Kasse- og regnskabsregulativ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kasse- og regnskabsregulativ"

Transkript

1 Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål Godkendelse og ansvar Delegation Økonomistyring Budget og budgetopfølgning Budget Budgetopfølgning Regnskab og revision Regnskab Intern revision Revision Indkøbs- og udbudspolitik Bestilling af varer og ydelser Leje og leasing Betalingsformidling Bilagsbehandling, godkendelse og afstemning Generelt Bilagsbehandling Godkendelse af bilag Afstemning Økonomisk ledelsesansvar Finansiel styring Finansiel styring Tegningsberettigede Opkrævning IT IT-sikkerhed Anvendelse af IT-systemer Aktiver Registrering af anlægsaktiver Skøder, kontrakter og lignende Sikkerhedsstillelse Sikring af værdier tilhørende andre Risikostyring og forsikring Ikrafttrædelse... 8 FORORD Regulativet beskriver de overordnede rammer for Byrådets fastsættelse af regler for styring af kommunens kasse- og regnskabsvæsen. Beskrivelserne i dette regulativ er kortfattede. Der er i fornødent omfang uddybende bilag med forretningsgange og eventuelt tilhørende vejledninger. Disse vil kunne ændres mere eller mindre administrativt, når der opstår behov for det. Regulativet findes på intranettet under økonomi. I netudgaven er teksten understreget med blå skrift for at markere, hvor der er link til et bilag, eller andet relevant materiale som f.eks. politikker og vejledninger. 1

3 1. Indledning Kasse- og regnskabsregulativet er udarbejdet jævnfør Styrelseslovens 42, stk. 7: Byrådet fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft. Regelsættet følger altid gældende lovgivning og er gyldigt for hele kommunens virksomhed, herunder også eksterne virksomheder eller institutioner, hvor kommunen varetager kasse og/eller regnskabsfunktioner Formål Formålet med kasse- og regnskabsregulativet er at sikre effektiv og korrekt administration af kommunens værdier og midler samt at sikre Økonomiudvalgets indsigt i økonomiske og almindelige administrative forhold. Regulativet skal være et dynamisk redskab, der understøtter ledelsesgrundlag og arbejdsformen i kommunen med udgangspunkt i en afvejning mellem væsentlighed og risiko Godkendelse og ansvar Kasse- og regnskabsregulativet godkendes af Byrådet. Redaktionelle ændringer kan dog godkendes af økonomichefen. Som udgangspunkt godkender direktionen bilag til regulativet. Økonomichefen er ansvarlig for, at bestemmelser, der kræver en politisk beslutning, forelægges til relevant behandling. Den ansvarlige ledelse (direktion, institutions- og afdelingsledere) skal sørge for, at fastsatte forretningsgange og kontrolforanstaltninger overholdes og vedligeholdes. Økonomichefen fører det administrative tilsyn med, at den ansvarlige ledelse overholder kasse- og regnskabsregulativet Delegation Ifølge Styrelsesloven ligger det formelle ansvar for kommunens økonomiske styring hos Byrådet. Denne kompetence kan delegeres. I praksis er det kommunens ledelse (direktion, institutions- og afdelingsledere), som via dette regelsæt er pålagt det umiddelbare ansvar for en del opgaver i relation til kommunens økonomiske styring. 2

4 Ved konstituering af ledere varetager den konstituerede samtlige fuldmagtsforhold i forhold til stillingen. Ved fravær af længere varighed skal stedfortræderens kompetence formelt godkendes af direktøren for området. Godkendelsen meddeles skriftligt til den, der delegeres til. 2. Økonomistyring Byrådet vedtager kommunens regler om økonomistyring. Reglerne omfatter bevillingsniveau, bevillingsbindinger i form af rammer, overførselsregler og kompetenceforhold samt budgetansvar og budgetopfølgning. 3. Budget og budgetopfølgning 3.1. Budget Økonomiudvalget godkender de nærmere retningslinjer for den årlige budgetlægning, herunder den politiske tidsplan. Økonomichefen har ansvar for at udarbejde forslag til retningslinjer og budgetvejledningsskrivelser til direktionen, som skal sikre, at de overholdes af henholdsvis udvalg og forvaltninger Budgetopfølgning De enkelte udvalg styrer deres forbrug indenfor de givne bevillinger og de tilhørende budgetbemærkninger. Økonomiudvalget beslutter, hvor ofte og hvornår budgetopfølgningerne skal forelægges til politisk behandling. Økonomichefen har ansvar for at udarbejde retningslinjer for budgetopfølgning. 4. Regnskab og revision 4.1. Regnskab Økonomichefen har ansvar for at udarbejde beskrivelse af forretningsgange og tidsplaner for aflæggelse af halvårsregnskaber, årsregnskaber, anlægsregnskaber m.v. Direktionen skal sikre, at udvalg og forvaltninger overholder retningslinjerne Intern revision Økonomichefen udpeger medarbejdere i den centrale økonomiafdeling til den Interne Revision. Den Interne Revision udfører revision og kontroller i kommunens institutioner og afdelinger. Økonomichefen er ansvarlig for at udarbejde retningslinjer for den Interne Revision. 3

5 4.3. Revision Økonomichefen har ansvar for at udarbejde et revisionsregulativ, der godkendes af Byrådet. 5. Indkøbs- og udbudspolitik Kommunens indkøbs- og udbudspolitik godkendes af Byrådet. Økonomichefen har ansvaret for, at der udarbejdes en indkøbspolitik, som ud over de politiske målsætninger fastsætter principperne for indkøb og indgåelse af indkøbsaftaler. Ledelsen (Direktion, institutions- og afdelingsledere) har ansvaret for at overholde indkøbspolitikken og dermed udnytte fælles indkøbsaftaler Bestilling af varer og ydelser Den økonomisk ansvarlige leder skal tage stilling til, i hvilket omfang den enkelte medarbejder kan foretage bestilling af varer og ydelse samt godkende modtagelsen af varen eller ydelsen. 6. Leje og leasing Leje- og leasingaftaler, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, godkendes af Byrådet. Større leje- og leasingaftaler vedr. finansiering af driftsanskaffelser godkendes af Økonomiudvalget, mens mindre aftaler godkendes administrativt. Økonomichefen udarbejder retningslinjer for godkendelse af leje- og leasingaftaler. Retningslinierne godkendes af Økonomiudvalget. Den centrale økonomiafdeling registrerer leasingaftalerne. 7. Betalingsformidling Det offentliges betalingsformidling er i vidt omfang reguleret ved lov. Et gennemgående princip er, at kommunens ind- og udbetalinger skal automatiseres, hvor det skønnes hensigtsmæssigt. Ingen person må have enefuldmagt til kommunens konti i pengeinstitutter eller til betalingsformidling via IT-systemer, hvor der ikke automatisk sker en registrering i økonomisystemet. Undtaget herfra er konti oprettet på afdelings- eller institutionsniveau med tilhørende personlige betalingskort. Sådanne konti oprettes efter aftale med den centrale økonomiafdeling. Økonomichefen har ansvar for at beskrive mulighederne for betalingsformidling. 4

6 8. Bilagsbehandling, godkendelse og afstemning 8.1. Generelt Kommunen skal følge god bogføringsskik. Økonomisystemet skal sikre transaktionssporet (sammenhængen mellem de enkelte transaktioner og årsregnskabet) og kontrolsporet (dokumentationen for den enkelte post). Økonomichefen er ansvarlig for økonomisystemet Bilagsbehandling Alle ind- og udbetalinger, der hører under kommunens regnskabsområde, skal bogføres. Kommunens regnskab føres på grundlag af kontrollerede og godkendte originale regnskabsbilag, som er registreret elektronisk. Fakturaer modtages elektronisk fra leverandørerne, ud fra de krav der er stillet af Økonomistyrelsen. Den øvrige bogføring hviler på elektroniske bilag, hvor dokumentationen for bilagsbehandlingen er en del af den elektroniske bilagsgang. Økonomichefen udarbejder retningslinjer for bilagsbehandling 8.3. Godkendelse af bilag Den økonomisk ansvarlige leder skal tage stilling til, i hvilket omfang den enkelte medarbejder kan disponere, kontrollere og godkende bilag til bogføring og betaling. Ingen må godkende udbetalinger til sig selv. Økonomichefen udarbejder retningslinjer for godkendelse Afstemning God økonomistyring forudsætter, at kommunens statuskonti (beholdnings- og mellemregningskonti m.m.) regelmæssigt afstemmes, og at der løbende korrigeres for eventuelle fejl. Økonomichefen fastsætter retningslinjer og intervaller for afstemning ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Samtlige statuskonti skal dog afstemmes ultimo regnskabsåret. Hvis det kan konstateres, at et beløb på status ikke er muligt at udligne, kan beløbet indstilles til afskrivning. Afskrivninger skal godkendes af Økonomichefen. Lederen (institutions- og afdelingslederen) er ansvarlig for afstemninger for eget område. 5

7 9. Økonomisk ledelsesansvar Ledelsen (Direktionen, institutions- og afdelingslederen) er forpligtet til at udføre økonomisk tilsyn, således at administrationen af økonomien foregår i overensstemmelse med gældende regler. Økonomichefen har ansvar for at fastlægge retningslinjer for det økonomiske ledelsesansvar. 10. Finansiel styring Finansiel styring Byrådet fastsætter den overordnede politik for kommunens finansielle styring, herunder anbringelse af midler, låneoptagelse og anvendelse af andre finansielle muligheder. Økonomichefen har ansvar for, at der udarbejdes en sådan politik og for, at den vedtagne politik overholdes Tegningsberettigede Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af borgmesteren eller viceborgmesteren og herudover en person, der er bemyndiget af byrådet. Direktørerne har kompetencen til at godkende, hvilke personer der har fuldmagt til at udbetale beløb over kontiene i pengeinstitutter. Denne kompetence kan delegeres til den centrale økonomiafdeling, altid 2 i forening. Den centrale økonomiafdeling er bemyndiget til at oprette og nedlægge bankkonti Opkrævning Kommunens tilgodehavender registreres elektronisk i debitorsystemet. Digitaliseringschefen er ansvarlig for debitorsystemet og opkrævning af kommunens tilgodehavender. Digitaliseringschefen har ansvaret for at der en gang om året udarbejdes en oversigt over tilgodehavender hos borgere og virksomheder m.m. samt en opgørelse over restancer, der er vurderet til at være uerholdelige og derfor afskrives. Oversigterne forelægges til politisk behandling sammen med årsregnskabet 11. IT IT-sikkerhed Digitaliseringschefen har ansvaret for, at der udarbejdes en it-sikkerhedspolitik, 6

8 som godkendes af Direktion og Økonomiudvalg Anvendelse af IT-systemer Den væsentligste del af kommunens ind- og udbetalinger stammer fra IT-systemer, som understøtter opgaveløsningen inden for de forskellige fagområder. For hvert enkelt IT-system udpeges en systemejer, som har det overordnede ansvar for systemets anvendelse. Digitaliseringschefen har ansvar for vedligeholdelse af en liste over samtlige IT-systemer. Listen angiver systemejer af hvert enkelt system. Systemejeren har ansvaret for systemernes forretningsmæssige anvendelse, det vil sige at funktionalitet, forretningsgange og anvendelse er sammenhængende og i overensstemmelse med både lovgivning og politiske og administrative målsætninger for fagområdet. De væsentligste forretningsgange - herunder interne kontroller - skal være beskrevet. Systemejeren har ansvaret herfor. 12. Aktiver Registrering af anlægsaktiver Kommunens principper for registrering af materielle aktiver, immaterielle aktiver og omsætningsaktiver er fastsat i kommunens regnskabspraksis. Økonomichefen udarbejder regnskabspraksis, der bliver godkendt af Byrådet sammen med årsregnskabet Skøder, kontrakter og lignende Lederen (institutions- og afdelingslederen) er ansvarlig for at skøder og relevante kontrakter m.m. opbevares forsvarligt. Arkivering følger gældende regler Sikkerhedsstillelse Økonomichefen har ansvaret for, at alle effekter, der indleveres til kommunen som sikkerhed for restancer, tilgodehavender m.v., bliver registreret Sikring af værdier tilhørende andre Hvis kommunen opbevarer eller administrerer værdier, der tilhører andre, skal der udarbejdes retningslinjer for opbevaring og registrering. Den enkelte enhed udarbejder de konkrete retningslinjer, som skal tage udgangspunkt i en vurdering af væsentlighed og risiko. Den centrale økonomiafdeling skal godkende retningslinjerne Risikostyring og forsikring Beredskabschefen har ansvar for at udarbejde en risikostyrings- og forsikringspoli- 7

9 tik, der godkendes af byrådet. 13. Ikrafttrædelse Kasse- og regnskabsregulativet træder i kraft samtidig med Byrådets godkendelse. 8

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring.

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. 2012 VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Indholdsfortegnelse. Afsnit 1 GENERELT side 3 1.1 Lovgrundlag side 3 1.2 Formål side 3 1.3 Bilag

Læs mere

I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument.

I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument. Information I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument. Indhold Regulativets hoveddokument... 2 Bilag 1 - Aflæggelse

Læs mere

Hovedregulativ I Svendborg Kommune

Hovedregulativ I Svendborg Kommune 1. Generelt 1.01 Formål Kasse- og regnskabsregulativet er Svendborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Formålet med regelsættet er på en økonomisk forsvarlig måde at: sikre tilstrækkelige

Læs mere

ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING. (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861

ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING. (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861 ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861 Senest revideret januar 2005 Redaktionelt revideret september 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Økonomisk afdeling INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forholdet til styrelseslov og styrelsesvedtægt... 5 2 Generelle forvaltningsbestemmelser...

Læs mere

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Høje-Taastrup Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Bilag 2.1 Procedure og tidsplan for budgetlægningen 3 Bilag 2.2.1 Bevillinger og ændring af budgetbeløb

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort 2 Pristilbud på periodekort mellem Randers og Aarhus 3

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008

Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 Budget- og regnskabssystem for kommuner 7.0 - side 1 Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding Tlf. 33 12 65 45 HEDENSTED KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Delberetning for regnskabsår 2013 Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College REGNSKABSINSTRUKS PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College Indholdsfortegnelse Forord 2 Formål 4 Organisation 4 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 5 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold

Læs mere

Økonomivejledning til afdelingernes ledelse

Økonomivejledning til afdelingernes ledelse Økonomivejledning til afdelingernes ledelse VEDTAGET AF HOVEDBESTYRELSEN DEN 16. DECEMBER 2013 ØKONOMIVEJLEDNINGEN GÆLDER FRA DEN 1. JANUAR 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Principper for god økonomistyring

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere