Roskilde Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012"

Transkript

1 Roskilde Kommune CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august august 2012

2

3 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret Revision af områder med refusion eller tilskud fra Staten 4 2. Samlet konklusion på den udførte revision 5 3. Revisionsbemærkninger Beskæftigelsesministeriets ressortområder Social- og Integrationsministeriets ressortområder Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ressortområder 6 4. Redegørelse for den udførte revision Overordnet regnskabsanalyse af det samlede regnskabsmateriale Opgørelse af endelig restrefusion Regnskab for Det lokale Beskæftigelsesråd Lån efter Boligstøttelovgivningen Opgørelse af statsrefusion og tilskud vedrørende integrationsområdet Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens Systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer Statusafstemninger Revision af bevillingssager 9 5. Beskæftigelsesministeriets ressortområder Vurdering af interne forretningsgange og ledelses- og kvalitetstilsyn inden for beskæftigelsesområdet Kontanthjælp, starthjælp og aktivering efter aktivloven og beskæftigelsesloven Revalidering og forrevalidering, samt tilbud og særlig støtte i forbindelse hermed efter aktivloven og beskæftigelsesloven Sygedagpengeområdet Fleksjob efter beskæftigelseslovens kapitel 13 mv Ledighedsydelse og særlig ydelse til fleksjobvisiterede efter aktivlovens kapitel 7 12 PwC 1

4 5.7 Arbejdsløshedsdagpenge mv. til forsikrede ledige Hjælpemidler mv. efter beskæftigelseslovens 74 og Mentor efter beskæftigelseslovens Introduktionsydelse, tilbud, tilskud og hjælp i særlige tilfælde Temarevision 2011 Fleksydelsesordningen Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret Social- og Integrationsministeriets ressortområder Administrationsgrundlag samt kvalitets- og ledelsestilsyn for Social og Sundhed Merudgifter efter servicelovens Tabt arbejdsfortjeneste og supplerende ydelse efter servicelovens 42 og Dækning af nødvendige merudgifter efter servicelovens Områder med statsrefusion efter servicelovens Særligt dyre enkeltsager Ophold på krisecenter efter servicelovens Ophold på forsorgshjem efter servicelovens Hjælp i særlige tilfælde efter aktivlovens kapitel Førtidspension og personlige tillæg til folke- og førtidspensionister mv Repatrieringsstøtte mv Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ressortområder Byfornyelse og udvikling af byer Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret Skatteministeriets områder Børnefamilieydelser efter Børnefamilieydelsesloven Fravalg af områder 23 BILAG 3 24 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Social- og Integrationsministeriet samt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters områder regnskabsåret BILAG 4 31 Temarevision 2011 Fleksydelsesordningen 31 PwC 2

5 BILAG 2 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2011 PwC 3

6 1. Revision af områder med refusion eller tilskud fra Staten Vi har den 15. august 2012 afsluttet revisionen af Roskilde Kommunes regnskab vedrørende de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten. Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, internationale revisionsstandarder, kommunens revisionsregulativ samt Bekendtgørelse nr. 858 af 2. juli 2010 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder. Bekendtgørelse nr af 24. oktober 2005 om udbetaling af børnefamilieydelse til personer, der ikke er fuldt skattepligtige efter Kildeskattelovens 1 mv. og de kommunale revisorers revision af børnefamilieydelsen. Vi har i forbindelse med revisionen af områderne, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten, efterprøvet, om regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I tilknytning hertil har vi vurderet, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved opgaveløsningen, de eksisterende interne forretningsgange og instruktioner for (sags)administrationen er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende, det interne ledelses- og kvalitetstilsyn er hensigtsmæssigt og betryggende i kontrolmæssig henseende, anvendelsen af it-systemer er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende. Revisionen er i øvrigt udført med udgangspunkt i en talmæssig og kritisk gennemgang af Kommunens anmodning til Ressortministerierne om restafregning af refusion og tilskud fra Staten. Alle relevante opgørelser og specialregnskaber er inddraget. Ved revisionen af opgørelser, specialregnskaber og lignende er der foretaget afstemning til de enkelte hovedbogskonti. Bevillinger fra forskellige forsøgs- og andre puljer, der er tilgået Kommunen og regnskabsaflagt i løbet af året, er ligeledes revideret, jf. fortegnelsen i beretning vedrørende årsregnskabsrevisionen. Vi har foretaget en stikprøvevis gennemgang af relevant bilagsmateriale, hvor vi bl.a. har påset, at bogføringen er behørigt dokumenteret, og at de autoriserede konteringsregler er fulgt. Desuden er det stikprøvevis kontrolleret, at det enkelte bilag er forskriftsmæssigt attesteret og anvist, ligesom det er påset, at der foreligger fornøden kvittering eller anden dokumentation for afholdte udgifter. For udgifter og indtægter, der er genstand for personbogføring, er der foretaget afstemning til regnskabsmaterialet, herunder relevante it-materialer (registrantlister, periodeopgørelser, tillægs- og fradragslister og lignende). PwC 4

7 2. Samlet konklusion på den udførte revision På baggrund af de samlede resultater af vores revision af de områder, som er omfattet af statsrefusion og tilskud, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration som helhed varetages på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Det er samtidig vores vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. PwC 5

8 3. Revisionsbemærkninger Vores revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om. 3.1 Beskæftigelsesministeriets ressortområder Vi har ikke konstateret forhold, som har givet anledning til bemærkninger for dette ministeriums ressortområder. 3.2 Social- og Integrationsministeriets ressortområder Vi har ikke konstateret forhold, som har givet anledning til bemærkninger for dette ministeriums ressortområder. 3.3 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ressortområder Vi har ikke konstateret forhold, som har givet anledning til bemærkninger for dette ministeriums ressortområder. PwC 6

9 4. Redegørelse for den udførte revision 4.1 Overordnet regnskabsanalyse af det samlede regnskabsmateriale I forbindelse med den afsluttende revision har vi ved brug af bl.a. vores it-værktøj, Kommunaldataanalyse (KDA) foretaget en overordnet regnskabsanalyse af driftsregnskabet for regnskabsåret Resultaterne af denne overordnede analyse har ikke givet anledning til yderligere revisionshandlinger. 4.2 Opgørelse af endelig restrefusion Kommunens opgørelse over endelig restrefusion af sociale ydelser for 2011 udviser en samlet refusion på DKK I forbindelse med vores gennemgang af grundlaget for opgørelsen af statsrefusion har vi anvendt et af os udarbejdet analyseværktøj, Kommunaldataanalyse (KDA), hvor vi på grundlag af Kommunens registreringer i økonomisystemet Prisme bl.a. har udarbejdet en rapport, som indeholder alle direkte registrerede udgifter og indtægter, som danner grundlag for hjemtagelse af statsrefusion. På grundlag af resultaterne af vores gennemgang af den endelige restrefusionsopgørelse for regnskabsåret 2011 er det vores vurdering, at denne er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende refusionsregler for området. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af korrekt grundlag for opgørelsen. Med udgangspunkt i foranstående er den endelige restrefusionsopgørelse vedrørende statsrefusion påtegnet uden forbehold. 4.3 Regnskab for Det lokale Beskæftigelsesråd Kommunens opgørelse over udgifter til Det lokale Beskæftigelsesråd udviser et forbrug på DKK og et overført beløb til 2012 på DKK Vi har stikprøvevis kontrolleret, at de udgifter, der er afholdt, er i overensstemmelse med bevillingerne fra Beskæftigelsesrådet. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af opgørelsen vedrørende midler til Det lokale Beskæftigelsesråd for regnskabsåret 2011 er vi af den opfattelse, at denne er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende retningslinjer for området. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af korrekt grundlag for opgørelse af forbrugte midler og hjemtagelse af tilskud. Opgørelsen over midler til Det lokale Beskæftigelsesråd er påtegnet uden forbehold. 4.4 Lån efter Boligstøttelovgivningen Kommunens opgørelse over udgifter til boliglån efter boligstøttelovgivningen viser en samlet refusion for 2. halvår 2011 på DKK i kommunens favør. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af refusionsopgørelsen vedrørende lån efter boligstøttelovgivningen er vi af den opfattelse, at opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende lovgivning. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssi- PwC 7

10 ge og betryggende interne forretningsgange til sikring af korrekt udarbejdelse af opgørelse af lån efter boligstøttelovgivningen. Refusionsopgørelsen vedrørende lån efter boligstøttelovgivningen er påtegnet uden forbehold. 4.5 Opgørelse af statsrefusion og tilskud vedrørende integrationsområdet Kommunens opgørelse over statsrefusion og tilskud vedrørende integrationsområdet for 2011 udviser en samlet refusion på DKK Grund-, program- og resultattilskud samt tilskud til undervisning i dansk som andet sprog for voksne er opgjort på grundlag af registreringer i Kommunens it-system over de borgere, som er omfattet af Integrationslovens bestemmelser om tilskud. Registreringerne i it-systemet indeholder bl.a. oplysninger om, hvilke måneder Kommunen har betalt for danskundervisning mv., ligesom der foreligger dokumentation for berettigelsen til hjemtagelse af resultattilskud. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af refusionsskemaet vedrørende Integrationslovens bestemmelser for regnskabsåret 2011 er vi af den opfattelse, at dette er udarbejdet fuldt ud i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster, registreringer i forhold til deltagelse i programaktiviteter mv. samt gældende refusionsregler for området. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af korrekt hjemtagelse af statsrefusion og tilskud. Det endelige refusionsskema vedrørende statsrefusion og tilskud på integrationsområdet er påtegnet uden forbehold. 4.6 Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176 Kommunens opgørelse over statsrefusion af særligt dyre enkeltsager efter Servicelovens 176 udviser en samlet refusion på DKK Vi har gennemgået grundlaget for refusionsopgørelsen, hvorunder vi har foretaget stikprøvevis kontrol af 20 bevillingssager. Vi har endvidere vurderet, om der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange, der kan medvirke til at sikre et korrekt grundlag for opgørelsen af statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter Servicelovens 176. På baggrund af de samlede resultater af vores gennemgang af statsrefusionsopgørelsen for særligt dyre enkeltsager for regnskabsåret 2011, samt vores overordnede vurdering af de etablerede forretningsgange er det vores opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af korrekt hjemtagelse af statsrefusion. Det er ligeledes vores opfattelse, at statsrefusionsopgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende refusionsregler for området. Det endelige refusionsskema vedrørende særligt dyre enkeltsager er påtegnet uden forbehold. 4.7 Systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer I forbindelse med vores afsluttende regnskabsanalytiske gennemgang har vi påset, om der foreligger afstemninger mellem de udbetalte beløb fra it-systemerne i 2011, økonomisystemet og indberetninger til SKAT. PwC 8

11 Det er vores vurdering, at der som helhed foreligger tilfredsstillende afstemninger af ydelsessystemerne og tilhørende personregistranter til bogføringen, ligesom der som helhed foreligger tilfredsstillende afstemninger i forhold til indberetninger til SKAT af A-indkomst, A-skat, AM-bidrag og ATP. 4.8 Statusafstemninger I forbindelse med vores afsluttende regnskabsanalytiske gennemgang har vi stikprøvevis påset, at statuskonti med tilknytning til de social- og beskæftigelsesmæssige områder foreligger afstemt. Der foreligger et velgennemarbejdet materiale med specifikationer af alle væsentlige statuskonti pr. ultimo Det er derfor vores vurdering, at dette område som helhed varetages tilfredsstillende. 4.9 Revision af bevillingssager Vi har tilrettelagt revisionen af bevillingssager efter bestemmelserne i ressortministeriernes revisionsbekendtgørelser og har i den forbindelse aflagt besøg i de enkelte afdelinger i kommunen i regnskabsåret Formålet med revisionsbesøgene i afdelingerne har været at vurdere, hvorvidt der i kommunen er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet for Vi har ved besøgene stikprøvevis efterprøvet, om forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. I tilknytning hertil har vi vurderet, om der ved sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyndigheder og ankeinstanser. Der er således tale om en såvel juridisk kritisk som en økonomisk kritisk gennemgang af områderne (forvaltningsrevision). Revisionen af bevillingssager inden for de nævnte hovedområder er foretaget stikprøvevis med udgangspunkt i, at der skal sikres en relevant repræsentativitet. Stikprøverne er udvalgt ud fra en kombination, baseret på konkrete og generelle erfaringer med fejlrisiko, inden for de enkelte hovedområder samt ud fra et væsentlighedskriterium, hvor der indgår forhold af økonomisk, sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter. Vi har derudover ved udvælgelsen af stikprøverne særligt vægtet nyetablerede bevillingssager på hovedområder, hvor der er adgang til at udøve et skøn. Endelig har vi stikprøvevis efterprøvet, om man ved etablering af nye bevillingssager og ved den løbende lovpligtige opfølgning har udnyttet de tilgængelige muligheder for at foretage elektronisk kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, herunder om der i fornødent omfang sker sammenholdelse af oplysningerne fra forskellige registre for at sikre, at der ikke udbetales uforenelige eller uberettigede ydelser. På baggrund af de samlede resultater af vores revision af de områder, som er omfattet af statsrefusion og tilskud, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration som helhed varetages på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Det er samtidig vores vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. Vores revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. PwC 9

12 Redegørelse til ressortministerierne af omfang samt resultater af revisionen af bevillingssager 5. Beskæftigelsesministeriets ressortområder 5.1 Vurdering af interne forretningsgange og ledelses- og kvalitetstilsyn inden for beskæftigelsesområdet Vi har som led i revisionen af Roskilde Kommunes regnskaber for 2011 vurderet, om det internt beskrevne grundlag for sagsadministrationen er dækkende og hensigtsmæssigt, samt om det efterleves. Vi har i forbindelse med vores sagsrevision vurderet og efterprøvet væsentlige forretningsgange. Endelig har vi som led i revisionen vurderet, om der er etableret et hensigtsmæssigt og betryggende internt ledelses- og kvalitetstilsyn. På grundlag af resultaterne af den samlede gennemgang er det vores vurdering, at der som helhed er etableret et godt administrationsgrundlag, herunder at der som helhed er tilrettelagt et tilfredsstillende og hensigtsmæssigt internt ledelses- og kvalitetstilsyn for beskæftigelsesområdet. Det er ligeledes vores opfattelse, at de fastlagte retningslinjer som helhed efterleves. 5.2 Kontanthjælp, starthjælp og aktivering efter aktivloven og beskæftigelsesloven Kontanthjælp mv. til modtagere under 30 år Vi har foretaget revision af 8 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på grundlag af sagsliste i KMD Opera. Vi har konstateret fejl i 1 af de 8 bevillingssager, som kan henføres til, at der ikke var udarbejdet jobplan for et aktivt tilbud. Der er efterfølgende rettet op på fejlen. Fejlen har ikke haft refusionsmæssig Kontanthjælp mv. til modtagere over 30 år Vi har foretaget revision af 8 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Aktivlovens og Beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på grundlag af sagsliste i KMD Opera. Vi har konstateret fejl i 5 af de 8 gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til nedenstående fejltyper: I 1 bevillingssag er der ikke foretaget vurdering af behovet for læse-/skrivetest ved første jobsamtale. Fejlen har ikke udbetalings eller refusionsmæssig I 3 bevillingssager er der ved ansøgers sygdom ikke taget stilling til, hvorvidt der skulle udarbejdes sygeopfølgningsplaner efter Aktivlovens 12 b. Fejlene har refusionsmæssig I 1 bevillingssag var journalføringen så mangelfuld, at der var tvivl om grundlaget for den bevilgede virksomhedspraktik af længere varighed end sædvanligt for målgruppen, jf. Beskæftigelseslovens Ansættelse med løntilskud efter LAB kapitel 12 Vi har foretaget revision af 3 bevillingssager, hvori ansøger er ansat i job med løntilskud efter Beskæftigelseslovens kapitel 12. PwC 10

13 Vi har konstateret fejl i 2 af de 3 gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til, at der ikke ses at være udarbejdet eller opdateret jobplan i forbindelse med løntilskudsansættelsen. Fejlene har i de konkrete sager ikke haft udbetalings eller refusionsmæssig. SAMLET KONKLUSION FOR KONTANTHJÆLPSOMRÅDET, HVOR SAGERNE ADMINISTRERES I SÅVEL JOBCENTER SOM YDELSESCENTER Der er konstateret fejl i knap halvdelen af de gennemgåede bevillingssager med relation til sagsbehandlingen i Jobcenteret. Som det fremgår, er der hovedsageligt tale om enkeltstående fejl og dermed ikke fejl af systematisk karakter, og det er vores vurdering, at størstedelen af sagsadministrationen i enkeltsagerne er udført korrekt. Vi har fået oplyst, at der er iværksat nye procedurer i forhold til sygeopfølgningsplaner, og at vejledningsblad for området er revideret. Herudover er det oplyst, at der er et styrket ledelsesmæssigt fokus på området. Selvom de mangelfulde jobplaner i de gennemgåede sager ikke umiddelbart har haft udbetalings eller refusionsmæssig, anbefaler vi endvidere et øget fokus på, at jobplaner altid udarbejdes og underskrives af såvel ansøger som jobcenter forud for iværksættelse eller forlængelse af aktivitet. En jobplan er en garanti forskrift, og i visse tilfælde kan en manglende jobplan have for refusionen. På grundlag af de samlede resultater af gennemgangen er det vores opfattelse, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende regelsæt. 5.3 Revalidering og forrevalidering, samt tilbud og særlig støtte i forbindelse hermed efter aktivloven og beskæftigelsesloven Vi har foretaget revision af 6 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Aktivlovens og Beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på grundlag af sagsliste i KMD Opera. Vi har konstateret fejl i 2 af de 6 gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til nedenstående fejltyper: Der er i 1 bevillingssag konstateret manglende opdatering af ressourceprofilen i forbindelse med, at ansøger er fundet omfattet af målgruppen for revalidering. Kommunen har foretaget refusionsmæssig berigtigelse, hvorfor fejlen ikke har refusionsmæssig Der er i 1 bevillingssag konstateret manglende opdatering af jobplanen, mens ansøger har modtaget kontanthjælp under forrevalidering. Fejlen er nu rettet og har ikke haft refusionsmæssig På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores opfattelse, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og betryggende samt i overensstemmelse med gældende regelsæt. 5.4 Sygedagpengeområdet Dagpenge ved sygdom med en varighed under 52 uger Vi har foretaget revision af 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Sygedagpengelovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt ud fra uddata fra sygedagpengesystemet. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager Dagpenge ved sygdom og fødsel med en varighed over 52 uger Vi har foretaget revision af 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Sygedagpengelovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt ud fra uddata fra sygedagpengesystemet. PwC 11

14 Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager. SAMLET KONKLUSION FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET På grundlag af de samlede resultater af gennemgangen er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og betryggende samt i overensstemmelse med gældende regelsæt. 5.5 Fleksjob efter beskæftigelseslovens kapitel 13 mv. Vi har foretaget revision af 8 bevillingssager, hvori der er foretaget visitation til fleksjob i Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af liste udleveret fra kommunen over tilkendte fleksjob i Vi har konstateret fejl i 1 af de 8 gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til, at der ikke blev bevilget ledighedsydelse straks ved visitationen til fleksjob, men at udbetalingen af sygedagpenge i stedet fortsatte. Fejlen har haft udbetalings og refusionsmæssig. På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og betryggende samt i overensstemmelse med gældende regelsæt. 5.6 Ledighedsydelse og særlig ydelse til fleksjobvisiterede efter aktivlovens kapitel 7 Vi har foretaget revision af 8 bevillingssager, hvori der er udbetalt ledighedsydelse i Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af liste udleveret fra kommunen over modtagere af ledighedsydelse. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager. På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og betryggende samt i overensstemmelse med gældende regelsæt. 5.7 Arbejdsløshedsdagpenge mv. til forsikrede ledige Vi har foretaget revision af 7 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt på grundlag af aktuel sagsliste i KMD Opera. Vi har konstateret fejl i 2 af de 7 gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til nedenstående fejltyper: I 1 bevillingssag er den første jobsamtale i jobcenteret ikke afholdt rettidigt. Fejlen har ikke umiddelbart haft for den kommunale medfinansiering I 1 bevillingssag, hvor ansøger er under 30 år, er det lovpligtige 26-ugers forløb for unge under 30 år ikke planlagt på forhånd. Fejlen kan have for den kommunale medfinansiering I 1 bevillingssag er den udarbejdede jobplan meget sparsom i ordlyden, og den synes ikke at foreligge i underskrevet eksemplar. Fejlen har ikke umiddelbart haft for den kommunale medfinansiering. På grundlag af de samlede resultater af gennemgangen er det vores opfattelse, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og betryggende samt i overensstemmelse med gældende regelsæt. PwC 12

15 5.8 Hjælpemidler mv. efter beskæftigelseslovens 74 og Vi har foretaget revision af 3 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt fra sager vedrørende kontanthjælp og revalidering. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager, hvorfor det er vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og betryggende samt i overensstemmelse med gældende regelsæt. 5.9 Mentor efter beskæftigelseslovens Vi har foretaget revision af 3 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt fra sager vedrørende kontanthjælp og revalidering. Vi har ikke konstateret egentlige fejl, selvom journalføringen har været mangelfuld i forhold til at begrunde mentorstøtten samt at skrive bevillingen. Vi har fået oplyst, at der fremadrettet vil være større fokus på at udarbejde begrundede bevillinger for mentorstøtten. På grundlag af de samlede resultater af gennemgangen er det vores opfattelse, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og betryggende samt i overensstemmelse med gældende regelsæt Introduktionsydelse, tilbud, tilskud og hjælp i særlige tilfælde Vi har foretaget revision af 6 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Integrationslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt på grundlag af bevillinger i KMD Aktiv. Vi har konstateret fejl i 3 af de 6 gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til, at det ikke fremgår af sagerne, at der er taget stilling til uddannelsespålæg efter Integrationslovens 16 a. Fejlene har i de konkrete sager ikke haft udbetalings - eller refusionsmæssig. Vi har fået oplyst, at der er foretaget vurdering af behov for uddannelsespålæg, men at dette ikke fremgår af journalen, hvilket fremover vil fremgå. På grundlag af de samlede resultater af gennemgangen er det vores opfattelse, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og betryggende samt i overensstemmelse med gældende regelsæt Temarevision 2011 Fleksydelsesordningen Administrationen af fleksydelsesordningen blev overført fra staten til kommunerne den 1. januar 2007, jf. lov nr. 565 af 9. juni Det er af Pensionsstyrelsen vurderet, at det er hensigtsmæssigt at foretage en revision af kommunens administration af ordningen. Temarevisionen har til formål at undersøge, om kommunerne administrerer fleksydelsesordningen på betryggende vis og i overensstemmelse med reglerne. Udfaldet af temarevisionen skal vise, om der er behov for særlige informationer eller andre indsatser for at sikre, at fleksydelsesordningen bliver administreret i overensstemmelse med reglerne. Der er fra Pensionsstyrelsen fastsat 6 fokuspunkter, med angivelse af konkrete spørgsmål, som er anvendt til afdækning af de enkelte kommuners administration af ordningen. Herudover er der i et særskilt punkt 7 ønsket oplysninger om konkrete sagstyper indenfor fleksydelsesordningen. Der er gennemgået i alt 30 bevillingssager, fordelt på 3 kategorier, og vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager. For nogle af de beskrevne sagstyper har kommunen ikke haft sager. PwC 13

16 På grundlag af de samlede resultater af gennemgangen er det vores vurdering, at der er tilrettelagt gode og hensigtsmæssige procedurer for området, samt at disse efterleves. Den mere detaljerede beskrivelse af denne temarevision fremgår af vedlagte Bilag Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret Beskæftigelsesministeriets ressortområder Vi har modtaget Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Roskilde Kommune, dateret 29. marts Ministeriet anmoder om redegørelse for følgende forhold: Særlig gennemgang af fleksjobområdet Der er foretaget de fornødne berigtigelser Opfølgning på Fokusrevision 2010 kontant- og starthjælpsområdet Vi har modtaget Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse af 18. oktober 2011, om Opfølgning på fokusrevision 2010 Kontant- og starthjælpsområdet. Ministeriet har anmodet kommunen om at gennemgå samtlige kontant- og starthjælpssager, hvor der ikke er givet tilbud til tiden for at sikre, at der er konteret korrekt i sagerne. Alternativt kan berigtigelsen ske ved, at kommunen foretager en skønsmæssig beregning af, hvor meget statens refusion bliver ændret, hvis reglerne var blevet fulgt. Berigtigelsen er omfattet af revisors kontrol. Kommunen har foretaget en gennemgang på 5% af de sager, hvor der ikke har været givet tilbud til tiden, eller tilbuddet ikke har haft rette omfang. Resultatet herfra er anvendt til en forholdsmæssig beregning af refusionen for alle sager hvor der ikke er givet tilbud til tiden. Det beregnede beløb er medtaget som berigtigelser i restrefusionsopgørelsen for Vi har kontrolleret refusionsopgørelsen, og stikprøvevis efterprøvet grundlaget for denne, herunder også for de opgjorte berigtigelser. Der er efter vores opfattelse foretaget fornødne refusionsmæssige berigtigelser. PwC 14

17 6. Social- og Integrationsministeriets ressortområder 6.1 Administrationsgrundlag samt kvalitets- og ledelsestilsyn for Social og Sundhed Vi har som led i revisionen af Roskilde Kommunes regnskab for 2011 vurderet, om det internt beskrevne grundlag for sagsadministrationen er dækkende og hensigtsmæssigt, samt om det efterleves. Vi har i forbindelse med vores sagsrevision vurderet og efterprøvet væsentlige forretningsgange. Endelig har vi som led i revisionen vurderet, om der er etableret et hensigtsmæssigt og betryggende internt ledelses- og kvalitetstilsyn. Der foreligger et meget omfattende administrationsgrundlag, som dækker de væsentligste områder i Social og Sundhed. Der sker en løbende tilpasning af materialet, blandt andet i forbindelse med lovændringer, men også i forbindelse med forhold, som konstateres ved revisionsgennemgang og internt ledelsestilsyn. Der er det seneste år arbejdet med fastlæggelse af et overordnet regelsæt omkring kvalitets- og ledelsestilsyn i Social og Sundhed, hvor man tager stilling til væsentlighed og risiko i forbindelse med det mere detaljerede ledelsestilsyn i de enkelte afdelinger. Der foreligger nu detaljerede beskrivelser af ledelsestilsynet i de enkelte afdelinger. Heri er der blandt andet fastlagt tematiserede ledelsestilsyn på enkeltsager, for de områder, hvor man er bekendt med, at der er udfordringer i forhold til sagsadministrationen. Der er gennemført tematiseret ledelsestilsyn i Social og Sundhed i maj 2012, som vi stikprøvevis har efterprøvet. Vi er enige i de konstaterede forhold. På grundlag af resultaterne af den samlede gennemgang er det vores vurdering, at der er etableret et godt administrationsgrundlag for de væsentligste områder i Social og Sundhed, samt at dette som helhed efterleves. Det er ligeledes vores vurdering, at der er tilrettelagt et tilfredsstillende og hensigtsmæssigt internt ledelses- og kvalitetstilsyn i Social og Sundhed, samt at dette som helhed efterleves. 6.2 Merudgifter efter servicelovens 41 Vi har gennemgået i alt 13 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter servicelovens 41 til dækning af merudgifter. De 6 af sagerne er udvalgt tilfældigt på grundlag af kommunens bogføring for De øvrige 7 sager er udvalgt på grundlag af aktuelle sagslister, hvor der i perioden marts og april 2012 er foretaget revurdering af løbende ydelser, eller bevilget nye ydelser. Vi konstaterede fejl i 5 af de 6 første gennemgåede bevillingssager. Alle sager er efterfølgende revurderede og a jourførte, hvorfor vi vurderer, at disse sager er uden fejl. Der har siden august 2011 været iværksat mange aktiviteter med henblik på at forbedre sagsadministrationen på området. Der er udarbejdet en handleplan for det fremtidige arbejde med sager, hvor der søges om støtte efter servicelovens 41 og 42. Der er endvidere ibrugtaget et støtteværktøj afgørelsesskabelonen, som skal anvendes i alle sager med ansøgninger efter servicelovens 41 og 42, således at der sikres et godt fagligt og dokumenteret grundlag for alle bevillinger. Det forventes, at anvendelsen af afgørelsesskabelonen er fuldt ud implementeret ultimo juni PwC 15

18 På grundlag af foranstående har vi efter aftale, foretaget yderligere revision af området, hvorunder vi har påset de foretagne revurderinger og ajourføringer mv. Med henblik på at efterprøve kvaliteten og effekten af de iværksatte tiltag har vi endvidere foretaget gennemgang af yderligere 7 bevillingssager. Vi har konstateret fejl i 1 af de 7 ekstra gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til, at de bevilgede merudgifter til handicaphjælper ikke er medtaget i forbindelse med revurderingen af de samlede årlige merudgifter. Fejlen har ikke haft udbetalings- og refusionsmæssig at der ikke ses faglige vurderinger af den bevilgede støtte til aflastning, herunder mangler beskrivelse af sammenhængen mellem aflastningstimer og forældrenes tabte arbejdsfortjeneste. Fejlen kan have haft udbetalings- og refusionsmæssig Der ses væsentlige forbedringer i forhold til tidligere, herunder er der i flere sager rigtig gode faglige begrundelser, både i forhold til målgruppe og de enkelte merudgifter. Dette kan i høj grad tilskrives arbejdet med afgørelsesskabelonen, som vi vurderer til at være et rigtig godt støtteværktøj. Udover det fastlagte ledelsestilsyn vil der fortsat være et skærpet ledelsesmæssigt fokus på at sikre, at alle sager administreres efter gældende regelsæt, herunder fokus på, at afgørelsesskabelonen anvendes i alle nye sager, samt ved revurdering af løbende sager. På grundlag af de samlede resultater af gennemgangen af området er det vores vurdering, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt. 6.3 Tabt arbejdsfortjeneste og supplerende ydelse efter servicelovens 42 og 43 Vi har gennemgået i alt 10 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter servicelovens 42 til tabt arbejdsfortjeneste. De 7 af sagerne er udvalgt tilfældigt på grundlag af kommunens bogføring for De øvrige 3 sager er udvalgt på grundlag af aktuelle sagslister, hvor der i perioden marts og april 2012 er foretaget revurdering af løbende ydelser, eller bevilget nye ydelser. Vi konstaterede fejl i alle de 7 første gennemgåede bevillingssager. Alle sager er efterfølgende revurderede og ajourførte, hvorfor vi vurderer, at disse sager er uden fejl. Herudover konstaterede vi i 3 af de gennemgåede bevillingssager, at der i forbindelse med udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste er bogført udgifter til AER som svarer til DKK 200,81 pr. måned for tabt arbejdsfortjeneste på fuld tid. Kommunen er for denne ydelse fritaget for at indbetale bidrag til AER ordningen. Fejlene er systematiske og har haft refusionsmæssig. Ansvaret for administrationen af AERbidrag ligger i kommunens HR-afdeling. Der arbejdes pt. på opgørelse af det for meget bogførte, som er opgjort til ca. DKK Der vil blive foretaget refusionsmæssig berigtigelse i restrefusionsopgørelsen for Der her siden august 2011, været iværksat mange aktiviteter med henblik på at forbedre sagsadministrationen på området. Der er udarbejdet en handleplan for det fremtidige arbejde med sager, hvor der søges om støtte efter servicelovens 41 og 42. Der er endvidere ibrugtaget et støtteværktøj afgørelsesskabelonen, som skal anvendes i alle sager med ansøgninger efter servicelovens 41 og 42, således at der sikres et godt fagligt og dokumenteret grundlag for alle bevillinger. Det forventes, at anvendelsen af afgørelsesskabelonen er fuldt ud implementeret ultimo juni PwC 16

19 På grundlag af foranstående har vi efter aftale, foretaget yderligere revision af området, hvorunder vi har påset de foretagne revurderinger og ajourføringer mv. Med henblik på at efterprøve kvaliteten og effekten af de iværksatte tiltag har vi endvidere foretaget gennemgang af yderligere 3 bevillingssager. Vi har konstateret fejl i 1 af de 3 gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til, at der ikke ses faglige vurderinger af sammenhængen mellem den bevilgede støtte til tabt arbejdsfortjeneste, og den bevilgede støtte til aflastning i form af handicaphjælper. (Samme sag som under 41). Fejlen kan have haft udbetalings- og refusionsmæssig. Der ses væsentlige forbedringer i forhold til tidligere, herunder er der i flere sager rigtig gode faglige begrundelser. Dette kan i høj grad tilskrives arbejdet med afgørelsesskabelonen, som vi vurderer til at være et rigtig godt støtteværktøj. Udover det fastlagte ledelsestilsyn vil der fortsat være et skærpet ledelsesmæssigt fokus på at sikre, at alle sager administreres efter gældende regelsæt, herunder fokus på, at afgørelsesskabelonen anvendes i alle nye sager, samt ved revurdering af løbende sager. På grundlag af de samlede resultater af gennemgangen af området er det vores vurdering, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt. 6.4 Dækning af nødvendige merudgifter efter servicelovens 100 Vi har udvalgt 6 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter servicelovens 100 til merudgiftsydelser. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt, med udgangspunkt i kommunens bogføring. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager, hvorfor det er vores vurdering, at området har været administreret hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt. 6.5 Områder med statsrefusion efter servicelovens Særligt dyre enkeltsager Forebyggende og anbringende foranstaltninger, jf. servicelovens 52, stk. 3 5, herunder til flygtninge, samt Advokatbistand mv. efter servicelovens 72 Vi har udvalgt 6 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter servicelovens 52, stk. 3 5 til forebyggende og anbringende foranstaltninger. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt, på grundlag af kommunens bogføring. Vi har konstateret fejl i 2 af de gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til nedenstående fejltyper: At der i 1 bevillingssag ikke er dokumentation for gennemført børnesamtale, eller redegørelse for hvorfor denne er fravalgt. Vi har efterfølgende modtaget redegørelse for, hvorfor børnesamtalen er fravalgt. Fejlen er af formel karakter At journalføringen i 1 bevillingssag er mangelfuld. Fejlen er af formel karakter På baggrund af de samlede resultater af vores gennemgang er det vores vurdering, at området som helhed har været administreret hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt Socialpædagogisk støtte mv. efter servicelovens 85 Vi har udvalgt 2 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter servicelovens 85 til socialpædagogisk støtte mv. Udvælgelsen er foretaget på grundlag af sagsgennemgangen af øvrige områder indenfor det specialiserede sociale område for voksne. PwC 17

20 Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager, hvorfor det er vores vurdering, at området administreres hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vi har udvalgt 2 ud af 6 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Servicelovens 96 til Borgerstyret personlig assistance BPA - efter servicelovens 96. De udvalgte sager udgør mere end 50 % af udgifterne til støtte efter 96 i Udvælgelsen er foretaget tilfældigt, på grundlag af kommunens bogføring. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager, hvorfor det er vores vurdering, at området administreres hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt. 6.6 Ophold på krisecenter efter servicelovens 109 Vi har udvalgt 2 ud af 17 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Servicelovens 109 til Krisecenter. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt, med udgangspunkt i kommunens bogføring af udgifter på dette område. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager, hvorfor det er vores vurdering, at området administreres hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt. 6.7 Ophold på forsorgshjem efter servicelovens 110 Vi har udvalgt 2 ud af 23 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Servicelovens 110 til Forsorgshjem. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt, med udgangspunkt i kommunens bogføring af udgifter på dette område. Vi har konstateret fejl i begge de gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til mangelfuld journalføring, hvilket er medvirkende årsag til, at det ikke fremgår klart af sagerne, hvornår ansøgerne har opholdt sig på forsorgshjem. Vi anbefaler derfor, at der foretages mere præcise notater om de perioder, hvor ansøger opholder sig på forsorgshjem. Vi har fået oplyst, at der er fremsendt skrivelser til alle forsorgshjem med anmodning om besked til Roskilde Kommune indenfor 3 dage efter, at en borger er blevet indskrevet på forsorgshjem, samt at dette allerede har haft god effekt. Endvidere har vi fået oplyst, at der er iværksat procedurer til sikring af, at der løbende sker journalføring i sagerne, således at kommunen efterlever deres notatpligt. Vi anbefaler ligeledes, at der sættes fokus på de konstaterede forhold i forbindelse med det interne kvalitets- og ledelsestilsyn. På grundlag af de samlede resultater af vores revision er det vores vurdering, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt, idet de væsentligste forhold i sagerne er i orden. 6.8 Hjælp i særlige tilfælde efter aktivlovens kapitel Kontanthjælp til modtagere uden ret til pension, jf. Aktivlovens 27 Vi har foretaget revision af 2 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter aktivlovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt ud fra bevillinger i KMD Aktiv, og vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager. PwC 18

21 6.8.2 Særlig støtte efter aktivlovens 34 Vi har foretaget revision af 3 bevillingssager, hvori der er bevilget særlig støtte efter aktivlovens 34. Sagerne er udvalgt ud fra kontanthjælps og revalideringssager, der er gennemgået i anden forbindelse, og vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager Enkeltydelser efter aktivlovens 81 Vi har foretaget revision af 3 bevillingssager, hvori der er bevilget enkeltydelser efter aktivlovens 81. Sagerne er udvalgt på baggrund af bevillinger i KMD Aktiv, og vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager Sygebehandling efter aktivlovens 82 Vi har foretaget revision af 3 bevillingssager, hvori der er bevilget hjælp til sygebehandling efter aktivlovens 82. Sagerne er udvalgt på baggrund af bevillinger i KMD Aktiv, og vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager Samværsudgifter mv. efter aktivlovens 83 Vi har foretaget revision af 2 bevillingssager, hvori der er bevilget hjælp til samværsudgifter m.v. efter aktivlovens 83. Sagerne er udvalgt på baggrund af bevillinger i KMD Aktiv, og vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager Efterlevelseshjælp efter Aktivlovens 85a Vi har foretaget revision af 2 bevillingssager, hvori der er bevilget efterlevelseshjælp efter aktivlovens 85a. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af kommunens bogføring, og vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager. SAMLET KONKLUSION FOR HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE M.V. EFTER AKTIVLOVENS BESTEMMELSER På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores opfattelse, at områderne administreres hensigtsmæssigt og betryggende samt i overensstemmelse med gældende regelsæt. 6.9 Førtidspension og personlige tillæg til folke- og førtidspensionister mv Førtidspension mv. Vi har foretaget revision af 6 bevillingssager, hvori der er bevilget førtidspension efter pensionslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt ud fra liste over tilgang af førtidspensionister 2011 udleveret af kommunen. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager, hvorfor det er vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og betryggende samt i overensstemmelse med gældende regelsæt Personlige tillæg m.v. til folke- og førtidspensionister Vi har udvalgt 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter pensionslovens (kun vedr. folkepensionister) 14, stk. 1 og 2 og 14a, samt lov om førtidspension for bevillinger tilkendt før 1. januar , stk. 1 og 2 og 18. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt ud fra lister udleveret af kommunen. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager, hvorfor det er vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt. PwC 19

22 6.9.3 Delpension Vi har udvalgt 3 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Lov om Delpension. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt ud fra KMD Aktiv. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager, hvorfor det er vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt Repatrieringsstøtte mv. Vi har foretaget revision af 3 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter repatrieringslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i KMD Aktiv. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager, hvorfor det er vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og betryggende samt i overensstemmelse med gældende regelsæt Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret Social- og Integrationsministeriets ressortområder Vi har modtaget Social- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse vedrørende Roskilde Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2010, dateret 30. marts Ministeriet anmoder revisor om opfølgning på følgende forhold: Ledelsestilsyn vedr. SEL 100, 109 og 110 Der henvises til foranstående afsnit 6.1 Administrationsgrundlag samt kvalitets- og ledelsestilsyn for Social og Sundhed. Forholdet vurderes herefter som værende afsluttet. SEL 41 Merudgifter til børn Der er foretaget revurdering af den ene sag, hvorom der var skrevet bemærkning. Herudover kan henvises til resultaterne af revisionen for 2011, som fremgår af foranstående afsnit 6.2 Merudgifter efter servicelovens 41. Forholdet vurderes herefter som værende afsluttet. SEL 176 Særligt dyre enkeltsager Vi kan henvise til den af kommunen udarbejdede redegørelse for forholdet, dateret 16. maj Det er i øvrigt vores vurdering, at der er tilrettelagt gode og hensigtsmæssige procedurer for hjemtagelse af statsrefusion efter ordningen for særligt dyre enkeltsager. Forholdet vurderes herefter som afsluttet. Generelle IT-kontroller Der henvises til afsnittet om Generelle IT-kontroller i hovedberetningen. PwC 20

23 7. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ressortområder 7.1 Byfornyelse og udvikling af byer Vi har foretaget en gennemgang af byfornyelsesområdet i kommunen. Byfornyelsesområdet omfatter følgende: Lov om byfornyelse herunder områderne: Helhedsorienteret byfornyelse, Bygningsfornyelse, Aftalt boligforbedring og Bygningsforbedringsudvalg Lov om byfornyelse og udvikling af byer herunder områderne: Områdefornyelse og Bygningsfornyelse Revisionen er udført i overensstemmelse med de bekendtgørelser, der er relevante for de enkelte beslutningstyper, herunder: Bekendtgørelse nr. 352 af 24. april 2006 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer Bekendtgørelse nr. 579 af 20. juni 2008 om statsrefusion af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I forbindelse med den foretagne revision er det bl.a. efterprøvet, at de af kommunalbestyrelsen trufne beslutninger er i overensstemmelse med gældende love om byfornyelse. Det er påset, at der er taget økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af byggeregnskaberne og de kommunale udgifter. Det er tillige påset, at udgifter og indtægter har hjemmel i de af kommunalbestyrelsen vedtagne bevillinger. Om afvigelser mellem regnskab og budget henvises til de af kommunen udarbejdede bemærkninger til regnskaberne. Den talmæssige korrekthed og sammenhæng mellem regnskaberne/opgørelserne og de enkelte poster er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale. Revisionen er foretaget ved stikprøver i det omfang, det er skønnet forsvarligt, og gældende forskrifter ikke har været til hinder herfor. 7.2 Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ressortområder Vi har modtaget Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters decisionsskrivelse vedrørende Roskilde Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2010, dateret 29. marts Der har ikke været revisionsbemærkninger på ministeriets ressortområder for 2010, hvorfor der ikke er forhold, som kræver opfølgning i denne beretning. PwC 21

24 8. Skatteministeriets områder 8.1 Børnefamilieydelser efter Børnefamilieydelsesloven Vi har ikke for 2011 foretaget gennemgang af bevillingssager på dette område. Grundlaget er, at vi på anden vis har tilvejebragt en begrundet overbevisning om, at sagsbehandlingen af bevillingsområdet varetages hensigtsmæssigt og betryggende. Herunder er der ikke de foregående år konstateret fejl i sagsadministrationen. PwC 22

Ballerup Kommune 2015

Ballerup Kommune 2015 Ballerup Kommune 2015 Center for Børn og Ungerådgivning Det specialiserede børneområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion

Læs mere

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret Faxe Kommune 2015 Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion eller tilskud fra

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revision af omrader med refusion staten tilskud fra Vi har i februar 2014 revisionsbes0g

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Københavns Kommune. 3. juni 2016

Københavns Kommune. 3. juni 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde Langeland Kommune Fredensvej 1 Rådhuset 5900 Rudkøbing Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Langeland Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 16. september

Læs mere

Glostrup Kommune 2015

Glostrup Kommune 2015 Glostrup Kommune 2015 Ledelsesnotat for Center for Social Service Visitationen og det øvrige specialiserede voksenområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 13. august 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 4 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2009 (side 1-34) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Efter gennemgangen er bevillingssagerne drøftet med sagsbehandlerne.

Efter gennemgangen er bevillingssagerne drøftet med sagsbehandlerne. Sygedagpenge med en varighed på mere end 52 uger Formål og omfang På baggrund af de konstaterede fejl ved revisionsgennemgangen for 2009 har Furesø Kommune anmodet om en ekstra gennemgang af 15 sygedagpengesager

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Glostrup Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Glostrup Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Glostrup Kommune CVR-nr. 65 12 01 19 15. august 2014 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne

Læs mere

Roskilde Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10.

Roskilde Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 10. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser 2. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet 2.1 Generelle bemærkninger Revisionen har ikke givet anledning til generelle

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Horsens Kommune CVR-nr. 29 18 98 89 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side 392-401) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side 392-401) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive LEMVIG KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 392-401) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fredericia Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Halsnæs Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. juni 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Halsnæs Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. juni 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Halsnæs Kommune CVR-nr. 29 18 84 16 18. juni 2014 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. juni 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2 Brønderslev Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Rødovre Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Rødovre Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Rødovre Kommune CVR-nr. 65 30 73 16 15. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Faxe Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 CVR-nr. 29 18 94 20 Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale,

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side 449 487) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side 449 487) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C SKANDERBORG KOMMUNE Beretning nr. 17 (side 449 487) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Egedal Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Egedal Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015 Egedal Kommune CVR-nr. 29 18 83 86 12. maj 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Århus Kommune. Beretning nr. 2

Århus Kommune. Beretning nr. 2 Århus Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2004 e 1 Til Århus Byråd Den 15. august 2005 har vi afsluttet revisionen

Læs mere

Hørsholm Kommune. Bilag 1 til beretning af 10. august 2011

Hørsholm Kommune. Bilag 1 til beretning af 10. august 2011 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Det Sociale

Læs mere

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2 Norddjurs Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter Faxe Kommune 2016 Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Langeland Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 20. april 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Langeland Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 20. april 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Langeland Kommune CVR-nr. 29 18 89 55 20. april 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 20. april 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune Allerød Kommune Byrådet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Landemærket 11 DK-1119 København K Tlf. +45 38 10 60 11 Fax +45 33 91 56 54 adir@adir.dk www.penst.dk www.adir.dk Decisionsskrivelse vedrørende beretning

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger med refusion eller tilskud

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget JAMMERBUGT KOMMUNE Fællesmøde Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget 24. september 2008 kl. 17:00 Mødelokale 2, Brovst Rådhus 1/7 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til temamøde

Læs mere

Hørsholm Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 1. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Hørsholm Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 1. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Hørsholm Kommune CVR-nr. 70 96 05 16 1. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 1. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 453-462) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 453-462) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 21 (side 453-462) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Glostrup Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 3. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Glostrup Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 3. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Glostrup Kommune CVR-nr. 65 12 01 19 3. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 3. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Halsnæs Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 29. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Halsnæs Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 29. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015 Halsnæs Kommune CVR-nr. 29 18 84 16 29. maj 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 29. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 29. august

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde HOLBÆK KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 561-606) Afsluttende Beretning BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Økonomiudvalget/ Kommunalbestyrelsen. Kommentarer til PWC s revisionsbemærkninger vedr. Egedal Kommunes regnskab for 2013.

Økonomiudvalget/ Kommunalbestyrelsen. Kommentarer til PWC s revisionsbemærkninger vedr. Egedal Kommunes regnskab for 2013. Økonomiudvalget/ Kommunalbestyrelsen Den 7/5 2014 Sagsnummer Sagsbehandler MSK/JRD/BF Kommentarer til PWC s revisionsbemærkninger vedr. Egedal Kommunes regnskab for 2013. Revisionen (PwC) har den 28. maj

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Glostrup Kommune. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 14. juni 2016 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Glostrup Kommune. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 14. juni 2016 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Glostrup Kommune CVR-nr. 65 12 01 19 14. juni 2016 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 14. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Langeland Kommune. CVR-nr maj 2016 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 2. maj 2016 vedrørende årsregnskabet 2015

Langeland Kommune. CVR-nr maj 2016 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 2. maj 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Langeland Kommune CVR-nr. 29 18 89 55 2. maj 2016 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 2. maj 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 koldingkr@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 378 417) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Horsens Kommune CVR-nr. 29 18 98 89 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Aalborg Kommune CVR-nr. 29 18 94 20 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Fredericia Kommune CVR-nr. 69 11 64 18 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Århus Kommune. Beretning nr. 5. om revisionen af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2005

Århus Kommune. Beretning nr. 5. om revisionen af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2005 w Århus Kommune Beretning nr. 5 om revisionen af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2005 Til Århus Byråd Den 15. august 2006 har vi afsluttet revisionen

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Københavns Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion. 6.

Københavns Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion. 6. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kl. 14.00 Mødet starter i Korsgade 22, 8500 Grenaa Kl. 15.00 Mødet fortsætter i mødelokale 2, rådhuset Dato: Mandag den 22. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut

Læs mere

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 23. maj 2017 vedrørende årsregnskabet 2016

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 23. maj 2017 vedrørende årsregnskabet 2016 Fredericia Kommune CVR-nr. 69 11 64 18 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 23. maj 2017 vedrørende årsregnskabet 2016 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Afsluttende revision af årsregnskabet 2016 Dato:

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (side 344-384) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (side 344-384) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SKANDERBORG KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 344-384) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

Revisionsregulativ for Jammerbugt Kommune

Revisionsregulativ for Jammerbugt Kommune for Den sagkyndige revision skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. s afskedigelse af revisionen kræver tilsynsmyndighedens samtykke, jr. 42 i lov om kommunernes

Læs mere