Beredskabsplan og handlevejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan og handlevejledning"

Transkript

1 Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt KOLDING KOMMUNE 2014 KOV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge 1

2 BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING KOLDING KOMMUNE 2014 Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge FORORD Formålet med beredskabet er: At afklare definitioner og begreber. At formidle viden om tegn og signaler på, at et barn - en ung kan være udsat for vold eller seksuelle overgreb. At øge kendskabet til handlemuligheder og handlepligt i forbindelse med viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb. At tilstræbe en hurtig, ensartet og professionel håndtering af sager, der vedrørervold eller seksuelle overgreb. At sikre, at alle ansatte på børn- og ungeområdet i Kolding kommune kender og anvender Kolding Kommunes beredskab ved mistanke om vold og seksuelle overgreb imod børn og unge. At skabe et grundlag for at fortsætte arbejdet med forebyggelse af af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb: For at kunne observere og reagere på viden eller mistanke om vold og seksuelle krænkelser er det nødvendigt at definere, hvad der forstås ved vold og seksuelle overgreb, og at uddybe de begreber, som knytter sig hertil. I dette beredskab har vi taget afsæt i de definitioner, som henholdsvis SISO og Socialstyrelsen anvender for dels seksuelle overgreb og dels overgreb omhandlende fysisk og psykisk vold. Beredskabet tager udgangspunkt i Barnets Reform, Overgrebspakken samt Kolding Kommunes Sammenhængende Børnepolitik. Indholdet og handlevejledningerne tager bl.a. afsæt i Viden Center SISO s inspirationskatalog, i Kolding kommunens nuværende beredskab for området, egne erfaringer og i andre kommuners beredskaber. Beredskabet, relaterede oplysninger og links findes på: 2 3

3 Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog med maksimalt 4 års interval. (Serviceloven 19, stk. 5.). Målgruppe: Beredskabet henvender sig til alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder både ledere, ansatte i dagpleje, dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, klubber, hele fritidsområdet, sundhedsplejen, myndighedsrådgivere, pædagogisk psykologisk rådgivning, behandlingstilbud til børn og unge og deres familier, den kommunale tandpleje, døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder, plejefamilier og andre, der i kraft af deres arbejde er i kontakt med børn under 18 år. Forældreansvarsloven: Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende handling. ( 2,stk.2). Definition af vold: Vold er en handling eller trussel, der uanset formålet er egnet til eller skader en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Forældreansvarsloven præciserer også, at fysisk eller psykisk vold mod børn og unge ikke er tilladt: Fysisk vold kan fx. være: slag, spark brændemærkning skoldning kvælertag anden form for straf, hvor barnet - den unge rammes direkte på kroppen. voldsomme rystelser af mindre børn, som kan føre til hjerneskade Psykisk vold kan fx. være: forskellige former for verbale trusler og afstraffelse indespærring at blive forladt følelsesmæssig afvisning nedgørelse eller nedværdigende behandling overværelse af vold i hjemmet Definition af seksuelle overgreb: Seksuelle overgreb mod børn er karakteriseret ved følgende: Den voksne udnytter barnets tillid. Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet. Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til. Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser, eller et udtryk for børn og unge, der udsætter andre børn og unge for seksuelt grænseoverskridende adfærd. Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral. Tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb er vigtigt. Man ved, at jo før man opdager noget og reagerer, jo bedre er chancen for at hjælpe barnet og reducere følgevirkningerne. Det er derfor vigtigt at kende til de tegn og signaler, barnet/den unge kan udvise, når det udsættes for overgreb. Der findes dog ingen entydige signaler på, at et barn eller en ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Det kan være svært selv for erfarne fagfolk at gennemskue baggrunden for barnets/den unges reaktioner og eventuelle mistrivsel. Børn og unge er forskellige og reagerer forskelligt. Nogle er direkte og fortæller om deres oplevelser til en voksen, de har tillid til. Andre fortæller det indirekte og antydningsvist. De fleste børn og unge er dog tilbageholdende med at fortælle om oplevede overgreb. Ændrer et barn/en ung pludselig adfærd fysisk eller psykisk, kan det ofte skyldes, at der er sket noget voldsomt i barnets/den unges liv. Hvis fx et barn/en ung ændrer sig fra at være aktivt, livligt, udadvendt og socialt velfungerende til at blive passiv, angst eller måske aggressiv, trække sig fra vennerne og undgå institutionen, er der ALTID grund til atvære opmærksom og tale med barnet/ den unge om det, man ser. Det kan imidlertid være svært at identificere, hvilke tegn og signaler der er tegn på vold eller seksuelle overgreb, og hvilke tegn der skyldes andre former for mistrivsel. Tegn på vold En række af de symptomer, der nævnes under tegn på seksuelle overgreb kan også være gældende for børn eller unge, der har været udsat for psykisk eller fysisk vold. Derudover er der følgende tegn, du skal være opmærksom på i forhold til, om er barn er udsat for fysisk vold: Mærker efter slag (med hånd eller redskaber), brandmærker, sår på kroppen eller lign. Skader efter rusk, kast og spark Mærker efter kvælningsforsøg Brud på arme, ben, kraveben eller andre knoglebrud En række adfærdsmæssige tegn, jf. ovenfor Tegn på seksuelle overgreb Følgende tegn og signaler kan forekomme i forbindelse med seksuelleovergreb: Påfaldende og ikke alderssvarende seksualiseret adfærd Ikke alderssvarende viden om seksuelle emner Ikke alderssvarende interesse i forhold vedr. egen eller andres seksualitet Svage personlige grænser Seksuelt grænseoverskridende adfærd Pludselig ændret adfærd Påfaldende påklædning eller kropsattitude Fysiske tegn, fx blå mærker Pludselig eller påfaldende modvilje mod at være sammen med en bestemt person Pludselig eller påfaldende modvilje mod at være sammen med personer af et bestemt køn Regredierende adfærd Enten udad-reagerende adfærd med aggressivitet eller indadvendt adfærd med tilbagetrækning Overtilpassethed Opmærksomhedsvanskeligheder Vanskeligheder med affektregulering Ufrivillig vandladning eller afføring Somatiske symptomer Angst, opgivenhed eller depressive symptomer Selvskadende adfærd (fx cutting) Selvmordsadfærd Søvnforstyrrelser Spiseforstyrrelser Generelt er det vigtigt at huske på, at ikke al vold kan ses på et barn/en ung. Fysisk vold efterlader ofte mærker på kroppen, men mærkerne vil i mange tilfælde være skjult under tøjet. Psykisk vold efterlader ikke synlige mærker uden på kroppen, men der sker skade på barnets/den unges psykiske/mentale udvikling og skaden kan være lige så omfattende som ved fysisk vold. Man skal være opmærksom på, at tegn og signaler afhænger af børn og unges alder og modenhed og af konteksten. Det er vigtigt altid at forholde sig undersøgende til de tegn og signaler, et barn/en ung udviser, og vurdere det i et helhedsperspektiv. 4 5

4 BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING BEHOV FOR MERE VIDEN? Du kan læse mere om tegn og signaler og få flere gode råd til,hvordan man handler på dem i SISO s inspirationskatalog Den Professionelle Tvivl. Kataloget er gratis og kan hentes her: born-og-unge/products/den-professionelle-tvivl-tegn-og-reaktioner-paa-seksuelleovergreb-mod-boern-og-unge 6 KOLDING KOMMUNE 2014 Risikofaktorer? Vold og seksuelle overgreb kan forekomme i alle samfundslag og alle familier. Der findes dog viden om, at følgende risikofaktorer øger risikoen for overgreb. Opvækst under ustabile familieforhold og manglende omsorg, herunder: Forældre med misbrugsproblemer og psykisk sygdom Vold i hjemmet M ange skoleskift Belastende oplevelser i familien (sygdom/død) Dårlig kontakt mellem børn og forældre Børn med handicap I sager om seksuelle overgreb er der en overrepræsentation af piger. Børn og unge med handicap? Børn og unge med handicap kan være særligt udsatte for seksuelle overgreb. De kan have et konkret behov for hjælp til personlig pleje og hygiejne, og så kan grænserne for det, som andre vil opleve som intimsfæren, let bliver brudt. Det kan være svært at vurdere, om en berøring sker tilfældigt eller bevidst. Undersøgelser peger på, at børn og unge med handicap har to til tre gange så stor risiko for at blive udsat for et seksuelt overgreb end andre børn og unge. Når du omgås børn og unge med handicap, kan det være vanskeligt at forstå og tolke barnets/den unges reaktioner. Derfor er det vigtigt at vurdere, om der er reaktioner, som ikke kan forklares umiddelbart, ved at lytte til barnet/den unge og være opmærksom på non-verbale reaktioner. Det er særligt vigtigt, at børn og unge med handicap lærer at sige fra og sætte grænser. særligt udsatte for overgreb børn og unge imellem, idet nogle af børnene/de unge tidligere i deres liv har været udsat for grænseoverskridende handlinger, og som følge af dette have problemer med normale grænser for adfærd. Kolding Kommunes døgninstitutioner har derfor udfærdiget en handlevejledning for personalet, kaldet Seksualpolitik og beredskabsplan. Forebyggelse og tidlig opsporing: Tidlig opsporing er afgørende i sager, hvor børn og unge har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Det ved vi fra både forskning og erfaring. Derfor fortsætter arbejdet i Kolding Kommune med at forebygge overgreb og sikre en tidlig opsporing på alle daginstitutioner, skoler, dagplejer, i foreninger, dagbehandlingstilbud, døgnbehandlingstilbud samt i Familierådgivningen. Du kan læse mere om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb mod mennesker med handicap her: Til brug for dette arbejder Kolding Kommune med børnelinealen, der skal forsøge at give en fælles forståelse af, hvornår der er grund til bekymring i forhold til et barn, og at graduere denne bekymring. Børn og unge anbragt på døgninstitutioner: Børn og unge anbragt på døgninstitutioner kan være Kolding Kommunes udgave af børnelinealen kan ses dette link: 7

5 Målet er yderligere at øge opmærksomhed og viden om overgreb mod børn og unge, og for at hver enkelt institution og afdeling arbejder på at skabe en kultur og en tilgang til arbejdet, som styrker muligheden for tidlig opsporing og kvalificeret handling. Kolding kommune har ligeledes ansat socialrådgivere på henholdsvis børneområdet og skoleområdet. Disse rådgiveres funktion er at være sparringpartnere for ansatte på området med henblik på afklaring af bekymringsgrad og eventuel underretning. Forebyggelse og tidlig opsporing handler i høj grad om at have fokus på følgende: Mødet med børn og unge integreret i samtale, relation, samvær og undervisning Gode procedurer ved ansættelse af nyt personale Etablering af en fælles forståelsesramme på den enkelte afdeling/institution om begreberne vold og seksuelle overgreb Et godt tværfagligt samarbejde, hvor rolleafklaringen for hver enkelt er italesat En kontinuerlig kompetenceudvikling, som bl.a. sikrer, at medarbejderne er opdateret på ny viden, nye udviklinger og kompetencer på området, fx juridiske faldgruber, samtaleteknikker etc. En klar bevidsthed, både på arbejdspladsen samlet, og hos hver enkelt medarbejder om procedurerne og retningslinjerne i forhold til beredskab, handling og sagsgange, når der opstår mistanke eller konkret kendskab til et overgreb En klar bevidsthed, både på arbejdspladsen samlet, og hos hver enkelt medarbejder om mulighederne for at indhente faglig sparring og rådgivning. Huskeregler og fokuspunkter i arbejdet: Åbenhed forebygger! I et miljø, hvor det er naturligt at lufte sin tvivl og tale om, hvad man tænker - uden at skulle stilles til regnskab for det - stiger chancen for at opfange de alvorlige sager i tide. Alle emner skal kunne drøftes åbent også vold og seksuelle overgreb. Omsorg skaber fortrolighed! I et miljø, hvor børn føler sig trygge, og hvor hemmeligheder tages alvorligt og håndteres rigtigt, bliver det nemmere for børn og unge at betro sig til de voksne ansatte. Selvværd sætter grænser! En fokuseret og fagligt velfunderet pædagogiske indsats styrker barnet/den unges selvværd. Indsatsen skal bl.a. lære barnet/den unge om deres krop, og gøre dem bevidste om deres rettigheder. Dette vil hjælpe barnet/den unge med at sætte grænserne det rigtige sted og sige fra i forhold til grænseoverskridende handlinger. Spilleregler skaber klarhed! På en arbejdsplads, som har klare spilleregler for omgangsformen mellem børn og voksne, bliver det nemmere at reagere på det unormale og sætte en stopper for det uhensigtsmæssige samvær. Viden virker! Når både ledere og medarbejdere er fagligt klædt på til at spotte tegn og signaler og samtidig ved, hvordan de skal reagere på bekymringer, mistanker og konkret viden, skaber det en tryghed, en naturlig opmærksomhed og en rettidig og korrekt håndtering den dag, hvor behovet faktisk opstår. Fokus på afstemning af normer og adfærd på arbejdspladsen. Alle medarbejdere kommer med forskellige normer i rygsækken. Det, der virker indlysende for én medarbejder, er det ikke nødvendigvis for andre. Når man drøfter, hvordan spillereglerne skal være på en institution eller i en afdeling, er det derfor en god idé at starte med at få afstemt normerne og debatteret, hvor grænserne går på denne arbejdsplads. Nedenfor følger en række spørgsmål, som kan være relevante for sådan en debat: Er den nødvendige viden om børn og unges normale seksuelle adfærd tilstede på arbejdspladsen? Hvornår, hvor og hvor længe er det i orden, at voksne er alene med børn/unge? Er det i orden at give børn/unge kram? Knus? Kys? Kan nye medarbejdere sendes alene på tur med Er der klare regler for, hvem der sover sammen med børn/unge, når afdelingen er på tur? Går en medarbejder i bad/klæder om sammen med børn og unge? Hvilket sprog taler de voksne indbyrdes og i forhold til barnet - den unge? Hvordan tales der om seksuelle handlinger, kønsorganer osv? Hvilke ord bruges? Hvad er acceptabel påklædning på stedet? Er der situationer, som kan blive omfattet som kontroversielle, hvor der bør være særlige regler, fx besked til nærmeste leder, notatpligt e.l.? Hvordan introduceres nye medarbejdere til institutionens/adelingens værdier og normer? Hvordan orienteres forældre og andre samarbejdspartnere om institutionens/afdelingens værdier og normer? Hvordan sikres det, at alle på arbejdspladsen kender til de fælles spilleregler? Styrkelse af det tværfaglige samarbejde i Kolding Kommune: Kolding Kommune har generelt fokus på forebyggelse og tidlig indsats, og har også på børn og ungeområdet en række tiltag for at sikre det tværfaglige samarbejde. Arbejdet med børn/unge og deres familier skal bygge på, at indsatsen sker så tidligt som muligt og med udgangspunkt i en tværfaglig indsats. Den, der ser problemet, har et medansvar for at løse det. Omsorgen og ansvaret for det enkelte barn er ikke kun forældrenes og det offentliges. Ansvaret ligger også hos det øvrige samfund, herunder de enkeltpersoner og foreninger, som børnene støder på i deres liv. (Uddrag af Kolding Kommunes sammenhængende børnepolitik). Specifikt har Familierådgivningen har en række samarbejdsaftaler med relevante samarbejdspartnere på børn og familieområdet, bl.a.: Kolding Kommunes Krisecenter, på dette link kan ses Opgavefordeling mellem Kolding Kommunes krisecenter og Kolding kommunes Familierådgivningen. Børneteam: tværfagligt team, forankret i Familierådgivningen. Formål: at sikre en tværfaglig, hurtig og effektiv indsats i sager, hvor der er stor bekymring i forhold til sårbare eller meget unge gravide, og i sager vedr. børn i alderen fra 0 til 13 år, hvor der er kommet alvorlige underretninger i forhold til barnets trivsel. Ungeteam: tværfagligt team, forankret i Familierådgivningen. Formål: bl.a. at sikre mere præcise vurderinger/undersøgelser, sikre sammenhæng og helhed i indsatsen og sikre mindst mulige, men effektive indsats i forhold til sårbare unge i alderen (23) år. LINKS OG GODE RÅD Der er også hjælp og inspiration at hente her: skal slettes

6 Tværfagligt ungesamarbejde: projekt for unge i alderen år, hvor det vurderes, at der er behov for en særlig og koordineret indsats. Formål: at de professionelle i samarbejdet bygger videre på hinandens viden og koordinerer oplysningerne, således at den unge og familien oplever en hurtig, helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i den unges, familiens og netværkets ressourcer. Den trygge vej: tværfagligt samarbejde imellem Børn og ungepsykiatrien, pædagogisk psykologisk rådgivning og Familierådgivningen med det formål at sikre en koordineret og sammenhængende indsats fra de 3 områder. Samarbejdsaftale med Børnehus Syd Underretningspligt og handlemuligheder. Alle borgere har pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis de får kendskab til overgreb mod et barn eller en ung: Den der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældrene eller anden opdragers side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen. (Serviceloven 154) På kan du læse pjecen: UNDERRETNING et udtryk for omsorg. Den skærpede underretningspligt Derudover gælder en særlig, skærpet underretningspligt efter Servicelovens 153 for personer, der udøver offentlige hverv eller offentlig tjeneste. Den skærpede underretningspligt: Er personlig. Den enkelte fagperson er ansvarlig for at reagere og handle på sin egen bekymring. Gælder også, selv om der allerede er et samarbejde i gang om barnet eller den unge. Gælder bl.a. hvis du er: Er personlig. Den enkelte fagperson er ansvarlig for at reagere og handle på sin egen bekymring. Gælder også, selv om der allerede er et samarbejde i gang om barnet eller den unge. Gælder bl.a. hvis du er: Lærer Pædagog/pædagogmedhjælper Dagplejer Leder af en institution Ansat i en institution Plejefamilie Skoleleder Sundhedsplejerske Praktiserende læge Jordemoder Psykolog Ansat i PPR SSP medarbejder Privatansat der udfører opgaver for det offentlige (Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen). Indholdet i en underretning Når du har besluttet dig for at lave en underretning til Familierådgivningen,skal du gå ind på Kolding Kommunes hjemmeside: På forsiden er der en boks med genveje. Klik på underret om mistrivsel. På denne side findes en elektronisk formular, både til privatpersoner og til fagpersoner, der ønsker at underrette om bekymring i forhold til et barns/en ungs mistrivsel. Du finder ligeledes link til pjecen: underretningspligt for offentlige ansatte. Selve indholdet i en underretning skal være konkret og objektivt. Så vidt muligt bør du: Angive ajourførte data på både børn, unge og forældre Angive konkrete datoer for episoder og beskrive dine observationer konkret: Hvad er observeret hvornår og under hvilke omstændigheder Undlade tolkninger og vurderinger Beskrive barnets - den unges fysiske, psykiske og sociale forhold Beskrive barnets - den unges ressourcer Beskrive barnets - den unges vanskeligheder Anføre om forældrene er orienteret om underretningen (se nedenfor) ER DU I TVIVL? Handleveje for medarbejdere og ledere ansat i Kolding Kommune, samt orientering om arbejdsgange i Familierådgivningen: Handlevejledningen i dette afsnit retter sig mod ledere og medarbejdere ansat i Kolding Kommune. Andre instanser kan have andre retningslinjer. Beskrivelsen af arbejdsgangene i Familierådgivningen er de samme uanset om underretningen kommer fra ansatte i Kolding Kommune eller andre fagpersoner, der arbejder med børn og unge. Sager med vold eller seksuelle overgreb på børn og unge kan inddeles i tre forskellige niveauer: Bekymring, mistanke og konkret viden. Graden af viden har betydning for den videre handling. Ved alle tre niveauer bør man drøfte sagen med sin leder, og eventuelt hente sparring hos Kolding Kommunes Familierådgivning. Bekymring En bekymring er en diffus oplevelse af, at der er signaler på mistrivsel hos et barn, ung eller i barnets - den unges familie. Symptomer og årsager kan være vanskelige at indkredse. Her er således ikke tale om,at man har konkret viden om en konkret handling begået af en bestemt person mod barnet/den unge. Her er heller ikke tale om mistanke. Bekymringen bør derfor i første omgang i en kortere periode føre til skærpet observation af barnet/den unge og eventuel sideløbende en samtale med forældrene. Du bør også drøfte bekymringen med din leder. Det er vigtigt, at I sammen aftaler, hvordan I vil følge op på bekymringen, og også hvor længe den skærpede observation må pågå, inden I beslutter jer for eventuel videre handling. BEKENDTGØRELSE OM UNDERRETNINGSPLIGT OVER FOR KOMMUNEN Den skærpede underretningspligt betyder, at man altid skal underrette sin kommune, hvis man under udøvelsen af tjeneste får kendskab eller særlig grund til at antage: At et barn under 18 år kan have behov for særlig støtte At et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold, eller At et barn under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i forhold til en eventuel underretning, eksempelvis om hvornår og hvordan du bør kontakte forældrene, kan du få hjælp og vejledning. Du kan ringe til Kolding Kommune på telefon og spørge efter vagten til børn og unge. Du kan også ringe til SISOs anonyme rådgivningstelefon på tlf

7 Mistanke Mistanke forstås som mere end en bekymring. Det kan f.eks. handle om en mistanke om, at barnet/ den unge er eller har været udsat for en seksuel grænseoverskridende adfærd eller en fysisk eller psykisk voldelig handling fra enten en voksen eller et andet barn/ung. Mistanken kan opstå på baggrund af en nærmere observation af barnet, barnets egne udsagn om hændelser, der har fundet sted, udsagn fra andre, f.eks. andre børn, eller oplysninger, man har fået på anden vis. Mistanke skal altid føre til en underretning. Konkret viden Konkret viden handler om de situationer, hvor et barn/en ung har været udsat for en konkret handling i form af overgreb begået af en eller flere personer. Denne viden kan komme i form af udsagn fra barnet/den unge selv, udsagn fra vidner, eller tilståelse fra krænkeren. Konkret viden skal altid føre til en underretning! Handlevej i forhold til hvem mistanken retter sig imod: Håndtering af en bekymring, mistanke eller viden er afhængig af hvem mistanken om overgreb retter sig imod: en eller begge forældre/stedforældre andre i barnets netværk eller en ukendt en ansat et andet barn/ung og afhængigt af hvilken arbejdsmæssig funktion man har: Medarbejder, leder eller Familierådgivning. Handleveje uddybes på de følgende sider. Mistanke eller viden i forhold til forældre eller andre i forældres sted: Hvad gør man som medarbejder? Tal ikke med forældrene/stedforældrene om mistanken. Drøft og afklar evt. mistanke med en kollega, der også kender barnet. Orienter nærmeste leder om mistanken. Nedskriv hvilke observationer, tegn og reaktioner og hændelser, der ligger til grund for mistanken undgå at tolke på beskrivelserne. Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, nedskriv da vedkommendes beskrivelse af den konkrete mistanke undgå at tolke på beskrivelserne. Vis omsorg for barnet og lyt til barnet/den unge, men spørg ikke ind til detaljer om det mulige overgreb. Tal ikke om mistanke eller viden med nogen, der ikke er involveret i sagen. Hvad gør man som leder? Tal ikke med forældrene eller stedforældrene om mistanken. Som leder er man ansvarlig for behandling af mistanken, herunder ansvarlig for at sende underretning til Kolding Kommunes Familierådgivning. Vurder oplysningerne fra medarbejderen, herunder om karakteren af oplysningerne umiddelbart giver anledning til at underrette Familierådgivningen. Hvis der er i tvivl kan Familierådgivningens Visitation kontaktes på tlf (vagten for børn og unge). Her kan man få vejledning i forhold til, om der skal foretages en underretning. Medarbejder bør orienteres om, hvorvidt oplysningerne har ført til en underretning. Hvis det ikke er tilfældet, så orienter medarbejderen om, at vedkommende fortsat vil kunne bruge sin personlige underretningspligt. Som underrettende leder og medarbejder kan man blive bedt om at deltage i et møde med Familierådgivningen med henblik på at uddybe underretningen. Støt medarbejderen i at kunne rumme sagen i den tid, der går, mens udredningsprocessen foregår i Familierådgivningen Støt medarbejderen i at kunne rumme sagen i den tid, der går, mens udredningsprocessen foregår i Familierådgivningen Hvad gør Familierådgivningen? Generelt vedrørende underretninger: Familierådgivningen skal inden for 24 timer efter modtagelsen af en underretning, vurdere om barnets/ den unges sundhed eller udvikling er i fare således, at der straks skal iværksættes en akut indsats overfor barnet/den unge. Familierådgivningen i Kolding Kommune har en visitationsenhed, som modtager og vurdere alle underretninger samme dag, som underretningen kommer ind. Uden for kommunens åbningstid overtager Familierådgivningens rådighedsvagt og sikrer, at også underretninger, der kommer ind i weekends eller helligdage bliver vurderet samme dag, som de modtages. Ved underretning om overgreb mod et barn eller en ung, skal en medarbejder fra Familierådgivningen altid afholde en samtale med barnet/den unge. Samtalen med barnet/den unge kan dog undlades i de situationer, hvor det vurderes at barnet eller den unges modenhed eller sagens karakter taler imod samtalens gennemførelse. Hvis Familierådgivningen vurderer, at der ikke er behov for en akut indsats, overgår den pågældende underretning til de øvrige sagsgange for indkomne underretninger. Specifikt vedrørende underretning: Ved underretning om overgreb, hvor mistanken retter sig mod barnets/den unges forældre eller stedforældre skal samtalen finde sted uden (sted) forældrenes samtykke og uden deres tilstedeværelse. I sager, der er så alvorlige, at der foretages politianmeldelse, indledes straks et samarbejde med Børnehuset i Odense

8 Mistanke eller viden i forhold til en voksen i barnets netværk (ikke forældre og ikke ansatte): Hvad gør man som medarbejder? Drøft og afklar eventuelt mistanken med en kollega, der også kender barnet. Orienter nærmeste leder om mistanken. Nedskriv hvilke tegn, reaktioner og hændelser, der ligger til grund for mistanken undgå at tolke på beskrivelserne. Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, nedskriv da vedkommendes beskrivelse af den konkrete mistanke undgå at tolke på beskrivelserne. Vis omsorg for barnet og lyt til barnet/den unge, men gå ikke i detaljer om det mulige overgreb. Tal ikke om mistanke eller viden med nogen, der ikke er involveret i sagen. Hvad gør man som leder? Lederen er ansvarlig for behandling af mistanken, herunder ansvarlig for at sende underretning til Kolding Kommunes Familierådgivningen. Vurder oplysningerne fra medarbejder, herunder om karakteren af oplysningerne umiddelbart giver anledning til at underrette Familierådgivningen. Hvis der er i tvivl kan Familierådgivningen kontaktes på (vagten for børn og unge). Her kan man få vejledning i forhold til, om der skal foretages en underretning. Forældrene skal orienteres, inden der sendes underretning. Orienter medarbejderen om hvorvidt oplysningerne har ført til en underretning. Hvis det ikke er tilfældet, så orienter medarbejderen om, at vedkommende fortsat vil kunne bruge sin personlige underretningspligt. Som underrettende leder kan man, sammen med medarbejderen, blive bedt om at deltage i et møde i Familierådgivningen med henblik på at uddybe underretningen. Støt medarbejderen i at kunne rumme sagen i den tid, der går, mens udredningsprocessen foregår i Familierådgivningen. Tal ikke om mistanke eller viden med nogen, der ikke er involveret i sagen. Hvad gør Familierådgivningen? Se ovenstående afsnit vedrørende underretninger generelt. I sager, der vurderes alvorlige, indgiver Familierådgivningen, i samråd med Senior og socialdirektør, politianmeldelse. Når der er indgivet politianmeldelse indledes straks et samarbejde med Børnehus Syd i Odense. Mistanke eller viden i forhold til en ansat: Hvad gør man som medarbejder? Noter hændelserne eller oplysninger du modtager fra forældre eller andre. Kontakt omgående din leder og kun din leder hvis du har viden om et seksuelt overgreb eller vold begået af en anden ansat. Din leder har ansvar for at gå videre med sagen. Hvis din viden er rettet mod din leder, skal du kontakte din leders overordnede leder/direktør i Kolding Kommune. Det er herefter denne, der har ansvaret for at gå videre med sa gen. Vis omsorg for barnet og lyt til barnet/den unge, men spørg ikke ind til detaljer om det mulige overgreb. Vær til rådighed. Fasthold en normal hverdag for barnet. Hvad gør man som leder? Vurder tyngden af den skriftlige og mundtlige information, der er indkommet fra medarbejdere, forældre eller andre. Kontakter evt. underretter for yderligere information. Kontakter nærmeste leder/forvaltningsdirektør med henblik på orientering og koordinering af det videre forløb. Ved konkret viden om vold eller seksuelt overgreb begået af en ansat, skal der straks sendes en underretning om barnet til Familierådgivningen. Det pågældende barns forældre skal orienteres om sagen. Vær opmærksom på behovet for støtte og omsorg til de involverede personer: Barnet og dets forældre. Den ansatte, som viden og mistanke er rettet imod. De øvrige ansatte, børn og forældre (bemærk dog her reglerne om tavshedspligt m.v.) Da der er tale om en personalesag, skal sagen i samarbejde med nærmeste leder/forvaltningsdirektør koordineres med personalejuridisk afdeling i forhold til det videre forløb og de vedtagne retningslinjer. I samarbejde med nærmeste leder/forvaltningsdirektør vurderes hvornår, det er relevant at orientere øvrige ansatte, de andre forældre, bestyrelse m.v. Hvad gør Familierådgivningen? Se ovenstående afsnit vedrørende underretninger generelt. I sager, der vurderes alvorlige, indgiver Familierådgivningen i samråd med Senior og Socialdirektøren politianmeldelse. Når der er indgivet politianmeldelse indledes straks et samarbejde med Børnehus Syd i Odense. Mistanke eller viden i forhold til et barn under 15 år: Hvad gør man som medarbejder? Overraskes børnene i situationen, spørg dem da på en neutral måde om, hvad de laver/leger, og hvor det evt. har set eller kender denne leg fra? Lyt til børnene og undgå at afhøre dem. Drøft og afklar eventuelt viden og mistanke med en kollega, som også kender barnet eller børnene. Nedskriv hvilke tegn, reaktioner eller hændelser, der ligger til grund for viden eller mistanke undlad tolkninger. Kommer viden eller mistanke af en pårørende eller andre, nedskriv da vedkommendes beskrivelse så konkret som muligt og undlad at tolke på disse oplysninger. Tal ikke med mistanken med nogen, der ikke er involveret i sagen

9 Hvad gør man som leder? Vurder medarbejderens oplysninger, herunder om karakteren af oplysningerne tyder mere på en eksperimenterende leg end på en overgrebssituation. Hvis der er i tvivl om ovenstående kan kontakte Familierådgivningen kontaktes for hjælp til en nærmere vurdering af oplysningerne. Der skal ved leg og aktiviteter, der vækker tvivl eller bekymring om et seksuelt overgreb, altid foretages en underretning til Familierådgivningen, både i forhold til det barn, der er blevet udsat for overgreb af et andet barn, og i forhold til det barn, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd. Hvis det er afklaret, at det drejer sig om en voldelig eller seksuel handling, skal du, eventuelt sammen med medarbejderen, allerede samme dag indkalde og/eller orienterer begge børns forældre om hændelsen. Ved samtale med forældrene orienteres om, at der skal indsendes en underretning til Familierådgivningen på hvert af børnene, så de kan få den relevante hjælp og støtte. Hvis der i forløbet opstår mistanke om, at et af børnene har været udsat for seksuelt overgreb fra forældre eller andre voksne i forældrenes sted, underrettes Familierådgivningen med en særskilt underretning uden at forældrene orienteres. Herefter anvendes proceduren vedrørende viden eller mistanke rettet mod forældre eller andre voksne i forældres sted. Som underrettende leder kan man, sammen med medarbejderen, blive bedt om at deltage i et møde med Familierådgivningen med henblik på at uddybe underretningen. Støt medarbejder i at kunne rumme den tid, der går, mens udredningsprocessen foregår i Familierådgivningen. Hvad gør Familierådgivningen? I sager, med viden eller mistanke om, at et barn/en ung under 15 år har udsat et andet barn for seksuelt krænkende adfærd, skal Familierådgivningen sikre, at der udfærdiges socialfaglig undersøgelse ( 50 undersøgelse) på begge børn. Med baggrund i disse undersøgelser iværksættes relevant støtte eller behandling til både det barn, der er krænket, og det barn, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd. Må man tale med barnet? Som fagperson kan man blive i tvivl, når der opstår en bekymring eller mistanke om vold og seksuelle overgreb mod et barn. Hvor meget må man tale med barnet? Kommer man til at ødelægge den politimæssige efterforskning? Man må gerne lytte til og stille forståelses spørgsmål eller afklarende spørgsmål til barnet. Hvis der senere skal udarbejdes en underretning eller foretages en politianmeldelse, vil samtalen med barnet indgå som et af elementerne i den beskrivelse, som fagpersonen videregiver. Til brug for vurderingen af en underretning (efter ,jf.stk.1) kan der finde en samtale sted med barnet eller den unge. Samtalen kan finde sted uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og uden dennes tilstedeværelse, når hensynet til barnets eller den unges bedste taler herfor. Ved underretning om et overgreb mod et barn eller en ung skal der finde en samtale sted med barnet eller den unge. Ved underretning om overgreb mod et barn eller en ung fra barnets eller den unges forældres side, skal samtalen finde sted uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og uden dennes tilstedeværelse. (Servicelovens 155,stk.2). Samtale efter denne bestemmelse kan undlades i det omfang barnets eller den unges modenhed eller sagens karakter taler imod samtalens gennemførelse. (Servicelovens 155,stk.3). Fokus på barnet og familien Både i opsporing af overgreb og i situationer, hvor det er kommet frem, at et barn har været udsat for overgreb, har man en vigtig rolle som den fagperson, lærer eller pædagog, der har med barnet at gøre i hverdagen. Mange følelser og reaktioner er i spil hos både barnet og familien. Det er vigtigt, at man som fagperson har fokus på barnet og familien. Barnet har behov for, at man fortsat drager omsorg for det og, at hverdagen er så tryg, forudsigelig og genkendelig som muligt midt i den vanskelige situation, der kan opstå, når det kommer frem, at et barn har været udsat for overgreb. Børnehus Når et barn eller en ung har været udsat for overgreb, eller ved mistanke herom, skal kommunalbestyrelsen til brug for den børnefaglige undersøgelse efter 50 benytte det børnehus, som kommunen er tilknyttet. (Servicelovens 50b). Under behandling af en sag, hvor et børnehus benyttes, kan personalet i Børnehuset, politiet og anklagemyndigheden og sundhedsmyndighederne, autoriserede sundhedspersoner og kommunale myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende barnets eller den unges personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling. (Servicelovens 50c) Når et barn eller ung har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, skal Familierådgivningen, som led i den børnefaglige undersøgelse benytte Børnehuset i Odense. I Børnehuset håndteres som udgangspunkt sager, hvor overgrebet har en sådan karakter, at der er behov for et samarbejde mellem kommune, politi og/eller sundhedsvæsen. Det er Kolding Kommune, der vurderer, hvorvidt der er tale om en sag, der involverer politi og/eller sundhedsvæsen. Kolding Kommune bevarer myndighedsansvaret i forhold til barnet eller den unge under hele forløbet i Børnehuset. Indsatsen i Børnehuset består af en udredning og undersøgelse af barnets eller den unges forhold med henblik på at afdække barnet eller den unges behov for særlig støtte foranlediget af overgrebet. Undersøgelsen foretages som en del af den børnefaglige undersøgelse. I forbindelse med en konkret efterforskning anvender politiet Børnehusets børnevenligt indrettede vidneafhøringslokale til at foretage videoafhøring af barnet eller den unge. Politiet vurderer om der er behov for en retsmedicinsk undersøgelse. Som udgangspunkt kan børn til og med 12 år blive videoafhørt i Børnehuset. I særlige tilfælde kan der dog dispenseres fra denne aldersgrænse begrundet i barnets/den unges udvikling og psykiske tilstand. Det kan fx være tilfældet, hvor en ung over 12 år har en kognitiv funktions-nedsættelse. Politiet bestemmer, hvor børn og unge over 12 år skal afhøres. I tilfælde hvor det er muligt og hensigtsmæssigt kan politiet vælge at afhøre unge over 12 år i Børnehusets lokaler. Unge over 12 år deltager som udgangspunkt i det efterfølgende retsmøde. I Børnehuset inddrages endvidere sundhedsfagligt personale i en vurdering af barnets behov for lægelig undersøgelse og behandling. Sideløbende med politiets og sundhedsvæsenets indsats vurderer Børnehusets personale, om det er relevant at tilbyde barnet eller den unge og de nære relationer krisestøtte. Personalet i Børnehuset yder rådgivning og vejledning til myndighedsrådgiveren i Kolding Kommune i forhold til den børnefaglige undersøgelse og håndteringen af den samlede families situation, herunder barnets og familiens evt. fremadrettede behov for særlig støtte. Det er fortsat Kolding Kommune, der har myndighedsansvaret under hele forløbet i sagen, hvor børnehuset benyttes. Såfremt der er behov for psykologisk behandling under forløbet visiteres sagen sideløbende til forløb i Kolding Kommunes Børnefamiliehus

10 BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING KOLDING KOMMUNE 2014 Samarbejde mellem kommunen og statsforvaltningen: I konfliktfyldte skilsmissesager, hvor forældrenes konfliktniveau overskygger fokus på barnet, fx på grund af sociale problemer i familien eller beskyldninger om vold og overgreb mod barnet, etableres et tæt samarbejde mellem Kolding Kommunes Familierådgivning og Statsforvaltningen for at sikre en målrettet indsats over for barnet og forældrene. Formålet med det tætte samarbejde er: At sikre, at der hurtigere nås frem til en afgørelse. At sikre at konflikten mellem forældrene begrænses. At begrænse den belastning, som sagsbehandling hos flere myndigheder kan udgøre for barnet. At sikre at kommunes oplysninger omkring barnet og familiens sociale forhold indgår i statsforvaltningens grund for den afgørelse, der træffes, herunder i sager om (mistanke) vold og seksuelle overgreb i hjemmet 18 19

11 SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN Rådgivningsområdet Nicolai Plads Kolding Tlf

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge December 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 2.1. Definition af seksuelle

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud Center for Dagtilbud og Skoler Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud forår 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Beredskab og handlevejledninger Myndighedsafdelingen Oktober 2014 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole 1 Den professionelle bekymring på Lyne Friskole November 2015 Lovgrundlag Dette er lovgrundlaget, der skal sikre, at der tages hånd om børn og unge, der har behov for særlig støtte Underretningspligt Underretningspligt

Læs mere

Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn

Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn Vejledning til beredskabet overgreb mod børn Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune,

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med & Vold seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING JAMMERBUGT KOMMUNE 2016

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING JAMMERBUGT KOMMUNE 2016 BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING JAMMERBUGT KOMMUNE 2016 Forebyggelse og håndtering af sager med bekymring, mistanke eller viden om vold og seksuelle overgreb af børn og unge Side 1 af 24 Indhold Indledning...

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger

Beredskab og handlevejledninger FURESØ KOMMUNES Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 2 INDHOLD 1. Indledning... 5 2. Målgruppe og definitioner... 6 Målgruppe... 6 Definitioner og lovgivning...

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Beredskab når et barn mistrives

Beredskab når et barn mistrives Beredskab når et barn mistrives Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Når et barn mistrives... 3 Kontakt... 4 Forebyggelse

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Forebyggelse og håndtering. af overgreb mod børn og unge. Halsnæs Kommunes handleplan. Oktober 2013

Forebyggelse og håndtering. af overgreb mod børn og unge. Halsnæs Kommunes handleplan. Oktober 2013 Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge Halsnæs Kommunes handleplan Oktober 2013 1 2 Indledning Halsnæs Kommunes handleplan Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge 1, henvender

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet... 4 Tegn og signaler, du skal være opmærksom på...

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn Hørsholm Kommune Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn 2013 1 Indholdsfortegnelse: Indledning.............................3 Forebyggelse...........................3 Bekymring mistanke

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning.

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. 1 Januar 2011 Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. Børn og Unge vil gerne præcisere, at hvis du ved forebyggende og tværfagligt

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14

Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14 Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14 1. Sammenhæng Firkløverskolens seksualpolitik er en del af Randers Kommunes Vejledning til håndtering af mistanke om seksuelle overgreb på børn og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Samværspolitik Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Del II - retningslinier til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge

Læs mere

Handleguide og beredskabsplan

Handleguide og beredskabsplan SOLRØD KOMMUNE BØRN OG UNGE RÅDGIVNINGEN Handleguide og beredskabsplan en forebyggende og rettidig indsats over for børn og unge Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 Acadre 13/16509 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 1 Indledning Ifølge Servicelovens 19 stk. 5, skal kommunerne udarbejde et beredskab

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold.

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold. Dialog DAGTILBUD Dialogspørgsmålene er velegnede til at sætte temaet Overgreb på dagsordenen i en personalegruppe i forhold til, hvordan I bør handle, når der opstår viden eller mistanke om overgreb. De

Læs mere

Refleksionsspørgsmål

Refleksionsspørgsmål Refleksion Refleksionsspørgsmålene sætter fokus på, hvad I ved om forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb, hvordan I forholder jer til emnet, hvordan I taler om det, og hvad I gør ved det. Nogle arbejdspladser

Læs mere

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb.

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Forord For at sikre en ensartet og hurtig indsats ved såvel mistanke som begået overgreb skal alle medarbejdere være bekendt med retningslinjerne, som er beskrevet

Læs mere

Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb...

Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... 2 Hvad er vold?... 2 Hvad er et seksuelt overgreb?... 3 Tegn

Læs mere

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s.

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s. Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 en samarbejdsmodel s. 4 1. Mål og værdier i s. 5 2. Forløbet i s. 7 3. Om møderne i Familieteamfasen s. 10 4. Indkaldelse og referater s. 10 5. Barnet flytter s. 10 6.

Læs mere

Såfremt der er mistanke om overgreb foretaget af andre børn: se særlig vejledning herom.

Såfremt der er mistanke om overgreb foretaget af andre børn: se særlig vejledning herom. Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra voksen til barn Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender procedurer og regler ved mistanke om seksuelle overgreb mod

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning... 3 Forebyggelse... 4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

Det kommunale beredskab. forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge

Det kommunale beredskab. forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge Det kommunale beredskab forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge 1. Indledning Som menneske og fagperson kan vi alle blive i tvivl, når der opstår

Læs mere

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE Forvisitationen rolle og ansvar Underretninger lovgivning, procedurer, den gode underretning

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse?

OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse? OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse? 3 01 OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Her kan du læse

Læs mere

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år Alle børn og unge i Skanderborg har ret til et godt børne - unge liv, hvor børn/unge overvejende har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Medarbejdere i skoler, dag- og døgninstitutioner samt medarbejdere i kommunens øvrige tilbud til børn og unge. Planen henvender sig til medarbejdere

Læs mere

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN FORMÅL MED POLITIKKEN Med denne politik ønsker vi at sende et signal om, at forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb er en meget vigtig del af vores pædagogiske arbejde. Vi ønsker

Læs mere

Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er

Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Dag- og døgntilbud - Handicap & Psykiatri - Ballerup Kommune 1

Læs mere

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse Fælles Beredskab aarhus kommune Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse indhold 01 02 03 04 05 06 07 08 Forord s. 3 s. 4 Indledning Definitioner på og begreber i sager

Læs mere

Beredskab når et barn udsættes for vold eller seksuelle overgreb

Beredskab når et barn udsættes for vold eller seksuelle overgreb Beredskab når et barn udsættes for vold eller seksuelle overgreb Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Indhold...2

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn APRIL 2017 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Bekymring,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. X FORORD 2 Etiske overvejelser 2. NÅR NOGET ER GALT 4 Bekymring for barnet 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. X FORORD 2 Etiske overvejelser 2. NÅR NOGET ER GALT 4 Bekymring for barnet 4 INDHOLDSFORTEGNELSE X FORORD 2 Etiske overvejelser 2 NÅR NOGET ER GALT 4 Bekymring for barnet 4 OVERGREB OVER FOR BØRN 6 Fysisk/psykisk vold og mishandling 6 Fysisk/psykisk vanrøgt 6 Seksuelt misbrug 6

Læs mere

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Sådan gør du Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp 2 1. Tavshedspligt s. 3 2. Sådan arbejder vi med barnet eller den unge og familien s. 6 3. Sådan søger

Læs mere

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene?

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene? ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER Ser du tegnene? Alkohol og stoffer kan give dårlig trivsel Som fagperson er det vigtigt, at du reagerer, når du oplever, at et barn ikke trives. Derfor skal du være opmærksom

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn begår overgreb mod andre børn... 4 Indholdet... 4 Loven... 5 Hvordan skal jeg

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen.

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen. Værdier/Visioner Seksualitet er en integreret del af alle mennesker. Som mennesker har vi et grundlæggende behov for nære relationer, kontakt, varme, intimitet og seksualitet, uanset om vi lever med eller

Læs mere

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk. Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.dk Hjemmeside: www.boernehuse.dk/hovedstaden Leder Pernille P.

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Indholdet... 3 Loven... 3 Hvordan skal jeg forholde mig?... 4 Underretningen... 5 Min rolle som fagperson...

Læs mere

UNDERRETNING. - et udtryk for oms0rg

UNDERRETNING. - et udtryk for oms0rg UNDERRETNING - et udtryk for oms0rg Fagfolk der arbejder med børn og unge, har et særlig ansvar for at sikre, at børn der viser tegn på mistrivsel, får den rette hjælp. Denne pjece skal give forældre indblik

Læs mere

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær 2017 Fra fravær til fremmøde Procedure ved bekymrende fravær Indhold 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Lovkrav om skolefravær... 2 4. Hvordan registreres fravær?... 3 5. Hvad er bekymrende fravær?...

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere