Glas og sanitet Stikledninger Skjulte rør og kabler Svamp Råd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16.3.7. Glas og sanitet 12. 16.4.8. Stikledninger 12. 16.5.9. Skjulte rør og kabler 12. 16.6.1. Svamp 13 16.6.2. Råd 13 16.6.3."

Transkript

1 Familiens bedste forsikringsselskab Aros Husforsikring Forsikringsbetingelser P19-02 For 1- og 2- familie huse Indholdsfortegnelse Fælles bestemmelser 1. Hvem er sikret 2 2. Hvor dækkes? 2 3. Hvad omfatter forsikringen? 2 4. Hvad dækker forsikringen? 2 5. Bygning under opførelse, om- eller tilbygning 2 6. Følgeudgifter 3 7. Erstatningen 3 8. Ansvarsforsikring 5 9. Retshjælpsforsikring Skader der ikke dækkes Hvis skaden sker Ændringer i risiko Præmien Uenighed Fortrydelsesret 8 Dækningsskema for bygning Bygningsbrand Brand, lynnedslag og eksplosion m.v El-skade Tyveri - hærværk Glas og sanitet Glas og sanitet Stikledninger Stikledninger Skjulte rør Skjulte rør og kabler Råd, svamp og insekter Svamp Råd Insekter Udvidet dækning 17.1 Udvidelse Udvidelse Bygningsbeskadigelse Udstømning af væsker (vandskade) Storm - voldsomt sky- og tøbrud - snetryk Pludselig skade 11 1

2 Fællesbetingelser 1. Hvem er sikret? 1.1 Forsikringstager er sikret, som ejer eller bruger af ejendommen. 1.2 Under ansvarsforsikringen er medhjælp, der passer ejendommen, også sikret. 2. Hvor dækkes? Forsikringen dækker på den matrikel, der er nævnt i policen (forsikringsstedet). 3. Hvad omfatter forsikringen? 3.1 De på forsikringsstedet beliggende bygninger opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten. 3.3 Genstande der er nævnt i dækningsskemaet. 3.2 Udhuse og carporte opført med trykimprægnerede stolper direkte i jord. 4. Hvad dækker forsikringen? Forsikringen kan omfatte følgende dækninger: Bygningsbrand Bygningsbeskadigelse Glas og sanitet Stikledninger Skjulte rør og kabler Råd/svamp/insekter Ansvar Retshjælp Udvidelse 1: Kosmetiske forskelle, Udvidet vandskade og Skade lavet af dyr. Udvidelse 2: Mekaniske funktionsfejl og Anden pludselig skade. 4.1 Dækninger og eventuelle særlige vilkår fremgår af policen. 4.2 Af dækningsskemaet fremgår det hvilke skader, der erstattes. 4.3 Reglerne for ansvar og retshjælp er omtalt i vilkårenes afsnit 8 og Skade, der kan erstattes under brandforsikringen, dækkes ikke andetsteds. 5. Bygning under opførelse, om- eller tilbygning. 5.1 Hvad omfatter forsikringen? - Bygning under opførelse - Bygning under om- eller tilbygning - Byggematerialer, der er på byggepladsen og som skal monteres i bygningen. - Entreprenører er sikret på policen, for så vidt angår brand og stormskadedækningen. 5.2 Hvad dækker forsikringen? Under forudsætning af, at forsikringen omfatter brand- og bygningsbeskadigelse dækkes: - Brand, jf. dækningsskemaets pkt Storm, jf. dækningsskemaets pkt. 16.2, kolonne 5 - Husejeransvar, jf. afsnit 8. Under om- og tilbygning er der ingen andre dækninger for de berørte bygninger, bygningsdele eller bygge materialer. 5.3 Betingelser for dækning, - byggeprojektet skal opfylde byggelovgivningens regler, og - byggeprojektet skal være godkendt af myndighederne, og - arbejdet skal udføres i overensstemmelse med det godkendte projekt og sædvanlig fagmæssig praksis. 5.4 Anmeldelsespligt Ved om- og tilbygning skal selskabet kontaktes, da det kan have præmiemæssige konsekvenser, jvf. afsnit

3 6. Følgeudgifter 6.1 Redning - bevaring Efter en skade, der dækkes af forsikringen, betales rimelige udgifter til redning, bevaring og oprydning. 6.2 Flytning og huslejetab Kan ejendommen ikke benyttes efter en skade, der dækkes af denne forsikring eller en brandforsikring i andet selskab, betales: - Rimelige udgifter til genhusning og andre merudgifter i anledning af ejendommens fraflytning. - Dokumenteret tab af huslejeindtægt i henhold til gældende lovlige lejekontrakter. Erstatning ydes i det tidsrum, der normalt vil gå til at sætte bygningen i samme stand som før skaden - dog højst 12 måneder efter skadens indtræden. 6.3 Restværdi Er en bygning beskadiget mere end 50 % af nyværdien, kan forsikringstager vælge at få erstattet skaden, som om hele bygningen var ødelagt, under forudsætning af, at bygningen genopføres i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtig samme sted. 6.4 Lovliggørelse Ved større skader kan myndighederne, ifølge reglerne i lovgivningen, stille retskrav til forsikringstager, som forøger byggeomkostningerne. Der ydes derfor en lovliggørelseserstatning, der opgøres med priserne på skadedagen og med indtil 10 % af bygningernes nyværdi Det er en betingelse, at erstatningen anvendes til byggeri og vedrører de bygningsdele, der er ødelagt Bygningen skal genopføres i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtigt samme sted Værdiforringelse af bygningen eller bygningsdelene må ikke overstige 30 % af nyværdien Udgifter, der af myndighederne var eller kunne være forlangt afholdt forud for skaden, eller udgifter, der af myndighederne kan opnås dispensation for, dækkes ikke. Dog dækkes ikke: - Genopførelse af kældre, fundamenter, terrændæk med installationer, såfremt disse kan genanvendes. - Bygninger som forud for skaden var bestemt for eller var under nedrivning. Herudover erstattes omkostningerne til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester, dog med fradrag af den værdi resterne har. 7. Erstatningen 7.1 Nyværdi Skaden opgøres til det beløb, som det uden unødig forsinkelse vil koste at istandsætte eller genopføre det beskadigede med samme byggemåde og på nøjagtigt samme sted. Ved beregningen kan der ikke benyttes priser på materialer, der er dyrere end de beskadigede, eller priser på materialer og byggemetoder, der ikke er gængse på skadetidspunktet. For visse bygningsdele foretages der dog afskrivning. Det fremgår af afskrivningstabellen, hvilke bygningsdele der foretages afskrivning på. Disse genstande erstattes ved reparation eller totalskade med de procentsatser af reparationsprisen eller af nyværdien, der fremgår af afskrivningstabellen. 7.2 Dagsværdi Punkt 7.1 gælder ikke, såfremt det fremgår af din police, at en bygning eller en bygningsdel erstattes til dagsværdi. Dagsværdien fastsættes for den nævnte bygning/bygningsdel under hensyn til alder, brug, vedligeholdelsesstand, nedsat anvendelighed og andre individuelle omstændigheder. Der tages bl.a. hensyn til forholdet mellem den tid bygningsdelen har været anvendt og dens formodede levetid. For visse bygningsdele gælder standardiserede afskrivningsregler. Disse genstande erstattes ved reparation eller totalskade med de procentsatser af reparationsprisen eller af nyværdien, der fremgår af afskrivningstabellen. 3

4 7. Erstatningen...fortsat Flagstænger af træ: Alder Procentsats 0 10 år 100 % år 70 % år 60 % år 50 % år 40 % år 30 % år 25 % 40 år > 20 % Paraboler og antenner: Alder Procentsats 0 6 år 100 % 6 7 år 70 % 7 8 år 60 % 8 9 år 50 % 9 10 år 40 % år 30 % 11 år > 20 % Hårde hvidevarer, glaskeramiske kogeplader og el drevne genstande: Alder Procentsats 0 2 år 100 % 2 3 år 85 % 3 4 år 75 % 4 5 år 65 % 5 6 år 50 % 6 7 år 40 % 7 8 år 30 % 8 år > 20 % Kedler, varmevekslere, beholdere samt olie- og gasfyr: Alder Procentsats 0 5 år 100 % 5 10 år 70 % år 60 % år 50 % år 40 % år 30 % 30 år > 20 % Tage af plast, pvc og lignende: Alder Procentsats 0 4 år 100 % 4 6 år 80 % 6 8 år 70% 8 10 år 60 % år 50 % år 40 % år 30 % 17 år > 20 % Gulvbelægninger af tæpper, vinyl, kork og lignende: Alder Procentsats 0 4 år 100 % 4 8 år 70 % 8 12 år 60% år 50 % år 40 % år 30 % 24 år > 20 % Særligt for udvidet rør- og stikledningsdækning Der sker ikke fradrag for værdiforringelse ved disse dækninger uanset punkt 7.2. Erstatning opgøres som beskrevet i punkt Særlige regler Der ydes ikke erstatning for farveforskelle, når udseendet efter en beskadigelse eller reparation kun i mindre omfang er forringet. (Dækning for farveforskelle angående fliser/klinker/glas/ sanitet kan tilvælges ved valg af udvidelse 1) For bygninger, som henligger forladt, fastsættes erstatningen altid med fradrag for værdiforringelse For bygninger, som før skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af sparede nedrivningsomkostninger. Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, kan der ydes passende erstatning for afsavn. 7.4 Udbetalingen Erstatningen skal normalt anvendes til genopførelse af det beskadigede, og udbetalingen finder sted, når det beskadigede er retableret. Skal erstatningen udbetales kontant eller anvendes til andet formål, foretages der fradrag for værdiforringelse. Denne erstatning kan ikke overstige det beskadigedes handelsværdi. Det er en forudsætning for udbetaling af erstatning, at forsikringstager indhenter skriftlig accept fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. Tage af pap: Alder Procentsats 0 15 år 100 % år 70 % år 50 % år 30 % 30 år > 20 % 4

5 8. Ansvarsforsikring 8.1 Hvornår er man ansvarlig? Efter dansk ret er man juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Denne hovedregel står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem århundreders retspraksis. Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes skaden hændelig, og for hændelig skade er man ikke ansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet. Ansvarsforsikringens formål er at betale for dig, hvis du har pådraget dig et erstatningsansvar, og at friholde dig, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod dig. Selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling over for skadelidte. Din anerkendelse af erstatningskrav forpligter kun dig selv, ikke Aros Forsikring. Man kan derfor - ved at anerkende et erstatningsansvar - risikere selv at måtte betale en erstatning, som ikke er dækket af forsikringen. 8.2 Forsikringssum Forsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed med indtil Kr for personskade Kr for skade på ting (herunder dyr) De anførte forsikringssummer indeksreguleres ikke. Ud over forsikringssummen dækkes omkostninger i forbindelse med erstatningssagen og renter af det beløb, der henhører under forsikringen. 8.4 Forsikringen dækker ikke: Ansvar, der udelukkende støttes på aftaler Ansvar for skade opstået i forbindelse med en i eller på ejendommen drevet virksomhed Ansvar for skade på ting, som sikrede eller familiemedlemmer, der bor sammen med sikrede: - ejer, - har til brug, lån, leje eller opbevaring, - har til befordring, bearbejdelse, behandling eller har sat sig i besiddelse af. - ansvar for skader forvoldt med forsæt medmindre skadevolder er under 14 år eller har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt på grund af sin sindstilstand. - ansvar for skade forvoldt som følge af selvforskyldt beruselse eller selvforskyldt påvirkning af narkotika og dette uanset skadevolders sindstilstand. - ansvar for forurening af luft, jordbund eller vand samt derved forvoldt skade på ting, medmindre skaden: er opstået ved et enkeltstående uheld og ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gæl dende forskrifter, - ansvar for benyttelse af motordrevne køretøjer. Dog dækkes ansvar for benyttelse af motordrevne haveredskaber under 20 HK, når lovpligtig ansvarsforsikring ikke er eller skulle være tegnet. Ansvar efter færdselsloven, ved brug af disse motordrevne haveredskaber, dækkes med færdselslovens summer. 8.3 Hvilket ansvar er dækket? Forsikringen dækker de sikredes ansvar - som ejer eller bruger af ejendommen - for skade på personer eller ting. 9. Retshjælpsforsikring Vilkårene for retshjælpsforsikring kan du få ved at ringe eller skrive til os. Som almindelig vejledning kan oplyses at forsikringens formål er at betale sagsomkostninger ved private tvister, der kan indbringefor domstolene. Der ydes ikke dækning for almindelig advokatrådgivning. Inden for retshjælpsforsikringens område kan sagerne - efter deres art - være omfattet af: Indboforsikringen, husforsikringen eller bilforsikringen. Husforsikringens område er de sager, hvor sikrede er part som ejer (tidligere ejer) eller bruger af den forsikrede ejendom. Undtaget er bl.a. de sager, der opstår i forbindelse med sikredes hoved- eller bierhverv. 10. Skader der ikke dækkes Forsikringen dækker ikke skade, der er en direkte eller indirekte følge af: - Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelse, oprør eller borgerlige uroligheder. - Jordskælv eller andre naturforstyrrelser. - Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. Dog dækkes skader ved kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, hvis anvendelsen har fulgt gældende forskrifter og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 5

6 11. Hvis skaden sker 11.1 Sikredes pligter Sikrede skal efter bedste evne forsøge at afværge en umiddelbart truende skade eller begrænse omfanget af en indtruffen skade Enhver skade skal hurtigst muligt anmeldes til selskabet Tyveri og hærværk skal tillige anmeldes til politiet Ved nogle skader, som f.eks. angreb af svamp og insekter, er mistanke om skade tilstrækkelig til, at sikrede bør foretage anmeldelse Undladelse af at efterkomme ovennævnte forskrifter kan få betydning for skadens bedømmelse og erstatningens størrelse Forsikring i andet forsikringsselskab Hvis der er tegnet forsikring mod den samme risiko i et andet forsikringsselskab, skal skaden også anmeldes dertil. Har dette selskab taget forbehold for, at dækningen ophører eller indskrænkes ved dobbeltforsikring, gælder samme forbehold på denne forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun forholdet selskaberne imellem, der således udbetaler erstatningen i fællesskab Udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af det beskadigede, må kun finde sted efter aftale med selskabet. 12. Ændringer i risiko 12.1 Generelle ændringer Præmien er beregnet på baggrund af bygningernes størrelse, herunder det samlede boligareal og bygningernes anvendelse samt evt. areal af udendørs svømmebassin. Selskabet skal derfor underrettes, hvis: - oplysningerne i policen er forkerte, - der på forsikringsstedet foretages ny-, om- eller tilbygning, - der helt eller delvist ændres i bygningens anvendelse (f.eks. overgang til erhverv eller ændring i boligarealet), - tagbeklædning ændres, - der installeres halm- eller fastbrændselsfyr. tiget til at besigtige ejendommen med henblik på at vurdere risikoforholdet Ejerskifte Ejerskifte skal straks meddeles til selskabet. Ved ejerskifte ophører dækningen, og policen kan ikke uden selskabets godkendelse overføres til den nye ejer. Indtil anden forsikring er tegnet, er den nye ejer dog dækket i indtil 1 måned fra ejerskiftedatoen. Brandforsikringen ophører dog først, når reglerne i afsnit 13.4 er opfyldt. Har Aros Forsikring ikke modtaget en sådan underretning, kan det medføre, at erstatningen nedsættes eller eventuelt helt bortfalder. Selskabet er til enhver tid beret- 13. Præmien 13.1 Præmiens betaling Præmien fastsættes efter vores gældende tarif. Første præmie forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier på de anførte forfaldsdage. Præmien, inkl. opkrævningsgebyr, stempelafgift til staten, afgift til stormflods- og stormfaldsfonden eller andre afgifter pålagt af staten, opkræves via indbetalingskort eller på anden måde efter aftale med forsikringstager. Betales præmien ikke rettidigt, sendes en rykkerskrivelse, der indeholder opkrævning og et ekspeditionsgebyr. Hvis præmien ikke betales inden den frist der er anført dog mindst 21 dage ophører dækningen. Bygningsbrandforsikringen kan ikke bringes til ophør på grund af manglende præmiebetaling. Præmien kan derimod inddrives ved udpantning Indeksregulering Præmien og selvrisiko reguleres 1 gang om året på forsikringens hovedforfaldsdag. Beløbene, der efter vilkårene reguleres, ændres med virkning fra den 1. januar. Reguleringen sker i takt med ændringen i lønindekset for den private sektor, (det tidligere summariske lønindeks) som Danmarks Statistik hvert år offentliggør for januar kvartal. Skulle indekset ophøre, vil reguleringen ske efter et andet af Danmarks Statistik hvert år offentliggjort indeks, som angiver den gennemsnitlige lønudvikling Opsigelse Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og vedvarer indtil den af én af parterne opsiges med mindst 1 måneds skriftlig varsel til en hovedforfaldsdato. 6

7 13. Præmien...Fortsat Ændringer i præmie eller vilkår varsles senest 1 måned før en hovedforfaldsdato. Fra den dag vi modtager en skadeanmeldelse og indtil 1 måned efter, at vi har betalt erstatning - eller afvist skaden kan både forsikringstageren og selskabet opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. Inden for samme tidsfrist kan vi forlange forsikringens fortsættelse betinget af særlige vilkår. Ekstraordinær opsigelsesret 13.5 Forsikringstageren kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned. For benyttelse af den ekstraordinære opsigelsesmulighed betales et gebyr. Forsikringen kan ophæves uden gebyr til hovedforfald eller efter skade Opsigelse - Bygningsbrand For bygningsbrandforsikringen gælder endvidere, at opsigelsen først kan accepteres, hvis de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, - har givet deres skriftlige godkendelse, eller - hvis ejendommen, uden at disses retsstilling forringes, forsikres i et andet selskab, der har ret til at tegne bygningsbrandforsikring. 14. Uenighed 14.1 Ankenævn Er der opstået uenighed mellem forsikringstager og selskabet om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan for- sikringstager klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V. Telefon: ( ) Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos: 1) Selskabet 2) Ankenævnet 3) Forsikringsoplysningen (Forsikring & Pension) Philip Heymans Allé Hellerup Telefon Ved klagens indlevering betales et af Ankenævnet fastsat gebyr, som betales tilbage, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen Voldgift For brandforsikringen gælder, at såvel forsikringstageren som selskabet er berettiget til at forlange skaden opgjort ved voldgift. De fuldstændige regler kan indhentes ved Aros Forsikring Love og vedtægter For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed samt selskabets vedtægter. Selskabet kan ikke til ugunst for forsikringstageren eller de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, med retsvirkning fravige de vilkår for bygningsbrandforsikring, der er godkendt af Finanstilsynet. 7

8 15. Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men fortrydelsesretten er afhængig af 3 forskellige situationer: Du har mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte forsikringen (fjernsalg) Din forsikring er blevet ændret, og du har derfor ret til at fortryde ændringen. Du kan eventuelt læse mere om fortrydelsesretten i Forsikringsaftaleloven 34e og 34i. Fortrydelsesfrist Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen Eller fra den dag, du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten 2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a. Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen b. Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. mail 3. Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under punkt 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at det alene er ændringen, ved en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes. Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du f.eks. køber din forsikring mandag den 1. og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, en lørdag, en søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag. Hvordan fortryder du Inden fortrydelsesfristens udløb skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller mail. Hvis du vil have bevis for at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen, eller gemme den sendte mail. Du skal sende besked om at du har fortrudt købet til: Aros Forsikring GS Viby Ringvej 4, Viby J Mail: Hvis du fortryder Hvis du fortryder dit køb af forsikringen, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen. Hvis du har købt forsikringen ved fjernsalg, kan du ophæve købet, hvis du ikke har fået de øvrige relevante oplysninger fra os. Købet bliver ophævet fra det tidspunkt, hvor du sender besked til os om ophævelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale din forsikring, indtil du ophæver købet, bortset fra de første 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Vi beregner prisen i forhold til den tid, du har været forsikret og ud fra den aftale, vi oprindeligt havde indgået om køb af forsikringen. 8

9 DÆKNINGSSKEMA FOR BYGNING Bygningsbrand, bygningsbeskadigelse, glas & sanitet, stikledninger og skjulte rør. 9

10 FORSIKRINGSARTER DÆKKET 1. Brand, lynnedslag og eksplosion m.v. hvorved forstås en løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft. Lynnedslag, når lynet er slået ned direkte i det forsikrede eller den bygning, hvor det forsikrede er anbragt. Det er en forudsætning, at der kan påvises spor efter gnister og brandmærker, der hvor lynet har slået ned. Eksplosion BYGNINGSBRAND 2. El-skade Enhver skade på elektriske ledere eller komponenter, der opstår pga. kortslutning, induktion, overspænding eller lignende. Ud over skade på de elektriske dele dækkes også anden skade på apparatet sket i forbindelse med el-skaden. 3. tyveri hærværk Ved hærværk forstås skade, forvoldt med vilje og i ond hensigt. Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning. Tørkogning af kedler. Nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra. Bortkomst af forsikrede genstande efter brand. Sprængning af autoklaver og dampkedler. FORSIKREDE GENSTANDE UNDTAGET Skade, der består i svidning, smeltning eller småhuller, medmindre skaden er forårsaget af løssluppen flammedannende ild (brand). Skade på genstande der forsætligt udsættes for ild eller varme. Skade der skyldes løbesod. Skade, der er omfattet af garanti- eller serviceordning. Skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejltilslutning, forkert udført reparation eller skader, der sker under reparation. Skade, der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelse og konstruktion. Tyveri og hærværk på bygninger under opførelse, om- eller tilbygning samt byggematerialer. Tyveri og hærværk begået af de sikrede, medhjælp, ejendommens beboere, lånere, lejere og andre med lovlig adgang til forsikringstagerens private område. A: Ejendommens bygninger Ejendommen bygninger opført på muret eller støbt sokkel. Udhuse og carporte opført med trykimprægnerede stolper direkte i jord. Drivhuse, legehuse, redskabsskure, hegn og stakitter, når disse er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten og overkanten af soklen befinder sig over terræn. Støbte eller nedgravede svømmebassiner. B: Glas og sanitet Alt glas, ruder af andet materiale og fastmonterede spejle. Keramiske kogeplader. Sanitet i badeværelse/toilet hvorved forstås badekar, håndvaske bideter, wc-kummer og cisterner, men ikke armaturer. Alt fastmonteret på sin blivende plads som bygningsbestanddel. C: Kabler og rør Glas-, vand-, varme-, olie- og afløbsrør til de forsikrede bygningers drift, antennekabler og elkabler til ejendommens strømforsyning og rumopvarmning, men ikke drænrør, brønde, septiktanke trixtanke, faskiner eller lignende. D: Bygningstilbehør Faste installationer, f.eks. varmeanlæg, elinstallationer, hårde hvidevarer og faste gulvbelægninger og andet sædvanligt bygningstilbehør. Flagstænger, antenner, paraboler og markiser. Havelamper på muret eller støbt fundament. E: Bygninger, hegn og stakitter Bygninger, hegn og stakitter, der ikke er opført på muret eller støbt sokkel. F: Kunstnerisk udsmykning Vægmalerier, relieffer, skulpturer, herunder solure og fuglebade. Der ydes erstatning for den håndværksmæssige værdi med indtil kr (Indeks 2016). G: Haveanlæg Beplantning, levende hegn, gårdbelægning, fliser, havebassiner m.v. Ved skade på beplantning betales kun udgifter til nyplantning, hvilket for træer og buske betyder højst 4 år gamle vækster. Der ydes kun erstatning, hvis istandsættelse finder sted. Se under kolonne 7 glas og sanitet. Se under kolonne 7 glas og sanitet. Kun hvis genstandene er fastmonteret på deres blivende plads. Vægmalerier, relieffer, skulpturer, hvis disse er fastmonteret på deres blivende plads. 10

11 FORSIKRINGSARTER DÆKKET 4. udstrømning af væsker (vandskade) frostsprængninger af rør Vand, olie, kølevæske eller lignende, der pludseligt og tilfældigt strømmer ud fra installationer eller akvarier samt andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover. Nedløbsrør og tagrender betragtes ikke som installationer eller beholdere. Skade som følge af frostsprængninger når årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning BYGNINGSBESKADIGELSE 5. Storm voldsomt sky- og tøbrud snetryk Storm og umiddelbar efterfølgende nedbørsskade, ved storm forstås vind, hvor styrken konstant eller i stød er mindst 17,2 m pr. sekund. Oversvømmelse som følge af voldsomt sky- eller tøbrud, når vandet ikke kan få normalt afløb. D.v.s. vand der fra terræn, tag eller altan, trænger gennem naturlige åbninger i bygningerne, såsom døre, lyskasser m.v. eller stiger op gennem afløbsledningerne. 6. Pludselig skade Skade, som sker pludseligt og som ikke er dækket eller undtaget andet sted. Skaden er pludselig, når den sker på et tidspunkt hvor både skadens årsag og virkning er øjeblikkelig og uventet. FORSIKREDE GENSTANDE UNDTAGET Skade som følge af dryp eller udsivning. Udgifter til optøning af rør. Skade opstået under påfyldning og aftapning af olietanke eller andre beholdere. Tabet af selve den udflydende væske. Skade som følge af opstigning af grundog kloakvand. Bygninger under opførelse, om- eller tilbygning samt byggematerialer. Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Nedbør der trænger gennem utætheder og åbninger, med mindre det er en følge af en dækningsberettiget skade på bygningen. Følger efter byggefejl, fejlkonstruktion, fejlmontering, underdimensionering m.v. Skade, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse. Skade sket over et tidsrum, f.eks. sætningsskader, rystelser fra trafik, frost eller tæringsskader. Skade, der er påregnelig eller opstår ved daglig brug. Dette betyder, at der ikke ydes erstatning for skade, der opstår i forbindelse med de aktiviteter, der normalt forekommer i et hjem. Dette kan f.eks. være skade forårsaget af børn, dyr, spild af væsker, skrammer, ridser eller tilsmudsning. Bygninger under opførelse, om- eller tilbygning samt byggematerialer. Følger efter byggefejl, fejlkonstruktion, fejlmontering, underdimensionering m.v. Skade, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse. A: Ejendommens bygninger Ejendommen bygninger opført på muret eller støbt sokkel. Udhuse og carporte opført med trykimprægnerede stolper direkte i jord. Drivhuse, legehuse, redskabsskure, hegn og stakitter, når disse er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten og overkanten af soklen befinder sig over terræn. Støbte eller nedgravede svømmebassiner. B: Glas og sanitet Alt glas, ruder af andet materiale og fastmonterede spejle. Keramiske kogeplader. Sanitet i badeværelse/toilet hvorved forstås badekar, håndvaske, bideter, wc-kummer og cisterner, men ikke armaturer. Alt fastmonteret på sin blivende plads som bygningsbestanddel. C: Kabler og rør Glas-, vand-, varme-, olie- og afløbsrør til de forsikrede bygningers drift, antennekabler og elkabler til ejendommens strømforsyning og rumopvarmning, men ikke drænrør, brønde, septiktanke trixtanke, faskiner eller lignende. D: Bygningstilbehør Faste installationer, f.eks. varmeanlæg, elinstallationer, hårde hvidevarer og faste gulvbelægninger og andet sædvanligt bygningstilbehør. Flagstænger, antenner, paraboler og markiser. Have- lamper på muret eller støbt fundament. Se under kolonne 7 glas og sanitet. Se under kolonne 7 glas og sanitet. Se under kolonne 7 glas og sanitet. Vandførende radiatorer, kedler og beholdere sidestilles i denne sammenhæng med rør. Solfangere og alle udendørs installationer, såsom springvand og varmepumper, dækkes ikke ved frostsprængning. E: Bygninger, hegn og stakitter Bygninger, hegn og stakitter, der ikke er opført på muret eller støbt sokkel. F: Kunstnerisk udsmykning Vægmalerier, relieffer, skulpturer, herunder solure og fuglebade. Der ydes erstatning for den håndværksmæssige værdi med indtil kr (Indeks 2016) G: Haveanlæg Beplantning, levende hegn, gårdbelægning, fliser, havebassiner m.v. Ved skade på beplantning betales kun udgifter til nyplantning, hvilket for træer og buske betyder højst 4 år gamle vækster. Der ydes kun erstatning, hvis istandsættelse finder sted. Dog dækkes forurening som følge af udstrømning fra olietank, når offentlige forskrifter er opfyldt. 11

12 FORSIKRINGSARTER 16.3 GLAS OG SANITET 16.4 STIKLEDNINGER 16.5 SKJULTE RØR DÆKKET 7. Glas og sanitet Brud på glas, sanitet og keramiske kogeplader uanset årsagen. 8. Stikledninger Utætheder, der opstår i stikledningerne i jorden som sikrede har vedligeholdelsespligten for regnet fra indførelsen i bygning til hovedledning/fællesledning samt skader, der udbreder sig derfra. 9. Skjulte rør og kabler Alle utætheder, der opstår i bygningens skjulte rør og kabler samt skader der udbreder sig derfra, såfremt utætheden medfører funktionssvigt eller skade på bygningen. Udgifter til opsporing af utætheder betales, når det forud er aftalt med selskabet. Skader skal konstateres og anmeldes i forsikringstiden. Udgifter til opsporing af utætheder betales, når det forud er aftalt med selskabet. Ved skjulte rør forstås sådanne, der er skjult i vægge, skunkrum, krybekældre, under gulv eller indstøbt i gulv. Skader skal konstateres og anmeldes i forsikringstiden. UNDTAGET Ridser, afspringning af fliser, punktering af eller utætheder i sammensætningen af termoruder betragtes ikke som brud. Glas eller erstatningsmateriale herfor i drivhuse og erhvervslokaler. Udgifter til forebyggelse. Råd/svamp- og insektskade, se afsnit 16.6 Udgifter til forebyggelse. Råd/svamp- og insektskade, se afsnit 16.6 Skade som følge af frost, se kolonne 4. Aftræksrør fra varmeinstallationer i skorstene. Sanitetsskade, der er følge af frost i utilstrækkeligt opvarmet rum eller bygning, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning. FORSIKREDE GENSTANDE Ridser i keramiske kogeplader. Glas- og sanitetsskader i forbindelse med om- og tilbygninger. A: Ejendommens bygninger Ejendommen bygninger opført på muret eller støbt sokkel. Udhuse og carporte opført med trykimprægnerede stolper direkte i jord. Drivhuse, legehuse, redskabsskure, hegn og stakitter, når disse er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten og overkanten af soklen befinder sig over terræn. Støbte eller nedgravede svømmebassiner. B: Glas og sanitet Alt glas, ruder af andet materiale og fastmonterede spejle. Keramiske kogeplader. Sanitet i badeværelse/toilet hvorved forstås badekar, håndvaske bideter, wc-kummer og cisterner, men ikke armaturer. Alt fastmonteret på sin blivende plads som bygningsbestanddel. C: Kabler og rør Glas-, vand-, varme-, olie- og afløbsrør til de forsikrede bygningers drift, antennekabler og elkabler til ejendommens strømforsyning og rumopvarmning, men ikke drænrør, brønde, septiktanke trixtanke, faskiner eller lignende. D: Bygningstilbehør Faste installationer, f.eks. varmeanlæg, elinstallationer, hårde hvidevarer og faste gulvbelægninger og andet sæd- vanligt bygningstilbehør. Flagstænger, antenner, paraboler og markiser. Have- lamper på muret eller støbt fundament. E: Bygninger, hegn og stakitter Bygninger, hegn og stakitter, der ikke er opført på muret eller støbt sokkel. F: Kunstnerisk udsmykning Vægmalerier, relieffer, skulpturer, herunder solure og fuglebade. Der ydes erstatning for den håndværksmæssige værdi med indtil kr. (Indeks 2016) Ved utætheder i jord dækkes udgiften til reparation af utætheden såfremt utætheden medfører funktionssvigt eller skade på bygningen. Desuden dækkes utætheder såfremt der ved kloak/tv- inspektion bliver konstateret en skade af fejlklasse 3 eller derover. (I henhold til TV-inspektion af afløbsledninger, standarddefinitioner og fotomanual). Uanset punkt C dækkes brønde, som er en del af afløbssystemet. Skade på kedler, tanke, varmevekslere, varmtvandsbeholdere og andre beholdere eller rørene heri dækkes ikke. G: Haveanlæg Beplantning, levende hegn, gårdbelægning, fliser, havebassiner m.v. Ved skade på beplantning betales kun udgifter til nyplantning, hvilket for træer og buske betyder højst 4 år gamle vækster. Der ydes kun erstatning, hvis istandsættelse finder sted. Dog dækkes forurening som følge af udstrømning fra olietank, når offentlige forskrifter er opfyldt. 12

13 1. Svamp 2. Råd 16.6 RÅD, SVAMP OG INSEKTER 3. Insekter Skade som følge af trænedbrydende svampe. Ved svampeskade forstås, at der utilsigtet kommer fugt til træet, således at den angrebne bygningsdel viser tegn på væsentlig hurtigere nedbrydning end under normale omstændigheder. Svampeskader skal konstateres(lokaliseres) og anmeldes i forsikringstiden og der skal være tale om en væsentlig nedsættelse af konstruktionens sædvanlige levetid. Til bedømmelse af levetiden kan anvendes Forsikring og Pensions Vejledning om levetider. Derudover dækkes skader der anmeldes indtil 6 måneder efter forsikringens ophør, medmindre anden forsikring er tegnet. Skade som følge af råd, der har betydning for træets bære- eller funktionsevne. Som råd betegnes skader på træ forårsaget af svampe og bakterier, der er karakteriseret ved en langsom forløbende ødelæggelse. Dette viser sig ved, at træet mørkfarves og gennemsættes af ret tætliggende revner som normalt må forventes i træ i fugtige omgivelser, medmindre der er truffet særlige foranstaltninger f.eks. ved kemisk træbeskyttelse. Rådskader skal konstateres(lokaliseres) og anmeldes i forsikringstiden og der skal være tale om en væsentlig nedsættelse af konstruktionens sædvanlige levetid. Til bedømmelse af levetiden kan anvendes Forsikring og Pensions Vejledning om levetider. Derudover dækkes skader der anmeldes indtil 6 måneder efter forsikringens ophør, medmindre anden forsikring er tegnet. Ved enhver rådskade gælder en selvrisiko på kr (Indeks 2016), pr. beskadiget bygningsdel. Skader som følge af insekter, der angriber og ødelægger træ. Det aktive angreb skal konstateres (lokaliseres) og anmeldes i forsikringstiden. Derudover dækkes skader, der anmeldes indtil 6 måneder efter forsikrings ophør, medmindre anden forsikring er tegnet. Udgifter til forebyggelse. Udgifter til forebyggelse. Skader der skyldes mangelfuld eller forkert vedligeholdelse, som kan bestå i at træet i længere tid har været udsat for opfugtning f. eks. p.g.a. for lange intervaller imellem overfladebehandling eller anvendelse af uegnede produkter. Som mangelfuld vedligeholdelse betegnes også manglende kitning og topforsegling, der tillader opfugtning af rammer og karme. Skader som skyldes fejl, forsikringstageren kan eller burde have kendskab til. Det kan være fejl i materialer, konstruktioner eller udførelse, eller indgreb i de enkelte funktioner, som f.eks. lukning af ventilationsåbninger. Ved angreb af husbukke betales dog udgifter til bekæmpelse af disse. Skade, der alene indvirker på udseendet såsom misfarvning, borehuller og rådborebiller, betragtes ikke som ødelæggende. Skader der skyldes mangelfuld vedligeholdelse. Skader der alene indvirker på udseendet, såsom misfarvning og huller efter rådborebiller. Der dækkes ikke skade på: Sternbeklædninger Vindskeder og tilhørende dæklister Uafdækkede spær-, bjælke- og remender Åbne trækonstruktioner, som er udsat for vind og vejr, f.eks., Udvendige trapper Verandaer Terrasser Altaner Balkoner Solafskærmninger Pergolaer eller plankeværker Der foretages kun udskiftning eller afstivning af det angrebne træ, såfremt dette er påkrævet af hensyn til træets bæreevne. Træfundamenter Træpilotering samt skader som stammer herfra Kælderbeklædning, dvs.: Trægulve Indfatning Træskillerum Vægbeklædning og fodpaneler Støbte eller nedgravede svømmebassiner. DÆKKET UNDTAGET 13

14 17.1 Udvidelse 1 (skal fremgå af policen) 17. UDVIDET DÆKNING 17.2 Udvidelse 2 (skal fremgå af policen) Kosmetiske forskelle fliser/klinker Ved en dækningsberettiget skade dækker forsikringen 50 % af udgiften til udbedring af kosmetiske forskelle mellem beskadigede og ubeskadigede fliser og klinker i badeværelse, toilet, køkken og bryggers, ved skade på dækningerne skjulte rør- og kabler samt stikledninger. Dækningen gælder i afgrænset areal svarende til gulv eller vægge afhængig af, hvor skaden er i følgende rum: Toilet/badrum Bryggers Køkken/alrum Forsikringen dækker kun, hvis det ikke har været muligt at anskaffe fliser/klinker, der er identiske med de beskadigede Kosmetiske forskelle glas/sanitet Ved en dækningsberettiget skade dækker forsikringen 50 % af udgiften til udbedring af kosmetiske forskelle mellem beskadiget og ubeskadiget glas/sanitet i badeværelse og toilet. Dækningen for sanitet gælder i det toilet eller badrum, hvor skaden er sket. Dækningen omfatter ikke ubeskadiget indmuret badekar eller fodbadekar. Dækningen for glas gælder kun det vindues- eller dørparti, hvor skaden er sket. Det er en betingelse at det ikke er muligt at skaffe samme farve og/eller mønstre og/eller konstruktion der er identisk med det ødelagte Udvidet vandskade Skade efter nedbør eller grundvand der trænger ind i bygningen samt skade efter fygesne, hvor loftet ikke er umiddelbart tilgængeligt pga. bygningskonstruktionen. Derudover dækkes skade efter udsivning fra synlige installationer samt fra beholdere og akvarier med et rumindhold på mere end 20 liter. Det er et krav for dækningen, at årsagen til vandskaden repareres/udbedres straks efter skaden. Disse udgifter og følgende dækkes ikke af forsikringen: Udbedring af årsagen til, at vand eller fygesne er trængt ind i bygningen. Skader som skyldes kondensfugt Lugtgener Vandskader opstået i forbindelse med ombygning eller tilbygning. Skader på bygninger under opførelse. Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Følger efter byggefejl, fejlkonstruktion, fejlmontering, underdimensionering m.v. Skade der skyldes mangelfuld vedligeholdelse Skade lavet af dyr Ved skader lavet af dyr, dækkes reparationen eller udskiftning af de beskadigede bygningsdele i beboelsesbygninger. Det er en forudsætning for dækningen, at bekæmpelse og forebyggelse sker, inden bygningsdelene repareres Der dækkes ikke for: Skader lavet af husdyr Skader lavet af insekter Kosmetiske skader Bekæmpelse og forebyggelse Lugtgener, (fjernelse af ekskrementer m.m.) Genhusning og huslejetab Mekaniske funktionsfejl i faste elektriske installationer Forsikringen dækker fejl og svigt i faste elektriske bygningsinstallationers normalfunktion. (F.eks. centralvarmefyr, hårde hvidevarer, indendørs spa, tyverialarm, elektriske markiser). Installationerne er dækket i 4 år fra første købsdato. Hvis en installation er købt brugt, er den dækket fra anskaffelsesdatoen, og indtil 4 år fra installationen blev købt første gang hos en forhandler. Hvordan erstatter vi skaderne? 1. Reparation Aros Forsikring dækker skaden ved at reparere genstanden, hvis den kan sættes i væsentlig samme stand som før skaden. 2. Totalskade Hvis det ikke kan betale sig at reparere genstanden, dækker vi til nyværdi på en af disse måder: 2.1 Genlevering Du får en tilsvarende ny genstand, dvs. en genstand som i al væsentlighed svarer til den beskadigede genstand. Ønsker du ikke den genstand, vi tilbyder, får du i stedet for en kontanterstatning. 2.2 Kontanterstatning Vi betaler en kontanterstatning, der svarer til den pris, vi skal betale for en tilsvarende genstand hos den leverandør, som vi har anvist. Forsikringen dækker ikke: Skade der skyldes slitage, mangelfuld vedligeholdelse, fejlbehandling, fejltilsluning, F forkert reparation eller skader sket under reparation. Fejl i eller tab af software, data mv. samt pixelfejl. Skade, som er dækket af en garanti, serviceordning eller sælgers ansvar i henhold F til køberetslige regler. Skade lavet af dyr, if (Udvidelse 1). Brugte apparater, der var beskadigede på anskaffelsestidspunktet Anden pludselig skade Dækker ud over pludselig skade, pkt , endvidere pludselig skade opstået ved daglig brug. For enhver Anden pludselig skade gælder en selvrisiko kr udover eventuel anden rabatgivende selvrisiko. (Indeks 2016) Tab af vand, olie og gas I forbindelse med en dækningsberettiget skade på rør eller stikledninger dækker forsikringen tab af vand, olie og gas. Udvidelse 2 kan kun vælges, sammen med Udvidelse 1 og skal fremgå af policen. Familiens bedste forsikringsselskab Aros Forsikring GS Viby Ringvej Viby J Telefon Døgnvagt ved skade CVR-nr.: Aros Forsikring GS_

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (FOR 1- OG 2-FAMILIESHUSE) I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 1 HVEM ER SIKRET? 2 HVOR DÆKKES? 3 HVAD OMFATTER

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

P19-02 VILLAFORSIKRING. Fællesbetingelser. for 1- og 2- familie huse. 5. Bygning under opførelse, om- eller tilbygning. 1. Hvem er sikret?

P19-02 VILLAFORSIKRING. Fællesbetingelser. for 1- og 2- familie huse. 5. Bygning under opførelse, om- eller tilbygning. 1. Hvem er sikret? P19-02 VILLAFORSIKRING for 1- og 2- familie huse Fællesbetingelser 1. Hvem er sikret? 1.1 Forsikringstager er sikret, som ejer eller bruger af ejendommen. 1.2 Under ansvarsforsikringen er medhjælp, der

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406 Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser 2131008

Husforsikring. Forsikringsbetingelser 2131008 Husforsikring Forsikringsbetingelser 2131008 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Hvor og hvad dækkes afsnit 17-20 Side 7 3. Brand afsnit 21-24 Side 8 4.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-5 (12.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshus

Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser nr. 13T8 Gælder fra 01.10.2013 TJM 509-2 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/22 Tjenestemændenes Forsikring

Læs mere

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Aros Husforsikring Forsikringsbetingelser P Indholdsfortegnelse. Fælles bestemmelser. Udvidet dækning. Husejeransvar og retshjælp

Aros Husforsikring Forsikringsbetingelser P Indholdsfortegnelse. Fælles bestemmelser. Udvidet dækning. Husejeransvar og retshjælp Familiens bedste forsikringsselskab Aros Husforsikring Forsikringsbetingelser P19-03 Indholdsfortegnelse Fælles bestemmelser 1. Hvem og hvor dækker forsikringen 2 2. Hvad omfatter og dækker forsikringen

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01 Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01 Gældende fra november 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser 2134005

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser 2134005 Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser 2134005 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygning afsnit 17-20 Side 7 3. Brand afsnit 21-23 Side 8 4. Anden

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Betingelser nr. 41-3 Husforsikring

Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 3924 Gælder fra 01.08.1992 TJM 90395-2 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning.

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning. Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 FRITIDSHUSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen...

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105003

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105003 Camping-/teltvogn forsikring Forsikringsbetingelser 1105003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-17 Side 3 2. Kaskodækning afsnit 18-23 Side 6 3, Branddækning afsnit 24-28

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 og de nye betingelser 4201. + viser forbedringer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup A/B Nørre Alle 13-13H Att.: Grubbe Advokater Åbenrå 31 1124 København K Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105004

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105004 Camping-/teltvogn forsikring Forsikringsbetingelser 1105004 Gælder fra februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser - Afsnit 1 16 Side 3 2. Kasko- & Brand - Afsnit 17 22 Side 7 3. Indbodækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser SELVKØRENDE MASKINER 003-20.0.2006 Side nr. Forsikringens omfang... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Forsikringssum... Dækningsformer 4 Ansvarsforsikring... 5 Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring...

Læs mere

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1 6686-1 marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk-1 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk 6686-1 Marts 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere