DK-CAMP ERHVERVSBYGNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DK-CAMP ERHVERVSBYGNING"

Transkript

1 DK-CAMP ERHVERVSBYGNING

2

3 Sidenr. 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING 4 Hvilke skader dækkes... C ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE 5 Hvilke skader dækkes... D MULIGE TILLÆGSDÆKNINGER 6 Kortslutning... 7 Restværdiforsikring 50 %... 8 Nygaranti... 9 Flyttedækning Jordskadedækning Huslejetab Udvidet rørskade Stikledningsforsikring Svamp- og insektforsikring Husejeransvar... E FÆLLESVILKÅR FOR C OG D 16 Forsikringen dækker ikke... F ERSTATNINGSOPGØRELSE 17 Nyværdiforsikring Dagsværdiforsikring Dagsværdiforsikring med reparationsgaranti Sumforsikring risikoforsikring Bygninger under opførelse... G ERSTATNINGENS UDBETALING 23 Erstatning til genoprettelse Erstatning til anden anvendelse Kontant erstatning... H FÆLLESVILKÅR 26 Beskadigede bygninger Selvrisiko Risikoforandringer... Fællesbetingelser for Thisted Forsikring g/s

4

5 Betingelserne samt præmien for Erhvervsbygningsforsikringen, er baseret på den indgåede forsikringsaftale mellem Thisted Forsikring g/s og DK-CAMP. Hvem er dækket af forsikringen Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af den forsikrede ejendom. Under den særlige dækning for bygninger under opførelse i pkt. 22, er tillige byggeriets entreprenører sikret, dog alene ved skader omfattet af pkt. B (brand) rumtemperatur- og rumventilationsanlæg sanitets- og kloakanlæg vaskeanlæg og hårde hvidevarer Gulvbelægning, herunder tæpper, der enten er limet fast til underlag eller lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. Anlæg til brandmæssig sikring af bygningen eller afsnit deraf samt civilforsvarsmateriel. Grundvandspumper, hegn (dog ikke levende hegn eller markhegn), tårnog facade-ure. A HVILKE GENSTANDE ER OM- FATTET AF FORSIKRINGEN Bygningsbrandforsikringen Såfremt det af policen fremgår, at der er tegnet bygningsbrand, omfatter forsikringen de på policen angivne bygninger inkl. fundament indtil en dybde af 1 m under jordlinie eller under kældergulv. Kloak og lignende nedgravede anlæg er medforsikret i det omfang, de er beliggende under bygningen, eller maksimalt 1 m fra et lodret plan langs ydersiden af bygningens mure. Uden særskilt tilkendegivelse i policen er følgende dækket af forsikringen, for så vidt det tilhører forsikringstageren: Faste elinstallationer, herunder stikledninger og hovedtavler, kraftinstallationer, incl. styretavler og motorværn, lysinstallationer, herunder faste armaturer, men ikke rør, pærer, lysreklamer og lysskilte Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygningen, kun for deres håndværksmæssige værdi - dog maksimalt med indtil kr (basisår 2003, indeksreguleret). Haveanlæg og gårdbelægninger, såfremt forsikringstageren ikke kan kræve udgifterne til retablering dækket af det offentlige. For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning, det vil for buske og træer sige ikke over 4 år gamle planter. Udgifterne til sådan retablering godtgøres med indtil kr (basisår 2003, indeksreguleret). Erstatningen bortfalder, såfremt retablering ikke finder sted. Anden bygningsbeskadigelse Hvis det af policen fremgår, at der er tegnet anden bygningsbeskadigelse, omfatter forsikringen de på policen angivne færdigopførte bygninger, der er opført på muret eller støbt sokkel eller på betonblokke Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele, faste maskiner og anlæg, der sædvanlig henhører under bygningsforsikring, og som anvendes i virksomheden, herunder: gas- og vandinstallationer 3.2 Endvidere omfatter forsikringen de til bygningerne hørende faste installationer, samt fast bygningstilbehør. Glas og kummer er ikke medforsikret. 1

6 3.3 B Forsikringen omfatter ikke vindmotorer, åbne stakhjelme, lysthuse, skure, drivhuse, plankeværker, stakitter og flagstænger, markiser, skilte, baldakiner samt andet udvendigt erhvervstilbehør, med mindre andet fremgår af policen. BRANDFORSIKRING Hvilke skader dækkes Forsikringen dækker alene direkte skader, og ikke driftstab eller noget andet indirekte tab, som påføres de forsikrede genstande ved: Brand tager et meget stort rumfang i forhold til det oprindelige rumfang. Tørkogning Tørkogning af forskriftsmæssigt indrettede kedler til rumopvarmning er omfattet af forsikringen, for så vidt angår kedler med maks. 10 m 2 hedeflade. Sprængning Sprængning af dampkedler og autoklaver, hvorved forstås en sønderrivning under momentan udligning af forskellige tryk i luftformige stoffer i og uden for genstanden Brand det vil sige ild (flammer), der er ude af kontrol udenfor almindeligt ildsted, f.eks. pejs. Forsikringen dækker ikke svidning, forkulning, overophedning eller smeltning, f.eks. på grund af gløder fra tobaksrygning, pejs eller andet Undtagelser: Sønderrivning af andre årsager, såsom materialesvigt eller indvirken af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk, er ikke sprængning. Pludselig opstået tilsodning Lynnedslag Lynnedslag, det vil sige, hvor der på forsikringsstedet kan påvises skade på bygningsdel, og denne skade er en direkte følge af elektrisk varmeeller kraftpåvirkning i forbindelse med lynstrømmens afledning til jord. Undtagelser: Skade foranlediget ved kortslutning eller andre rent elektriske fænomener, hvortil også henregnes induktion fra elektrisk uvejr - medmindre skaden har ildsvåde til følge eller er en følge af ildsvåde, eller kortslutningsskade er medforsikret ifølge policen. Eksplosion Eksplosion, hvorved forstås en hurtig fortløbende kemisk proces, hvorved der under varmeudvikling dannes luftformige produkter, som ind C Pludselig opstået tilsodning fra anlæg af godkendt type til rumopvarmning, såfremt anlægget er forskriftsmæssigt anvendt og indrettet. Luftfartøjer Nedstyrtning af luftfartøj eller ved at det forsikrede rammes af sådant eller af nedfaldne genstande derfra, dog ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer. ANDEN BYGNINGSBESKADI- GELSE Hvilke skader dækkes Forsikringen dækker alene direkte skader, og ikke driftstab eller noget andet indirekte tab, som påføres de forsikrede genstande ved: Stormskade 2

7 Forsikringen dækker den skade, som forvoldes ved storm eller skypumpe. Ved storm forstås mindst vindstyrke 8 eller en vindhastighed på mindst 17,2 meter pr. sekund. Såfremt nedblæste bygningsdele, grene eller lignende tilføjer bygningerne skade betragtes dette som stormskade. Det samme gælder nedbørsskade, der er en følge af stormskade. Forsikringen dækker ikke skade forårsaget af stormflod eller højvande fremkaldt af storm jf. pkt Vandskade Forsikringen dækker skade, som forvoldes ved tilfældig udstrømning af vand og olie fra sædvanlige synlige rørinstallationer, olietanke, fyr samt akvarier. Dækning for udstrømmende vand eller olie samt vandskade som følge af frostskade er betinget af, at vandog olierør er isoleret i overensstemmelse med gældende normer og god håndværksskik. Vandskade som følge af frostskade i uopvarmede rum er undtaget fra forsikringen, medmindre det dokumenteres, at der er udfoldet alle rimelige anstrengelser for at holde rummene opvarmede. Vandskade som følge af frostskade i ejendomme, der ikke er i normal brug, er undtaget fra forsikringen Skade forårsaget af indtrængende vand fra tagrender og nedløbsrør. Skade ved opstigning af kloakvand, medmindre dette som følge af voldsomt sky- eller tøbrud ikke kan få normalt afløb. Skade forårsaget af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb samt opstigning af grundvand. Skade forårsaget af nedbør eller smeltevand, som trænger gennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af en dækningsberettiget skade. Skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietanke, køle- og fryseanlæg, akvarier og svømmebassiner. Skade som følge af tærede rørinstallationer. Udgifter til optøning. Rørskade Forsikringen dækker sprængningsskade på synlige rørinstallationer. Undtagelser: Dækning for frostskader er begrænset på samme måde som ovenfor angivet under vandskade som følge af frostskade. Rørinstallationer og radiatorer, der er skadet af rust og tæring Forsikringen dækker skader forvoldt af vand, der under voldsomt tø- eller skybrud ikke kan få normalt afløb og derved oversvømmer forsikringsstedet. Undtagelser: Udgifter til optøning. Indbrudstyveri/hærværk Forsikringen dækker skade ved indbrudstyveri og hærværk i forbindelse hermed Skade ved langsom udsivning af vand eller væske

8 Hærværksskader forvoldt af personer med lovlig adgang til ejendommen er dog undtaget. Skader forvoldt ved påkørsel Forsikringen dækker skade forvoldt ved påkørsel af bygningen. Der gælder en selvrisiko på kr. pr. skadebegivenhed, hvortil lægges en eventuel frivillig selvrisiko, der fremgår af policen D 6 Der gælder en selvrisiko på kr. pr. skadebegivenhed, hvortil lægges en eventuel frivillig selvrisiko, der fremgår af policen. MULIGE TILLÆGSDÆKNINGER Såfremt det fremgår af policen, omfatter forsikringen på følgende vilkår: Kortslutning Snetryk Forsikringen dækker skade som følge af snetryk, såfremt tagkonstruktionen er korrekt dimensioneret, og der er foretaget alle rimelige foranstaltninger for at bortrydde sneen Forsikringen omfatter kortslutning på medforsikrede maskiner, apparater og hertil nødvendige installationer, samt faste el-installationer. Forsikringen dækker dog ikke skader, som følge af: Der gælder en selvrisiko på kr. pr. skadebegivenhed, hvortil lægges en eventuel frivillig selvrisiko, der fremgår af policen. Anden pludselig skade Forsikringen dækker anden udefra kommende skade, såfremt sådan skade sker pludseligt, uventet og utilsigtet og ikke skyldes fejl ved bygningen, dens opførelse eller tilstand. Det er en betingelse, at både skadens årsag og skadens virkning er pludselig. Skader der udvikler sig over et tidsrum, dækkes således ikke. Undtagelser: Sætningsskader dækkes ikke. Påregnelige skader dækkes ikke. Herved forstås sådanne beskadigelser af en ejendom og dennes installationer, som fremkommer ved slid og almindelig brug, som f.eks. ridser, skrammer, tilsmudsning og lignende a. at installationerne eller deres anvendelser er i strid med stærkstrømsreglementet b. fejlkonstruktion, fejlmontering c. mekanisk ødelæggelse, oversvømmelse eller grundvandsopstigning d. manglende vedligeholdelse, slid eller tæring, eller e. skader, der er omfattet af leverandør-, forhandlergaranti, eller anden garanti. Skade på varmelegemer og programværker er ikke omfattet af forsikringen. Erstatningens fastsættelse: Maskiner, der er indkøbt som nye, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye maskiner (nyværdi), hvis skaden indtræder i de første 2 år efter anskaffelsestidspunktet. For hvert af de følgende år nedsættes erstatningen med 10% af genanskaffelsesprisen pr. påbegyndt år. Maskiner, der er indkøbt som brugte, erstattes med købsprisen, såfremt skaden sker indenfor det første år efter købet. For hvert af de følgende år nedsættes erstatningen 4

9 6.5 7 med 10% af købsprisen pr. påbegyndt år. Udgifter til reparationer erstattes efter lignende regler. En eventuel selvrisiko fremgår af policen. Restværdiforsikring 50% Flyttedækning Fremgår det af policen, at der er tegnet flyttedækning, vil der ikke blive foretaget fradrag i erstatningen iht. pkt i forsikringsbetingelserne, såfremt bygningen retableres på andet matrikelnummer end på forsikringsstedet Såfremt det af policen fremgår, at der er tegnet restværdi 50%, kan forsikringstageren i forbindelse med en af forsikringen omfattet skade på en bygning, vælge at få udbetalt erstatning for værdien af anvendelige/ skaderamte rester under forudsætning af: a. at den pågældende bygning er beskadiget med mindst 50% af nyværdien, b. at resterne fra denne bygning nedrives inden 2 år fra skadens dato, c. at såvel den egentlige skadeserstatning som restværdierstatningen i fuldt omfang anvendes til bygningens genopførelse, medmindre dette hindres af myndighedskrav, der er stillet før skadestidspunktet og dispensation ikke har kunnet opnås, d. resternes værdi til anden anvendelse fratrækkes erstatningen. Eventuel fradrag for værdiforringelse sker i henhold til forsikringsbetingelsernes pkt I forbindelse med skadeopgørelsen vil pkt der omhandler erstatningens anvendelse, også være gældende Jordskadedækning Såfremt der i henhold til policen er etableret jordskadedækning, dækker forsikringen: a. udgifter til oprydning, opgravning, deponering, fjernelse, destruktion eller anden særlig behandling af jord, søer, damme, vandreservoirer og lignende ejet/lejet af forsikringstageren og beroende på forsikringsstedet. b. udgifter til reetablering af det under pkt. a nævnte materiale samt c. nødvendige omkostninger til fastlæggelse af den dækningsberettigede skades omfang. Forsikringen dækker med et beløb på indtil kr. dog maks kr. pr. m 3. Dækningen er dog betinget af, at offentlige myndigheder i kraft af gældende lovgivning stiller eller kan stille krav om oprydning m.v., og at denne er nødvendiggjort af en i øvrigt dækningsberettiget skade under nærværende forsikringssted. Forsikringen dækker ikke: Nygaranti Fremgår det af policen, at denne omfatter nygaranti, sikres nyværdierstatningen selvom de sædvanlige betingelser for nyværdi, der fremgår af pkt. 17 ikke er opfyldt. Denne dækning bortfalder 12 måneder efter indtegning eller seneste besigtigelse. a. udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden, b. erstatning for krav, der anmeldes mere end 6 månder efter den forsikringsbegivenhed, der har nødvendiggjort de ovenfor anførte foranstaltninger, selv om de 5

10 skadelige virkninger af forsikringsbegivenheden først kunne konstateres senere. 12 licen. Udvidet rørskade En eventuel selvrisiko fremgår af policen. Huslejetab Såfremt forsikringen ifølge policen omfatter huslejetab, ydes erstatning herfor efter følgende regler: Bliver en udlejet ejendom (lejlighed) uanvendelig som følge af en af denne forsikring dækket skade, opgøres erstatningen således: 1. Forsikringen omfatter sikredes mistede huslejeindtægter med fradrag for sparede udgifter. Erstatningen beregnes på grundlag af den på skadedagen gældende lejekontrakt og ydes maksimalt indtil 1 måned efter skadens udbedring, dog maksimalt 12 måneder efter skadedatoen. 2. Repareres eller genopføres den beskadigede bygning i en anden skikkelse end tidligere, ydes erstatningen kun for det tidsrum, der ville være medgået til at sætte bygningen i samme stand som før skaden. 3. Sikrede har pligt til at medvirke til, at skaden udbedres hurtigst muligt. Skyldes en indtruffen forsinkelse forhold, sikrede har indflydelse på, ydes ikke erstatning for det derved forøgede huslejetab. Forsikringssummen fremgår af policen, og såfremt den faktiske huslejeindtægt for den eller de forsikrede bygninger overstiger summen, foreligger der underforsikring. Ved underforsikring reduceres erstatning-en forholdsmæssig jf. Forsikringsaftalelovens regler. En eventuel selvrisiko fremgår af po (Hvis der under denne dækning på policen står stikledningsforsikring, dækkes iht. pkt. 13) Forsikringen omfatter de usynlige vand-, varme- og afløbsledninger, som findes i de af ejendommens bygninger, der er opført på muret eller støbt sokkel. Ved usynlige rør forstås rør, der er indstøbt eller skjult under gulv, i kanaler eller krybekældre, skunkrum og lignende permanet lukkede rum. Stikledninger til vand-, varme- og afløbsinstallationer fra hovedledning i vej og ind til nærmeste bygning er omfattet, såfremt husejeren har ansvaret for ledningen. Endvidere omfatter forsikringen varmtvandsbeholdere, uanset hvorledes disse er anbragt. Såfremt varmtvandsbeholderen er indbygget, f.eks. i en kedel, er alene varmtvandsbeholderen omfattet af forsikringen. Ved varmtvandsbeholdere nedsættes erstatningen med 10% af genanskaffelsesprisen pr. år udover 2 år efter beholderens anskaffelse som ny. Forsikringen dækker skader, der er konstateret i forsikringstiden og indtil 1 måned efter forsikringens ophør. Såfremt forsikringen overgår til andet selskab, ophører selskabets forpligtelser - for ikke anmeldte skader - straks ved overgangen. Forsikringen dækker ikke skader, som er opstået (konstateret) inden tillægsforsikringens tegning. Tillægsforsikringen dækker alle reparationer af utætheder i de under stk nævnte rørsystemer. Endvidere 6

11 dækkes de bygningsbeskadigelser, der er en følge af disse reparationer. I ubeboede (uopvarmede) rum er det en betingelser for tillægsforsikringens dækning, at vandtilførelsen er lukket, og at rør og anlæg er tømt for vand. En eventuel selvrisiko fremgår af policen. Stikledningsforsikring Såfremt der under den udvidede rørskadeforsikring fremgår, at der er tegnet stikledningsforsikring, dækker forsikringen alene stikledninger til vand-, varme- og afløbsinstallationer fra hovedledning i vej og ind til nærmeste bygning, og alene såfremt husejeren har ansvaret for ledningen. Svamp- og insektforsikring Såfremt det af policen fremgår, at der er tegnet dækning for svamp og insekt, dækkes angreb af træ- og murødelæggende svampe og insekter, såfremt angrebet er konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 1 måned efter forsikringens op-hør. Såfremt forsikringen overgår til andet selskab, ophører selskabets forpligtelser - for ikke anmeldte skader - straks ved overgangen. Forsikringen dækker ikke: a. Svampeskader på træpæle eller anden fundering af træ. b. Svampeskader på bygninger - herunder garager og carporte og lignende - der ikke er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke. c. Svampeskader på verandaer, terasser, altaner, svalegange, plankeværker, og stakitter eller lignende af træ. d. Svampeskade på trægulve i kældre og træværk på kældervægge e. Skader forårsaget af råd eller af borebille/rådborebille. f. Angreb, der kun har indvirkning på det angrebnes udseende. En eventuel selvrisiko fremgår af policen. Husejeransvar Hvis husejeransvar efter policen er medforsikret, dækkes det ansvar, sikrede kan pådrage sig i egenskab af ejer af den forsikrede ejendom. Det er en betingelse, at det forhold, der kan medføre erstatningspligt, finder sted i forsikringstiden. Forsikringens dækningssummer fremgår af policen. Udover forsikringssummen dækkes omkostninger som med selskabets billigelse pådrages ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, samt renter af erstatningsbeløb henhørende under forsikringen. Forsikringen dækker ikke ansvar: a. der ifaldes ved udøvelse af en i eller på ejendommen dreven virksomhed, b. for skade på ting, som sikrede eller de sammen med sikrede boende familiemedlemmer, ejer, har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af, eller har i varetægt af anden grund, c. for forurening af luft, jordbund eller vand samt derved forvoldt skade på ting - dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld, der ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende forskrifter, d. for skade forvoldt ved benyttelse af motordrevet køretøj, bortset fra motorredskaber under 5 HK, når lovpligt ansvarsforsikring for 7

12 E F disse ikke er eller skulle have været tegnet. FÆLLESVILKÅR FOR C OG D Forsikringen dækker ikke skader der skyldes: 1. Fejlkonstruktion. 2. Materialefejl ved anvendte bygningsdele. 3. Håndværksmæssige fejl. 4. Manglende vedligeholdelse. Forsikringen dækker ikke omkostninger til konstatering af skade, medmindre der efterfølgende viser sig at være en dækningsberettiget skade eller omkostningerne er afholdt efter aftale med selskabet. Forsikringen dækker ikke skader, der forvoldes af hunde. ERSTATNINGSOPGØRELSE Indeholder policen flere positioner (respektiv underpositioner / litra) behandles hver af disse som en selvstændig forsikring telse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode regnet fra skadestidspunktet. Aftale om byggeperiodens forventede længde træffes i forbindelse med skadens opgørelse. Tillægget for prisstigninger kan maksimalt udgøre en procentdel af erstatningen svarende til halvdelen af den procentvise stigning i byggeomkostningsindekset i den fastsatte byggeperiode. Såfremt det skaderamte på grund af slid og ælde er værdiforringet mere end 30% i forhold til nyværdien, fastsættes erstatningen under hensyn til sådan værdiforringelse. Erstatningen kan ikke overstige det beskadigedes dagsværdi umiddelbart før skaden. Beskadigelse af kosmetisk art, samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende, erstattes ikke. Såvel sikrede som selskabet har ret til at lade opgørelse foretage ved indhentelse af tilbud Forsikringen er indtegnet til den af følgende forsikringsformer, der er angivet på policen: Nyværdiforsikring Ved denne forsikringsform opgøres skaden til det beløb, som efter priserne på skadestidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde, på samme sted og til samme anvendelse Udgifter til teknisk bistand m.v. Nødvendige omkostninger til teknisk bistand, tegninger og tilsyn m.m. i forbindelse med skadesopgørelsen og det beskadigedes retablering. Erstatning herfor kan kun udbetales på grundlag af faktura fra den berettigede og kan maksimalt udgøre 4% af erstatningssummen, for beboelse dog 5%. Redning, bevaring m.v Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end i de skaderamte bygninger og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadestidspunktet Skade, der i forbindelse med en forsikringsbegivenhed påføres de forsikrede genstande ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse de under forsikringen dækkede begivenheder Der tages ved erstatningens fastsæt Forsikrede genstande, der bortkom- 8

13 mer under en forsikringsbegivenhed. Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en forsikringsbegivenhed. af ovennævnte art - regnet efter priserne på skadestidspunktet - der vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtigt samme sted Oprydning Det er en forudsætning: Forsikringen dækker endvidere nødvendige udgifter til: 1. fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter, anvendt til skadebekæmpelse, og 2. oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder fjernelse, deponering og destruktion af forsikrede genstande. a.at udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning, b.at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås, c. at bygningens værdiforringelse på grund af slid og ælde ikke overstiger 30 % i forhold til nyværdi og d.at istandsættelse eller genopførelse finder sted Ved oprydning forstås fjernelse af bygningsrester, der i følge skadeopgørelsen ikke kan genanvendes. Forsikringen dækker som 1. risikoforsikring og er begrænset til 20% af de forsikrede bygningers ny-/dagsværdi, dog minimum kr. og maksimum 1,5 mill. kr. pr. begivenhed (indeksreguleres som hovedpolicen). Forsikringen dækker ikke udgifter til rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet begivenhed, medmindre særlig forsikring er tegnet jf. pkt. 10. Forøgede byggeudgifter / lovliggørelse Forsikringen dækker forøgede byggeudgifter, som efter en forsikringsbegivenhed, ved istandsættelse eller genopførelse påføres forsikringstageren til opfyldelse af krav, som stilles af bygningsmyndigheder i kraft af byggelovgivningen. Erstatningen beregnes til de udgifter Dækningen omfatter ikke: Udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse. Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden. Forsikringssummen for dækningen udgør 10% af bygningens nyværdi, maks kr. (indeksreguleret, basis 1. april 2003), og erstatningen kan i intet tilfælde overstige den således regulerede forsikringssum. Restværdi Policen omfatter restværdi, hvilket betyder at forsikringstageren i forbindelse med en af forsikringen omfattet skade på en bygning, kan vælge at få udbetalt erstatning for værdien af anvendelige/skaderamte rester under forudsætning af: a. Den skaderamte bygning skal være beskadiget med mindst 80% af nyværdien (medmindre andet fremgår af policen jf. pkt. 7), 9

14 b. resterne skal nedrives inden 2 år fra skadedagen, c. såvel skadeserstatning som restværdierstatning skal fuldt ud anvendes til ejendommens genopførelse, d. resternes værdi til anden anvendelse fradrages erstatningen. Endvidere ydes restværdierstatning i tilfælde, hvor offentlige myndigheders krav, der er stillet før skadestidspunktet, er til hinder for bygningens genopførelse, hvis dispensation ikke har kunnet opnås, og på betingelse af, at det beskadigede er skadet mindst 80% af nyværdien. Eventuel fradrag for værdiforringelse sker i henhold til pkt Ved genopførelse skal skadeserstatningen anvendes før restværdierstatningen. Restværdierstatning, som ikke anvendes til genopførelse på samme sted (jf. pkt. 23.2) og til samme anvendelse udbetales kontant efter reglerne om kontant erstatning (pkt. 25.1). Dagsværdiforsikring gematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadestidspunktet. Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for en normal byggeperiode regnet fra skadestidspunktet. Aftaler om byggeperiodens forventede længde træffes i forbindelse med skadens opgørelse. Tillægget for prisstigninger kan maksimalt udgøre en procentdel af erstatningen svarende til halvdelen af den procentvise stigning i byggeomkostningsindekset i den fastsatte byggeperiode. Dagsværdi med reparationsgaranti Såfremt det forsikrede ifølge policen er indtegnet til dagsværdi med reparationsgaranti er de under pkt nyværdiforsikring - nævnte betingelser ændret således: Ved en skade indtil 50% af nyværdien, opgøres skaden til nyværdi, uanset om det forsikrede var forringet mere end 30%, jf. pkt Såfremt det forsikrede ifølge policen er indtegnet til dagsværdi, gælder de under pkt nyværdiforsikring - nævnte betingelser, alene med følgende ændringer: De forsikrede bygninger er dækket for deres fulde værdi som nye med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde. Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadestidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde, på samme sted, til samme anvendelse, men med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde. Der kan ved prisansættelsen alene benyttes priser for byg Ved en skade over 50% af nyværdien, opgøres skaden til dagsværdi som beskrevet under pkt. 18. Bygninger bestemt til nedrivning For bygninger som forud for skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag for nedrivningsomkostningerne. Var nedrivningen ikke umiddelbar forestående ydes en passende erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige det beløb, som erstatningen ville andrage hvis den var opgjort efter pkt. 18. Sumforsikring Såfremt det forsikrede ifølge policen er indtegnet til en fast sum, 10

15 gælder de under pkt nyværdiforsikring - nævnte betingelser, alene med følgende ændringer: ,- basisår indeksreguleret, og maksimalt 10% af den totale erstatning inkl. en eventuel restværdierstatning De forsikrede bygninger er dækket for indtil de på policen nævnte forsikringssummer tillagt eventuel indeksregulering. Anvendelsen af denne forsikringsform forudsætter samtykke fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, såfremt der ved tegning af sumforsikringen sker en nedsættelse af forsikringssummen til et beløb, der er mindre end de forsikrede bygningers fulde værdi som nye med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde. Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadestidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde, på samme sted, men med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde. Dækningen iht. pkt er dog højeste erstatning pr. forsikringsbegivenhed. Erstatningen nedsættes forholdsmæssigt, såfremt genopførelsesprisen umiddelbart før skadens indtræden, med fradrag for slid og ælde, overstiger forsikringssummen indeksreguleret. Endvidere ændres følgende punkter: Den i pkt fastsatte dækning for nødvendige omkostninger til oprydning af forsikrede genstande efter en forsikringsbegivenhed ydes alene indenfor forsikringssummen. Den i pkt fastsatte dækning for forøgede byggeudgifter som følge af myndighedskrav er for hver bygning begrænset til 10% af dens forsikringssum - maximalt kr risikoforsikring Såfremt det forsikrede ifølge policen er indtegnet til førsterisikoforsikring gælder det samme som anført under pkt nyværdiforsikring - med følgende ændringer: De forsikrede bygninger er dækket for indtil de på policen nævnte forsikringsssummer tillagt eventuel indeksregulering. Underforsikring på grundlag af forsikringsssummen kan ikke gøres gældende på første-risikoforsikring. Anvendelsen af denne forsikringsform forudsætter samtykke fra de berettigede såfremt betingelserne i pkt finder anvendelse. Den i pkt fastsatte dækning for forøgede byggeudgifter som følge af myndighedskrav er for hver bygning begrænset til 10% af dens forsikringssum - maximalt kr ,- basisår indeksreguleret, og maksimalt 10% af den totale erstatning inkl. en eventuel restværdierstatning. Bygninger under opførelse Såfremt det forsikrede ifølge policen er forsikret under opførelse, er det forsikrede i denne periode forsikret mod: Hvis det af policen fremgår, at der er tegnet Bygningsbrand, dækkes: a) skader, som beskrevet under pkt. B, Hvis det af policen fremgår, at der er tegnet Anden bygningsbeskadigelse, dækkes: 11

16 b) stormskade, c) skade som følge af skypumpe, d) nedbørsskade, som følge af b eller c. Der gælder for denne forsikringsform følgende særlige betingelser: Den særlige dækning gælder i opførelsesperioden, dog maksimalt 12 måneder fra policens dato. De forsikrede bygninger under opførelse - incl. materialer beroende på byggepladsen og bestemt til umiddelbar indføjelse i bygningerne - er dækket for deres fulde værdi. Forsikringstageren har pligt til at underrette selskabet, når bygningen er færdig til at blive taget i brug, hvorefter præmieregulering finder sted. For skader, som nævnt under pkt b-d gælder en karenstid på 3 døgn, således at skader, der er indtruffet inden for 3 døgn efter forsikringens tegning, ikke er omfattet af forsikringen som det beskadigede, forholdes efter reglerne nedenfor i pkt. 24 og Erstatning til anden anvendelse Såfremt erstatningen anvendes til retablering af det beskadigede på anden måde end angivet i pkt. 23.2, foretages - medmindre der er tegnet flyttedækning jf. pkt. 9 - i erstatningen fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde samt fradrag for nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige bygningens dagsværdi umiddelbart før skaden. Udbetaling af erstatningen forudsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. Kontant erstatning Såfremt erstatningen ønskes udbetalt kontant, eller den forsikrede ejendom sælges forinden genopførelse finder sted, opgøres erstatningen som angivet i pkt og 24.2, idet erstatningen dog ikke kan overstige bygningens handelsværdi før skaden G En eventuel selvrisiko fremgår af policen. ERSTATNINGENS UDBETA- LING 25.2 H Udbetaling af erstatningen forudsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. FÆLLESVILKÅR Erstatning til genoprettelse Erstatning udbetales, når retablering af det beskadigede har fundet sted. Hvis der i forbindelse med retableringen er udarbejdet en af selskabet godkendt rateplan, udbetales erstatningen i overensstemmelse hermed, når det over for selskabet dokumenteres, at betingelserne for udbetaling er opfyldt. Såfremt retablering ikke finder sted på den beskadigede ejendoms matrikelnummer til samme anvendelse Beskadigede bygninger Medmindre andet er aftalt, henligger beskadigede bygninger for sikredes regning og risiko, indtil genopførelse/istandsættelse har fundet sted. Selvrisiko Af enhver skade bærer forsikringstageren den i policen anførte selvrisiko samt selvrisiko der gælder jf. forsikringsbetingelserne. Er der sket beskadigelser ved flere af 12

17 hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selv om beskadigelserne opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed Foreligger underforsikring, fradrages selvrisikoen fuldt ud den ifølge underforsikringsreglen på selskabet faldende andel af skadesbeløbet. Risikoforandringer Ny- og tilbygninger er kun dækket, såfremt dette er bekræftet af selskabet. Ombygninger samt forandringer af bygningernes anvendelse skal forinden arbejdet igangsættes, anmeldes til selskabet, således at dette kan tage stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. Det samme gælder ved ændring af benyttede energikilder, herunder ændringer i installationer til opvarmning. Øvrig anmeldelsespligt fremgår af fællesbetingelserne pkt. 9 Flytning og risikoforandring. 13

18 Fællesbetingelser for Thisted Forsikring g/s ring, bortfalder dækningen for denne interesse Eftersyn Selskabet har ret til at lade foretage eftersyn af forsikringsstedet eller af de forsikrede genstande. Når skaden sker Når skaden indtræffer, er følgende en betingelse for selskabets erstatningspligt: Sikrede skal efter bedste evne bestræbe sig på at begrænse skadens omfang og drage omsorg for, at de forsikrede genstande beskyttes mod videre skade. Selskabet har ligeledes ret til at foretage skadebegrænsende foranstaltninger. Sikrede skal straks anmelde skaden til selskabet, så selskabet har mulighed for at bistå med råd og vejledning. Sikrede skal snarest muligt levere selskabet en fortegnelse over de skaderamte genstande, samt hvis selskabet forlanger det, en fortegnelse over ikke skaderamte genstande. For indbrud-, ran-, røveri- og simpelt tyveriskaders vedkommende, skal anmeldelsen om skaden ske til det stedlige politi senest 24 timer efter, at skaden er kommet til sikredes kundskab. Forsømmes dette, dækker forsikringen ikke tab, der kan antages foranlediget herved. Udbedring af skaden Udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af forsikrede genstande må ikke finde sted, før selskabet har givet sit samtykke hertil. Forsikring i andet selskab I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsik Fremgår det af en eventuel anden forsikringsaftale, som dækker samme farer, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen udredes forholdsmæssigt af selskaberne. Almindelige undtagelser Undtaget fra forsikring, er skader eller ansvar for skader, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af krig eller krigslignende forhold, oprør, borgerlige uroligheder, stormflod, jordskælv og andre naturkatastrofer samt skade eller udbredelse af sådan skade, der direkte eller inddirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller fredstid. Skade som forårsages af kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinske eller videnskabeligt formål, erstattes dog, såfremt anvendelsen er forskriftsmæssig og ikke står i forbindelse med reaktor - eller acceleratordrift. Nedsættelse af erstatningen eller ingen erstatning Hvis den sikrede i væsentlig grad misligholder de ham ifølge vedtægter, policebetingelser eller særlige forbud påhvilende pligter og derved forvolder skade, vil retten til erstatning helt eller delvis fortabes. Skade forårsaget med forsæt eller i selvforskyldt beruselse erstattes ikke. Retten til erstatning vil ligeledes bortfalde, såfremt sikrede i forbindelse med skadeopgørelsen fremkommer 14

19 med bevidst urigtige oplysninger jf. Forsikringsaftaleloven. udpeges denne af byretten i den retskreds hvor forsikringstedet ligger Er skade, uden at forsæt foreligger, forårsaget ved overtrædelse af straffe-, brand-, og politilovgivningen, herunder stærkstrømsreglementet, eller i øvrigt ved uagtsomhed fra den forsikredes side, er selskabet berettiget til at nedsætte erstatningen. Ovenstående bestemmelser gælder også, når den handling der medfører afslag eller nedsættelse af erstatningen, skyldes den sikredes samlevende. Har den forsikrede mistet retten til erstatning helt eller delvist, forbeholdes erstatningen for bygningsbrandforsikringens vedkommende dog de tinglyste rettighedshavere, for så vidt disse ikke på anden måde kan blive holdt skadesløse af ejerens øvrige formue. Moms (merværdiafgift) Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overenstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregningen af tabet. Vurderingsmændene er ikke berettiget til at afgøre spørgsmålet om, hvorvidt en skade er dækningsberettiget. Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, medens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne. Vurderingsmændenes afgørelse er endelig og bindende for parterne. Flytning og risikoforandring Forsikringstageren skal straks anmelde til selskabet når: Moms skal betales af sikrede, i det omfang, der er fradragsret for indgående afgift i henhold til merværdiafgiftsloven. Selskabet lægger i skadetilfælde ikke momsen ud, overfor reparatører eller leverandører. Voldgift Såvel forsikringstageren som selskabet er berettiget til at forlange skaden opgjort af upartiske vurderingsmænd, af hvilke forsikringstageren vælger den ene, mens selskabet vælger den anden. 9.2 a. det forsikrede flyttes til et andet sted end det i policen angivne, b. der med forsikringstagerens vidende sker sådanne ændringer i risikoforholdene, at faren derved forøges, c. der tegnes forsikring andetsteds, d. den forsikrede virksomhed skifter ejer eller e. såfremt virksomheden ophører med at være momsregistreret. Selskabet træffer herefter bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke betingelser forsikringen kan fortsætte. 8.2 Vurderingsmændene vælger inden forretningen foretages en bygningsskyndig opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelser mellem vurderingsmændene træder til, og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelser om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed Ved ejerskifte på fast ejendom, ophører forsikringen ved ejerskiftet. Skader der er konstateret inden for 14 dage efter ejerskifte er dog omfattet af forsikringen, medmindre anden tilsvarende forsikring er tegnet. Præmiens betaling 8.3 Kan vurderingsmændene ikke enes om valget af bygningskyndig opmand, 10.1 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og se- 15

20 nere præmier på forsikringens forfaldsdage. den skriftlig med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald Eventuelle afgifter til staten samt udgifterne ved indbetaling/opkrævning af præmien betales af forsikringstageren, og opkræves sammen med præmien. Opkrævning af præmie finder sted på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen skal selskabet straks underrettes. Tilsendelse af giroindbetalingskort eller anden meddelelse om forfalden præmie anses for opkrævning Efter enhver anmeldt skade er såvel forsikringstageren som selskabet indtil 14 dage efter erstatningens betaling, eller efter afvisning af skaden, berettiget til skriftligt at ophæve forsikringen med 14 dages varsel. Brandforsikringen kan dog ikke bringes til ophør, medmindre forsikringstageren dokumenterer, at forsikringen er overført til andet forsikringsselskab, således at de eventuelle rettighedshavere, der har tinglyst ret over ejendommen ikke får deres retsstilling forringet Betales præmien ikke efter første påkrav, sender selskabet en skriftlig påmindelse om præmiebetalingen til forsikringstageren. Denne påmindelse vil bl.a. indeholde en opsigelse af forsikringen, såfremt præmien ikke betales inden 21 dage efter modtagelse af påmindelsen. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter udløbet af den i første påkrav angivne betalingsfrist For bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, samt forladte bygninger kan forsikringen ophæves med øjeblikkelig virkning. I forhold til de i pkt omhandlende rettighedshavere ophører selskabets ansvar dog med 14 dages varsel. Minimumsbetingelser for bygningsbrandforsikring Betales beløbet ikke rettidigt, således at selskabet må erindre om betalingen, kan selskabet beregne et ekspeditionsgebyr, der opkræves sammen med næste præmie. Selskabet er berettiget til sammen med præmie og udover denne at opkræve et inkassogebyr. Selskabet kan ikke ophæve en tegnet bygningsbrandforsikring på grund af manglende præmiebetaling, men har panteret og kan foretage udlæg for brandpræmien med renter og andre omkostninger. Fornyelse og opsigelse Forsikringen gælder, medmindre andet fremgår af policen, for 1 år ad gangen og fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller selskabet opsiger Selskabet kan ikke med retsvirkning fravige de ved bekendtgørelse godkendte minimumsbetingelser for bygningsbrandforsikring til ugunst for forsikringstageren og/eller for de berettigede ifølge adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. Indeksregulering Præmien, de angivne summer og selvrisici, indeksreguleres hvert år, efter et for området relevant indeks. Såfremt en selvrisiko eller dækningssum, bestemt af forsikringsbetingelserne, er indeksreguleret, fremgår det umiddelbart efter beløbet i bestemmelsen. 16

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING 4 Hvilke

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser SELVKØRENDE MASKINER 003-20.0.2006 Side nr. Forsikringens omfang... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Forsikringssum... Dækningsformer 4 Ansvarsforsikring... 5 Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring...

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring Forsikringsbetingelser Maskinkaskoforsikring 1. Forsikringen dækker 1.1 Forsikringen dækker på det i policen angivne forsikringssted. 1.2 Fremgår det af policen, at der er tegnet maskinkasko, dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING Meromkostningsforsikring, databærerforsikring 005-0..2005 Side nr. Hvor dækker forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 2. Edb- og svagstrømsforsikring... 2.2

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup A/B Nørre Alle 13-13H Att.: Grubbe Advokater Åbenrå 31 1124 København K Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006 Bygningsforsikring Erhverv Forsikringsbetingelser 3360006 Gælder fra januar 2016 Indhold: Fællesbetingelser... 3 Risikobetingelser... 12 Bygningsbrand... 13 Elskade... 15 Anden bygningsbeskadigelse...

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ANTENNEFORSIKRING 003-27.05.2004 Side nr. Hvor dækker forsikringen... A ANTENNEANSVAR 2 Hvem er dækket af ansvarsforsikringen... 3 Forsikringen dækker ansvar for... 4 Forsikringen dækker ikke ansvar for...

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Forsikringsbetingelser VINDMØLLEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VINDMØLLEFORSIKRING VINDMØLLEFORSIKRING 03 Side nr. 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Forsikringsperiode... 4 Forsikringssummer... Hvilke skader er omfattet af forsikringen 5 Maskinkasko...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 FRITIDSHUSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Betingelser nr. 41-3 Husforsikring

Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Ny police til EJF TYREENGEN

Ny police til EJF TYREENGEN G0201_NEL - TT201512080065126071 - G_65127109Job162-P1-130 01 ERHM 9608925973 DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF Dansk System Ass. A/S Allegade 14 2000 Frederiksberg Ny

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VILLAFORSIKRING Pkt side A Dækningsomfang 1 1 Hvem er dækket af forsikringen 1 2 Hvad er omfattet af forsikringen 1 B Brandforsikring 1 3 Hvilke skader er omfattet af forsikringen 1 C Anden Bygningsbeskadigelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden

Læs mere

Landbo Forsikring. Forsikringsbetingelser 0615

Landbo Forsikring. Forsikringsbetingelser 0615 Thisted Forsikring Landbo Forsikring Forsikringsbetingelser 0615 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Indhold

Læs mere

All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser nr. 390-10

All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser nr. 390-10 Police All Risks Forsikring Dansk Automobil Sports Union Idrættens Hus 2605 Brøndby Police nr. 64623.071 2. maj 2014 All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 og de nye betingelser 4201. + viser forbedringer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning.

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning. Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk

G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk KUNDENR: 97675633 POLICENR: 900 170 8055 ERHVERVSFORSIKRING 18.02.2016 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret som aftalt, men vi beder jer gennemlæse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (FOR 1- OG 2-FAMILIESHUSE) I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 1 HVEM ER SIKRET? 2 HVOR DÆKKES? 3 HVAD OMFATTER

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser LANDBRUGSEJENDOMME

Forsikringsbetingelser LANDBRUGSEJENDOMME LANDBRUGSEJENDOMME 0103-16.01.2006 Side nr. 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug Betingelser nr. 503002 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring forurening - landbrug KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DK-CAMP ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

DK-CAMP ERHVERVSLØSØREFORSIKRING DK-CAMP ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0103-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 3924 Gælder fra 01.08.1992 TJM 90395-2 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406 Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Vilkår for. Entrepriseforsikring

Vilkår for. Entrepriseforsikring Vilkår for Entrepriseforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0103-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 600503 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for all-risksforsikring

Læs mere

Vilkår for Entrepriseforsikring

Vilkår for Entrepriseforsikring DF6597-4 Oktober 2015 Vilkår for Entrepriseforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Entrepriseforsikring DF6597-4 Oktober 2015 2 Oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Forsikringsbetingelser BYGNING ERHVERV

Forsikringsbetingelser BYGNING ERHVERV Forsikringsbetingelser BYGNING ERHVERV VERSION 30-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bygning erhverv Indhold

Læs mere

Basis Bygningsbrandforsikring

Basis Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 302702 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 300104 Forsikringsbetingelser for Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for bygningsbrandforsikring

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Specialforsikring for erhverv Montage. Forsikringsbetingelser 3167B05-159

Specialforsikring for erhverv Montage. Forsikringsbetingelser 3167B05-159 Specialforsikring for erhverv Montage Forsikringsbetingelser 3167B05-159 Gælder fra juni 2015 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 5 Montageobjektet, All risks 6 Bestående maskiner og bygninger,

Læs mere