Referat fra bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde Sted: Bondestuen, Aalborg Kongres & Kultur Center Europa Plads 4, 9000 Aalborg Dato: 15. april 2011 Tid: Kl Deltagere Fra IKAS Else Smith (formand) Jesper Gad Christensen (referent) Lone Christiansen Carsten Engel Vagn Nielsen Jens Elkjær (næstformand) Formandskab for akkrediteringsnævnet Louise Isager Rabøl (Deltog under pkt. 352/11-355/11) Sanne Nørgaard Jesper Poulsen Svend Hartling Per Østergaard Jensen Birthe Søndergaard Anna Guttesen Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Olof Palmes Allé 13, 1. th Aarhus N T: Afbud Erling Friis Poulsen Fraværende Sanne Nørgaard Pkt. 351/11 Pkt. 352/11 Meddelelser ved bestyrelsesformanden Drøftelse med akkrediteringsnævnets formandskab om foreløbige erfaringer Pkt. 353/11 Forslag fra akkrediteringsnævnets formand om supplerende rekruttering af nævnsme d- lemmer Pkt. 354/11 Pkt. 355/11 Pkt. 356/11 Pkt. 357/11 Drøftelse af fremtidig procedure i forbindelse med surveyrapportens gang fra ledende surveyor afleverer rapporten og frem til, at akkrediteringsnævnet tager stilling til a k- krediteringsstatus Drøftelse af praksis vedrørende tidspunkt for offentliggørelse af surveyrapporter Status vedrørende ISQua akkreditering af henholdsvis surveyoruddannelsen, apoteks standarder samt IKAS organisation Drøftelse af anbefalinger fra ISQua med speciel relevans for bestyrelsen Pkt. 358/11 Internt regnskab 2010 Pkt. 359/11 Revideret årsrapport i henhold til årsregnskabsloven Den Danske Kvalitetsmodel

2 side 2 af 19 Orienteringspunkter: Pkt. 360/11 Pkt. 361/11 Pkt. 362/11 Pkt. 363/11 Pkt. 364/11 Pkt. 365/11 Pkt. 366/11 Status vedrørende arbejdet med udvikling af kvalitetsmodel på praksisområdet Orientering om lovforslag vedrørende statsligt tilsyn med privatklinikker mv. Henvendelse fra landslægen på Færøerne vedrørende akkreditering af det færøske sygehusvæsen samt om henvendelse fra brancheorganisation for webbaserede apoteker, der ønsker akkreditering af ISQua-godkendt akkrediteringsorganisation Status vedrørende arbejdet med forskningsmæssig understøttelse af DDKM, jf. strategidrøftelse på senest bestyrelsesmøde Årsrapport 2010 fra akkrediteringsnævnet Gensidig orientering Eventuelt Bilagsoversigt: Bilag til pkt. 353/11 Bilag til pkt. 357/11 Bilag 1 - Oversigt over organisationer, som anmodes om at bringe kandidater til nævnet i forslag Bilag 2a - Brev til relevante organisationer med anmodning om at bringe kandidater til nævnet i forslag (SGH & PRÆ) Bilag 2b - Brev til relevante organisationer, med anmodning om at bringe kandidater til nævnet i forslag (APO) Notat til IKAS bestyrelse om resultat og mulig opfølgning af ISQua s akkreditering af IKAS i 2011 Bilag til pkt. 358/11 Internt regnskab 2010 Bilag til pkt. 359/11 Bilag til pkt. 161/11 Bilag til pkt. 362/11 Bilag til pkt. 364/11 Revideret årsrapport Revisionsprotokollat af 15. april 2011 til årsregnskab 2010 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven Notat vedrørende aspekter i forbindelse med eventuel akkreditering af det færøske sygehusvæsen Årsrapport 2010 fra akkrediteringsnævnet

3 Punkt 351/11: side 3 af 19 Meddelelser ved bestyrelsesformanden Else Smith orienterede kort om organisationsomlægning i Sundhedsstyrelsen. Indtil videre deltager Louise Isager Rabøl i bestyrelsens møder i stedet for Lone de Neergaard, der er gået på pension.

4 Punkt 352/12: side 4 af 19 Drøftelse med akkrediteringsnævnets formandskab om foreløbige erfaringer I mødet deltager formand Jesper Poulsen og næstformændene Anna Guttesen og Per Østergaard Je n- sen. Til drøftelse Ingen Akkrediteringsnævnets formandskab orienterede om de erfaringer, som de foreløbig har gjort sig. Der har været og er fortsat tale om en god proces, hvor nævnet efterhånden også begynder at kunne se visse mønstre i de udarbejdede surveyrapporter. Således arbe j- der apotekerne fint med trin 1 og 2, mens der generelt mangler opfølgning og udvikling i kvalitetsarbejdet. På sygehusområdet kan det konstateres, at der generelt er problemer, når det handler om medicinhåndtering. Set fra nævnets side, er der tale om, at DDKM generelt er blevet godt modtaget, der arbejdes hårdt og fokuseret med implementering af modellen og den har effekt. Allerede nu er der indgået så mange data, at der bør tages skridt til nærmere analyse med henblik på også at få nyttiggjort den ny viden i form af kvalitetsforbedringer i klinikken. Formandskabet anbefaler, at standardsættet revurderes med henblik på næste runde. Således bør det overvejes, hvilke områder der skal oppr ioriteres. (Ref.: bestyrelsen har tidligere besluttet at igangsætte en sådan revision). Endelig anbefales det, at der i forbindelse med den faglige opdatering af surveyorne sa t- ses på at udvikle disses evne til at bevare en helhedsmæssig tilgang til opgaven.

5 Punkt 353/11: side 5 af 19 Forslag fra akkrediteringsnævnets for mand om supplerende rekr uttering af næv nsmedle m- mer Bestyrelsen for IKAS godkendte i marts 2009 vedtægterne for et akkrediteringsnævn (pkt. 178/09). Akkrediteringsnævnet blev efterfølgende etableret med et formandskab, udpeget af IKAS' bestyrelse samt 25 nævnsmedlemmer, udpeget af formandskabet. Det første møde i akkrediteringsnævnet blev afholdt 21. december Formandskabet for akkrediteringsnævnet finder det nødvendigt at supplere akkrediteringsnævnet med yderligere 13 medlemmer hurtigst muligt. Dette skal ses i lyset af en øget mødeaktivitet i 2011, et ø n- ske om mere fleksibilitet i sammensætningen af de enkelte nævn til de enkelte nævnsmøder samt inddragelsen af den præhospitale sektor i DDKM. En udvidelse af akkrediteringsnævnet er i princippet ikke forbundet med yderligere omkostninger, idet nævnsmedlemmerne honoreres pr. møde. Der vil dog være en mindre ekstra omkostning forbundet med transport og forplejning til akkrediteringsnævnets årlige kursusdag. Der søges nye medlemmer til akkrediteringsnævnet med branchekendskab inden for apotekssektoren, psykiatrien samt sygehus- og præhospitalssektoren; Akkrediteringsnævnet ønskes suppleret med yderlige tre medlemmer med branchekendskab inden for apotekssektoren. Der er for nuværende tre medlemmer med denne profil, hvilket gør afviklingen af apoteksmøder sårbare for forfald. Desuden er mødeaktiviteten for de tre nuværende medlemmer forholdsvis stor. Der er for nuværende ét medlem med branchekendskab inden for psykiatrien. Akkrediteringsnævnet ønskes suppleret med yderligere to medlemmer med branchekendskab inden for psykiatrien, idet dette findes hensigtsmæssigt i forbindelse med akkrediteringen af de fem regionspsykiatrier. Akkrediteringsnævnet ønskes suppleret med otte medlemmer med branchekendskab inden for både sygehussektoren og den præhospitale sektor. Der er forhold vedrørende habilitet som gør, at nuværende muligheder for at sammensætte nævn til møder vedrørende sygehuse er begrænsede. Derudover forventes de første eksterne surveys for den præhospitale sektor afholdt i december 2011, og a k- krediteringsnævnet forventes at skulle træffe beslutning om akkrediteringsstatus for disse i første halvår Der vedlægges forslag til organisationer, som anmodes om at bringe kandidater til nævnet i forslag (bilag 1). Der anmodes i alt om forslag til 27 kandidater, således at formandskabet har nogle kandidater at vælge imellem. Oversigt over rekrutteringsprocessen: Bestyrelsen beslutter grundlaget for rekruttering af yderligere nævnsmedlemmer i mødet den 15. april 2011 Nævnssekretariatet anmoder, på baggrund af bestyrelsens beslutning, relevante organisationer om at bringe kandidater til akkrediteringsnævnet i forslag (se udkast til breve i bilag 2a og 2b) Formandskabet udvælger 13 nye medlemmer blandt de 27 bragt i forslag og indgår formelle aftaler med nævnsmedlemmerne Bestyrelsen orienteres om formandskabets udvælgelse af nævnsmedlemmer

6 side 6 af 19 Det indstilles, at bestyrelsen beslutter grundlaget for rekruttering af yderligere nævnsmedlemmer Bilag 1 - Oversigt over organisationer, som anmodes om at bringe kandidater til nævnet i forslag Bilag 2a - Brev til relevante organisationer med anmodning om at bringe kandidater til nævnet i forslag (SGH & PRÆ) Bilag 2b - Brev til relevante organisationer, med anmodning om at bringe kandidater til nævnet i forslag (APO) Bestyrelsen godkendte den foreslåede fremgangsmåde.

7 Punkt 354/11: side 7 af 19 Drøftelse af fremtidig procedure i for bindelse med surveyrapportens gang fra ledende surveyor afleverer rapporten og frem til, at akkrediteringsnævnet tager stilling til akkredit e- ringsstatus På seneste bestyrelsesmøde den 18. januar 2011, blev det i forbindelse med strategidrøftelsen gjort klart, at bestyrelsen finder det vigtigt, at det tydeligt fremgår, at sureveyrapportens indhold og anbefalinger er surveyornes ansvar, og at det er klart, at det er surveyornes indstilling, der vurderes af akkrediteringsnævnet. På denne baggrund har IKAS ledelse vurderet den nuværende procedure, såvel hvad angår forholdet til bestyrelsens holdning som i forhold til ressourceforbrug henset til det stigende antal surveys/ rapporter. Det kan konstateres, at proceduren pt. rummer elementer, som kan give anledning til, at ansvarsplac e- ringen kan virke sløret, ligesom proceduren rummer elementer, der er potentielt meget tids- og ressourcekrævende. Således rummer processen to skriftlige indsigelsesrunder, hvor institutionen kan gøre indsigelse over for rapporten og indstillingerne, ligesom sekretariatet i varierende omfang foretager en række afklari n- ger, hvor ledende surveyor skriftligt bedes forholde sig til tvivlsspørgsmål i rapporten. Endelig er det ledende surveyor, der anbefaler akkrediteringsstatus, mens det er IKAS, der i dag laver den egentlige indstilling til akkrediteringsnævnet. På denne baggrund er det ledelsens opfattelse, at proceduren bør tilrettelægges, således at indstilling til akkrediteringsnævnet sker af ledende surveyor, at institutionernes indsigelsesadgang reduceres til én runde, der har til formål at sikre, at institutionen kan anerkende, at de faktuelle forhold er beskr e- vet retvisende, samt at afklaringsprocessen skal reduceres betragteligt, således at rapporten i højere grad umiddelbart fremstår som surveyornes produkt, og således at den administrative indsats i forbi n- delse med sagsforberedelsen til akkrediteringsnævnets møder reduceres. IKAS sagsbehandlingsmæssige indsats bør principielt kunne reduceres til et notat, der henleder akkrediteringsnævnet på eventuelle principielle problemstillinger og præcedensskabende aspekter i rapporten, ligesom IKAS skal sikre den nødvendige videnopsamling og registrering i forbindelse med rapporterne. Herudover skal IKAS i forståelse med ledende surveyor sikre, at rent faktuelle fejl/misforståelser korrigeres. Sekretariatet bør således ikke fremover sagsbehandle eventuelle indsigelser mod surveyornes vurdering, men for e- lægge disse for akkrediteringsnævnet. Det er tydeligt, at det store ressourceforbrug i forbindelse med afklaring af tvivlsspørgsmål udgør et selvstændigt problem. Nedbringes ressourceforbruget ikke, vil vi ikke være i stand til at håndtere det kommende antal rapporter, ligesom den nuværende arbejdsdeling skaber et forkert billede i forhold til den ønskede rolle- og ansvarsfordeling i processen. Principielt bør surveyorne i hvert fald efter en indkøringsfase være så kvalificerede, at rapporterne bør kunne gå forholdsvis direkte til akkrediteringsnævnet. I det omfang det ikke er tilfældet, vil der være flere løsningsmuligheder: Bedre udda n- nelse af fremtidige surveyors, øge indsatsen vedrørende løbende opdatering og opkvalificering af surveyorkorpset, herunder bedre information af og dialog med surveyorne i det daglige via intranet, nyhedsbreve mv. samt forbedre standarder og vurderingsprincipper i det omfang de er for svære at anvende. Tilsvarende bør kvaliteten i rapporterne understøttes indirekte ved, at IKAS faciliterer en dialog direkte mellem akkrediteringsnævn og surveyors. Vi har i dette lys iværksat en vurdering af behovet for at forbedre vurderingsprincipperne, ligesom vi har igangsat en dialog med de ledende surveyors og akkrediteringsnævnets formandskab med henblik på at få deres input vedrørende mulighederne for at tilrettelægge en mere hensigtsmæssig proces.

8 Til drøftelse og stillingtagen vedrørende de foreslåede tiltag. side 8 af 19 Ingen Bestyrelsen t ilsluttede sig betydningen af at tilrettelægge processen, således at ansvar s- placeringen tydeliggøres og ressourceforbruget og sagsbehandlingstiden minimeres. Der var således opbakning til, at ledelsen gennemfører de tiltag, der er beskrevet i dagso r- densteksten, herunder at indstilling til nævnet kun foretages af surveyorne og at der kun gennemføres én indsigelsesrunde.

9 Punkt 355/11: side 9 af 19 Drøftelse af praksis vedrørende tidspunkt for offentliggørelse af surveyrapporter Den gældende procedure indebærer, at surveyrapporter først offentliggøres, når akkrediteringsnævnet har taget endelig stilling til akkrediteringsstatus. Det betyder, at en rapport, der rummer så mange problematiske fund, at der ikke kan ske akkreditering, ikke vil blive offentliggjort. Først efter resurvey, typisk efter 4-6 måneder, vil der ske offentliggørelse af den ny rapport. I mellemtiden vil det på hjemmesiden fremgå, at akkreditering pågår. Til drøftelse af, hvorvidt der er grundlag for at ændre den nuværende procedure vedrørende offentliggørelse af rapporter. Ingen Specielt vedrørende de tilfælde, hvor nævnet træffer beslutning om at tilbyde fokuseret resurvey tilkendegav bestyrelsen, at resurvey bør ske ikke senere end 2-3 måneder, at offentliggørelse af surveyrapport skal ske umiddelbart, altså at surveyrapporter automatisk offentliggøres på hjemmesiden straks efter første behandling i nævnet, og at rapporterne generelt samtidig tilsendes Sundhedsstyrelsen til orientering. Generelt var der enighed om, at vi bør administrere aktindsigtsbegæringer i henhold til Offentlighedslovens regler. IKAS udarbejder forslag til mere detaljeret procedurebeskr ivelse, specielt vedr ørende offentliggørelsesaspektet, med henblik på at sikre, at proceduren er kendt af alle involverede. Notatet rundsendes til kommentering/godkendelse blandt bestyrelsesmedlemmerne. Endelig aftaltes det, at IKAS tager initiativ til en juridisk afdækning af, hvorvidt der kan blive tale om et erstatningsansvar i forbindelse med processen.

10 Punkt 356/11: side 10 af 19 Status vedrørende ISQua akkreditering af henholdsv is surveyoruddannelsen, apoteksstandarder samt IKAS organisation Der vil på mødet blive redegjort nærmere for status vedrørende disse sager. Til orientering Ingen Den officielle beslutning og de endelige rapporter med t ilhørende bemær kninger til o p- følgning er endnu ikke modtaget, men voting panel har indstillet til ISQua s bestyrelse, at der tildeles akkreditering i alle tre tilfælde. (Vi har efterfølgende modtaget bekræftelse på, at vi er akkrediteret på alle tre områder)

11 Punkt 357/11: side 11 af 19 Drøftelse af anbefalinger fra ISQua med speciel relevans for bestyrelsen Jf. foregående punkt er sagen vedrørende akkreditering af IKAS som organisation langt fremskreden. Den endelige tildeling af akkrediteringsstatus samt den endelige rapport foreligger endnu ikke, men vi har i vedlagte notat sammenfattet en række anbefalinger fra det surveyteam, der besøgte IKAS, som har direkte adresse til bestyrelsen. Til indledende drøftelse, idet den endelige rapport vil blive sat til drøftelse på næste bestyrelsesmøde den 25. august 2011 Notat til IKAS bestyrelse om resultat og mulig opfølgning af ISQua s akkreditering af IKAS i 2011 Anbefalingerne indgår i den samlede drøftelse af sagen, når den samlede rapport fra ISQua foreligger.

12 Punkt 358/11: side 12 af 19 Internt regnskab 2010 Hermed forelægges internt årsregnskab 2010, der udviser et mindreforbrug på kr Det er en afvigelse på kr i forhold til budgettet for 2010, idet der var budgetteret med et større forbrug på kr De største afvigelser er: Budgetreserve ej anvendt kr International rådgivning kr Ekstern uddannelse leveret af IKAS kr Personaleomkostninger kr Rejse og ophold kr Afvigelserne er forklaret i noterne til det interne årsregnskab. Internt regnskab forlægges til godkendelse Internt regnskab 2010 Godkendt.

13 Punkt 359/11 side 13 af 19 Revideret årsrapport i henhold til årsregnskabsloven Hermed forelægges den af KPMG reviderede årsrapport 2010, der udviser et mindreforbrug på kr I forhold til internt årsregnskab 2010 er det en afvigelse på kr Afvigelsen svarer til årets afskrivning på anlægsaktiver, der er udgiftsført i resultatopgørelsen. Forklaring herpå fremgår af punkt 3 nedenfor. Årsrapporten aflægges i henhold til årsregnskabsloven, hvoraf der fremgår nogle ufravigelige krav til regnskabsaflæggelse. I forhold til det interne årsregnskab er der 3 forskelle: 1. Sammenligning foretages til årsrapport 2009 og ikke til budget 2. Der må ikke foretages modregninger i indtægter og udgifter 3. Anlægsaktiver må ikke udgiftsføres i 1 år, men skal afskrives over brugstiden Ad 2 Modregning i indtægter og udgifter I internt årsregnskab er omkostning til trykning af bøger, pjecer mv. kr modregnet i indtægter for samme gruppe. I årsrapporten er nettoindtægter kr højere end i internt årsregnskab og omkostninger til kommunikation er tilsvarende højere, da der ikke må foretages modregning. Ad 3 Anlægsaktiver I årsrapporten er foretaget afskrivning på anlægsaktiver med kr , der er udgiftsført i resultatopgørelsen. Afskrivningen vedrører primært afskrivning på it-systemet TAK, hvor udviklingsomkostningerne i perioden før ibrugtagelse i 2009 ikke er udgi ftsført i resultatopgørelsen, men aktiveret i balancen. Fra ibrugtagelsestidspunktet må de aktiverede omkostninger afskrives lineært over 2 år og dermed udgiftsføres i resultatopgørelsen. Øvrige anlægsaktiver, der afskrives på, er indretning af lejede lokaler, inventar og it-udstyr. Der henvises til specifikationer til årsrapporten i note 6 og 7. Revideret årsrapport forelægges til godkendelse Årsrapport 2010 Revisionsprotokollat af 15. april 2011 til årsregnskab 2010 Godkendt

14 Punkt 360/11: side 14 af 19 Status vedrørende arbejdet med udvikling af kvalitetsmodel på praksisområdet Der orienteres om status på mødet. Til orientering Ingen Arbejdet skrider planmæssigt frem, dvs. i henhold til den aftale, der er indgået mellem overenskomstparterne. Bestyrelsen får til efteråret forelagt forslag t il standarder, surveymodel samt pilotprojekt til afvikling i indeværende overenskomstperiode, dvs. frem til april 2013.

15 Punkt 361/11: side 15 af 19 Orientering om lovforslag vedrørende statsligt tilsyn med privatklinikker mv. Til orientering vedlægges lovforslaget inkl. bemærkninger. Til orientering/drøftelse Forslag til lov om ændring af sundhedsloven Tilslutning til, at IKAS tager en nærmere drøftelse med Sundhedsstyrelsen vedr ørende den praktiske koordinering og tilrettelæggelse af de fremtidige besøg på privatklinikker mv.

16 Punkt 362/11: side 16 af 19 Henvendelse fra landslægen på Færøer ne vedrørende akkreditering af det færøske sygehusvæsen samt om henvendelse fra canadisk webbaseret apotek, der ønsker akkreditering af ISQua-godkendt akkrediteringsorganisation Jf. vedlagte notat udarbejdet til landslægen på baggrund af møde. Til orientering Notat vedrørende aspekter i forbindelse med eventuel akkreditering af det færøske sygehusvæsen Tilslutning til, at henvendelser om akkreditering inden for rigsfællesskabet kan imødekommes. Den canadiske henvendelse afvises.

17 Punkt 363/11: side 17 af 19 Status vedrørende arbejdet med forskningsmæssig understøttelse af DDKM, jf. strateg i- drøftelse på seneste bestyrelsesmøde På mødet vil der blive orienteret om igangværende samarbejde med Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus, med Center for Kvalitet, Region Syddanmark samt med Sydvestjysk Sygehus om projekt angående pålideligheden af surveys. Til orientering Ingen Der blev orienteret om de igangværende projekter med henholdsv is Center for Kvalitet/Region Syddanmark og Klinisk Epidemiologisk Afdeling/Århus Universitetshospital samt om projekt vedrørende test af surveys validitet i samarbejde med Sydvestjysk Sygehus og professor Jan Mainz. Bestyrelsen bad om løbende orientering om udviklingen af disse projekter.

18 Punkt 364/11: Årsrapport 2010 fra akkrediteringsnævnet side 18 af 19 Ifølge akkrediteringsnævnets vedtægter ( 10 stk. 2) orienteres bestyrelsen kvartalsvis om akkrediteringsnævnets afgørelser og om indkomne indsigelser. Vedlagte årsrapport dækker hele Til orientering Årsrapport 2010 fra akkrediteringsnævnet Godkendt

19 Pkt. 365/11 side 19 af 19 Gensidig orientering Intet Pkt. 366/11: Eventuelt Det planlagte møde 31. maj 2011 flyttes. Sekretariatet rundsender mødekort.

Bilag til pkt. 329/10 Bilag 1 - Forventet regnskab 2010 og budgetrevision pr. 30.06.2010 Bilag 2 - Noter til forventet regnskab 2010

Bilag til pkt. 329/10 Bilag 1 - Forventet regnskab 2010 og budgetrevision pr. 30.06.2010 Bilag 2 - Noter til forventet regnskab 2010 R E F E R A T Bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 1 Dato: 12. august 2010 Tid: Kl. 9.15-12.00 Deltagere Fra IKAS Else Smith (konst. formand) Jesper Gad Christensen Jens Elkjær (næstformand) Carsten

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Socialudvalget, 24-09-2013 Referat fra mødet i Socialudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 18 Intern

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum

DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Gammel Køge Landevej 55, 3., 2500 Valby CVR-nr. 25 55 16 05 Årsregnskab for perioden 1. juli 1999-31. december 2000 (1. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november 2006. Kl. 17.00. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november 2006. Kl. 17.00. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Fredag den 10. november 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

TILBUD ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK

TILBUD ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK TILBUD PÅ ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK 31. marts 2008 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 5 2. GENERELLE OPLYSNINGER OM TILBUDSGIVER... 8 2.1 Faktuelle oplysninger... 8 2.2 Beskrivelse af foreningen...

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere