske oplysningskrav i Årsregnskabsloven. Danfoss har etableret interne kontrol- og risikostyringssystemer for at sikre, at aflæggelsen af regnskabet sker i henhold til ovennævnte regler. De interne kontrol- og risikostyringssystemer kan inddeles i følgende kategorier: Kontrolmiljø Risikovurdering Kontrolstruktur Information og kommunikation Monitorering Kontrolmiljø Danfoss har et tostrenget ledelsessystem bestående af en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen og direktionen for Danfoss har det overordnede ansvar for koncernens risikostyring og interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelse, herunder at koncernen overholder alle relevante love og reguleringer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Lovgivningen samt selskabets vedtægter, værdier og en lang række interne procedurer for styring og kontrol er også elementer, der indgår i Danfoss corporate governance. Danfoss corporate governance redegørelse omfatter ikke Sauer-Danfoss, der som amerikansk børsnoteret virksomhed andre regler. Bestyrelsen og direktionen fastlægger og godkender de overordnede politikker, procedurer og kontroller på væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen bl.a. it, skat og regnskabsmæssige skøn. Direktionen er ansvarlig for, at politikkerne og procedurerene efterleves, mens de relevante funktioner og områder er ansvarlige for at følge dem. Håndhævelsen af politikkerne og procedurerne sker på grundlag af klare ansvars- og uddelegeringsprincipper, inklusiv klare rapporteringslinjer, autorisations- og attestationsprocedurer samt klar adskillelse af ansvarsområder. De væsentligste politikker, manualer og procedurer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen omfatter en regnskabs- og rapporteringsmanual (inkl. minimumskrav til forretningsgange, interne kontroller, personadskillelse, afstemninger, godkendelse, autorisation, attestation, regnskabspraksis, intern og ekstern rapportering m.v.), en treasury- og finanspolitik inkl. godkendelse af modparter samt Danfoss A/S - Opdateret den 20. marts 203

2 fastlæggelse af lines og limits for finanstransaktioner og modparter, en skattepolitik, en it-strategi, en it-sikkerhedspolitik, en etisk håndbog samt en whistleblower-ordning til rapportering af uetisk adfærd. De vedtagne politikker, manualer og procedurer er tilgængelige på koncernens intranet, og overholdelsen heraf indskærpes løbende, herunder via gennemførelse af webbaseret undervisning. Danfoss overvåger løbende, at politikker og procedurer overholdes, og der foretages ligeledes stikprøvevist kontrol, bl.a. via Danfoss interne revisionsfunktion. Målet med kontrolaktiviteterne er at forhindre, opdage og korrigere eventuelle fejl og uregelmæssigheder samt at sikre udøvelse af skøn, som er rimelige efter omstændighederne. For at sikre en effektiv kontrol er der i Danfoss oprettet tre forsvarsværn (lines of defense). Forretningsenhedernes egenkontrol udgør det første forsvarsværn (st line of defense). Danfoss kontrolfunktioner, herunder koncernens controlling- og compliance funktioner, udgør det andet (2nd line of defense), mens den interne revision, som rapporterer direkte til bestyrelsens revisionsudvalg, udgør det tredje forsvarsværn (3rd line of defense). De interne kontrolfunktioner undersøger også it-anvendelse og skat. Generalforsamling Bestyrelse Direktionen Forretningsenheder Risikostyring Revisionskomité Ekstern revision Corporate Functions: Regnskab, Treasury, Skat, Jura & Etik, HR og Kommunikation & Omdømme Intern revision st line of defense Daglig risikostyring. Ansvarlig for identificering og håndtering af risici 2nd line of defense Kontrolopfølgning/funktion 3rd line of defense Uafhængig gennemgang af virksomheden, ledelse og risikofunktionen Direktionen overvåger løbende overholdelsen af relevant lovgivning og andre forskrifter og bestemmelser i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og rapporterer løbende herom til bestyrelsens revisionsudvalg, der i Danfoss udgøres af den samlede bestyrelse. Revisionsudvalget afholdt i 202 fire møder. Risikovurdering I årsregnskabet er en del poster baseret på skøn eller tilsvarende vurderinger, hvilket gør, at der er større risiko for fejl ved disse poster end de øvrige i regnskabet. I årsregnskabets note 30. Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger redegøres for de områder, der skønnes at udgøre den største risiko for fejlvurdering. Direktionen og revisionsudvalget tager løbende stilling til risici, der anses for at kunne have betydning for koncernens regnskabsaflæggelse. Dette sker blandt andet på de business review meetings, som direktionen fire gange årligt afholder med hver division. Risiciene vurderes ud fra deres væsentlighed samt sandsynligheden for, at de materialiserer sig. Bestyrelsens revisionsudvalg og direktionen foretager mindst én gang årligt en overordnet risikovurdering af risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. De vurderer som led heri risikoen for besvigelser og de foranstaltninger, der skal tages med henblik på at reducere eller eliminere disse risici. I vurderingen indgår også risikoen for, at den daglige ledelse tilsidesætter kontroller og udøver upassende indflydelse på regnskabsaflæggelsen. For en nærmere beskrivelse af Danfoss generelle risikostyring henvises til Danfoss årsrapport 202 under afsnittet om risk management og compliance. Danfoss A/S - Opdateret den 20. marts 203 2

3 Kontrolstruktur Danfoss koncernstandarder beskriver de krav, der stilles til regnskabssystemerne. Disse standarder revideres og forbedres løbende. Alle koncernens virksomheder rapporterer regnskabsinformation til brug for årsrapporten samt kvartalsrapporter i ét og samme rapporteringsmiljø. Rapporteringen fra datterselskaberne kontrolleres løbende, og der er etableret procedurer, der sikrer, at eventuelle fejl og mangler i indrapporterede data kommunikeres til og rettes af datterselskaberne. Rapporteringen udarbejdes i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards). Selskaberne i Sauer-Danfoss rapporterer efter USGAAP i eget, fælles rapporteringssystem. Herefter konverteres tallene til IFRS, hvorefter de konsoliderede tal bliver rapporteret ind i det samme rapporteringssystem, som anvendes af resten af koncernen. Danfoss standarder vedrørende regnskab og kontrol er udarbejdet for at skabe en ensartet og troværdig rapportering, der fastholder den nødvendige kvalitet i koncernregnskabet. Koncernens controlling-funktion fører tilsyn med og efterprøver, at rapporteringen lever op til koncernstandarderne, ligesom den interne revisionsfunktion på stikprøvebasis undersøger både rapporteringen og controllingen af rapporteringen, således af risikoen for svig og fejlrapportering minimeres. Information og kommunikation Danfoss koncernstandarder vedrørende regnskabsrapportering er tilgængelige på koncernens intranet, hvor alle medarbejdere har adgang til dem. Yderligere politikker, vejledninger og instruktioner kan findes på Corporate Finance s hjemmeside på intranettet. Derudover sikrer Danfoss, at alle økonomi- og rapporteringsansvarlige i Danfoss løbende holdes opdateret med de seneste ændringer i lovgivning og regler. Dette sker ved løbende skriftlig information såsom s. Danfoss har også etableret et Finance Board, hvor divisionernes finansansvarlige samt lederen af koncernens finansfunktion og Danfoss Chief Financial Officer deltager og kommunikerer om væsentlige økonomiske og regnskabsmæssige forhold. Danfoss Finance Board mødes 0-2 gange årligt. Monitorering Danfoss interne kontrolsystem er todelt, således at ansvaret for at overvåge og afhjælpe finansielle risici er delt mellem de centrale stabsfunktioner på den ene side og forretningsenhederne på den anden side. Forretningsenhederne overvåger transaktionerne med baggrund i et forretningsmæssigt perspektiv, hvorimod de centrale stabsfunktioner fører tilsyn med transaktionerne fra en lovmæssig synsvinkel. Danfoss controlling-funktion gennemfører årligt besøg i Danfoss dattervirksomheder for at gennemgå de interne kontrolsystemer og procedurer. Dette omfatter også it-anvendelse og skat. Koncernledelsen modtager hver måned en rapport over eventuelle forhold, der måtte være dukket op i forbindelse med den seneste månedsrapportering og kontrolbesøg i dattervirksomhederne. Herudover gennemførte den interne revisionsfunktion i 202 stikprøvebesøg hos en række selskaber med henblik på at auditere efterlevelse af lovgivning og regler. Skatte- og afgiftsmæssige forhold er ligeledes underlagt et todelt kontrolsystem, således at de enkelte forretningsenheder har ansvaret for de lokale skatte- og afgiftsforhold samt rapportering heraf. Den centrale stabsfunktion for skat varetager moderselskabets forhold samt fører tilsyn med de enkelte datterselskaber. Dette sker gennem opstilling af processer, gennemførelse stikprøvevis kontrol samt validering i forbindelse med rapporteringen. Sammensætning af virksomhedens ledelsesorganer Danfoss har et tostrenget ledelsessystem bestående af en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen vælges af Danfoss aktionærer på den årlige generalforsamling, bortset fra de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, som vælges af medarbejderne for en fireårig periode. Bestyrelsen ansætter og fører kontrol med direktionen, som har det overordnede ansvar for den daglige drift af virksomheden, og som uddelegerer ansvarsområder og beslutningskompetence til virksomhedens forretningsenheder og stabsfunktioner jf. de gældende retningslinjer og lovgivning. Generalforsamling Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle selskabets anliggender. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst fire uger og senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse ved bekendtgørelse indrykket i et landsdækkende dagblad efter bestyrelsens valg samt ved almindeligt brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer, der har fremsat anmodning herom. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når han senest fem dage forud for dennes afholdelse mod behørig legitimation har anmodet om at få udleveret adgangskort på en i indkaldelsen nærmere angivet adresse. Danfoss A/S - Opdateret den 20. marts 203 3

4 Bestyrelsens sammensætning ) Nationalitet Uafhængig Revisionsudvalg Forslag fra aktionærerne må for at komme til behandling på en ordinær generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest. marts. Danfoss har både A- og B-aktier. A-aktierne giver ret til ti stemmer pr. aktie, mens B-aktierne giver ret til én stemme pr. aktie. Beslutningerne på generalforsamlingen træffes med simpelt flertal, medmindre andet fremgår af lovgivningen eller af Danfoss vedtægter. Bestyrelse Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og har det overordnede ansvar for selskabets aktiviteter. De generalforsamlingsvalgte vælges for en periode på ét år ad gangen, således at samtlige generalforsamlingsvalgte medlemmer er på valg på den ordinære generalforsamling. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er i henhold til lovgivningen på valg hvert fjerde år. Bestyrelsen udpeger en formand og en eller to næstformænd blandt bestyrelsesmedlemmerne. Alle er udpeget for ét år ad gangen. Bestyrelsen fastlægger blandt andet de overordnede strategier og målsætninger. Bestyrelsen definerer desuden direktionens retningslinjer for den daglige drift af Danfoss. Beskrivelsen af fordelingen af arbejdsopgaverne mellem bestyrelsen og direktionen er fastlagt i en forretningsorden, der løbende revideres. På bestyrelsesmøder afgøres de foreliggende sager ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der holdes mindst fem bestyrelsesmøder årligt, og ét af bestyrelsesmøderne holdes i forbindelse med et besøg på en af koncernens lokaliteter. Det er også på dette møde, at bestyrelsen hvert år evaluerer og opdaterer blandt andet koncernens strategi, mål og perspektivplan (strategiplan). Jørgen Mads Clausen (formand) DK Nej Hans Michael Jebsen (næstformand) DK Nej Peter Mads Clausen DK Nej William Ervin Hoover USA Ja Kasper Rørsted DK Ja Björn Rosengren SE Ja Svend Aage Hansen 2) DK - Jens Peter Nielsen 2) DK - Gunnar Jensen 2) DK - ) Gældende fra generalforsamlingen april 202 til generalforsamlingen april 203 2) Medarbejdervalgt Formand for revisionsudvalget Direktionen deltager normalt på bestyrelsesmøderne, medmindre bestyrelsen behandler forhold, der vedrører direktionen. Regler for rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer (generalforsamlingsvalgte) Danfoss lægger vægt på at have en handlekraftig og professionel bestyrelse, der i sin sammensætning er i besiddelse af den viden og erfaring, der er nødvendig for at sikre koncernens langsigtede vækst. Ved nyvalg til bestyrelsen vurderer bestyrelsen de nye kandidaters kvalifikationer ud fra en betragtning om, hvordan deres kvalifikationer passer til virksomhedens behov og den øvrige bestyrelses kvalifikationer og sammensætning. Regler for valg af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Ifølge selskabsloven har selskabets medarbejdere i Danmark ret til at vælge et antal medlemmer og suppleanter til bestyrelsen svarende til halvdelen af det antal medlemmer, der vælges ordinært, dog mindst to medlemmer. Medarbejderne i Danfoss har således valgt tre af deres kollegaer til at repræsentere dem i bestyrelsen. Det seneste valg af medarbejdervalgte bestyrelsesmedarbejdere fandt sted i foråret 200 gennem en skriftlig og hemmelig afstemning. Valget var gældende fra generalforsamlingen i april 200. Et bestyrelsesmedlem, der er valgt af medarbejderne, vælges for fire år ad gangen. Betingelsen for at kunne vælges er som udgangspunkt, at man er myndig og har været ansat i det sidste hele år før valget. Skifter man arbejdsplads, udtræder man af bestyrelsen. Et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem har samme rettigheder, pligter og ansvar som ethvert andet bestyrelsesmedlem. Danfoss A/S - Opdateret den 20. marts 203 4

5 Revisionsudvalg Pr.. januar 2009 blev indførelse af et revisionsudvalg obligatorisk for børsnoterede selskaber i Danmark, og denne praksis forventes at blive udvidet til at omfatte større non-public virksomheder. Bestyrelsen for Danfoss har valgt at følge ovenstående regel og har siden 200 haft et revisionsudvalg. Revisionsudvalgets ansvars- og arbejdsområder samt kompetence kan ifølge reglerne organiseres enten i et selvstændigt udvalg eller udføres af den samlede bestyrelse. I Danfoss fungerer den samlede bestyrelse som revisionsudvalg. I forbindelse med gennemførelse af bestyrelsesmøder afholder bestyrelsen også revisionsudvalgsmøder. Revisionsudvalgets hovedformål er følgende: Overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen (pålidelige rapporteringer) Overvåge om virksomhedens interne kontrolsystem og risikostyringssystemer fungerer effektivt Overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v. Overvåge og kontrollere revisors uafhængighed, jf. Revisorlovens 24, herunder særlig leveringen af yderligere tjenesteydelser til virksomheden. Overvåge de eksterne revisorers kvalifikationer og resultater Indstilling til bestyrelsen om valg af revisor Intern revision Danfoss oprettede i begyndelsen af 20 en intern revisionsfunktion, som gennemfører uafhængige interne kontroller og kan forelægge sine resultater for bestyrelsens revisionsudvalg. Direktion Direktionen, der kan bestå af to til seks medlemmer, har det daglige ansvar for Danfoss drift og ansættes af bestyrelsen. Direktionen bestod i 202 af: Koncernchef & CEO: Niels B. Christiansen Koncerndirektør & COO: Kim Fausing Koncerndirektør & CDO: Nis Storgaard (fratrådt med udgangen af december 202) Den nuværende aldersgrænse for direktionsmedlemmer er 70 år. Direktionen holder formelle direktionsmøder én gang ugentligt. I henhold til forretningsordenen skal direktionen sørge for, at følgende områder behandles mindst én gang årligt i forbindelse med et af bestyrelsesmøderne: Vurdering af interne kontrolfunktioner, herunder it-sikkerhed Sikring af kapitalberedskab, bogføring, formueforvaltning og regnskabsfunktion Risikostyringssystemer, herunder forsikringsforhold og valutastyring Gennemgang og ajourføring af forretningsorden Corporate governance og interne regelsæt Udarbejdelse af budgetter, treårsplaner og perspektiver Direktionen understøttes af en række stabsfunktioner, herunder blandt andet: Kommunikation og Omdømme, Økonomi og Finans, Jura, M&A, Etik & Compliance og HR. Group Committee Group Committee udgør den samlede koncernledelse, og består udover direktionen af koncernens finansdirektør (CFO) samt af lederne af de fem divisioner, der indgår i Danfoss Climate & Energy. Derudover er lederen af Danfoss Global Services samt koncernens kommunikationsdirektør også medlem af Group Committee. Danfoss A/S - Opdateret den 20. marts 203 5

6 Anbefalinger for god Selskabsledelse I Danmark har Komitéen for God Selskabsledelse i 20 fastlagt en række anbefalinger for god selskabsledelse, der også er blevet en del af regelsættet for selskaber, der er noteret på NASDAQ OMX, Copenhagen. Selvom Danfoss er en familie- og fondsejet virksomhed og derfor ikke har de samme informationsforpligtigelser som en børsnoteret virksomhed, har koncernen med få undtagelser valgt at anbefalingerne. Danfoss har forholdt sig til anbefalingerne ud fra princippet følg eller forklar og vurderer løbende, hvordan koncernen yderligere kan leve op til anbefalingerne. I anbefalingerne er udtrykket det centrale ledelsesorgan anvendt for direktionen, mens det øverste ledelsesorgan er anvendt for bestyrelsen. Nedenstående skema indeholder en oversigt over Anbefalingerne for god selskabsledelse og Danfoss stillingtagen til anbefalingerne. Anbefaling ikke / ikke anbefalingen af følgende grund: Det fremgår af årsregnskabslovens 07 b, stk., nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, at selskabet har besluttet at fravige dele af anbefalingerne. kan her oplyse, hvorfor man ikke en given anbefaling, og hvad man har gjort i stedet.. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det kan anbefaling. Det kan også oplyses her... Dialog mellem selskabet og aktionærerne... Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne, således at det centrale ledelsesorgan kender aktionærernes holdninger, interesser og synspunkter i relation til selskabet, og at investor relations materiale gøres tilgængeligt for alle investorer på selskabets hjemmeside..2. Kapital- og aktiestruktur.2.. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan årligt vurderer, hvorvidt selskabets kapital- og aktiestruktur fortsat er i aktionærernes og selskabets interesse, samt redegør for denne vurdering i ledelsesberetningen i selskabets årsrapport og/eller på selskabets hjemmeside..3. Generalforsamling Som familie- og fondsejet virksomhed er der ikke behov for den samme tætte daglige kontakt med alle aktionærer, som for en børsnoteret virksomhed. Danfoss har løbende en tæt kontakt med Bitten og Mads Clausens Fond og familien Clausen, som er de største enkeltaktionærer i Danfoss A/S. Danfoss A/S kommunikerer med de øvrige aktionærer primært via helårs- og delårsmeddelelser samt årsrapport. Desuden kan aktionærer finde oplysninger om Danfoss og Danfoss interne politikker på selskabets hjemmeside. Bestyrelsen vurderer løbende, om Danfoss kapital- og aktiestruktur fortsat er hensigtsmæssig, og det vurderes, at den nuværende struktur er hensigtsmæssig. Danfoss vedtægter indeholder vedtægtsbestemmelser om opdeling i A- og B-aktier, hvor A-aktierne har 0 stemmer og B-aktierne har en stemme. A- og B-aktier har samme stykstørrelse (DKK 00). I øvrigt har ingen aktier særlige rettigheder. Bitten & Mads Clausens Fond ejer nom. DKK 405 mio. A-aktier (heraf tilhører de DKK 400 mio. stamkapitalen, hvorfor fonden ikke kan afhænde disse)samt B-aktier nom. DKK 70 mio. (tilhørende rådighedskapitalen) og besidder derved ca. 85% af stemmerne i Danfoss A/S. Dette er i overensstemmelse med formålsparagraffen for Bitten & Mads Clausens Fond. Fundatsen for Bitten & Mads Clausens Fond giver mulighed for fondsbestyrelsen til at afskaffe de forskellige aktieklasser, såfremt Danfoss A/S børsintroduceres. Så længe Danfoss ikke er børsnoteret vil aktieklasserne således forblive uændrede, hvilket bestyrelsen vurderer, er i aktionærernes og selskabets interesse..3.. Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan og direktionen fremmer aktivt ejerskab, herunder aktionærernes deltagelse i generalforsamlingen Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan beslutter eller indstiller til generalforsamlingen, om generalforsamling skal afholdes ved fysisk fremmøde eller som delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling. Danfoss har en aktiv dialog med aktionærerne på selskabets generalforsamling. Danfoss indkalder til generalforsamlingen via Danfoss intranet, dagspressen samt Danfoss interne avis. På såvel intranettet som i Danfoss interne avis opfordres aktionærerne til at fremkomme med forslag til behandling på selskabets generalforsamling. Årsrapport, dagsorden og øvrigt materiale fremlægges på selskabets kontor, ligesom det kan findes på selskabets internetside forud for generalforsamlingen. Bestyrelsen har besluttet, at generalforsamling skal afholdes ved fysisk fremmøde. Bestyrelsen vurderer løbende, hvorvidt generalforsamlingen skal holdes ved fysisk fremmøde eller som delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling. Foreløbigt er det ikke fundet relevant at afholde elektronisk generalforsamling helt eller delvist. Aktionærerne udøver primært deres stemmeret ved personligt fremmøde. Såfremt Danfoss A/S - Opdateret den aktionær 20. marts ønsker 203 at meddele 6 det øverste ledelsesorgan fuldmagt, kan dette gøres, men der udsendes ikke fuldmagtsformularer til samtlige aktionærer i forbindelse med generalforsamlingen. Fuldmagtsformularer sendes til de aktionærer, som fremsætter ønske derom..3.3 Det anbefales, at der i fuldmagter til det øverste ledelsesorgan gives aktionærerne mulighed for at tage stilling til hvert enkelt punkt på dagsordenen.

7 forskellige foss ikke er aktieklasser, børsnoteret såfremt vil aktieklasserne Danfoss A/S således børsintroduceres. forblive uændrede, Så længe hvilket Danfoss ikke er børsnoteret vurderer, vil i aktionærernes aktieklasserne og således selskabets forblive interesse. uændrede, hvilket bestyrelsen.3. Generalforsamling bestyrelsen vurderer, er i aktionærernes og selskabets interesse..3. Generalforsamling.3.. Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan og Danfoss har en aktiv dialog med aktionærerne på selskabets generalforsamling..3.. direktionen Det anbefales, fremmer at aktivt det ejerskab, øverste ledelsesorgan herunder aktionærernes og Danfoss har en aktiv dialog med aktionærerne på selskabets generalforsamling. direktionen deltagelse fremmer i aktivt generalforsamlingen. ejerskab, herunder aktio- Danfoss indkalder til generalforsamlingen via Danfoss intranet, dagspressen nærernes deltagelse i generalforsamlingen. Danfoss samt Danfoss indkalder interne til generalforsamlingen avis. På såvel intranettet via Danfoss som i Danfoss intranet, interne dagspressen avis opfordres Danfoss aktionærerne interne til avis. at fremkomme På såvel intranettet med forslag som i til Danfoss behandling interne på selska- avis op- samt fordres bets generalforsamling. aktionærerne til at fremkomme med forslag til behandling på selskabets Årsrapport, generalforsamling. dagsorden og øvrigt materiale fremlægges på selskabets kontor, Årsrapport, ligesom det dagsorden kan findes på og selskabets øvrigt materiale internetside fremlægges forud på for selskabets generalforsamlingen. kontor, det kan findes på selskabets internetside forud for generalforsamlin- ligesom Anbefaling.3.2. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan gen. / ikke anbefalingen af følgende grund: beslutter.3.2. Det eller anbefales, indstiller at til det generalforsamlingen, centrale ledelsesorgan om ikke Bestyrelsen Det fremgår har af besluttet, årsregnskabslovens at generalforsamling 07 b, skal stk., afholdes nr. 3, ved at fysisk selskabet fremmøde. beslutter generalforsamling eller indstiller skal afholdes til generalforsamlingen, ved fysisk fremmøde om Bestyrelsen skal angive har årsagerne besluttet, til, at generalforsamling at selskabet har besluttet skal afholdes at ved fravige fysisk dele frem- af generalforsamling eller som delvis eller skal fuldstændig afholdes ved elektronisk fysisk fremmøde generalforsamling. som delvis eller fuldstændig elektronisk general- Bestyrelsen vurderer løbende, hvorvidt generalforsamlingen skal holdes ved møde. anbefalingerne. kan her oplyse, hvorfor man ikke en eller forsamling. given anbefaling, og hvad man har gjort i stedet. Bestyrelsen fysisk fremmøde vurderer eller løbende, som delvis hvorvidt eller fuldstændig generalforsamlingen elektronisk skal generalforsamling. holdes ved Foreløbigt fremmøde er ikke er forpligtet eller det som ikke til fundet delvis at forklare, eller relevant fuldstændig hvis at en afholde anbefaling elektronisk følges, generalforsam- men generalfor- det kan fysisk ling. samling være Foreløbigt en fordel helt eller at er forklare delvist. det ikke det, fundet således relevant at det vises, at afholde hvad selskabet elektronisk gør generalfor- at følge en.3.3 Det anbefales, at der i fuldmagter til det øverste samling Aktionærerne anbefaling. helt Det eller udøver kan delvist. også primært oplyses deres her. stemmeret ved personligt fremmøde. Såfremt.3.3 ledelsesorgan Det anbefales, gives aktionærerne at der i fuldmagter mulighed til det for øverste at tage Aktionærerne udøver primært deres stemmeret ved personligt fremmøde. Såfremt en aktionær ønsker at meddele det øverste ledelsesorgan fuldmagt, kan dette gøres, ledelsesorgan stilling til hvert gives enkelt aktionærerne punkt på dagsordenen. mulighed for at tage en aktionær men der ønsker udsendes at meddele ikke fuldmagtsformularer det øverste ledelsesorgan til samtlige fuldmagt, aktionærer kan i dette forbindel- gø- stilling til hvert enkelt punkt på dagsordenen. se res, med men generalforsamlingen. der udsendes ikke fuldmagtsformularer Fuldmagtsformularer til samtlige sendes til aktionærer de aktionærer, i forbindelse som med generalforsamlingen. ønske derom. Fuldmagtsformularer sendes til de aktionærer, som fremsætter.3.4. Det anbefales, at samtlige medlemmer af det Bestyrelsen fremsætter ønske finder derom. det naturligt, at samtlige medlemmer af bestyrelsen og direktionen øverste.3.4. Det ledelsesorgan anbefales, at og samtlige direktionen medlemmer er til stede af det på er finder til stede det på naturligt, generalforsamlingen at samtlige medlemmer og tilstræber, af bestyrelsen at dette også og er di- Bestyrelsen øverste generalforsamlingen. ledelsesorgan og direktionen er til stede på rektionen tilfældet. er til stede på generalforsamlingen og tilstræber, at dette også er generalforsamlingen..4. Overtagelsesforsøg tilfældet..4. Overtagelsesforsøg.4.. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan fra Bortset fra forskel i stemmevægten mellem A-aktier og B-aktier eksisterer der.4.. det øjeblik, Det anbefales, det får kendskab at det centrale til, at et ledelsesorgan overtagelsestilbud fra Bortset ikke overtagelsesværn fra forskel i stemmevægten i form af stemmelofter mellem A-aktier eller begrænsninger, og B-aktier eksisterer der gør der det øjeblik, vil blive det fremsat, får kendskab afholder til, sig at fra et overtagelsestil- uden generalfor- det ikke muligt overtagelsesværn for bestyrelsen at i form etablere af stemmelofter foranstaltninger eller til begrænsninger, afværgelse af overtagel- der gør det bud samlingens vil blive godkendelse fremsat, afholder at imødegå sig fra uden et overtagelsesforsøg ved at godkendelse træffe dispositioner, at imødegå som et reelt overtagelses- afskærer sesforsøg. generalforsamlingensesforsøg. muligt bestyrelsen at etablere foranstaltninger til afværgelse af overtagelforsøg aktionærerne ved at træffe fra at tage dispositioner, stilling til overtagelsesforsøget. som reelt afskærer fra at tage stilling til overtagelsesforsø- aktionærerne get Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan Qua fordelingen af ejerskabet til aktier i Danfoss A/S vil aktionærerne have reel.4.2. giver aktionærerne Det anbefales, mulighed at det centrale for reelt ledelsesorgan at tage stilling Qua mulighed fordelingen at tage af ejerskabet stilling til, til om aktier de ønsker i Danfoss at afstå A/S vil deres aktionærerne aktier i selskabet have reel på giver til, om aktionærerne de ønsker at mulighed afstå deres for aktier reelt i selskabet at tage stilling på de mulighed de tilbudte for vilkår. at tage stilling til, om de ønsker at afstå deres aktier i selskabet på til, tilbudte om de vilkår. ønsker at afstå deres aktier i selskabet på de de tilbudte vilkår. tilbudte 2. Interessenternes vilkår. rolle og betydning for selskabet og selskabets samfundsansvar 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet og selskabets samfundsansvar 2.. s politik i relation til interessenterne og samfundsansvar 2.. s politik i relation til interessenterne og samfundsansvar 2... Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan Danfoss har identificeret og har klare retningslinjer for selskabets forhold til 2... identificerer Det anbefales, selskabets at vigtigste det centrale interessenter ledelsesorgan samt Danfoss dets vigtigste har identificeret interessenter og (aktionærer, har klare retningslinjer kunder, medarbejdere). for selskabets Danfoss forhold søger til identificerer deres væsentligste selskabets interesser vigtigste i forhold interessenter til selskabet. samt dets løbende vigtigste at knytte interessenter tættest mulige (aktionærer, bånd til kunder, sine kunder medarbejdere). henblik Danfoss på at søger deres væsentligste interesser i forhold til selskabet. løbende værdiskabelsen. at knytte Kundernes tættest mulige behov bånd og forventninger til sine kunder ændres, med henblik hvorfor på Danfoss at øge til værdiskabelsen. stadighed skal være Kundernes klar til at behov møde og disse forventninger nye behov ændres, og forventninger. hvorfor Danfoss Kunderne inddrages skal derfor være løbende klar til at i møde udvikling disse af nye behov produkter og forventninger. samt nye distributi- Kunder-onsformerne til stadighed inddrages derfor løbende i udvikling af nye produkter samt nye distributi- onsformer. Medarbejdernes personlige og faglige udvikling har betydning for Danfoss Medarbejdernes fortsatte vækst. Krav personlige til forandringsvillighed, og faglige udvikling videndeling har betydning og uddannelse for Danfoss øges. fortsatte Danfoss gennemfører vækst. Krav til årligt forandringsvillighed, undersøgelser af videndeling medarbejdernes og uddannelse engagement øges. for Danfoss at vurdere, gennemfører om selskabet årligt er i undersøgelser takt med sine medarbejdere. af medarbejdernes engagement for at vurdere, om selskabet er i takt med sine medarbejdere. Danfoss tager aktivt ansvar for at bidrage til en bæredygtig udvikling, dette via Danfoss såvel udvikling tager aktivt af miljøvenlige ansvar for produkter at bidrage fremstillet en bæredygtig i miljøvenlige udvikling, processer, dette via såvel som i udvikling relation til af at miljøvenlige stille krav til produkter sine leverandører. fremstillet i miljøvenlige processer, som i relation til at stille krav til sine leverandører. Desuden medvirker Danfoss via sin indsats for social ansvarlighed, bidrag til Desuden samfundsøkonomier medvirker Danfoss via betaling via sin af indsats skatter for og afgifter, social ansvarlighed, miljøledelse bidrag samt partnerskaber til med uddannelsesinstitutioner via betaling af skatter til og den afgifter, samlede miljøledelse samfundsmæssige samt part- samfundsøkonomier nerskaber værdiskabelse. med uddannelsesinstitutioner til den samlede samfundsmæssige værdiskabelse. Det er bestyrelsens opfattelse, at disse tiltag tillige skaber størst værdi for selskabets er bestyrelsens aktionærer. opfattelse, at disse tiltag tillige skaber størst værdi for sel- Det skabets aktionærer Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan vedtager Det politikker anbefales, for at selskabets det centrale forhold ledelsesorgan til dets interessenter, vedtager politikker herunder for investorerne, selskabets forhold og sikrer, til at dets interessenterneressenter, herunder interesser investorerne, respekteres i og overensstemmelse sikrer, at interes- inte- med senternes selskabets interesser politikker respekteres herom. i overensstemmelse med 2.2. Samfundsansvar selskabets politikker herom Samfundsansvar Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan vedtager Det politikker anbefales, for selskabets at det centrale samfundsansvar. ledelsesorgan vedtager politikker for selskabets samfundsansvar. Danfoss har identificeret og har klare retningslinjer for selskabets forhold til Danfoss dets vigtigste har identificeret interessenter og (aktionærer, har klare retningslinjer kunder, medarbejdere, for selskabets finansieringskilder) vigtigste interessenter (aktionærer, kunder, medarbejdere, finansierings- forhold til dets kilder) Danfoss har vedtaget politikker for selskabets samfundsansvar og rapporterer løbende Danfoss om har det vedtaget sociale, politikker miljømæssige for selskabets og etiske samfundsansvar arbejde, der udføres. og rapporterer løbende om det sociale, miljømæssige og etiske arbejde, der udføres. Danfoss A/S - Opdateret den 20. marts 203 7

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Bestyrelsen forholder sig løbende til rammerne og processerne for den overordnede ledelse af Jeudan med henblik på at sikre at disse er tilrettelagt på en

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Bestyrelsen forholder sig løbende til rammerne og processerne for den overordnede styring af Jeudan med henblik på at sikre, at disse er tilrettelagt på en

Læs mere

JEUDAN A/S ÅRSRAPPORT 2011

JEUDAN A/S ÅRSRAPPORT 2011 JEUDAN A/S ÅRSRAPPORT 2011 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Jeudan Årsrapport 2011 45 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE Bestyrelsen forholder sig løbende til rammerne og processerne

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere