Krav til det offentliges indkøb af transport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krav til det offentliges indkøb af transport"

Transkript

1 Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax N O T A T J.nr Dato 5. august 2013 Krav til det offentliges indkøb af transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Det offentliges transportopgaver spænder vidt: politipatruljering, hjemmeplejebesøg, affaldshåndtering, bybusser mv. Staten, regionerne og kommunerne og deres kontraktlige transportleverandører indkøber dermed hvert år en større mængde af køretøjer. Trafikstyrelsen har udarbejdet anbefalinger til grønt indkøb af personog varebiler og til grønt indkøb af tunge køretøjer. Virkemidlet består i at det gøres obligatorisk for det offentlige at følge Trafikstyrelsens anbefalinger til grønt indkøb af køretøjer. Anbefalingerne bliver dermed til krav, der vil blive opdateret løbende. Der regnes med, at der vil kunne opnås en 15 pct. CO 2 reduktion i forhold til basisantagelsen, at anbefalingerne ikke bliver fulgt. Det skønnes, at 10 % af det offentlige allerede følger anbefalingerne, og der regnes derfor kun med CO 2 reduktionspotentialet for de 90 %, der ikke hidtil har fulgt anbefalingerne. Tiltaget er regnet til og med I anbefalingerne for person- og varebiler indgår, at kommuner, regioner og statsvirksomheder skal gennemgå deres bilpark og planlægge udskiftning af bilerne, så der opnås størst mulig CO 2 reduktion. Heri Side 1 (13)

2 indgår en oversigt over hvilke biler der udleder mest CO 2, og som ud fra en samlet økonomi- og miljøvurdering især bør udskiftes, samt en plan for hvilke biler der er egnede og samtidigt mindst CO 2 udledende til formålet. Totaløkonomisk antages mere energiøkonomiske person- og varebiler ikke at være dyrere end almindelige biler da en eventuel merpris antages opvejet af, at bilerne bruger mindre brændstof. Tiltaget regnes derfor økonomisk neutralt og vil således ikke medføre merudgifter, der kan give anledning til eksempelvis et DUT-krav. Erfaringerne med indførelse af lignende krav til taxier er da også, at branchen rent faktisk har oplevet en besparelse efter kravets indførelse. I anbefalingerne indgår minimumskrav til brændstoføkonomi, der i tiltaget skal skærpes løbende (efter samme model som grønne taxaer) i takt med, at mere brændstoføkonomiske biler bliver tilgængelige på markedet. Kravene til bilers CO 2 udledning skærpes løbende, fx er der netop nu et EU forslag om, at en målsætning på 95 g/km for personbiler i 2020 gøres til et krav og der indføres også krav til varebiler på 145 g/km i Der regnes med, at hvis det gøres obligatorisk at følge anbefalingerne vil dette medføre en CO2 besparelse på 15 % i forhold til, at anbefalingerne. ikke bliver fulgt Med hensyn til tunge køretøjer (bus, renovation) er anbefalingerne pt. mest rettet mod dieselbiler. Køretøjer baseret på alternative drivmidler er nævnt, og disse er tilgængelige eller forventes at blive det indenfor et år eller to. Anbefalingerne opdateres, så de bliver operationelle for el- og hybridbusser, som der er regnet på i tiltaget. Det forventes, at der som følge af tiltaget i 2020 vil indgå knap 6 % elbusser og knap 15 % hybridbusser i den danske bestand af busser i den kollektive trafik. 2. Forudsætninger, omfang og effekter Krav til det offentlige indkøb omfatter statens, regionernes og kommunernes indkøb af køretøjer til forskellige transportydelser. Hvad angår statens egne indkøb af køretøjer vil der ikke være tale om at staten vil tabe provenu fra registreringsafgifter hvis kravene til energieffektiviteten skærpes, da staten ikke betaler afgifter til sig selv. Tiltaget antages for kommuner og regioner at være økonomisk neutralt. Dvs. at kommuner og regioner antages at måtte betale en vis merpris for de energieffektive køretøjer, der teknisk set vil være mere avancerede, end hvis der ikke indføres krav til det offentliges indkøb, men kommunerne og regionerne antages at tjene merprisen ind i form af sparet brændstof. Side 2 (13)

3 Isoleret set giver merprisen staten øget provenu fra registreringsafgifterne. Dog vil det trække i retning af mindre provenu til staten, at der gives nedslag i registreringsafgiften og grønne ejerafgifter til personbiler, der kører langt på literen. Samlet må staten forventes at få et provenutab fra registrerings- og ejerafgiften sfa. den bedre brændstoføkonomi, i det omfang brændstofbesparelsen nås via lavthængende frugter som kan indhøstes eks. ved valg af en model med lidt mindre motor frem for via forskellig brændstofbesparende teknologi, jf. nedenfor. Der er ved beregningerne ikke taget højde for dette forventede provenutab, hvilket vil øge statens omkostninger og skyggeprisen. Salget af afrundet ca personbiler og varebiler, der som gennemsnit er 15 % mere brændstoføkonomiske end CO2 kravene medfører overslagsmæssigt et afgiftstab for staten på ca. 13,5 mio. kr. årlig med de nuværende afgiftsregler. Beløbet er ikke medregnet. Der regnes med, at det vil koste 1 mio. kr. årligt at administrere ordningen. Beregningerne er fortaget i Teresa og en CO 2 beregningsmodel. Der er regnet på perioden hvilket lå i oplægget, men det svarer også til tidshorisonten for den teknologisk horisont der kan overskues. Køretøjerne lever formentlig noget længere, ved fx 12 år til 2025, hvorved der også vil være en effekt efter Eksterne omkostninger fra luftforurening I beregningerne er der ikke kvantificeret effekt af reduceret luftforurening dvs. NO X, partikler og SO 2. Det skyldes, at effekten heraf kun vil have lille betydning for sideeffekterne i forhold til øvrige, positive eller negative, velfærdsøkonomiske konsekvenser. I forhold til brændstof inkl. provenu af brændstofafgifter vurderer vi, at betydningen er ca. 1,5 % sparede eksternalitetsomkostninger hvis luftforureningerne bliver mindre i samme forhold som brændstofbesparelsen, dvs. 15 %. Medtog vi denne effekt i den velfærdsøkonomiske beregning ville det få en lille positiv effekt, dvs. den ville gå i retning af en lavere skyggepris. Dette vurderes dog ikke at få nogen praktisk betydning. Barriereomkostninger og mangel på information Erfaringer fra kommuner og fra certificeringsordningen viser, at selvom det er økonomisk fordelagtigt for virksomheder og kommuner at spare brændstof og CO 2, så sker det ikke. Det antages, at når denne driftsøkonomiske fordel ikke bliver samlet op af aktørerne selv, så skyldes det dels mangel på information, dels at der kan være barriereomkostninger i form af tid, besvær og manglende viden til at gennemgå bilparken m.v. Side 3 (13)

4 Dette kan kvantificeres, idet en konsulentvirksomhed takserer fx. en flådeanalyse til 300 kr. /bil. Med en forventet brændstofbesparelse på kr. for person-/varebiler i disse bilers afskrivningstid (kan regnes som tiltagets periode ca. 8 år) subsidiært bilernes merpris betyder det 1,5 2 %. For bestanden af busser bliver udgiften ca. 1 mio. kr. eller ca. 0,5 % af merudgifterne for busserne. 1 Når analysen er udført er der ingen ekstra barriereomkostninger i forhold til den tid offentlige virksomheder normalt bruger på at købe køretøjer. I en velfærdsøkonomisk analyse bliver den lille fordyrelse til analysen opvejet af de sparede eksternalitetsomkostninger jfr. ovenstående, således at skyggeprisen samlet set er upåvirket. Forudsætninger for person- og varebiler Potentialet for tiltaget er beregnet fra en opgørelse fra Danmarks Statistik, der viser, at bestanden af køretøjer ved det offentlige og det offentliges rekvirerede transport per 31. januar 2012 er: Bil Bestand i alt Heraf ejede Heraf leasede Personbiler Varebiler I alt personog varebiler Det offentliges gennemsnitlige årlige nyindregistreringer (indkøbte eller leasede biler) gennem de seneste tre år (2009, 2010, 2011) er af Trafikstyrelsen estimeret til: Bil Årligt indkøb Personbiler Varebiler I alt person- og varebiler, afrundet Person- og varebiler er regnet samlet, da de ifølge statistikken ligger tæt på hinanden mht. brændstoføkonomi antageligt fordi der kører mange små varebiler i det offentlige. Bilerne er fordelt med 76,5 % i kommuner/region og 23,5 % i stat. 1 I forhold til de usikkerheder, der altid vil være ved beregninger af denne type, mener vi at betydningen er så lille at der ikke skal ændres i beregningerne. Side 4 (13)

5 Der er benyttet et basisscenarie justeret i forhold til CO 2 modellens basisscenarie ud fra CO 2 udledningen per km fra det offentliges bilpark jfr. førnævnte opgørelse fra Danmarks Statistik. Denne CO 2 udledning er beregnet fra det gennemsnitlige brændstofforbrug for køretøjer ved det offentlige opgjort per 31. januar 2012 er: Bil Brændstof Forbrug km/l Ejede biler Forbrug km/l Leasede biler Personbil Benzin 14,1 18,5 Personbil Diesel 14,3 20,8 Varebil Benzin 15,3 16,0 Varebil Diesel 14,1 17,1 Det bemærkes, at de leasede biler har et signifikant lavere brændstofforbrug end de ejede, hvilket kan tilskrives, at leasingkontrakter løber over et kort åremål, typisk 3-4 år og at leasingbiler derfor er yngre end de ejede biler. Leasingbilerne benyttes derfor som udgangspunkt for CO 2 beregningen, se nedenunder. En 15 % brændstofreduktion ved at følge Trafikstyrelsens anbefalinger, i forhold til at de ikke bliver fulgt, kan opnås ved målrettet udskiftning af de mest energiforbrugene biler i en flåde, ved at skifte til biler der er 15 % mindre brændstofforbrugende end hvis CO 2 kravene til bilerne blot er opfyldt, eller ved en kombination. Da det ikke på det nuværende erfaringsgrundlag er muligt at kvantificere hvor stor en brændstofbesparelse en målrettet udskiftning af de mest brændstofforbrugende biler giver er det antaget, at den 15 % besparelse alene sker i forhold til et basisscenarie, hvor CO 2 kravene blot er opfyldt. Det fraregnes, at anslået 10 % af det offentliges indkøb i dag er jfr. anbefalingerne. Basisscenariet forudsætter en løbende forbedring i bilernes CO 2 udledning fra 2013 til 2020 grundet den teknologiske udvikling. Tiltaget sikrer, at det offentlige køber den bedst tilgængelige teknologi, og altså 15 % bedre end basisscenariet, der er opnåelige indenfor samme TCO (Total Cost of Ownership). Nu i 2013 vil en energiøkonomisk bil ikke nødvendigvis være dyrere end en almindelig bil. Erfaring fra taxa viser, at besparelsen i mange tilfælde kan opnås med en model med lidt mindre motor, der som regel er lidt billigere end den bil man ellers ville have valgt. Når de lavthængende frugter er høstet skal bilerne dog være udstyret med forskellig teknologi, der gør dem brændstofbesparende. Med udgangspunkt i tal fra EU er en særligt energiøkonomisk bil således frem mod 2020 ca kr. dyrere end en tilsvarende Side 5 (13)

6 almindelig bil inkl. danske afgifter. Ved 15 % mindre brændstofforbrug opnås tilsvarende kr. besparelse i løbet af 8 år, km årligt kørselsbehov og 20 km/l for basiskøretøjet. CO 2 besparelsen på 15 % betyder, at personbiler varebiler indkøbt efter anbefalingerne i 2020 vil udlede 81 g/km. Forslaget vil tillade en kompensering i forhold til køretøjernes vægt, så i praksis vil udledningen blive højere i de tilfælde der er brug for større biler. For varebilerne medfører anbefalingerne en udledning på 123 g/km i Der regnes i tiltaget med en lineær forbedring i årene fra 2013 og frem mod Som reference regnes der med et vægtet gennemsnit i forhold til antalsfordeling af indkøbte personbiler og varebiler. Starttidspunktet er 2011 med en vægtet gennemsnitsudledning på 140 g CO2/km og sluttidspunktet er 2020 med en vægtet gennemsnitsudledning på 112 g CO2/km. Der regnes med en faktor 1,04 til omregning af CO 2 til CO 2 ækv baseret på gennemsnit for benzin- og dieselmotorer i CO 2 modellen Der regnes med at hver bil årligt kører km Forudsætninger for busser Antallet af busser til by-, nærtrafik og rutetrafik er opgjort til ca , hvoraf ca. 600 stk. kører i tæt bymæssig bebyggelse hvor el-drift er egnet. For de resterende skønnes hybrid teknologi at være egnet for ca. halvdelen, dvs stk. Antal busser i byog nærtrafik henholdsvis rutetrafik er beregnet ud fra registreringsstatistik hos de Danske Bilimportører med det centrale motorregister som kilde. Tallene er renset for små busser (minibusser), der typisk bruges til fx skolebus-kørsel. Der er regnet med, at en bybus i tæt bytrafik kører ca km per år og at bybusser i mindre tæt bytrafik og i nærtrafik kører ca km/år. Der er regnet med, at en regionalbus i kollektiv trafik kører ca km per år. Trafikarbejdet for rutebusser er ca. 360 mio. km. per år (Danmarks Statistik, 2008). Det antages, at det offentliges indkøb af nye bustyper indfases startende i 2013 med afrundet 6 hybridbusser og 1 elbus og stigende lineært til 2020, hvor det fulde potentiale af nyindkøbte elog hybridbusser nås. I alt købes 300 busser/år ved levetiden 12 år, og heraf vil i være elbusser og 125 hybridbusser. I alt vil der i 2020 være indfaset 728 el- og hybridbusser ud af 3.600, se indfasningen i tabellen nedenunder. Side 6 (13)

7 År Salg hybridbusser I alt, bestand Salg elbusser CO 2 modellens basis fordeling af bustyper er justeret i overensstemmelse med ovennævnte indfasningsscenarie og CO 2 reduktionen i 2020 er beregnet i modellen. Værdien er verificeret ved beregning med normal antagelse af bussers trafikarbejde og brændstofforbrug. CO 2 modellen beregner resultatet i CO 2 -ækv. Busserne antages at være kr. dyrere end konventionelle busser. Skraldebiler Der er ikke regnet på skraldebiler, da el- og hybridteknologi ikke er moden endnu, og da potentialet statistisk er vanskeligt at opgøre. Der gælder samme bemærkninger til køretøjsteknologi som for busserne. Antallet af skraldebiler kan estimeres til ca. 800 baseret på de Danske Bilimportørers statistik for bestand af lastbiler indenfor brancherne behandling og bortskaffelse af affald samt generel offentlig virksomhed, men andre kilder siger at der er ca I de omfatter antageligt både kommunalt drevne skraldebiler og skraldebiler hos private vognmænd. Trafikarbejdet skønnes til ca. 100 km/dag i bymæssig bebyggelse, hvilket gør elbiler velegnede. Det årlige trafikarbejde per skraldebil er km eller i alt ca mio km eller ca % af bussernes. Med et lignende brændstofforbrug per km og samme teknologifordeling som for busserne er CO 2 potentialet ca tons i Side 7 (13)

8 Konsekvensskema person- og varebiler Enhed Tidspunkt Effekt Krav til anbefalinger offentligt indkøb Samlet CO 2 - reduktion tons Investering Omkostningsneutral i fht. sparet brændstof. Mio. kr./år Stat: 3,89 Kommuner, regioner og trafikselsk.: 12,11 Drift & vedligehold Sv.t. sparet brændstof Mio. kr./år Stat: -3,89 Kommuner, regioner og trafikselsk.: -12,11 Sparet forbrug af dieselolie GJ/år Sparet forbrug af benzin GJ/år Reduktion af NOx Ton/år Reduktion af NMVOC Ton/år n.a n.a. Reduktion af metan Ton CO 2 - ækv./år n.a. Konsekvensskema busser Enhed Tidspunkt Effekt Krav til anbefalinger offentligt indkøb Samlet CO 2 - reduktion tons Investering Mio. kr./år 27,3 Drift & vedligehold Sv.t. sparet brændstof Mio. kr./år --54,39 Sparet forbrug af dieselolie GJ/år Sparet forbrug af benzin GJ/år 0 Side 8 (13)

9 Reduktion af NOx Ton/år Reduktion af NMVOC Ton/år n.a n.a. Reduktion af metan Ton CO 2 - ækv./år n.a. Konsekvensskema samlet tiltag, person-, varebiler og busser Enhed Tidspunkt Effekt Krav til anbefalinger offentligt indkøb Samlet CO2- reduktion Investering Mio. kr./år Investering, administration Mio. kr/år Drift & vedligehold Sv.t. sparet brændstof Mio. kr./år Sparet forbrug af dieselolie GJ/år Sparet forbrug af benzin GJ/år Reduktion af NOx Ton/år Reduktion af NMVOC Ton/år Reduktion af metan Ton CO 2 - ækv./år tons 43,3 1 Stat: -3,89 Kommuner, regioner og trafikselsk.: -66, n.a n.a. n.a. 3. Reduktion af drivhusgasser CO-reduktionen sker kun indenfor ikke-kvotesektoren Tiltaget virker fra 2013 til og med Efter 2020 må det fortsatte besparelsespotentiale for person- og varebiler revurderes i forhold til teknologiudviklingen. Tiltaget for busser vil have effekt til og med 2025, hvor alle konventionelle busser er udskiftet. Herefter må tiltaget revurderes i forhold til teknologiudviklingen Side 9 (13)

10 Tabel. Reduktion af CO 2 -ækvivalenter, tons, person- og varebiler Gns 2020 Samlet Tabel. Reduktion af CO 2 -ækvivalenter, tons, busser Gns 2020 Samlet Tabel. Reduktion af CO 2 -ækvivalenter, tons, tiltaget i alt Gns 2020 Samlet reduktion reduktion reduktion Effekt på andre målsætninger Tiltaget for person- og varebiler giver energibesparelser Tiltaget for busser bidrager til målsætning for VE hvad angår elbusser samt til besparelser af fossil energi for alle bustyperne. 5. Opgørelse af de budgetøkonomiske omkostninger Tiltaget vedrører det offentlige, dvs. kommuner og regioner samt staten. Side 10 (13)

11 Budgetøkonomiske omkostninger for Kommuner og regioner, mio. kr. i 2012-priser. Budgetøkonomiske konsekvenser for kommuner og regioner Merudgift til busser, person- og varebiler Brændstofbesparelse inkl. Afgifter <+> Nettoomkostning Nutidsværdi (42) Note: Merudgift person-/varebiler og brændstofbesparelse er omkostningsneutrale. Note: I faktorpriser Side 11 (13)

12 Budgetøkonomiske omkostninger for Staten, mio. kr. i 2012-priser. Budgetøkonomiske konsekvenser for staten Administration og statens egen merudgift Tab i brændstofafgifter og brændstofbesparelse* <+> Nettoomkostning Nutidsværdi (42) * Merudgift biler og brændstofbesparelse er omkostningsneutrale, så kolonnen omfatter kun administration. Note: I faktorpriser Side 12 (13)

13 6. Velfærdsøkonomisk analyse Velfærdsøkonomiske omkostninger og skyggepris, 2012-priser Velfærdsøkonomiske konsekvenser Brændstofbesparelser og merudgift til indkøb af køretøjer Administration og statens egen merudgift og brændstofbesparelse Værdi af sideeffekter Andre effekter Forvridningstab Nettoomkostning Reduktion af CO 2 -ækv. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Ton , NPV (42) Skyggepris med værdi af sideeffekter, kr./ton 235 Skyggepris uden værdi af sideeffekter, kr./ton 235 Note: Merudgift person-/varebiler og brændstofbesparelse er omkostningsneutrale. Note: I markedspriser Luftforurening er ikke kvantificeret Side 13 (13)

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato: 5. juli 2013 Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte forbrug Oktober 2015 3 brændstofforbrug 2014 Forord Indhold Forord 4 Udvikling i nye solgte biler 5 Energiklasser Udvikling af CO 2 -udledningen for nyregistrerede

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

1. Beskrivelse af virkemidlerne (der er flere delelementer) Videreførsel af KørGrønt (kampagner om energieffektiv køreteknik

1. Beskrivelse af virkemidlerne (der er flere delelementer) Videreførsel af KørGrønt (kampagner om energieffektiv køreteknik Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 41 78 02 23 Fax 7221 8888 mhl@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Videreførelse af kampagner for KørGrønt og energimærkning for biler, kampagner

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Skatteudvalget L 217 - Svar på Spørgsmål 27 Offentligt J.nr. 2007-511-0088 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Læs mere

Nedsættelse af tophastighed på motorveje fra 130 til 110 km/t

Nedsættelse af tophastighed på motorveje fra 130 til 110 km/t Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Nedsættelse af tophastighed på motorveje fra 130 til 110 km/t 1. Beskrivelse af virkemidlet

Læs mere

Klimaplan Fremme af gas til transportsektoren gennem tilskud til gaskøretøjer.

Klimaplan Fremme af gas til transportsektoren gennem tilskud til gaskøretøjer. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 3. juni 2013 Klimaplan Fremme af gas til transportsektoren

Læs mere

Afskaffelse af befordringsfradrag

Afskaffelse af befordringsfradrag Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afskaffelse af befordringsfradrag 1. Beskrivelse af virkemidlet Det nuværende befordringsfradrag reducerer omkostningerne ved lange rejseafstande mellem bolig

Læs mere

DI og bilafgifter. Michael Carlsen, DI

DI og bilafgifter. Michael Carlsen, DI 04 05 10 DI og bilafgifter Michael Carlsen, DI Omlægning af bilafgifter: Hvad ville regeringen i dec. 2008? " Regeringen vil fremsætte lovforslag i folketingssamlingen 2009-10 med henblik på at indføre

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 Nye danske personbilers CO 2 udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 August 2004 1 Udgivet af: Færdselsstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 1304 København

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l.

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l. N O T AT 14. august 2013 J.nr. Ref. lbj Krav om 1 pct. 2. generation bioethanol iblandet i benzin 1. Beskrivelse af virkemidlet For at fremme anvendelsen af 2. generations bioethanol stilles der krav om,

Læs mere

Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning

Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning Center for Grøn Transport Et center i centret Ulrich Lopdrup Problemet! Transportens CO 2 Vejtransportens CO 2 udledning står for mere end 20 % af EU s totale CO

Læs mere

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel.

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel. Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Civilingeniør Dorte Kubel, Miljøstyrelsen 1 Status for Euro-normer Euro-normer betegner de totalharmoniserede udstødningsnormer for motorer, der gælder i

Læs mere

Budgetnotat CO2-neutral kollektiv bustrafik

Budgetnotat CO2-neutral kollektiv bustrafik Økonomi-forvaltningen BUDGETNOTAT Budgetnotat CO2-neutral kollektiv bustrafik Baggrund Københavns Kommune har målsætninger om CO2-neutralitet og ren luft. For busserne betyder det, at de i 2025 skal være

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

Anbefalinger Indkøb af busser og lastbiler

Anbefalinger Indkøb af busser og lastbiler Anbefalinger Indkøb af busser og lastbiler November 2011 Udgivet af Trafikstyrelsen November 2011 Grafisk tilrettelæggelse: grafiliokus.dk 3 Anbefalinger indkøb af busser og lastbiler Anbefalinger til

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

E-mobilitet Køreplan 2020

E-mobilitet Køreplan 2020 E-mobilitet Køreplan 2020 Segmenteret markedstilgang er nøglen til effektiv udbredelse af elbiler Oktober, 2012 Det gælder ikke om at løse 2015 eller 2020 udfordringerne nu Det gælder om at løse udfordringerne

Læs mere

Obligatorisk køreskoleundervisning i energirigtig køreteknik

Obligatorisk køreskoleundervisning i energirigtig køreteknik Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 41 78 02 23 Fax 7221 8888 mhl@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Obligatorisk køreskoleundervis i energirigtig køreteknik 1. Beskrivelse

Læs mere

GRØNNE BUSSER I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK

GRØNNE BUSSER I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK 03-10-2012 GRØNNE BUSSER I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK Kristiana Stoyanova Kontrakter og miljø 03-10-2012 Grønne busser i den kollektive trafik 2 TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK Varetager planlægning, udbud, kundeservice,

Læs mere

Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008

Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008 Europaudvalget 2008 2856 - miljø Bilag 2 Offentligt KLIMA OG ENERGIMINISTERIET S AM L E N O T AT 21. februar 2008 Side 1/7 Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008 Forslaget om fastsættelse af præstationsnormer

Læs mere

Forhøjelse af iblandingskrav i 2020 for biobrændstoffer i hhv. benzin og diesel

Forhøjelse af iblandingskrav i 2020 for biobrændstoffer i hhv. benzin og diesel N O T AT 14. august 2013 J.nr. Ref. lbj Forhøjelse af iblandingskrav i 2020 for biobrændstoffer i hhv. benzin og diesel 1. Beskrivelse af virkemidlet I forbindelse med energiaftalen af 22. marts 2012 blev

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt 19. marts 2015 J.nr. 14-4860304 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 107 af 3. november 2014 (alm.

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Pressemeddelelse Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Materialet er klausuleret til torsdag den 28. februar 2013 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu CO 2 -tiltag her og nu Center for Grøn Transport v/civilingeniør Dorte Kubel TINV Alternative brændstoffer 26. Marts 2010 Program Om Center for Grøn Transport Puljer under Center for Grøn Transport Biodiesel

Læs mere

Nedenfor belyses en stramning af et komponentkrav, der ligger ud over, hvad der allerede er påtænkt eller gældende i bygningsreglementet.

Nedenfor belyses en stramning af et komponentkrav, der ligger ud over, hvad der allerede er påtænkt eller gældende i bygningsreglementet. N O T AT 17. september 2012, rev 17. oktober 2012, rev 17 jan 2013, rev 6 feb 2013, rev 1 marts 2013 J.nr. Ref. Mra, Hdu Klimaplan Skærpede energikrav til nye vinduer 1. Beskrivelse af virkemidlet I bygningsreglementet

Læs mere

Miljøeffekt af ren-luftzoner i København

Miljøeffekt af ren-luftzoner i København Hvordan skal luftkvaliteten forbedres? 9. oktober20133 Miljøeffekt af ren-luftzoner i København Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Jørgen Brandt, Louise Martinsen, Thomas Becker, Morten Winther, Thomas

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. Energikrav [km/l] Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780268 Fax 7262 6790 pda@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 11. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Christian Ege, formand, Det Økologiske Råd. Grøn skattereform RUC, 3.12.08. Det Økologiske Råd

Christian Ege, formand, Det Økologiske Råd. Grøn skattereform RUC, 3.12.08. Det Økologiske Råd , Grøn skattereform RUC, 3.12.08 Grundlæggende principper Grønne skatter er effektive til adfærdsændring Kan vi korrigere markedet? Forureneren-betaler-princippet, eksternaliteter Skal man kunne betale

Læs mere

Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner

Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner Ålborg Trafikdage 25. august 2008 Senior projektleder Eva Willumsen, COWI 1 Præsentationens formål og indhold Beskrive og illustrere CO

Læs mere

Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet, 2009-511-0035 den 21. april 2009 Høringssvar og kommentarer hertil Organisationer Bemærkninger i høringssvar Kommentarer til bemærkninger Advokatsamfundet

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt 16. december 2015 J.nr. 15-1604999 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 61 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen En ny energiaftale og transportsektoren Kontorchef Henrik Andersen Energipolitiske milepæle frem mod 2050 2020: Halvdelen af det traditionelle elforbrug er dækket af vind VE-andel i transport øges til

Læs mere

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug Grøn Roadmap 2030 - Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug 1 Summer School 1 september 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s Projektet støttet af Energifonden Med

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig Skatteudvalget B 91 - på Spørgsmål 3 Offentligt J.nr. 2007-511-0087 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig bilbeskatning. Hermed

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Energiinformation om nye danske personbiler Udvikling 1998-2006

Energiinformation om nye danske personbiler Udvikling 1998-2006 Energiinformation om nye danske personbiler Udvikling 1998-2006 August 2007 Udgivet af: Færdselsstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 1304 København K Udgivet august 2007 ISBN nr.: 87-90661-45-1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens

Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens energiforbrug Indledning Transport, der står for ca. 1/3 af det endelige energiforbrug, består næsten udelukkende af fossile brændsler og ligger samtidig

Læs mere

Nedenfor foretaget derfor beregninger for en yderligere stramning af energiforbrug i statslige bygninger på 5 procent.

Nedenfor foretaget derfor beregninger for en yderligere stramning af energiforbrug i statslige bygninger på 5 procent. N O T AT 25. januar 2013_rev juni 2013 J.nr. Ref. mra, hdu Klimaplan Krav om energibesparelser i statslige bygninger 1. Beskrivelse af virkemidlet I den energipolitiske aftale fra 2008 blev det vedtaget,

Læs mere

Spar op til 20% på dit brændstofforbrug

Spar op til 20% på dit brændstofforbrug Spar op til 20% på dit brændstofforbrug Alt andet t er helt sor Spar op til 20 % på brændstoffet Der er masser af CO 2 og penge at spare ved at ændre sine kørevaner bare en lille smule. F.eks. stiger brændstofforbruget

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK?

Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK? Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK? Indhold Prolog...4 Indledning...6 Effektivisering af vognparken?...8 Konklusion...12 Disclaimer Som en del af Energihjulsordningen har e optimo udarbejdet

Læs mere

Fremtidens bilteknologier

Fremtidens bilteknologier Fremtidens bilteknologier Baggrund og formål Internationale ønsker om reduktion af energiforbrug og emissioner i transportsektoren har medført skærpede krav og fokus på de tekniske muligheder for at indfri

Læs mere

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM PROGRAMMET Velkomst De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM Forbrugernes forventninger til hybridbiler og el-biler Pascal Feillard, PSA Peugeot Citroën Pause

Læs mere

Opdateret Projektbeskrivelse

Opdateret Projektbeskrivelse Opdateret Projektbeskrivelse 1. Projekttitel E-bus KBH 2. Resumé Københavns Kommune har en målsætning om at 33% af alle kommunens busser kører på CO 2 -neutral el i 2025. Sker dette vil CO 2 -reduktionen

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

Frederiksberg Kommune el-skraldebil Slutrapport på el- skraldebil på Frederiksberg

Frederiksberg Kommune el-skraldebil Slutrapport på el- skraldebil på Frederiksberg Frederiksberg Kommune el-skraldebil Slutrapport på el- skraldebil på Frederiksberg Frederiksberg kommune har siden status rapporten fra februar 2015 kørt med elskraldebilen i fuld drift over hele året.

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015

TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015 TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015 Introduktion Formålet med dette oplæg: Hvad er TEMA? Hvad kan TEMA bruges til? Opdatering af TEMA

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

CO2-REGNSKAB 2013. August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur

CO2-REGNSKAB 2013. August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur CO2-REGNSKAB 2013 August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur Udvikling i Assens Kommunes CO2- udledning Assens Kommune blev klimakommune i marts 2009. Som Klimakommune er Assens Kommune forpligtet

Læs mere

Rådsmøde (Miljø) den 20. oktober 2008

Rådsmøde (Miljø) den 20. oktober 2008 Europaudvalget 2008 2898 - miljø Bilag 1 Offentligt KLIMA- OG ENERGIMINISTERIET S AM L E N OT AT T IL FOLKE TI NGETS M I LJØPOLI TI SKE U DV AL G 22. september 2008 J.nr. Ref. STKJE Side 1/8 Rådsmøde (Miljø)

Læs mere

SKIVES BILER OG BUSSER PÅ BIOGAS. 15-01-20154 Teresa Rocatis, Projektleder 1

SKIVES BILER OG BUSSER PÅ BIOGAS. 15-01-20154 Teresa Rocatis, Projektleder 1 SKIVES BILER OG BUSSER PÅ BIOGAS 15-01-20154 Teresa Rocatis, Projektleder 1 19-01-2015 Teresa Rocatis, Projektleder 2 Madsen Bioenergi I/S Biogasanlægget vil årligt få tilført: - ca. 100.000 tons kvæg-

Læs mere

en grøn bilbeskatning

en grøn bilbeskatning Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Vejen til en grøn bilbeskatning Dansk Elbil Alliances model til en grøn bilbeskatning Danmark har brug for en grøn bilbeskatningsmodel Transportsektoren

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 2 Offentligt SAMLENOTAT om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner, om adgang

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

Status for arbejdet med roadmap for en fossilfri transportsektor

Status for arbejdet med roadmap for en fossilfri transportsektor Status for arbejdet med roadmap for en fossilfri transportsektor Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt - Martin Hellung-Larsen, Trafikstyrelsen, TØF konferencen om Kollektiv Trafik 6.-7. oktober

Læs mere

#DEA16. Så lidt kan gøre så meget

#DEA16. Så lidt kan gøre så meget side 2 #DEA16 Så lidt kan gøre så meget Fremtiden er nu Elbiler på markedet 2016-2017 OPEL Ampera-e 500 km TESLA Model 3 500 km RENAULT Zoe 400 km BMW i3 300 km Biler med meget længere rækkevidde er på

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug Grøn Roadmap 2030 - Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug 1 Energinet.dk 6 oktober 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s Projektet støttet af Energifonden Med det

Læs mere

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem 13-12-2012 Holger Jensen, konsulent Hvorfor beskatter vi privatbilisme Historisk: Provenu Nu: Fremtiden: A.) Provenu B.) Adfærd Reducere CO2-udledning,

Læs mere

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/1244-0021 Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om

Læs mere

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren?

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? "Morgendagens brændstoffer Udfordringer og muligheder" København, 31. maj 2010 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Hvor skal

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 En oversigt over E.ON Globalt En af verdens største privat investor ejede el og gas selskaber Ca. 85.000 ansatte skabte

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015. Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.

Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015. Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea. Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Energipriser er en international konkurrenceparameter Kr/GJ Energi og

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier.

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier. Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 2 31. juli 2007 Oversigt over projektforslagene For at identificere de bedst mulige projektforslag vedrørende anvendelse af renere teknologier og brændstoffer

Læs mere

Alternative drivmidler

Alternative drivmidler Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København www.ens.dk Alternative drivmidler Energistyrelsen Januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 1.1 Formål og baggrund 3 1.2 Analyseramme og afgrænsning

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger

Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger Fagligt seminar Teknologisk Institut Marlene Plejdrup & Ole-Kenneth Nielsen Institut for Miljøvidenskab DCE Nationalt Center for Miljø

Læs mere

Brønderslev Kommune Klimarapport

Brønderslev Kommune Klimarapport Brønderslev Kommune Klimarapport 2009 Kolofon. Titel : Brønderslev kommune klimarapport 2009 Udgivet af : Brønderslev kommune, Bygninger & beredskab Udgivelses dato : August 2010 Udgivelsessted : Dronninglund

Læs mere

NOTAT. Dato: 28.02.2013. Vedr.: Solceller på Stilling Skole. Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg www.skanderborg.dk

NOTAT. Dato: 28.02.2013. Vedr.: Solceller på Stilling Skole. Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg www.skanderborg.dk NOTAT Dato: 28.02.2013 Vedr.: Solceller på Stilling Skole Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg www.skanderborg.dk Byg & Ejendom Dir. tlf.: 8794 7715 Fax: 8689 1596 Knudsvej 34 8680 Ry Skanderborg

Læs mere

Bilag 1 EVALUERING PÅ EL-BILER. I Odense Kommunes Hjemmepleje EL-BILER I ODENSE KOMMUNE GO ENERGI PÅ VEJ

Bilag 1 EVALUERING PÅ EL-BILER. I Odense Kommunes Hjemmepleje EL-BILER I ODENSE KOMMUNE GO ENERGI PÅ VEJ EVALUERING PÅ EL-BILER I Odense Kommunes Hjemmepleje EL-BILER I ODENSE KOMMUNE GO ENERGI PÅ VEJ EVALUERING AF EL-BILER I ODENSE KOMMUNE I september 2014 blev der af Byrådet truffet en beslutning omkring

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017

Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017 Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017 Agenda Danmarks klimamål udenfor kvotesektoren 2021-2030 Energi og transportsektorens

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Budgetforliget vedrørende budget 2013-16 indeholder et punkt om Anvendelse af gas i transportsektoren, hvor følgende indgår:

SAGSFREMSTILLING Budgetforliget vedrørende budget 2013-16 indeholder et punkt om Anvendelse af gas i transportsektoren, hvor følgende indgår: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20-08-2014 Anvendelse af gas i transportsektoren Sagsnr.: 13/62985 Sagsansvarlig: Karl Johan Legaard SAGSFREMSTILLING Budgetforliget vedrørende budget 2013-16 indeholder et

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Takster i Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 06 Takster i Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 16. august 2012 Mads Lund Larsen 06 Takster i Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, At Flextur grunden inkl. 5 km ændres fra at følge en

Læs mere

PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 2 MULIGHEDSANALYSE FOR REGI- ONALE RUTER MELLEM SKIVE, HERNING OG HOLSTEBRO

PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 2 MULIGHEDSANALYSE FOR REGI- ONALE RUTER MELLEM SKIVE, HERNING OG HOLSTEBRO PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 2 MULIGHEDSANALYSE FOR REGI- ONALE RUTER MELLEM SKIVE, HERNING OG HOLSTEBRO November 2015 1 Mulighedsanalyse for regionale ruter mellem

Læs mere