9. protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9. protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan"

Transkript

1 AKT/aF LANDS- OG TILLÆGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af AKT/3F Lands- og Tillægsoverenskst for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af forligsmanden. Fremsættes et samlet mæglingsforslag ikke, træder overenskstparterne sammen for at drøfte situationen med henblik på eventuel beslutning at sende overenskstforliget til afstemning i henhold til de respektive overenskstparters vedtægter eller love. Træffes en sådan beslutning ikke, bortfalder nærværende fornyelsesaftale. Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Der er mellem nedennævnte parter i forbindelse med aftalen overenskstfornyelse udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling: 1. protokollat vikarer 2. protokollat forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov 3. protokollat forældreorlov til forældre af samme køn 4. protokollat forældreorlov 5. protokollat frihed til vejledning ved afskedigelse 6. protokollat rejsetid 7. protokollat støtte til screening til FVU- og ordblindeundervisning B. protokollat supplerende støtte til kpetenceudvikling for forskudttidsmedarbejdere. 9. protokollat erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan 10. protokollat lettere adgang til støtte fra HTSK-fonden 11. protokollat oplysninger brug af vikarer fra overenskstdækkede virksheder 12. protokollat deltidsbeskæftigelse 13. protokollat udvalgsarbejde gps til registrering af arbejdstid 14. protokollat kp~nsationsfrihed/ua-tid 15. protokollat pensionsordning for AKT/3F Tillægsoverensksten 16. protokollat regulering af satser for landsgrænseoverskridende kørsel 17. protokollat forsøgsordning vedrørende årsnorm 18. protokollat procedure ved afskedigelse af tillidsrepræsentanter 19. protokollat projekter i relation til planlægning af vognløb 20. protokollat alternative arbejdstidsregler 21. protokollat lønforhold og betalingssatser 22. protokollat redaktionelle ændringer Herefter udestår ingen krav parterne imellem.

2 AKT/3F LANDS- OG TILLÆGS OVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 1 vikarer I Lands- og Tillægsoverenskstens 29 indsættes et nyt stk. 3 med følgende ordlyd: 'Vikarer fra vikarbureauer På anmodning fra deres tillidsrepræsentant eller 3F's Transportgruppe skal virksheden oplyse, hvilke vikarbureauer der udfører opgaver på virksheden indenfor overenskstens faglige gyldighedsråde. I oplysningerne skal indgå Virkshedsnavnet og adressen, s vikarbureauet har oplyst til virksheden. Hvis et vikarbureau, der udlejer vikarer til en DI-medlemsvirkshed, er ramt af en lovligt varslet eller iværksat hovedkon:llikt til støtte for et krav overenskst, og der er varslet en lovlig sympatlkonflikt mod en medlemsvirkshed, kan hver af overenskstparterne begære et møde svarende til det, s er beskrevet i stk. 1. På mødet søges tilvejebragt en forhandlingsmæssig løsning for at undgå, at kollektive kampskridt iværksættes. I sådanne situationer kan vikarbureauet optages i DI og overenskstdækkes, selv en konflikt er varslet eller iværksat." Overskriften til Lands- og TilIægsoverenskstens 29 ændres til: "Underleverandører og vikarer" Bestemmelsen træder i kraft 1. marts For DI Overenskst I v / DI

3 AKT/3F LANDS- OG TILLÆGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 2 forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov Parterne er enige, at det forhøjede pensionsbidrag, s betales under de 14 ugers barselsorlov jf. Lands- og Tillægsoverenskstens 7, stk. 4, udgør følgende: Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned: 8,50/1.360,00 Arbejdstagerbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned: 4,25/680,00 Samlet bidrag kr. pr. time/kr. pr. måned: 12,75/2.040,00 Bestemmelsen træder i kraft 1. juli For DI Overenskst I v / DI c~~

4 AKT/3F LANDS- OG TIT..LÆGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 3 forældreorlov til forældre af samme køn Partern~ er enige, at følgende tekst i det nuværende stk. 3 a i Lands- og Tillægsoverenskstens 20 udgår: "Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten tilfaderen eller moderen" Og erstattes med følgende tekst: "Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller anden forælder" For DI Overenskst I v / DI

5 AKT/SF LANDS- OG TILLlEGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 4 forældreorlov Parterne er enige, at det nuværende stk. 3 a i Lands- og TiI1ægsoverensksten 20 erstattes af følgende tekst: "Arbejdsgiveren yder endvidere betaling under forældreorlov i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til at holde 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelteforælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller den andenforælder. Betalingen i disse 13 uger svarer tilfuld løn, dog maksimalt kr. 145,00 pr. time. De 13 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal de 13 uger varsles med 3 uger. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Det er enforudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende." Anmærkningen i Lands- og Tillægsoverenskstens 20, stk. 3a vedrørende forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov fastholdes s hidtil. Den nye bestemmelse har virkning for børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den L juli 2014 eller senere. For DI Overensko~t I v / DI ~~

6 AKT/SF LANDS- OG TILLÆGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 5 frihed til vejledning ved afskedigelse Parterne er enige at indsætte et nyt stk. 5 i Lands- og Tillægsoverenskstens 25: "MedarbeJdere, s afskediges på grund af struktureringer, nedskæringer, virkshedslukning eller andre på virksheden beroendeforhold, har ret tilfrihed med løn i op til to timer - placeret hurtigst muligt efter afskedigelsen, under fornødent hensyn til virkshedens drift - til at søge vejledning i a-kassen/fagforeningen." Bestemmelsen træder i kraft 1. maj For DI Overenskst I v / DI

7 AKT/SF LANDS- OG TILLlEGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 6 rejsetid Parterne er enige, at den nuværende 9, stk. 1, i Landsoverensksten erstattes af følgende tekst: " 9 1jeneste på andre ruter Stk. :l. Betaling på andre ruter Selv en chauffør overvejende anvendes til tjeneste på en bestemt rute, skal han/hun uden særligt vederlag være pligtig at forrette tjeneste på andre busruter for samme arbejdsgiver, hvis behovet skyldes ferie, sygd eller afspadsering. Chaufføren oppebærer i såfald en betaling på 1 minut pr. kileter efter den til enhver tid gældende grundløntimesats i overensksten, beregnetfor det antal kileter s.afstandenfra medarbejderens bopæl til udearbejdsstedet og retur er længere end afstandenfra medarbejderens bopæl til virksheden og retur." Endvidere er parterne enige OID, at den nuværende 9 i Tillægsoverensksten erstattes af følgende tekst: " 91jeneste på andre ruter Stk. :l. Pligt til tjeneste på andre ruter Selv en chauffør overvejende anvendes til tjeneste på en bestemt rute, skal han/hun uden særligt vederlag være pligtig at forrette tjeneste på andre busruter for samme arbejdsgiver. I denforbindelse betales der alenefor den del afbefordringstiden, s overstiger medarbejderens normale befordringstidfra bopæl til virksheden og retur. Stk. 2 Kørselsgodtgørelse Hvis eget køretøj benyttes efter aftale med arbejdsgiveren, betales alene kiletergodtgørelse i henhold til statens takster for kørselsgodtgørelse, hvis afstanden fra medarbejderens bopæl til udearbejdsstedet og retur er længere end afstandenfra medarbejderens bopæl til virksheden og retur. Der betales - ud over lønnenjf. stk. 1 - alene kiletergodtgørelse for merafstanden."

8 Bestemmelserne træder i kraft 1. maj

9 AKT/3F LANDS- OG TILLÆGS OVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 7 støtte til screening til FVU- og ordblindeundervisning Parterne er enige det hensigtsmæssige i, at medarbejderne har gode grundlæggende færdigheder i dansk og regning/matematik. Lands- og Tillægsoverenskstens 22a, stk. 4B ændres til: "B. Almen kvalificering på grundlæggende niveau og screening Alle medarbejdere har ret til at få fri - med sædvanlig overenskstmæssig løn, jf. stk. 3 - til at deltage i almen kvalificering på grundlæggende niveau i form af forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning og dansk for indvandrere. Herudover har medarbejderne ret til at få fri i op til fire timer til at deltage i vejledning og screening hos godkendte udbydere af uddannelserne forud for opstart af de nævnte uddannelser. Der betales sædvanlig overenskstmæssig løn, jf. stk. 3. Virksheden kan betinge sig, at udgifterne hertil dækkes gennem støtte fra HTSK-fonden og eventuelløntabsgodtgørelse (f.eks. SVU), jf. stk. 6." Bestemmelsen træder i kraft den 1. maj For DI Overenskst I v / DI For~ft-

10 AKT/SF LANDS- OG TILLÆGS OVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 8 supplerende støtte til kpetenceudvikling for forskudttidsmedarbejdere Der er enighed, at Handels-, Transport- og Servicesektorens Kpetenceudviklingsfond (HTSK-fonden) i sin tildeling af støtte til forskudttidsmedarbejderes og skifteholdsarbejderes deltagelse i aktiviteter, s i øvrigt støttes fra fonden, i beregningsgrundlaget for lønkpensationen medtager henholdsvis forskudttidstillægget og skifteholdstillægget. Dette vedrører alene begrebet "sædvanlig overenskstmæssig løn" i situationer, hvor HTSK-fonden yder støtte, og ikke i andre bestemmelser i overensksten. I Lands- og Tillægsoverenskstens 22a, stk. 3 slettes følgende tekst: "Sædvanlig overenskstmæssig løn" betyder i denne forbindelse den løn, s medarbejderen ville have optjent, hvis der havde været tale arbejde på samme tid, og af samme varighed s den pågældende uddannelse. I ''sædvanlig overenskstmæssig løn" medregnes personlige tillæg, men ikke tillæg for gener og overtid." I stedet indsættes følgende i stk. 3= ''Sædvanlig overenskstmæssig løn" er i denneforbindelse svarende til definitionen affuld løn indeholdt i bilag 2 til overensksten." Ovenstående træder i med virkning fra den 1. januar For DI Overenskst I v / DI

11 AKT/3F LANDS- OG TILLÆGS OVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 9 erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan Parterne er enige, at det er en forudsætning for virkshedernes konkurrenceevne og den fortsatte beskæftigelsesvækst i Danmark at hæve medarbejdernes kpetenceniveau. Medarbejdere uden en erhvervsuddannelse rar med overensksten øgede muligheder for at blive kpetenceafklaret, således at det bliver tydeligt, hvad medarbejderen mangler for at blive faglært. Det indebærer samtidig en styrkelse af uddannelsesplanlægningen i virksheden. Et uddannelsesløft kan bedst fremmes, hvis medarbejderne, også mens de er i beskæftigelse, får afklaret, hvilke kpetencer de har, og hvordan de bedst kan løftes. På den baggrund er der enighed følgende nye tekst i Lands- og Tillægsoverenskstens 22a, stk. 4C, jf. bilag 1.

12 BILAG 1 22a, stk. 4C C. Erhvervsrettet efteruddannelse aftalt mellem virkshed og medarbejder Cl. Medarbejdere, der ved uddannelsens start har mindst 9 måneders uafbrudt anciennitet i virksheden, har ret til fri - med sædvanlig overenskstmæssig løn, jf. stk. 3, samt deltagerbetaling betalt - til deltagelse i erhvervsrettet efteruddannelse, der er aftalt mellem virksheden og medarbejderen. C2. Det er en forudsætning, at de pågældende kurser er fattet af en virkshedsuddannelsesplan aftalt mellem virkshed og medarbejder, jf. stk. 2. Det er desuden en betingelse, at kurserne er optaget på den af HTSK-fondens bestyrelse udarbejdede "Positivliste A over aftalt uddannelse". Sidstnævnte betingelse kan fraviges, såfremt der er tale kurser, der indgår på en uddannelsesplan s led i at opnå en relevant erhvervsuddannelse, jf. C3. C3. For den ikke-erhvervsuddannede medarbejder er det en forudsætning for eventuel støtte fra HTSK-fonden, at uddannelsesaktiviteten indgår på virkshedsuddannelsesplanen. Virkshedsuddannelsesplanen for den ikke-erhvervsuddannede medarbejder udarbejdes på baggrund af en individuel kpetencevurdering, jf. punkt A. Kpetencevurderingen skal afklare, hvilke kurser medarbejderen mangler for at nå en relevant erhvervsuddannelse. Erhvervsskolens kpetencevurdering fører til en plan, der viser vejen til de kurser/uddannelses aktiviteter, der skal gennemføres for at nå frem til faglært niveau. Denne kan anvendes både af medarbejderen selv i forbindelse med selvvalgt uddannelse, og af virksheden/medarbejderen ved udarbejdelse af en virksheds uddannelsesplan. Kpetencevurderingenjerhvervsskolens plan samt virkshedsuddannelsesplanen skal registreres hos HTSK-administrator s forudsætning for bevilling af støtte fra HTSK-fonden. C4. For den erhvervsuddannede medarbejder er det en forudsætning for eventuel støtte fra HTSK-fonden, at uddannelses aktiviteten indgår på virkshedsuddannelsesplanen, s beskriver relevante kurser for medarbejderens varetagelse af sin funktion i virksheden. Registrering af virkshedsuddannelsesplanen skal ske hos HTSK-administrator. Cs. Virksheden kan betinge sig, at udgifterne hertil dækkes gennem støtte fra HTSKfonden og eventuelløntabsgodtgørelse (f.eks. VEU-godtgørelse), jf. stk. 6. C6. Denne betingelse kan dog ikke gøres gældende, hvis der er tale lovpligtig efteruddannelse for erhvervschauffører, s er nødvendig for, at medarbejderen kan varetage sin jobfunktion. HTSK-fonden yder ligeledes tilskud til dækning af gebyr for udstedelse af chaufføruddannelsesbeviset. C7. Uddannelsesaktiviteten efter dette punkt kan maksimalt udgøre to uger pr. år. Ændringerne træder i kraft for ansøgninger, der indgives efter 1. januar

13 AKT/SF LANDS- OG TILLÆGS OVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 10 lettere adgang til støtte fra HTSK-fonden Der er enighed i Lands- og Tillægsoverenskstens 22a, stk. 4C at ændre kravet til medarbejdernes anciennitet, så første afsnit i punkt C med virkning fra 1. maj 2014 får følgende ordlyd: "Medarbejdere, der ved uddannelsens start har mindst 6 måneders uafbrudt anciennitet i virksheden, har ret til atfåfri - med sædvanlig overenskstmæssig løn,jf. stk. 3 samt deltagerbetaling betalt - til deltagelse i erhvervsrettet efteruddannelse, der er aftalt mellem virksheden og medarbejderen." Tilsvarende ændres 1. afsnit i 22a, stk. 4D med virkning fra 1. maj 2014 til følgende: ''Medarbejdere, der har mindst 6 måneders uafbrudt anciennitet i virksheden, har ret til at deltage i uddannelse efter eget valg (selvvalgt uddannelse) i op til 2 uger året. Ved fortsat beskæftigelse i samme virkshed har medarbejderen ret til at akkumulere denne ret. Dog kan der maksimalt opsamles 6 uger over 3 år. Deførst optjente uddannelsesuger forbrugesførst." For DI Overenskst I v / DI

14 AKT/SF LANDS- OG TILLÆGS OVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 11 oplysninger ved brug afvikarer fra overenskstdækkede vikarbureauer I overensksten indsættes en ny 30 med følgende ordlyd: "Hvor enfagretlig sag vikarbureauvikarer er indledt imod et vikarbureau, s er fattet af en kollektiv overenskst, skal brugervirksheden, s vikaren har været udsendt til, på anmodning fra en af overenskstparterne friformere relevante lokalaftaler og kutymer angående løn og arbejdstid, s virksheden har meddelt, at vikarbureauet skal overholde for de arbejdsfunktioner, vikarerne udfører på virksheden. Bestemmelsen ændrer ikke på, at alene vikarbureauet er ansvarligt for vikarernes ansættelsesforhold. Brugervirksheden kan ikke drages til ansvar for vikarbureauets eventuelle overtrædelser af disse." Herefter bliver overenskstens nuværende 30 til 31 og så fremdeles. Bestemmelsen træder i kraft den 1. marts 2014, og gælder for sager, der er rejst efter denne dato.

15 AKT/3F LANDS- OG TILLÆGS OVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 12 deltidsbeskæftigelse Parterne er enige, at følgende tekst i det nuværende stk. 8 i 1 i Lands- og Tillægsoverensksten udgår: ''Virkshederne kan antage chauffører til deltidsarbejde under forudsætning af, at de ikke iforvejen har beskæftigelse påjuld tid i den pågældende eller anden virkshed. Virkshederne må normalt ikke reducere antallet af fuldtidsbeskæftigede chauffører i forbindelse med etablering af deltidsarbejde. Den ugentlige arbejdstidfor deltidsansatte chauffører skal udgøre mindst 15 og højst 30 timer." Og erstattes med følgende tekst: ''Virkshederne kan antage chauffører til deltidsarbejde. Virkshederne må normalt ikke reducere antallet af fuldtidsbeskæftigede chauffører i forbindelse med etablering af deltidsarbejde. Den ugentlige arbejdstid/or deltidsansatte chauffører skal udgøre mindst 15 timer." Til sidst i Lands- og Tillægsoverenskstens 1, stk. 8 indsættes følgende tekst: "Overenskstparterne tager bestemmelsen op til drøftelse, såfremt deltidsloven måtte blive ændret." Ændringerne træder i kraft med virkning fra den 1. marts For DI Overenskst I v / DI ~~ -

16 AKT/SF LANDS- OG TILLÆGS OVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr.1S udvalgsarbejde GPS-systemer til registrering af arbejdstid Parterne er enige at indsætte følgende s bilag 24 til til Landsoverensksten og bilag 23 til Tillægsoverensksten: Udvalgsarbejde anvendelse af GPS-systemer til registrering af arbejdstid Parterne vil i overenskstperioden nedsætte et udvalg, der skal drøfte mulighederne for at anvende GPS-systemer s grundlag for registrering af arbejdstid, herunder s grundlag for lønafregning. Udvalget skal påbegynde sit arbejde umiddelbart efter overenskstforhandlingerne, og dette arbejde skal være afsluttet senest den 1. juli Såfremt udvalgsarbejdet resulterer i brugbare modeller for at anvende GPS-systemer til registrering af arbejdstid, herunder retningslinjer for en sådan brug af GPS-systemer, vil virkshederne og chaufførerne i råder, hvor de tekniske mulighed herfor findes, lokalt kunne træffe aftale en forsøgsordning her, jf. bilag 6. Parterne er enige at evaluere eventuelle forsøgsordninger ved overenskstperiodens ~~.

17 AKT/SF LANDS- OG TILLÆGS OVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 14 kpensationsfrihedjua-tid Parterne er enige, at følgende formulering tilføjes til sidst i Tillægsoverenskstens 1, stk. 2, pkt. c: "Med virkning fra første køreplansslåjt efter den 1. december 2014 erstattes ovennævnte af følgende: For hver vagt påbegyndtfra kl eller senere ydes der for arbejdstid indtil 4 timer en kpensation på 12 minutters frihed, og for arbejdstid ud over 4 timer en kpensation på 24 minuttersfrihed. Herudover ydes der for arbejde, der udføres i tidsrummet fra kl til kl , en kpensation på 1,7 minuts frihedfor hver fulde times arbejde. Den opsparede frihed tilskrives medarbejderens afspadseringskonto og håndteres i henhold til reglerne afspadsering i overenskstens 4, stk. 4. Note: Beregningstelcnisk. svarer 1,7minutsfrihedfor hver fulde times arbejde til 0,3 minuts frihed pr. fulde 12 minutters arbejde. -0- Med virkning fra første køreplansskift efter den 1. december 2015 erstattes ovennævnte af følgende: For hver vagt påbegyndtfra kl eller senere ydes der for arbejdstid indtil 4 timer en kpensation på 6 minutters frihed, og for arbejdstid ud over 4 timer en kpensation på 12 minutters frihed. Herudover ydes der for arbejde, der udføres i tidsrummetfra kl til kl , en kpensation på 3,4 minuttersfrihedfor hver fulde times arbejde. Den opsparedefrihed tilskrives medarbejderens ajspadseringskonto og håndteres i henhold til reglerne afspadsering i overenskstens 4, stk. 4. Note: Beregningsteknisk svarer 3,4 minutsfrihedfor hver fulde times arbejde til 0,7 minutsfrihedpr.fulde 12 minutters arbejde. -0-

18 Med virkning fra første køreplansskift efter den 1. december 2016 erstattes ovennævnte af følgende: For arbejde, der udføres i tidsrummetfra kl til kl , ydes en kpensation på 5 minuttersfrihedfor hver fulde times arbejde. Den opsparedefrihed tilskrives medarbejderens afspadseringskonto og håndteres i henhold til reglerne afspadsering i overenskstens 4, stk. 4. Note: Beregningsteknisk svarer 5 minuttersfrihedfor hver fulde times arbejde till minuts frihed pr. fulde 12 minutters arbejde." For DI Overenskst I v / DI 2

19 AKT/3F LANDS OG TILLÆGS OVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 15 pensionsordning for AKf 13F Tillægsoverensksten Parterne er enige, at 7, stk. 1 i Tillægsoverensksten erstattes af følgende formulering: Stk. 1 Pensionsordning a. Chauffører, der indtræder i pensionsordning den 1. juli 2014 eller senere Pensionsordningen fatter chauffører over 18 år, der den 1. juli 2014 eller senere opnår 2 måneders anciennitet inden for de sidste 2 år. Note: Hvis medarbejderen iforvejen er optaget i en arbejdsmarkedspension, er der krav på pensionfraførste ansættelsesdag og/eller hvis medarbejderen indenfor de sidste 2 år har været beskæftiget indenfor PensionDanmarks råde, under en overenskstdækkende kørsel på gummihjul (godstransport, turistkørsel, taxakørsel, rutebilkørsel), skal denne anciennitet medregnes ved opgørelsen af 2 måneders anciennitetskravet. Indbetalingerne foretages af arbejdsgiveren til PensionDanmark eller et af dette selskab valgt administrationsselskab. Præmiebetalingen til perisionsordningen udgør med 2/3 arbejdsgiverbetalt og 1/3 lønmodtagerbetalt af den A-skattepligtige løn i alt 12,0 %. Lønmodtageren betaler 4,0% af bidraget, arbejdsgiveren 8,0%. Hvor der er indgået aftale bidrag til en sundhedsordning, er bidraget til en sådan ordning indeholdt i det samlede pensionsbidrag. Chauffører, der har været beskæftiget mindst 1 år på Tillægsoverenskstens råde og s er fattet af pensionsordningen i dette pkt. a, modtager et særligt pensionskpensationstillæg l?å kr. 6,05 pr. time. Tillægget gives for maksimalt 37 timer pr. uge.

20 b. Chauffører, der indtræder eller er indtrådt i tillægs overenskstens pensionsordning før den 1. juli 2014 Det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag udgør 13,2 % af grundlønnen. Note: Pensionsordningen oprettes med virkning fra den første i den måned, hvor den ansatte har været beskæftiget i mindst 1 år på Tillægsoverenskstens råde (HTrådet). Chauffører, s ikke har været beskæftiget i mindst 1 år på Tillægsoverenskstens råde inden den 1. juli 2014, er fattet af pensionsordningen i stk. 1, pkt. a. Chauffører, der allerede er fattet af pensionsordningen i stk. 1, pkt. b, har ved skriftligt anmodning til arbejdsgiveren ret til at blive overført til pensionsordningen anført under stk. 1, pkt. a. Skriftlig anmodning skifte af pensionsordning efter denne bestemmelse skal fremsættes senest en måned før den 1. juli 2014 eller den 1. januar 2015 med henblik på skifte pr. disse datoer. Anmodning skifte af pensionsordning kan herefter fremsættes en gang året senest den 1. december med henblik på skifte af pensionsordning pr. 1. januar det følgende år, første gang pr. 1. januar Chauffører, der er fattet af pensionsordningen i stk. 1, pkt. b, bevarer sin ret til at deltage i denne ordning, så længe ansættelsen under Tillægsoverensksten består, herunder ved virkshedsoverdragelse i forbindelse med operatørskifte. For DI Overenskst I v / DI 2

21 AKT/3F LANDS- OG TILLlEGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 16 regulering af satser for landsgrænseoverskridende rutekørsel Parterne er enige, at satserne, der gælder for lands grænseoverskridende rutekørsel efter Lands- og Tillægsoverenskstens 11, stk. 4, reguleres redaktionelt på baggrund af reguleringen af disse satser ved parternes fornyelse af Turistoverensksten mellem DI Overenskst I og 3F Transport. For DI Overenskst I v / DI

22 AKT/3F LANDS- OG TILLÆGS OVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 17 forsøgsordning vedrørende årsnorm Parterne ønsker at støtte op muligheden for at afprøve brugen af årsnorm i virkshederne via etablering af forsøgsordninger efter Lands- og Tillægsoverenskstens bilag 6. I Lands- og Tillægsoverenskstens 1, indsættes følgende tekste s nyt stk. 7: "Forsøgsordning årsnor111 Der kan indgås lokalaftale fravigelse afreglerne turnus i 1, stk. 6 iforbindelse med indførelse af årsnorm. En sådan lokalaftale skal indgås efter reglerne i overenskstens bilag 6 forsøgsordninger og på grundlag af overenskstparternesfælles opgørelse af timer og arbejdsdage i en årsnorm." Stk. 7 bliver herefter til stk. 8 og så fremdeles. For DI Overenskst I v / DI

23 AKT/3F LANDS- OG TILLÆGS OVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 18 procedure ved afskedigelse af tillidsrepræsentanter Parterne er enige, at indholdet af den nuværende 27. stk. 6 i Lands- og Tillægsoverensksten slettes og erstattes af følgende tekst: "Hvis en arbejdsgiver finder, at der foreligger tvingende årsager efter stk. 5, afsnit 1, til at opsige en tillidsrepræsentant, der er valgt efter reglerne i stk. 1 til 3, skal han rette henvendelse til DID I, der derefter kan rejse spørgsmålet i henhold til reglernefor behandling af faglig strid i bilag 14. Mæglingsmøde skal i såfald afholdes senest 7 kalenderdage efter mæglingsbegæringens fremkst, og denfagretlige behandling skal i øvrigtfremmes mest muligt. En tillidsrepræsentants arbejdsforhold kan normalt ikke afbrydes i varselsperioden,før hans organisation har fået lejlighed til at prøve afskedigelsens berettigelse vedfagretlig behandling. Fastslås det ved denfagretlige behandling, at der foreligger tvingende årsager til afskedigelse af tillidsrepræsentanten, betragtes opsigelsesvarslet s afgivet ved mæglingsbegæringens fremkst. Spørgsmålet berettigelsen af tillidsrepræsentantens afskedigelse og størrelsen af den til ham evt. tilkne erstatning afgøres endelig vedfagretlig behandling. Fastholder en arbejdsgiver sin afskedigelse af tillidsrepræsentanten, efter at afskedigelsen er kendt uberettiget ved denfagretlige behandling, er virksheden ud over lønfor varselsperioden pligtig til at betale en erstatning, hvis størrelse skal være afhængig af stændighederne, men s ikke kan overstige 13 ugers løn, s beregnes efter tillidsrepræsentantens gennemsnits fortjeneste i de sidste 3 måneder. Denne erstatning er endelig." Ændringen træder i kraft for afskedigelser, der påtænkes foretaget efter den 1. april 2014.

24 AKT/3F LANDS- OG TILLÆGSQVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 19 projekter i relation til planlægning afvognløb Parterne er enige at støtte op muligheden for at ansøge Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond til initiativer og projekter, der kan fremme formålet bag den fælles erklæring i bilag 15 i Lands- og Tillægsoverensksten. For DI Overenskst I v / DI

25 AKT/3F LANDS- OG TILLÆGS OVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 20 alternative arbejdstidsregler Parterne er enige, at der kan indgås lokalaftale mellem virksheden og tillidsrepræsentanten at følge nedenfor anførte regelsæt for tilrettelæggelsen af arbejdstiden i stedet for at følge reglerne her i Landsoverensksten 1, stk. 3, stk. 3a og stk. 6, punkt a og b samt i Tillægsoverenskstens 1, stk. 3 og stk. 6, punkt a og b. Lokalaftaler indgået efter dette bilag skal sendes til overenskstparterne til orientering senest en måned efter indgåelsen. Parterne er enige at evaluere ordningen inden 1. september De alternative arbejdstidsregler kan anvendes for dele af virkshedens vagtplaner sideløbende med overenskstens nuværende regelsæt. En lokalaftale at anvende dette regelsæt kan opsiges med tre måneders varsel til ophør ved næstfølgende ordinære køreplanskifte. Bilaget indsættes s bilag 24 i overensksten. Det træder i kraft den 1. marts 2014 og kan benyttes fra først kmende køreplanskift herefter. Følgende kan aftales ilandsoverensksten: "Stk. 3. Pauser a. Pauser ved vagter over 5 timer Ved vagter på over 5 timer skal der mindst afholdes en sammenhængende pause a minimum 30 minutters varighed. I stedet for denne pause kan med tillidsrepræsentanten lokalt skriftligt aftales kortere pause(r J/ophold. Note: Ved opgørelse af vagtlængden medregnes både arbejdsgiverbetalte og selvbetalte pauser. Vagtlængden opgøres derfor fra tjenestetidens begyndelse en given dag til tjenestetidens ophør, se dog 1, stk. s delte vagter. Den daglige arbejdstid kan kun afbrydes 2 gange ud over en daglig pause. For disse afbrydelser gælder følgende:

26 Pausens længde er minimum 15 minutter og maksimalt 60 minutter. De 60 minutter skal forstås s sammenlagt 60 minutter i en vagt. Pausetid udover de første 60 minutter regnes s effektiv arbejdstid. Pauser/ophold på under 15 minutter regnes s effektiv arbejdstid. Note: Vedfor sen ankst til pause skal der betales overtidfor den tidforsinkelsen vedrører. Det er dog i den forbindelse altid en forudsætning at pausen er vagtplaneret til minimum 15 minutter. b. Pause betaling Der betales ved vagter på over 5 timer 25 minutters pause af arbejdsgiveren. Såfremt der med tillidsrepræsentanten aftales en kortere pause, tillægges den manglende pausetid den daglige arbejdstid, og indgår hermed i såvel den daglige maksimale arbejdstid s ugentlige arbejdstid. For vagter, hvor arbejdsgiveren skal betale 25 minutters pause, kan alene indlægges op til 35 minutters ikke-betalt pause i en vagt. Ved indgåelse af lokalaftale brug af de alternative arbejdstidsregler kan det aftales, at den betalte pause helt eller delvist konverteres til et løntillæg baseret på en af overenskstparternefastsat sats pr. minuts pause, der konverteres. Der kanfortsat sammenlagt indlægges ophold på indtil i alt 60 minutters betalt og ikke-betalt pause i en vagt. Stk. 3 a. Pauseregler for bybusser indenforlandsoverenskstens råde Istedetfor 1, stk. 3 gælder nedenstående pauseregier for bybusser ifølgende byer: Slagelse, Næstved, Odense, Svendborg, Esbjerg, Fredericia, Horsens, Kolding, Vejle, Herning, Holstebro, Randers, Silkeborg, Arhus, Viborg, Frederikshavn, Hjørring og Aalborg. Detteforhold fatter ikke regional kørsel og anden kørsel udenfor bybuskørsel. For øvrig bybuskørsel gælder Landsoverenskstens 1, stk. 3. Vagter op til 6% time Ved vagter på op til 6 1 h time skal afholdes en sammenhængende pause cl minimum 30 minutters varighed. Vagter over 6V2 time Ved vagter på over 6 1 h time skal udover ovennævnte afholdes en pause cl minimum 15 minutters varighed. For 15 % af vagternes vedkmende kan ved vagter på over 6 1 h time dagligt, i stedet for ovennævnte, afholdes en samlet pause cl minimum 45 minutters varighed. Dette kanfraviges ved skriftlig aftale med tillidsrepræsentanten. Eksempelvis ved at aftale, at pauser afholdes s to pauser på hver minimum 20 minutter, tre pauser på hver minimum 15 minutter eller en samlet pause på minimum 45 minutter. Der kan maksimalt indlægges tre ophold i en vagt. Ophold derudover regnes s effektiv arbejdstid. 2

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af 3F Jernbaneoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport og Chaufførernes Fagforening

Læs mere

9. Protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan

9. Protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan VASKERIOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i Forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Vaskerioverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af vikaroverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af

Læs mere

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet. DI-DJ overensksten på JA rådet Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af overenskomsten mellem DIO II og Dansk Metal/Dansk El-Forbund gældende for faglærte (herefter kaldet Faglærteoverenskomsten)

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Metal Transportoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 DI-DJ overensksten på JA rådet OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI overenskst II (AHO) for Københavns Lufthavne A/S og 3F Transport for

Læs mere

Overenskolnstforhandlingerne 2014

Overenskolnstforhandlingerne 2014 Overenskolnstforhandlingerne 2014 3F TranSI)Ortgruppen )ansk Erhverv AI bejdsgiver Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af overensksten for for en 3-årig periode.

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1. forældreorlov til forældre af samme køn. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller moderen

KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1. forældreorlov til forældre af samme køn. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller moderen KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1 forældreorlov til forældre af samme køn Parterne er enige, at følgende tekst i det nuværende 16, stk. 7b udgår: Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne Responce A/S

Overenskomstforhandlingerne Responce A/S Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af overensksten for Responce A/ S for en 3-årig periode. n indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat Forhandlingsprotokollat Nedenstående parter har dags dato indgået aftale fornyelse af overensksterne mellem GLS-A og 3F Den Grønne Gruppe for en 3-årig periode (1. marts 2015 28. februar 2018). Der er

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport gældende for ambulancetjeneste

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området

DI-DJ overenskomsten på JA området DI-DJ overensksten på JA rådet Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af DI-DJ overensksten på JA rådet for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Landsoverenskst Turistbuschauffører m.v. for en 3-årig periode. n indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Lageroverensksten Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Landsoverenskst Lageroverenskst for en 3-årig periode. n indgår i et samlet

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af DONG ENERGY OFFSHORE overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2017

Overenskomstforhandlingerne 2017 Vinduespolereroverensksten Ved en afsluttende forhandling mellem nedenstående organisationer er der opnået enighed en fornyelse afvinduespoleroverensksten mellem og 3F 2014-2017 med efterfølgende rettelser

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

FTZ overenskomsten. Overenskomstforhandlingerne 2014

FTZ overenskomsten. Overenskomstforhandlingerne 2014 en Overenskomstforhandlingerne 2014 Parterne har indgået aftale om fornyelse af overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af forligsmanden.

Læs mere

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde:

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde: Orientering nr. 14/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Overenskomst med Dansk Metalarbejderforbund/Dansk El-Forbund Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe

Overenskomstforhandlingerne 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af Fællesoverenskomst for provinsen for en 3- årig

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten

AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af AKT/3F Landsog Tillægsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 17. marts 2017 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 16. marts 2017 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen indgået aftale om fornyelse af

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

DI-3F OVERENSKOMST PÅ ATL OMRÅDET OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-3F OVERENSKOMST PÅ ATL OMRÅDET OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af ATL overensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Protokollat om OVERENSKOMSTFO~LINGERNE 2017 mellem FTZ Autodele og Værktøj A/S og af Transport

Protokollat om OVERENSKOMSTFO~LINGERNE 2017 mellem FTZ Autodele og Værktøj A/S og af Transport Protokollat OVERENSKOMSTFO~LINGERNE 2017 mellem FTZ Autodele og Værktøj A/S og af Transport Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af Overensksten mellem FTZ autodele og Værktøj a/s og 3F Transport

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 11. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 11. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 7/2017 Løn og arbejdsforhold 20. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

OK-20l7 Budoverenskomst mellem DMA-3F

OK-20l7 Budoverenskomst mellem DMA-3F OK-20l7 Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

AKT/3F LANDS- OG TILL^GSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

AKT/3F LANDS- OG TILL^GSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 AKT/3F LANDS- OG TILL^GSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennaevnte parter har indgaet aftale fornyelse af AKT/3F Lands- og Tillaegsoverenskst for en 3-arig periode. Aftalen indgar i et

Læs mere

Produktionsoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Produktionsoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af produktionsoverenskomsten Den 2. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

CIRKULÆRE: 028 Ændringer i overenskomsterne i 2014

CIRKULÆRE: 028 Ændringer i overenskomsterne i 2014 Cirkulære: Cirkulære nr. 028 Udgivet første gang 01-04-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-04-2017 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 6.1. Indhold... 1 1.

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE mellem

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE mellem OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 vedr. Overenskst for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksheder mellem Coop Danmark A/S og 3F Fælles Fagligt Forbund, Transportgruppen Der er mellem

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Der er mellem parterne i forbindelse med aftalen om overenskomstfornyelse udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling:

Der er mellem parterne i forbindelse med aftalen om overenskomstfornyelse udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling: i~åçëçîéêéåëâçãëíñçêâçåíçêçöä~öéê lsbobkphljpqcloe^kaifkdbokbomnq Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af Landsoverenskst for kontor og lager for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Orientering Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af Funktionæroverenskomsten

Læs mere

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode.

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode. Orientering Fornyelse af IToverenskomsten Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IToverenskomsten for en 3årig periode. IToverenskomsten

Læs mere

Protokollat. mellem. Post Danmark og. CO-industri om. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler. for. CO-industri i Post Danmark

Protokollat. mellem. Post Danmark og. CO-industri om. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler. for. CO-industri i Post Danmark Protokollat mellem Post Danmark og CO-industri om Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for CO-industri i Post Danmark 2017 Resultatet af forhandlingerne mellem Post Danmark og CO-industri 2017 1

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Funktionæroverenskomsten HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2017 Funktionæroverenskomsten HK/Privat Orientering nr. 11/2017 Løn og arbejdsforhold 21. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Funktionæroverenskomsten HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK 2017 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK

Læs mere

VASKERIOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

VASKERIOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennaevnte parter har i Forligsinstitutionens regi indgaet aftale fyelse af Vaskerioverensksten for en 3-arig periode. Aftalen indgar i et samlet mseglingsforslag, safremt

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014 DMA - 3F Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Overenskomstbestemmelser for HTS-Kompetenceudviklingsfond

Overenskomstbestemmelser for HTS-Kompetenceudviklingsfond Opdateret 17-09-2012 Overenskomstbestemmelser for HTS-Kompetenceudviklingsfond 24. Kompetenceudvikling Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til - under fornødent hensyn til virksomhedens forhold

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2017/2020 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2017 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

OVERENSKOMST Elektrikeroverenskomsten

OVERENSKOMST Elektrikeroverenskomsten Elektrikeroverenskomsten -2014 2014 Protokollat nr. 1 Elektroniske dokumenter Mulighed for elektroniske postløsninger. Feriekort, lønsedler og eventuelle andre dokumenter via e-boks eller privat e-mail

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet

Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København

Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København Orientering nr. 8/2017 Løn- og arbejdsforhold 20. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2017 Løn og arbejdsforhold 24. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og DI gældende for den fødevareindustrielle overenskomst for en 3-årig

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Overenskomstændringer på JA s område pr 1. marts 2009 og senere i 2009

Overenskomstændringer på JA s område pr 1. marts 2009 og senere i 2009 Overenskomstændringer på JA s område pr 1. marts 2009 og senere i 2009 Nedenfor er oplistet de ændringer der sker i 2009 i JA s overenskomster samt øvrige relevante overenskomster. Personale beskæftiget

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for den fødevareindustrielle overenskomst

Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for den fødevareindustrielle overenskomst Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for den fødevareindustrielle overenskomst Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet

Læs mere

Landsoverenskomst for Rutebilkørsel

Landsoverenskomst for Rutebilkørsel Landsoverenskomst for Rutebilkørsel mellem AKT Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik og JA Jernbanernes Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund 2007 2010 3F-varenummer 3030 Forord AKT s

Læs mere