I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte."

Transkript

1 NOTAT Møllebjergvej Hvalsø F Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats overfor unge sygemeldte 18 3 år der modtager sygedagpenge i perioden 1. april 212 til 31. marts 213. Årsagen til iværksættelse af ovennævnte projekt var at antallet af unge sygemeldte mellem 18 3 år i steg fra oktober 2 til oktober 211 med 28,6 %. Projektets målgruppe og formål. Målgruppen er unge sygemeldte mellem 18 3 år. I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. Der har under hele projektperioden ( ) været løbende tilgang af sygemeldte unge til projektet. Disse er udelukkende visiteret til projektet på baggrund af målgruppens alder fra sagsbehandlere i udbetalingsafdelingen og sygedagpengeteamet. Der har i projektet været hyppige kontaktsamtaler, tilrettelagt i samspil med lovpligtige samtaler. Der har efter behov været inddragelse og kontakt til samarbejdspartnere såsom arbejdsgivere, faglige organisationer, A-kasse, egen læge, Distrikspsykiatrien, hospital, privatpraktiserende psykologer og psykiater, Socialpsykiatrien, fastholdelsesteam i Arbejdsskadestyrelsen, forskellige mentorer, CAS (center for alkohol- og stofbehandling) med flere. Rundbordssamtaler har været brugt som et bevidst arbejdsredskab med henblik på at fremme tværfagligt samarbejde med borgeren i centrum. Samtalerne er ofte afholdt hos primær samarbejdspartner. Side 1 af 8

2 I projektperioden er der visiteret 7 unge sygemeldte mellem 18 3 år. Aldersfordelingen er følgende: 4 Projekt Unge - sygemeldte 18-3 år april 212-april år 2-25 år 25-3 år 18-2 år 2-25 år 25-3 år Kønsfordeling af ovenstående 7 sygemeldte unge: 4 3 Projekt Unge - sygemeldte 18-3 år april 212-april kvinder Mænd kvinder Mænd Side 2 af 8

3 Fordeling på fysisk psykisk årsag til sygemelding: 4 3 Projekt Unge - sygemeldte 18-3 år april 212-april Sygemeldt pga. psykiske lidelser Sygemeldt pga. fysiske lidelser Sygemeldt pga. kombination af psykiske og fysiske lidelser antal Årsag til sygemelding fordelt på aldersgruppe og køn: Fysiske lidelser fordelt på aldersgrupper og køn: alder mænd kvinder i alt Psykiske lidelser fordelt på aldersgruppe og køn: alder mænd kvinder i alt Opgørelse over hvor de unge er sygemeldt fra: Arbejde 5 Arbejdsløshedskasse 2 I alt sygemeldte 7 Under sygemelding har 18 genoptaget arbejdet delvis. Grunden til at antallet af delvise raskmeldte har været forholdsvis lille er blandt andet at de sygemeldte unge hurtigt er blevet opsagt i ansættelsen i forbindelse med sygemelding. Side 3 af 8

4 Andel unge sygemeldte med uddannelse og uden uddannelse: Ud af projektets 7 unge sygemeldte har 57 % en uddannelse. (4 personer) Det vil sige at 43 % er ufaglærte. (3 personer) Af de sygemeldte unge, som er ufaglærte, var 23 % under uddannelse ved sygemelding. En del af de sygemeldte unge, som er ufaglærte, har afbrudte uddannelsesforløb bag sig. Dette skyldes blandt andet manglende praktikplads, forkert valg af uddannelse, de falder fra eller zapper, dårligt psykisk arbejdsmiljø på praktikstedet, manglende støtte fra familie / netværk med henblik på fastholdelse i uddannelse. En del af de unge sygemeldte som er ufaglærte, og som aldrig har påbegyndt uddannelse skyldes bl.a. ringe skolekundskaber og dårlige erfaringer fra deres skolegang (eks. ordblindhed), unge med mangelfuldt uddannelsesperspektiv, psykisk sårbarhed og manglende støtte til at påbegynde / fastholde den unge i uddannelsesforløb. Opgørelse over hvad de unge sygemeldte i projektet afsluttes til: Projekt Unge - sygemeldte 18-3 år april 212-april Raskmeldt til arbejde (heraf 3 med 56 / 58) Raskmeldt til A-kasse Overgået til revalidering Visiteret til fleksjob Raskmeldt til kontanthjælp / eller henvist til videre afklaring Fraflyttet Lejre kommune under sygemelding antal Det kan tilføjes at 73 % af projektets 7 unge er medlem af A-kasse. (51 personer) Side 4 af 8

5 Varighed af sygemeldingsperiode: Ud af projektets 7 unge sygemeldte er 5 forlænget ud over varighedsbegrænsningen på 52 uger. Heraf 2 på grund af psykiatrisk behandling og 3 på grund af fysiske årsager (behandling/ afklaring) Ud af projektets 7 unge sygemeldte blev stoppet ved 52 uger. (opfyldte ikke betingelserne for forlængelse af sygedagpengeperioden) Heraf var 6 sygemeldt af psykiske årsager og 4 af fysiske årsager. Heraf overgik 2 til kontanthjælp og 2 til revalidering. Antal sygemeldte unge som modtog sygedagpenge over 26 uger: I alt 29 Fordelt på lidelser: fysisk lidelse 17 psykisk lidelse 12 Ud af projektets 7 unge sygemeldte er 9 påbegyndt / påbegynder uddannelse efter sygemelding. Heraf 2 med revalideringsstøtte. Ud af 7 sygemeldte unge er 2 blevet sygemeldt igen i projektperioden. En med samme lidelse (psykisk). Iværksatte foranstaltninger under sygemelding: Projekt Unge - sygemeldte 18-3 år april 212-april 213 antal Det skal bemærkes, at der kan være iværksat flere foranstaltninger for samme sygmeldt ung. Side 5 af 8

6 Konklusion: I projektet har der i hele perioden været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte mellem 18 og 3 år. Der har været fokus på inddragelse af arbejdspladsen (hvor det har været muligt) med henblik på evt. delvis genoptagelse af arbejdet eller aktivitet et andet sted i virksomheden under hensyn til den sygemeldtes helbredstilstand. Antallet af delvise sygemeldinger har været forholdsvis lavt nemlig ca.25% og det har været vanskeligt at finde anden aktivitet på arbejdspladsen, som kunne tilgodese den sygemeldtes skånebehov. Ovenstående skyldes bl.a. at arbejdsgiverens tolerance ved længere sygemeldinger er lav, hvorfor en del af de unge sygmeldte hurtigt bliver opsagt i forbindelse med sygemelding. (ofte inden første opfølgningssamtale i Jobcenter Lejre). Det psykiske arbejdsmiljø har også en stor betydning i forbindelse med arbejdsfastholdelse, idet en del sygemeldte oplever et stort pres på arbejdspladsen pga. nedskæringer og stres. De sygemeldte, som forbliver ansat under sygemelding, har i størstedelen af sagerne en god kontakt til arbejdspladsen og har ofte genoptaget arbejdet delvis. I forbindelse med afskedigelser af sygemeldte har det selvfølgelig også en betydning at en del af de unge ofte har en sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet med forskellige korte ansættelser bag sig. Det er særlig iøjefaldende at aldersgruppen af sygemeldte mellem år er den største gruppe. Det er også bekymrende idet denne gruppe er i den sædvanlige uddannelsesmæssige alder. Ligeledes er det bekymrende at ca. 5 % af de unge sygmeldte af psykiske årsager(25% af hele gruppen både fysisk og psykisk syge) har haft en belastet opvækst og går i psykologisk og / eller psykiatrisk behandling. Af projektets deltagere har ca.% haft en længere periode med et massivt forbrug af euforiserende stoffer og omkring halvdelen af disse havde et aktivt stofmisbrug ved sygemelding og var henvist til behandling for misbruget. Der er ikke observeret alkoholmisbrug blandt projektets deltagere. De unge sygemeldte i projektet adskiller sig fra en normal sygedagpengegruppe ved at de ofte flytter bopæl. Nogle unge tilflytter under sygemelding, typisk hjem til forældre i Lejre kommune. 14 % af de unge sygemeldte er fraflyttet Lejre kommune under sygemelding. En væsentlig grund til at de unge sygemeldte flytter er, at det ikke er muligt at finde en bolig i Lejre kommune, som de kan klare økonomisk. Det er endvidere overraskende, at så stor en andel som 73 % af de unge sygemeldte er medlem af arbejdsløshedskasse, Idet 43 % af de sygemeldte unge er ufaglærte, skønnes det vigtigt at bibeholde fokus på denne gruppe med henblik på at forbedre deres faglige kompetencer gennem uddannelse. Side 6 af 8

7 Iværksættelse af foranstaltninger: Gennem projektforløbet er behovet for anden indsats løbende blevet vurderet, bl.a. i form af iværksættelse af beskæftigelsesrettede foranstaltninger med henblik på tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller påbegyndelse af uddannelse. Iværksættelse af virksomhedspraktik evt. Med mentorstøtte har haft en god virkning for en gruppe af de unge sygemeldte. De har fået en oplevelse af at de dur og kan fungere på en arbejdsplads på trods af evt. tidligere dårlige erfaringer. Et støttende mentorforløb har for nogle været med til at fastholde den sygemeldte i virksomhedspraktikken. I de sager, hvor det har været nødvendigt at iværksætte et afklaringsforløb med henblik på afklaring af fremtidig arbejds- og uddannelses muligheder, har det haft god effekt at den sygemeldte er blevet tilknyttet Jobcenter Lejres projekt: Nye muligheder på arbejdsmarkedet eller tilknyttet en af Jobcenter Lejres virksomhedskonsulenter. Dette på grund af at den sygemeldte af helbredsmæssige årsager ikke kan vende tilbage til hidtidige arbejde, Der har endvidere været gode erfaringer med henvisning til fysisk træning, idet dette har givet god mening for den sygemeldte og styrket almen tilstanden. Henvisning til deltagelse i kursus med henblik på takling af angst, stress og depression har også haft en god effekt for psykisk sårbare unge. Uanset om den unge er sygemeldt af fysiske eller psykiske årsager er det vigtigt at følge den behandling de bliver henvist til fra lægelig side evt. i form af rundbordssamtaler. Det kan være relevant at drøfte eventuelle andre muligheder for behandling på grund af lang ventetid både i forhold til fysiske og psykiske lidelser. For unge sygemeldte af fysiske årsager er ventetiden på udredning og behandling på hospitaler og hos speciallæger ofte lang. Dette er selvfølgelig også begrundet i at det drejer sig om komplicerede lidelser ofte med flere operationer såsom diskusprolaps og komplicerede brud. Denne gruppe har risiko for at nå varighedsbegrænsningen på udbetaling af sygedagpenge, idet de ikke er færdigbehandlet og helbredstilstanden kan ikke anses for at være stationær. De kan heller ikke vende tilbage til hidtidige arbejde af helbredsmæssige årsager. Ud af gruppen unge sygemeldte er det særlig vigtigt at have fokus på de psykisk sårbare. Selv om årsagen til sygemelding er fysisk gemmer der sig ind i mellem en ung med udpræget psykisk sårbarhed. I forhold til psykisk sårbare opleves der mangel på behandlingstilbud. De tilbud som findes er til svært psykisk syge. Også her er ventetiden på at der påbegyndes behandling for lang. Idet den største gruppe af unge sygemeldte er i den uddannelsesmæssige alder mellem 21 og 25 år, skønnes det også fremover vigtigt at fastholde fokus på unge sygemeldte og deres særlige problematikker. Det er særlig vigtigt at have øje på de unge som er sygemeldte og psykisk sårbare. Disse unge har ofte individuelle komplekse problemstillinger med blandt andet dårlige skolekundskaber og dermed manglende uddannelse, sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet, belastede opvækstvilkår og dermed manglende støtte fra familie / netværk osv. Disse unge har behov for støtte med henblik på at Side 7 af 8

8 bibeholde eller genetablere kontakt til uddannelse eller arbejde. Idet en stor del af unge sygemeldte er ufaglærte, skønnes det vigtigt at have fokus på uddannelse. Det er vigtigt at have fokus på indsatser, redskaber og metoder som virker i indsatsen for at få de unge så hurtig som mulig videre og dermed så kort en sygemeldingsperiode som mulig. Jeg skønner, at det er vigtigt at samle og specialisere sagsbehandlingen af unge sygemeldte under 3 år, idet der i så fald hurtig vil være fokus på eventuelle behov for tiltag af foranstaltninger og kendskab til samarbejdspartnere. Jobcenterledelsen har besluttet at projektet foreløbig videreføres året ud, som en del af en særlig handleplan for ungeindsatsen i Lejre kommune. Side 8 af 8

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Profilanalyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 4 og 5

Profilanalyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 4 og 5 Februar 2007 Profilanalyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 4 og 5 og løsningsforslag til den fremtidige indsats i Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE Formål og læsevejledning 3 SAMMENFATNING 5 Profilanalyse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 Ankestyrelsens praksis sundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden udd annelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Resumé og anbefalinger 3

Læs mere

E V A L U E R I N G - E T P R O J E K T F O R S Y G E M E L D T E S V E N D S G A D E 1 7 1 0 0 V E J L E. Juni 2011 - Birgitte Holm & Mikael Rask

E V A L U E R I N G - E T P R O J E K T F O R S Y G E M E L D T E S V E N D S G A D E 1 7 1 0 0 V E J L E. Juni 2011 - Birgitte Holm & Mikael Rask E V A L U E R I N G ARBEJDSLIV, STRESS OG DEPRESSION - E T P R O J E K T F O R S Y G E M E L D T E S V E N D S G A D E 1 7 1 0 0 V E J L E Juni 2011 - Birgitte Holm & Mikael Rask Indholdsfortegnelse Resumé...

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Tværfaglig rådgivning til læge, virksomhed og ansat

Tværfaglig rådgivning til læge, virksomhed og ansat Center for Arbejdsfastholdelse Arbejdsmedicinsk Klinik Hillerød Tværfaglig rådgivning til læge, virksomhed og ansat konkrete redskaber til arbejdsfastholdelse Denne rapport er udarbejdet af: Overlæge,

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2 Side 2 I JOB MED ADHD EVALUERINGSRAPPORT Side 3 Projektet er gennemført med støtte fra LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd for Aarhus og Samsø). Samarbejdspartnere har været Ungecentret, Jobcenter Aarhus

Læs mere

Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen

Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen NOTAT 24. januar 2012 Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen J.nr. 4.kt/CBV 3.kt Pkt. 4, bilag 1 1. Indledning og sammenfatning Regeringen vil afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. I

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Februar 2014 Indhold 1.0 Indledning 03 2.0 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 04

Læs mere