RUMMELIGHEDENS R AMMER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUMMELIGHEDENS R AMMER"

Transkript

1 RUMMELIGHEDENS R AMMER Ansættelsesmuligheder for personer med hjerneskade, sindslidelse eller udviklingshæmning A F M AJA ROSENSTOCK / K A R EN T INGG A A R D / HELLE HOLT / SØR EN JENSEN 04:22

2 RUMMELIGHEDENS R AMMER Ansættelsesmuligheder for personer med hjerneskade, sindslidelse eller udviklingshæmning M AJA ROSENSTOCK / K A R EN TINGG A A R D / HELLE HOLT / SØR EN JENSEN K Ø B E N H AV N S O C I A L F O R S K N I N G S I N S T I T U T T E T 0 4 : 2 2

3 F O RO R D Denne rapport beskriver forskellige muligheder for at støtte personer med hjerneskade, udviklingshæmning eller sindslidelse til at opnå og bevare tilknytning til arbejdsmarkedet. Undersøgelsen belyser, hvilke muligheder og barrierer der er til stede i lovgivningen. Derud over undersøges, hvilke betingelser der skal være til stede på arbejdspladserne, for at det kan lade sig gøre at tilbyde og bibeholde ansættelse af personer med hjerneskade, sindslidelse eller udviklingshæmning. Baggrunden for denne undersøgelse er blandt andet, at Regeringens handlingsplan for Flere i arbejde har som mål at øge arbejdsudbuddet. Dette kræver, at de personer, som har en (rest)arbejdsevne, og som i dag er ledige, på sygedagpenge eller uden for arbejdsstyrken, kommer i arbejde. Personer, hvis arbejdsevnenedsættelse er af psykisk og/eller social karakter, har formentligt andre problemer i forhold til arbejdsmarkedet, end personer med fysisk handicap. Denne undersøgelse skal derfor belyse, hvad der skal til, for at personer med hjerneskade, udviklingshæmning eller sindslidelse kan opnå eller fastholde en beskæftigelse. Arbejdsmarkedsstyrelsen har bestilt og finansieret undersøgelsen, som er gennemført i forskningsafdelingen Beskæftigelse og Erhverv. Rapporten er udarbejdet af forskningsassistenterne cand.comm. Maja Rosenstock, cand.comm. Karen Tinggaard og cand.polit. Søren Jensen samt af seniorforsker cand.adm.pol., ph.d. Helle Holt, der har været projektleder. Stud.scient.soc. Anders Ellegaard Hansen har 2 F O R O R D

4 hjulpet med litteratursøgningen, og stud.polit. Anne Vejen Mathiasen har lavet tabelarbejdet til kapitel 6. Lektor Per H. Jensen, Aalborg Universitet, har læst og kommenteret manuskriptet og takkes for gode råd og konstruktive kommentarer. Endvidere har John Nyberg, Socialt Udviklingscenter, bistået som faglig konsulent. En tak skal også lyde til undersøgelsens følgegruppe, der har været en uvurderlig støtte undervejs. Endelig skal der sendes en tak til de konsulenter og arbejdspladser, der har taget sig tid til at lade sig interviewe. Uden dem havde der ikke været en undersøgelse. København, november 2004 Jørgen Søndergaard F O R O R D 3

5 R E S U M E Formålet med denne undersøgelse er at belyse de særlige forhold og barrierer for beskæftigelse, der gør sig gældende for personer med begrænsninger i arbejdsevnen af psykiske og/eller sociale årsager. Undersøgelsen belyser via nøgleinterview med konsulenter på området, hvilke muligheder og begrænsninger de oplever, der er til stede i lovgivningen. Endvidere beskriver undersøgelsen via casestudier på arbejdspladser, hvilke forhold der har betydning for, hvorvidt det kan lade sig gøre at tilbyde og fastholde personer med begrænsninger i arbejdsevnen af psykiske og/eller sociale årsager i en ansættelse. Endelig kortlægger undersøgelsen, på hvilken måde personer med selvoplevet sindslidelse adskiller sig fra personer med fysisk handicap og fra personer helt uden handicap, når det gælder deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Denne kortlægning foretages med udgangspunkt i survey- og registerdata. Mange muligheder i lovgivningen Der er en række muligheder i lovgivningen for støtte til personer med hjerneskade, sindslidelse eller udviklingshæmning. Støttemulighederne relaterer sig både til tiden forud for ansættelsen i form af erhvervsafklarende forløb, revalidering, specialpædagogisk støtte og AMU-kurser til indslusningsfasen på arbejdsmarkedet i form af en mentorordning og til selve ansættelsesforholdet i form af job med løntilskud til førtidspensionister og fleksjob. Derud over er der mulighed for at modtage sygedagpenge i op til 52 uger med henblik på at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet under sygdom. 4 R E S U M E

6 Men også enkelte barrierer Nøgleinterviewene med konsulenter afdækker mindst tre barrierer i lovgivningen forstået som manglende lovhjemmel i forhold til de særlige støttebehov, som personer med nedsat arbejdsevne af psykiske og/eller sociale årsager kan have i forbindelse med en ansættelse. De tre barrierer vedrører manglende lovhjemmel inden for følgende områder: Længerevarende/permanent ansættelse af en støtteperson Ansættelse af en mentor til personer i fleksjob Benyttelse af isbryderordning for personer, der ikke har en uddannelse, som berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse Derud over påpeges det, at lovgivningen gør, at det i praksis kan være vanskeligt at forlænge sygedagpenge ud over 52 uger, hvilket især personer med hjerneskade kan have behov for. Desuden bevirker forholdet mellem fleksjob og job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob) i praksis, at nogle personer ikke vurderes til at være berettiget til pension, samtidig med at det ikke er muligt for jobkonsulenterne at finde en virksomhed, der vil ansætte personen i et fleksjob. Barrierer i forvaltningen af lovene Ud over de muligheder og barrierer, der er knyttet til selve loven, er der tillige både muligheder og barrierer knyttet til forvaltningen af loven, herunder den måde systemet er struktureret på og de politiske signaler, der præger reformen flere i arbejde. Blandt disse peger jobkonsulenterne i undersøgelsen på følgende: Samspillet mellem en kompleks lovgivning og et tostrenget system kan udgøre en barriere for en effektiv beskæftigelsesindsats i de tilfælde, hvor der ikke er et tæt samarbejde mellem de amtslige jobkonsulenter, der særligt har viden om de tre persongruppers behov, og de kommunale sagsbehandlere, der især har viden om mulighederne i lovgivningen Det politiske fokus på korteste vej til arbejdsmarkedet bidrager positivt til beskæftigelsesindsatsen ved at rette opmærksomheden på personernes ressourcer, men medfører også risiko for, at der R E S U M E 5

7 ikke afsættes tilstrækkelig tid forud for ansættelsen til for eksempel afklaring og uddannelse Uddannelse er et vigtigt redskab i beskæftigelsesindsatsen, men mulighederne for særligt tilrettelagt støtte under uddannelse udnyttes ikke optimalt. Dels på grund af manglende kendskab, men også på grund af en decentraliseret politik, der i praksis medfører forskellige muligheder afhængigt af, hvor man bor Mange forhold kræver opmærksomhed Casestudier på syv udvalgte virksomheder peger på, at der er en række forhold, der har betydning for, at en ansættelse på særlige vilkår kan fungere optimalt. Det, man kan lære af de gode historier, er således, at: Etableringen lettes når: Arbejdsgiveren føler et socialt ansvar, arbejdsgiveren får en henvendelse om en konkret ansættelse, ansættelsen er udgiftsneutral for arbejdsgiveren, der er egnede arbejdsopgaver at varetage, og når den ansatte og arbejdspladsen matcher hinanden. Indslusningen lettes når: Kollegaerne er med på idéen, kollegaerne får ordentlig information, arbejdsopgaverne bliver tilpasset og forventningerne bliver afstemt. Hverdagen lettes når: Papirarbejdet ikke er en byrde for virksomheden, samarbejdet mellem virksomhed og kommune fungerer, arbejdspladsen er indstillet på, at den ansatte har særlige behov, arbejdspladsen har overskud og pædagogisk indsigt, den ansatte hjælpes i gang med opgaverne, arbejdspladsen sætter tid af og arbejdspladsen tager særlige hensyn til den ansatte. I forbindelse med ovenstående skal det påpeges, at de nævnte forhold ikke skal forstås som altafgørende betingelser for, at ansættelser kan etableres og bibeholdes, men blot som inspirationsliste til, hvad der kan bidrage til at gøre ansættelserne særligt vellykkede. 6 R E S U M E

8 Personer med selvoplevet sindslidelse adskiller sig fra personer uden handicap Med udgangspunkt i survey- og registerdata har det været muligt at belyse, hvordan personer med selvoplevet sindslidelse adskiller sig fra personer med fysisk handicap og fra personer helt uden handicap. I kortlægningen kom det frem, at personer med sindslidelse adskiller sig væsentligt fra personer uden handicap, mens de i mange tilfælde har samme kendetegn og arbejdsmarkedstilknytning som personer med fysisk handicap. Det ser ud til, at der er et særligt problem for unge med sindslidelse, som ikke altid bliver opdaget. Og derfor ikke får den hjælp, de har behov for til for eksempel færdiggørelsen af en uddannelse Det er vigtigt for personer med sindslidelse at få en uddannelse, da uddannelsesniveauet tydeligvis har betydning for tilknytningen til arbejdsmarkedet Der er mange personer med sindslidelse, der arbejder på ordinære vilkår, og det vides ikke om denne gruppe faktisk får den støtte, de har behov for Socialt netværk og/eller forpligtelsen over for for eksempel børn har tydeligvis en positiv indflydelse på arbejdsmarkedstilknytningen Kvinder med sindslidelse er en udsat gruppe, idet der er en højere andel af kvinder end mænd, der er uden for arbejdsmarkedet Mulighederne er der de skal bare bruges Undersøgelsen har vist, at der helt konkret er tre huller i lovgivningen som med fordel kunne lukkes, hvis man ønsker at forbedre mulighederne for at få denne målgruppe i beskæftigelse (permanent støtteperson, midlertidig mentor til personer i fleksjob og brug af isbryderordning uafhængigt af uddannelse). Men lige så vigtigt har undersøgelsen vist, at den nuværende lovgivning faktisk giver et godt udgangspunkt for at understøtte personer med nedsat arbejdsevne af sociale og/eller psykiske årsager i processen hen mod et ansættelsesforhold. Problemet er altså ikke kun manglende lovhjemmel, men også en kombination af kompleks lovgivning, manglende viden om mulighederne i samme lovgivning, mange forskellige aktører, der ikke altid får koordineret indsatsen mest hensigtsmæssigt. R E S U M E 7

9 I N D HOL D F O RO R D 2 R E S U M E 4 1 I N D L E D N I N G, S A M M E N FAT N I N G 12 O G P E R S P E K T I V E R Indledning 12 Sammenfatning 14 Diskussion og perspektiver 21 2 B AG G RU N D, DATA O G B E G R E B E R 24 Undersøgelsens baggrund 24 Data 27 Begreber og definitioner anvendt i undersøgelsen 31 8 I N D H O L D

10 3 M U L I G H E D E R O G B A R R I E R E R 36 I L OV E N S O R D O G L OV E N S F O RVA LT N I N G Mange love har betydning for beskæftigelsesindsatsen 37 Lovens kompleksitet kræver overblik og 48 tæt samarbejde Korteste vej til arbejdsmarkedet kan 50 forcere processen Optimalt med to konsulenter i ét system 50 Behov for forankring af viden 51 Opsamling 52 4 D E T R E G RU P P E R S M U L I G H E D E R 56 O G S Æ R L I G E B E H OV F O R S T Ø T T E Personer med hjerneskade 57 Personer med sindslidelse 72 Personer med udviklingshæmning og personer, 87 der er sent udviklede Fælles opsamling C A S E S T U D I E R PÅ U DVA L G T E 108 A R B E J D S P L A D S E R H VA D K A N V I L Æ R E A F D E G O D E H I S T O R I E R? Etablering af ansættelserne 110 Indslusningsperioden 116 Ansættelsen i hverdagen 121 Et blik ud i fremtiden 132 Sammenfatning og delkonklusion 142 I N D H O L D 9

11 6 R E G I S T E R- O G 146 S U RV E Y U N D E R S Ø G E L S E N De benyttede registre og surveys handicapundersøgelsen undersøgelsen af langtidssyge 157 Meget få virksomheder har personer med 159 sindslidelse ansat Personer med sindslidelse adskiller sig fra personer 163 uden handicap B I L AG S TA B E L L E R 166 L I T T E R AT U R L I S T E 178 S O C I A L F O R S K N I N G S I N S T I T U T T E T S 186 U D G I V E L S E R S I D E N I N D H O L D

12

13 K A P I T E L 1 I N DL E DN I NG, S A M M E N FAT N I NG O G PE R S PE K T I V E R Indledning Undersøgelsens formål Formålet med denne rapport er at belyse de særlige forhold og barrierer for beskæftigelse for personer med hjerneskade, udviklingshæmning eller sindslidelse. Undersøgelsen belyser, hvilke muligheder og barrierer der er til stede i lovgivningen, og hvilke muligheder og begrænsninger de professionelles forvaltning af lovene medfører. 1 Derud over ser vi på, hvilke betingelser der skal være til stede på arbejdspladserne, for at det kan lade sig gøre at tilbyde og bibeholde ansættelse af personer med hjerneskade, sindslidelse eller udviklingshæmning. I den forbindelse vil vi via casestudier af udvalgte arbejdspladser pege på, hvad man kan lære af de virksomheder, der har ansat personer med hjerneskade, sindslidelse eller udviklingshæmning. Endelig viser vi, hvordan personer med selvoplevet sindslidelse adskiller sig fra personer med fysisk handicap og fra personer helt uden handicap i tilknytningen til arbejdsmarkedet Med begrebet de professionelle skal forstås den brede kreds af fagpersoner, der på den ene eller anden måde har betydning for beskæftigelsesindsatsen. 2. Selvoplevet sindslidelse er et udtryk for, at personer er blevet spurgt om, hvorvidt de selv oplever at have en sindslidelse. Der er således ikke nødvendigvis tale om en diagnosticeret sindslidelse. 12 I N D L E D N I N G, S A M M E N F A T N I N G O G P E R S P E K T I V E R

14 Undersøgelsens baggrund Baggrunden for denne undersøgelse er Regeringens handlingsplan for Flere i arbejde. Handlingsplanen har blandt andet til formål at øge arbejdsudbuddet. Dette kræver, at de personer, som har en (rest)arbejdsevne, og som i dag er ledige, på sygedagpenge eller uden for arbejdsstyrken, kommer ud på arbejdsmarkedet. I en tidligere SFI-rapport blev det påpeget, at der ifølge handicapkonsulenter og uafhængige jobkonsulenter lovgivningsmæssigt mangler muligheder i forhold til beskæftigelsesindsatsen over for personer med psykisk handicap, hjerneskader samt udviklingshæmmede (Clausen, T., m.fl., 2004, p.130). Det er endvidere sandsynligt, at der for personer, hvis arbejdsevnenedsættelse er af psykisk og/eller social karakter, viser sig andre problemstillinger i forhold til arbejdsmarkedet end dem der gør sig gældende for personer med fysisk handicap. I lyset af ovenstående besluttede Arbejdsmarkedsstyrelsen at igangsætte nærværende undersøgelse. Undersøgelsen har på denne baggrund primært fokus på muligheder inden for Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Undersøgelsens disponering Ansættelsesmulighederne for personer med hjerneskade, sindslidelse eller udviklingshæmning bliver i denne rapport undersøgt ud fra forskellige vinkler og med forskellige typer af data. Efter at have redegjort for undersøgelsens baggrund, data og begreber i kapitel 2 vil vi i kapitel 3 se på, hvilke muligheder og barrierer der er i loven, og hvilke muligheder og barrierer de professionelles forvaltning af loven medfører. Dette vil ske ved en gennemgang af relevante områder i lovgivningen primært relateret til Beskæftigelsesministeriets områder samt via interview med 19 jobkonsulenter, der er tilknyttet beskæftigelsesindsatsen for personer med begrænsninger i arbejdsevnen af psykiske og/eller sociale årsager. I kapitel 4 vil vi gennemgå personer med hjerneskade, sindslidelse og udviklingshæmning og deres særlige forhold til arbejdsmarkedet. De tre grupper vil blive behandlet separat for at kunne vise, hvilke særlige forhold og behov der viser sig for de tre grupper. Desuden gives en beskrivelse af beskæftigelsesindsatsen over for de tre grupper. Kapitlet er bygget op om jobkonsulenternes erfaringer, som perspek- I N D L E D N I N G, S A M M E N F A T N I N G O G P E R S P E K T I V E R 13

15 tiveres af de personer med hjerneskade, sindslidelse eller udviklingshæmning, der er interviewet i forbindelse med arbejdspladsbesøgene, samt af deres kolleger og arbejdsgivere. I kapitel 5 er kvalitative interview også den bærende metode, eftersom hensigten med dette kapitel er at se på, hvad vi kan lære af de gode historier. Ved interview med personer, der har nedsat arbejdsevne af psykiske og/eller sociale årsager, samt interview med deres arbejdsgivere og nærmeste kolleger, vil vi se på, hvilke betingelser der skal være til stede på arbejdspladserne, for at etableringen, indslusningen og hverdagen ved sådanne ansættelser bliver særligt vellykkede. Kapitel 6 vil derimod være baseret på kvantitative data. Via en kortlægning baseret på surveydata koblet med registerdata bliver det beskrevet, hvorledes personer med selvoplevet sindslidelse adskiller sig fra personer med fysisk handicap og fra personer helt uden handicap i tilknytningen til arbejdsmarkedet. Desværre er datamaterialet ikke tilstrækkeligt til at udtale sig om personer med hjerneskade og personer med udviklingshæmning. Derfor vil dette kapitel udelukkende omhandle personer med en selvoplevet sindslidelse. Sammenfatning Hvad viser undersøgelsen? Som nævnt belyser denne undersøgelse ansættelsesmulighederne for personer med hjerneskade, sindslidelse og udviklingshæmning fra flere forskellige synsvinkler. Således behandles ansættelsesmulighederne for de tre grupper ud fra lovens ord, ud fra lovens forvaltning og ud fra forholdene på arbejdspladserne. I forbindelse hermed har vi interviewet amtslige jobkonsulenter, personer fra interesseorganisationer i feltet, ledere af forskellige institutioner, ansatte i en amtslig handicapafdeling, en AF-handicapkonsulent samt personer med hjerneskade, sindslidelse eller udviklingshæmning, deres arbejdsgivere og deres nærmeste kolleger. Nedenstående punkter er et forsøg på at samle alle disse tråde og tegne et samlet billede: Manglende muligheder i lovgivningen. Der er manglende lovhjemmel til en permanent ansættelse af en støtteperson, der kan varetage de opgaver, der knytter sig til personernes særlige behov på arbejdspladsen. Desuden mangler der lovhjemmel til at ansætte 14 I N D L E D N I N G, S A M M E N F A T N I N G O G P E R S P E K T I V E R

16 en midlertidig mentor for personer i fleksjob. Endelig kan isbryderordningen ikke benyttes af personer, der mangler en uddannelse, der berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse Forvaltningen af lovene. Der er tale om en kompleks lovgivning, hvor ikke alle muligheder er kendte. Der er mange aktører involverede i den enkelte persons vej til et ansættelsesforhold, hvilket kræver en høj grad af koordinering mellem disse aktører Personer med nedsat arbejdsevne af psykiske og/eller sociale årsager har særlige behov i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Fælles for personer med hjerneskade, sindslidelse eller udviklingshæmning er behovet for tid til afklaring, behovet for muligheden for en støtteperson, behovet for uddannelse og behovet for en øget skelnen mellem unge og ældre beskæftigelsessøgende Personer med nedsat arbejdsevne af psykiske og/eller sociale årsager har endvidere særlige behov i forhold til arbejdspladsen. Personer med hjerneskade, sindslidelse eller udviklingshæmning kan mangle visse sociale kompetencer i relation til arbejdslivet. Derud over kan personer fra de tre grupper mangle evnen til at tage initiativer, og de kan have et langsomt arbejdstempo og/ eller en langsom opfattelsesevne. Dette bevirker, at der på de arbejdspladser, der har personer med hjerneskade, sindslidelse eller udviklingshæmning ansat, ofte vil være brug for overskud og pædagogisk indsigt, for hjælp til at sætte den ansatte i gang med arbejdsopgaverne, for ekstra tid til udførelse af dagens opgaver, for oplæring i nye opgaver og for instruktioner i dagligdagen Arbejdsgivere, der har ansat personer med hjerneskade, sindslidelser eller udviklingshæmning, ønsker økonomisk kompensation og hjælp til det administrative papirarbejde. Forudsætningen for, at et job overhovedet bliver etableret, vil ofte være, at der kommer en konsulent og banker på arbejdsgiverens dør med en henvendelse om en konkret ansættelse. Bliver ansættelsen herefter aktuel, ønsker arbejdsgiverne økonomisk kompensation forstået på den måde, at en ansættelse på særlige vilkår skal kunne betale sig for arbejdspladsen. Derud over ønsker arbejdsgiverne hjælp til det administrative papirarbejde, som en ansættelse på særlige vilkår medfører. Endelig har arbejdsgivere og kolleger også brug for I N D L E D N I N G, S A M M E N F A T N I N G O G P E R S P E K T I V E R 15

17 hjælp til for det første at skabe et job med arbejdsopgaver, der matcher personen, og for det andet at udvikle jobbet, når personen er parat til nye udfordringer I det følgende vil ovenstående konklusioner kort blive uddybet. Muligheder for støtte i lovgivningen Undersøgelsen afdækker en række muligheder i lovgivningen for støtte til personer med hjerneskade, sindslidelse eller udviklingshæmning. Støttemulighederne relaterer sig både til tiden forud for ansættelsen i form af erhvervsafklarende forløb, revalidering, specialpædagogisk støtte, AMU-kurser, til indslusningsfasen på arbejdsmarkedet i form af en mentorordning og til selve ansættelsesforholdet i form af job med løntilskud til førtidspensionister og fleksjob. Derud over er der mulighed for at modtage sygedagpenge i op til 52 uger med henblik på at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet under sygdom. Manglende lovhjemmel kan udgøre en barriere Ud over disse muligheder for støtte afdækker undersøgelsen tre barrierer i lovgivningen forstået som manglende lovhjemmel i forhold til særlige støttebehov, som personer med nedsat arbejdsevne af psykiske og/eller sociale årsager kan have i forbindelse med en ansættelse. De tre barrierer vedrører manglende lovhjemmel inden for følgende områder: Længerevarende/permanent ansættelse af en støtteperson Ansættelse af en mentor til personer i fleksjob Benyttelse af isbryderordning for personer, der ikke har en uddannelse, der berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse Derud over påpeges det, at forhold i loven gør, at det i praksis kan være vanskeligt: At forlænge sygedagpenge ud over 52 uger, hvilket især personer med hjerneskade kan have behov for Desuden bevirker forholdet mellem fleksjob og job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob), at nogle personer ikke vurderes til at være berettiget til pension samtidig med, at det ikke er muligt for jobkonsulenterne at finde en virksomhed, der vil ansætte personen i et fleksjob 16 I N D L E D N I N G, S A M M E N F A T N I N G O G P E R S P E K T I V E R

18 I forvaltningen af lovene er der ligeledes barrierer for ansættelsesmulighederne Ud over de muligheder og barrierer, der er knyttet til selve loven, er der tillige både muligheder og barrierer knyttet til forvaltningen af loven, herunder den måde systemet er struktureret på og de politiske signaler, der præger reformen Flere i arbejde. Blandt disse peger jobkonsulenterne i undersøgelsen på følgende: En kompleks lovgivning og et tostrenget system kan udgøre en barriere Lovgivningens kompleksitet kan gøre det vanskeligt for de amtslige jobkonsulenter at udnytte lovens muligheder optimalt, og beskæftigelsesindsatsen for personer med nedsat arbejdsevne af psykiske og/eller sociale årsager er i høj grad bygget op om amtslige jobkonsulenter, der har særlig viden om persongruppernes særlige behov i forhold til arbejdsmarkedet. Denne særlige viden er en vigtig forudsætning for en hensigtsmæssig beskæftigelsesindsats. Endvidere kræves et tæt samarbejde mellem de amtslige jobkonsulenter og kommunale sagsbehandlere, der har særlig viden om mulighederne i lovgivningen. Med planerne om en kommende kommunal reform må det dog bemærkes, at den skitserede struktur forventes ændret til et mere enstrenget system. I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt at have to professionelle tilknyttet i ét system: en jobkonsulent til at varetage beskæftigelsesindsatsen og en sagsbehandler til resten. Her er det væsentligt, at jobkonsulenten har særlig viden om personernes behov, og at der afsættes tid til afklaring og opfølgning. Endelig er det vigtigt, at de mange aktører, der typisk er indblandet i den enkelte persons sygdoms- og beskæftigelsesforløb, som for eksempel hospitaler, genoptræningscentre, distriktspsykiatri, AF, revalideringsinstitutioner og beskyttede værksteder, koordinerer deres indsats. En forceret proces kan føre til afbrudte ansættelsesforhold Det politiske fokus på korteste vej til arbejdsmarkedet bidrager positivt til beskæftigelsesindsatsen ved at rette opmærksomheden på personernes ressourcer, men medfører også risiko for, at der ikke afsættes tilstrækkelig tid forud for ansættelsen til for eksempel afklaring og uddannelse. I N D L E D N I N G, S A M M E N F A T N I N G O G P E R S P E K T I V E R 17

19 Undersøgelsen afdækker ikke et konkret ansvar for denne forcerede proces, men det må betragtes som et uhensigtsmæssigt samspil mellem amtslige jobkonsulenter, kommunale sagsbehandlere og politiske målsætninger. Uddannelse som redskab i beskæftigelsesindsatsen udnyttes ikke optimalt Uddannelse er et væsentligt område, da uddannelsesniveauet tydeligvis har betydning for tilknytningen til arbejdsmarkedet. For både personer med hjerneskade, sindslidelse eller udviklingshæmning er der behov for at fokusere på uddannelser af forskellig karakter.unge personer med sindslidelse kan have behov for støtte til at gennemføre deres uddannelse. Sådan en mulighed findes i Lov om specialpædagogisk støtte. 3 Denne SPS-ordning kan betragtes som en ubrugt mulighed i lovgivningen, idet en interesseorganisation betegner den som meget ukendt. Særligt tilrettelagte AMU-kurser kan være til gavn for personer med udviklingshæmning, men eftersom kurserne forhandles lokalt i amterne, er der landsdækkende stor forskel på udbuddet af kurser, som personer med udviklingshæmning kan benytte. Personer med hjerneskade kan have behov for efteruddannelse, der tager hensyn til, at personer fra denne gruppe ofte har behov for ekstra tid til indlæring. Udviklingen i beskæftigelsesindsatsen er præget af tidsbegrænsede projekter Projekter åbner mulighed for udvikling af området, men meget viden går tabt, når et projekt lukker og ikke bliver videreført. Der er derfor behov for at prioritere, at den eksisterende viden forankres sideløbende med en udvikling af beskæftigelsesindsatsen. Særlige forhold gør sig gældende ved ansættelsen Personer med hjerneskade, sindslidelse eller udviklingshæmning har meget forskellige typer arbejdsevnenedsættelse. Men også internt i 3. Loven omfatter en støtteordning, der har til formål at sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der er optaget på en videregående uddannelse, uanset funktionsnedsættelsen kan gennemføre uddannelsen i lighed med andre studerende. Loven betegnes også som SPS-ordningen. Jf. i øvrigt kapitel I N D L E D N I N G, S A M M E N F A T N I N G O G P E R S P E K T I V E R

20 de tre persongrupper kan der være meget store forskelle på arbejdsevnenedsættelsen både, hvad angår karakter og omfang. Undersøgelsen afdækker dog også overordnede fællestræk, der gør sig gældende for alle tre grupper. Det gør sig således gældende, at arbejdsevnenedsættelsen knytter sig til skadens, lidelsens eller sygdommens omfang. Men ud over denne diagnosticerende tilgang er der andre fælles faktorer, der knytter sig til mere personlige forhold, der har betydning for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder: Personernes eventuelt mangelfulde sociale kompetencer i forhold til en arbejdsplads. Derud over kan personer fra de tre grupper mangle evnen til at tage initiativer, og de kan have et langsomt arbejdstempo og/eller en langsom opfattelsesevne Personernes erkendelse af egen arbejdsevne Personernes alder Personernes uddannelsesniveau og tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet Mange forhold kræver opmærksomhed, hvis ansættelserne skal blive særligt vellykkede Som tidligere beskrevet er hensigten med denne rapport også at belyse, hvilke betingelser der skal være til stede på arbejdspladserne for, at det kan lade sig gøre at tilbyde beskæftigelse til personer med hjerneskade, sindslidelse eller udviklingshæmning og bibeholde ansættelserne. I den forbindelse peger casestudier med syv udvalgte virksomheder på, at der er en række forhold, der har betydning for, at en ansættelse på særlige vilkår kan fungere optimalt. Det man kan lære af de gode historier er således, at nedenstående forhold kræver særlig opmærksomhed, hvad angår etableringen, indslusningen, hverdagen og fremtiden for ansættelser af personer, der har nedsat arbejdsevne af psykiske og/eller sociale årsager. Etableringen lettes når: Arbejdsgiveren føler et socialt ansvar, arbejdsgiveren får en henvendelse om en konkret ansættelse, ansættelsen er udgiftsneutral for arbejdsgiveren, der er egnede arbejdsopgaver at varetage og den ansatte og arbejdspladsen matcher hinanden. I N D L E D N I N G, S A M M E N F A T N I N G O G P E R S P E K T I V E R 19

21 Indslusningen lettes når: Kollegerne er med på idéen, kollegerne får ordentlig information, arbejdsopgaverne bliver tilpasset og forventningerne bliver afstemt. Hverdagen lettes når: Papirarbejdet ikke er en byrde for virksomheden, samarbejdet mellem virksomhed og kommune fungerer, arbejdspladsen er indstillet på, at den ansatte har særlige behov, arbejdspladsen har overskud og pædagogisk indsigt, den ansatte hjælpes i gang med opgaverne, arbejdspladsen sætter tid af og arbejdspladsen tager særlige hensyn til den ansatte. I forbindelse med ovenstående skal det påpeges, at de nævnte forhold ikke skal forstås som altafgørende betingelser for, at ansættelser kan etableres og bibeholdes, men blot som inspirationsliste til, hvad der kan bidrage til at gøre ansættelserne særligt vellykkede. Personer med selvoplevet sindslidelse adskiller sig fra personer uden handicap Den kvantitative kortlægning viste, at personer med selvoplevet sindslidelse adskiller sig væsentligt fra personer uden handicap, mens de i mange tilfælde har samme kendetegn og arbejdsmarkedstilknytning som personer med fysisk handicap. Følgende kom frem i kortlægningen: Det ser ud til, at der er et særligt problem for unge med sindslidelse, som ikke altid bliver opdaget, og som derfor bevirker, at de unge ikke får den hjælp, de har behov for til for eksempel færdiggørelse af en uddannelse Det er vigtigt for personer med sindslidelse at få en uddannelse, da uddannelsesniveauet tydeligvis har betydning for tilknytningen til arbejdsmarkedet Der er mange personer med sindslidelse, der arbejder på ordinære vilkår, og det vides ikke, om denne gruppe faktisk får den støtte, de har behov for Socialt netværk og/eller forpligtelsen over for for eksempel børn har tydeligvis en positiv indflydelse på arbejdsmarkedstilknytningen Kvinder med sindslidelse er en udsat gruppe, idet en højere andel af kvinder end mænd er uden for arbejdsmarkedet 20 I N D L E D N I N G, S A M M E N F A T N I N G O G P E R S P E K T I V E R

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Virksomhedernes rolle i den nye reform

Virksomhedernes rolle i den nye reform Virksomhedernes rolle i den nye reform Onsdag den 4. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk Indhold Virksomhedernes indsats Ledelse og fravær En tidlig indsats fast track Hvad siger

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Udgiver: De Samvirkende Invalideorganisationer (fra 1.1.2008: Danske Handicaporganisationer) Redaktør: Charlotte Kirstine

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 07:20 Brian Larsen Max Mølgaard Miiller Jan Høgelund HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE REGIONALE FORSKELLE 07:20 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE REGIONALE FORSKELLE Brian

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Virksomheders roller og funktioner i forbindelse med ansættelse af udsatte ledige

Virksomheders roller og funktioner i forbindelse med ansættelse af udsatte ledige Virksomheders roller og funktioner i forbindelse med ansættelse af udsatte ledige mbma@phmetropol.dk ulni@phmetropol.dk rieh@via.dk Virksomhedsundersøgelsen i Beskæftigelses Indikator Projektet Plan Undersøgelsens

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Evaluering af De Samvirkende Invalideorganisationers. Projekt støtteperson til psykisk handicappede i erhverv

Evaluering af De Samvirkende Invalideorganisationers. Projekt støtteperson til psykisk handicappede i erhverv Evaluering af De Samvirkende Invalideorganisationers Projekt støtteperson til psykisk handicappede i erhverv 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 4 EVALUERINGENS VIGTIGSTE RESULTATER...

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer Guide til arbejdsgivere og mellemledere Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer - måske er det ikke så svært, som man skulle tro! Landskampagnen for afstigmatisering

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis?

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? Workshop nr. 120 AM 2010 Mandag den 8. november kl. 11.00 12.30 Dagens temaer Lovgivning Krav om sygesamtalen indenfor 4 uger Fastholdelsesplan

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE UDVIKLINGEN MELLEM 2002-2014 15:06 MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND 15:06 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE UDVIKLINGEN MELLEM 2002-2014 MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND KØBENHAVN 2015

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 REGIONALE FORSKELLE 15:20 MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND 15:20 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 REGIONALE FORSKELLE MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND KØBENHAVN 2015 SFI

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten.

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten. (For)revalidering - antal Revalidering www.finkelsten.dk FINKELSTEIN 3 BM: Konjunktur og arbejdsmarked - Uge 23 Aktuelle tal LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6 FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 21 1 Regler

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere

Evalueringsnotat. August 2011

Evalueringsnotat. August 2011 Evalueringsnotat August 2011 Socialt Udviklingscenter SUS: www.sus.dk ADHD-Foreningen: www.adhd.dk Evaluering af projektet Unge med ADHD - fastholdelse i job Baggrund Socialt Udviklingscenter SUS har i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere