Beskæftigelsesplan Jobcenter Vordingborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014

2 Indhold: Resumé Beskæftigelsesministerens mål for Første mål: Flere unge skal have en uddannelse Andet mål: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Tredje mål: Langtidsledighed skal reduceres Fjerde mål: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune Opfølgning på Resultatrevision 2012 for Jobcenter Vordingborg Andre beskæftigelsespolitiske udfordringer i Vordingborg Kommune Mål og strategier for Jobcenter Vordingborgs borgerrettede og virksomhedsrettede indsats Budget for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Vordingborg Tillæg 1: Samlet oversigt over Jobcenter Vordingborgs mål i beskæftigelsesplan

3 Resumé Beskæftigelsesplanen for 2015 vil i strategi, målsætninger og indsats bygge videre på erfaringerne fra indsatsen de forudgående år, hvor Jobcenter Vordingborg har oplevet en positiv udvikling på de fleste af sine indsatsområder. Udfordringer Jobcenter Vordingborg står i forhold til planlægningen af indsatsen i 2015 med et godt udgangspunkt. Arbejdsløsheden er faldende, og gennem en målrettet indsats er det lykkedes at reducere bl.a. antallet af lange sygedagpengesager, uden det har medført en stigning i tilgangen til førtidspension. Tilgangen til førtidspension har tværtimod været kraftigt faldende det seneste år. Men bag nogle af de positive tal ligger der en mere alvorlig udfordring. Faldet i ledighed kan delvis tilskrives befolkningsudviklingen, hvor der disse år er sket et kraftigt fald i antallet af borgere i kommunen i de erhvervsaktive aldersgrupper både fordi de årgange, der forlader arbejdsmarkedet er større end dem, der kommer ind, og fordi en forholdsvis stor andel af de unge fraflytter kommunen i forbindelse med gennemførelse af en uddannelse, uden der sker en tilsvarende tilflytning af andre erhvervsaktive aldersgrupper. De seneste tal tyder dog på, at faldet i antallet af lokale arbejdspladser er stoppet det seneste år. Samtidig kan det konstateres, at en del af faldet i ledigheden blandt de forsikrede medlemmer af en arbejdsløshedskasse skyldes afkortningen af dagpengeperioden, og at disse personer nu kan genfindes i andre forsørgelsesydelser primært kontanthjælp. Samtidig kan det konstateres, at der sker en forskydning i sammensætningen af gruppen af ledige flere ikke-arbejdsmarkedsparate og færre arbejdsmarkedsparate. Tilrettelæggelsen af indsatsen i 2015 skal tage udgangspunkt i den aktuelle og fremtidige situation på arbejdsmarkedet og erfaringerne fra indsatsen i 2013 og Strategien skal adressere en række store udfordringer: Ledigheden på det lokale arbejdsmarked er faldende, men fortsat høj, men på lidt længere sigt skaber den demografiske udvikling en risiko for mangel på typer af uddannet arbejdskraft. Det vil forudsætte en særlig uddannelsesmæssig opkvalificering, hvis dette balanceproblem skal løses herunder maksimal udnyttelse af mulighederne for opkvalificering gennem beskæftigelseslovgivningen Mere end hver fjerde i de erhvervsaktive aldersgrupper er afhængig af en offentlig overførselsindkomst og en stigende andel af disse borgere står helt uden for arbejdsmarkedet. Det har store menneskelige og økonomiske konsekvenser for den enkelte borger, og det er en stor økonomisk udfordring for kommunen For mange af de unge, der forlader folkeskolen, får ikke nogen erhvervsuddannelse. Det betyder en stor risiko for en varig afhængighed af offentlig forsørgelse lige som det forstærker den fremtidige risiko for mangel på uddannet arbejdskraft Erhvervsstrukturen er under forandring både de private og de offentlige erhverv. Manuelle, arbejdskraftintensive funktioner bortrationaliseres eller flytter ud, og hvor det for nogle år siden primært ramte produktionsvirksomhederne, begynder det også at ramme de serviceproducerende erhverv Østdanmark står i de kommende 10 år over for en række store infrastrukturinvesteringer Femern Bælt, jernbane/mortorveje, fængsel m.v. Det kan give en dobbelt udfordring: At sikre at virksomheder, medarbejdere og ledige i lokalområdet får størst mulig gavn og udbytte af disse investeringer, og at modarbejde at lokale virksomheder ikke kan tiltrække den fornødne kvalificerede arbejdskraft, hvis nogle af deres nøglemedarbejder søger job på infrastrukturprojekterne 3

4 Rammer Planlægningen for 2015 vil endvidere være kraftigt påvirket af de igangværende reformer på beskæftigelsesområdet: I løbet af 2013 og 2014 er reformen af førtidspension og fleksjob blevet implementeret i jobcenteret indsats i tæt samarbejde med andre kommunale forvaltninger og regionen. Reform af kontanthjælpsområdet er iværksat 1. januar 2014 og er i efteråret 2013 og første halvdel af 2014 omsæt i gennemgribende ændringer af den hidtidige indsats. Indfasning af dagpengereformen med afkortning af dagpengeperioden til 2 år forudsætter en meget tidlig og målrettet vejledning til de forsikrede ledige for at forebygge langtidsledighed og efterfølgende risiko for at miste dagpengeretten. En ny sygedagpengelovgivning iværksættes 1. juli 2014 (og videreudbygges 1. januar 2015) med nye krav til en tidlig og tværfaglig indsats til mest udsatte grupper af sygedagpengemodtagere. Regeringen har i juni 2014 indgået forlig med partier, som repræsenterer et bredt flertal i folketinget, om en reform af indsatsen over for de jobklare forsikrede ledige og styringen heraf. Denne reform skal omsættes til lovforslag, som forventes vedtaget i løbet af efteråret Herefter kan ændringerne træde delvis i kraft primo eller medio Forslaget er baseret på Carsten Koch-udvalgets anbefalinger. Herudover er der fortsat overvejelser om en ny model for statens refusion til kommunerne på beskæftigelsesområdet, ligesom Carsten Koch-udvalget som fase 2 i sit arbejde vil komme med forslag til indsatsen over for de ikke-arbejdsmarkedsparate ledige. De fleste af disse ændringer i rammerne for jobcenterets arbejde er kendte på planlægningstidspunktet og kan indarbejdes. Men de vil i implementeringsfasen kræve en ekstraordinær indsats. De fire ministermål Beskæftigelsesministeren har for 2015 udmeldt følgende overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen: Flere unge skal have en uddannelse Herunder fokus på implementering og opfølgning på kontanthjælpsreformen og reformens intentioner Langvarige modtagere af offentlige forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Herunder prioritering af en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet Langtidsledigheden skal bekæmpes Herunder fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Herunder fokus på virksomhedssamarbejdet med inddragelse af hjælp til rekruttering, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere 4

5 Strategi for Jobcenter Vordingborgs beskæftigelsesindsats i 2015 Jobcenter Vordingborg vil lade strategien for beskæftigelsesindsatsen i 2015 tage udgangspunkt i tre overordnede indsatsområder: Opkvalificering og uddannelse opkvalificering til arbejdsmarkedet Helhedsorienteret og tværgående indsats inklusion på arbejdsmarkedet Samarbejde med virksomhederne en indsats for og med virksomhederne Samtidig vil Jobcenter Vordingborg fortsat fastholde det stærke fokus på en tidlig og målrettet indsats arbejdsmarkedsparate ledige for at sikre, at ledigheden ikke udvikler sig til langtidsledighed. Det er Jobcenter Vordingborgs vurdering, at en indsats på disse områder i alt væsentligt vil kunne samle op på jobcenteret udfordringer i forhold til at følge op på og efterleve beskæftigelsesministerens mål for indsatsen i

6 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Beskæftigelsesministeren udmeldte den 11.april 2014 de beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for De beskæftigelsespolitiske mål for 2015 sætter den overordnede ramme og retning for arbejdet på tværs af landet på de vigtigste indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen. Ministeren tager udgangspunkt i, at selv om der er spirende tegn på bedre tider, er der stadig for mange danskere, der ikke har fodfæste på arbejdsmarkedet. Derfor skal den aktive beskæftigelsesindsats understøtte ledige borgeres vej i varig beskæftigelse, samtidig med, at den medvirker til, at virksomhederne får den arbejdskraft og de kompetencer, som de efterspørger. Ministeren har valgt at fastholde de beskæftigelsespolitiske mål fra 2014 i De nuværende mål sætter fokus på områder, hvor der også i 2015 er særligt behov for en styrket indsats, ligesom målene understøtter implementeringen af de reformer, som er eller vil blive iværksat på beskæftigelsesområdet. Der er dog sket en præcisering af, at der i mål 2 ikke alene skal være fokus på at forebygge førtidspension, men at jobcentrene generelt skal styrke indsatsen over for alle langvarige modtagere af offentlig forsørgelse, så flere opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet. For 2015 har ministeren besluttet at afbureaukratiser processen for de kommunale beskæftigelsesplaner og give kommunerne større råderum for indsatsen. Det betyder, at der ikke bliver stillet formkrav til kommunernes fastsættelse af de kvantitative mål for indsatsen. Kommunerne kan dog fortsat opstille kvantitative mål i beskæftigelsesplanerne med udgangspunkt i ministermålene for at understøtte den enkelte kommunes løbende opfølgning på resultaterne af indsatsen. Jobcenter Vordingborg vil lade de udmeldte indsatsområder og mål være retningsgivende for jobcenterets planlægning af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg vil under de enkelte indsatsområder fastlægge kvantitative måltal, som muliggør den løbende opfølgning. Det vil både ske i form for resultatmål på områder, hvor den tilgængelige statistik giver mulighed for sammenligninger med resultaterne i andre kommuner, og i form af resultatmål, som alene giver mulighed for jobcenterets og kommunens egen opfølgning. 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse Jobcenteret skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere ungekommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Der vil i den videre proces med udmøntning af beskæftigelsesplanen i Jobcenter Vordingborg blive opstillet måltal for: Reduktion i andelen af unge under 30 år på offentlig forsørgelse (sammenligning med klynge) Øge antallet af unge kontanthjælpsmodtagere, hvis kontaktforløb afsluttes på grund af ordinær uddannelse eller ordinært job Øge antallet af aktivitetsparate unge, som gennem indsats bliver uddannelsesparat Særlig uddannelsesindsats for langtidsledige (særligt indsatsområde) 6

7 1.2 Andet mål: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtage af offentlig forsørgelse. Der vil i den videre proces med udmøntning af beskæftigelsesplanen i Jobcenter Vordingborg blive opstillet måltal for: Reduktion i tilgang til førtidspension (sammenligning med klynge) Reduktion i antal fleksjobberettigede på ledighedsydelse herunder langvarige modtagere af ledighedsydelse Reduktion i antallet af lange sygedagpengesager (tilpasset ny sygedagpengelovgivning) Antal besatte fleksjob Antal virksomhedsaftaler om fastholdelse m.v. Reduktion i antallet af langvarige modtagere af kontanthjælp Tværfaglige og koordineret indsats fx antal aktive tilbud i ressourceforløb, tilfredshedsmål eller lign 1.3 Tredje mål: Langtidsledighed skal reduceres Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelse af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. Der vil i den videre proces med udmøntning af beskæftigelsesplanen i Jobcenter Vordingborg blive opstillet måltal for: Reduktion i andelen af jobparate ledige, som bliver langtidsledige (sammenligning med klynge) Tidlig indsats herunder tidlige samtaler, straksaktivering for jobparate kontanthjælpsmodtagere m.v. Øget anvendelse af virksomhedsrettede redskaber (jobrotationsvikar, virksomhedspraktik, privat løntilskud) i tilbud til jobparate ledige Øget anvendelse af ordinær uddannelse (jobrettet opkvalificering, erhvervsuddannelse, voksenlærling) i tilbud til jobparate ledige 7

8 Den konkrete strategi og fastlæggelse af måltal indsatsen på dette område vil blive tilpasset de justeringer i grundlaget for indsatsen, som kan blive en konsekvens af regeringens udspil om en ny beskæftigelsesindsats for de forsikrede ledige herunder især samarbejde og opgavefordeling med arbejdsløshedskasserne. 1.4 Fjerde mål: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelses og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding. Der vil i den videre proces med udmøntning af beskæftigelsesplanen i Jobcenter Vordingborg blive opstillet måltal for: Øge andel af lokale virksomheder, som samarbejder med jobcenteret (sammenligning med klynge) Antal medarbejdere/vikarer omfattet af jobrotationsaftaler med jobcenteret Etablering af virksomhedsnetværk - antal lokale virksomheder i løse netværk, med partnerskabsaftale eller udvidet samarbejdsaftale Antal pladser på virksomhedscentre på virksomheder Lokale virksomheders tilfredshed med samarbejde med jobcenteret Opkvalificering og rekruttering til særlige områder med mangel på arbejdskraft 8

9 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Vordingborg 2.1 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 1 Den konjunkturnedgang, der fra 2008 ramte arbejdsmarkedet, syntes at toppe i Vordingborg Kommune omkring årsskiftet Siden starten af 2010 har ledigheden været faldende, og i de første måneder af 2014 ligger ledigheden blandt forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere 8 % lavere end for et år siden. Faldet i ledigheden forventes at fortsætte gennem 2014 og 2015, og i 4. kvartal 2015 forventes ledigheden at ligge næsten 13 % lavere end i 4. kvartal Den positive udvikling i ledigheden dækker dog over en mere negativ underliggende udvikling. Arbejdsstyrken og beskæftigelse er toppet i 2008, og faldet i ledigheden siden starten af 2010 skyldes i stort omfang, at arbejdsstyrken er blevet mindre. Fra 2008 til 2013 er antallet af personer i de erhvervsaktive aldersgrupper faldet med mere end 6 %, og samtidig faldt erhvervsfrekvensen, så faldet i arbejdsstyrken var langt større. Frem til 2016 forventes en yderligere reduktion i den erhvervsaktive befolkning på 4 %. Men ændringerne i konjunkturerne og den svagt stigende beskæftigelse forventes at betyde, at en del af dette fald vil blive modvirket af, at erhvervsfrekvensen igen begynder at stige. Den demografiske udvikling betyder, at der i de kommende år ikke vil være tilstrækkelig med unge til at erstatte de ældre, der træder ud af arbejdsstyrken. Samtidig viser erfaringen, at op mod 40 % af en ungdomsårgang flytter væk fra lokalområdet, inden de når midten af 20-års alderen. Og endelig er det fortsat tilsyneladende en fast stor andel af erhvervsaktive aldersgrupper, der står uden for arbejdsmarkedet. De unges fraflytning fra lokalområdet sker typisk i forbindelse med, at de påbegynder en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det er i sig selv en positiv udvikling. I forhold til arbejdsmarkedet er det imidlertid et problem, at for få af disse unge eller andre nyuddannede unge vender tilbage efter endt uddannelse. Det kan indebære, at lokale virksomheder allerede i løbet af en 2-3 årig periode vil få problemer med at kunne opfylde behovet for medarbejdere med en faglig eller en mellemlang erhvervsuddannelse. Denne risiko vil være stor på trods af, at der over en lang periode er sket en kraftig reduktion i antallet af arbejdspladser i virksomhederne i Vordingborg Kommune. Siden 2008 er antallet af lokale arbejdspladser reduceret med eller med 16 %. Fra 2010 til 2013 er hastigheden i nedlæggelsen af lokale arbejdspladser dog taget væsentligt af, og frem til 2016 forventes etableret op til 900 nye job i offentlige og private virksomheder i kommunen. Erhvervsstrukturen er fortsat domineret af en meget stor offentlig sektor. Mere end hver tredje arbejdsplads findes inden for de serviceområder, der fortrinsvis er offentlige sociale institutioner, sundhedsvæsen, undervisning og offentlig administration m.v. Specielt sociale institutioner udgør et stort beskæftigelsesområde. Privat service udgør samlet næsten lige så stor andel af arbejdspladserne som offentlig service. Her er handel det største enkeltområde, selv om antallet af arbejdspladser inden for handel er mindre i Vordingborg Kommune i sammenligning med gennemsnittet for resten af Sjælland og hele landet. Blandt de øvrige dele af privat service er det især inden for områder med et forholdsvis lavt kvalifikationsniveau, at der er mange arbejdspladser i Vordingborg Kommune fx rengøring mens 1 Dokumentationen for beskrivelsen af arbejdsmarkedet er samlet i et særligt notat. 9

10 der er få arbejdspladser inden for områder med et højt kvalifikationsniveau fx telekommunikation og erhvervsservice. Uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken er forholdsvis lavt, og en stor andel har alene grundskole som højeste uddannelse. Specielt er andelen af personer i arbejdsstyrken med lang videregående uddannelse lavere end i landet som helhed. Problemerne med det lave uddannelsesniveau forøges ved, at en forholdsvis stor andel af de unge, der bliver boende i kommunen ikke gennemfører en erhvervsuddannelse. I gennemsnit modtog borger i Vordingborg Kommune i de erhvervsaktive aldersgrupper offentlig forsørgelse i marts 2014 inkl. førtidspension og efterløn, men ekskl. SU. Det svarer til mere end hver fjerde borger i alderen år borgere modtog en midlertidig, offentlig forsørgelsesydelse i en kortere eller længere del af måneden. Det svarer til fuldtidspersoner. Et noget større antal borgere modtog en permanent forsørgelsesydelse (efterløn, førtidspension eller fleksjob/ledighedsydelse). 2.2 Opfølgning på Resultatrevision 2012 for Jobcenter Vordingborg Jobcenter Vordingborg har i starten af 2014 udarbejdet en resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen i Resultatrevisionen peger på en række opmærksomhedspunkter, som skal danne input til såvel den aktuelle gennemførelse af beskæftigelsesindsatsen i 4som planlægningen af indsatsen i Jobcenter Vordingborg har i 2013 skabt meget tilfredsstillende resultater på en række af de centrale indsatsområder. J Jobcenter Vordingborg er dog fuldt ud opmærksom på, at jobcenteret fortsat har store udfordringer på en række punkter: Der er fortsat en stor gruppe af unge, som har store vanskeligheder ved at komme i gang med og gennemføre en uddannelse og/eller opnå beskæftigelse på ordinære vilkår. Både den almindelige demografiske udvikling og en meget stor fraflytning af unge nødvendiggør, at der tages særlige initiativer for at sikre at flest muligt af de tilbageblevne unge får gennemført en kompetencegivende uddannelse Det er fortsat en forholdsvis stor andel at befolkningen i Vordingborg kommune i de erhvervsaktive aldersgrupper, der er afhængig af permanente offentlige forsørgelsesordninger hver 8. er på førtidspension, ledighedsydelse eller fleksjob. En konsekvens heraf er, at arbejdsstyrken kun udgør 45 % af befolkningen i Vordingborg Kommune mod godt 50 % som gennemsnit for hele Østdanmark 2.3 Andre beskæftigelsespolitiske udfordringer i Vordingborg Kommune Arbejdsmarkedet er ved at vende. Det betyder, at hvor der indtil nu kun har været på begrænsede og særlige områder, at der kunne opstå mangel på arbejdskraft, må det forventes at kunne blive mere udbredt de kommende år. Det vil typisk være på områder, hvor der er behov for arbejdskraft med særlige kvalifikationer. Det betyder, at risikoen for ubalance og flaskehalse vil øges, hvor der på samme tid er mangel på arbejdskraft inden for særlige sektorer om med særlige kvalifikationer, mens der på den anden side fortsat vil være overskud og høj ledighed blandt arbejdskraft uden nogen erhvervsuddannelse. På lidt længere sigt frem til 2020 vil denne situation forstærkes: De igangværende strukturelle ændringer i beskæftigelsen vil fortsætte. De nedlagte eller udflyttede job til ikke-faglærte vender ikke tilbage 10

11 Den demografiske udvikling betyder, at mange veluddannede er på vej ud af arbejdsmarkedet, og der er kun få unge til at erstatte dem Der er stor risiko for manglende balance på arbejdsmarkedet der opstår mangel på især faglærte og personer med en mellemlang uddannelse, mens der bliver et overskud af ikkefaglærte Samtidig vil der de kommende ti år blive gennemført en lang række store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark. Projekterne vil betyde en kraftig stigning i bygge- og anlægsaktiviteten i Hovedstadeområdet, Sjælland og Lolland-Falster og dermed også påvirke beskæftigelsen i Vordingborg Kommune. Aktuelt forventes at skulle anvendes op til mandeår af struktører alene i Region Sjælland frem til år Hvis disse job skal kunne besættes af lokal arbejdskraft vil det forudsætte, at der straks iværksættes en meget omfattende grund- og efteruddannelse af medarbejdere og ledige med brancheerfaring inden for det pågældende område. 11

12 3. Mål og strategier for Jobcenter Vordingborgs borgerrettede og virksomhedsrettede indsats Med udgangspunkt i de centralt formulerede beskæftigelsespolitiske målsætninger og den gældende lovgivning skal Jobcenter Vordingborg gennem sin indsats understøtte de politiske visioner og strategier, som Vordingborg Kommune har fastlagt. Den lokale arbejdsmarkedspolitik for Vordingborg Kommune understreger visionen om, at arbejde er vigtigt for menneskets identitet. Beskæftigelse er en væsentlig faktor for, at man som borger hører til, at man som borger kan forsørge sig selv og deltage i det samfund, man lever i. Derfor skal der være plads til alle på arbejdsmarkedet. Vordingborg Kommune har fastlagt en uddannelsespolitisk strategi for Her understreges, at samspillet mellem uddannelse, arbejdsmarked og erhvervsudvikling sætter de økonomiske rammer for den velfærd, en kommune er i stand til at byde borgerne. Uddannelse i alle dens former er i høj grad et tandhjul for udviklingen af samfundet. Jobcenter Vordingborg har siden 2011 gennemført et offentligt-privat samarbejde (OPS) om indsatsen over for langvarige sygedagpengesager sammen med en privat aktør. Dette samarbejde er planmæssigt ophørt i løbet af 2014, og erfaringer fra samarbejdet er indarbejdet i jobcenterets ordinære indsats på området. Det vil i løbet af 2014 blive vurderet, om der skal ske en videreførelse af dele af dette samarbejde på særlige områder med det formål fortsat at styrke samspil mellem den forebyggende sundhedsmæssige indsats og beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg planlægger fra starten af 2015 at iværksætte et ambitiøst uddannelsesprojekt, som over en 4 årig periode skal sikre, at 200 langtidsledige uden erhvervsuddannelse kommer i gang med og gennemfører en kompetencegivende erhvervsuddannelse. Det vil ske gennem prioritering af særlige midler til denne indsats og under anvendelse alle relevante redskaber i beskæftigelsesindsatsen - vejledning og opkvalificering, FVU, ordinær uddannelse, mentor, revalidering, voksenlærlinge, virksomhedssamarbejde m.v. Det særlige projekt, vil hvis det får politisk opbakning blive gennemført i tæt samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner. Den ambitiøse uddannelsesmæssige satsning over for ufaglærte forventes at kunne få positiv effekt i forhold til såvel ungeindsatsen som den almindelige forebyggelse af langtidsledighed. Mål og strategi borgerrettet indsats Den borgerrettede indsats bliver i disse år underlagt store forandringer. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen er under hastig forandring både som følge af, at arbejdsmarkedet er ved at vende, som følge af den demografiske udvikling og som følge af intentioner bag og indhold i den lange række af reformer på beskæftigelsesområdet, som gennemføres. Nøgleord i strategien for indsatsen i Jobcenter Vordingborg i 2015 og de kommende år er: (1) Uddannelse og opkvalificering, (2) inklusion og fastholdelse samt (3) virksomhedernes rolle i indsatsen. Intentionerne bag de gennemførte og foreslåede reformer stiller nogle klare forventninger til jobcenterets indsats: Udgangspunktet for kontanthjælpsreformen er klart: Unge skal i uddannelse. Uddannelse er den mest sikre adgangsbillet til arbejdsmarkedet, som unge kan få Afkortning af a-dagpengeperioden til 2 år betyder et skærpet behov for en hurtig og målrettet tidlig indsats, så den reducerede ydelsesperiode kan udnyttes effektivt til at forebygge 12

13 langtidsledighed og sikre fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig betyder afkortningen sammen med skærpede muligheder for at være berettiget til andre forsørgelsesydelser, at jobcenteret har en stigende gruppe af borgere offentlig forsørgelse, som søger bistand til at finde job eller blive opkvalificeret Uddannelse og opkvalificering af ufaglærte spiller en central rolle i det fremsatte forslag til en ny aktiv beskæftigelsesindsats for de jobparate ledige Den nye sygedagpengereform sætter fra 2014 styrket fokus på den tidlige indsats over for de mest udsatte sygemeldte og på fastholdelsesindsatsen i samarbejde med virksomhederne Førtidspensionsreformens krav om forpligtigende samarbejde om indsatsen på tværs af de relevante sektorer/forvaltningsområder om indsatsen skal bidrage til at forebygge den permanente udstødning fra arbejdsmarked og øge muligheden for selvforsørgelse Med det udgangspunkt er det fortsat målet for den borgerrettede indsats i Jobcenter Vordingborg: At give borgeren hjælp til selvhjælp til at tage ansvar for egen situation og blive selvforsørgende herunder tilbud om en række servicemuligheder og støtte, som borgeren kan anvende til at finde et job, komme i gang med en uddannelse etc. At opretholde et arbejdsmarkedsrettet perspektiv i indsatsen opmærksomhed på, at kortest vej til job ikke altid er vejen til varig selvforsørgelse, men sikre en opkvalificering i forhold til arbejdsmarkedets nuværende og fremtidige behov for arbejdskraft/kvalifikationer At en tidlig og kvalificeret visitation og screening danner grundlag for en hurtig indsats over borgere i de forskellige målgrupper, som er særligt udsatte for at blive af langvarig offentlig forsørgelse At udvikle tilbud, som kan afklare og forebygge, at sundhedsmæssige problemer for den enkelte borger kan blive en barriere for den fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet At skabe sammenhæng og helhed i indsatsen for den enkelte herunder inddrage borgeren og skabe empowerment Ungeindsatsen skal understøtte intentionerne om, at unge påbegynder og gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse også for aktivitetsparate unge er målet uddannelse: Sikre en hurtig og effektiv visitation af de unge, så uddannelsesparate a-dagpengemodtagere under 25 år og unge på uddannelseshjælp under 30 år gennem et uddannelsespålæg kommer i gang med og gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse I tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne sikre udbud af uddannelsesafklarende og understøttende tilbud, som kan bidrage til, at den unge fokuserer på uddannelse og bliver rustet til at gennemføre uddannelsen fx brobygning, virksomhedspraktik m.v. Sikre et tværgående samarbejde om kommunens ungeindsats med placering i et uddannelsesmiljø - fortsætte og udvikle det tætte samarbejde med UU, lokale uddannelsesinstitutioner, andre relevante kommunale forvaltninger, virksomheder m.v. om indsatsen og konkrete initiativer Sikre en tilpasning og revurdering af de kommunale beskæftigelsestilbud i forhold til intentionerne i kontanthjælpsreformen herunder strategi for nytteindsats, anvendelse af mentorer og andre støttepersoner Jobcenter Vordingborg har i 2014 i tæt samarbejde med UU etableret en fælles visitation i forhold til unge under 30 år. Vejledere fra både UU og jobcenteret deltager i den første samtale med den unge ved fremmøde i jobcenteret. Hvis den unge har forudsætninger for og er motiveret til umiddelbart at påbegynde uddannelse, fortsætter samtalen som en uddannelsesvejledning i regi af UU. Hvis den unge ikke umiddelbart kan påbegynde uddannelse, fortsætter samtalen som første visitationssamtale ved ansøgning om uddannelseshjælp. Dette samarbejde og effekten heraf vil blive evalueret i efteråret 2014, og det forventes at blive videreført i

14 Vordingborg Kommune har etableret et ungecenter, hvor den nævnte fælles vejledning mellem UU og jobcenter foregår, og hvor der er etableret straks-aktivering i form af et kort vejlednings- og afklaringsforløb for unge, der søger uddannelseshjælp. Ungecenteret vil i løbet af 2014 flytte til lokaler i det lokale uddannelsesmiljø og på sigt vil andre dele af den kommunale service over for unge sammen med ungdomsuddannelsernes vejledning blive inddraget i ungecenteret for at sikre en koordineret ungeindsats. Jobcenter Vordingborg har indledt et tæt samarbejde med lokale erhvervsuddannelser, som skal danne grundlag for jobcenterets særlige ambitiøse satsning på erhvervsuddannelse til ufaglærte langtidsledige, men også være med til at øge det relevante uddannelsesudbud i kommunen til alle unge. Dette samarbejde vil fortsætte og gerne udmøntes i konkrete initiativer i Den tværfaglige og sammenhængende indsats skal medvirke til, at borgere der er eller er i risiko for at komme på kanten af arbejdsmarkedet bliver inkluderet igen på arbejdsmarkedet i den beskæftigelse og i det omfang, der er relevant i forhold til den enkeltes situation: Øget fokus på modtagere af sygedagpenge eller langvarig kontanthjælp, som er i risiko for at ende på førtidspension herunder videreføre relevante erfaringer OPS-samarbejde om indsatsen på sygedagpengeområdet Udbygge og styrke det igangværende tværfaglige samarbejde med andre kommunale forvaltninger om indsatsen sikre fortsat udvikling af helhed og tværfaglighed i indsatsen Fortsat udvikling af aktive tilbud til modtagere af ressourceforløbsydelse Følge og vurdere de første erfaringer med ressourceforløb sikre at ressourceforløb i størst muligt omfang bliver et skridt på vej mod selvforsørgelse, løbende opfølgning på progression i indsats m.v. Gennem jobcenterets fleksjobambassadører styrke indsatsen for etablering relevante fleksjob i virksomhederne Jobcenter Vordingborg vil i 2015 videreføre aktiviteter til at sikre en tidlig sygedagpengeindsats på grundlag af de erfaringer, som er opbygget genne samarbejdet med en privat aktør på området. Her vil en større del af den sundhedsfaglige bistand til projektet blive hentet fra kommunens egen sundhedsfaglige ekspertise end tidligere. Der vil blive etableret forsøg med first track som opfølgning på den nye sygedagpengelovgivning i samarbejde og partnerskab med lokale virksomheder og private aktører. Herunder vil blive udviklet tilbud om sundhedsscreening, som både kan tilbydes alle målgrupper i jobcenteret, beskæftigede på virksomheder, som indgår i samarbejdet, m.v. Jobcenteret vil i efteråret 2014 gennemføre en særlig kampagne målrettet lokale virksomheder for at profilere emner til ansættelse i fleksjob og tilvejebringelse af tilbud om fleksjob. Dette initiativ vil i 2015 ligge til grund for en offensiv indsats for at få flere ledige fleksjobberettigede ud på arbejdsmarkedet. Jobcenteret deltager fra efteråret 2014 sammen med en række andre jobcentre i et tværgående projekt om udvikling af indsatsen i ressourceforløb, Det gode ressourceforløb. Erfaringerne herfra vil blive anvendt til at styrke indsatsen over for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. I forlængelse heraf vil jobcenteret videreudvikle samarbejdet med øvrige relevante kommunale forvaltninger om etablering af den tværgående og helhedsorienterede indsats over for borgere på langvarige ydelser. Der vil blive etableret forsøg med en kiosk af tilbud og indsatser, som den koordinerende sagsbehandler kan disponere over i indsatsen over for målgruppen. 14

15 Jobcenter Vordingborg har i 2014 etableret et korps af sociale mentorer, der skal være til rådighed for indsatsen over for borgere på uddannelses- eller kontanthjælp, som ikke er i stand til at deltage i andre former for aktiv indsats. Denne mentorindsat vil blive evalueret løbende og vil blive tilpasset efter behov og videreført i Forebyggelse af langtidsledighed tager udgangspunkt i konsekvenserne af, at afkortning af dagpengeperioden til to år indebærer, at forebyggelse af langtidsledighed forudsætter effektiv udnyttelse af dagpengeperioden: Videreudvikle metoder til en stringent visitering af jobklare ledige til en tidlig indsats videreføre erfaringer for en målrettet indsats i tæt samarbejde med a-kasser Fortsat tidlig og intensiv indsats over for arbejdsmarkedsparate ledige tidlige samtaler med forsikrede ledige og samtaler og straksaktivering for jobparate kontanthjælpsmodtagere Styrke den ordinære jobformidling herunder videreudbygning af kandidatbank Øge uddannelseselementet i tilbud til ledige for at forebygge langtidsledighed herunder motivere ledige med læse-/regneproblemer om at tage imod tilbud om FVU-undervisning Særlig fokus på tilbud om efteruddannelse af ledige, som her forudsætninger og erhvervserfaring med relevans for de kommende job i forbindelse med de kommende års infrastrukturinvesteringer (Femern Bælt m.v.) fx i forhold til uddannelse som struktører Øge anvendelse af virksomhedsrettede redskaber jobrotation, voksenlærlinge, løntilskud, virksomhedspraktik i forebyggelse af langtidsledighed Jobcenter Vordingborg vil i 2015 videreføre indsatsen over for jobparate ledige, som har medvirket til, at niveauet for langtidsledighed i Vordingborg Kommune ligger blandt de laveste i Østdanmark. Jobcenter Vordingborg har i 2014 udviklet et målrettet tilbud rådgivning og vejledning sammen med en målrettet virksomhedsrettet indsats til forsikrede ledige i regi af kommunens egne beskæftigelsestilbud, som skal kvalificere og effektivisere tilbud om aktivering til denne målgruppe. Dette tilbud vil blive evalueret i løbet af efteråret 2014 i tæt samarbejde med de lokale a-kasser, men forventes videreført i 2015 (under forbehold for eventuelle lovgivningsmæssige ændringer som følge af beskæftigelsesreformen). Der vil i samarbejde med lokale erhvervsuddannelser blive etableret et større udbud af jobrettede efteruddannelseskurser til både ledige og beskæftigede særligt målrettet kvalificering til jobmuligheder inden for bygge&anlæg. Tilbud opbygges af kompetencegivende elementer, så de vil kunne give merit til egentlige erhvervsuddannelser. Mål og strategi - virksomhedsrettet indsats Strategi for Jobcenter Vordingborgs indsats i forhold til den virksomhedsrettede indsats og ministerens mål tager udgangspunkt i et samarbejde baseret på et princip om noget for noget. Samarbejdet tager udgangspunkt i, at hvis jobcenteret understøtter og hjælper virksomhederne med fastholdelse, opkvalificering og rekruttering, så vil virksomhederne til gengælde være positiver over for at bistå jobcenteret med løntilskud, praktikpladser, arbejdsprøvning m.v. Omvendt må virksomheder med en stor efterspørgsel efter service fra kommune og jobcenter påtage sig at tage udsatte grupper ind i virksomheden. I disse tilfælde kan jobcenteret støtte op med økonomiske tilskud, mentorstøtte til borgeren og tæt opfølgning. Samarbejde mellem virksomheder og jobcenter skal tage udgangspunkt i jobcenterets kerneopgaver i virksomhedsindsatsen: Skaffe pladser til ledige og sygemeldte, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet Synliggøre jobåbninger og understøtte, at ledige og virksomheder mødes Understøtte virksomhedernes rekruttering 15

16 Understøtte fastholdelse af sygemeldte i virksomhederne og på arbejdsmarkedet Jobcenter Vordingborg har reorganiseret den virksomhedsrettede indsats og øget kapacitet og faglighed i indsatsen. Med udgangspunkt heri vil samarbejdet med de lokale virksomheder blive uddybet og formaliseret gennem etablering af virksomhedsnetværk og indgåelse af samarbejdsaftaler virksomheder varierende efter de enkelte virksomheders ønsker og behov (gensidige hensigtserklæringer, partnerskabsaftaler, virksomhedscentre). Den virksomhedsrettede indsats skal samtidig fortsat anvendes målrettet i forhold til nogle af jobcenterets kerneopgaver: At sikre arbejdsfastholdelse, at hjælpe ledige eller syge hurtigere tilbage på arbejde. Der skal ske en fortsat udvikling og udbygning af jobcenterets jobservice over for virksomhederne bl.a.udbygning af kandidatbank til brug for ordinær jobformidling, jobrotation m.v. Jobcenteret vil arbejde på et etabler et dialogforum mellem interesserede virksomheder og de med arbejdere i jobcenteret, der arbejder med virksomhedsservice. Herigennem sikres, at jobcenteret får større viden og indsigt i vilkårene for virksomhederne samt større kendskab til virksomhedernes forventninger til jobcenterets service. Jobcenteret vil gennem indsatsen udbygge jobcenterets rolle som en naturlig samarbejdspartner for virksomhederne i forhold til spørgsmål om rekruttering, kompetenceudvikling af medarbejdere m.v.: Professionel service afstemning af forventninger og situationsbestemt service Øget viden og kendskab til virksomhedernes arbejdskraft- og kompetencebehov og i tæt samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner at formidle oplysninger til virksomhederne om mulighederne for at få opfyldt disse behov Fortsætte indsatsen for at motivere virksomhederne til at anvende jobrotation som et aktivt redskab i virksomhedernes strategi for kompetenceudvikling af medarbejderne Medvirke til at øge gennemsigtighed på arbejdsmarkedet Det skal ske gennem følgende strategi: Klare retningslinjer for serviceniveau herunder vurdering af muligheder for etablering af én indgang til jobcenterets service Udmøntning af samarbejdet i konkrete aftaler med virksomhederne virksomhedsnetværk, partnerskabsaftaler, etablering af virksomhedscentre m.v. Iværksættelse af forsøg/initiativer, der over for borgere og virksomheder kan profilere jobcenteret som et JOB-center herunder indgåelse af konkret samarbejde med offentlige eller private virksomheder om opkvalificering og rekruttering på områder med risiko for mangel på kvalificeret arbejdskraft Styrke den virksomhedsopsøgende indsats herunder sikring af opsamling, bearbejdning og formidling af informationerne fra virksomhederne (kvalificere beskrivelsen af efterspørgselssiden på det lokale arbejdsmarked) Aktiv anvendelse af kampagner med opfølgende besøg i informationsindsatsen synliggørelse/markedsføring af redskaber og muligheder (Jobnet.dk, jobrotation, voksenlærlinge m.v.) Herudover vil jobcenteret fortsat medvirke til, at virksomheder, medarbejdere og ledige er bedst muligt forberedt til at møde de beskæftigelsesmæssige muligheder, som den faste forbindelse over Femern Bælt og de øvrige store infrastrukturinvesteringer i Østdanmark i de kommende år vil betyde. I samarbejde med relevante virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre jobcentre etableres tilbud om efteruddannelse af medarbejdere med erhvervserfaring som struktører til at udfylde nogle af de jobmuligheder, som forventes inden for dette område de kommende år i regionen. 16

17 4. Budget for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Vordingborg 17

18 18

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Drift 703,6 704,5 693,6 681,5 675,4 675,3 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 4 Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 NB. Dette er en kommenteret udgave af høringsversionnen af udkast til beskæftigelsesplan 2014 for Solrød Kommune. Tekst & noter skrevet med rødt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Nyborg Kommune. Oktober 2016, version 3

Beskæftigelsesplan 2016. Nyborg Kommune. Oktober 2016, version 3 Oktober 2016, version 3 Indhold 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål... 4 3. Udfordringer i beskæftigelsesindsatsen... 5 1. Ungeindsatsen... 5 2. Kontanthjælpsmodtagere... 5 3. Integrationsborgere...

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 MINI

Beskæftigelsesplan 2010 MINI Beskæftigelsesplan 2010 MINI Januar 2010 Forord Denne beskæftigelsesplan beskriver de overordnede mål, som Jobcenter Esbjerg skal nå i 2010. Udfordringerne for indsatsen i 2010 er i præget af, at konjunkturerne

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Viborg

Beskæftigelsesplan Jobcenter Viborg Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Viborg De overordnede udfordringer for Viborg Kommunes arbejdsmarked Udviklingen i befolkningen og den samlede tilknytning til arbejdsmarkedet har længe været en udfordring

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere