Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1"

Transkript

1 Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 24. marts 2014 Journal nr.: Bestyrelsen, 33. møde Direkte nr.: Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Møde, nr. 33: Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Tid: Mandag den 24. marts 2014 Afbud fra: Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Medlemmer: Fra skolen: Finn Stengel Petersen, udpeget af Herning Byråd - formand Conny Jensen, udpeget af Regionsrådet, Region Midtjylland - næstformand Anne Lise Holst Jensen, udpeget af Holstebro Kommune Asbjørn Christensen, udpeget af bestyrelsen Anette Ørbæk Andersen, udpeget af bestyrelsen Jens Klaris, udpeget af FOA, Herning Paw Brodersen, udpeget af eleverne Louise Schack Hausted, udpeget af medarbejderne Karsten N. Andersen, udpeget af medarbejderne Britta Raaballe, direktør Rita Christensen, økonomi- og administrationschef Revisor, Niels Villadsen, deltager under pkt. 3. Referent: Pkt. 1: Heidi Mortensen fuldmægtig, adm. medarbejder Godkendelse af dagsorden Punkt 6, Orientering om lokale uddannelsesudvalg, udsættes til mødet den 28. april I stedet indsættes nyt pkt. 6: LUKKET PUNKT. Pkt. 2: Godkendelse og underskrift af referater. Referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2013, samt digital møde i perioden februar Referat fra møde 12. december 2013 samt digital møde blev godkendt. Pkt. 3: Godkendelse af årsregnskabet 2013 Bilag 1: Årsrapport 2013 Bilag 2: Intern årsregnskab Gullestrupvej Herning Tlf Fax

2 Bilag 3: Revisionsprotokollat 2013 Bilag 4: Kvalitet- og Tilsynsstyrelsens orienteringsbrev om regnskabsaflæggelsen 2012 og om særlige forhold vedrørende regnskabsåret Rita Christensen gennemgår intern årsrapport. Omsætningen på undervisningen er på kr.: 58,2 mio. Der har været ca. 5 ÅE mere end budgetteret, heraf 2,82 ÅE på AMU. I alt blev omsætningen på kr.: 77,9 mio. Der har været et mindre forbrug på øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse, end budgetteret. Dette skyldes bl.a. at planlagte investeringer til it i sengestuen, bibliotekssystem og it-skabe er udsat til Et mindre forbrug af udgifter til ledelse og administration, skyldes dels forskydning af konsulentydelse til 2014, samt at budgetteret tilkøb af ekstrahjælp i stedet blev realiseret som fleksjobansættelse. På bygningsområdet indgår afskrivninger på skolen nye om- og tilbygning fra og med 2. kvt Der er i 2013 forbrugt ekstra udgifter if med evt. voldgiftssag omkring vinduerne i den nye østfløj. Udgifter til bl.a. skiltning og udsmykning er udskudt til Det er under overvejelse om det fast forrentede lån skal opsiges. Der har været en forrentning på værdipapirerne på 8,5% siden okt Overskuddet ender på kr.: 10 mio., kr.: 3 mio. mere end budgetteret. Der suppleres med, at også lockouten, i april 2013, har påvirket resultatet. Årsrapporten fremlægges ligeledes af Rita Christensen. Kompetenceudvikling af medarbejderne; flere års efteruddannelse af medarbejderne afspejles nu, hvor andelen af undervisere med en afsluttet pædagogisk diplomuddannelse udgør 23%. Yderligere 25% af underviserne i gang med en diplomuddannelse. Nedgangen i ÅE på serviceassistenterne skyldes at disse er ophørt medio 2013, hvor sidste hold blev færdiggjort. Uddannelsen af serviceassistenterne var et samarbejde med Skive Tekniske Skole. Der er sket en stigning i omkostninger pr. 100 ÅE, hvilket skyldes, at nedgang i antallet af elever, ikke har medført nedgang i omkostninger til undervisningens gennemførelse. Ved afslutningen af byggeprojektet blev der i 2013 mulighed for at nedbringe antallet af elever i klasserne. Ændringen viser sig yderligere ved, at der er sket stigning i medarbejderårsværk pr. 100 ÅE Årsværk på undervisningens gennemførelse i 2013 udgør 79,3 årsværk. Årsværk omfattet af lockout udgør 5,4 årsværk. I forhold til målrapportering ses et frafald på grundforløb, på 25% i Der arbejdes med indsatser for at mindske frafaldet. Frafaldet på hovedforløbet er relativt lav, ca.: 10%. I målrapporteringen fremgår det ligeledes at antallet af indgåede uddannelsesaftaler på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 er faldende i Af resultatopgørelsen fremgår omsætningen, og driftsomkostningerne er højere end i det interne regnskab, hvilket kan tillægges kantinen. Kantinen udviser et underskud på ca. kr.: 110t. Trods underskuddet er kantinen kommet rigtig godt i gang. Der er modtaget ca. kr.: 180t i refusioner på energiafgifter. Der kunne i 2013 hjemtages 70% af energiafgifterne. 2

3 Af aktiver ses en værdipapirbeholdning på kr.: 42 mio., samt kr.: 25 mio. i likvide midler. Det kommenteres, at der over to bestyrelsesperioder er skabt et imponerende regnskab, som der er enighed om skyldes solid styring og gunstige vilkår allerede fra overgangen til selveje. Revisionsprotokollen gennemgås af revisor Niels Villadsen. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Der er ingen kendskab til besvigelser, og der er etableret gode processer til forebyggelse heraf. Ingen bemærkninger til lønrevision. Statstilskuddet er korrekt. Grunde og bygninger er gennemgået i fht. udgiftsføring og aktivering. Det, der kunne udgiftsføres er udgiftsført. I forhold til over- undertimer er der sket et markant fald fra , i alt på 34%. En kombination af optimeret ressourcestyring, lockout, eller knap så mange ansættelser er årsagen hertil. Der er stor fokus på undertimer hen over året. Det bemærkes ligeledes at der bruges mellem 11 og 13% af undervisernes tid, på udvikling, hvilket bemærkes er flot. Den samlede byggesum udgør kr.: 43,6 mio., ekstraomkostningerne i fht. til det oprindelige budget udgør kr.: 575 t., hvilket blandt andet kan tilskrives opgradering af energiklasse, en aftale der blev indgået efter underskrivelse af entreprisekontrakten. Det bemærkes at, der er en enestående evne til at have øje for afvigelser, intet er overladt til tilfældigheder, trods mængden af parametre. Årsrapporten blev godkendt. Revisionsprotokollatet blev godkendt. Bestyrelsen er af den opfattelse, at skolens ledelse fortsat arbejder produktivt på styring og planlægning af undervisernes tid og med fokus på nedsættelse af undertimer. Pkt. 4: Valg af revisor Indstilling: PWC genvælges som revisor for Social & SundhedsSkolen, Herning. Det foreslås, at der i 2014 indgås dialog med et par andre revisorer med kendskab til skoleområdet. Vedtaget som indstillet. Pkt. 5: AMU-udbudspolitik 2014 I lighed med tidligere år har skolen udarbejdet AMU-udbudspolitik 2014, som er godkendt i LUU AMU. Bilag 5: Skolens AMU udbudspolitik Indstilling: AMU-udbudspolitikken 2014 tages til efterretning. Udbudspolitikken er drøftet i LUU og er blevet til i en proces ud fra givne rammer, samt drøftelser om formål. 3

4 AMU-udbudspolitik 2014 blev godkendt Pkt. udsat: Orientering om lokale uddannelsesudvalg, nedsat af skolen Skolen har nedsat to lokale uddannelsesudvalg, et for hovedforløbet og et for AMU. Bilag 6: Uddrag af Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, 40 og 41, samt udskrift fra PASS om lokale uddannelsesudvalg. Pkt. 6: Pkt. 7: LUKKET PUNKT Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer B-sosu 23. og 24. februar 2014 VEU-centerrådsmøde den 15. januar Formanden orienterede om at der er repræsentantskabsmøde den 20. maj På VEU-centerrådsmøde var årsrapportering 2013 på dagsordenen. Pkt. 8: Orientering om ETU (elevtilfredshedsundersøgelse) 2013 De overordnede resultater fra ETU 2013 præsenteres på mødet. Britta Raaballe gennemgik de overordnede resultater fra ETU Indledende orienteres om, at skolen foretager undersøgelsen i elevernes 2. skoleperiode. Tilfredsheden er generelt steget i forhold til tidligere måling. Det videre arbejde med ETU en foregår i uddannelsesområderne, der får rapporterne for området, og hvor fokuspunkterne danner baggrund for arbejdet. Der er ønske om at høre uddybende om undersøgelsen, på et senere bestyrelsesmøde. Pkt. 9: Orientering vedr. byggeriet Orientering om byggeriet, herunder eventuelle uafsluttede forhold. Der resterer stadig nogle udfordringer i forbindelse med at få afsluttet byggeriet, blandt andet vinduer i ny østfløj. Det er konstateret, at vinduerne ikke er leveret i henhold til kontrakt, men ud fra specielle beregningsmetoder argumenteres der imod at udskifte dem. Det kan være tvivlsomt om energiramme 2015 kan opfyldes, bl.a. fordi ventilationen skal køre ekstra for at køle rummene ned. Inden der evt. tages beslutning om udskiftning af vinduer, i første omgang for egen regning, henstilles det til, at ALLE målinger er foretaget og helt afklaret, af hensyn til bevisførelse ved en forventet voldgiftssag. 4

5 Pkt. 10: Orientering ved direktøren Personaleforhold Status elev- og kursusaktiviteter samt andre aktiviteter Møder i lokale uddannelsesudvalg (LUU og LUA) Henvendelser/spørgeskemaer fra UVM og andre Bilag 7: Orientering fra Social & SundhedsSkolen, Herning Der var ingen opklarende spørgsmål til bilaget. Pkt. 11: Eventuelt Særlig tak til Asbjørn Christensen og Annelise Holst Jensen for indsatsen i den forgangne bestyrelsesperiode. Pkt. 12: Beslutning om, hvorvidt dele af referatet er omfattet af tavshedspligten Det besluttes at punkt 6 er et lukket punkt. Pkt. 13: Punkter til næste bestyrelsesmøde den 28. april Konstituering af bestyrelsen Skolens vedtægter og bestyrelsens forretningsorden. Bestyrelsens kompetencer og evt. supplering. Lokale uddannelsesudvalg Mødedatoer ETU til et kommende møde i juni. Samarbejde med kommuner og region, i juni. Mødedatoer 2014: 28. april :00 12:00 Konstituerende bestyrelsesmøde for ny bestyrelse Finn Stengel Petersen Conny Jensen Anne Lise Holst Jensen Asbjørn Christensen 5

6 Anette Ørbæk Andersen Jens Klaris Louise Schack Hausted Paw Brodersen Tiltrådt af institutionens leder: Britta Raaballe Direktør 6

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr. Bestyrelsen Referat Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Sted: Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Afbud fra: Referent: Finn

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant,

Læs mere

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Kl. 15.00 til 19.00, Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale s. 26 (forkortet) Deltagere: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Tina Græsted,

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

VIA University College Harald Mikkelsen M

VIA University College Harald Mikkelsen M Mødereferat 9.4.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: 1.4.2014 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning, næstformand Per Brobæk Madsen, Isabell Friis Madsen, Sven Thorøe, Susanne Bøgelund Kristiansen, Rie Grotkjær Øvrige deltagere: Klaus Grønbæk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tid: Onsdag den 27. marts 2014 kl. 15.30-18.00 Sted: SOSU Nord Mødelokale C, ledelsessekretariatet, Viren 15, 9310 Vodskov Til stede: Poul Hedemann Jan Nielsen Kristian Gaardsøe

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 14. december 2011 kl. 16-19

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 14. december 2011 kl. 16-19 Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 14. december 2011 kl. 16-19 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i børne- og kulturforvaltningen

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere