RVV a.m.b.a. CVR nr Årsrapport Internt regnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32. Årsrapport 2012-13. Internt regnskab"

Transkript

1 RVV a.m.b.a. Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: www: CVR: Bank: Nordea RVV a.m.b.a. CVR nr Årsrapport Internt regnskab

2 Indhold Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Revisionspåtegning 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Koncern: Resultatopgørelse 1. maj april Balance pr. 30. april Pengestrømsopgørelse 15 Noter 16 RVV a.m.b.a.: Resultatopgørelse 1. maj april Balance pr. 30. april Pengestrømsopgørelse 22 Noter 23

3 Selskabsoplysninger RVV a.m.b.a. Sandemandsvej 1 A, 3700 Rønne Telefon Hjemmeside CVR nr Stiftet Hjemsted Rønne Bestyrelse Ingolf Lind-Holm (formand) Svend Erik Petersen (næstformand) Leif Bruno Hansen Kai Platz Joan Prahl Ebbe Frank Kim Farsøe (medarbejderrepræsentant) Direktion Direktør Erik Steen Andersen Revisor Rønne Revision Bank Nordea Bank Danmark A/S Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 25/

4 Ledelsespåtegning Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for inkl. ledelsesberetningen for RVV a.m.b.a.. Årsrapporten er aflagt efter gældende årsregnskabslov. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at koncern- og årsregnskabet efter vor opfattelse giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet og pengestrømme. Det er vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for koncernens og selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Rønne, den 21. august 2013 Direktionen: Erik Steen Andersen Bestyrelse: Ingolf Lind-Holm (formand) Svend Erik Petersen (næstformand) Leif Bruno Hansen Kai Platz Joan Prahl Ebbe Frank Kim Farsøe (medarbejderrepræsentant) 4

5 Til andelshaverne i RVV a.m.b.a. Den uafhængige revisors erklæringer Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for RVV a.m.b.a. for regnskabsåret 1. maj april 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. maj april 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Rønne, den 2013 Rønne Revision Tonny Kofoed Registreret revisor FRR Medlem af FSR danske revisorer Erik Hansen Registreret revisor FRR Medlem af FSR danske revisorer 5

6 Ledelsesberetning Formål Selskabets formål er gennem datterselskaberne Rønne Vand A/S og Rønne Varme A/S at drive vandforsynings- og varmeforsyningsanlæg samt at distribuere vand og fjernvarme i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsynings- og varmeforsyningslovgivning. Selskabet har endvidere til formål at levere serviceydelser, der står i naturlig forbindelse med vand- og varmeforsyning. Ejerforhold Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og som andelshavere optages alle vand- og fjernvarmeforbrugere i selskabets forsyningsområde. Selskabet ejer 100 % af aktiekapitalen i datterselskaberne Rønne Vand A/S og Rønne Varme A/S, og fungerer som serviceselskab for de 2 datterselskaber. Datterselskaberne er stiftet med tilbagevirkende kraft pr. 1. maj 2009, og det er således fjerde år, hvor der aflægges regnskab som koncern. Udviklingen i regnskabsåret Årets resultat udgør et overskud på 237 tkr. fordelt med et overskud på 117 tkr. i datterselskabet Rønne Vand A/S og et overskud på 120 tkr. i RVV a.m.b.a. Rønne Varme A/S har en overdækning på tkr., der registreres som overdækning, der skal tilbage til forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser, Resultatet på RVV a.m.b.a og Rønne Vand A/S afviger ikke væsentligt fra det forventede, mens overdækningen i Rønne Varme A/S er større end forventet, dels på grund af en ekstraordinær indtægt, men også på grund af et større salg og lavere renteomkostninger end forventet. Egenkapitalen udgør tkr. Den forventede udvikling i regnskabsåret De udarbejdede og vedtagne budgetter for viser et forventet resultat på 0 kr. på koncernbasis. På grundlag af de udarbejdede langtidsbudgetter forventer vi en fortsat positiv udvikling i de kommende år. Heri indgår, at selskabets gæld nedbringes væsentligt i de kommende år, hvorved renteudgiften vil være mærkbart faldende. Resultatdisponering Årets resultat på 237 tkr. foreslås fremført til næste år. 6

7 Hoved- og nøgletal for koncernen Koncern Tkr Hovedtal Årets nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af ordinær primær drift Resultat af finansielle poster Resultat af ekstraordinære poster Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger Årets resultat Balancesum Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Nøgletal Bruttomargin 28,79% 32,60% 33,37% 39,26% 51,95% Overskudsgrad 0,15% 5,37% 7,37% 11,52% 18,32% Afkastningsgrad 0,06% 2,21% 2,90% 4,19% 5,71% Soliditetsgrad 9,36% 8,95% 8,71% 7,84% 7,28% Forrentning af egenkapital 0,61% 24,64% 33,27% 53,50% 78,48% 7

8 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for RVV a.m.b.a. er udarbejdet i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (koncern). Koncern- og årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden RVV a.m.b.a. samt datterselskaberne Rønne Vand A/S og Rønne Varme A/S, hvori RVV a.m.b.a. besidder 100 % af kapital- og stemmerettighederne. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Omsætning af varer og tjenesteydelser medtages på leveringstidspunktet. Omsætningen af vand og varme er opgjort som målt forbrug. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger indeholder omkostninger, der afholdes for at opnå regnskabsårets nettoomsætning samt afskrivninger vedrørende produktionsanlæg. Distributionsomkostninger. Distributionsomkostningerne indeholder omkostninger, der kan henføres til distribution af vand og varme. I posten indgår også omkostninger til reparation og vedligeholdelse af ledningsnettet, personaleomkostninger samt afskrivninger vedrørende netaktiver. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger indeholder regnskabsårets afholdte udgifter af primær karakter til administration, ejendomme og arealer m.v. herunder personaleomkostninger, administrativ IT, revision og afskrivninger m.v. Andre driftsindtægter og -omkostninger Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver. Resultat af kapitalandele i datterselskaber I moderselskabets resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab. Finansielle indtægter og udgifter Finansielle indtægter og udgifter indeholder renteindtægter og -udgifter, samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld i fremmed valuta. Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningskredsen. Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder 8

9 Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller brugsværdi, hvor denne er lavere af grunde, der ikke antages at være forbigående. Afskrivning foretages i årsregnskabet lineært over aktivernes forventede brugstid. De forventede brugstider er: Bygninger Ledningsnet Teknik/produktionsanlæg Indvindingsanlæg Biler Driftsmateriel og inventar EDB hardware/software år 30 år år 10 år 6 år 5 år 3 år Aktiver med en anskaffelsessum under 50 tkr. pr. enhed udgiftsføres i årsregnskabet i anskaffelsesåret. Anlægsaktiver overtaget i forbindelse med etableringen af selskabet indgår til de vurderede værdier ved etableringen. Afskrivningerne følger de almindelige levetider, da der ved værdiansættelsen er taget højde for den allerede forløbne tid i forhold til de oprindelige anskaffelsestidspunkter. Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder måles efter den indre værdis metode. Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder vises som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for RVV a.m.b.a., bindes ikke på opskrivningsreserven. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til anskaffelsespris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Selskabsskat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi. 9

10 Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles gældsforpligtelser til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi. Over- og underdækninger Driften i Rønne Varme A/S skal i henhold til varmeforsyningsloven hvile i sig selv. Det medfører, at eventuelle under- eller overskud skal opkræves, henholdsvis tilbageføres til forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Rønne Varme A/S har overtaget en underdækning opstået før år 2000 fra RVV a.m.b.a. Energitilsynet har på grund af beløbets størrelse givet tilladelse til at denne underdækning kan afvikles over en periode på 20 år. Der er i årene efter år 2000 akkumuleret en overdækning, således at den oprindelige underdækning i løbet af regnskabsåret var afviklet fuldt ud og at der i stedet for var en overdækning på tkr. I regnskabsåret var der en lille overdækning, mens der i regnskabsåret er opnået en overdækning på tkr., blandt andet på grund af udbetaling af en erstatning i en syn- og skøn sag. Den akkumulerede overdækning nu er tkr. Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger Investering i grunde, bygninger, produktionsanlæg og andre anlæg indregnes i varmeprisen i henhold til varmeforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggelser og er udtryk for forbrugernes finansiering af anlægsinvesteringer. I årsrapporten indregnes afskrivningerne over aktivernes forventede brugstid. Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmæssige værdi, der vil udlignes over tid. Forskellene indregnes i balancen under henholdsvis tilgodehavender eller gæld Hensættelser Der er ikke hensat til den fra Rønne Kommune overtagne pensionsforpligtelse, der er optjent før overtagelsen af aktiviteten. Forpligtelsen forventes i væsentlig grad at være inddækket af den refusion, som vi får fra pensionsforsikringsselskabet. De løbende betalinger til de overtagne forpligtelser og modsvarende refusioner medtages i resultatopgørelsen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Gæld i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter samt ændring i driftskapital. Pengestrøm til investeringsaktivitet 10

11 Pengestrømme til investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger fratrukket kortfristet bankgæld. Nøgletal Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Bruttomargin Overskudsgrad Afkastningsgrad Soliditetsgrad Forrentning af egenkapital Bruttoresultat x 100 Nettoomsætning Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlige samlede aktiver Egenkapital ultimo x 100 Passiver i alt ultimo Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlig investeret kapital 11

12 Koncernregnskab Resultatopgørelse 1. maj april Note Kr. Tkr. 1 Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat ,4 Distributionsomkostninger ,4 Administrationsomkostninger Resultat af ordinær primær drift Andre driftsindtægter Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Årets resultat før skat Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat

13 Koncernregnskab Balance 30/ / Note Kr. Tkr. AKTIVER Anlægsaktiver 4 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg Distributionsanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Varebeholdninger Tilgodehavender Debitorer Underdækning 0 0 Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

14 Koncernregnskab Balance 30/ / Note Kr. Tkr. PASSIVER Egenkapital Overført resultat Overført af årets resultat Egenkapital 30. april Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser 6 Kreditinstitutter Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet andel af langfristet gæld Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Overdækning Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualposter 9 Pantsætning og sikkerhedsstillelser 10 Nærtstående parter 14

15 Koncernregnskab Pengestrømsopgørelse Kr. Tkr. Resultat Afskrivninger og andre ikke kontante bevægelser Selvfinansiering fra driften Ændringer i: Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Leverandørgæld Anden gæld Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrøm fra investeringsaktivitet Optagelse af anlægslån 0 0 Afdrag på anlægslån Pengestrøm fra finansiering Årets pengestrøm fra drift, investering og finansiering Likvider primo Likvider ultimo

16 Koncernregnskab Noter Note kr. 1 Nettoomsætning Variable bidrag Faste bidrag Salg vand Salg varme Øvrige indtægter kr. Tkr. 2 Medarbejderforhold Gager Pensioner Andre omkostninger til social sikring Andre personaleomkostninger Lønninger, pensioner, andre omkostninger til social sikring og andre personaleomkostninger er omkostningsført under følgende poster: Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Heraf udgør vederlag til bestyrelse Gennemsnitlige antal beskæftigede medarbejdere Ekstraordinære poster RVV a.m.b.a. anlagde i 2003 en sag mod selskabets leverandør af kilemuffer, da man mente, at mufferne ikke levede op til den forventede kvalitet. Denne syn- og skøn sag er nu afsluttet, og Rønne Varme A/S har modtaget en erstatning på i alt ca. 4,6 mill. kr. inklusive procesrente. Der har i regnskabsåret været sagsomkostninger på ca. 950 tkr. ved denne sag. 16

17 Koncernregnskab Noter Note Materielle anlægsaktiver Grunde og Produktions- Distributions- Andre anlæg, driftsbygninger anlæg anlæg materiel og inventar I alt Anskaffelsessum 1. maj Årets tilgang Årets afgang/udgåede aktiver Anskaffelsessum 30. april Afskrivninger 1. maj Afskrivninger på solgte/udgåede aktiver Årets afskrivninger Afskrivninger 30. april Regnskabsmæssig værdi 30. april Afskrivning af materielle anlægsaktiver Fordeles således i koncernregnskabet: Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger

18 Koncernregnskab Noter Note 30/ / Underdækning / Overdækning Kr. Tkr. Under- /overdækning primo Årets overførsel Overdækning ultimo Kreditinstitutter Tkr. Tkr. Efter 5 år Mellem 1 og 5 år Langfristet gæld Inden for 1 år Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger Priseftervisning Årsregnskab Forskelle Værdi af materielle anlægsaktiver Værdi af varebeholdninger Henlæggelser Over-/underdækning Tidsmæssige forskelle 30. april Eventualposter m.v. Pensionsforpligtelse: Da selskabet har overtaget Rønne Kommunes forpligtelser for medarbejdere, påhviler der selskabet en pensionsforpligtelse i forbindelse hermed. Denne forpligtelse er ikke opgjort for indeværende, men skønnes i stor udstrækning at blive udlignet af de modsvarende refusioner. Udskudt skat: Selskabet har som skattemæssige indgangsværdier anvendt de myndighedsfastsatte standardpriser. Som regnskabsmæssige værdier er anvendt historiske kostpriser, med fradrag af afskrivninger, som er væsentligt lavere. Skat har i en række afgørelser afvist branchens anvendelse af de myndighedsfastsatte standardpriser for anlægsaktiver, og i stedet lagt til grund, at de skattemæssige indgangsværdier skønsmæssigt beregnes ud fra en tillempet DCF-model. Principperne herfor har Skat beskrevet i en vejledning offentliggjort den 10. juni De nævnte afgørelser er alle påklaget til Landsskatteretten. Opgjort på baggrund af Skats vejledning er de skattemæssige værdier på anlægsaktiverne lavere end de af selskabet anvendte. Der er således usikkerhed om selskabets skattemæssige opgørelser. Selskabet har som følge af denne usikkerhed samt en generel usikkerhed omkring værdien af den udskudte skat, valgt ikke at indregne det udskudte skatteaktiv. Ledelsen vurderer dog, at det er sandsynligt at sagerne vil falde ud til selskabernes fordel. 9 Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ikke afgivet sikkerhedsstillelser eller pantsætninger. 10 Nærtstående parter RVV a.m.b.a.'s nærtstående parter ud over selskabets ejer omfatter dattervirksomhederne Rønne Vand A/S og Rønne Varme A/S, samt selskabernes bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere samt disse personers relaterede familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere virksomheder, hvori førnævnte personkreds har væsentlige interesser. 18

19 RVV a.m.b.a. Resultatopgørelse 1. maj april Note Kr. Tkr. Nettoomsætning Produktionsomkostninger 0 0 Bruttoresultat ,2 Administrationsomkostninger Resultat af ordinær primær drift Andre driftsindtægter Resultat før finansielle poster Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 0 0 Årets resultat før skat Forslag til resultatdisponering: Overført resultat

20 RVV a.m.b.a. Balance 30/ / Note Kr. Tkr. AKTIVER Anlægsaktiver 1 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Finansielle anlægsaktiver 3 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Debitorer Andre tilgodehavender Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

21 RVV a.m.b.a. Balance 30/ / Note Kr. Tkr. PASSIVER Egenkapital Overført resultat Overført resultat pr. 1. maj Overført af årets resultat Egenkapital 30. april Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualposter 5 Pantsætninger og sikkerhedstillelser 6 Nærtstående parter 21

22 RVV a.m.b.a. Pengestrømsopgørelse Kr. TKr. Resultat Afskrivninger og andre ikke kontante bevægelser Selvfinansiering fra driften Ændringer i: Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Leverandørgæld Anden gæld Mellemregninger Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrøm fra investeringsaktivitet Årets pengestrøm fra drift, investering og finansiering Likvider primo Likvider ultimo

23 RVV a.m.b.a. Noter Note Materielle anlægsaktiver Grunde og Andre anlæg, driftsbygninger materiel og inventar I alt Anskaffelsessum 1. maj Årets tilgang Årets afgang/udgåede aktiver Anskaffelsessum 30. april Afskrivninger 1. maj Afskrivninger på solgte/udgåede aktiver Årets afskrivninger Afskrivninger 30. april Regnskabsmæssig værdi 30. april Afskrivning af materielle anlægsaktiver Fordeles således i årsregnskabet: Administrationsomkostninger

24 RVV a.m.b.a. Noter Note kr. Tkr. 2 Medarbejderforhold Gager Pensioner Andre omkostninger til social sikring Andre personaleomkostninger Refunderet af Rønne Varme A/S Refunderet af Rønne Vand A/S Personaleomkostninger Lønninger, pensioner, andre omkostninger til social sikring og andre personaleomkostninger er omkostningsført under følgende poster: Administrationsomkostninger Heraf udgør vederlag til bestyrelse Gennemsnitlige antal beskæftigede medarbejdere Kapitalandele i dattervirksomheder kr. Tkr. Kostpris 1. maj Tilgang 0 0 Afgang 0 0 Kostpris 30. april Værdiregulering 1. maj Årets værdireguleringer Værdireguleringer 30. april Regnskabsmæssig værdi 30. april Navn Hjemsted Ejerandel Rønne Vand A/S Bornholms Regionskommune 100% Rønne Varme A/S Bornholms Regionskommune 100% 4 Eventualposter m.v. Pensionsforpligtelse: Da selskabet har overtaget Rønne Kommunes forpligtelser for medarbejdere, påhviler der selskabet en pensionsforpligtelse i forbindelse hermed. Denne forpligtelse er ikke opgjort for indeværende, men skønnes i stor udstrækning at blive udlignet af de modsvarende refusioner. 5 Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er stillet selvskyldnerauktion for datterselskabernes bankengagement. Kautionen forventes ikke at blive aktuel. Der er herudover ikke afgivet eller modtaget sikkerhedsstillelser eller pantsætninger. 6 Nærtstående parter RVV a.m.b.a.'s nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter datterselskaberne Rønne Vand A/S og Rønne Varme A/S. RVV a.m.b.a.'s nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter RVV a.m.b.a.'s bestyrelse og direktion. Øvrige nærtstående parter, som selskabet har haft transaktioner med er Rønne Vand A/S og Rønne Varme A/S. Samhandel med nærtstående parter er foregået på markedsmæssige vilkår eller omkostningsdækkende basis. Der har i regnskabsåret været samhandel med Rønne Vand A/S og Rønne Varme A/S. 24

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Årsrapport 2013 for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Indholdsfortegnelse Påtegninger 3 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 18 Balance 19 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2013 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011 Årsregnskab 2010/11 CVR-nummer 25286510 Årsrapport 2010/2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2011 Christian Bjerre Kusk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Parkeringskælder Torvet, Silkeborg P.411 A. Enggaard Ak TILBUD

Parkeringskælder Torvet, Silkeborg P.411 A. Enggaard Ak TILBUD Parkeringskælder Torvet, Silkeborg P.411 A. Enggaard Ak k TILBUD B A. Enggaard Als Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg A. ENGGAARD NS Marathonvej 5 DK-9230 Svenstrup J. Tlf. +45 98 38 18 88 CVR-nr.

Læs mere

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ...

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ... 3S A/S CVR-nr. 12 10 14 49 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere