Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden."

Transkript

1 Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud af det hvis du har læst de foregående kapitler i bogen. Til trods for dette skulle du alligevel kunne få noget ud af læse dette, og jeg ønsker dig rigtig god fornøjelse! Er du interesseret i bogen er du velkommen til at kontakte mig på Lad mig lige samle lidt op på hvad jeg indtil nu har skrevet om. Solar plexus handlinger er motiveret af en grundliggende utilfredshed over hvor og hvad det er, og et deraf affødt behov om at være mere (igennem en bekræftelse fra omgivelserne), for at dette kan kompensere for utilfredsheden. Hjerte handlinger er derimod motiveret af en tilfredshed over det som det er og en lyst til at være mere. Utilfredshed afføder altså kompensation som motivation, mens tilfredshed afføder lyst som motivation. Hjertet kan gøre brug af andre midler end Solar plexus, fordi deres formål er forskellige. Hjertet har identitetsfølelsen inden i sig. Det ved at det er en levende identitet (og individualitet) og forsøger nu at forbedre og udvikle denne identitet, mens Solar plexus kæmper for at tro på at det er en levende identitet. Hjertets midler er derfor angstprovokerende for Solar plexus, og Solar plexus metoden er ubrugelig for Hjertet, idet den fører til en bekræftelse af en ydre identitet, som ikke længere er oplevelsesmæssig reel (og aktuel) for Hjertet, og som derfor ikke dækker dets behov, der nu er på et langt højere niveau. Når vi udvikler os imod Hjertet vil det afhængighedsforhold og den ensomhedsfølelse som kendetegner Solar plexus, og som lå som en bevidsthedsmæssig afskærmning til Hjertet, blive mindre og mindre aktuelle, og når Hjertet således er blevet tilgængeligt for bevidstheden vil dine behov og din handlemåde nu bære tydeligt præg af dette. Hjertetillid er udadrettet (fordi identitetsfølelsen er indeni Hjertet), mens Solar plexus tillid er indadrettet (fordi identitetsfølelsen er udenfor Solar plexus). Hjertetillid er derfor at opgive sig selv 1

2 (udfra en bevidsthed om sig selv) mens Solar plexus tillid er at holde på sig selv (for at komme til at tro på sig selv). Hjerte tillid er at give los (frivillig overgivelse, eller afmagt - grundet mangel på indre afmagt) mens Solar plexus tillid er at udøve kontrol (magt, grundet den indre uophørlige afmagt) (se også figur 2). Dette kapitel vil omhandle udviklingen fra Solar plexus til Hjertet, og vil se at den smertelige adskillelse, som Solar plexus oplever, til alt omkring det, faktisk er en vigtig forudsætning for dannelsen af jeg et (individualiteten) og dermed for at vi kan blive i stand til at modtage Hjertet i vores bevidsthed. 4.1 Adskiltheden fører til sult om modsatte Billedmæssigt kan man sige at udvikling gennem Solar plexus er som når en gassky fortættes til en planet og på denne måde bliver en enhed (individualitet), adskilt fra det omkring den, og Hjerteudviklingen er der hvor planeten forfiner sig selv og opdager at den ikke er en isoleret enhed, men en del af noget større, i første hånd det større der udgør selve solsystemet. Udvikling i Solar plexus leder altså til to ting: 1. Man bliver en bevidst individualitet (bevidst om sin individualitet). 2. Man bliver adskilt fra den omverden i hvilken man lever, hvilket afføder den grundliggende ensomhedsfølelse. Adskillelsen er en nødvendig del af individualiseringsprocessen, men foruden individualiteten som konsekvens er konsekvensen også en reaktion på denne grundliggende følelse af adskilthed, en reaktion der udmønter sig i en grundliggende ensomhedsfølelse. Læg mærke til at adskillelsen kommer før ensomhedsfølelsen, idet denne er din måde at reagere på adskillelsen. I teorien kunne adskillelsen til verden omkring dig (til livet) jo lige så godt have vækket glæde og tilfredshed i dig. Men det gør den ikke. Den fører istedet til denne smertelige ensomhedsfølelse fordi vi godt ved dybest inde at denne adskillelse ikke er hvad vi higer efter der... Denne ensomhedsfølelse er særlig dominerende i de lavere lag af Solar plexus (hvor adskillelsen er størst), men vil dog altid være mærkbar og mere eller mindre handlingsdominerende i alle lag af Solar plexus. Grunden til at reaktionen udmønter sig i en ensomhedsfølelse af uforenelig karakter, er at oplevelsen af 2

3 adskilthed er uforenelig med den grundliggende vibration af enhed, af ikkeadskilthed - som vores Selv (og Hjerte) fylder os op med, det Selv som når alle dele af os, og som derfor i bund og grund leder os på vores vej. Uden denne uforenelighed ville vi ikke motiveres til at flytte os, for grundenergien som styrer Solar plexus s handlinger kommer dybest set ud af denne uforenelige ensomhedsfølelse (med mange ansigter), som gør at Solar plexus udviklingen går ud på at foretage handlinger hvis konsekvens det er at kompensere for denne følelse. Hvis ikke ensomhedsfølelsen oplevedes uforenelig, da var behovet for kompensationen der ikke, og dermed heller ikke det som motiverer Solar plexus til at handle. Som vi udvikler os igennem Solar plexus udvikles altså: 1. Vores bevidsthed om vores individualitet. 2. Vores behov efter enhed, efter at vide at vi lever, i stedet for at få at vide at vi lever. Adskiltheden er altså en nødvendig del i skabelsen af individualiteten og den individuelle bevidsthed, men fører uundgåeligt til ensomhedsfølelsen grundet uforeneligheden med Selvets vibration af enhed. Den grundlæggende ensomhedsfølelse tvinger Solar plexus til at forflytte sin identitetsfølelse udefter (for udefra at få den bekræftelse, som det ikke er i stand til at få indefra, hvor ensomhedsfølelsen jo fortæller at det er alene i verden og derfor ikke lever ). Forflyttelsen af identitetsfølelsen bort fra individet fører uundgåeligt til en sult efter det modsatte, og altså til et behov om at forflytte den indefter medførende følelsen af individuel enhed og vished om at man er til. Forflyttelsen af identitetsfølelsen udefter er en naturlig del i dannelsen af individualiteten, for det forårsager at Solar plexus hele tiden bruger omverden til at bekræfte sig selv, og derfor i stadig højere grad lærer at skelne sig selv fra omverden. Denne skelnen er en uundværlig del i skabelsen af individualiteten (og det dualistiske livssyn), der jo (blandt andet) netop handler om at kunne skelne mellem jeg og ikke-jeg (omverden). Solar plexus udviklingen leder altså i den grad til 2 ting: til skabelsen af, og bevidstheden om, ens individualitet, samt til en sult efter enhed. Netop disse to ting er det som udgør den nøgle, som åbner døren til Hjertet. 3

4 Følelser kan ligge som en tåge mellem dig og Hjertet afhængigt af hvor stærkt deres udspring er i det ubevidste, og dermed hvor lidt de er integreret i din bevidsthed. 4

5 Hjerteudviklingen involverer et højere aspekt af kærligheden, men den kærlighed som eksisterer i Hjertet, og den enhedsoplevelse som Hjertet gør tilgængeligt, kræver (hvis den skal bevidstgøres) et væsen som er sin individualitet bevidst - og et (i væsenet iboende) behov for Hjerteenergierne. Begge ting er noget som Solar plexus udviklingen leder til, og set på denne måde kan man sige at Hjertet er svaret på den sult, som affødes i Solar plexus udviklingen, at Hjertet er svaret på alle Solar plexus s bønner, og endvidere en naturlig fortsættelse på udviklingsprocessen fra Solar plexus. 4.2 Grænsen til det ubevidste, skaber vores individualitet og sulten efter enhed Adskillelsen er altså en forudsætning for skabelsen af individualiteten og den kommer til veje via den grænse, som alle mennesker besidder til det ubevidste. Der har været mange meninger om denne grænse i tidernes løb.. Den har fået skylden for meget, og mange terapeutiske teknikker går meget målrettet efter at nedbryde den. Jeg selv mener at den er altafgørende for vores udvikling, og også en forudsætning for Hjerte bevidsthed. Jeg har valgt at komme en hel den ind på den i de næste afsnit. Grunden er at hvis denne grænse bliver for svag så har det alvorlige følger for dit velbefindende, for Solar plexus egoets funktion, samt for Hjertets rolle i dit liv! Lad mig først komme med en påstand: Hvis grænsen til det ubevidste var 100% ubrydelig og Solar plexus havde 100% tillid til dette, da ville vi kunne gøre ALT, uden at møde den mindste modstand fra Solar plexus (Solar plexus-jeg'et). Det ovenstående er selvfølgelig ikke ment som en ideal tilstand, men som en illustration af et vigtigt punkt omkring Solar plexus og grænsen til det ubevidste. Dette vil blandt andet blive behandlet i de efterfølgende afsnit, så husk på denne påstand når du læser videre. Og husk så lige også at det er DIN grænse, til DIT ubevidste.. Når vi snakker om Solar plexus og dets omgivelser er der både de indre og de ydre omgivelser. Begge disse omgivelser står i tæt kontakt til hinanden og spiller vigtige roller i vores udvikling. Solar plexus er, som vi har set det, i en indre ufrivillig afmagt og kompenserer for dette ved at udøve følelsesmæssig/mental magt (i de lavere 5

6 regioner endda fysisk magt) overfor de ydre omgivelser (for at få anerkendelse og bekræftelse). Ligeledes forsøger Solar plexus jeg et at udøve magt overfor de indre omgivelser, det ubevidste, som konstant presser sig på, for ikke at blive indhyllet af dette ubevidste. Jeg et (Solar plexus) oplever sin individualitet gennem sin evne til at udøve 'magt' overfor de ydre og indre omgivelser. I denne proces opstår adskillelsen til disse ting. Denne adskillelse er altså nødvendig for individualiseringen, men uforenelig med enhedsprincippet (fra selvet) og afføder, som vi har set, derfor et stadig stigende behov om enhed med det ubevidste, og med det ydre, som vi ikke føler os i kontakt med. En del af bevidsthedsgørelsen er et Solar plexus anliggende, men det er et arbejde som i stadig stigende grad vil involvere Hjertet, som en nødvendig del af arbejdet. Uden adskillelsen var Solar plexus jeg et ikke opstået, og Solar plexus jeg et har derfor dybest set en stor frygt: at falde i åbenlys afmagt overfor det ydre, eller det indre (ubevidste), miljø (i virkeligheden to sider af samme sag). Solar plexus har ingen anden frygt end dette! Når du derfor foretager ændringer i sit liv og Solar plexus reagerer med modstand derpå, da er det altid fordi denne store frygt vækkes af den forestående forandring, og det som frygtes er at at jeg ets position i forhold til enten den ydre eller den indre (ubevidste) verden vil ændre sig på en måde så at jeg ets magt mindskes, med den konsekvens til følge, at det bliver mindre i stand til at skelne sig selv fra dette indre eller ydre. Derved mindskes jeg ets individuelle bevidsthed om sig selv og afmagten og usikkerheden forøges tilsvarende (for individuel bevidsthed er tryghed for Solar plexus jeg et, og mangel på samme er utryghed). Det at miste magten overfor de indre omgivelser (det ubevidste) beskrives i psykologien som de situationer hvor man bringes i affekt, hvor man oplever inflation fra det ubevidste, hvor et kompleks indhyller jeg et ved at bevidsthedstærsklen for en periode undergår en tilsyneladende sænkning, hvorved jeg et altså i denne periode, så at sige, mere eller mindre mister sig selv til det ubevidste og komplekset tager over (læs mere om kompleks teorien i appendix 1, bagerst i bogen). I sådanne situationer ophører individualitetsfølelsen i samme grad, som man indhylles, og en 6

7 markant grænse mellem det ubevidste og jeg ets bevidste sfære er derfor en absolut nødvendighed for udviklingen af individualiteten, den individualitet som er en absolut forudsætning for at individuations processen kan ske (der har med enhed og ikke adkillelse at gøre og som derfor har Hjertet i centrum. Se også appendix 2 for at læse mere om individuationen, som særlig C. G. Jung forskede i og beskrev). Solar plexus jeg et er derfor, mere end noget andet, påpasselig med hændelser, som kan true denne grænse - selvom det i sin udvikling uundgåeligt vil forsøge at integrere denne (bag grænsen) ubevidste del i sig. Samme problematik gør sig gældende i forholdet til den ydre verden. I denne ligger din identitet hvis du er domineret af Solar plexus, og den har derved indflydelse på den indre ubevidste del (og komplekserne i denne del, der står i direkte forbindelse med den ydre identitet) og dermed også på jeg ets selvfølelse. Derfor har forholdet til den ydre verden, de ydre omgivelser, en meget vigtig rolle i hvorvidt jeg et formår at opretholde den, for individualiteten, så altafgørende grænse. Hvis den ydre identitet får et knæk, da aktiveres de indre komplekser og presset indefra (bag grænsen) stiger og truer med at bryde igennem grænsen (og lykkes ofte med det). I virkeligheden er det derfor sådan at jeg et har en eneste grundlæggende frygt : at falde i afmagt overfor det ubevidste, at miste sig selv og sin individualitet til dette ubevidste, hvilket sker hvis grænsen til det ubevidste brydes. Derfor gælder det om modstanden fra Solar plexus: når vi oplever modstand fra Solar plexus mod en ændring i vores liv, da er det fordi Solar plexus er af den opfattelse at den pågældende ændring vil have indflydelse på grænsen til det ubevidste. Dette kan enten være fordi: 1) ændringen direkte påvirker det ubevidste til at ændre på grænsen (ved eventuelt at bryde den på grund af kompleks aktivering, hvorved jeg et udsættes for inflation), eller 2) fordi ændringen indirekte påvirker grænsen ved at ændre forholdet til den ydre verden, dennes syn (f.eks socialt, karrieremæssigt, m.m.) på dig, hvilket, som sagt, også kan påvirke det ubevidste og derved grænsen til dette. 7

8 Noter omkring Hjerte og Solar plexus kendetegn. Hjertetillid er udadrettet og har derfor ikke sig selv i centrum (fordi identitetsfølelsen er indeni Hjertet). Solar plexus tillid er indadrettet og har sig i centrum (fordi identitetsfølelsen er udenfor Solar plexus). Hjertetillid er derfor at opgive sig selv (udfra en bevidsthed om sig selv). Solar plexus tillid er at holde på sig selv (for at komme til at tro på sig selv). Hjerte tillid er at give los (velvillig afmagt - grundet mangel på indre afmagt). Solar plexus tillid er at udøve kontrol (at udøve magt - grundet den indre afmagt). 8

9 Den indre verden Den ydre verden Bevidstheden Selvet Jeg et Spejlbilled af det ubevidste Bevidsthedstærsklen Det personlige ubevidste Det kollektive ubevidste Projektion Figur 3. Enhver ubevidst størrelse vil projisere sig ud i omverdenen hvorpå der skabes en reaktion i denne, som vil virke tilbage på jeg et, der derved indirekte er kommet i kontakt med den ubevidste størrelse. I samme grad som jeg et formår at bevidstgøre komplekserne i det personlige ubevidste vil de integreres i jeg et og projektionerne vil ophøre. Arketyperne kan derimod aldrig integreres direkte i jeg et. En ting er at Solar plexus udviklingen har individualiseringen som konsekvens, en anden ting er de faktorer som bevirker den evige fremadrettethed i denne udvikling. Disse faktorer skal findes i det ubevidste - både det underbevidste og det overbevidste. Man kan sige at Solar plexus jeg et dikteres af det ubevidste til at spille sig selv ud i den ydre verden og bruger dennes tilbagemeldinger (det spejlbilled som denne ydre verden viser af jeg et) til at bygge sin identitet i denne verden, en identitet som er en afgørende faktor for jeg ets individuelle bevidsthed og evne til at opretholde bevidsthedstærsklen (og derfor sig selv som et individuelt væsen) (Figur. 3). Det handler altså dybest set for Solar plexus jeg et om at opretholde grænsen til det ubevidste fordi uden denne grænse er der ingen individualitet, og individualitet er målet for Solar plexus udviklingen. Men eftersom vi udvikler os i svøbet af selvet og derved undergår en udvikling, der dybest set dikteres af selvet, har denne adskillelse to effekter: fra solar Solar plexus s side får vi støtte til at skabe den, men fra selvets side dikteres vi, som sagt, til at bryde den fordi den er i modstrid med 9

10 enhedsprincippet. Derfor kan man sige at vi arbejder på to fronter på samme tid. Dels handler vores udvikling om at udbygge den til en ubrydelig barriere til det ubevidste (hvilket skabelsen af den individuelle bevidsthed er absolut afhængig af) og dels vil netop dette skabe en individualitet med et stadigt stigende behov om at hente det ubevidste hjem til bevidstheden, så vi igen kan forene os med denne del af vores væsen, som vi har været adskilt fra (et behov, som vi kun er istand til at blive bevidste om grundet den individuelle bevidsthed). I starten af Solar plexus udviklingen er grænsen tynd og uholdbar og vores udvikling dikteres overvejende af Solar plexus og vil derfor overvejende handle om at udbygge grænsen. Men som vi udvikler os igennem Solar plexus og udbygger denne grænse vil vi, mere og mere (i takt med skabelsen af den individuelle bevidsthed), blive modtagelig for selvets/hjertets vibration (figur 4), der altså skaber et stigende behov om forening med det som grænsen har adskilt os fra, i vores eget indre. Og på samme tid vil selvets/hjertets vibration skabe et stadigt stigende behov i os om at blive en del af helheden, og derfor af verden omkring os (noget som ikke kan ske hvis identitetsfølelsen er placeret i den ydre verden). Umiddelbart kunne man tro, at der her var tale om to modstridende energier lige fra starten af Solar plexus udviklingen, og i en forstand er det da også rigtigt. Men som vi ser i figur 4, er det dog sådan at selvets/hjertets energier først vil få en dominerende rolle i din udvikling når der er en vis individuel bevidsthed tilstede. Indtil da er det Solar plexus energierne som har domineret din udvikling, der altså har handlet om skabelsen af individualiteten. Men nu er vi et helt særligt sted i menneskehedens udvikling, hvor vi for første gang påvirkes af både Solar plexus og Hjerte energier på samme tidspunkt! Og dette er i den grad vor tids store udfordring. I samme takt som individualiteten skabes vil vi blive mere tilgængelige for (og under indflydelse af) selvets og Hjertets energier, som derfor vil få mere direkte indflydelse på dit liv (på skabelsen af de situationer som du møder i dit liv, og på dine handlinger i disse situationer). Formålet med selvets voksende rolle i vores liv er bevidstgørelsen af Hjertet. Denne bevidstgørelse kræver en individualitet, som bliver bevidst om dette Hjerte, en individualitet gennem hvilken 10

11 Hjertet kan manifestere sig bevidst, en individualitet hvis skabelse altså ligger forud for Hjertets bevidstgørelse. Derfor har vi, før bevidstgørelsen af Hjertet for alvor begynder, været underlagt energier som favoriserer skabelsen af denne individuelle bevidsthed, og disse energier er, som vi har set det, Solar plexus energier. 4.3 Udvikling i Solar plexus leder til behov efter Hjertet og en fri vilje til at efterleve det I vores udvikling fra starten af Solar plexus til Hjertet går vi altså fra ubevidst enhed til bevidst enhed. I denne proces har vi (i Solar plexus) adskilt os fra det, som vi i starten ubevidst var et med. Dette har til formål at danne et jeg, som er sin individualitet bevidst og som formår at skelne sig selv fra det omkring det, fordi det er adskilt fra dette. Men i Hjerteudviklingen vil vi atter 11

12 blive et med det, som det har været adskilt fra, både i det indre og det ydre, og derved atter opleve enheden. Blot er der den vigtige forskel at denne sidstnævnte oplevelse er en bevidst enhedsoplevelse (Hjertet) i et selvbevidst individuelt væsen (solar plexus/hjertet). Ser man på menneskets udvikling (som interessant nok har mange paralleller til det enkelte menneskes personlige udvikling fra barn til voksen) så besad det primitive menneske en let gennembrydelig grænse til det ubevidste og var derfor tildels underlagt dette. Han (eller hun) var modtagelig for de ubevidste størrelser, men eftersom han ikke besad det som skulle bevidstgøre disse ubevidste størrelser (jeg et) da projiceredes de ud i den ydre verden. Dette var (er) blandt andet tydeligt i de primitive menneskers religioner. Ydermere medførte manglen på jeg et en bevidsthed hos det enkelte menneske, som var gruppe baseret snarere end individuelt baseret. I udviklingen i starten af Solar plexus perioden blev grænsen til det ubevidste udbygget og det selvbevidste jeg blev dannet. Denne udbyggelse af grænsen til det ubevidste medførte at jeg et blev mindre tilgængelig for direkte kontakt til det ubevidste, mindre tilgængelig for direkte indhylning af ubevidste størrelser. Påvirkningen af jeg et fra det ubevidste fortsatte dog stadig og forsætter stadig den dag i dag. Den direkte kontakt er, som sagt, mindre men til gengæld kan kontakten ske gennem det ydre liv. Derved møder jeg et, så at sige, sit eget ubevidste spejlet i det ydre liv, dels fordi det ubevidste kan have indflydelse på de situationer som vi havner i, og dels fordi at ubevidste størrelser kan overføres til ydre objekter hvorved jeg et møder det ubevidste repræsenteret i objektet. Derfor er det sådan, at tiltrods for adskillelsen til det ubevidste (der, som sagt, er nødvendig for dannelsen af jeg et) arbejdes der i vores udvikling uophørligt (og sideløbende med adskillelsesprocessen) med at forene os med det, som vi adskilte os fra, gennem en stadig konfrontation med dette, især i det ydre liv. Denne konfrontation, dette møde, bliver alt mere bevidst som jeg et (jeg-bevidstheden) dannes og alt mere et produkt af jeg ets egen frie vilje. Viljen til bevidstgørelse af det ubevidste påvirkes af tre ting: 1. Det stigende behov, grundet adskillelsens uforenelighed med selvets enheds vibration, om at 12

13 bevidstgøre det ubevidste (som det konstant konfronteres med). 2. En frihed til at blive udlevet, som er tilvejebragt af en tillid til grænsens ubrydelighed, og som derved er mere udtalt jo større denne tillid er. 3. De erfaringer som er opstået ud af bevidstgørelsen af ubevidste størrelser i bevidstheden. Den indflydelse som disse erfaringer har i denne forbindelse er jo selvfølgelig afhængig af bevidstgørelsens kvalitet, en kvalitet som kan variere meget, for vi må huske på at en bevidstgørelse ofte er en proces med adskillige etaper, hvor bevidstgørelsen forfines mere og mere. De tre kodeord vedrørende vores vilje til bevidstgørelse af vores ubevidste er altså: behov, frihed og erfaringer. For at vi skal opnå en forøget bevidsthed om os selv på en optimal måde kræver det altså et behov og en fri vilje til at efterleve dette behov. mod større bevidsthed om selvet. Disse ting er: 1. Et jeg som er sin individualitet bevidst. Dette krævede en adskillelse fra det ubevidste. 2. Et behov om forening med det som det er adskilt fra. Dette behov opstår grundet to ting; adskillelsens uforenelighed med selvets/hjertets enhedsprincip og skabelsen af jeg et (den individuelle bevidsthed, se pkt. 1). 3. En fri vilje, en mulighed for at bruge sin vilje frit til at afstedkomme dette. Denne vilje opstår jo ud af en tillid til at grænsen til det ubevidste holder, og er dermed en tillid til at jeg et beholder sin integritet (inflation fra det ubevidste er synonymt med afmagt og mangel på fri vilje og jeg-integritet). Har vi derfor tillid til grænsens ubrydelighed føler vi os tilsvarende fri til at udleve vores vilje. Dannelsen af jeg et og den individuelle bevidsthed fører til både den frie vilje og behovet for at forene os med det som vi har adskilt os fra. Adskillelsen, grænseopbygningen til det ubevidste, leder altså til flere ting som alle peger i samme retning og komplementerer hinanden til at føre individet mod Hjertet og 4.4 Tillid til grænsens ubrydelighed er en forsmag på Hjertets indre fodfæste Lad mig blive lidt mere ved denne grænse, idet det er vigtigt at se den for det den er, og at indse hvor vigtig den er for dig. Man ser undertiden indenfor psykologien og åndsvidenskaben at denne grænse næsten betragtes som en fjende, og som det der 13

14 afholder dig fra at møde dig selv, og ud af dette er skabt adskellige teknikker som fokuserer målrettet på at nedbryde den nogle gange med meget uheldige følger for dem det faktisk lykkes delvist for! En anden grund til at blive lidt ved denne grænse, er at den gør en anden vigtig ting som jeg ikke har nævnt endnu den er nemlig en forudsætning for at Solar plexus kan få en forsmag på hvordan det er at have et indre fodfæste, en indre identitetsfølelse noget som ellers kendetegner Hjertet. Og når dit Solar plexus (dvs dig) begynder at få denne forsmag, så vil det i den grad have indflydelse på dit liv! Hjertets indre identitetsfølelse gør at det (du) kan foretage handlinger hvor fodfæstet mistes. Men det er ikke kun Hjertet forundt at foretage spring hvor fodfæstet mistes. Man kan sige at dette er Hjertets speciale, men Solar plexus (der jo ellers har sin identitetsfølelse placeret uden for det selv) kan ikke desto mindre også komme til at foretage sådanne spring, om end i langt mindre grad (og altid med en vis utryghed, som en fast følgesvend). For at miste fodfæstet, da skal der naturligvis være et fodfæste at miste, og et sådant fodfæste eksisterer faktisk også i Solar plexus, og jo mere det eksisterer, jo mere kan Solar plexus foretage handlinger hvor det skal mistes. Der er ingen tvivl om at det indre forfæste er Hjertets absolutte speciale (og noget som Solar plexus aldrig vil komme til at opleve i samme grad), men det universelle princip som i det store, så også i det små gælder selvfølgelig også når vi snakker om Hjertet og Solar plexus. Det indre fodfæste, som eksisterer i Hjertet eksisterer altså også i Solar plexus (særligt i de øvre lag), om end i en lavere vibration. Det varierer selvfølgelig fra menneske til menneske, afhængigt af det pågældende menneskes udviklingsniveau og egenart, men alle vil (og skal) før eller siden opleve det. Når dette fodfæste er tilstede i Solar plexus kan Solar plexus, ved brug af sine egne energier, foretage handlinger som kræver at fodfæstet mistes, fordi det altså har et indre fodfæste, der er en svag afskygning af Hjertets indre fodfæste. Det er dog sådan at hovedparten af de Solar plexus spring (hvor fodfæstet mistes) er spring fra en bred til en anden bred som kan ses og med øjet undersøges inden springet foretages. Spring hvor den modsatte bred ikke kan ses er forbeholdt Hjertet. Hvad er så dette indre Solar plexus fodfæste? Det er et indre Solar plexus 14

15 fodfæste, som især har med grænsen til det ubevidste at gøre og styrken af denne grænse, men som i løbet af Solar plexus perioden vil blive alt mere et produkt af bevidsthed og erfaring, eftersom grænsens ubrydelighed mere og mere vil være en konsekvens af disse to ting. 4.5 Tillid til grænsens ubrydelighed gennem bevidsthed og erfaring. Når dit bevidstheds-centrum (din aktuelle bevidsthed) forflytter sig mod Hjertet vil det ske side om side med en mindskelse af Solar plexus angstens indflydelse på dit jeg. Dette er fordi 1) Solar plexus får mere og mere tillid til at grænsen til det ubevidste holder, og 2) en yderligere faktor, som jeg vil komme ind på nu: jeg'ets efterhånden mange erfaringer med det ubevidste og bevidstgørelsen af dette. Udvikling i Solar plexus sker igennem dets tillid til at indivialiteten består (grænsen holder) og igennem bevidstgørelse af det som ligger bag grænsen. Vi har set at i begyndelsen af udviklingen af Solar plexus egoet (begyndelsen af Solar plexus perioden, se også figur 5) er grænsen til det ubevidste tynd og inflationsfaren stor. Som individ er man i starten delvist et med sit ubevidste, og egoet og individualitets følelsen er svagt udviklet. På grund af dette er utrygheden ligeledes stor og handlinger hvor fodfæstet skal mistes forekommer kun i meget lille grad (og når de forekommer, da er karakteren af dem kun en svag afskygning af det du vil komme ud for senere). I denne fase handler det, som sagt, om at udbygge grænsen til det ubevidste og det gælder her at: tilliden til at grænsen holder (og til at egoet består ) er afhængig af grænsens rå-styrke. Solar plexus s tryghed og tillid til at det består kommer altså ud af dets tillid til grænsens ubrydelighed, som i denne fase udelukkende har at gøre med dens råstyrke. Da jeg et er svagt udviklet kræver det kun en svag kontakt med det ubevidste før at jeg et bliver indhyllet og dermed mister sin integritet og derfor er råstyrken på dette niveau en meget markant afskærmning fra det ubevidste. Men tilliden er også influeret af presset fra det ubevidste. Hvis presset er stort, da kræver det en stærk grænse, før at der er tillid til at den holder. Er presset derimod mindre, da vil en reduceret rå-styrke alligevel indgyde samme 15

16 tillid (og da man kun kan reducere presset indefra, ved at bevidstgøre det, da er dette pres også et udtryk for jeg ets udvikling). Der er derfor to faktorer som påvirker din tillid til grænsens ubrydelighed : rå-styrken af grænsen, og størrelsen af presset indefra (hvilket som sagt fortæller noget om hvor stærkt jeg et er). Grænsen er altså altafgørende, men også en adskillelse, og vil derfor afføde et stigende behov om at forene os med det, som vi har adskilt os fra, hvilket starter en bevidstgørelses proces af det ubevidste. Som denne skrider frem vil grænsen blive 16

17 tyndere, men trygheden større... Det kan virke modsætningsfuldt, men det har altså at gøre med bevidstgørelsen af, og erfaringsmaterialet med, det ubevidste. En bevidstgørelse af det ubevidste vil nemlig til dels fjerne (bevidstgøre) det som kunne true os bag grænsen, og dels give os en masse erfaringer, som fortæller at dette ubevidste ikke er så farligt som vi troede. Og på denne måde er presset fra det ubevidste blevet mindre.. Trygheden vil altså mere og mere blive affødt ud af bevidsthed og erfaring, snarere end ud af grænsens rå-styrke. Hvordan ser det da ud i slutningen af Solar plexus perioden? Vi har set tidligere at Solar plexus s identitets følelse er udadrettet, men i den fase hvor bevidstheden er på sit højeste i Solar plexus perioden, vil dit bevidsthedscentrum befinde sig på grænsen mellem det øverste lag i Solar plexus og det nederste lag i Hjertet. Og der er Solar plexus så tæt så muligt på at kunne foretage Hjertehandlinger, uden at gøre decideret brug af Hjerteenergier, og faktisk kan Solar plexus i denne situation til en vis grad (men mere end nogensinde) miste fodfæstet, uden også at miste trygheden fuldstændigt. Men også før dette udviklingsniveau nås kan det alligevel forekomme at Solar plexus bliver rigtig god til at krydse vandløb. Særligt når fodfæstet ikke skal mistes, men endda en sjælden gang imellem også når det skal mistes (om end i langt mindre udtalt grad end for Hjertets vedkommende). Dette kan ske fordi i de tidligere faser af Solar plexus udviklingen kan du have udbygget grænsen til det ubevidste til en så stærk grænse, at du virker som et menneske der tror på dig selv (et menneske der tør tage chancer, og springe ud i ting, og som et menneske der kun sjældent går i affekt, osv), men hvor altså troen på dig selv i virkeligheden er en tro på grænsens ubrydelighed, og derfor et produkt af dens rå-styrke, snarere end at presset indefra er reduceret (og derfor, snarere end fordi du har fået et dybt kendskab til dig selv). Der er altså to måder Solar plexus kan have tillid til at grænsen holder: 1. Ved at gøre grænsen så stor og stærk at den bliver ubrydelig". 2. Ved at fjerne det som bag grænsen ville kunne forårsage en brydning af den. Begge metoder er nogle som vi 17

18 nødvendigvis må gøre brug af, og som er gensidigt afhængige af hinanden, men også her gælder reglen om den gyldne middelvej. Den første metode anvendes i alle lag af Solar plexus, mens den anden metode anvendes i de øvre lag af Solar plexus (og altså sammen med den første metode). Den første metode har med den egentlige skabelse af individualiteten at gøre, mens den anden metode handler om at bevidstgøre de truende ubevidste strukturer (og dermed, gennem denne bevidstgørelse, fjerne deres trussel, idet de nu ikke længere er i det ubevidste, og derved ikke mere kan bryde igennem grænsen). Derved har den anden metode at gøre med at videre udvikle individualiteten og i den grad at bane vejen for Hjertet. Det er, som sagt, vigtigt at slå fast at begge arbejdsformer er nogle, som vi skal arbejde med, dels fordi kun få er færdige med den egentlige skabelse af Solar plexus individualiteten, og fordi arbejdet med at bevidstgøre de ubevidste størrelser let kan føre til en underminering af bevidsthedstærsklen med efterfølgende inflation til følge. I det sidste tilfælde, hvor man dykker ned i det ubevidste for at bevidstgøre dette, vil en evne til at reparere og styrke grænsen komme en til gode, og mange gange være en uundværlig evne - fordi denne neddykning, som sagt, øger inflationsfaren. For at kunne dette kræves viljes energi fra Solar plexus, en aktiv viljes energi (fra et stærkt jeg), der går imod det som bag grænsen nærmest ønsker at indhylle dig. En stærk grænse handler derved blandt andet om Solar plexus s evne til at udøve magt over for det ubevidste, og er noget som vi skal øve os i (se også appendix 4 2 Stadie. Kontrol ), og noget som mange mennesker desværre ikke er opmærksom på, og endda snarere ser som noget de nærmest skal gå imod! Det er helt sikkert at vi i mange tilfælde, grundet neddykningen, vil udsættes for inflation igen og igen. Er du under indhylning (inflation) af det ubevidste på en smertelig måde, da skal du se senere (kapitel 6) at eftersom smerten dybest set handler om en brudt kontakt til Hjertet, da er Hjertet et effektivt middel til at vende den smertelige inhylning! Vi har altså alle brug for denne grænse, og de fleste af os er der hvor det endnu er vigtigt at den er stærk og holdbar! 18

Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich

Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich Af Jes Dietrich Indhold 1. Solar plexus og hjertet. 3 Indledning. 3 Introducerende bemærkninger 3 En indre ensomhedsfølelse i solar plexus forflytter identitetsfølelsen

Læs mere

Når Solar plexus lider.

Når Solar plexus lider. Når Solar plexus lider. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud af det

Læs mere

Citater fra: Af Jes Dietrich

Citater fra: Af Jes Dietrich Citater fra: Hjertet og Solar Plexus Erindringens Tale Balancepunktet Af Jes Dietrich Dit liv er en stor proces af valg med det formål at udvikle dig selv og elske dig selv mere. Den dag du ikke behøver

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Nærvær, bevidstgørelse og tro

Nærvær, bevidstgørelse og tro Nærvær, bevidstgørelse og tro Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011

Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011 Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011 1 Om dette kapitel. Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om at arbejde med Solar Plexus nærmere betegnet med det jeg kalder Den

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Når egoet bliver usynligt.

Når egoet bliver usynligt. Når egoet bliver usynligt. Jes Dietrich Dette er et nyt kapitel i min bog Hjertet og Solar Plexus. Det vil være at finde i den nye udgave af bogen. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder.

Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder. Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder. 1 Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om Energierne bag udviklingsperioderne. Kapitlet vil blive en del af min nye bog som vil være en efterfølger

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling.

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Den automatiske sanseforventningsproces

Den automatiske sanseforventningsproces Den automatiske sanseforventningsproces Af forsknings- og institutleder Flemming Jensen Det kunne ikke gøres enklere. Jeg ved, at for nogle ser meget teoretisk ud, mens det for andre måske endda er for

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 16. april 2013 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Auditorers udfordringer? Hvad oplever du som dine største udfordringer ved at være intern

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012

Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012 Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012 1 Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om Spiral tilstandenes energier. Kapitlet vil blive en del af min nye bog som vil være en efterfølger

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Tekster: Mika 3,5-7, 1 Joh 4,1-6, Matt 7,22-29

Tekster: Mika 3,5-7, 1 Joh 4,1-6, Matt 7,22-29 Tekster: Mika 3,5-7, 1 Joh 4,1-6, Matt 7,22-29 3 Lovsynger herren (300 Kom sandheds ånd (mel.: Gør døren høj)) 352 Herrens kirke (mel. Rind nu op i Jesu navn) 348 Tør end nogen (mel.: Lindemann) (438 Hellig)

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Og vi skal tale om det på en måde, som du måske ikke har tænkt over det før.

Og vi skal tale om det på en måde, som du måske ikke har tænkt over det før. Kald 3 - The Power of why. I dag skal vi tale om HVORFOR du ønsker det, du ønsker. Og vi skal tale om det på en måde, som du måske ikke har tænkt over det før. Derfor er det super vigtigt, at du har god

Læs mere

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Hvornår er følgende udsagn fra? Hvilken type person udtaler sig sådan? Vi

Læs mere

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Prædiken til 2.påskedag Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Lad os bede! Herre, kald os ud af det mørke, som vi fanges i. Og kald os ind

Læs mere

Legen får det røde kort

Legen får det røde kort Legen får det røde kort På trods af intentioner om at udnytte læreres og pædagogers kernekompetencer tyder meget på, at heldagsskolen, som den ultimative sammensmeltning af undervisning og fritid, overser

Læs mere

ELLA. Workshop om mod. Hvis du skal være som alle andre, hvem skal så være dig. Faglige dage på Castberggård 29. november 2014

ELLA. Workshop om mod. Hvis du skal være som alle andre, hvem skal så være dig. Faglige dage på Castberggård 29. november 2014 Workshop om mod ELLA Hvis du skal være som alle andre, hvem skal så være dig. Faglige dage på Castberggård 29. november 2014 Program Præsentation + forventningsafstemning. Mindfulness en venlighedsmeditation.

Læs mere

Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn

Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn 1. VÆRDIGRUNDLAG Vuggestuen Lærkebo er en afdeling i Skejby Vorrevang Dagtilbud, og Lærkebos og dagtilbuddets værdigrundlag bygger på Aarhus Kommunes

Læs mere

En vej til at reagere proaktivt

En vej til at reagere proaktivt En vej til at reagere proaktivt Vi er født proaktive, men gennem vores opvækst, præges vi og der er en risiko for at vi bliver reaktive gennem årene. At være proaktiv betyder mere end at være aktiv og

Læs mere

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 1 24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke på 24. søndag

Læs mere

Læservejledning til. Som at se på solen. Bogens titel

Læservejledning til. Som at se på solen. Bogens titel Læservejledning til Som at se på solen Irvin Yalom har sagt at han skrev Som at se på solen som en dybt personlig bog der udspringer af hans egen konfrontation med døden.»jeg deler frygten for døden med

Læs mere

SÆRIMNER. Historien om Hen

SÆRIMNER. Historien om Hen SÆRIMNER Historien om Hen Et novellescenarie af Oliver Nøglebæk - Særimner 2014 KOLOFON Skrevet af: Oliver Nøglebæk Varighed: 2 timer Antal Spillere: 4 Spilleder: 1 HISTORIEN OM HEN Scenariet er en roadmovie

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen den 28/4-15 Præsentation af Mælkevejen Mælkevejen er en daginstitution i Frederikshavn Kommune for børn mellem 0 6 år. Vi ønsker først og fremmest, at

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

FUSIONER I ET SYSTEMISK PERSPEKTIV

FUSIONER I ET SYSTEMISK PERSPEKTIV Af Gitte Haslebo, erhvervspsykolog Haslebo & Partnere, 2000 FUSIONER I ET SYSTEMISK PERSPEKTIV Fusionen som en ustyrlig proces Fusionen er en særlig omfattende og gennemgribende organisationsforandring.

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Station Victor. Statusrapport 2013

Station Victor. Statusrapport 2013 Station Victor Statusrapport 2013 Udarbejdet af Pernille Hovaldt og Ellen Støve, februar 2013 Redigeret af: Anne Mette Michelsen, februar 2014 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Målgruppe... 4 3. Mål for behandlingsindsatsen...

Læs mere

Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard

Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard Hvad er frihed? Vi taler mest om den ydre frihed: Et

Læs mere

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling Alsidig personlig udvikling Sammenhæng: For at barnet kan udvikle en stærk og sund identitet, har det brug for en positiv selvfølelse og trygge rammer, som det tør udfolde og udfordre sig selv i. En alsidig

Læs mere

MÅNEN - dit indre barn?

MÅNEN - dit indre barn? 1 MÅNEN - dit indre barn? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MÅNEN - dit indre barn? Af Kenneth Sørensen Den udviklingsorienterede astrologi betragter Månens placering i horoskopet, som et symbol

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemstilling... 2 Problemformulering... 2 Socialkognitiv karriereteori - SCCT... 3 Nøglebegreb 1 - Tro på egen formåen... 3 Nøglebegreb 2 - Forventninger til udbyttet...

Læs mere

Det autentiske liv 15. marts 2007.

Det autentiske liv 15. marts 2007. 1 Det autentiske liv 15. marts 2007. Jeg har i aften været så letsindig at love at holde et foredrag over emnet Det autentiske Liv. Det var i hvert fald sådan det føltes for nogle måneder siden, da jeg

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole Den fri Hestehaveskole Anerkendende refleksion - ET GODT PÆDAGOGISK VÆRKTØJ I MANGE SAMMENHÆNGE Pædagogiske grundantagelser ü Trivsel og selvværd er forudsætninger for læring. ü Det er vigtigt at gå med

Læs mere

Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken. Prædiken: Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl

Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken. Prædiken: Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl Salmer: DDS: 13 Måne og sol DDS: 448 Fyldt af glæde DDS: 674 Sov sødt barnlille

Læs mere

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen 1 DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER af Jan Erhardt Jensen Når man taler om de personlige erfaringer, som det enkelte menneske er sig bevidst, må man være klar

Læs mere

Forandringer og modstand går ofte hånd i hånd

Forandringer og modstand går ofte hånd i hånd GL Arbejdsmiljøseminar 16. 17.11.2015 Forandringer og modstand går ofte hånd i hånd Hvordan kan man hjælpe hinanden med at reducere de negative konsekvenser af forandringer på arbejdspladsen? 10 9 8 7

Læs mere

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright Skak Regler og strategi Version 1.0 1. september 2015 Copyright Forord At lære at spille skak er ikke svært. Det tager få minutter. At blive dygtig tager som regel årevis. Om man er dygtig eller ej, er

Læs mere

Hvor der er mennesker - er der konflikter. Foredrag for Socialpædagogerne Lillebælt. Tirsdag den 28. april 2015

Hvor der er mennesker - er der konflikter. Foredrag for Socialpædagogerne Lillebælt. Tirsdag den 28. april 2015 Hvor der er mennesker - er der konflikter Foredrag for Socialpædagogerne Lillebælt Tirsdag den 28. april 2015 Forventninger er med til at styre vores hverdag og har indflydelse på de historier vi fortæller.

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 413: Vi kommer, Herre, til dig ind DDS 448: Fyldt

Læs mere

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Sarah Zobel Kølpin Lev dig lykkelig med Positiv Psykologi Gyldendal Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Indhold Lev_dig_lykkelig_AW.indd 4 10/03/08 11:43:13 7 Forord 13 Positiv psykologi hvad

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Vores værdigrundlag skal sikre et fælles fundament i institutionen som helhed og et fælles mål for det pædagogiske arbejde i Tilst SFO.

Vores værdigrundlag skal sikre et fælles fundament i institutionen som helhed og et fælles mål for det pædagogiske arbejde i Tilst SFO. Værdigrundlag. Idræts SFO Universet Tilst Skole Vores værdigrundlag er et dynamisk stykke arbejdspapir Værdierne er grundlaget,visioner er der hvor vi vil hen, og kan opfattes som vejledninger i den retning

Læs mere

du tager deres (msk) ånd bort, og de dør du sender din ånd, og der skabes liv.

du tager deres (msk) ånd bort, og de dør du sender din ånd, og der skabes liv. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 20. maj 2013 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 294 * 289 * 280 * 292 * 287,2 * 298 Således er svaret på hvorledes. Således elskede

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

Metadon fortsat den modvillige hjælp?

Metadon fortsat den modvillige hjælp? STOF nr. 3, 2004 TEMA Modsætninger Metadon fortsat den modvillige hjælp? Narkotikapolitikkens og behandlingssystemets forhold til metadon og behandling er ikke uden indbyggede modsætninger. Metadonbrugeres

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Fastegudstjeneste onsdag d. 3. feb. 2010 kl. 19.30

Fastegudstjeneste onsdag d. 3. feb. 2010 kl. 19.30 Fastegudstjeneste onsdag d. 3. feb. 2010 kl. 19.30 V/ Betina Inauen, Mindtools Første indlæg: Om modgang og det frie valg Fasten er den periode, hvor vi i kirken får fortalt om Jesu vandring i ørkenen,

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Kulturen på Åse Marie

Kulturen på Åse Marie Kulturen på Åse Marie Kultur er den komplekse helhed, der består af viden, trosretninger, kunst, moral, ret og sædvane, foruden alle de øvrige færdigheder og vaner, et menneske har tilegnet sig som medlem

Læs mere

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har prædiken til Nytårsdag fredag den 1/1 2016 II: Matt 6,5-13 i Ølgod Kirke. Ved Jens Thue Harild Buelund.

Læs mere

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling Selvevaluering 13/14 Emne: Elevernes personlige udvikling Emnebegrundelse og metode: Af vores værdigrundlag fremgår det bl.a. at vi ønsker..et skoleliv hvor balancen mellem den personlige udvikling og

Læs mere

BLIV VEN MED DIG SELV

BLIV VEN MED DIG SELV Marianne Bunch BLIV VEN MED DIG SELV - en vej ud af stress, depression og angst HISTORIA Bliv ven med dig selv - en vej ud af stress, depression og angst Bliv ven med dig selv Copyright Marianne Bunch

Læs mere

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 1 Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 Identitet Hvem er vi? Hvad vil vi gerne kendes på? 2 Vores overordnede pædagogiske opgave er fritidspædagogisk Endvidere er omsorg, sociale relationer

Læs mere

Hvordan kan empowerment forstås og leves? Nykøbing Katedralskole, tirsdag d. 20 oktober, 2015.

Hvordan kan empowerment forstås og leves? Nykøbing Katedralskole, tirsdag d. 20 oktober, 2015. Hvordan kan empowerment forstås og leves? Nykøbing Katedralskole, tirsdag d. 20 oktober, 2015. for at styrke mennesker i svære livssituationer for at tage ansvar for egen værdi og ressoucer for at udtrykke

Læs mere

Thomas Milsted Generalsekretær i Stresstænketanken. Forfatter Medlem af DJF. www.thomasmilsted.dk

Thomas Milsted Generalsekretær i Stresstænketanken. Forfatter Medlem af DJF. www.thomasmilsted.dk Thomas Milsted Generalsekretær i Stresstænketanken. Forfatter Medlem af DJF www.thomasmilsted.dk Www.thomasmilsted.dk Forventning om omstrukturering, Job-usikkerhed og stress Dårligt helbred Forhøjet

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Samarbejdsbaseret Problemløsning en metode til inklusion af udfordrede børn i skolen

Samarbejdsbaseret Problemløsning en metode til inklusion af udfordrede børn i skolen Inge Brink Nielsen, konsulent og underviser i kommunikation og konfliktløsning, advanced trainee i Problemløsning, certificeret træner i Ikke voldelig Kommunikation, gymnasielærer på deltid, herunder mentor

Læs mere

LEMNISKATEN - et udviklingsværktøj

LEMNISKATEN - et udviklingsværktøj LEMNISKATEN - et udviklingsværktøj Hvad er en lemniskate? Ordet Lemniskate kommer fra græsk, og betyder sløjfeformet kurve. Det er det matematiske tegn for uendelighed. Lemniskaten er et udviklingsværktøj,

Læs mere

Illustrationer over Livet

Illustrationer over Livet Illustrationer over Livet - En kort oversigt - Alle Illustrationsnumre svarer til numrene på figurene i bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Illustration 1. Menneskehedens 7 Udviklingsperioder. Menneskeheden

Læs mere

RE I NKARNATIONS PRINCIPPET

RE I NKARNATIONS PRINCIPPET MARTINUS RE I NKARNATIONS PRINCIPPET MARTINUS INSTITUT København I969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut (Bearbejdet af Mogens Møller). Logos-Tryk 1. KAPITEL Døden skal ophøre med at være

Læs mere

Med velsignelser Sakyongen

Med velsignelser Sakyongen Samfundets fødsel Shambhala er på vej ind i et enestående øjeblik i sin historie. Det er halvtreds år siden Chögyam Trungpa kom til vesten for at præsentere sin vision om at skabe et godt menneskeligt

Læs mere

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren:

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren: 4.2. Finter Ideen med fintespillet er, at angrebsspilleren kan finte sig på kant af sin direkte forsvarsspiller ved anvendelse af mindst mulig plads og dermed få skabt en overtalssituation. Angrebsspillet

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 21. marts 2012 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Der sker forandringer i virksomheder Eksempler: re-organisering fyringer der bliver skrevet

Læs mere

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej 1 Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej Informationsrække i 7 dele Del 1: Dét, som virkeligt forandrer os Det Gyldne Rosenkreuz' Internationale Skole LECTORIUM ROSICRUCIANUM Internationale

Læs mere

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012 Midt i Sund Zone en status halvvejs i projektets levetid OKTOBER 2012 Ulighed i sundhed Begrebet social ulighed i sundhed bruges til at beskrive det forhold, at sundhedsrisici og sygelighed er skævt fordelt

Læs mere

Kursusoplæg Tommerup d. 6. februar 2011

Kursusoplæg Tommerup d. 6. februar 2011 Kursusoplæg Tommerup d. 6. februar 2011 Dagens program til frokost 9.00 9.30 Introduktion 9.30 10.00 Aquafobi angstens væsen [1] Kender vi noget til området fra venner og bekendte? Kan vi sætte os ind

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Kan det betale sig? Hvad får vi ud af det? Giver det overskud? Hvad koster det?

Kan det betale sig? Hvad får vi ud af det? Giver det overskud? Hvad koster det? 1 28. dec. kl. 16.30 Julesøndag 118 Julen har englelyd 123 Her kommer Jesus dine små 117 En rose så jeg skyde 125 - Mit hjerte altid vanker 111 - Hør hvor englesangen toner Der er en ting, jeg mangler

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Den stærke kristne fællesskabsdimension giver os en enestående chance for at

Den stærke kristne fællesskabsdimension giver os en enestående chance for at Side 1 Fra David Benners bog: At vandre sammen Om åndeligt venskab og åndelig Kære allesammen Det har været en god tid, som jeg har fået lov til at opleve sammen med jer siden lejren i Svendborg 2013,

Læs mere

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut.

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut. Aut. klinisk psykolog Helle Kjær Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord 10/30/06 Cand. psych. aut. Helle Kjær 1 Personlighed Selvfølelse Selvværd Selvtillid 10/30/06 Cand. psych. aut.

Læs mere

Job / Person sammenligning

Job / Person sammenligning Job / Person sammenligning Privat & fortroligt 04/08/2014 Sales Director/ Hr. Thomas Sample PPA Job D 7 5 2 5 I 4 3 1 8 S 8 6 2-9 C 4 8-4 -4 Jobbeskrivelse JOb KRAv ANALYSE Resultatet af den udarbejdede

Læs mere

10 E N T O R N I K Ø D E T

10 E N T O R N I K Ø D E T Forord Lige fra det første afsnit i indledningen til denne bog har jeg kunnet identificere mig med dens formål: at tilbyde mennesker styrke og håb gennem svar på nogle af livets sværeste spørgsmål. Jeg

Læs mere

En opdagelsesrejse på vej mod recovery-orientering

En opdagelsesrejse på vej mod recovery-orientering En opdagelsesrejse på vej mod recovery-orientering Fortællinger om personlige, fag-personlige og organisatoriske erfaringer med recovery og recovery-orientering Internationalt og nationalt Vidensmæssig

Læs mere

Herfra hvor jeg står, kan jeg ikke se nogen curlingbørn

Herfra hvor jeg står, kan jeg ikke se nogen curlingbørn DIMISSIONSTALE 2015 Kære studenter. I medierne beskrives de unge ofte som curlingbørn. Curlingbørn fordi deres forældre har fejet alle problemer og forhindringer væk, så de aldrig har oplevet, at noget

Læs mere

Guide. Kom op på. sider trænings -hesten igen. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

Guide. Kom op på. sider trænings -hesten igen. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Kom op på 12 sider trænings -hesten igen Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få motivationen tilbage INDHOLD: Derfor er det

Læs mere