Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Skolemeddelelse nr. 7, november 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Skolemeddelelse nr. 7, november 2012"

Transkript

1 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej Faaborg Telefon Telefax Giro Skolemeddelelse nr. 7, november Typiske problemstillinger angående tilsynsførende Friskolelovens 9 og Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler er de nødvendige regelsæt, hvis en skole skal undgå at overse væsentlige formalia vedrørende tilsynsførende. I friskolelovens 9 b er det fastsat, at de tilsynsførende skal vælges af forældrekredsen for højst 4 år ad gangen. Efter aftale med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen skal vi oplyse, at der i bekendtgørelsen findes en manual, der skal følges ved valg af tilsynsførende, og her bestemmes i 3, at forældrekredsen som noget af det første skal træffe beslutning om funktionsperiodens længde. Den kan altså være både 1, 2, 3 og 4 år, og det bør endvidere fastslås, om funktionsperioden følger skoleår eller går fra valgtidspunkt til valgtidspunkt med det relevante antal år. Da der skal føres protokol over valgmødet, burde der ikke være tvivl om hverken funktionsperiodens længe eller begyndelses- og sluttidspunkt, men praksis viser desværre, at rigtig mange skoler ikke har styr på dette. Hvis disse punkter ikke klart fremgår af et beslutningsreferat på en friskole, skal det hurtigst bringes i orden. Skolerne skal endvidere huske indberetningspligten til Ministeriet for Børn og Undervisning på det skema, som ministeriet forlanger anvendt ved ændringer i stamdata (skolens data, ny skoleleder, bestyrelsesformand, revisor og tilsynsførende). Efter 1. august 2012 kan en skole ikke gennemføre valg af tilsynsførende, uden at pågældende er certificeret ved funktionsperiodens begyndelse. Hvis en skole vælger en tilsynsførende, som ikke efterfølgende kan certificeres, er den nødt til at vælge ud fra den liste over certificerede tilsynsførende, som ligger på Fordelingssekretariatets hjemmeside. Dansk Friskoleforening gennemfører næste certificeringskursus den februar 2013, og tilmelding til dette kursus bør snarest foretages, hvis der skal foretages valg af en ikke-certificeret person i foråret Selve certificeringsprocessen må påregnes at tage op til 3 måneder efter kursets afslutning. 2. Skolernes vedtægter Ministeriet for Børn og Undervisning har den 11. oktober 2012 udstedt en ny vedtægtsbekendtgørelse. Vi har i tidligere skolemeddelelser omtalt de væsentligste ændringer, men aktuelt er det vigtigst at bemærke sig overgangsbestemmelsen i 16. Vedtægter, der er godkendt i ministeriet før den 1. august 2012, skal senest den 1. januar 2013 offentliggøres på skolens hjemmeside med oplysning om dato for godkendelse internt på skolen (bestyrel-

2 se/generalforsamling), dato for ministeriets godkendelse samt dato for offentliggørelsen på skolens hjemmeside. Fremtidige vedtægtsændringer bliver gyldige ved at bringe originalvedtægten på skolens hjemmeside med oplysning om datoen for intern godkendelse og dato for offentliggørelsen på hjemmesiden. Nye skoler og skoler, der ændrer juridisk status, skal fortsat have vedtægten godkendt i ministeriet. Dansk Friskoleforening forventer i nær fremtid at kunne udsende en forhåndsgodkendt standardvedtægt samt en ny vejledning om udarbejdelse af vedtægter. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen vil i fremtiden føre tilsyn med, at skolernes offentliggjorte vedtægter overholder de gældende bekendtgørelseskrav. 3. Skoleforsikringsprogrammet Forsikringsmæglerfirmaet Willis har i oktober underrettet deltagende skoler i forsikringsprogrammet om det gennemførte udbud af forsikringspakken. Resultatet af udbudsrunden blev, at skolerne ved at acceptere en forhøjet selvrisiko kan vælge at fastholde det hidtidige præmieniveau eller fastlåse selvrisikoen og acceptere en stigning i præmierne på ca. 10%. Forsikringspakken er på visse punkter forbedret med hidtil udækkede risici ved fx vandskader i kældre og arbejdsskadedækning og erhvervsansvarsdækning for elever, som skolerne har udsendt i praktik uden for den statslige dækning (typisk elever under 8. klasse). Fra 1. januar 2013 udvides Willis hjælpeprogram ved langtidssygdom ( Stifinder ), der hidtil kun har været gældende ved alvorlige arbejdsulykker. Efter 1. januar kan syge fraværende efter 14 dage, uanset årsag, søge rådgivning hos socialrådgivere, psykologer og sygeplejersker, der om nødvendigt kan henvise til et netværk af behandlere og eksperter. Hjælpen ydes med respekt for overholdelse af tavshedspligt, men skolernes manglende indsigt på disse områder kan altså afhjælpes af professionelle og dækkes under den faste præmie. Rådgivningen af de syge tager sigte på at finde udvej for en hurtigere tilbagevenden til arbejde. 4. CopyDan Billedkunst Som omtalt i Skolemeddelelse nr. 5/08 har billedkunstnere, tegnere, illustratorer, fotografer m.v. fået Kulturministeriets godkendelse til at oprette en organisation for at opkræve betaling for ophavsrettigheder. Organisationen hedder Copydan Billedkunst. Denne organisation har også til opgave at skride ind, hvis ophavsrettighederne bliver krænket. De fleste skoler gør brug af enkeltstående (isolerede) billeder i digital eller analog form, og det er for anvendelsen af disse, at der opkræves licens. Billeder, som er trykt i bøger eller i anden tekstmæssig sammenhæng, betaler skolen for via den traditionelle Copydan Tekst & Node, når de anvendes i den oprindelige sammenhæng. Med den nye aftale kan skolerne (inkl. eleverne i deres opgaver) bruge (og mangfoldiggøre) billeder (inkl. fotografier og andre illustrationer) hentet fra fx bøger og internet, lave digitale kopier, overføre billeder til overhead, dias og interne digitale netværk, hvormed billederne lovligt kan indgå i nye sammenhænge. Dansk Friskoleforening gik i 2008 med til at opkræve den særlige skolerabatpris på betingelse af, at skoler kan framelde sig ordningen, hvis de (inkl. eleverne) ikke anvender billeder i undervisningen. Der var 43 skoler, som med en tro og love-erklæring frameldte sig ordningen med henvisning til, at billedanvendelsen i bred betydning ikke indgår i skolens undervisning på nogen måde. Copydan Billedkunst har oplyst, at man agter at være agtpågivende i forhold til skoler uden aftale. Hele aftalen med Copydan Billedkunst findes på foreningens hjemmeside i fil-arkivet (serviceaftaler). Afgiften opkræves pr. skoleår, og i januar 2013 for-

3 venter vi at udsende opkrævninger til skolerne. Vi kender p.t. ikke den indekserede takst, men i sidste skoleår skulle vi opkræve 15,00 kr. pr. elev. Nye skoler forventes at være omfattet af ordningen, men kan ellers senest den 14. december 2012 pr. indsende den tro og love-erklæring, som findes i fil-arkivet i tilknytning til aftalen med Copydan Billedkunst. 5. Fleksjobbidrag i 2013 Den statslige fleksjobordning fortsætter efter finanslovsforslaget i For statslige institutioner fastsættes institutionernes finansieringsbidrag ud fra den for-ventede udgift til ordningen, idet Statens Administration kan foretage regulering forud for et kvartal under hensyn til udgiftsudviklingen. For tilskudsmodtagere efter særskilt lovgivning (bl.a. friskoler) er der ved tekstanmærkning fastsat et finansieringsbidrag på 282 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidragssatsen kan nedsættes, hvis ordningens udgifter bliver lavere end forventet. 6. Aftalen med Koda & Gramex Til- og framelding til rabataftalen med Koda/Gramex skal for 2012 finde sted inden den 7. januar 2013 ved henvendelse til Friskolernes Kontor. Aftalen dækker den betaling, som skolen ellers på anden vis ville være pligtig til at betale for musikanvendelse på skolen uden for den direkte undervisning. Betalingen vil næste gang blive opkrævet i januar Der opkræves pr. elev henholdsvis 2,98 kr. til KODA og 1,47 kr. til Gramex. 7. Ansøgninger til gavefonden Fradragsberettigede gaver efter ligningslovens 8 A, som foreningens medlemmer har indbetalt til Gavefonden, fordeles to gange årligt efter ansøgninger fra skolerne. Tilskud udbetales næste gang i december, idet tilskudsansøgninger behandles af hovedstyrelsen på det sidste møde før juleferien. Næste bevillingsrunde finder sted den 13. december. Skolerne bør søge inden den 5. december, idet vi administrativt ikke kan nå at behandle ansøgninger, som vi først modtager umiddelbart før hovedstyrelsesmødet. Vi kan ikke stille store bevillinger i udsigt til alle ansøgere, for chancerne for at modtage et gavebeløb afhænger selvfølgelig af, at foreningen ( Gavefonden ) faktisk har modtaget gaver til uddeling. Tilskudsansøgninger skal ikke opfylde bestemte formkrav, men skal indeholde ansøgerens navn, begrundelse for ansøgningen, konto til indbetaling af eventuel bevilling og underskrift. Der kan vedlægges bilag. 8. Henvendelse fra Friskolefonden I lighed med tidligere år har Friskolefondens bestyrelse for nylig udsendt en opfordring om at bidrage med et beløb til at styrke Friskolefondens grundkapital. Fonden er på mange måder skolernes sikkerhedsnet, hvis de kommer i økonomisk klemme, men desværre har fonden slet ikke den nødvendige størrelse til at hjælpe alle skoler, som for alvor er kommet i vanskeligheder. Fondsbestyrelsen udsender derfor årligt en appel til skolerne om at bidrage til konsolidering af fondskapitalen. Finanskrisen har gjort kreditforeninger og pengeinstitutter meget tilbageholdende med at yde lån, og det er i den situation også vigtigt, at Friskolefonden bliver større. Alle bidrag store som små modtages med glæde. 9. Ny abonnementsstruktur for SKI Statens og Kommunernes Indkøbs Service omlægger p.t. den gældende abonnementsstruktur, hvilket medfører, at det hidtidige abonnement og SKI s rammeaftaler ikke kan benyttes efter den 1. januar Mod indbetaling til SKI af

4 et mindre engangsbeløb har skolerne hidtil kunnet koble sig op på Dansk Friskoleforenings storkundeabonnement, men en fortsættelse heraf indebærer, at Dansk Friskoleforening som noget nyt årligt skal betale et større kontingent til et forenings/koncernabonnement. Vi har besluttet, at vi ikke vil indgå i dette abonnement uden vished for, at et flertal af skolerne faktisk benytter sig af rammeaftalerne. Frie grundskoler er ikke forpligtet til at anvende SKI-aftalerne, og generelt hører vi oftest kritik af aftalerne. Aktuelt er 187 friskoler tilsluttet SKI via det næsten gratis abonnement, og dersom det har betydning for den enkelte skole, kan den vælge at tegne et basisabonnement til 450 kr. årligt. Det sker nemmest ved at henvende sig til Camilla Holgersen inden den 1. januar eller tlf ) og meddele, at man ønsker at omlægge til basisabonnement. Hvis et stort antal skoler vælger denne løsning, vil foreningen kunne skønne, at der fremadrettet er tilslutning til et forenings/koncernabonnement. 10. Registrering af bivirksomhed til CVR-registeret Vi har erfaret, at friskolerne ved oprettelse af børnehaver undlader at registrere såkaldt bivirksomhed. Da skolerne kun modtager et CVR-nummer, bliver registreringen fastsat efter branchekoden for grundskole. Ansøgninger til fx Forebyggelsesfonden udløser derfor afslag til en friskoles børnehave, når den ikke har branchekode for daginstitution. Registreret bivirksomhed kræver, at man har rekvireret den særlige blanket fra Skat, som gør det muligt at udvide CVR-oplysningerne, så de omtaler virksomhed på mere end et område. Om Forebyggelsesfonden og daginstitutioner kan man læse på følgende link: 11. Etablering af Udbetaling Danmark Den tidligere regering og Kommunernes Landsforening aftalte i juni 2010, at dele af den offentlige objektive sagsbehandling skulle samles i en stordriftsorganisation med 5 centre. ATP er udvalgt som stordriftsleverandør, og stordriftsorganisationen benævnes som Udbetaling Danmark. Denne organisation skal i fremtiden varetage sagsområderne folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge samt familieydelser. Varetagelsen sker i et samarbejde med kommunerne, der skal bevare visse borgernære rådgivningsopgaver. Begrundelsen for etableringen af stordriftsorganisationen er personalebesparelser, ensartet sagsbehandling og minimering af snyd og bedrageri. Udbetaling Danmark indføres trinvis fra 1. oktober 2012 (familieydelser, fx børnetilskud, børnebidrag), 1. december 2012 (barselsdagpenge) og 1. marts 2013 (folke- og førtidspension samt boligstøtte). Borgernes kontakt med Udbetaling Danmark skal foregå via telefon og digital post, helt overvejende via selvbetjening på borger.dk. For arbejdsgivere, der skal have barselsdagpenge, vil betjeningen primært foregå på nemrefusion.dk Når kommunerne i fremtiden kun vil have nogle få medarbejdere til at betjene lokalbefolkningen, bliver der etableret en kviklinje til Udbetaling Danmark for de resterende kommunale sagsbehandlere. Centrene placeres i Haderslev, Holstebro, Frederikshavn, Vordingborg og Hillerød. I en kort overgangsfase etableres hjælpefilialer i Odense og Aarhus. Parallelt med Udbetaling Danmark afslutter kommunerne endeligt pr. 1. december 2012 iværksættelsen af den digitale SDPI-løsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og barselsdagpenge. SDPI bliver således i nødvendigt omfang integreret med Udbetaling Danmark og i øvrigt Arbejdsløshedskasserne.

5 Bemærk i øvrigt fristerne for anmeldelse af sygefravær. En arbejdsgiver, der udbetaler løn under en lønmodtagers sygefravær, skal anmelde fraværet til lønmodtagerens opholdskommune senest 5 uger efter 1. fraværsdag, hvis fraværet strækker sig ud over arbejdsgiverperioden (første 30 dage). Anmodning om barseldagpenge skal indgives til Udbetaling Danmark senest 8 uger efter fødslen eller barnets modtagelse. 12. Statens pris- og lønforudsætninger for 2013 Op til den årlige budgetlægning spørger skolerne traditionelt til to væsentlige forudsætninger. Dels spørges til de forventede lønstigninger på basis af overenskomsten og dels til fremskrivningsprocenterne i finansloven. Finansloven anvender to forudsætninger. En historisk niveaukorrektion for udviklingen fra 2011 til 2012 samt et skøn for udviklingen fra 2012 til Fremskrivningen i finansloven vil således være justeret på grundlag af en samlet opregning, hvor skønnet for budgetåret er korrigeret for over- eller underbudgettering i det forudgående finansår. Når skolerne skal budgettere deres udgifter, vil finansministeriets egentlige skøn for finansåret 2013 være det relevante at forholde sig til. Følgende udvikling ligger til grund for finanslovforslaget: Udvikling i det statslige lønindeks: 0,7% Udvikling i forbrugerindeks: 1,7% Udvikling i nettoprisindeks: 1,5% Udvikling i anlægsindeks: 1,1% Udvikling i det generelle pris- og lønindeks: 1,1% Ved overenskomstforhandlingerne vil der traditionelt pr. 1. april blive aftalt en lønstigning, men en eventuel aftalt lønstigning skal efter hidtil gældende regler forventes korrigeret for lønudviklingen på det private arbejdsmarked sammenlignet med det statslige. Mange forventer derfor, at lønstigningen pr. 1. april 2013 vil blive ganske minimal, og vi kan ikke give et kvalificeret bud på udviklingen i lønreguleringsprocenten, da resultatet af overenskomstforhandlingerne naturligvis er ubekendt p.t. Når skolerne aktuelt skal budgettere lønudviklingen i 2013, må de også vurdere, om det statslige lønindeks (stigning på 0,7%) kan rumme skolens forventninger til de lokale lønforhandlinger samt den kendte udvikling i anciennitet. Vi kan ikke anbefale, at skolerne budgetterer med en lavere udgiftsudvikling end de 1,5%, som forventes at være udviklingen for nettoprisindekset. 13. Regulering af bidrag i den lovbaserede barselsudligning, Barsel.dk Friskolerne er ikke længere omfattet af denne betalingsordning, når man ser bort fra de personer, der er beskæftiget i friskolernes børnehaver og eventuelle selvstændige vuggestuer. Bidraget er i 2012 fastsat til 825 kr. pr. årsværk, men satsen for 2013 er endnu ikke offentliggjort. Opkrævningen vil blive beregnet på baggrund af ATP-indbetalingerne i det forudgående kvartal. Man kan holde sig løbende orienteret på: 14. Akutjobs på institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning Ministeriet for Børn og Undervisning har den 19. november udsendt en orientering til skolerne om den vedtagne lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere. Akutjob er ordinære stillinger, som opslås med henblik på ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, hvis dagpengeret udløber inden for 13 uger i perioden 1. oktober 2012 til 1. april Ordningen har udløb den 30. juni Ministeriet oplyser, at der på dets forskellige uddannelsesinstitutioner er

6 blevet beregnet en kvote akutjob, som institutionerne skal være opmærksomme på ved opslag af stillinger og besættelse af disse. Departementschefen, Jesper Fisker, påpeger, at der politisk lægges stor vægt på, at kvoterne som minimum overholdes. Dette er naturligvis et ønske, som kan være vanskeligt at garantere, og derfor har ministeriet besluttet at give skolerne et økonomisk incitament ved at oprette en præmieringsordning. Når fx en fri grundskole ansætter en person i et akutjob på mindst 32 ugentlige timer, vil den modtage en præmie på kr., hvis den pågældende fortsat er ansat efter 6 måneder. Ordningen skal køre efter princippet først til mølle, hvorfor de beregnede kvoter for akutjob kan komme til at tilfalde en anden skoleform inden for ministeriets regi. Akutjob skal have en varighed på mindst 13 uger og opslås i Jobnet.dk med en særlig tekst, der oplyses i det ministerielle orienteringsbrev. Ministeriet vil løbende følge op på ansættelserne og forlange indberetning om skolernes involvering i opslag af akutjob. Med venlig hilsen Cecil Christensen kontorleder

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 9. maj 2012. Skolemeddelelse nr. 3, 2012

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 9. maj 2012. Skolemeddelelse nr. 3, 2012 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg den 9. maj 2012

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler -1-206/1 05.09.05 6 Meddelelse nr. 6/2005 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Udsendes i 3 eksemplarer: Til lærerværelset bestyrelsen kontoret (Bør i øvrigt kopieres i nødvendigt omfang). 1. Tilskud

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Regeringen DA KL Danske Regioner Aftale om akutjob 24. oktober 2012 Overgangen til den vedtagne dagpengereform, herunder den 2-årige dagpengeperiode, den midlertidige periodeforlængelse med FL12 samt de

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere