Beredskab Fyn. Udbud af det operative beredskab i XXXXXXXX slukningsområde. 1. Generelle udbudsbetingelser. April 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskab Fyn. Udbud af det operative beredskab i XXXXXXXX slukningsområde. 1. Generelle udbudsbetingelser. April 2016"

Transkript

1 Beredskab Fyn Udbud af det operative beredskab i XXXXXXXX slukningsområde 1. Generelle udbudsbetingelser April 2016 Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 1 af 12

2 Indhold 1. Indledning Orientering om ydelsen Udbudsform og retsgrundlag Ordregiver Tidsplan Spørgsmål Spørgsmål og svar Udbuddets omfang Udelukkelse og udvælgelse Udelukkelse Udvælgelse: Konsortier Tilbud Tilbud på delaftaler Kontrolbud og annullation Alternative tilbud Tildelingskriterier Pris Kvalitet Afgivelse af tilbud Tilbudsfrist Vedståelsesfrist Omkostninger ved tilbudsafgivelsen Tilbuddets indhold Tilbudsliste og løsningsbeskrivelse Sprog Forbehold Forhandling Tilbudsevaluering Orientering om resultatet af udbuddet Bilagsoversigt:...12 Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 2 af 12

3 1. Indledning 1.1 Orientering om ydelsen Beredskab Fyn udbyder brandslukningsydelsen i de 7 slukningsområder i Nordfyn, Svendborg og Nyborg, fordelt på delaftalerne 1-7. Slukningsområde, Svendborg, Gudme, Ørbæk, Nyborg, Søndersø, Otterup samt Bogense. Opgaverne for de 7 slukningsområder er indgående beskrevet i ydelsesbeskrivelsen for hver enkelt delaftale. Der skal afgives et samlet tilbud på brandslukningsydelsen og de anførte optioner, der er tilknyttet brandslukningsområdet under ydelsesbeskrivelsen, for hver af de delaftaler, som tilbudsgiver byder ind på. Beredskab Fyn forventer at give kontrolbud på en eller flere af de udbudte delaftaler. 2. Udbudsform og retsgrundlag Udbudsproceduren gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit III (Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien). Der er tale om indkøb, hvor der skal afgives bindende tilbud på opgaven, men hvor ordregiver, jf. princippet i udbudslovens 66, stk. 1, for hver enkelt delaftale forbeholder sig retten til at indlede forhandlinger med de bydende, såfremt en sådan fremgangsmåde synes formålstjenlig baseret på indholdet af de indkomne tilbud. 3. Ordregiver Den ordregivende myndighed er: Beredskab Fyn Åsumvej Odense NØ Kontaktperson er Morten Holm 4. Tidsplan Offentliggørelse: mandag D. 11. april 2016 Spørgefrist: Mandag D. 2. maj 2016 Svarfrist: Onsdag D. 4. maj 2016 Tilbudsfrist: Fredag D. 13. maj kl Forventet offentliggørelse af udbudsresultatet: Uge , herefter 10 dages standstill periode Leveringsstart: Uge Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 3 af 12

4 5. Spørgsmål 5.1 Spørgsmål og svar Ordregiver opfordrer tilbudsgivere til at stille afklarende spørgsmål, såfremt tilbudsgiverne er i tvivl om forståelsen af ydelsesbeskrivelsen, vilkår i aftalen eller materialet i øvrigt. Tilbudsgiver opfordres desuden til at gøre ordregiver opmærksom på eventuelle forhold i udbudsmaterialet, der giver anledning til tvivl om, hvorvidt tilbudsgiver kan/vil afgive tilbud. Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende dette udbud skal være skriftlige, på dansk og stilles til mærket i emnefelt med "Udbud brandslukningsydelser". Spørgsmål skal stilles inden udløb af den i tidsplanen oplyste spørgefrist. Spørgsmål, der modtages efter udløb af spørgefristen, besvares kun i det omfang, det er muligt inden udløbet af den i tidsplanen oplyste svarfrist. Ordregiver vil besvare spørgsmål løbende og senest ved udløb af den i tidsplanen oplyste svarfrist. Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt, og alle spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort på Beredskabs Fyns hjemmeside 6. Udbuddets omfang For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til ydelsesbeskrivelserne for hver enkelt delaftale. Der er tale om et udbud af 7 delaftaler, hver dækkende et af de 7 slukningsområder i henholdsvis Nordfyn, Svendborg og Nyborg. De udbudte delaftaler har alle en ordinær løbetid på 5 år med option på 2 års forlængelse, som i givet fald vil blive tilvalgt allerede i forbindelse med underskrivelse af kontrakten. Derudover vil der være option på forlængelse med yderligere 2x12 måneders løbetid, som hver skal tilvælges af ordregiver inden udløb af kontraktperioden med det i aftalen anførte varsel. 7. Udelukkelse og udvælgelse 7.1. Udelukkelse Den nedenfor angivne dokumentation danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave. Tilbudsgiver skal vedlægge en udfyldt ESPD som beskrevet nedenfor og i vejledningen hertil. Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør: Tilbudsgiver skal udfylde ESPD del II.A og II.B med oplysninger om tilbudsgiveren og dennes kontaktperson. Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 4 af 12

5 ESPD afsnit II.C skal udfyldes, hvis tilbudsgiver benytter andre enheders kapacitet. Tilbudsgivere, der benytter andre enheders kapacitet, dvs. en støttende enhed, skal vedlægge en særskilt ESPD indeholdende oplysningerne i del II. A og B samt del III for den pågældende enhed. Derudover skal del IV udfyldes for den støttende enhed, såfremt det er relevant, dvs. hvis tilbudsgiver baserer sig på den anden enheds kapacitet i forhold til alle eller dele af udvælgelseskriterierne, skal del IV også udfyldes for den støttende enhed. Ved fremsendelse af ESPD for den støttende enhed har tilbudsgiveren foreløbigt godtgjort, at tilbudsgiver fuldt ud kan råde over disse enheders tekniske og/eller økonomisk kapacitet, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Ved tildeling kan ordregiver kræve en decideret erklæring fra de pågældende underleverandører, som dokumenterer, at de støtter tilbudsgiver med deres tekniske og/eller økonomisk kapacitet, ligesom en underleverandør, som støtter med sin økonomi vil skulle underskrive en erklæring om solidarisk hæftelse med tilbudsgiver. Ordregiver har valgt at udelukke tilbudsgivere, der ikke opfylder de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens Del III: Udelukkelse: A: Grunde vedrørende straffedomme: Tilbudsgiver skal udfylde ESPD afsnit III.A, jf. overholdelse af de 6 obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. 135, stk.1og 2, så tilbudsgiver ikke ved endelig dom er dømt eller vedtaget bødeforlæg for: - Begået handling som led i kriminel organisation, jf. nr. 1 - Bestikkelse, jf. nr. 2 - Svig, jf. nr. 3 - Terrorhandlinger eller strafbare handlinger ifbm. terroraktivitet, jf. nr. 4 - Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, jf. nr. 5 - Børnearbejde eller andre former for menneskehandel, jf. nr. 6. Ordregiver udelukker tilbudsgivere, såfremt de ovennævnte udelukkelsesgrunde er foretaget af et medlem af tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, eller såfremt den dømte person har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. B: Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Tilbudsgiver skal angive i ESPD afsnit III.B, at denne ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i 135, stk. 3, hvor tilbudsgiver ikke må have en ubetalt forfalden gæld på DKK eller derover til offentlige myndigheder vedr. skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. Såfremt tilbudsgiver er omfattet af 135, stk. 3 kan det påvises, at tilbudsgiver opfylder undtagelserne i 135, stk. 4, nr. 2 eller 3, hvorefter der enten er stillet sikkerhed for betaling af gælden eller der er indgået aftale med inddrivelsesmyndighed om en afviklingsordning. C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet: Tilbudsgiver skal i ESPD afsnit III.C oplyse, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en interessekonflikt, konkurrencefordrejning eller i det pågældende udbud har afgivet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdtoplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene, jf. udbudslovens 136. Tilbudsgiver skal i ESPD afsnit III.C oplyse, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af de frivilligeudelukkelsesgrunde,jf. 137, hvorefter ordregiver ikke har/er - tilsidesat gældende forpligtelser indenfor det miljø-, sociale- eller arbejdsretlige område, jf. nr. 1 - erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling mv., jf. nr. 2 Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 5 af 12

6 - begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet, jf. nr. 3 - indgået aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 4 - misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, forsyningsvirksomhedskontrakt eller koncessionskontrakt, og misligholdelsen har ført til ophævelse eller lignende sanktion, jf. nr. 5 - Uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregivers beslutningsproces ved modtagelse af fortrolige oplysninger eller opnåelse af uretmæssige fordele eller afgivet vildledende oplysninger, der har væsentlig indflydelse på de fastsatte krav, jf. nr. 6 - en ubetalt forfalden gæld på under kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, jf. nr. 7. Tilbudsgiver har mulighed for at dokumentere pålidelighed (self cleaning), jf. udbudslovens 138, såfremt tilbudsgiver befinder sig i en udelukkelsesgrund. 7.2 Udvælgelse: Del IV: Udvælgelse: B: Økonomisk og finansiel formåen: Tilbudsgiver skal vedlægge en udfyldt ESPD afsnit IV.B. ESPD skal udfyldes som beskrevet nedenfor og i vejledningen hertil. Tilbudsgiverne skal i ESPD'en afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår; - Samlet årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår under "Samlet årsomsætning" - Egenkapital for de seneste 3 afsluttede regnskabsår under "Finansielle nøgletal" - Størrelsen af tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring Mindstekrav: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver skal have en egenkapital på mindst kr. 15. mio. og en årlig omsætning på mindst kr. 10. mio. for de seneste 3 disponible afsluttede regnskabsår. Tilbudsgivers ansvarsforsikring skal dække op til min. kr ved personskade og kr ved tingskade pr. forsikringsbegivenhed, dog maksimalt 20 millioner kr. pr. år. C: Teknisk og faglig formåen: Tilbudsgiver skal i ESPD'en afsnit IV. C angive opfyldelse af følgende mindstekrav: Referencer på tjenesteydelser: Referenceliste over brandslukningsopgaver som indholdsmæssigt og i omfang svarer til den udbudte opgave, som tilbudsgiver har løst inden for de seneste fem år. Det er et mindstekrav, at en tilbudsgiver, som alene byder på én af delaftalerne, skal have leveret mindst en brandslukningsydelse, som indholdsmæssigt og i omfang svarer en af de udbudte delaftaler, i mindst 3 år inden for de seneste 5 år. Såfremt en tilbudsgiver byder på mere end én af delaftalerne, skal tilbudsgiver fremlægge mindst 2 af sådanne referencer. Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 6 af 12

7 Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer: Chauffører skal kunne betjene køretøjer og materiel. Tilbudsgiver sørger for, at der er tilstrækkeligt mandskab med den nødvendige uddannelse for at kunne fungere som chauffør. Mindstekrav er 2/3 af det tilknyttede mandskabet til stationen skal kunne betjene og fremføre køretøjer og båd såfremt det forefindes i slukningsområdet. Værktøj, materiel og teknisk udstyr: Tilbudsgiver skal opfylde alle mindstekrav beskrevet i ydelsesbeskrivelsen. 8. Konsortier Afgives tilbud af et konsortium, skal de krævede oplysninger under pkt. 7 afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Tilbud afgivet af et konsortium skal vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring bilag C, hvori konsortiedeltagerne erklærer, at hæfter solidarisk og direkte i forhold til ordregiver. Samtidig skal det fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med ordregiver. 9. Tilbud 9.1 Tilbud på delaftaler Tilbudsgiver afgiver separate tilbud, jf. bilag A, på de enkelte delaftaler, som tilbudsgiver ønsker at komme i betragtning til. Der vil kunne tilbydes mængderabatter, som vil blive inddraget i evalueringen, hvis en tilbudsgiver tildeles mere end 1 delaftale, og som i så fald vil blive fratrukket den evalueringstekniske tilbudssum på den enkelte delaftale. Modellen for mængderabat på tværs af delaftalerne er beskrevet under pkt nedenfor 9.2 Kontrolbud og annullation Ordregiver har planlagt at afgive kontrolbud i henhold til kontrolbudsbekendtgørelsen på en eller flere af delaftalerne. Ordregiver og forbeholder sig ret til at annullere en, flere eller alle delaftaler i udbuddet på baggrund af det afgivne kontrolbud, hvis ordregiver på baggrund af den foretagne tilbudsvurdering foretrækker den interne opgaveløsning. Ordregiver vil herudover være berettiget til at annullere udbuddet på andet sagligt grundlag i overensstemmelse med gældende praksis. Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 7 af 12

8 9.3. Alternative tilbud Der kan ikke afgives alternative tilbud. 10. Tildelingskriterier Kontrakten på hver delaftale vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det bedste tilbud baseret på følgende underkriterier med de angivne procentsatser (vægtning) Pris 60% Kvalitet 40% 10.1 Pris Ved vurdering af underkriteriet Pris vil der i hver delaftale blive lagt vægt på den samlede årlige tilbudte pris inklusiv samtlige de for hver delaftale beskrevne optioner. I tilfælde af tilbudte enhedspriser vil disse indgå i evalueringen med den af ordregiver estimerede årlige mængde, som alene er medtaget af evalueringstekniske årsager og derfor ikke kan tages til indtægt for et forventet træk på aftalen. Tilbudsgiver har mulighed for at tilbyde en lavere årlig pris, såfremt kontrakten fra starten udvides til at være 7 år frem for de ordinære 5 år. I tilbudslisten bilag A, skal der anføres en samlet årlig tilbudspris for såvel 5 års løbetid som 7 års løbetid omfattende samtlige poster og optioner for den delaftale, der afgives tilbud på. Den evalueringstekniske tilbudssum, som vil indgå i evalueringen af underkriteriet pris, er den vægtede årlige pris, som fremkommer ved at multiplicere den tilbudte årlige pris for 5 års løbetid med 5 og lægge denne sammen med den tilbudte årlige pris for 7 års løbetid multipliceret med 7. Det herefter fremkomne beløb vil herefter blive divideret med 12 for at afspejle "den vægtede årlige pris", som er det beløb, som tilbudsgiverne vurderes i forhold til hinanden på under evalueringen af hver enkelt delaftale. Udover ovennævnte reducerede årlige pris ved en ordinær aftaleperiode på 7 frem for 5 år har tilbudsgiver også mulighed for at tilbyde 2 mængderabatter baseret på antallet af delaftaler, som en tilbudsgiver får tildelt. Ordregiver har valgt at give tilbudsgiver mulighed for at tilbyde en rabat i tilfælde af, at tilbudsgiver får tildelt 2 til 4 delaftaler eller 5 til 7 delaftaler. Der kan tilbydes rabatsatser svarer til tildeling af henholdsvis 2 til 4 delaftaler eller 5 til 7 delaftaler. De tilbudte rabatter skal være de samme på tværs af alle delaftaler. Rabatsatsen skal afgives hhv. 5 års og 7 års drift. I relation til evalueringen vil de tilbudte rabatter fragå i de årlige priser på henholdsvis 5 og 7 år, som indgår i udregningen af "den vægtede årlige pris", jf. ovenfor, og herefter indgå i evalueringen af den enkelte delaftale for sig. Såfremt tilbudsgiver gennem sine rabatter ikke opnår tildeling af 2 til 4 delaftaler eller 5 til 7 delaftaler, vil evalueringen for hver enkelt delaftale og dermed tildelingen af den enkelt delaftale alene ske på baggrund af Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 8 af 12

9 den evalueringstekniske tilbudssum ("den vægtede årlige pris") uden eventuelle mængderabatter i kombination med den tilbudte kvalitet på hver enkelt delaftale Kvalitet Ved vurdering af underkriteriet Kvalitet lægges vægt på følgende delkriterier i ikke prioriteret rækkefølge. Vedlagte bilag D, SKAL anvendes til udfyldelse af kvalitetsparametrene. Såfremt Tilbudsgiver afgiver tilbud på flere delaftaler kan de nedenfor anførte begrænsninger til beskrivelsernes omfang i sagens natur fraviges, såfremt Tilbudsgiver vælger at lave et samlet bilag D for de delaftaler, der afgives tilbud på. I dette tilfælde markeres det tydeligt i bilag D, hvilke del af beskrivelserne, der relaterer sig til visse/samtlige delaftaler, og hvilke dele, der måtte relatere sig alene til udførelsen af en eller flere delaftaler. Driftssikkerhed Tilbudsgiver skal i bilag D (Driftsikkerhed) beskrive, hvordan tilbudsgiver vil sikre overholdelse af kravene til afgangstid og udrykningstid i hele kontraktperioden, jf. ydelsesbeskrivelsen. Tilbudsgiver skal i beskrivelsen heraf tage hensyn til picklisten, ydelsesbeskrivelsens bilag 2, for den enkelte delaftale. Indholdet af beskrivelsen skal gøre det muligt for Ordregiver at evaluere på det nedenfor anførte evalueringsparameter (kursiv), og Ordregiver ser gerne, at beskrivelsen ikke overstiger 5 A4 sider. Det vægtes positivt, at tilbudsgiver sandsynliggør, at kravene til afgangstid og udrykningstid vil blive overholdt i hele kontraktperioden, at tilbudsgiver herunder har forholdt sig til den konkrete pickliste for delaftalen, og bemanding her til. Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere Tilbudsgiver skal i bilag D, (Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere) beskrive, hvad tilbudsgiver vil gøre for at fastholde og rekruttere brandmandskab, jf. ydelsesbeskrivelsens punkt 12. Tilbudsgiver skal derudover beskrive, hvordan man agter at inddrage beskrivelser af et godt sammenhold i det enkelte slukningsområde som led i en succesfuld rekruttering. Indholdet af beskrivelsen skal gøre det muligt for Ordregiver at evaluere på det nedenfor anførte evalueringsparameter (kursiv), og Ordregiver ser gerne, at beskrivelsen ikke overstiger 3 A4 sider. Det vægtes positivt, at tilbudsgiver beskriver en realistisk tilgang til fastholdelse og rekruttering af medarbejdere, som sandsynliggør en velegnet bemanding i hele kontraktperioden. Det vægtes herunder positivt, hvis tilbudsgiver i den henseende agter at deltage aktivt i kampagner og andre lignede tiltag, som tiltrækker og fastholder deltidsansatte brandmænd i Beredskabs Fyns slukningsområder, herunder promoverer et retvisende billede af det gode sammenhold. Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 9 af 12

10 Køretøjer og materiel Tilbudsgiver skal i bilag D, (Køretøjer og materiel) beskrive, hvordan tilbudsgiver vil sikre, at kravene til køretøjer og materiel overholdes i hele kontraktperioden. Med krav til køretøjer og materiel menes de fysiske krav til køretøjerne og materiellet, jf. ydelsesbeskrivelsens punkt 5. Indholdet af beskrivelsen skal gøre det muligt for Ordregiver at evaluere på det nedenfor anførte evalueringsparameter (kursiv), og Ordregiver ser gerne, at beskrivelsen ikke overstiger 5 A4 sider. Det vægtes særligt positivt, at Tilbudsgivers beskrivelse giver en stor sikkerhed for, at kravene til køretøjer og materiel vil blive overholdt. Herunder vil det bl.a. vægte positivt, hvis der gennemføres månedlige eftersyn og funktionstests, samt at disse føres til log i det enkelte slukningsområde. Lige ledes vægtes det særligt positivt at tilbudsgiver beskriver, hvordan kravene til køretøjer og materiel overholdes ved servicevedligehold eller ved pludseligt opstået nedbrud. Arbejdsmiljø Tilbudsgiver skal i bilag D, (Arbejdsmiljø) beskrive, hvordan tilbudsgiver vil sikre, at krav til arbejdsmiljøregler overholdes i hele kontraktperioden. Med krav til arbejdsmiljøregler menes krav til arbejdsstedet, jf. ydelsesbeskrivelsens punkt 4, krav til personlig udrustning, jf. ydelsesbeskrivelsens punkt 13 samt krav til sikkerhed og arbejdsmiljø, jf. ydelsesbeskrivelsens punkt 15. Ordregiver ser derudover gerne, at Tilbudsgiver beskriver sin proaktive tilgang til forbedring af såvel det fysiske som psykiske arbejdsmiljø i kontraktens løbetid. Indholdet af beskrivelsen skal gøre det muligt for Ordregiver at evaluere på det nedenfor anførte evalueringsparameter (kursiv), og Ordregiver ser gerne, at beskrivelsen ikke overstiger 5 A4 sider. Det vægtes positivt, at tilbudsgiver gennem beskrivelsen med stor sikkerhed sandsynliggør, at tilbudsgiver vil være i stand til at overholde de anførte krav, og at tilbudsgiver både for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø har en plan for, hvordan man proaktivt vil arbejde med og løbende forbedre dette gennem hele kontraktens løbertid. 11. Afgivelse af tilbud 11.1 Tilbudsfrist Tilbud skal være ordregiver i hænde senest den kl Tilbuddene skal afleveres ved Beredskab Fyn, Åsumvej 35, 5240 Odense NØ i et udprintet eksemplar samt et digitalt eksemplar på USB pind i lukket konvolut. Mærket: Udbud brandslukningsydelse. Det vil ikke være muligt at overvære åbningen af tilbuddene Vedståelsesfrist Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 10 af 12

11 Tilbuddet skal være bindende i 3 måneder efter tilbudsfristens udløb Omkostninger ved tilbudsafgivelsen Alle tilbudsgivers egne omkostninger i forbindelse med tilbudsafgivelsen og eventuelle kontrahering skal afholdes af tilbudsgiver. 12. Tilbuddets indhold Tilbuddet skal indeholde de af tilbudsgiver korrekt udfyldte bilag A og D, eventuelt bilag C samt ESPD. Såfremt ordregiver vælger at indlede forhandling med de bydende, jf. pkt. 13, vil formelle fejl og mangler samt forbehold, jf. pkt. 12.3, dog ikke være til hinder for, at Tilbudsgiver deltager i forhandlingen, forudsat at tilbuddet er modtaget på rette sted og i rette tid, jf. pkt Bemærk, at det er ordregiver, der træffer beslutning om, hvorvidt der skal forhandles, og dermed kan tilbudsgiver ikke være sikker på at få mulighed for at rette op på en eventuel ukonditionsmæssighed Tilbudsliste og løsningsbeskrivelse Tilbudslisten, bilag A, skal udfyldes og vedlægges tilbuddet. Alle felter i tilbudslisten skal udfyldes for at tilbuddet kan betragtes som konditionsmæssigt, jf. pkt. 12. Tilbudsgiver skal endvidere udfylde bilag D (et for hver delaftale, der bydes på, eller sammenskrevet med tydelig angivelse af eventuelle forskelle mellem de enkelte tilbud) med sine beskrivelser af tilbuddets opfyldelse af de 4 delkriterier til underkriteriet Kvalitet Sprog Tilbuddet skal være på dansk og afleveres jf. pkt Bilagsmateriale af generel karakter skal være på dansk Forbehold Tilbud, der indeholder forbehold, som er i strid med grundlæggende udbudsvilkår eller som indeholder forbehold, som ikke kan prissættes af ordregiver, vil blive afvist som ikke-konditionsmæssige, medmindre tilbudsgiver giver afkald på disse i en eventuel forhandling, jf. pkt. 13. Bemærk, at det er ordregiver, der træffer beslutning om, hvorvidt der skal forhandles, og dermed kan tilbudsgiver ikke være sikker på at få mulighed for at give afkald på eventuelle forbehold, der er i strid med grundlæggende udbudsvilkår eller som ikke kan prissættes af ordregiver. Tilbudsgiver, der tager sådanne forbehold, risikerer dermed at blive afvist som ikke-konditionsmæssige uden videre. 13. Forhandling Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 11 af 12

12 Ordregiver vil efter modtagelse af tilbuddene vurdere, om der er behov for et forhandlingsforløb. Såfremt der træffes beslutning om forhandling, vil ordregiver orientere de pågældende tilbudsgivere om tidspunkt og forhandlingsforløb. 14. Tilbudsevaluering Ordregiver vil indledningsvist vurdere, om tilbudsgiver har afleveret i overensstemmelse med tilbudsfristen og krav til format, jf. pkt. 11 samt vedlagt den krævede dokumentation. Vurderingen foretages på baggrund af de fremsendte egnethedsdokumenter, jf. pkt. 7 (og pkt. 8 hvis konsortium). Såfremt tilbudsgiver opfylder mindstekravene til egnethed, jf. pkt. 7, vil tilbuddet blive gennemgået for at konstatere, om det er konditionsmæssigt. De konditionsmæssige tilbud vil efterfølgende blive vurderet ift. tildelingskriterierne, herunder under inddragelse af mængderabatter ved tildeling af flere delaftaler til samme tilbudsgiver, jf. pkt Orientering om resultatet af udbuddet Alle tilbudsgivere vil pr. mail blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen. Ordregiver forventer at underrette tilbudsgiverne om tildelingsbeslutningen i uge Tidspunktet er ikke bindende for ordregiver. Efter underretning om tildeling afholdes 10 dages standstill periode, hvorefter aftalen kan underskrives. Som anført under pkt. 7.1 vil den vindende tilbudsgiver blive afkrævet dokumentation for sin egnethed i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel. Udbuddet er ikke afsluttet, før aftalen er underskrevet af begge parter efter stand still-periodens udløb. 16. Bilagsoversigt: Bilag A: Tilbudsliste Bilag B: Ydelsesbeskrivelse med tilhørende bilag xx-xx Bilag C: Konsortieerklæring Bilag D: Udfyldelse af kvalitetsparametre Bilag E: ABService Bilag F: ESPD Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 12 af 12

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER. Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde

BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER. Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde Version 4.0 af 6. juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. ANVENDELSE AF DET FÆLLES

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift i Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Side 0 af 13 Indhold Introduktion... 3 Den ordregivende myndighed... 3 Offentliggørelse af udbudsforretningen... 3 Udbudsmaterialets

Læs mere

Udbudsbetingelser. For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling

Udbudsbetingelser. For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling Udbudsbetingelser For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling Generelt om indkøbsfællesskabet Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Udbuddets omfang... 3 4. Udbudsmaterialets dokumenter...

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om udelukkelsesgrunde

Vejledning om udelukkelsesgrunde Vejledning om udelukkelsesgrunde 1. Baggrund Denne vejledning, om brugen af udelukkelsesgrunde i forbindelse med udbud og tilbudsindhentninger, er udarbejdet på baggrund af byrådets beslutning af 7. november

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING EU Udbud nr.: 2011/S 105-172038 Og efterfølgende rettelse

Læs mere

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 13 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168469-2016:text:da:html Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE SOLRØD KOMMUNE UDBUD & INDKØB UDBUD LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE Oktober 2016 Indledning Solrød Kommune udbyder hermed lovpligtig skorstensfejerarbejde for husejere i Solrød Kommune. Byrådet

Læs mere

Udbud på levering af biler 2017 EU-UDBUD. Udbudsbetingelser vedr. levering af biler med serviceaftaler til Vesthimmerlands Kommune.

Udbud på levering af biler 2017 EU-UDBUD. Udbudsbetingelser vedr. levering af biler med serviceaftaler til Vesthimmerlands Kommune. EU-UDBUD Udbudsbetingelser vedr. levering af biler med serviceaftaler til Vesthimmerlands Kommune Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udbyder... 4 3. Tidsplan - forventet... 4 4. Spørgsmål...

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af Flytteservice Side 1 af 7 Forord Herlev Kommune udbyder herved Flytteservice i henhold til de forvaltningsretlige principper. Kommunen har

Læs mere

vedrørende prækvalifikation

vedrørende prækvalifikation Version 31.05.2016 Side 0 af 13 Indhold Bilag 1a Underskrift og oplysninger... 2 Bilag 1b - Nøgletal... 6 Bilag 1c - Referenceliste... 7 Version 31.05.2016 Side 1 af 13 Bilag 1a Underskrift og oplysninger

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud Agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud Agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet EU-udbudsnummer: 136322-2015 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 9 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelse nummer 2016/S 096-171717 Offentligt udbud Genudbud Vintertjenester til Hedensted Kommune, Rute 11 Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Indhold

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af høreapparater 2017

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af høreapparater 2017 25. maj 2016 Udbudsbetingelser for offentligt udbud af høreapparater 2017 Udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S [tal]-[tal] Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE RAMMER... 3 3. UDARBEJDELSE AF

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

EU-UDBUD 2016/S 043-070184. Outsourcing af Syddjurs Kommunes datacenter ved cloud serverdrift

EU-UDBUD 2016/S 043-070184. Outsourcing af Syddjurs Kommunes datacenter ved cloud serverdrift EU-UDBUD 2016/S 043-070184 Outsourcing af Syddjurs Kommunes datacenter ved cloud serverdrift Syddjurs Kommune Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Ordregiver... 3 3 Tidsplan... 3 4 Spørgsmål...

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Udfyldelse af bilag Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af anmodning

Læs mere

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX Udbudsbetingelser Offentligt udbud På levering af befordring til Dragør Kommune Indhold 1. Indledning...3 2. Ordregiver...4 3. Tidsplan...4 4. Spørgsmål og svar...4 5. Udbuddets

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Marin råstofkortlægning i de indre danske farvande 2015. EU-udbudsnummer: 2015/S 096-174104

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Marin råstofkortlægning i de indre danske farvande 2015. EU-udbudsnummer: 2015/S 096-174104 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Marin råstofkortlægning i de indre danske farvande 2015 EU-udbudsnummer: 2015/S 096-174104 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S Indhold

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Udbudsvilkår Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Revision 0

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud. På levering af kontormøbler til Randers Kommune

EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud. På levering af kontormøbler til Randers Kommune EU-UDBUD Varer Offentligt udbud På levering af kontormøbler til Randers Kommune August 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsform... 3 2 Ordregiver...

Læs mere

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340641-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Ordregiver... 4 3 Udbudsmaterialet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af acceleratorforløb. til. SCALE-UP Denmark. Region Midtjylland

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af acceleratorforløb. til. SCALE-UP Denmark. Region Midtjylland UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud Udbud af acceleratorforløb til SCALE-UP Denmark Region Midtjylland Sagsnummer: 1-30-76-29-14 Indholdsfortegnelse 1 Udbuddet og udbuddets omfang... 3 2 Ordregivers kontaktoplysninger...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Gribvand Spildevand A/S: To selvstændige rammeaftaler vedrørende henholdsvis tømning af bundfældningstanke og tømning af samletanke Forsyning Helsingør A/S: Rammeaftale vedrørende

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 180-326441 Indkøb, montering og installation af Hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse, Det

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

Udbudsbetingelser. for. Rammeaftale. køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. for. Rammeaftale. køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning Udbudsbetingelser for Rammeaftale om køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning Side 1 af 7 1 Indledning Nærværende udbudsbetingelser gælder for Søfartsstyrelsens udbud rammeaftale

Læs mere

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter Faxe Spildevandscenter A/S CVR-nr. 34 88 53 03 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 20. juni 2017 Intern transport af slam for

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning - Jylland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning - Jylland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Bestandsgående flishugning - Jylland 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Ringsted Kommune Udbud af ejendomsadministration og ejendomsservice

Udbudsbetingelser. Ringsted Kommune Udbud af ejendomsadministration og ejendomsservice Udbudsbetingelser Ringsted Kommune Udbud af ejendomsadministration og ejendomsservice Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed 3 2. Indledning 3 3. Udbudsmaterialets bestanddele 4 4. Opgavens

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT. 1 26. April 2016 - JLO LRK LRK

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT. 1 26. April 2016 - JLO LRK LRK ODENSE KOMMUNE Thomas B. Thriges Gade, Operatør til parkeringskælder ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 2 Om

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde Udbudsbetingelser for offentligt udbud Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde 2/25 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver...

Læs mere

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200363-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 4. Tidsplan for udbudsforretningen...

Læs mere

Bilag 1 til udbudsbetingelser SKABELONER TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL VURDERING AF TILBUDSGIVERS EGNETHED

Bilag 1 til udbudsbetingelser SKABELONER TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL VURDERING AF TILBUDSGIVERS EGNETHED Bilag 1 til udbudsbetingelser SKABELONER TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL VURDERING AF TILBUDSGIVERS EGNETHED OFFENTLIGT EU-UDBUD VEDRØRENDE RAMMEAFTALE OM IT-KONSULENTBISTAND TIL SUPPORT, VEDLIGEHOLD

Læs mere

Prækvalifikationsvejledning

Prækvalifikationsvejledning Vejledning prækvalifikation Prækvalifikationsvejledning For udbud af rammeaftale hårde hvidevarer til husholdningsbrug Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Side 1 af 6 1 Prækvalifikationsvejledning Nærværende

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Tro og Love erklæring

Tro og Love erklæring Tro og Love erklæring OPLYSNINGER OM DEN ØKONOMISKE AKTØR Identifikation: Navn: Momsregistreringsnummer (hvis et sådant haves): Hvis et momsregistreringsnummer ikke haves, anføres et andet nationalt identifikationsnummer

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, opfordrer Hillerød Kommune hermed interesserede

Læs mere

Fra vejledningen Udbud-trin-for-trin. Udvælgelseskriterier

Fra vejledningen Udbud-trin-for-trin. Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterier Den første sortering af tilbuddene sker på baggrund af en række udvælgelseskriterier. Her er der typisk tale om en række mindstekrav, der skal sikre, at leverandøren kan magte opgaven.

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland 26-05-2015 Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11 Udbudsbetingelser Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 2 UDBUDSMATERIALET... 3 3 KONTAKTPERSONER... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 20XX/S XX-XXX. Indkøb af. Klinisk ernæring og tilhørende utensilier. til

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 20XX/S XX-XXX. Indkøb af. Klinisk ernæring og tilhørende utensilier. til UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 20XX/S XX-XXX Indkøb af Klinisk ernæring og tilhørende utensilier til Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark Sagsnummer: 15/35662 Region

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr.

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr. 28. maj 2013 Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og Sygehusenheden Ringe Sagsnr. 13/5010 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 28-01-2016 UDKAST TIL BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SIDE 2 af 7 1. ALMENT Bestemmelser

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning (Naturpleje) Thy og Vendsyssel

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning (Naturpleje) Thy og Vendsyssel Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Bestandsgående flishugning (Naturpleje) Thy og Vendsyssel 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: Boensdorff2013 NO_DOC_EXT: 2017-065025 SOFTWARE VERSION: 9.4.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: brian.boensdorff@rsyd.dk

Læs mere

Lemvig Kommunes 1. udbud af specialkørsel Udbudsbetingelser

Lemvig Kommunes 1. udbud af specialkørsel Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser 31.03.2016 side 1 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 3 Udbudsbetingelser... 6 1. Ordregiver... 6 2. Udbuddets omfang... 6 3. Udbudsmateriale... 7 4. Retsgrundlag... 8 5. Udelukkelsesgrunde

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kano og kajakker langs Gudenåen

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kano og kajakker langs Gudenåen Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kano og kajakker langs Gudenåen Tidsplan 24. maj 2012 Annoncering af koncessionsaftalen 4. juni 2012 Frist for spørgsmål til spørgemødet 8. juni 2012 Spørgemøde

Læs mere