Eksport Kredit Fondens ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksport Kredit Fondens ledelse"

Transkript

1 Administrationsbekendtgørelse Bekendtgørelse om administration af lov om Dansk Eksportkreditfond m.v. BEK nr 98 af 08/02/2001 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 913 af 09/12/1999 Senere ændringer til forskriften OVERSIGT > Kapitel 1 - Eksport Kredit Fondens ledelse > Kapitel 2 - Økonomi > Kapitel 3 - Regnskab og budget > Kapitel 4 - Revision og tilsyn m.v. DEN FULDE TEKST Bekendtgørelse om administration af lov om Dansk Eksportkreditfond m.v. I medfør af 9, stk. 6 og 7 og 11, stk. 5, i lov om Dansk Eksportkreditfond m.v., jf lovbekendtgørelse nr. 913 af 9. december 1999, fastsættes følgende bestemmelser om administration af Eksport Kredit Fonden: KAPITEL 1 Eksport Kredit Fondens ledelse 1. Eksport Kredit Fondens overordnede ledelse varetages af en af erhvervsministeren udpeget bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmer udpeges for 3 år. Genudnævnelse kan finde sted, også for en kortere periode. Bestyrelsen er Eksport Kredit Fondens øverste myndighed med de begrænsninger, der følger af erhvervsministerens særlige beføjelser i medfør af lov om Dansk Eksportkreditfond m.v. Stk. 2. Eksport Kredit Fondens daglige ledelse varetages af en direktør, der udpeges og afskediges af erhvervsministeren efter drøftelse med bestyrelsen ved dens formand. Direktørens løn- og ansættelsesvilkår fastlægges i en kontrakt på vilkår, der modsvarer kravene til stillingen, inden for rammerne af statens regler for løn- og ansættelsesforhold. Stk. 3. Direktøren er underlagt ministerinstruktion i forbindelse med varetagelsen af sager vedrørende eksportkreditpolitik, herunder i internationale fora som OECD og EU samt i forbindelse med nationale eksportkreditpolitiske spørgsmål. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for sager vedrørende eksportkreditpolitik. Stk. 4. Eksport Kredit Fonden skal såvel inden for sit forretningsområde, hvor bestyrelsen er ansvarlig, som for områder, hvor Eksport Kredit Fonden er underlagt instruktion fra

2 erhvervsministeren, følge regeringens bestemmelser for så vidt angår eksportfremme, handelspolitik og politisk pålagte handelssanktioner og eksportkontrol. KAPITEL 2 Økonomi Egenkapitalstyring 2. Eksport Kredit Fondens aktivitet skal styres af princippet om forsvarlig egenkapitaldækning og princippet om balance mellem indtægter og udgifter på længere sigt, dog under hensyntagen til den internationale konkurrencesituation og særlige handelspolitiske hensyn. Stk. 2. Eksport Kredit Fondens egenkapitalkrav skal afspejle det sandsynlige kapitalbehov i tilfælde af ekstraordinære porteføljejusteringer. Kapitalkravet beregnes på grundlag af Eksport Kredit Fondens garantiansvar og udestående fordringer, efter at der er taget hensyn til hensættelser. En del af egenkapitalen er en bunden reserve til imødegåelse af koncentrationsrisiko. Den fri egenkapital skal som minimum udgøre 8 pct. af garantiansvar og udestående fordringer med fradrag af blandede kreditter og tilsagn vægtet med 50 pct. Både garantiansvar og fordringer opgøres med fradrag af hensættelser. Stk. 3. Overstiger egenkapitalen ved aflæggelsen af årsregnskabet 12 pct. af garantiansvar og udestående fordringer, jf. stk. 2, tilbagefører Eksport Kredit Fonden den del, der overstiger 12 pct. til statskassen, når erhvervsministeren endeligt har godkendt årets regnskab. Efter forelæggelse for Finansudvalget kan erhvervsministeren på baggrund af den forventede udvikling i Eksport Kredit Fondens kapitalbehov beslutte, at kapitaltilbageførsel helt eller delvist kan undlades. Stk. 4. Hvis Eksport Kredit Fondens kapital kommer under 8 pct. af garantiansvar og udestående fordringer, jf. stk. 2, søger erhvervsministeren den fornødne kapital tilført gennem forelæggelse for Finansudvalget. Eksport Kredit Fondens bestyrelse skal påse, at udviklingen i garantiansvar og kapitalkrav sammenholdes med fondens kapitalgrundlag og formål. Stk. 5. Opfylder egenkapitalen ikke mindstekravet på 8 pct., kan Eksport Kredit Fonden ikke påtage sig nye forpligtelser. Hvis der er en formodning herom, orienterer Fonden i god tid forinden erhvervsministeren med henblik på tilførsel af yderligere egenkapital til Eksport Kredit Fonden. Præmiepolitik 3. Præmiepolitikken skal til enhver tid være i overensstemmelse med de for Danmark gældende OECD- og EU-retningslinier på området. Bestyrelsen fastsætter principperne i Eksport Kredit Fondens præmiepolitik. Bestyrelsen skal påse, at der forefindes interne retningslinier for administrationen af præmiepolitikken. Stk. 2. Genforsikring af kommercielle risici skal, medmindre særlige forhold gør sig gældende, ske med krav om selvbehold til det primære forsikringsselskab (cedenten). Præmiesatser og - principper overfor eksportørerne kan fastsættes af cedenterne. Eksport Kredit Fonden kan dog 2

3 kræve, at cedenternes satser og principper godkendes. Eksport Kredit Fonden kan betinge sig en minimumspræmie. Produktpolitik 4. Bestyrelsen fastlægger principperne for Eksport Kredit Fondens produktpolitik og skal godkende nye produkter i overensstemmelse hermed. Bestyrelsen skal påse, at der forefindes interne retningslinier for administrationen af produktpolitikken. Stk. 2. Ved udarbejdelse og vedligeholdelse af garantiinstrumenterne kan fonden anvende risikoregulerende mekanismer. Eksport Kredit Fonden skal tillige påse, at dækning sker i overensstemmelse med de standarder for risikodækning, der er gældende inden for EU. Fonden skal tillige tage hensyn til de behov for risikodækning, som er karakteristiske for dansk eksport inden for statens garantiområde, eller som der konkret viser sig at være et væsentligt behov for. Stk. 3. Ved gennemførelse af indirekte risikodækning, herunder genforsikring, skal fonden normalt tage udgangspunkt i principperne for Eksport Kredit Fondens direkte dækning. Dog skal fonden sikre sig, at markedet kan fungere, og at der skabes en hensigtsmæssig dækning af danske eksportleverancer. Indtægts- og omkostningspolitik 5. Eksport Kredit Fonden kan fastsætte provision og gebyrer for Eksport Kredit Fondens ydelser med henblik på at opnå indtægtsdækning af omkostninger eller som led i en samlet prispolitik. Bestyrelsen fastsætter rammerne for en sådan prispolitik. For særlige undersøgelser - herunder feasibility-studier og juridiske udredninger - i forbindelse med konkrete sager kan Eksport Kredit Fonden betinge sig hel eller delvis dækning af afholdte omkostninger hos garantitagere, eksportører eller andre interessenter. Stk. 2. Eksport Kredit Fondens fordringer søges så vidt muligt forrentet på markedsmæssige vilkår. Stk. 3. Eksport Kredit Fonden afholder de administrationsomkostninger, der er nødvendige for at opretholde en professionel organisation. Omkostningerne skal så vidt muligt følge markedsniveauet for tilsvarende finansielle institutioner. Personalet aflønnes og ansættes inden for rammerne af statens regler for løn- og ansættelsesforhold. Hensættelsespolitik 6. Eksport Kredit Fonden skal på sine garantiforpligtelser og udestående fordringer foretage hensættelser til imødegåelse af fremtidige tab. Eksport Kredit Fonden foretager de fornødne hensættelser til afdækning af risikoen ud fra en forsigtig og realistisk vurdering af tabsrisikoen på porteføljen. Bestyrelsen fastsætter principperne for hensættelsespolitikken samt påser, at der forefindes interne retningslinier for administration heraf. Kreditpolitik 7. Eksport Kredit Fondens kreditpolitik skal følge internationalt anerkendte forsikringsmæssige principper og metoder, idet der herved lægges vægt på købernes kreditværdighed og på risikorelaterede prismekanismer, selvrisiko, risikodeling og 3

4 risikospredning. Bestyrelsen fastsætter principperne for Eksport Kredit Fondens kreditpolitik samt påser, at der forefindes interne retningslinier for administration heraf. 8. Eksport Kredit Fondens økonomiske risikostyring tilrettelægges således, at der i videst muligt omfang opnås en hensigtsmæssig spredning af påtagne risici og minimering af forventede tab under behørig hensyntagen til mønstret i dansk eksport. Eksport Kredit Fonden kan anvende sådanne midler og fremgangsmåder til at minimere risiko eller tab, som er almindeligt brugt af tilsvarende finansielle institutioner. Bestyrelsen påser, at der fastsættes interne retningslinier for risikostyringen. Skadespolitik 9. Principperne for skadespolitikken fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen påser, at der fastsættes interne retningslinier for administrationen heraf. Eksport Kredit Fonden skal påse, at skader forebygges bedst muligt. Stk. 2. Når udbetaling af erstatning er sket, skal inddrivelsen af udestående fordringer fremmes mest muligt under hensyn til de dermed forbundne omkostninger. Inddrivelsen vil alene kunne opgives, når resultatet deraf ikke skønnes at stå mål med omkostningerne derved, eller inddrivelse skønnes udsigtsløs. Nye og ældre ordninger 10. Erhvervsministeren kan oprette og henlægge varetagelsen af andre statslige eksportfinansieringsordninger til Eksport Kredit Fonden. Henlæggelsen og varetagelsen af andre ordninger skal være omkostningsneutrale for Eksport Kredit Fonden. Ordningerne skal have selvstændig bevillingsmæssig hjemmel på finansloven. Stk. 2. Administrationen af Danmarks Erhvervsfond henlægges til Eksport Kredit Fonden. Danmarks Erhvervsfond administreres efter de for Eksport Kredit Fonden fastlagte principper, bortset fra principper for forrentning af mellemregning med staten. KAPITEL 3 Regnskab og budget 11. Eksport Kredit Fonden aflægger årligt regnskab efter årsregnskabslovens regler og efter de principper, der anvendes i private skadesforsikringsselskaber, med de fravigelser og tilpasninger, der følger af Eksport Kredit Fondens særlige forhold som en selvstændig, statslig forvaltningsenhed. Inden regnskabets offentliggørelse indsendes det med bestyrelsens godkendelse til erhvervsministeren til endelig godkendelse. Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter en instruks for regnskabsaflæggelse og økonomistyring. Årets resultat skal give et retvisende billede af forløbet af regnskabsperiodens aktiviteter, herunder den forventede økonomiske effekt af udstedte garantier, som løber over flere år. Stk. 3. Der aflægges sammen med årsregnskabet virksomhedsberetning efter samme principper som skadesforsikringsselskaber med de fravigelser og tilpasninger, der følger af Eksport Kredit Fondens særlige forhold som en selvstændig, statslig forvaltningsenhed. Beretningen indsendes til erhvervsministerens godkendelse inden offentliggørelse. 4

5 Stk. 4. Til brug for bestyrelsens arbejde udfærdiges kommenterede kvartalsregnskaber. Stk. 5. Ordninger, der administreres af Eksport Kredit Fonden, er underlagt samme regnskabsprincipper som Eksport Kredit Fonden, medmindre andet fastsættes. 12. Eksport Kredit Fonden udarbejder årsbudget og prognose for de efterfølgende 4 år. Prognosen udarbejdes med henblik på at vurdere, hvorledes den forventede aktivitet såvel som mulige justeringer i porteføljen og hensættelserne, påvirker udviklingen i egenkapitalen. KAPITEL 4 Revision og tilsyn m.v. 13. Eksport Kredit Fonden revideres efter årsregnskabslovens regler af rigsrevisor og en statsautoriseret revisor, der efter indstilling fra bestyrelsen udnævnes af erhvervsministeren for 1 år ad gangen. Udnævnelsen kan til enhver tid tilbagekaldes. Revisorerne kan til enhver tid afkræve Eksport Kredit Fonden enhver oplysning, som revisorerne anser for fornøden. Stk. 2. Rigsrevisor reviderer endvidere Eksport Kredit Fondens regnskab efter reglerne i lov om revision af statens regnskaber m.m. Stk. 3. Resultatet af den udførte revision skal fremgå af en revisionsprotokol. 14. Tilsynet med Eksport Kredit Fondens virksomhed varetages af erhvervsministeren gennem den statslige repræsentation i bestyrelsen. Bestyrelsen har oplysningspligt over for ministeren om alle Eksport Kredit Fondens forhold og forretninger. Erhvervsministeren og revisorerne har derudover til enhver tid adgang til Eksport Kredit Fondens bøger, regnskaber m.v. og virksomhed i øvrigt. 15. Eksport Kredit Fondens hjemsted er Københavns Kommune. Fonden er samlokaliseret med Erhvervsfremme Styrelsen, og indgår med denne i hensigtsmæssigt omfang om fælles drift. 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 846 af 16. november 1999 om administration af Dansk Eksportkreditfond m.v. Erhvervsministeriet, den 8. februar 2001 Ole Stavad /Lars V. Kolte 5

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-4128 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2010 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

Forslag. Lov om VisitDenmark

Forslag. Lov om VisitDenmark Forslag til Lov om VisitDenmark Kapitel 1 Oprettelse af VisitDenmark 1. Økonomi- og erhvervsministeren opretter VisitDenmark som et særligt forvaltningssubjekt til varetagelse af det i 2 beskrevne formål.

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1)

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1) LOV nr 468 af 17/06/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-06-2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Links til EU direktiver, jf. note 1 32005L0036 32006L0043

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2014 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5-10 Den uafhængige revisors erklæringer 11-12 Resultatopgørelse

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2012 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

VEDTÆGT. for INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER DANMARKS NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION

VEDTÆGT. for INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER DANMARKS NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION VEDTÆGT for INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER DANMARKS NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION (Vedtaget af Bestyrelsen d. 19. juni 2013 og godkendt af Udviklingsministeren d. 9. august 2013) I medfør af

Læs mere