Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen"

Transkript

1 Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med tidligere skatteminister Carsten Koch som formand, der har fået til opgave at gennemgå og komme med anbefalinger til en reform af beskæftigelsesindsatsen. Udvalget ventes at aflevere sine anbefalinger vedrørende de arbejdsmarkedsparate ledige ved udgangen af 13 og for de øvrige offentligt forsørgede i efteråret 14. Beskæftigelsesindsatsen kan ikke ses uafhængigt af virksomhederne. Det er eksempelvis virksomhederne, som dagligt møder de ledige i forbindelse med ansættelsessamtaler. Samtidig spiller virksomhederne også en vigtig og mere direkte rolle i form af oprettelse af løntilskudspladser mv., som gør det muligt for ledige at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Virksomhederne har også en tæt kontakt og samarbejde med jobcentrene i forbindelse med at få sygemeldte medarbejdere tilbage på arbejde, ligesom virksomhederne ved hjælp af fleksjob og skånejob er med til at sikre, at personer med nedsat arbejdsevne fortsat kan have et fodfæste på arbejdsmarkedet. DI spørgeundersøgelse med deltagelse af over 1. virksomheder I forbindelse med en reform af beskæftigelsesindsatsen er det derfor vigtigt at få inddraget virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund har DI gennemført en større spørgeundersøgelse blandt DI s medlemsvirksomheder. Undersøgelsen blev gennemført i august 13, hvor virksomhedsledere, personalechefer og andre rekrutteringsansvarlige blev stillet en række spørgsmål om rekruttering, lediges jobsøgning samt virksomhedernes erfaringer med at bruge jobcentre. Undersøgelsen er blevet rettet til de øverste ansvarlige HR-chefer og administrerende direktører i DI s medlemsvirksomheder. I alt deltog 1.44 virksomheder i undersøgelsen. 1

2 I denne rapport præsenteres hovedresultaterne fra undersøgelsen. Rapporten er opbygget således, at kapitel 2 indledningsvis belyser virksomhedernes erfaringer med at rekruttere, herunder hvilke rekrutteringskanaler virksomhederne typisk anvender i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere. I kapitel 3 analyseres lediges jobsøgning, hvor der er særligt fokus på jobsøgningen blandt langtidsledige. Kapitel 4 omhandler virksomhedernes kontakt med jobcentrene i forbindelse med eksempelvis rekruttering af nye medarbejdere samt oprettelse af løntilskuds-, virksomhedspraktik- og jobrotationspladser. I kapitel 5 analyseres nogle af de barrierer som virksomhederne møder, når de kontakter jobcentrene. I kapitel 6 beskrives kort, hvordan undersøgelsen er blevet gennemført, herunder hvor mange og hvilke typer af virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen. Rapporten indledes med en kort sammenfatning af rapportens hovedresultater, som uddybes i de efterfølgende kapitler. 85 pct. af virksomhederne rekrutterede sidste år... og hver tredje ansatte langtidsledige Rapportens hovedresultater Virksomhedernes rekruttering Næsten alle virksomheder (85 pct.) har ansat nye medarbejdere inden for det seneste år. Og der rekrutteres til mange forskellige jobfunktioner, hvor særligt ufaglærte og faglærte medarbejdere ofte ansættes i virksomhederne. Mange ansættelser omfatter også langtidsledige. Mere end hver tredje af de virksomheder, der har rekrutteret inden for det seneste år, har ansat en langtidsledig. Der er således på trods af krisen fortsat høj jobmobilitet på arbejdsmarkedet. En jobmobilitet, der udover at omfatte både lavt og højtkvalificeret arbejdskraft, i høj grad også inkluderer langtidsledige. Dermed er der fortsat mange jobåbninger til ledige også til den forholdsvis lille gruppe af ledige, som allerede har opbrugt eller er tæt på at opbruge dagpengeretten. Flere forskellige rekrutteringskanaler Hver femte virksomhed oplever rådighedsproblemer Virksomhederne anvender ofte flere rekrutteringskanaler, når der ansættes nye medarbejdere. Personlige netværk og opslag på jobportaler er blandt de mest anvendte kanaler, men mange virksomheder gør også brug af jobcentre, når der skal rekrutteres. Derimod er der få virksomheder, som anvender en arbejdsløshedskasse i rekrutteringsøjemed. Lediges jobsøgning Op mod hver femte virksomhed, der sidste år forsøgte at rekruttere med hjælp fra et af landets jobcentre, har mødt ledige, som ikke stod til rådighed. Rådighedsproblemer dækker f.eks. 2

3 over tilfælde, hvor de ledige ikke var interesseret i et job, ikke mødte op til en jobsamtale eller takkede nej til et jobtilbud. Samtidig har mere end hver tiende virksomhed, som modtog ansøgninger fra langtidsledige i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere sidste år, oplevet, at langtidsledige har afslået tilbud om ansættelse. Hovedårsagerne til at langtidsledige i nogle tilfælde vælger at afslå tilbud om ansættelse er, at de finder den tilbudte løn for lav og/eller at de ikke ønsker at arbejde på bestemte tidspunkter. Mange virksomheder har således erfaret, at ledige reelt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. For de ledige, der reelt ikke står til rådighed, skal indsatsen derfor strammes op. Der er et generelt behov for at reducere mulighederne for, at ledige undslår sig fra at stå til rådighed, ligesom sanktionernes omfang skal udvides. Der er også brug for, at dialogen mellem jobcentret og den ledige intensiveres. Det skal dels sikre kvalitet i lediges jobsøgning, men også sikre at alle ledige står til rådighed for arbejde. Desuden vil det kunne styrke dagpengemodtagernes rådighed, hvis jobcentrene kunne træffe afgørelser om sanktioner. Virksomhederne er ofte tilfredse med jobcentrenes virksomhedsservice Virksomhedernes kontakt med jobcentrene Mange virksomheder er i kontakt med jobcentrene og er generelt godt tilfredse med den service, de møder i jobcentrene. Således vurderer godt to tredjedele af de virksomheder, der har været i kontakt med et jobcenter inden for det seneste år, at servicen i jobcentrene er tilfredsstillende. Det er især i forbindelse med oprettelse af støttet beskæftigelse (f.eks. løntilskud-, virksomhedspraktik- og jobrotationspladser) og ansættelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne, at virksomhederne er tilfredse med servicen i jobcentrene. Samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene skal fastholdes og videreudvikles. Et tæt samarbejde, hvor jobcentrene ved, hvad der foregår på arbejdsmarkedet og i virksomhederne bidrager til, at jobcentrene kan løse deres opgave, det vil sige at bringe ledige hurtigere i job og undgå langtidsledighed. Virksomheder fastholder socialt ansvar trods krise Mange virksomheder tager ofte ledige ind i forskellige former for støttet beskæftigelse. Det viser, at virksomhederne ønsker at hjælpe ledige med at få praktisk erfaring og kompetencer, som de efterfølgende kan bruge i deres videre jobsøgning. Samtidig har næsten halvdelen af virksomhederne haft medarbejdere med nedsat arbejdsevne ansat inden for det seneste år. Det understreger, at virksomhederne også i krisetider med fald i beskæftigelsen påtager sig et stort socialt ansvar. 3

4 Skal tale med flere medarbejdere Barrierer i forbindelse med kontakt til jobcentrene Næsten hver tredje virksomhed har oplevet at skulle tale med flere forskellige medarbejdere i jobcentret, når de henvender sig om en bestemt sag. Og mere end 6 ud af virksomheder anser dette for i høj grad at være et problem. Selvom virksomhederne generelt er tilfredse med den service, de møder i jobcentrene, er der plads til forbedringer. Mange virksomheder peger således på, at kontakten ville være lettere, hvis virksomhederne havde én fast kontaktperson i jobcentret, der fungerede som virksomhedens indgang til jobcentret.... og med flere jobcentre Mere end 4 ud af af virksomheder, som har haft behov for at kontakte et jobcenter i forbindelse med sygedagpengesager for langtidssygemeldte medarbejdere, har været i kontakt med 4 eller flere jobcentre inden for det seneste år. Det er administrativt tungt og meget tidskrævende for virksomhederne at skulle kontakte flere jobcentre. For at gøre det lettere for virksomhederne, bør det derfor være jobcentret i den kommune, hvor virksomheden ligger, som står for behandlingen af sygedagpengesager. Det er ikke tilfældet i dag. 4

5 2. Virksomhedernes rekruttering Næsten alle virksomheder har ansat nye medarbejdere inden for det seneste år. Og der rekrutteres til mange jobfunktioner, hvor især ufaglærte og faglærte medarbejdere ofte ansættes i virksomhederne. Mange ansættelser omfatter langtidsledige. Mere end hver tredje af de virksomheder, der har rekrutteret inden for det seneste år, har ansat en langtidsledig. Virksomhederne anvender ofte flere rekrutteringskanaler, når der ansættes nye medarbejdere. Personlige netværk og opslag på jobportaler er blandt de mest anvendte kanaler, men mange virksomheder gør også brug af jobcentre, når der skal rekrutteres. 85 pct. af virksomhederne rekrutterede sidste år Næsten alle DI s medlemsvirksomheder (85 pct.) har ansat nye medarbejdere inden for det seneste år. Og der rekrutteres til mange forskellige jobfunktioner, hvor særligt ufaglærte og faglærte medarbejdere ofte ansættes i virksomhederne. Eksempelvis har godt 6 ud af virksomheder ansat ufaglærte medarbejdere i løbet af det seneste år, mens omkring halvdelen har ansat medarbejdere med en videregående uddannelse. Virksomheder rekrutterer inden for alle typer arbejdskraft Hvilken type arbejdskraft har din virksomhed ansat inden for det seneste år? Videregående uddannelse Faglærte Ufaglærte Lærlinge/elever Procent Anm.: Figuren omfatter virksomheder, der har rekrutteret arbejdskraft inden for det seneste år. Virksomhederne kan have svaret ja til flere typer arbejdskraft. Kilde: DI spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august 13. hvoraf godt hver tredje ansatte langtidsledige Udover at virksomhederne i stor udstrækning rekrutterer nye medarbejdere, viser resultaterne fra undersøgelsen, at mange af ansættelserne omfatter langtidsledige. Således har mere end hver tredje af de virksomheder, der rekrutterede sidste år, ansat en langtidsledig. Resultatet heraf er, at mange langtidsledige kommer i job hver eneste måned. 5

6 Mere end hver tredje virksomhed har rekrutteret langtidsledige Har din virksomhed inden for det seneste år ansat nye medarbejdere, som var langtidsledige på ansøgningstidspunktet? 35% 6% Ja Nej Ved ikke 59% Anm.: Figuren omfatter virksomheder, der har rekrutteret arbejdskraft inden for det seneste år. Kilde: DI spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august 13. Langtidsledige ansættes lidt oftere i lavtlønsjob Rettes blikket mod typerne af stillinger der besættes, ses det, at virksomhederne i lidt større omfang ansætter langtidsledige i lavtlønsjob end i andre job. Lavtlønsjob er i undersøgelsen defineret ved en timeløn lavere end 13 kr. svarende til en månedsløn lavere end. kr. Blandt de virksomheder, som har rekrutteret til lavtlønsjob, er det ca. 4 pct., der har ansat en langtidsledig inden for det seneste år, sammenlignet med 35 pct. i det generelle tilfælde. Denne forskel skal dog ses i lyset af, at de virksomheder, der ansætter langtidsledige, ofte er mere tilbøjelige til at rekruttere ufaglærte, hvilket betyder, at andelen af virksomheder med langtidsledige i lavtlønsjob derfor også vil være højere. Virksomheder ansætter lidt oftere langtidsledige i lavtlønsjob Andel af virksomheder, som inden for det seneste år har ansat nye medarbejdere, der var langtidsledige på ansøgningstidspunktet, fordelt på rekrutteringer generelt og til lavtlønsjob Pct Virksomheder, der har rekrutteret generelt Virksomheder, der har rekrutteret til lavtlønsjob Kilde: DI's spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august men sjældnere i job med skæve arbejdstider Det omvendte billede tegner sig, når der spørges til virksomhedernes rekruttering af ledige til stillinger, der er kendetegnet ved skæve arbejdstider som f.eks. aften-, nat- eller weekend- 6

7 arbejde, deltid eller skiftende arbejdstider. Blandt de virksomheder, der har rekrutteret til denne type af stillinger, er det 28 pct., der har ansat en langtidsledig inden for det seneste år. Langtidsledige ansættes sjældnere til stillinger med skæve arbejdstider Andel af virksomheder, som inden for det seneste år har ansat nye medarbejdere, der var langtidsledige på ansøgningstidspunktet, fordelt på rekrutteringer generelt og job med skæve arbejdstider Pct Virksomheder, der har rekrutteret generelt Virksomheder, der har rekrutteret til job med skæve arbejdstider Kilde: DI's spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august 13. Virksomheder bruger flere rekrutteringskanaler Virksomhederne anvender ofte flere rekrutteringskanaler, når der ansættes nye medarbejdere. Den oftest anvendte rekrutteringskanal i virksomhederne er personlige netværk, hvor det er godt 3 ud af 4 af virksomheder, som benytter denne kanal. Opslag på jobportaler benyttes også flittigt af virksomhederne, hvor mere end 6 ud af bruger denne kanal til at finde nye medarbejdere. Uopfordrede ansøgninger er ligeledes en hyppigt anvendt rekrutteringskanal i virksomhederne. Resultaterne fra undersøgelsen viser desuden, at omkring en tredjedel af virksomhederne benytter jobcentre til at finde nye medarbejdere. Til sammenligning er det blot 5 pct., der har anvendt en arbejdsløshedskasse i rekrutteringsøjemed. Virksomhederne anvender ofte flere rekrutteringskanaler Hvilke rekrutteringskanaler anvender din virksomhed, når der ansættes nye medarbejdere? Pct Opslag på jobportaler Personlige netværk Uopfordrede ansøgninger Samarbejde med jobcentret Hjælp fra a-kasser Andre rekrutteringskanaler Anm.: Figuren omfatter virksomheder, der har rekrutteret arbejdskraft inden for det seneste år. Virksomhederne kan have svaret ja til flere rekrutteringskanaler. Kilde: DI's spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august 13. 7

8 Boks 2.1: Tidligere opgørelse af personer, der har fået formidlet arbejde af bl.a. jobcentret Danmarks Statistik har tidligere opgjort antallet af nyansatte lønmodtagere, der har fået formidlet arbejde af kommunen, arbejdsløshedskassen og jobcentrene. Opgørelsen er baseret på Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU), som er en stikprøve af den danske befolkning. Danmarks Statistiks opgørelse viser, at det i 3. kvartal 12 var under pct. af de personer, som inden for det seneste år er startet i et nyt job, som havde fået formidlet arbejde af kommunen, a-kassen eller jobcentrene. Dette er en væsentligt lavere andel end i DI s undersøgelse, hvor omkring en tredjedel af virksomhederne benytter jobcentrene til at finde nye medarbejdere. Årsagen til denne forskel skyldes flere forhold. For det første omfatter opgørelserne i de to undersøgelser forskellige grupper. Danmarks Statistiks opgørelse omfatter antallet af nyansatte lønmodtagere, som har fået formidlet arbejde af kommunen, a-kassen eller jobcentrene. DI s undersøgelse omfatter antallet af virksomheder, som har rekrutteret nye medarbejdere i samarbejde med jobcentrene. En anden forklaring på forskellen mellem de to opgørelser er, at rekruttering i samarbejde med jobcentrene kan dække over andre forhold udover, at virksomheden har fået henvist en ledig fra jobcentret. Dette kunne f.eks. være, hvis virksomheden spørger jobcentret om de har kendskab til nogle ledige med de ønskede kvalifikationer mv., hvorefter virksomheden selv tager kontakt til disse ledige. Spørgsmålene i de to opgørelser er derfor ikke direkte sammenlignelige. 8

9 3. Lediges jobsøgning Op mod hver femte virksomhed, der sidste år forsøgte at rekruttere med hjælp fra et jobcenter, har mødt ledige som ikke stod til rådighed for arbejdsmarkedet. Samtidig har mere end hver tiende af de virksomheder, som har modtaget ansøgninger fra langtidsledige i forbindelse med rekruttering, oplevet, at langtidsledige har afslået et tilbud om ansættelse. Årsagerne til at langtidsledige afslår tilbud om ansættelse er bl.a., at de finder den tilbudte løn for lav eller ikke ønsker at arbejde på bestemte tidspunkter. 18 pct. af virksomhederne oplever, at ledige ikke står til rådighed Mange virksomheder, der forsøger at rekruttere med hjælp fra et jobcenter, oplever, at ledige reelt ikke står til rådighed for et arbejde. Næsten 18 pct. af de virksomheder, der sidste år forsøgte at rekruttere med hjælp fra et jobcenter, har mødt ledige, som ikke stod til rådighed for arbejdsmarkedet. Rådighedsproblemer dækker i undersøgelsen over tilfælde, hvor de ledige enten ikke var interesseret i et job, ikke mødte op til en jobsamtale eller takkede nej til et jobtilbud (se også boks 3.1 på side 12). Knap hver femte virksomhed oplever, at ledige ikke står til rådighed Virksomheder der har været i kontakt med et jobcenter i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere inden for det seneste år 55% 18% 27% Har rekrutteret med hjælp fra et jobcenter uden problemer Har oplevet, at ledige ikke havde de rette kompetencer Har oplevet, at ledige ikke stod til rådighed Kilde: DI spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august 13. Nedenfor kigges der nærmere på jobsøgningen blandt langtidsledige, hvor der bl.a. er blevet spurgt til, hvilke typer af ansøgninger virksomhederne typisk modtager fra de langtidsledige. Mange uopfordrede ansøgninger Resultaterne fra undersøgelsen viser, at mere end 6 ud af virksomheder har modtaget uopfordrede ansøgninger fra langtidsledige inden for det seneste år. Knap halvdelen af virksomhederne har imidlertid også modtaget ansøgninger, der var irrelevante eller bar præg af at være standardansøgninger. 9

10 ... men relativt få er målrettede og seriøse Mange langtidsledige sender således uopfordrede ansøgninger, men ansøgningerne bør i højere grad være mere målrettede og seriøse. Eksempelvis melder kun lidt over en fjerdedel af virksomhederne, at ansøgningerne fra langtidsledige var relevante i forhold til de opslåede stillinger i virksomhederne. Med hensyn til mobiliteten blandt jobansøgerne svarer omkring hver fjerde virksomhed, at de inden for det seneste år har modtaget ansøgninger fra langtidsledige, som var bosat uden for virksomhedens kommune. Desuden oplyser 13 pct. af virksomhederne, at de har modtaget ansøgninger fra langtidsledige, som søgte uden for deres eget faglige felt. Dermed oplever nogle virksomheder, at langtidsledige søger fagligt eller geografisk bredt efter arbejde. Det er imidlertid et mindretal af virksomhederne, og langtidsledige kan derfor øge deres muligheder for at komme i job ved at søge bredere både i forhold til geografi og beskæftigelsesområde. Mange virksomheder får uopfordrede ansøgninger fra langtidsledige Hvilke typer ansøgninger fra langtidsledige har din virksomhed modtaget inden for det seneste år? (sæt gerne flere krydser) Pct Uopfordrede ansøgninger Ansøgninger, som var seriøse og relevante i forhold til stillinger i min virksomhed Ansøgninger, der var irrelevante og bar præg af at være standardansøgninger Ansøgninger fra langtidsledige, som var bosat uden for min virksomheds kommune Ansøgninger fra langtidsledige, der udviste ekstra interesse ved at søge uden for deres faglige felt Kilde: DI's spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august 13. Vi har ikke modtaget ansøgninger fra langtidsledige Ved ikke Lav løn og uattraktive arbejdstider er ofte årsag til afslag på jobtilbud Blandt de virksomheder, som har modtaget ansøgninger fra langtidsledige i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere, har godt hver tiende oplevet, at langtidsledige har afslået et tilbud om ansættelse. Og spørges der ind til, hvad årsagen hertil er, svarer 6 ud af virksomheder, at langtidsledige har afslået et jobtilbud, da de fandt lønnen for lav. Knap halvdelen af virksomhederne oplyser også, at de har mødt langtidsledige jobansøgere, som takkede nej til ansættelse, da de ikke ønskede at arbejde på bestemte tidspunkter. Desuden svarer ca. hver fjerde virksomhed, som har modtaget ansøgninger fra langtidsledige, at de har oplevet langtidsledige afslå tilbud om ansættelse, da de mente, at jobbet ville medføre for lang transportid til arbejdet (se også boks 3.2 på side 12).

11 Mange virksomheder oplever således, at langtidsledige reelt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det viser, at der er behov for at stramme indsatsen op, så alle ledige reelt står til rådighed for arbejde. Lav løn er den hyppigste årsag til, at langtidsledige afslår jobtilbud Virksomheder, som har oplevet, at langtidsledige afslog et tilbud om ansættelse, fordelt årsager Procent De følte sig overkvalificerede til jobbet De mente, at den tilbudte løn var for lav De mente, at jobbet medførte for lang transporttid De ønskede ikke De havde fundet at arbejde på andet job bestemte tidspunkter Andre årsager De begrundede ikke afslag på jobtilbud nærmere Anm.: Spørgsmål "Hvad var årsagen til, at de langtidsledige ansøgere afslog tilbud om ansættelse? (sæt gerne flere krydser)". Kilde: DI's spørgeskemaundersøgelse - Survey blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august ud af virksomheder melder manglende rådighed Når virksomhederne oplever, at langtidsledige ikke møder op til en jobsamtale eller afslår et jobtilbud, er det 3 ud af virksomheder, som melder den manglende rådighed til a-kassen. Virksomhederne er generelt ikke forpligtet til at melde manglende rådighed. 1 Alligevel er det en forholdsvis stor del af virksomhederne, som giver en tilbagemelding til a-kassen. 3 ud af virksomheder melder manglende rådighed Virksomheder, som har meldt manglende rådighed blandt langtidsledige til a-kassen Procent Ja Nej Ved ikke Anm.: Figuren omfatter kun virksomheder, hvor langtidsledige ikke mødte op til jobsamtalen eller afslog tilbud om ansættelse. Kilde: DI's spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august Når virksomhederne får henvist en person til en ordinær ansættelse, løntilskudsjob eller virksomhedspraktik af et jobcenter, skal virksomhederne dog meddele jobcen t- ret resultatet af henvisningen. 11

12 Boks 3.1: Ledige, som reelt ikke står til rådighed Ud af de 1.44 adspurgte virksomheder var det 895 som rekrutterede nye medarbejdere sidste år. Heraf forsøgte 47 virksomheder at bruge et jobcenter til at finde den rette arbejdskraft. 2 Blandt de 47 virksomheder oplevede 72 virksomheder, at ledige ikke stod til rådighed for arbejde. Ved rådighedsproblemer forstås her, at de ledige enten ikke var interesseret i et job (53 virksomheder) eller at de ikke mødte op til en jobsamtale eller takkede nej til et jobtilbud (19 virksomheder). For den gruppe af virksomheder, som har svaret ja til at have oplevet flere typer af rådighedsproblemer, er svarene inddelt forholdsmæssigt efter hvordan de øvrige virksomheder har svaret i undersøgelsen. Resultater fra DI's spørgeundersøgelse Antal Virksomheder, der har deltaget i spørgeundersøgelsen Heraf virksomheder, der ikke har rekrutteret Heraf virksomheder, der har rekrutteret Har ikke været i kontakt med jobcentret Har været i kontakt med jobcentret Har rekrutteret uden problemer Har oplevet, at ledige ikke havde de rette kompetencer Har oplevet rådighedsproblemer blandt ledige Ledige var reelt ikke interesserede i job Ledige mødte ikke op til samtale eller takkede nej til job 19 5 Kilde: DI spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august 13. Pct. 2 De 47 virksomheder omfatter dels virksomheder, som har rekrutteret nye medarbejdere med hjælp fra et jobcenter. Desuden inkluderer de 47 virksomheder også virksomheder, der har været i kontakt med et jobcenter uden dog at have ansat ledige henvist af jobcentret. Sidstnævnte gruppe af virksomheder indgik ikke i figuren i kapitel 2 (nederst på side 7), hvorfor andelen af virksomheder der har været i kontakt med et jobcenter er større i nærværende tabel. Boks 3.2: Langtidsledige, som afslår jobtilbud Ud af de 1.44 adspurgte virksomheder var der 895 som rekrutterede nye medarbejdere sidste år. Heraf modtog de 392 virksomheder ansøgninger fra langtidsledige til ledige stillinger. Blandt de 392 virksomheder oplevede 45 virksomheder eller godt 11 pct., at langtidsledige afslog et tilbud om ansættelse. Disse virksomheder er herefter blevet spurgt hvad årsagen var til, at de ledige afslog jobtilbuddet. Resultater fra DI's spørgeundersøgelse Antal Virksomheder, der har deltaget i spørgeundersøgelsen Heraf virksomheder, der ikke har rekrutteret Heraf virksomheder, der har rekrutteret Virksomheder, der ikke har modtaget ansøgninger fra langtidsledige Virksomheder, der har modtaget ansøgninger fra langtidsledige Har oplevet langtidsledige jobansøgere afslå tilbud om ansættelse Kilde: DI spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august 13. Pct. 12

13 4. Virksomhedernes kontakt med jobcentrene Et stort flertal af virksomhederne er i kontakt med jobcentrene og er generelt godt tilfredse med den service, de møder i jobcentrene. Det er især i forbindelse med oprettelse af forskellige former for støttet beskæftigelse og ansættelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne, at virksomhederne er tilfredse med jobcentrene. Mange virksomheder tager ledige ind i støttet beskæftigelse og er på den måde med til at hjælpe ledige med at få praktisk erfaring og kompetencer, som de efterfølgende kan bruge i deres videre jobsøgning. Jobcentrene har kontakt med mange virksomheder Mange virksomheder bliver kontaktet af jobcentrene og bliver det ofte flere gange om året. Næsten to tredjedele af virksomhederne oplyser, at de er blevet kontaktet af et jobcenter inden for det seneste år. Heraf var ca. hver femte virksomhed i dialog med et jobcenter én gang i kvartalet sidste år. Mange virksomheder bliver kontaktet af jobcentrene Hvor ofte har et jobcenter kontaktet din virksomhed inden for det seneste år? Ca. én gang månedligt 8% Mere end én gang månedligt 5% 9% Ved ikke 9% Ca. én gang hvert kvartal 18% 64% 27% Vi er ikke blevet kontaktet 27% Ca. én gang halvårligt 15% Ca. én gang årligt 18% Kilde: DI spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august og ofte inden for flere kerneområder Når der ses på typen af henvendelser gælder det, at virksomhederne kontaktes inden for flere kerneområder. Det gælder både i forhold til rekruttering til det ordinære arbejdsmarked, men også i forhold til oprettelse af støttet beskæftigelse. Blandt de virksomheder, der er blevet kontaktet af et jobcenter inden for det seneste år, var det omkring 65 pct. af henvendelserne, der vedrørte sager om oprettelse af løntilskuds-, virksomhedspraktik- eller jobrotationspladser. 13

14 Jobcentrene har kontakt til virksomhederne inden for flere kerneområder I hvilken anledning er din virksomhed blevet kontaktet af et jobcenter? (sæt gerne flere krydser) Pct Jobcenteret havde ledige, som de mente kunne være relevante at ansætte for min virksomhed (i ordinære stillinger) Jobcenteret kontaktede os i forhold til oprettelse af løntilskuds-, virksomhedspraktik- og jobrotationspladser Jobcenteret kontaktede os i forhold til ansættelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne (i fleksjob, skånejob, mv.) Jobcenteret kontaktede os i anden sammenhæng Ved ikke Anm.: Figuren omfatter de virksomheder, der er blevet kontaktet af et jobcenter inden for det seneste år. Kilde: DI spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august 13. Virksomhederne er ofte tilfredse med jobcentrenes virksomhedsservice Mange virksomheder er godt tilfredse med den service, som de møder i jobcentrene. Således vurderer godt to tredjedele af de virksomheder, der har været i kontakt med et jobcenter inden for det seneste år, at servicen generelt er tilfredsstillende. Tilfredsheden blandt virksomhederne er især udbredt i forhold til oprettelse af løntilskuds-, virksomhedspraktik- eller jobrotationspladser, men også i forhold til ansættelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne (i f.eks. fleksjob, skånejob mv.). Omvendt er det kun pct. af virksomhederne, som er utilfredse med jobcentrenes service inden for disse områder. Samtidig oplever et stort flertal af virksomhederne også jobcentrene som servicemindede i forbindelse med ansættelse af medarbejdere til det ordinære arbejdsmarked. Her er det 63 pct. af virksomhederne, der er tilfredse med jobcentrene. Flertal af virksomheder er tilfredse med servicen i jobcentrene Hvordan vurderer din virksomhed serviceniveauet i jobcenteret inden for følgende sagsområder? Procent Rekruttering (ordinære stillinger) Oprettelse af løntilskud-, virksomhedspraktik- eller jobrotationspladser Ansættelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne Sygedagpengesager 1Meget tilfredsstillende/tilfredsstillende 2Hverken tilfredsstillende eller utilfredsstillende 3Utilfredsstillende/meget utilfredsstillende Anm.: Figuren omfatter virksomheder, der har været i kontakt med et jobcenter inden for et sagsområde i løbet af det seneste år. De virksomheder, der har svaret "ved ikke" inden for et sagsområde, er ikke vist i figuren. Kilde: DI spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august

15 Til gengæld er der lidt færre virksomheder, der udtrykker tilfredshed med jobcentrenes håndtering af sygedagpengesager, om end det stadig er tæt på halvdelen af virksomhederne, der er tilfredse med servicen på dette felt. Både små og store virksomheder er tilfredse Den generelle tilfredshed med jobcentrene findes både hos små virksomheder (med færre end medarbejdere) og de større virksomheder. Dermed ser virksomhedsstørrelse ikke ud til at have betydning i forhold til virksomhedernes tilfredshed. Størrelse har ingen betydning i forhold til virksomhedernes tilfredshed med servicen i jobcentrene Andel af virksomheder, der er tilfredse med servicenivauet i jobcentrene inden for et sagsområde Procent Rekruttering (ordinære stillinger) Oprettelse af løntilskud-, virksomhedspraktik- eller jobrotationspladser Ansættelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne 1Virksomheder med færre end ansatte Øvrige virksomheder Sygedagpengesager Anm.: Figuren omfatter virksomheder, der har været i kontakt med et jobcenter inden for et sagsområde i løbet af det seneste år. Figuren omfatter virksomheder, der er meget tilfredse eller tilfredse med servicen i jobcentrene. Kilde: DI spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august 13. Virksomheder fastholder socialt ansvar trods krise Kigger man på virksomhedernes brug af støttet beskæftigelse viser resultaterne, at mere end halvdelen af virksomhederne har haft medarbejdere ansat i løntilskud, virksomhedspraktik eller jobrotation i løbet af det seneste år. Samtidig har en næsten lige så stor del af virksomhederne (47 pct.) haft medarbejdere ansat med nedsat arbejdsevne i fleksjob, skånejob, mv. Mere end halvdelen af virksomhederne har medarbejdere ansat i løntilskud, virksomhedspraktik eller jobrotation Har din virksomhed haft medarbejdere i løntilskud, virksomhedspraktik eller jobrotation ansat inden for det seneste år? Pct Ja Nej Ved ikke Kilde: DI's spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august 13. Det viser, at virksomhederne påtager sig et stort socialt ansvar på trods af, at beskæftigelsen er faldet betydeligt under krisen. 15

16 5. Barrierer i forbindelse med kontakt til jobcentrene Næsten hver tredje virksomhed oplever, at skulle tale med flere forskellige medarbejdere i jobcentret, når de henvender sig om en bestemt sag. Og mere end 6 ud af virksomheder oplever dette som et problem. Samtidig svarer 4 ud af virksomheder, som har haft behov for at kontakte et jobcenter i forbindelse med sygedagpengesager, at de har været i kontakt med 4 jobcentre eller flere inden for det seneste år. Virksomheder skal ofte tale med flere jobcentermedarbejdere Når virksomhederne kontakter et jobcenter om en bestemt sag, oplever næsten hver tredje virksomhed, at de skal tale med flere forskellige medarbejdere i jobcentret. Hver tredje virksomhed skal tale med flere medarbejdere i jobcentret Andel af virksomheder, som skal tale med flere forskellige medarbejdere i jobcentret, når de henvender sig om en bestemt sag Procent Ja Nej Ved ikke Kilde: DI spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august 13. Virksomhedernes kontakt med flere jobcentermedarbejdere forekommer indenfor stort set alle kerneområder. Det gælder både i forhold til rekruttering af nye medarbejdere, oprettelse af løntilskudspladser og sager vedrørende sygedagpenge. At virksomhederne skal tale med flere forskellige medarbejdere i jobcentret er ofte besværligt for virksomhederne. Af de virksomheder, som skulle tale med flere forskellige jobcentermedarbejdere, er det mere end 6 ud af virksomheder, der i meget høj grad eller i høj grad oplever det som et problem. 16

17 Problem at skulle tale med flere medarbejdere i jobcentret Andel af virksomheder, som skal tale med flere jobcentermedarbejdere om en bestemt sag, fordelt på, om virksomhederne oplever dette som et problem Procent I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad I meget lav grad Kilde: DI spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august 13. Ønske om én indgang i jobcenteret Selvom virksomhederne generelt er tilfredse med den service, de møder i jobcentrene, er der plads til forbedringer. Ifølge undersøgelsen peger mange virksomheder på, at kontakten ville være lettere, hvis virksomhederne havde én fast kontaktperson i jobcentret, der fungerede som virksomhedernes samlede indgang til jobcentret (se også boks 5.1 nedenfor). Boks 5.1: Fast kontaktperson i jobcenteret Mange virksomheder peger i undersøgelsen på, at kontakten med jobcentrene ville være lettere, hvis virksomhederne havde én fast kontaktperson i deres lokale jobcenter. Nogle virksomheder svarer eksempelvis følgende: Det er uoverskueligt, hvem man skal henvende sig til i jobcentret. Hver virksomhed i kommunen burde have en fast kontaktperson tilknyttet. Én indgang til jobcentret, det vil sige en person fra jobcentrets side, bør koordinere alle indsatser. Alle virksomheder bør have en fast og samme kontaktperson i jobcentret. En fast kontaktperson skal tilknyttes hver virksomhed, så man kun behøver at kontakte én medarbejder uanset baggrunden. Den faste kontaktperson skal fungere som virksomhedens indgang til jobcentret. Kontaktpersonen skal tage imod alle henvendelser fra virksomheden og sørge for, at de relevante medarbejdere i jobcentret følger op på henvendelsen. 17

18 Virksomheder skal ofte kontakte flere jobcentre Hver fjerde virksomhed, som inden for det seneste år har haft langtidssygemeldte medarbejdere, oplyser, at de skal tale med flere jobcentre i forbindelse med sygedagpengesager. Blandt disse virksomheder er det godt 1 ud af 4 virksomheder, der i meget høj grad eller høj grad oplever det som et problem, at skulle tale med flere jobcentre. Lidt over 1 ud af 3 mener desuden, at det i nogen grad er et problem. Kontakt til flere jobcentre et problem Andel af virksomheder, som skal tale med flere forskellige jobcentre i forbindelse med en sygedagpengesag, fordelt på om virksomhederne oplever dette som et problem Procent I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad I meget lav grad Ved ikke Anm.: Figuren omfatter virksomheder, som inden for det seneste år har været i kontakt med flere jobcentre i forbindelse med sygedagpengesager for langtidssygemeldte medarbejdere. Kilde: DI spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august 13. Omkring 4 ud af af virksomheder, som inden for det seneste år har været i kontakt med flere jobcentre i forbindelse med sygedagpengesager for langtidssygemeldte medarbejdere, oplyser, at de har været i kontakt med 4 eller flere jobcentre. 4 ud af virksomheder er i kontakt med 4 eller flere jobcentre Antal jobcentre som virksomhederne inden for det seneste år har været i kontakt med i forbindelse med sygedagpengesager Procent jobcentre 4-5 jobcentre 6- jobcentre Over jobcentre Ved ikke Anm.: Figuren omfatter virksomheder, som inden for det seneste år har været i kontakt med flere jobcentre i forbindelse med sygedagpengesager for langtidssygemeldte medarbejdere. Kilde: DI undersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august 13. I dag er det den kommune, hvor virksomhedens sygemeldte medarbejdere bor, som har ansvaret for sygedagpengesagen. Dermed er det også den kommune, som virksomheden skal kontakte i forbindelse med sygedagpengesager. 18

19 ... hvilket er administrativt tungt og besværligt Disse regler betyder, at nogle virksomheder skal kontakte mange jobcentre. For at gøre virksomhedernes kontakt med jobcentrene lettere og mindre administrativt tung, bør det være jobcentret i den kommune, hvor virksomheden er beliggende, som står for behandlingen af sygedagpengesagen. En anden model kunne være, at jobcentret i den kommune, hvor virksomheden ligger, formidler virksomhedens henvendelser videre til den sygemeldtes bopælskommune. Jobcentret i den sygemeldtes kommune er hermed fortsat ansvarlig for sygedagpengesagen, men virksomheden skal kun have kontakt til det jobcenter, hvor virksomheden ligger. Det vil mindske de administrative byrder for virksomhederne. 19

20 6. Fakta om DI s spørgeundersøgelse Undersøgelsen er foretaget på baggrund af et internet-baseret spørgeskema, som er blevet sendt til de øverste ansvarlige HRchefer i virksomhederne i DI s medlemskreds. I tilfælde hvor DI ikke har registreret en HR-chef eller lignende, er spørgeskemaet i stedet blevet sendt til den administrerende direktør. Spørgeskemaet blev sendt til personer DI s medlemskreds omfatter omkring. virksomheder, som er repræsenteret inden for en bred vifte af brancher. Forud for udsendelsen af spørgeskemaet er der foretaget en udvælgelsesproces blandt virksomhederne med det formål at sikre, at spørgeskemaet kun sendes til én person. Det betyder, at spørgeskemaet ikke er sendt til alle DI s medlemsvirksomheder, da nogle virksomheder optræder inden for samme koncern. I disse tilfælde er spørgeskemaet blevet sendt til den øverste ansvarlige HR-chef (eller alternativt den administrerende direktør) i koncernen. Tilsvarende er spørgeskemaet også kun blevet sendt én gang til de personer, som er HRchef eller administrerende direktør i flere virksomheder.... som repræsenterer omkring. virksomheder Denne udvælgelsesproces har resulteret i, at spørgeskemaet er blevet sendt til personer, som tilsammen repræsenterer omkring. medlemsvirksomheder i DI. Af de virksomheder er der 1.44 virksomheder, der har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på godt 21 pct. Nedenfor ses en oversigt over de 1.44 virksomhedsrepræsentanter, som har deltaget i undersøgelsen fordelt på virksomhedsstørrelse, branche og geografi (region). Oversigt over virksomheder i undersøgelsen fordelt på virksomhedsstørrelse, branche og geografi Antal virksomheder 1- ansatte 21-5 ansatte 51- ansatte 1-25 ansatte ansatte Over 5 ansatte Træ- og møbelindustrien Metal- og maskinindustrien Videnrådgiverne ITEK Service Handel Transport Bilbranchen Fødevarer Anden fremstillingsindustri Øvrige erhverv Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Kilde: DI spørgeundersøgelse blandt 1.44 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo august 13. Antal virksomheder

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Rambøll Management Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Oktober 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Forår 2005 Rambøll

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR 04:2006 ARBEJDSPAPIR Mona Larsen og Max Mølgaard Miiller REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE PÅ ARBEJDSSTEDER FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede 7. juni 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede Ledige benytter i vid udstrækning de samme kanaler til at få arbejde som beskæftigede, der skifter

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser ACs beskæftigelsespolitiske konference d. 24 og 25 okt. 2013 Carsten Koch, BER Hvad sker der? De ledige brokker sig over politikerne,

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Virksomhedernes behov for kompetence

Virksomhedernes behov for kompetence FEBRUAR 2013 Virksomhedernes behov for kompetence Jobcenter Bornholm Bornholm Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 2 Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen

Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen Disposition (Typer af) resultater fra ekspertudvalget vedr. infrastruktur og arbejdskraft

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere