Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem"

Transkript

1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter som tovholderinstitution og Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter, Gribskov Produktionsskole, Erhvervsskolen Nordsjælland, Handelsskolen København Nord og HF & VUC Nordsjælland 1. Formål, opgaver og organisering 1.1 Formål. Institutionssamarbejdet i Udbudsområde 19 er etableret med det formål at udvikle og udbyde kombineret ungdomsuddannelse i henhold til lov nr. 631 af 16. juni 2014 om kombineret ungdomsuddannelse i følgende kommuner: Egedal, Frederikssund, Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Allerød, Rudersdal og Furesø Institutionssamarbejdet for kombineret ungdomsuddannelse omhandler udbud af uddannelsestilbud målrettet unge under 25 år, der har afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende, og som ikke har gennemført en kompetencegivende ungdomsuddannelse og ikke har tilstrækkelige forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse, men som er motiverede for uddannelse. Samarbejdsaftale - KUU 1

2 1.2 Opgaver. Institutionssamarbejdet omfatter bl.a. følgende opgaver: 1. Sikring af et bredt, lokalt samarbejde om udvikling og udbud af uddannelsen med ungdommens uddannelsesvejledning, kommunerne i det geografiske dækningsområde, de lokale virksomheder, foreninger og øvrige relevante private og offentlige institutioner. 2. Udbud af uddannelsen med et antal erhvervstemaer, som er udvalgt efter en vurdering af lokale erhvervsmæssige forhold, samt en vurdering af kompetencer hos udbydere af undervisning. Uddannelsestilbuddet udbydes i områdets kommuner på en sådan måde, at det er attraktivt for målgruppen og kompetencegivende i forhold til aktuelle behov i erhvervsuddannelser og på arbejdsmarkedet. 3. Drift og udvikling af den kombinerede ungdomsuddannelse baseret på En organiseringsmodel jf. aftalens pkt. 1.3 En fælles økonomisk model, herunder om fordeling af tilskud efter lovens 17, som er baseret på enkelhed [jf. bilag]. Aftale om økonomisk fordeling genforhandles og tilrettes én gang årligt, første gang ultimo 2015, indtil parterne er enige om at lave en flerårig aftale. Et fælles kvalitetssystem, jf. aftalens pkt.3.1. med afsæt i et princip om kædeansvar, hvor hver partner forventes at påtage sig lige ansvar for, at samarbejdet med andre partnere eller leverandører af uddannelsesydelser grundlæggende lever op til de grundlæggende principper og den kvalitet, som institutionssamarbejdet har defineret og vedtaget. Kvalitetssystemet udformes i foråret En samarbejdsaftale 4. Etablering og sikring af en gennemførelsesstrategi, jf. aftalens pkt. 3.2, med afsæt i et fælles ansvar i hele institutionssamarbejdet. Målet er at enhver elev i kombineret ungdomsuddannelse, der ønsker at gennemføre uddannelsen sikres mulighed herfor ved hjælp af et tæt og koordineret samarbejde, hvor elevens behov sættes i centrum i et fleksibelt og handlingsorienteret samarbejde mellem institutionerne. Som en del af gennemførelsesstrategien udpeger hjemstedsskolen en kontaktperson for hver elev, som blandt andet har til opgave at koordinere samarbejdet mellem institutionerne om elevens gennemførelse. Gennemførselsstrategien beskrives i foråret Et tæt samarbejde med de lokale UU-centre med start i foråret 2015 om afklaring og senere optag af kommende KUU-elever. 6. Gennemførelse af undervisningen i overensstemmelse med de forløbsplaner, der lægges for eleverne i uddannelsen, herunder sikring af, at læring og kompetencemål opfyldes for hver enkelt elev. 7. Etablering af fælles ordensregler beskrives i foråret Udførelse af de administrative opgaver, som gennemførelse af uddannelsen medfører, jf. de opgaver der er oplistet herunder. 9. En tilpasning af instutionsudbuddet, så det passer til elevgruppen - herunder både udvidelse og evt. indskrænkning af tilbuddene. Samarbejdsaftale - KUU 2

3 KU U 1.3 Organisering. Uddannelsestilbuddet udbydes af en hjemstedsskole og lokale uddannelsesinstitutioner i tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, det lokale erhvervsliv og en række lokale organisationer. Institutionssamarbejdet er organiseret omkring følgende udvalg og institutioner: Koordinationsgruppe, samarbejdsudvalg, tovholderskole, hjemstedsskole, andre lokale uddannelsesinstitutioner og UU. Partnere: Institutionssamarbejdet består af følgende partnere: Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter, Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter, Gribskov Produktionsskole, Erhvervsskolen Nordsjælland, Handelsskolen København Nord og HF & VUC Nordsjælland. Det er muligt for andre institutioner at indgå i samarbejdet efterfølgende. Både i forhold til at blive partner som hjemstedsskole og anden undervisningsinstitution vil inddragelsen bero på en vurdering af behovet for yderligere undervisningstilbud - hvad enten det er et pædagogisk behov eller et kapacitetsmæssigt behov. Beslutningen om udvidelse træffes i koordinationsgruppen. Tovholderinstitution: Institutionssamarbejdet har valgt Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescentersom tovholderinstitution. Hjemstedsskoler: Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter, Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter, Gribskov Produktionsskole og Erhvervsskolen Nordsjælland er hjemstedsskoler. Det er her eleverne tilknyttes fra starten, her eleven hører hjemme, her elevens kontaktperson er ansat, og her hovedparten af værkstedsundervisningen og undervisningen i KUUfagene arbejdslære, erhvervslære og samarbejdslære vil finde sted. Anden undervisning fra andre partnere gennemføres både på hjemstedsskolen og på de andre uddannelsesinstitutioner. Samarbejdsaftale - KUU 3

4 Øvrige partnere: Institutionssamarbejdets øvrige partnere fra EUD, VUC m.fl. byder ind med kompetencegivende undervisning i relevante fag. Afhængigt af, hvad der er hensigtsmæssigt, foregår undervisningen på hjemstedsskolen eller på den anden institution. Koordinationsgruppe: Koordinationsgruppen har til opgave, at sikre, at tovholderinstitutionens overordnede beslutninger vedr. organisation, administration og indhold af elevernes samlede uddannelsesforløb er kvalificerede og meningsfulde for samtlige parter i samarbejdet. Koordinationsgruppen består af repræsentanter fra partnerne i institutionssamarbejdet. Områdets KUU-uddannelsesleder er sekretær, tovholderinstitutionens leder er formand for gruppen. Se nærmere beskrivelse af koordinationsgruppens sammensætning, opgaver og beslutninger i aftalens pkt. 6. Samarbejdsudvalg: Samarbejdsudvalget er et ad hoc-udvalg, der fortrinsvis består af kontaktpersoner fra hjemstedsskoler, repræsentanter for UU og de respektive kommuner og jobcentre, samt områdets KUU-uddannelsesleder, der er udvalgets formand. De forskellige repræsentanter inddrages efter behov og interesse. Udvalget sikrer sammenhæng, videndeling og inspiration til udvikling på tværs af institutioner og kommuner. Udvalget koordinerer arbejdet med kvalitetssikring og udvikling af uddannelsen i de forskellige hjemstedsområder, foretager indstillinger til koordinationsgruppen samt sørger for implementering af overordnede beslutninger truffet af koordinationsgruppen. 2. Opgavernes udførelse 2.1 Ansvar for og fordeling af opgaveløsningen Tovholderinstitutionen er overordnet ansvarlig for organisation, administration og indhold af elevernes samlede uddannelsesforløb, jf. lovens 5, stk. 2. Tovholderinstitutionen har således - uanset uddelegering af nærmere bestemte opgaver til øvrige partnere i institutionssamarbejdet - det overordnede ansvar for opgaveløsningen over for undervisningsministeriet. Samarbejdsaftale - KUU 4

5 Opgaverne fordeler sig mellem tovholderinstitutionen, hjemstedsskolerne og de øvrige uddannelsesinstitutioner fra et overordnet strukturelt niveau til en decentral, daglig gennemførelse af uddannelsen, som er lokalt fordelt i området. Fordelingen af opgaverne skal ses i sammenhæng med den organisatoriske model, som er valgt for den kombinerede ungdomsuddannelse i Udbudsområde Tovholderinstitutionen opgaver Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for udvikling, implementering, drift og kvalitetssikring af uddannelse med baggrund i de af koordinationsgruppen anbefalede retningslinjer inden for følgende felter: 1. Udarbejdelse af ansøgning om udbud af kombineret ungdomsuddannelse til godkendelse i Undervisningsministeriet samt udarbejdelse af skriftlig samarbejdsaftale om institutionssamarbejdet og ledelse af forhandlingerne herom 2. Etablering af organisationsmodel, økonomisk model, herunder fordeling af tilskud og fastlæggelse af de erhvervstemaer, der udbydes af institutionssamarbejdet 3. Forestå udviklingen af den kombinerede ungdomsuddannelse i Udbudsområde 19, herunder mål og succeskriterier, uddannelsesstrategi, implementering af model for kvalitetssikring samt fælles uddannelse og kurser for tilknyttede medarbejdere. 4. Udarbejde eventuelle ansøgninger om tilskud til specialpædagogisk bistand til elever, herunder indhentelse af sagkyndige udtalelser om eleven i de formater, som Undervisningsministeriet kræver, jf. lovgivningen om specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelse. 5. Udstede uddannelsesbeviser og dokumentation, jf. lovens Varetage formandskabet i institutionssamarbejdets koordinationsgruppe, jf. aftalens pkt Lede arbejdet i samarbejdsudvalget med henblik på sikring af en sammenhængende og entydig profil for uddannelsen i Udbudsområde Varetage sekretariatsfunktion og administration for institutionssamarbejdet, herunder oprette og vedligeholde af hjemmeside, jf. bekendtgørelsens 10, stk Repræsentere institutionssamarbejdet over for Undervisningsministeriet 10. Indberette elevaktiviteten til Undervisningsministeriet med henblik på hjemtagelse af taxametertilskud for eleverne, herunder holde sig å jour med retningslinjer og instrukser herom, jf. bekendtgørelsens kapitel Fordele taxametertilskuddet i henhold til de aftalte retningslinjer vedr. økonomien, jf. lovens Udarbejde budgetter og aflægge revideret regnskab for institutionssamarbejdet til Undervisningsministeriet, jf. lovens Udarbejde årsrapport samt andre rapporter om institutionsarbejdets virke og resultater, jf. bekendtgørelsens 10, stk Sikre overordnet informationsdeling og samarbejde med områdets kommuner. 15. Udpege en kontaktperson for hver elev efter indstilling fra elevens hjemstedsskole. Samarbejdsaftale - KUU 5

6 For tovholderinstitutionen gælder i øvrigt: Tovholderinstitutionen kan alene handle i henhold til gældende lov. Det påhviler tovholderinstitutionen at forestå administration, der er forbundet med opgavernes udførelse, herunder regnskabsføring vedrørende fordeling af taxametertilskuddet til hjemstedsskolerne. Tovholderinstitutionen er over for koordinationsgruppen ansvarlig for legalitets- og bevillingskontrollen vedrørende de pågældende opgaver. Tovholderinstitutionen skal stille enhver oplysning til rådighed for partnerne, Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen, som disse finder nødvendige. I den udstrækning tovholderinstitutionens udførelse af opgaverne medfører aktiviteter, der omfattes af persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer), skal tovholderinstitutionen i samarbejde med partnerne sørge for anmeldelse m.v. til Datatilsynet og for, at lovens krav og bestemmelser overholdes. Tovholderinstitutionen er herunder forpligtet til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Tovholderinstitutionen er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler over for de øvrige partnere, der er repræsenteret i samarbejdet. Tovholderinstitutionen er dog ikke ansvarlig for skade, der skyldes simpel uagtsomhed. Denne samarbejdsaftale medfører dog ikke en begrænsning i partnernes selvstændige ansvar over for Undervisningsministeriet eller andre. 2.3 Hjemstedsskolernes opgaver Hjemstedsskolerne er lokale udbydere af kombineret ungdomsuddannelse i Udbudsområde 19 og er med reference til tovholderinstitutionen ansvarlige for gennemførelse og løbende kvalitetssikring af uddannelsen, hvilket afspejles i følgende opgaver: 1. Sikring af uddannelsestilbuddet i hjemstedsskolens område samt dets gennemførelse i overensstemmelse med nærværende samarbejdsaftale og beskrivelsen af de enkelte uddannelsestemaer i ansøgningen til Undervisningsministeriet samt de principper og værdier, som uddannelsen i Udbudsområde beror på. 2. Indstille en egnet kontaktperson for hver enkelt elev til tovholderinstitutionen samt forestå det ledelsesmæssige og økonomiske ansvar for denne lokale kontaktperson, som skal være ansat ved hjemstedsskolen. Kontaktpersonen er ansvarlig for vejledning, forløbsplan, erhvervstræning, portfolio, KUU-fag og koordinering. Kontaktpersonerne skal kæde uddannelsesforløbet sammen og som udgangspunkt være vejleder/mentor for eleven gennem hele uddannelsen. De skal være bredt til rådighed med henblik på at fastholde elevens udvikling og sigte med uddannelsen. 3. Gennemføre kompetencevurdering af eleven, jf. bekendtgørelsens 13, stk Udarbejde forløbsplan i samarbejde med eleven og Ungdommens Uddannelsesvejledning på baggrund af en gennemført kompetencevurdering, samt løbende sikre, at denne Samarbejdsaftale - KUU 6

7 overholdes eller justeres efter behov, samt løbende at sikre at der foretages nødvendige ændringer i elevens uddannelsesplan, jf. herved bekendtgørelsens kapitel Dokumentere elevens forløb og opnåede kompetencer i den form, som undervisningsministeriet og institutionssamarbejdet bestemmer, herunder løbende udarbejde af arbejdsportfolio og slutteligt præsentationsportfolio, jf. bekendtgørelsens Samarbejde med erhvervsliv og institutioner m.fl. om etablering af tilstrækkeligt antal relevante erhvervstræningspladser, herunder sikre elevens faglige udbytte ved erhvervstræningen og dokumentationen heraf. 7. Bistå og vejlede eleverne med ansøgninger om SU, befordringstilskud og andre uddannelsesrelevante forhold. 8. Sikre, at kontaktpersoner og lærere, der underviser elever i uddannelsen, har de relevante faglige og pædagogiske kompetencer i forhold til uddannelsens indhold, målgruppe og undervisningens tilrettelæggelse. 9. Bidrage til kvalitetssikring i uddannelsen i henhold til det fælles kvalitetssystem. 10. Samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning og kommunerne samt med institutioner for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i elevens hjemkommune. 11. Korrekt og rettidig registrering af elevaktiviteten til tovholderskolens indberetning til undervisningsministeriet med henblik på hjemtagelse af taxametertilskud. 12. Laver skriftlige aftaler for hvert undervisningsfoløb med de institutioner i samarbejdet og øvrige interessenter, der leverer undervisning eller andre ydelser til hjemstedsskolens elever. 13. Underretter tovholderskolen om aftalerne i pkt. 12, så tovholderskolen kan anvise og betale for undervisningsforløbet på vegne af hjemstedsskolen. 14. Aflægge regnskab for hjemstedsskolens økonomi vedr. KUU, herunder betalingen af tilskud til deltagere i institutionssamarbejdet i henhold til aftalt fordeling af taxametertilskud. 15. Udpege kontaktpersoner til deltagelse institutionssamarbejdets samarbejdsudvalg 16. Deltage i koordinationsgruppen for institutionssamarbejdet. 2.4 De øvrige institutioner De øvrige uddannelsesinstitutioner i samarbejdet har følgende opgaver: 1. Levering af undervisning efter anden uddannelseslov og særligt udviklede kurser eller undervisning i henhold til detailbeskrivelsen af undervisningen på de enkelte erhvervstemaer. 2. Dokumentere og evaluere egen undervisning og udstede deltagelsesbevis eller gennemføre eksamen og udstede eksamensbevis for egne uddannelsesdele. 3. Levering af andre ydelser til det lokale samarbejde efter aftale 4. Bidrage til kvalitetssikring i uddannelsen i henhold til det fælles kvalitetssystem. 5. Deltagelse i samarbejdsudvalget med institutionskontaktpersoner 6. Deltagelse i koordinationsgruppen for institutionssamarbejdet Samarbejdsaftale - KUU 7

8 KU U 2.5 Generelle retningslinjer for udførelsen af opgaverne Opgaveløsning sker i overensstemmelse med de kvalitetskrav, der er stillet til kombineret ungdomsuddannelse i Udbudsområde 19. Opgaverne udføres med reference til koordinationsgruppen. Det påhviler hver enkelt partner i aftalen at leve op til gældende regler, love og krav om forsikringer m.v. i henhold til udbud om kombineret ungdomsuddannelse. Det påhviler enhver institution i samarbejdet at tilvejebringe de ressourcer, der er nødvendige for at udføre dennes opgaver i overensstemmelse med detailbeskrivelsen af de udbudte erhvervstemaer og denne samarbejdsaftale. De enkelte institutioner står som ejer af udstyr, der anskaffes til udførelse af opgaverne. De enkelte institutioner har instruktionspligten for og tilsyn med de medarbejdere, der tilknyttes uddannelsen, herunder deres deltagelse i det løbende kvalitetsarbejde samt selvevalueringer m.v. De øvrige partnere har ingen instruktionsbeføjelse overfor en institutions medarbejdere. 3. Kvalitetssikring og gennemførelsesstrategi 3.1 Kvalitetssikring Koordinationsudvalget foretager indstillinger til tovholderinstitutionen vedr. et kvalitetssystem til brug for løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelse. Bestemmelser herom fremgår af lovens kapitel 4 og bekendtgørelsens kapitel 9. Kvalitetssystemet skal sikre, at der inden for godkendelsens rammer sker en løbende og systematisk kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af uddannelsen, og at resultaterne løbende vurderes. Partnerne i institutionssamarbejdet er forpligtet til at leve op til kvalitetskrav, mål og indsatser mv. som fastlægges i kvalitetssystemet. Kvalitetssystemet er vedlagt aftalen [bilag]. Heri fordeles opgaverne mellem tovholderinstitutionen og samarbejdsaftalens øvrige partnere, der har fuldt ansvar for implementering på egen institution. Samarbejdsaftale - KUU 8

9 Til kvalitetssikringsarbejdet generelt kan tovholderinstitutionen kræve, at alle deltagende institutioner udfører det i denne forbindelse aftalte arbejde, herunder også med at udvikle og vurdere eksterne parters deltagelse. 3.2 Gennemførelsesstrategi Enhver elev i kombineret ungdomsuddannelse i Udbudsområde 19, der ønsker at gennemføre uddannelsen, sikres mulighed herfor ved hjælp af et tæt og koordineret samarbejde mellem de involverede undervisningsinstitutioner og Ungdommens Uddannelsesvejledning samt de involverede virksomheder, foreninger og offentlige og private institutioner. Elevens faglige, sociale og personlige behov og udviklingsmuligheder sættes i centrum i et fleksibelt, helhedsorienteret og handlingsorienteret samarbejde mellem eleven, elevens kontaktperson og de nævnte institutioner, virksomheder og øvrige parter. Elevens kontaktperson koordinerer samarbejdet om elevens gennemførelse. Når det skønnes formålstjenligt eller nødvendigt for elevens mulighed for gennemførelse, indgår kontaktpersonen aftaler om levering af uddannelsesydelser med offentlige og private institutioner, private virksomheder, foreninger mv. Hjemstedsskolen afholder udgifterne til disse uddannelsesdele. Elevens kontaktperson bistår den enkelte elev med at søge erhvervstræningsplads i henhold til elevens forløbsplan og beskæftigelsessigte. De deltagende partnere forpligter sig at følge og udvikle denne overordnede strategi til sikring af elevernes mulighed for at gennemføre uddannelsen set i lyset af målgruppens særlige forudsætninger. 4. Økonomi 4.1 Generelt Kombineret ungdomsuddannelse finansieres af taxametertilskud fra Undervisningsministeriet. Koordinationsgruppen vedtager en nøgle til fordeling af taxametertilskuddet. Tovholderinstitutionen har ansvaret for at fremlægge forslag hertil. Fordelingsnøglen vedlægges denne samarbejdsaftale som bilag. Aftale om økonomisk fordeling genforhandles og tilrettes en gang årligt, første gang ultimo 2015, indtil parternes er enige om at lave en flerårig aftale. Samarbejdsaftale - KUU 9

10 Beslutninger der ændrer de økonomiske vilkår i samarbejdsaftalen kræver at et flertal blandt de primære institutioner (tovholderskole og hjemstedsskoler) er indforstået med ændringen. Hjemstedsskoler og tovholderskole hæfter solidarisk for evt. underskud i forbindelse med administrationen af uddannelsen. Evt. overskud skal komme unge i målgruppen til gavn. 4.2 Forretningsgang 1. Forud for hvert finansår forelægger tovholderinstitutionen for koordinationsgruppen et budget for uddannelsen gældende for det kommende finansår. Budgettet skal bl.a. indeholde en oversigt over Fordeling af indtægter og årselever mellem de deltagende institutioner Fordeling af omkostninger på direkte undervisning og andre aktiviteter, herunder tovholderfunktion og kontaktpersoner og evt. andre aktiviteter Forholdsregler ved evt. mindre antal årselever end forventet. 2. Tovholderinstitutionen udarbejder en opfølgning på budgettet efter udgangen af første halvår af finansåret. 3. Tovholderinstitutionen udbetaler de indkomne taxametertilskud efter fordelingsnøglen, når tovholderinstitutionen har modtaget tilskuddene fra Undervisningsministeriet, og når tovholderinstitutionen har haft lejlighed til at kontrollere den enkelte samarbejdspartners berettigelse til tilskuddet. 4. Tovholderinstitutionen afholder udgifter til uddannelsesydelser fra offentlige og private institutioner, som ikke er medlemmer af institutionssamarbejdet. Udgifterne indgår i samarbejdsmedlemmernes andel af budgettet for uddannelsen. Hjemstedsskolerne leverer halvårlige regnskaber til tovholderinstitutionen. 5. Hjemstedsskolerne foretager løbende alle nødvendige registreringer i henhold til krav herom (elevtal, fravær, sygdom, erhvervstræning, frafald, prøver og udslusning m.v.). 5. Regnskab Tovholderinstitutionen udarbejder årligt et særskilt internt regnskab for gennemførelsen af kombineret ungdomsuddannelse i udbudsområde 19. Regnskabet skal indeholde en resultatopgørelse og en specifikation af eventuelle mellemregninger mellem tovholderinstitutionen og de øvrige partnere. Regnskabet skal i øvrigt udarbejdes i overensstemmelse med koordinationsgurppen anvisninger. Et medlem af koordinationsgruppen kan forlange, at regnskabet skal underkastes et review udført af tovholderinstitutionens revisor. Regnskabet skal forelægges koordinationsgruppen. Samarbejdsaftale - KUU 10

11 Regnskabet indarbejdes i tovholderinstitutionens årsrapport og indgår heri, når tovholderinstitutionen aflægger regnskab til Undervisningsministeriet. 6. Koordinationsgruppen 6.1 Koordinationsgruppens sammensætning Koordinationsgruppen består af et medlem fra hver af Udbudsområde 19's hjemstedskoler. Derudover sidder 3 repræsentanter for andre lokale uddannelsesinstitutioner. Herudover udpeger hver af partnerne en suppleant, der ved forfald træder i medlemmets sted. Koordinationsgruppens formand er fra tovholderinstitutionen. 6.2 Koordinationsgruppens opgaver Koordinationsgruppen bidrager til, at kombineret ungdomsuddannelse i Udbudsområde 19 bliver udbudt og gennemført i henhold til lov og bekendtgørelser samt de aftaler, som institutionssamarbejdet har indgået omkring udbuddet af uddannelsen, og som er fastlagt i nærværende samarbejdsaftale. Koordinationsgruppen bidrager endvidere til ansvarlig organisering og økonomisk drift af opgaveløsningen Koordinationsgruppen evaluerer og redigerer samarbejdsaftalen efter behov. 6.3 Koordinationsgruppens beslutninger Koordinationsgruppens møder fastlægges i årshjul og efter behov. Koordinationsgruppen er beslutningsdygtig, når mindst to tredjedele af samtlige medlemmer er til stede eller repræsenteret. Ved et medlems forfald kan der gives møde ved suppleanten eller der kan gives skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Beslutninger i koordinationsgruppen træffes som udgangspunkt med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der udarbejdes referat vedrørende ethvert møde i koordinationsgruppen. Referatet underskrives på førstkommende møde af samtlige tilstedeværende medlemmer. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive referatet på det førstkommende møde, hvor de er til stede. Samarbejdsaftale - KUU 11

12 7. Rettigheder De deltagende institutioner udøver ejendomsretten til udstyr m.v., som institutionen har anskaffet til brug for udførelse af opgaven. 8. Ind- og udtræden Indtræden afen ny partner kræver godkendelse i koordinationsgruppen. En partner kan udtræde af samarbejdet ved skriftlig meddelelse til koordinationsgruppen. Udtræden kan ske med 6 måneders varsel til koordinationsgruppen. For tovholderinstitutionens udtræden er det en betingelse, at der gives mindst 6 måneders skriftligt varsel til udgangen af et regnskabsår. En partner skal udtræde af samarbejdet, såfremt dette besluttes af koordinationsgruppen med kvalificeret flertal (%) blandt de medlemmer, der er udpeget af de øvrige partnere. Den udtrædende partner er forpligtet til at betale omkostninger og opfylde sine øvrige forpligtelser indtil udtrædelsestidspunktet og er berettiget til at oppebære ydelser og andre fordele indtil dette tidspunkt. 9. Information og tavshedspligt Tovholderinstitutionen skal efter anmodning fra koordinationsgruppen eller en partner give enhver oplysning vedrørende opgavens udførelse. Det enkelte medlem af koordinationsgruppen kan informere den partner, der har udpeget det pågældende medlem, om ethvert forhold vedrørende samarbejdet. Partnerne, medlemmer af koordinationsgruppen og tovholderinstitutionens medarbejdere har tavshedspligt i henhold til bestemmelserne i forvaltningsloven. Partnerne er internt forpligtede til videndeling - i det omfang det er muligt i henhold til lovmæssige hensyn - for at sikre de bedst mulige uddannelsesforløb for eleverne, herunder med særlig opmærksomhed i forbindelse med overgange mellem uddannelsesinstitutioner og ændringer undervejs i uddannelsesplan for den enkelte elev. Samarbejdsaftale - KUU 12

13 10. TvistiRheder Såfremt der opstår uoverensstemmelse mellem tovholderinstitutionen og/eller øvrige partnere i forbindelse med samarbejdet, skal parterne søge en løsning ved forhandling. Såfremt der ikke ved forhandling kan opnås en løsning, kan enhver af parterne anmode Undervisningsministeriet om at udpege en opmand. Sagens forelæggelse for opmanden skal ske på grundlag af et notat fra parterne, hvor de redegør for sagen og deres løsningsforslag. Opmanden kan indkalde parterne til en forhandling. Opmandens udtalelse vedrørende spørgsmålet er bindende for parterne, medmindre spørgsmålet indbringes for domstolene inden 6 uger fra afgivelse af udtalelsen. Opmanden er ikke ved sin udtalelse part i en eventuel retssag. Tvisten kan ikke indbringes for domstolene uden forudgående Samarbejdsaftale - KUU 13

14 Nordsjællind Vest 11. Underskrifter Dato: Dato: // ^For Erhversskolen Nordsjælland Direktør Inge Prip For Flandelsskolen København Nord Rektor Rikke Skov-Nielsen Lt_ V / Y' c I / / o t. clt / 1& L L SUV - Dato:: $ Dato: ' 2. & / S r For HF & VUC Nordsjælland Rektor Lone Tonnesen For Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Forstander Jesper Liibbert Dato: Dato: For Gribskov Produktionsskole Forstander Kenn Andersen For Produktionsskolen Frederikssunds Foruddannelsescenter Forstander Ole Lindved Sværke Samarbejdsaftale - KUU 14

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

Fra institutionssamarbejdet:

Fra institutionssamarbejdet: Ansøgning om godkendelse af udbud af kombinerede ungdomsuddannelser (bedes set/udskrevet i farver) Fra institutionssamarbejdet: Svendborg Erhvervsskole o Teknisk EUD o Merkantil EUD Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10)

Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) 1 of 8 Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Viden Djurs N P Josiassens Vej 44 8500 Grenaa Cvr nr. 10520509 og Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 1. Formålsbeskrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006 Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud KL Danske Regioner 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 5 LÆSEVEJLEDNING... 5 2. INDHOLD OG RAMMER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere