Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)"

Transkript

1 Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål. Klubbens navn er Sjælsø Skakklub. Dens hjemsted er Rudersdal kommune. Klubbens formål er at give en ramme, hvor klubbens medlemmer kan spille skak såvel på konkurrenceplan som på hyggeplan. Klubben er dannet ved en fusion af Rudersdal og Hørsholm skakklub, og det er klubbens mål at fremme skakspillets udbredelse, primært i Rudersdal og Hørsholm kommuner, samt til stadighed at forøge medlemmernes spillestyrke. Klubbens formål søges virkeliggjort gennem faste mødeaftener, samt gennem deltagelse i Dansk Skakunions holdturnering. Klubben tilstræber at have lokaler og aktiviteter både i Birkerød og i Hørsholm Klubben er tilsluttet Dansk Skak Union. 2 - Tilhørsforhold. 3 - Generalforsamling. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 3 ugers skriftlig varsel ved udsendelse af dagsorden til medlemmerne. Enhver generalforsamling foregår i klubbens lokaler på klubbens mødetidspunkt, med mindre andet er bydende nødvendigt. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Stemmeberettigede medlemmer er alle medlemmer af klubben. Forslag kræver simpelt flertal for at blive vedtaget på generalforsamlingen. Forslag til ændring af klubbens vedtægter kræver dog 2/3 flertal for at blive vedtaget på generalforsamling, og kan kun behandles på en generalforsamling, når de har været indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamling, og har været fordelt til medlemmerne sammen med indkaldelse.

2 Beslutningen om midlertidig eller endelig opløsning af klubben kræver mindst 2/3 flertal på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indgives skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen. Øvrige forslag, stillet på generalforsamlingen, er at betragte som input til bestyrelsens fremtidige arbejde, men kan ikke vedtages/forkastes ved afstemning på generalforsamlingen. Der tages referat på generalforsamlingen, og referatet lægges på klubbens hjemmeside senest 6 uger efter afholdelse af generalforsamlingen. 4 Dagsorden for Generalforsamlingen 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning (klubbens aktiviteter i perioden siden forrige ordinære generalforsamling samt bestyrelsens planer for den kommende sæson). 3. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Målsætning for den kommende sæson. (Oplæg fra bestyrelsen er basis for debatten) 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år, samt forelæggelse af budget 7. Valg af formand, kasserer og tre medlemmer til bestyrelsen, samt en eller flere bestyrelsessuppleanter. Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare. Formanden og kassereren skal dog være myndige samt være medlemmer af Dansk Skak Union gennem Sjælsø Skakklub. 8. Valg af revisor og en suppleant for denne 9. Samarbejdsaftale med andre klubber, såfremt en sådan foreligger 10. Eventuelt Bestyrelsen består af fem medlemmer. 5 - Bestyrelsen. På hver ordinær generalforsamling vælges formand og kasserer. Herudover vælges med virkning for et år 3 bestyrelsesmedlemmer samt en eller flere suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig ved valg af en næstformand og en sekretær. Bestyrelsen er over for generalforsamlingen ansvarlig for at lede foreningen. Sjælsø Skakklub forpligtes ved underskrift af 3 medlemmer af bestyrelsen, hvoriblandt formand eller kasserer. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, herunder tid og sted for dens møder. Referat af bestyrelsesmøderne lægges på klubbens hjemmeside, senest 4 uger efter mødets afholdelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dets medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved stemmeflerhed. Formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.

3 Udtræder et medlem af bestyrelsen, supplerer denne sig selv med en af bestyrelsessuppleanterne. Er dette ikke muligt, supplerer den sig med et medlem af klubben. Træder formanden eller kassereren tilbage, konstituerer bestyrelsen en ny formand eller kasserer. Kravene defineret i 4 punkt 6 skal overholdes. 6 - Økonomi. Den ordinære generalforsamling vedtager hvert år de økonomiske rammer for det pågældende kalenderår. Den daglige administration af klubbens økonomi varetages af kassereren. Kassereren opkræver kontingent til klubben. Kassereren drager omsorg for, at klubbens interne regnskab til enhver tid er ført ájour. Kassereren udarbejder regnskab til den ordinære generalforsamling.

4 7 - Kontingent. Generalforsamlingen fastsætter klubbens kontinent og betalingsterminerne herfor. Overskrides betalingsterminerne, har kassereren pligt til at rykke vedkommende medlem for betaling. Bestyrelsen kan efter indstilling fra kassereren ekskludere medlemmer, der er i restance. Bestyrelsen afgør i det enkelte tilfælde, om vedkommende skal blacklistes hos Dansk Skak Union. Eksklusion kan ophæves af bestyrelsen, dersom det skyldige beløb betales til klubben. 8 - Regnskab. Skakklubbens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres før den ordinære generalforsamling af den på generalforsamlingen valgte revisor. Revisoren kan ikke være medlem af bestyrelsen. 9 Ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen kan med 3 ugers skriftlig varsel indkalde til ekstraordinær generalfor-samling med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal ligeledes ske når 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. 10 Hold og holdledere Forud for opstarten af en ny holdturnering fast-sættes en styrkeliste blandt klubbens medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger for hvert hold, der tilmeldes holdturneringen, en holdleder. Bestyrelsen fastsætter sammen med holdlederne, med styrkelisten som udgangspunkt, holdene, der deltager i holdturneringen Holdlederne har ansvaret for til hver kamp at sikre, at deltagere på holdet kan stille op, og at indkalde reserver, hvis der er afbud. Ved hjemmekampe skal holdlederen sikre, - at der er lokaler til rådighed - at der er adgang til lokalerne, - at der er en kampleder. Ved udekampe koordinerer holdlederne transporten.

5 11 Medlemskab Enhver skakinteresseret kan optages som medlem af klubben. Undtaget herfra er dog personer, der ekskluderet af klubben eller af Dansk Skak Union. Først når eksklusionen er ophævet, kan medlemskab opnås igen. Ind- og udmeldelse kan kun ske ved henvendelse til kassereren. Et medlem, der modarbejder klubben eller Dansk Skak Unions formål eller interesser, kan ekskluderes af generalforsamlingen. Eksklusionen sker for et fastsat tidsrum eller for bestandig Opløsning. Hvis klubben splittes i de oprindelige 2 klubber (Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub) overtager disse 2 klubber inventar, der oprindeligt har tilhørt klubberne. Aktiver i øvrigt deles ligeligt imellem klubberne. I tilfælde af klubbens opløsning uden videreførelse i de oprindelige klubber, deponeres dens midler og materiel hos Dansk Skak Union, medmindre generalforsamlingen træffer anden beslutning.

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere