Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen"

Transkript

1 Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med tidligere skatteminister Carsten Koch som formand, der har fået til opgave at gennemgå og komme med anbefalinger til en reform af beskæftigelsesindsatsen. Udvalget ventes at aflevere sine anbefalinger vedrørende de arbejdsmarkedsparate ledige ved udgangen af 13 og for de øvrige offentligt forsørgede i efteråret 14. Beskæftigelsesindsatsen kan ikke ses uafhængigt af virksomhederne. Det er eksempelvis virksomhederne, som dagligt møder de ledige i forbindelse med ansættelsessamtaler. Samtidig spiller virksomhederne også en vigtig og mere direkte rolle i form af oprettelse af løntilskudspladser mv., som gør det muligt for ledige at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Virksomhederne har også en tæt kontakt og samarbejde med jobcentrene i forbindelse med at få sygemeldte medarbejdere tilbage på arbejde, ligesom virksomhederne ved hjælp af fleksjob og skånejob er med til at sikre, at personer med nedsat arbejdsevne fortsat kan have et fodfæste på arbejdsmarkedet. DI spørgeundersøgelse med deltagelse af over 1. virksomheder I forbindelse med en reform af beskæftigelsesindsatsen er det derfor vigtigt at få inddraget virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund har DI gennemført en større spørgeundersøgelse blandt DI s medlemsvirksomheder. Undersøgelsen blev gennemført i august 13, hvor virksomhedsledere, personalechefer og andre rekrutteringsansvarlige blev stillet en række spørgsmål om rekruttering, lediges jobsøgning samt virksomhedernes erfaringer med at bruge jobcentre. Undersøgelsen er blevet rettet til de øverste ansvarlige HR-chefer og administrerende direktører i DI s medlemsvirksomheder. I alt deltog 1.44 virksomheder i undersøgelsen. 1

2 I denne rapport præsenteres hovedresultaterne fra undersøgelsen. Rapporten er opbygget således, at kapitel 2 indledningsvis belyser virksomhedernes erfaringer med at rekruttere, herunder hvilke rekrutteringskanaler virksomhederne typisk anvender i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere. I kapitel 3 analyseres lediges jobsøgning, hvor der er særligt fokus på jobsøgningen blandt langtidsledige. Kapitel 4 omhandler virksomhedernes kontakt med jobcentrene i forbindelse med eksempelvis rekruttering af nye medarbejdere samt oprettelse af løntilskuds-, virksomhedspraktik- og jobrotationspladser. I kapitel 5 analyseres nogle af de barrierer som virksomhederne møder, når de kontakter jobcentrene. I kapitel 6 beskrives kort, hvordan undersøgelsen er blevet gennemført, herunder hvor mange og hvilke typer af virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen. Rapporten indledes med en kort sammenfatning af rapportens hovedresultater, som uddybes i de efterfølgende kapitler. 85 pct. af virksomhederne rekrutterede sidste år... og hver tredje ansatte langtidsledige Rapportens hovedresultater Virksomhedernes rekruttering Næsten alle virksomheder (85 pct.) har ansat nye medarbejdere inden for det seneste år. Og der rekrutteres til mange forskellige jobfunktioner, hvor særligt ufaglærte og faglærte medarbejdere ofte ansættes i virksomhederne. Mange ansættelser omfatter også langtidsledige. Mere end hver tredje af de virksomheder, der har rekrutteret inden for det seneste år, har ansat en langtidsledig. Der er således på trods af krisen fortsat høj jobmobilitet på arbejdsmarkedet. En jobmobilitet, der udover at omfatte både lavt og højtkvalificeret arbejdskraft, i høj grad også inkluderer langtidsledige. Dermed er der fortsat mange jobåbninger til ledige også til den forholdsvis lille gruppe af ledige, som allerede har opbrugt eller er tæt på at opbruge dagpengeretten. Flere forskellige rekrutteringskanaler Hver femte virksomhed oplever rådighedsproblemer Virksomhederne anvender ofte flere rekrutteringskanaler, når der ansættes nye medarbejdere. Personlige netværk og opslag på jobportaler er blandt de mest anvendte kanaler, men mange virksomheder gør også brug af jobcentre, når der skal rekrutteres. Derimod er der få virksomheder, som anvender en arbejdsløshedskasse i rekrutteringsøjemed. Lediges jobsøgning Op mod hver femte virksomhed, der sidste år forsøgte at rekruttere med hjælp fra et af landets jobcentre, har mødt ledige, som ikke stod til rådighed. Rådighedsproblemer dækker f.eks. 2

3 over tilfælde, hvor de ledige ikke var interesseret i et job, ikke mødte op til en jobsamtale eller takkede nej til et jobtilbud. Samtidig har mere end hver tiende virksomhed, som modtog ansøgninger fra langtidsledige i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere sidste år, oplevet, at langtidsledige har afslået tilbud om ansættelse. Hovedårsagerne til at langtidsledige i nogle tilfælde vælger at afslå tilbud om ansættelse er, at de finder den tilbudte løn for lav og/eller at de ikke ønsker at arbejde på bestemte tidspunkter. Mange virksomheder har således erfaret, at ledige reelt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. For de ledige, der reelt ikke står til rådighed, skal indsatsen derfor strammes op. Der er et generelt behov for at reducere mulighederne for, at ledige undslår sig fra at stå til rådighed, ligesom sanktionernes omfang skal udvides. Der er også brug for, at dialogen mellem jobcentret og den ledige intensiveres. Det skal dels sikre kvalitet i lediges jobsøgning, men også sikre at alle ledige står til rådighed for arbejde. Desuden vil det kunne styrke dagpengemodtagernes rådighed, hvis jobcentrene kunne træffe afgørelser om sanktioner. Virksomhederne er ofte tilfredse med jobcentrenes virksomhedsservice Virksomhedernes kontakt med jobcentrene Mange virksomheder er i kontakt med jobcentrene og er generelt godt tilfredse med den service, de møder i jobcentrene. Således vurderer godt to tredjedele af de virksomheder, der har været i kontakt med et jobcenter inden for det seneste år, at servicen i jobcentrene er tilfredsstillende. Det er især i forbindelse med oprettelse af støttet beskæftigelse (f.eks. løntilskud-, virksomhedspraktik- og jobrotationspladser) og ansættelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne, at virksomhederne er tilfredse med servicen i jobcentrene. Samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene skal fastholdes og videreudvikles. Et tæt samarbejde, hvor jobcentrene ved, hvad der foregår på arbejdsmarkedet og i virksomhederne bidrager til, at jobcentrene kan løse deres opgave, det vil sige at bringe ledige hurtigere i job og undgå langtidsledighed. Virksomheder fastholder socialt ansvar trods krise Mange virksomheder tager ofte ledige ind i forskellige former for støttet beskæftigelse. Det viser, at virksomhederne ønsker at hjælpe ledige med at få praktisk erfaring og kompetencer, som de efterfølgende kan bruge i deres videre jobsøgning. Samtidig har næsten halvdelen af virksomhederne haft medarbejdere med nedsat arbejdsevne ansat inden for det seneste år. Det understreger, at virksomhederne også i krisetider med fald i beskæftigelsen påtager sig et stort socialt ansvar. 3

4 Skal tale med flere medarbejdere Barrierer i forbindelse med kontakt til jobcentrene Næsten hver tredje virksomhed har oplevet at skulle tale med flere forskellige medarbejdere i jobcentret, når de henvender sig om en bestemt sag. Og mere end 6 ud af virksomheder anser dette for i høj grad at være et problem. Selvom virksomhederne generelt er tilfredse med den service, de møder i jobcentrene, er der plads til forbedringer. Mange virksomheder peger således på, at kontakten ville være lettere, hvis virksomhederne havde én fast kontaktperson i jobcentret, der fungerede som virksomhedens indgang til jobcentret.... og med flere jobcentre Mere end 4 ud af af virksomheder, som har haft behov for at kontakte et jobcenter i forbindelse med sygedagpengesager for langtidssygemeldte medarbejdere, har været i kontakt med 4 eller flere jobcentre inden for det seneste år. Det er administrativt tungt og meget tidskrævende for virksomhederne at skulle kontakte flere jobcentre. For at gøre det lettere for virksomhederne, bør det derfor være jobcentret i den kommune, hvor virksomheden ligger, som står for behandlingen af sygedagpengesager. Det er ikke tilfældet i dag. 4

5 2. Virksomhedernes rekruttering Næsten alle virksomheder har ansat nye medarbejdere inden for det seneste år. Og der rekrutteres til mange jobfunktioner, hvor især ufaglærte og faglærte medarbejdere ofte ansættes i virksomhederne. Mange ansættelser omfatter langtidsledige. Mere end hver tredje af de virksomheder, der har rekrutteret inden for det seneste år, har ansat en langtidsledig. Virksomhederne anvender ofte flere rekrutteringskanaler, når der ansættes nye medarbejdere. Personlige netværk og opslag på jobportaler er blandt de mest anvendte kanaler, men mange virksomheder gør også brug af jobcentre, når der skal rekrutteres. 85 pct. af virksomhederne rekrutterede sidste år Næsten alle DI s medlemsvirksomheder (85 pct.) har ansat nye medarbejdere inden for det seneste år. Og der rekrutteres til mange forskellige jobfunktioner, hvor særligt ufaglærte og faglærte medarbejdere ofte ansættes i virksomhederne. Eksempelvis har godt 6 ud af virksomheder ansat ufaglærte medarbejdere i løbet af det seneste år, mens omkring halvdelen har ansat medarbejdere med en videregående uddannelse. Virksomheder rekrutterer inden for alle typer arbejdskraft Hvilken type arbejdskraft har din virksomhed ansat inden for det seneste år? Videregående uddannelse Faglærte Ufaglærte Lærlinge/elever Procent Anm.: Figuren omfatter virksomheder, der har rekrutteret arbejdskraft inden for det seneste år. Virksomhederne kan have svaret ja til flere typer arbejdskraft. Kilde: DI spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august 13. hvoraf godt hver tredje ansatte langtidsledige Udover at virksomhederne i stor udstrækning rekrutterer nye medarbejdere, viser resultaterne fra undersøgelsen, at mange af ansættelserne omfatter langtidsledige. Således har mere end hver tredje af de virksomheder, der rekrutterede sidste år, ansat en langtidsledig. Resultatet heraf er, at mange langtidsledige kommer i job hver eneste måned. 5

6 Mere end hver tredje virksomhed har rekrutteret langtidsledige Har din virksomhed inden for det seneste år ansat nye medarbejdere, som var langtidsledige på ansøgningstidspunktet? 35% 6% Ja Nej Ved ikke 59% Anm.: Figuren omfatter virksomheder, der har rekrutteret arbejdskraft inden for det seneste år. Kilde: DI spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august 13. Langtidsledige ansættes lidt oftere i lavtlønsjob Rettes blikket mod typerne af stillinger der besættes, ses det, at virksomhederne i lidt større omfang ansætter langtidsledige i lavtlønsjob end i andre job. Lavtlønsjob er i undersøgelsen defineret ved en timeløn lavere end 13 kr. svarende til en månedsløn lavere end. kr. Blandt de virksomheder, som har rekrutteret til lavtlønsjob, er det ca. 4 pct., der har ansat en langtidsledig inden for det seneste år, sammenlignet med 35 pct. i det generelle tilfælde. Denne forskel skal dog ses i lyset af, at de virksomheder, der ansætter langtidsledige, ofte er mere tilbøjelige til at rekruttere ufaglærte, hvilket betyder, at andelen af virksomheder med langtidsledige i lavtlønsjob derfor også vil være højere. Virksomheder ansætter lidt oftere langtidsledige i lavtlønsjob Andel af virksomheder, som inden for det seneste år har ansat nye medarbejdere, der var langtidsledige på ansøgningstidspunktet, fordelt på rekrutteringer generelt og til lavtlønsjob Pct Virksomheder, der har rekrutteret generelt Virksomheder, der har rekrutteret til lavtlønsjob Kilde: DI's spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august men sjældnere i job med skæve arbejdstider Det omvendte billede tegner sig, når der spørges til virksomhedernes rekruttering af ledige til stillinger, der er kendetegnet ved skæve arbejdstider som f.eks. aften-, nat- eller weekend- 6

7 arbejde, deltid eller skiftende arbejdstider. Blandt de virksomheder, der har rekrutteret til denne type af stillinger, er det 28 pct., der har ansat en langtidsledig inden for det seneste år. Langtidsledige ansættes sjældnere til stillinger med skæve arbejdstider Andel af virksomheder, som inden for det seneste år har ansat nye medarbejdere, der var langtidsledige på ansøgningstidspunktet, fordelt på rekrutteringer generelt og job med skæve arbejdstider Pct Virksomheder, der har rekrutteret generelt Virksomheder, der har rekrutteret til job med skæve arbejdstider Kilde: DI's spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august 13. Virksomheder bruger flere rekrutteringskanaler Virksomhederne anvender ofte flere rekrutteringskanaler, når der ansættes nye medarbejdere. Den oftest anvendte rekrutteringskanal i virksomhederne er personlige netværk, hvor det er godt 3 ud af 4 af virksomheder, som benytter denne kanal. Opslag på jobportaler benyttes også flittigt af virksomhederne, hvor mere end 6 ud af bruger denne kanal til at finde nye medarbejdere. Uopfordrede ansøgninger er ligeledes en hyppigt anvendt rekrutteringskanal i virksomhederne. Resultaterne fra undersøgelsen viser desuden, at omkring en tredjedel af virksomhederne benytter jobcentre til at finde nye medarbejdere. Til sammenligning er det blot 5 pct., der har anvendt en arbejdsløshedskasse i rekrutteringsøjemed. Virksomhederne anvender ofte flere rekrutteringskanaler Hvilke rekrutteringskanaler anvender din virksomhed, når der ansættes nye medarbejdere? Pct Opslag på jobportaler Personlige netværk Uopfordrede ansøgninger Samarbejde med jobcentret Hjælp fra a-kasser Andre rekrutteringskanaler Anm.: Figuren omfatter virksomheder, der har rekrutteret arbejdskraft inden for det seneste år. Virksomhederne kan have svaret ja til flere rekrutteringskanaler. Kilde: DI's spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august 13. 7

8 Boks 2.1: Tidligere opgørelse af personer, der har fået formidlet arbejde af bl.a. jobcentret Danmarks Statistik har tidligere opgjort antallet af nyansatte lønmodtagere, der har fået formidlet arbejde af kommunen, arbejdsløshedskassen og jobcentrene. Opgørelsen er baseret på Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU), som er en stikprøve af den danske befolkning. Danmarks Statistiks opgørelse viser, at det i 3. kvartal 12 var under pct. af de personer, som inden for det seneste år er startet i et nyt job, som havde fået formidlet arbejde af kommunen, a-kassen eller jobcentrene. Dette er en væsentligt lavere andel end i DI s undersøgelse, hvor omkring en tredjedel af virksomhederne benytter jobcentrene til at finde nye medarbejdere. Årsagen til denne forskel skyldes flere forhold. For det første omfatter opgørelserne i de to undersøgelser forskellige grupper. Danmarks Statistiks opgørelse omfatter antallet af nyansatte lønmodtagere, som har fået formidlet arbejde af kommunen, a-kassen eller jobcentrene. DI s undersøgelse omfatter antallet af virksomheder, som har rekrutteret nye medarbejdere i samarbejde med jobcentrene. En anden forklaring på forskellen mellem de to opgørelser er, at rekruttering i samarbejde med jobcentrene kan dække over andre forhold udover, at virksomheden har fået henvist en ledig fra jobcentret. Dette kunne f.eks. være, hvis virksomheden spørger jobcentret om de har kendskab til nogle ledige med de ønskede kvalifikationer mv., hvorefter virksomheden selv tager kontakt til disse ledige. Spørgsmålene i de to opgørelser er derfor ikke direkte sammenlignelige. 8

9 3. Lediges jobsøgning Op mod hver femte virksomhed, der sidste år forsøgte at rekruttere med hjælp fra et jobcenter, har mødt ledige som ikke stod til rådighed for arbejdsmarkedet. Samtidig har mere end hver tiende af de virksomheder, som har modtaget ansøgninger fra langtidsledige i forbindelse med rekruttering, oplevet, at langtidsledige har afslået et tilbud om ansættelse. Årsagerne til at langtidsledige afslår tilbud om ansættelse er bl.a., at de finder den tilbudte løn for lav eller ikke ønsker at arbejde på bestemte tidspunkter. 18 pct. af virksomhederne oplever, at ledige ikke står til rådighed Mange virksomheder, der forsøger at rekruttere med hjælp fra et jobcenter, oplever, at ledige reelt ikke står til rådighed for et arbejde. Næsten 18 pct. af de virksomheder, der sidste år forsøgte at rekruttere med hjælp fra et jobcenter, har mødt ledige, som ikke stod til rådighed for arbejdsmarkedet. Rådighedsproblemer dækker i undersøgelsen over tilfælde, hvor de ledige enten ikke var interesseret i et job, ikke mødte op til en jobsamtale eller takkede nej til et jobtilbud (se også boks 3.1 på side 12). Knap hver femte virksomhed oplever, at ledige ikke står til rådighed Virksomheder der har været i kontakt med et jobcenter i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere inden for det seneste år 55% 18% 27% Har rekrutteret med hjælp fra et jobcenter uden problemer Har oplevet, at ledige ikke havde de rette kompetencer Har oplevet, at ledige ikke stod til rådighed Kilde: DI spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august 13. Nedenfor kigges der nærmere på jobsøgningen blandt langtidsledige, hvor der bl.a. er blevet spurgt til, hvilke typer af ansøgninger virksomhederne typisk modtager fra de langtidsledige. Mange uopfordrede ansøgninger Resultaterne fra undersøgelsen viser, at mere end 6 ud af virksomheder har modtaget uopfordrede ansøgninger fra langtidsledige inden for det seneste år. Knap halvdelen af virksomhederne har imidlertid også modtaget ansøgninger, der var irrelevante eller bar præg af at være standardansøgninger. 9

10 ... men relativt få er målrettede og seriøse Mange langtidsledige sender således uopfordrede ansøgninger, men ansøgningerne bør i højere grad være mere målrettede og seriøse. Eksempelvis melder kun lidt over en fjerdedel af virksomhederne, at ansøgningerne fra langtidsledige var relevante i forhold til de opslåede stillinger i virksomhederne. Med hensyn til mobiliteten blandt jobansøgerne svarer omkring hver fjerde virksomhed, at de inden for det seneste år har modtaget ansøgninger fra langtidsledige, som var bosat uden for virksomhedens kommune. Desuden oplyser 13 pct. af virksomhederne, at de har modtaget ansøgninger fra langtidsledige, som søgte uden for deres eget faglige felt. Dermed oplever nogle virksomheder, at langtidsledige søger fagligt eller geografisk bredt efter arbejde. Det er imidlertid et mindretal af virksomhederne, og langtidsledige kan derfor øge deres muligheder for at komme i job ved at søge bredere både i forhold til geografi og beskæftigelsesområde. Mange virksomheder får uopfordrede ansøgninger fra langtidsledige Hvilke typer ansøgninger fra langtidsledige har din virksomhed modtaget inden for det seneste år? (sæt gerne flere krydser) Pct Uopfordrede ansøgninger Ansøgninger, som var seriøse og relevante i forhold til stillinger i min virksomhed Ansøgninger, der var irrelevante og bar præg af at være standardansøgninger Ansøgninger fra langtidsledige, som var bosat uden for min virksomheds kommune Ansøgninger fra langtidsledige, der udviste ekstra interesse ved at søge uden for deres faglige felt Kilde: DI's spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august 13. Vi har ikke modtaget ansøgninger fra langtidsledige Ved ikke Lav løn og uattraktive arbejdstider er ofte årsag til afslag på jobtilbud Blandt de virksomheder, som har modtaget ansøgninger fra langtidsledige i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere, har godt hver tiende oplevet, at langtidsledige har afslået et tilbud om ansættelse. Og spørges der ind til, hvad årsagen hertil er, svarer 6 ud af virksomheder, at langtidsledige har afslået et jobtilbud, da de fandt lønnen for lav. Knap halvdelen af virksomhederne oplyser også, at de har mødt langtidsledige jobansøgere, som takkede nej til ansættelse, da de ikke ønskede at arbejde på bestemte tidspunkter. Desuden svarer ca. hver fjerde virksomhed, som har modtaget ansøgninger fra langtidsledige, at de har oplevet langtidsledige afslå tilbud om ansættelse, da de mente, at jobbet ville medføre for lang transportid til arbejdet (se også boks 3.2 på side 12).

11 Mange virksomheder oplever således, at langtidsledige reelt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det viser, at der er behov for at stramme indsatsen op, så alle ledige reelt står til rådighed for arbejde. Lav løn er den hyppigste årsag til, at langtidsledige afslår jobtilbud Virksomheder, som har oplevet, at langtidsledige afslog et tilbud om ansættelse, fordelt årsager Procent De følte sig overkvalificerede til jobbet De mente, at den tilbudte løn var for lav De mente, at jobbet medførte for lang transporttid De ønskede ikke De havde fundet at arbejde på andet job bestemte tidspunkter Andre årsager De begrundede ikke afslag på jobtilbud nærmere Anm.: Spørgsmål "Hvad var årsagen til, at de langtidsledige ansøgere afslog tilbud om ansættelse? (sæt gerne flere krydser)". Kilde: DI's spørgeskemaundersøgelse - Survey blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august ud af virksomheder melder manglende rådighed Når virksomhederne oplever, at langtidsledige ikke møder op til en jobsamtale eller afslår et jobtilbud, er det 3 ud af virksomheder, som melder den manglende rådighed til a-kassen. Virksomhederne er generelt ikke forpligtet til at melde manglende rådighed. 1 Alligevel er det en forholdsvis stor del af virksomhederne, som giver en tilbagemelding til a-kassen. 3 ud af virksomheder melder manglende rådighed Virksomheder, som har meldt manglende rådighed blandt langtidsledige til a-kassen Procent Ja Nej Ved ikke Anm.: Figuren omfatter kun virksomheder, hvor langtidsledige ikke mødte op til jobsamtalen eller afslog tilbud om ansættelse. Kilde: DI's spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august Når virksomhederne får henvist en person til en ordinær ansættelse, løntilskudsjob eller virksomhedspraktik af et jobcenter, skal virksomhederne dog meddele jobcen t- ret resultatet af henvisningen. 11

12 Boks 3.1: Ledige, som reelt ikke står til rådighed Ud af de 1.44 adspurgte virksomheder var det 895 som rekrutterede nye medarbejdere sidste år. Heraf forsøgte 47 virksomheder at bruge et jobcenter til at finde den rette arbejdskraft. 2 Blandt de 47 virksomheder oplevede 72 virksomheder, at ledige ikke stod til rådighed for arbejde. Ved rådighedsproblemer forstås her, at de ledige enten ikke var interesseret i et job (53 virksomheder) eller at de ikke mødte op til en jobsamtale eller takkede nej til et jobtilbud (19 virksomheder). For den gruppe af virksomheder, som har svaret ja til at have oplevet flere typer af rådighedsproblemer, er svarene inddelt forholdsmæssigt efter hvordan de øvrige virksomheder har svaret i undersøgelsen. Resultater fra DI's spørgeundersøgelse Antal Virksomheder, der har deltaget i spørgeundersøgelsen Heraf virksomheder, der ikke har rekrutteret Heraf virksomheder, der har rekrutteret Har ikke været i kontakt med jobcentret Har været i kontakt med jobcentret Har rekrutteret uden problemer Har oplevet, at ledige ikke havde de rette kompetencer Har oplevet rådighedsproblemer blandt ledige Ledige var reelt ikke interesserede i job Ledige mødte ikke op til samtale eller takkede nej til job 19 5 Kilde: DI spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august 13. Pct. 2 De 47 virksomheder omfatter dels virksomheder, som har rekrutteret nye medarbejdere med hjælp fra et jobcenter. Desuden inkluderer de 47 virksomheder også virksomheder, der har været i kontakt med et jobcenter uden dog at have ansat ledige henvist af jobcentret. Sidstnævnte gruppe af virksomheder indgik ikke i figuren i kapitel 2 (nederst på side 7), hvorfor andelen af virksomheder der har været i kontakt med et jobcenter er større i nærværende tabel. Boks 3.2: Langtidsledige, som afslår jobtilbud Ud af de 1.44 adspurgte virksomheder var der 895 som rekrutterede nye medarbejdere sidste år. Heraf modtog de 392 virksomheder ansøgninger fra langtidsledige til ledige stillinger. Blandt de 392 virksomheder oplevede 45 virksomheder eller godt 11 pct., at langtidsledige afslog et tilbud om ansættelse. Disse virksomheder er herefter blevet spurgt hvad årsagen var til, at de ledige afslog jobtilbuddet. Resultater fra DI's spørgeundersøgelse Antal Virksomheder, der har deltaget i spørgeundersøgelsen Heraf virksomheder, der ikke har rekrutteret Heraf virksomheder, der har rekrutteret Virksomheder, der ikke har modtaget ansøgninger fra langtidsledige Virksomheder, der har modtaget ansøgninger fra langtidsledige Har oplevet langtidsledige jobansøgere afslå tilbud om ansættelse Kilde: DI spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august 13. Pct. 12

13 4. Virksomhedernes kontakt med jobcentrene Et stort flertal af virksomhederne er i kontakt med jobcentrene og er generelt godt tilfredse med den service, de møder i jobcentrene. Det er især i forbindelse med oprettelse af forskellige former for støttet beskæftigelse og ansættelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne, at virksomhederne er tilfredse med jobcentrene. Mange virksomheder tager ledige ind i støttet beskæftigelse og er på den måde med til at hjælpe ledige med at få praktisk erfaring og kompetencer, som de efterfølgende kan bruge i deres videre jobsøgning. Jobcentrene har kontakt med mange virksomheder Mange virksomheder bliver kontaktet af jobcentrene og bliver det ofte flere gange om året. Næsten to tredjedele af virksomhederne oplyser, at de er blevet kontaktet af et jobcenter inden for det seneste år. Heraf var ca. hver femte virksomhed i dialog med et jobcenter én gang i kvartalet sidste år. Mange virksomheder bliver kontaktet af jobcentrene Hvor ofte har et jobcenter kontaktet din virksomhed inden for det seneste år? Ca. én gang månedligt 8% Mere end én gang månedligt 5% 9% Ved ikke 9% Ca. én gang hvert kvartal 18% 64% 27% Vi er ikke blevet kontaktet 27% Ca. én gang halvårligt 15% Ca. én gang årligt 18% Kilde: DI spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august og ofte inden for flere kerneområder Når der ses på typen af henvendelser gælder det, at virksomhederne kontaktes inden for flere kerneområder. Det gælder både i forhold til rekruttering til det ordinære arbejdsmarked, men også i forhold til oprettelse af støttet beskæftigelse. Blandt de virksomheder, der er blevet kontaktet af et jobcenter inden for det seneste år, var det omkring 65 pct. af henvendelserne, der vedrørte sager om oprettelse af løntilskuds-, virksomhedspraktik- eller jobrotationspladser. 13

14 Jobcentrene har kontakt til virksomhederne inden for flere kerneområder I hvilken anledning er din virksomhed blevet kontaktet af et jobcenter? (sæt gerne flere krydser) Pct Jobcenteret havde ledige, som de mente kunne være relevante at ansætte for min virksomhed (i ordinære stillinger) Jobcenteret kontaktede os i forhold til oprettelse af løntilskuds-, virksomhedspraktik- og jobrotationspladser Jobcenteret kontaktede os i forhold til ansættelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne (i fleksjob, skånejob, mv.) Jobcenteret kontaktede os i anden sammenhæng Ved ikke Anm.: Figuren omfatter de virksomheder, der er blevet kontaktet af et jobcenter inden for det seneste år. Kilde: DI spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august 13. Virksomhederne er ofte tilfredse med jobcentrenes virksomhedsservice Mange virksomheder er godt tilfredse med den service, som de møder i jobcentrene. Således vurderer godt to tredjedele af de virksomheder, der har været i kontakt med et jobcenter inden for det seneste år, at servicen generelt er tilfredsstillende. Tilfredsheden blandt virksomhederne er især udbredt i forhold til oprettelse af løntilskuds-, virksomhedspraktik- eller jobrotationspladser, men også i forhold til ansættelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne (i f.eks. fleksjob, skånejob mv.). Omvendt er det kun pct. af virksomhederne, som er utilfredse med jobcentrenes service inden for disse områder. Samtidig oplever et stort flertal af virksomhederne også jobcentrene som servicemindede i forbindelse med ansættelse af medarbejdere til det ordinære arbejdsmarked. Her er det 63 pct. af virksomhederne, der er tilfredse med jobcentrene. Flertal af virksomheder er tilfredse med servicen i jobcentrene Hvordan vurderer din virksomhed serviceniveauet i jobcenteret inden for følgende sagsområder? Procent Rekruttering (ordinære stillinger) Oprettelse af løntilskud-, virksomhedspraktik- eller jobrotationspladser Ansættelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne Sygedagpengesager 1Meget tilfredsstillende/tilfredsstillende 2Hverken tilfredsstillende eller utilfredsstillende 3Utilfredsstillende/meget utilfredsstillende Anm.: Figuren omfatter virksomheder, der har været i kontakt med et jobcenter inden for et sagsområde i løbet af det seneste år. De virksomheder, der har svaret "ved ikke" inden for et sagsområde, er ikke vist i figuren. Kilde: DI spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august

15 Til gengæld er der lidt færre virksomheder, der udtrykker tilfredshed med jobcentrenes håndtering af sygedagpengesager, om end det stadig er tæt på halvdelen af virksomhederne, der er tilfredse med servicen på dette felt. Både små og store virksomheder er tilfredse Den generelle tilfredshed med jobcentrene findes både hos små virksomheder (med færre end medarbejdere) og de større virksomheder. Dermed ser virksomhedsstørrelse ikke ud til at have betydning i forhold til virksomhedernes tilfredshed. Størrelse har ingen betydning i forhold til virksomhedernes tilfredshed med servicen i jobcentrene Andel af virksomheder, der er tilfredse med servicenivauet i jobcentrene inden for et sagsområde Procent Rekruttering (ordinære stillinger) Oprettelse af løntilskud-, virksomhedspraktik- eller jobrotationspladser Ansættelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne 1Virksomheder med færre end ansatte Øvrige virksomheder Sygedagpengesager Anm.: Figuren omfatter virksomheder, der har været i kontakt med et jobcenter inden for et sagsområde i løbet af det seneste år. Figuren omfatter virksomheder, der er meget tilfredse eller tilfredse med servicen i jobcentrene. Kilde: DI spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august 13. Virksomheder fastholder socialt ansvar trods krise Kigger man på virksomhedernes brug af støttet beskæftigelse viser resultaterne, at mere end halvdelen af virksomhederne har haft medarbejdere ansat i løntilskud, virksomhedspraktik eller jobrotation i løbet af det seneste år. Samtidig har en næsten lige så stor del af virksomhederne (47 pct.) haft medarbejdere ansat med nedsat arbejdsevne i fleksjob, skånejob, mv. Mere end halvdelen af virksomhederne har medarbejdere ansat i løntilskud, virksomhedspraktik eller jobrotation Har din virksomhed haft medarbejdere i løntilskud, virksomhedspraktik eller jobrotation ansat inden for det seneste år? Pct Ja Nej Ved ikke Kilde: DI's spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august 13. Det viser, at virksomhederne påtager sig et stort socialt ansvar på trods af, at beskæftigelsen er faldet betydeligt under krisen. 15

16 5. Barrierer i forbindelse med kontakt til jobcentrene Næsten hver tredje virksomhed oplever, at skulle tale med flere forskellige medarbejdere i jobcentret, når de henvender sig om en bestemt sag. Og mere end 6 ud af virksomheder oplever dette som et problem. Samtidig svarer 4 ud af virksomheder, som har haft behov for at kontakte et jobcenter i forbindelse med sygedagpengesager, at de har været i kontakt med 4 jobcentre eller flere inden for det seneste år. Virksomheder skal ofte tale med flere jobcentermedarbejdere Når virksomhederne kontakter et jobcenter om en bestemt sag, oplever næsten hver tredje virksomhed, at de skal tale med flere forskellige medarbejdere i jobcentret. Hver tredje virksomhed skal tale med flere medarbejdere i jobcentret Andel af virksomheder, som skal tale med flere forskellige medarbejdere i jobcentret, når de henvender sig om en bestemt sag Procent Ja Nej Ved ikke Kilde: DI spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august 13. Virksomhedernes kontakt med flere jobcentermedarbejdere forekommer indenfor stort set alle kerneområder. Det gælder både i forhold til rekruttering af nye medarbejdere, oprettelse af løntilskudspladser og sager vedrørende sygedagpenge. At virksomhederne skal tale med flere forskellige medarbejdere i jobcentret er ofte besværligt for virksomhederne. Af de virksomheder, som skulle tale med flere forskellige jobcentermedarbejdere, er det mere end 6 ud af virksomheder, der i meget høj grad eller i høj grad oplever det som et problem. 16

17 Problem at skulle tale med flere medarbejdere i jobcentret Andel af virksomheder, som skal tale med flere jobcentermedarbejdere om en bestemt sag, fordelt på, om virksomhederne oplever dette som et problem Procent I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad I meget lav grad Kilde: DI spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august 13. Ønske om én indgang i jobcenteret Selvom virksomhederne generelt er tilfredse med den service, de møder i jobcentrene, er der plads til forbedringer. Ifølge undersøgelsen peger mange virksomheder på, at kontakten ville være lettere, hvis virksomhederne havde én fast kontaktperson i jobcentret, der fungerede som virksomhedernes samlede indgang til jobcentret (se også boks 5.1 nedenfor). Boks 5.1: Fast kontaktperson i jobcenteret Mange virksomheder peger i undersøgelsen på, at kontakten med jobcentrene ville være lettere, hvis virksomhederne havde én fast kontaktperson i deres lokale jobcenter. Nogle virksomheder svarer eksempelvis følgende: Det er uoverskueligt, hvem man skal henvende sig til i jobcentret. Hver virksomhed i kommunen burde have en fast kontaktperson tilknyttet. Én indgang til jobcentret, det vil sige en person fra jobcentrets side, bør koordinere alle indsatser. Alle virksomheder bør have en fast og samme kontaktperson i jobcentret. En fast kontaktperson skal tilknyttes hver virksomhed, så man kun behøver at kontakte én medarbejder uanset baggrunden. Den faste kontaktperson skal fungere som virksomhedens indgang til jobcentret. Kontaktpersonen skal tage imod alle henvendelser fra virksomheden og sørge for, at de relevante medarbejdere i jobcentret følger op på henvendelsen. 17

18 Virksomheder skal ofte kontakte flere jobcentre Hver fjerde virksomhed, som inden for det seneste år har haft langtidssygemeldte medarbejdere, oplyser, at de skal tale med flere jobcentre i forbindelse med sygedagpengesager. Blandt disse virksomheder er det godt 1 ud af 4 virksomheder, der i meget høj grad eller høj grad oplever det som et problem, at skulle tale med flere jobcentre. Lidt over 1 ud af 3 mener desuden, at det i nogen grad er et problem. Kontakt til flere jobcentre et problem Andel af virksomheder, som skal tale med flere forskellige jobcentre i forbindelse med en sygedagpengesag, fordelt på om virksomhederne oplever dette som et problem Procent I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad I meget lav grad Ved ikke Anm.: Figuren omfatter virksomheder, som inden for det seneste år har været i kontakt med flere jobcentre i forbindelse med sygedagpengesager for langtidssygemeldte medarbejdere. Kilde: DI spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august 13. Omkring 4 ud af af virksomheder, som inden for det seneste år har været i kontakt med flere jobcentre i forbindelse med sygedagpengesager for langtidssygemeldte medarbejdere, oplyser, at de har været i kontakt med 4 eller flere jobcentre. 4 ud af virksomheder er i kontakt med 4 eller flere jobcentre Antal jobcentre som virksomhederne inden for det seneste år har været i kontakt med i forbindelse med sygedagpengesager Procent jobcentre 4-5 jobcentre 6- jobcentre Over jobcentre Ved ikke Anm.: Figuren omfatter virksomheder, som inden for det seneste år har været i kontakt med flere jobcentre i forbindelse med sygedagpengesager for langtidssygemeldte medarbejdere. Kilde: DI undersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august 13. I dag er det den kommune, hvor virksomhedens sygemeldte medarbejdere bor, som har ansvaret for sygedagpengesagen. Dermed er det også den kommune, som virksomheden skal kontakte i forbindelse med sygedagpengesager. 18

19 ... hvilket er administrativt tungt og besværligt Disse regler betyder, at nogle virksomheder skal kontakte mange jobcentre. For at gøre virksomhedernes kontakt med jobcentrene lettere og mindre administrativt tung, bør det være jobcentret i den kommune, hvor virksomheden er beliggende, som står for behandlingen af sygedagpengesagen. En anden model kunne være, at jobcentret i den kommune, hvor virksomheden ligger, formidler virksomhedens henvendelser videre til den sygemeldtes bopælskommune. Jobcentret i den sygemeldtes kommune er hermed fortsat ansvarlig for sygedagpengesagen, men virksomheden skal kun have kontakt til det jobcenter, hvor virksomheden ligger. Det vil mindske de administrative byrder for virksomhederne. 19

20 6. Fakta om DI s spørgeundersøgelse Undersøgelsen er foretaget på baggrund af et internet-baseret spørgeskema, som er blevet sendt til de øverste ansvarlige HRchefer i virksomhederne i DI s medlemskreds. I tilfælde hvor DI ikke har registreret en HR-chef eller lignende, er spørgeskemaet i stedet blevet sendt til den administrerende direktør. Spørgeskemaet blev sendt til personer DI s medlemskreds omfatter omkring. virksomheder, som er repræsenteret inden for en bred vifte af brancher. Forud for udsendelsen af spørgeskemaet er der foretaget en udvælgelsesproces blandt virksomhederne med det formål at sikre, at spørgeskemaet kun sendes til én person. Det betyder, at spørgeskemaet ikke er sendt til alle DI s medlemsvirksomheder, da nogle virksomheder optræder inden for samme koncern. I disse tilfælde er spørgeskemaet blevet sendt til den øverste ansvarlige HR-chef (eller alternativt den administrerende direktør) i koncernen. Tilsvarende er spørgeskemaet også kun blevet sendt én gang til de personer, som er HRchef eller administrerende direktør i flere virksomheder.... som repræsenterer omkring. virksomheder Denne udvælgelsesproces har resulteret i, at spørgeskemaet er blevet sendt til personer, som tilsammen repræsenterer omkring. medlemsvirksomheder i DI. Af de virksomheder er der 1.44 virksomheder, der har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på godt 21 pct. Nedenfor ses en oversigt over de 1.44 virksomhedsrepræsentanter, som har deltaget i undersøgelsen fordelt på virksomhedsstørrelse, branche og geografi (region). Oversigt over virksomheder i undersøgelsen fordelt på virksomhedsstørrelse, branche og geografi Antal virksomheder 1- ansatte 21-5 ansatte 51- ansatte 1-25 ansatte ansatte Over 5 ansatte Træ- og møbelindustrien Metal- og maskinindustrien Videnrådgiverne ITEK Service Handel Transport Bilbranchen Fødevarer Anden fremstillingsindustri Øvrige erhverv Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Kilde: DI spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august 13. Antal virksomheder

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Resultater fra den supplerende virksomhedssurvey vedr. samarbejde med jobcentre efteråret 2013

Resultater fra den supplerende virksomhedssurvey vedr. samarbejde med jobcentre efteråret 2013 N O T A T Resultater fra den supplerende virksomhedssurvey vedr. samarbejde med jobcentre efteråret 20 2. februar 20 J.nr. 20-00199 Viden og Analyse/KKH Baggrund Indledning I Beskæftigelsesministeren forbindelse

Læs mere

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE og tilfredshed med jobcentrenes indsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering maj 17 HOVEDKONKLUSION: De virksomheder, der samarbejder med et jobcenter,

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Mål 4. Måling af samarbejdsgraden med virksomhederne og survey af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes indsats

Mål 4. Måling af samarbejdsgraden med virksomhederne og survey af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes indsats NOTAT 17. juli 2013 Mål 4. Måling af samarbejdsgraden med virksomhederne og survey af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes indsats J.nr. 2013-0005802 2. og 4. kt./kba, Rgr Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Juni 21 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00

LBR NØGLETAL 3/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 LBR NØGLETAL 3/2014 Aarhus hvordan går det sammenlignet med andre jobcentre? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 hvorfor NØGLETAL? indsats gør en forskel Jobcentret

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Neil Bloem, MB Sagsnr Dokumentnr Kære Neil Bloem

Neil Bloem, MB Sagsnr Dokumentnr Kære Neil Bloem KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Neil Bloem, MB Neil_stenbaek_bloem@br.kk.dk 22-12-2014 Sagsnr. 2014-0266008 Dokumentnr. 2014-0266008-1 Kære Neil Bloem Tak for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre 15 Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets brugere Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. TVÆRGÅENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING... 3 3. BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE JOBPARATE...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet Organisation for erhvervslivet April 2010 Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK virksomhedernes forventninger til 2. kvartal 2010 peger i retning af en

Læs mere

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Notat Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Selvom dansk økonomi fortsat befinder sig under førkrise-niveauet, og det endnu er for tidligt at tale om et egentligt opsving, mærker

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

LBR NØGLETAL 2/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00

LBR NØGLETAL 2/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 LBR NØGLETAL 2/2014 Ballerup hvordan går det sammenlignet med andre jobcentre? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 hvorfor NØGLETAL? indsats gør en forskel

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser

Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser Organisation for erhvervslivet December 29 Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK De danske virksomheders forventninger til beskæftigelsen

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Bilag 1: Supplerende figurer vedrørende virksomhedernes samarbejde med jobcentrene og tilfredsheden med jobcentrenes indsats for foråret 2016

Bilag 1: Supplerende figurer vedrørende virksomhedernes samarbejde med jobcentrene og tilfredsheden med jobcentrenes indsats for foråret 2016 Bilag : Supplerende figurer vedrørende virksomhedernes samarbejde med jobcentrene og tilfredsheden med jobcentrenes indsats for foråret 0. Fordelingen af svar for foråret 0 (figur AE): Figur A: Har virksomheden

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 www.kl.dk September 2011 Layout: KL s trykkeri Tryk: Eks. Skolens Trykkeri Myter og fakta om

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Virksomhedsanalyse A-virksomheder

Virksomhedsanalyse A-virksomheder August 2013 Virksomhedsanalyse A-virksomheder Hjørring Kommune Hjørring Virksomhedsanalyse Hjørring Kommune 2 Virksomhedsanalyse Hjørring Kommune 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund...

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Flygtninge i virksomhederne Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 12, 24. juni 2011 Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud, side 1 20.000 udenlandske statsborgere arbejder i Danmark,

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Virksomhederne venter

Virksomhederne venter Organisation for erhvervslivet 29. april 29 Virksomhederne venter NEDgang i andet kvartal Af Økonomisk KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Danske virksomheder vurderer, at nedgangen i dansk økonomi vil

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere