Et historisk rids for Glostrup Lærerkreds/ Glostrup Lærerforening DLF, kreds 18a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et historisk rids for Glostrup Lærerkreds/ Glostrup Lærerforening. 1974 2014. DLF, kreds 18a."

Transkript

1 Et historisk rids for Glostrup Lærerkreds/ Glostrup Lærerforening DLF, kreds 18a. 1

2 Glostrup Lærerkreds Glostrup Lærerforening DLF Kreds 18a / Kreds Glostrup Lærerforening bliver stiftet som selvstændig kreds den 10/9. DLF kreds 18a er Glostrup Lærerkreds. John Tranum vælges som formand Nordvangskolen 25 år Naturskolen åbner. Ny skolelov. Undladelse af kursusdeling. Lærerforeningens blad Information starter. Klasselærerkurser og solidaritet er hotte emner på generalforsamlingen. vælges til formand for lærerforeningen pr. 1/ Naturskolen etableres. 13 skalaen indføres. Kurser i Vestegnskommunerne. Kraftig diskussion om den nye skole i Ejby skal være åben plan skole. Annexskolen i Ejby åbner. Ikke åben plan. Højvangskolen 75 år Indefrosne dyrtidsportioner. ØD. Indoktrineringsdebatten florerer. Undladelse af kursusdeling i 8. og 9. kl. anbefales af kommunalbestyrelsen. 2

3 Udvidet skolevejlederordning. Frederiksdal bliver overtaget af DLF /3 langt de fleste lærere nedlægger arbejdet i Glostrup. Overenskomstforhandlingerne. 11 timers reglen kommer. Efterlønnen indføres. TR. er med til KS møder Fastholdelse af 11 timers reglen. Tjenestetidsomlægninger rumler i debatten. Store besparelser i kommunen. Særforsorgens udlægning. Sikkerhedsrepræsentanterne bliver endelig uddannet. Honorarønsker afvises af kommunen Lærerne dropper overtimer for at få flere i arbejde. Trampolinspring bliver forbudt. Forflyttelsesregler SIFU. Kredsen forsøger med udvalg under KS. Honoraraftale med kommunen. Søndervangskolen 25 år Glostrup Lærerkreds bliver til Glostrup Lærerforening. Udlægning af opgaver til lokalkredsene. (honorar, forsøg, rådgivning). Axel Findal stopper som skoledirektør. Tom Fønslev Andersen bliver skoledirektør. Princip- og handlingsprogram for Glostrup Lærerforening udarbejdes. Schlüterregeringen Bertel Haarder undervisningsminister. Lærerne i Glostrup nedlægger arbejdet den 13/10 og aktionerer på Slotspladsen pga Schlüterregeringen. Karensdage indføres. Kredsens medlemskursus på Frederiksdal indføres Eftersidningshonoraret sløjfes af kommunens budget efter forslag fra skoledirektøren. 3

4 Store kommunale besparelser. (Også dengang) hængt ud i en leder i Folkeskolen. Flere opgaver udlægges fra DLF til kredsene (normering, forflyttelser, skoleog undervisningsplaner, arbejdsmiljø). Aftale med kommunen om forflyttelsesregler. Ønsker ikke den nye Skovvangsskole som annexskole. Martin Rømer bliver ny formand for DLF Animateur. Lokal storpolitik om hvorvidt 1. maj eller dronningens fødselsdag skal være fridag. Faste udvalg under kredsstyrelsen. 10 års fødselsdag, reception og fest. Aftale om hviletid. DLF får egen arbejdsløshedskasse DLF-A. EDB i Folkeskolen diskuteres ivrigt. Lærerarbejdsløsheden begynder Borgmester Gunnar er lærer for en dag på No. Ny KS struktur. Arbejdsnedlæggelser i 4 dage (Danmarksrekord) i slutningen af marts. 250 lærere søger job - så du weekend-tv i søndags (en annonce som led i en PRkampagne). Informationsteknologi indføres i kommunen (i alt 6 maskiner). Nordisk samarbejde (udveksling mellem venskabsbyerne). Lokal Særlig Fond oprettes. Modultimer indføres. Barsel op til 18½ uge med fuld løn Særlig Fond udlægges til kredsene. Hovedstyrelsen opfordrer alle lærere til at nedlægge arbejdet. Arbejdsnedlæggelse pga Påskepakken, denne gang styret af DLF. Pensionssikring af timelærerne. Aftale om faste vikarer og at de faste lærere læser vikartimer. Aftale med kommunen om frihed ved jubilæer, runde dage mm. 4

5 Overordnede pædagogiske principper for undervisning i Glostrup kommunes skolevæsen vedtages. Folkeskolernes fredsdag fredag 29/10. stiller på generalforsamlingen forslag om indkøb af fane. Forslaget bliver nedstemt. Der vedtages at Skovvangskolen skal være en selvstændig skole. Særnummer af Information om aktionsgrupper. Diskussion om ferieplan, kommunen absolut ikke demokratisk. Vestervangskolen 25 år /9 nedlægger de fleste medlemmer af Glostrup Lærerforening arbejdet pga bebudede kommunale nedskæringer ( kostede en bøde på kr. 350 ). Lærerforeningen udsender et debatoplæg om Fremtidens skole. Samarbejdsudvalg på skolerne. Hovedsamarbejdsudvalg i kommunen. Mulighed for at indføre Samordnet skolestart. Striden om 8=9 tillæg for støttelærere vundet over undervisningsministeriet. Betød store beløb i efterbetaling til enkelte lærere. Retningslinier for Nordisk venskabsbysamarbejde. Kredsstyrelsen nedsætter et ligestillingsudvalg. Skovvangskolen indvies Ændring af kredsstyrelsens sammensætning. Ingen faste udvalg. Ingen suppleanter med til møderne. Helhedsskolen diskuteres ivrigt. En forhandling med kommunen betød meget mindre besparelser ( i forhold til oplægget). Særnummer af Information om Fremtidens Skole. Vikarordningen bliver permanent. Glostrup er landets dyreste kommune skolemæssigt. Den første EDB handleplan vedtages. Frederiksdalkurset overtegnet. Endnu engang forslag om kredsfane, igen nedstemt Lærerråd og fælleslærerråd nedlægges og erstattes af pædagogisk råd pga ny styrelsesvedtægter. Skolenævn erstattes af skolebestyrelser og 5

6 skolekommissionen glider helt ud. Ændringerne pr 31/ Kommunen får feriefond, som investerer i feriehuse. Aftale om vederlag (gårdvagter mm. ). Diskussioner om ændring af tjenestetiden. Store strukturændringer i kredsstyrelsen diskuteres (eget kontor, sagsbehandling mm.). Loftet i et lokale på Nordvangskolen falder ned Skolerapporten vedtages. Dette betød besparelser på 12 mio. og nedlæggelse af 36 stillinger. Fast timetal til sikkerhedsrepræsentanterne. TR får timereduktion. Fælleslærerrådets afskedsfest Den synkende Skude. Rumlen om afskaffelse af tjenestemandssystemet for lærere og at de nuværende tjenestemænd skal fra stat til kommune. Fælles pædagogisk råd oprettes. Tom Fønslev stopper pludseligt som skoledirektør. Verner Halmø bliver først konstitueret, derefter udnævnt til skoledirektør. Forslag om at nedlægge Højvangskolen. Loyal eller iloyal information mellem Højvangskolen og kredsstyrelsen. Kritik, især fra Højvangskolen, om s deltagelse i gruppen, der lavede skolerapporten. Nordvangskolen 40 år Højvangskolen nedlægges. 15 lærere afskediget og 7 slutter med en aftrædelsesordning. Stor omrokering af lærere. Debat om SIFU- princippet SFO og samordnet indskoling indføres. Fælles pædagogisk råd kommer i gang. Undersøgelse om læreres kvalifikationer på landsbasis. Glostrups lærere stemte nej til overenskomsten. Driften af Information til diskussion. Diskussion om kredsstyrelsernes sammensætning ( alle generalforsamlingsvalgte 6

7 eller generalforsamlingsvalgte + tillidsrepræsentanter ). Skolen på KAS 25 år Lærerne får ny arbejdstidsaftale, kaldet Lærerpakken, og de kommunaliseres. Lærere som statstjenestemænd bliver hermed en uddøende race. Nyrupregeringen. Ole Vig undervisningsminister. Bemyndigelse på generalforsamlingen til at oprette et kredskontor. Generalforsamlingen tilfreds med TR. baseret kredsstyrelse. Debat af udbygningen af Skovvangskolen. Lene valgt som næstformand Lærerforeningens blad Information ophører med at eksistere. Blå infomationsskrivelser Blå sider. Lærerpakkens regler starter fra 1/8. U F Ø tid. Martin Rømer stopper som formand for DLF. Jørn Østergaard formand for DLF. SIFU er død, og derefter nye regler for forflyttelser og afsked. Alle kommunalt ansat pr. 1/4 93. Lederne vil ikke give tid til PC udvalg. Diskussioner om bemanding og teknik i kredskontoret efter krav fra DLF. Arbejdsfordelingsplan disponeringsplan tjenesteplan Ny folkeskolelov vedtages pr. 1/8 med bl.a. natur og teknik, undervisningsdifferentiering, projektopgaver mm. Ekstaordinær generalforsamling: Etablering af kredskontor, vedtages, betyder at kontingent stiger pr. mdr. med kr. 40. pr. 1/11. Glostrup Lærerforening får egne kontorlokaler på Nyvej sammen med kreds 18b. ( Vallensbæk Lærerkreds ). Alle henvendelser fra medlemmerne skal fra 1/8 gå direkte til lokalkredsene. DLF krav om åbningstid på kredskontoret på mindst 3 timer dagligt Valgkredsene opløses, alle kredse har mindst 1 delegeret til DLF kongres. Glostrups lærere siger 2 gange nej til OK 95. OK 95 bliver dog vedtaget 2. gang pga for få nej stemmer. 7

8 Det betyder endnu engang ny arbejdstidsaftale. Decentral løn indføres. stiller op til hovedstyrelsen i DLF, og bliver valgt. Anders Bondo Christensen blive også valgt til HS. Jørn Østergaard stopper efter nej ved 1. afstemning. Anni Herfort bliver ny formand for DLF er medlem af Hovedstyrelsen fra 1/1 96. Generalforsamling en fredag efterfulgt af spisning med revy og derefter dans. Ny lokal arbejdstidsaftale, del af Ø tiden afløses af mere selvforvaltning. Forældre giver Glostrups skoler pæne karakterer er resultatet af en spørgeskemaundersøgelse. KL ønsker decentral løn øget til %, blev ikke sådan. Kredskontoret tilkoblet fælles netværkssystem med DLF centralt. APV er kommet og skal laves i løbet af 96 og 97. Søndervangskolen 40 år En stor del af skolelederne frasiger sig deres demokratiske rettigheder. Ny Løn til lederne og konsulenter med ledelsesbeføjelse. Undervisningsministeriet, KL og DLF indgår fredsaftale kaldet Folkeskole år DLF`s fælles indsatsområde Kvalitetsudvikling i dialog. Decentral løn. Ekstraordinær generalforsamling: Punktet var bemyndigelse til at Særlig Fond køber kontorlokaler på Brøndbyvestervej. Arbejdspladsvurderinger (APV) laves på de enkelte skoler Efterlønnen ændres, hvilket også betyder en ændring for førtidspensionisterne. Glostrup Lærerforening køber sammen med Vallensbæk Lærerkreds villa på Brøndbyvestervej og indretter der kontorfaciliteter. Mange møder og diskussioner angående det nye MED system DLF hyrer et mediebureau til mediekampagne. Mange diskussioner om en god skolestart. En god start det fælles grundlag. 8

9 1999 Dette års OK giver med et meget lille flertal (efter at det blev forkastet i første runde) nogle nye arbejdstidsregler for lærerne pr. 1/8 2000, samt et nyt lønsystem. Glostrup Kommune får en ny pædagogisk målsætning. Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der skal laves en ændret skolestart i Glostrup. Der arbejdes stadig med at få et MED system. Faglig klub på alle skoler. DLF 125 år. 4. maj. Glostrup Lærerforening 25 år. Derfor stor fest i Musisk sal på Ve. Niels-Erik Andersen ny Skole - og Kulturchef MED systemet indføres. Ny løn for alle lærere pr. ¼. KL kommer med nyt udspil Den lokale folkeskole nye veje. Blev ikke alvorligt denne gang, men KL skuer fremad. Kredsen beslutter at få egen hjemmeside. Ny skolestart i kommunen pr. 1/8 Beslutning om at samle 10. klasserne på Ungdomssklolen. DLF Oplæg og diskussion. Nordvangskolen 50 år 2001 Utilfredshed med den ændrede skolestart viste sig tydeligt ved generalforsamlingen. Pisa for første gang. Individuelle skoleaftaler mellem skoleledelsen og TR. (FU til hjælp). Sektorudvalg 2 kommer i gang. Ny løn volder stadig problemer. KLEO, det fælles kommunale udviklingsprojekt er i år midt i den 3års periode det skal løbe i. Vestervangskolen 40 år Kommunen ændrer struktur, nu et samlet Børne- og Kulturudvalg. OK 2002 vedtaget trods stor modstand blandt lærerne. 9

10 I Glostrup stemte 98,6% nej. Ny Folkeskolelov. Lokal lederforening under DLF oprettet. Ændret skolestart evalueret, det betød en forlængelse af forsøget et år. Store besparelser i det kommunale budget hvad der betød flere UV timer til lærerne. Kredsens egen hjemmeside starter 1/9. Anni Herfort stopper som formand for DLF. Ander Bondo Christensen bliver valgt som ny formand med bl.a. kr 10 s støtte. Under kongressen får et voldsomt ildebefindelse, der desværre betød, at han kort efter døde. På ekstraordinær generalforsamling bliver Lene valgt som formand, og Thomas som næstformand KL & DLF lancerer et nyt projekt KL & DLF i dialog. (Det varede ikke evigt) Centrale arbejdstidsforhandlinger bliver ikke færdige og derfor udskudt et år. Frygt for kommunesammenlægninger og dermed ændrede kredsstukturer i DLF. Igen i år store besparelser i det kommunale budget. Også i dette år bruges der megen tid på Ny Løn, selv om beløbene er meget små. Lene taler på DLF s kongres om skolestartsproblematiken, og en artikel i Folkeskolen skaber masse debat, især blandt folk fra BUPL. Rummelighedsproblematikken diskuteres meget. Stor fællesfest på Ve Ingen lokal arbejdstidsaftale (Fjordaftalen), uenighed om, at aftalen var udgiftsneutral. Forslag om fleksibel vinterferie bliver opgivet efter kraftig modstand fra kr. 10. Tværkommunale uddannelsescentre, store begyndervanskeligheder hos UU Vestegnen. Glostrup Kommune overlevede kommunalreformen, og dermed overlevede også Glostrup Lærerforening, men der melder sig stadig mange trusler om at nedlægge så lille en kreds. Rummelighedsdebatten rumler stadig kraftigt. Kommunen har ekstra bevilliget 1 10

11 million kr. til området. Fælles pædagogisk eftermiddag for alle skoler Kredsstyrelsen anbefaler enigt at stemme ja til OK05. ( Det er vist første gang i kredsens historie ). For at få penge til evt. nedlæggelse besluttes det, at der ikke skal være medlemskursus i Forsøg omkring 2 lærerordning på mellemtrinnet. Glostrup Lederforening oprettet. Ny udligningsreform, Glostrup må aflevere 2,8 mil. Kr. Arbejdsrelateret stress blandt lærere møder kredsen desværre oftere. I MED er man i gang med at formulere en ændret personalepolitik DLF kreds 18 a bliver til DLF kreds 10. Samarbejdet i amtsregi stopper AKA nedlagt, nyt samarbejde i Hovedstaden Vest. Ingen ny arbejdstidsaftale fra næste år. Tæt på enighed om Træaftalen, men vi trak os, da vi ikke fik opfyldt forskellige ønsker. (bl.a. klasselærerakkord). På grund af økonomi intet medlemskursus, men underholdning, dans mm efter generalforsamlingen. Forslag til ny Folkeskolelov ( med bl.a. nationale test og elevplaner ). Det medfører en række tiltag: Alle skoler i kommunen skrev til medlemmerne af Folketingets uddannelses-udvalg om problemerne i forslaget. Skolegang for Folkeskolen demonstration for Chr.borg. Stormøde i Odense for alle landets TR. Forskellige aftaler om elevplaner giver en masse uro. Arbejdsgruppe fra forvaltningen, lederne, kredsen og 2 yngre lærere udarbejder et idekatalog til at få nye og kvalificerede lærere ansat. Professionstanken. Søndervangskolen 50 år. Skolen på KAS (BUC) 40 år Slip velfærden løs demonstration foran Chr.borg. Dialogmøder om ny børnepolitik i Glostrup. 3 lærere fra Glostrup deltog i konference om nationale test, efter konferencen blev testene udskudt 1 år. KS evaluerede og så fremad på et organisationsudviklingskursus arrangeret af 11

12 DLF. Lederne samlet i en forening 1/1 08. Ny rygepolitik (skabte mange diskussioner) Kredsen ønsker at der bliver oprettet arbejdspladser til lærerne på skolerne. IKT drøftes meget, især i kredsen. Trepartsforhandlinger om kvalitetsreform som dog ikke blev til noget p.g.a. valg. Elevplaner fylder meget. Er meget forskellige fra skole til skole, føles uretfærdigt og utilfredsstillende Evaluering af elevplanerne ens på skolerne blev det ikke, men dog nærmere derpå og dermed mere retfærdigt. Mulighed for at afskaffe elevplanerne. Skoleudvalgsformanden støtter ideen, men på trods af dette lykkedes det ikke at få en eneste skole til at sende en ansøgning. Central arbejdstidsaftale med meget mindre bureaukrati, det krævede dog en lokal aftale, som vi fik i hus i foråret 09. Professionelt råderum. Ny børnepolitik vedtaget i Glostrup, indeholder meget af DLF s oplæg Fremtidens skole. Hjemmesiden er nu ændret, så den svarer til hovedforeningens. Nyt og bedre introkursus. Det kommunale budget endnu engang stramt og med besparelser. Arbejdsmiljø opprioriteret Tjenestefrihed barns 2. sygedag. Senioromsorgsdage. Aftalestyring (mål- og rammestyring) i kommunen for alle institutioner. Ny arbejdstidsaftale, professionsaftalen, starter 1/8 09. Kommunalbetyrelsesvalg i nov.. Kredsen med til at arranger vælgermøde på Ve. Valget endte i et systemskifte for Glostrup, venstres John Engelhardt ny borgmester fra 1/1 10. Undervisningsminister er Tina Nedergaard. Kredsens lønpolitik er ikke kun beton, men støbejernsholdning, sagt af Berthel Haarder på DLF s kongres Fælleslærerfest aflyst, desværre for få tilmeldt. 12

13 360 gr. eftersyn af folkeskolen bebudet af Lars Løkke. Efter eftersynet varslede regeringen en stor reform af folkeskolen med bl.a. længere skoledage. Senere fremlagde de også en række forslag til vidtgående ændringer. Store kommunale besparelser. Konsulentfirma analyserer skolestukturen. Partnerskab om folkeskolen skaber uenigheder bl.a. skænderi for åben skærm af Anders Bondo og undervisningsministeren. Arbejder på nyaftale om forflyttelser og afskedigelser. Kredsen forhandler sig frem til at alle lærere i kommunen skal have samme funktionstillæg G10. Kredsstyrelsen evaluerer grundigt arbejdstidsaftalen fra 08. Hvad forstår man ved den professionelle lærer. Nordvangskolen 60 år Troels Lund ny undervisningsminister. Skolestrukturanalysen. Flertalsgruppen i kommunalbestyrelsen ønsker bl.a. en udskolingsskole på Ve. Kredsen arrangerer stormøde for alle lærere i kommunen på No. Efter megen aktivitet med, bl.a. demonstrationer, af mange grupper foruden lærerne endte strukturforslaget med at få lavet 1 samlet skole i Glostrup fra næste skoleår. Kredsen gik først og fremmest med fordi man så hindrede, at over 30 lærere blev afskediget, og at vi bevarede en skole i nærområdet i Vestervangkvateret. Kredsen holder stormøde om den nye struktur, herfra fik formanden så lærernes mening, som hun så kunne tage med til møder i referencegruppen, der skal få den nye skolestuktur til at fungere. Ny kommunal ledelsesstruktur. (fra forvaltninger til direktionsledelse). Glostrup indgik partnerskabsaftale om effektivisering af lærernes arbejdstid med KL. Christine Antorini ny undervisningsminister. Endelig ny MEDaftale med kommunen. Vestervangskolen 50 år. 13

14 2012 Referencegruppen fortsætter arbejdet + der bliver oprettet dialogmøder med personalet på skolerne, der skal sikre det fagfaglige stade. De 4 nuværende skoler nedlægges og en stor skole oprettes med afdelinger på de 4 (5) matrikler. Kun 1 leder og 1 skolebestyrelse. Landets største skole. Implementeringsplan for den nye skole over 3½ år. I Glostrup en seniordag fra det fyldte 52 år. Ekstraordinær kongres p.g.a. KL s udmelding om, at man sagtens kan lade lærerne undervise mere og samtidig forbedre undervisningen. Regeringens oplæg til ny folkeskolelov med mere undervisning (heldagskole). KL følger op med at opsige alle arbejdstidsaftaler også aldersreduktion. Ny udskolingsordning i kommunen, alle skal vælge en linie. 1 MEDudvalg på skolen, men dog også MEDunderudvalg på de enkelte matrikler. Store problemer med skolebestyrelsen, ikke kun for kredsen, men også for ledelsen. Mange frustrationer over problemer og kulturer efter sammenlægningen. Besparelser i kommunen, bl.a. nedlæggelse af fællessamlingen. Inklusion volder store problemer, ikke mindst med BUPL. Klubpædagoger på mellemtrinnet i første omgang dog begrænset. Skovvangskolen 25 år OK forhandlinger brudt sammen. Mange forskellige aktiviteter for at få opmærksomhed på lærernes problemer. Louk-out af alle OK-ansatte lærere og BHkl.ledere i næsten hele april mdr. Store demonstrationer ad flere gange i de 4 store byer. Kredsen arrangerer mange aktiviteter i louk-outperioden. Lovindgreb fra regeringen om lærernes arbejdstid. KL fik det som de ønskede. Endelig penge til lærere der pendler (Ejby). De timer eleverne mistede under louk-outen skal erstattes næste skoleår, det betyde 4-5 nyansættelser. Besparelser i det kommunale budget betyder at lærerne skal undervise 53 timer mere på årsbasis. 14

15 Kommunen har afsat ½ mill. i 4 år til lærerarbejdspladser. Kommunalvalg, dermed også valgmøde. Resultatet blev at de borgerlige fortsatte med at have borgmesterposten. Fra 1/ skal der for lærere være fuld tilstedeværelse på skolerne. En beslutning, der skabte meget store frustrationer. Kommunen vil ikke indgå en arbejdstidsaftale. Den nye folkeskolereform vedtaget. PS er skrevet ud fra Blå information, da beretningerne endnu ikke er lavet. 20/ Derfor måske mangelfuld. l + jama 15

16 Tillidsposter i kredsen Fra Glostrup Lærerkreds. Glostrup Lærerforening. DLF kreds 18a. DLF kreds

17 Job Periode /9 31/12 1/ / / / / / / / John Tranum John Tranum Sekretær.. 1: 1: 1: Søren Enemark Kasserer.. 2: Niels Rosendal Claus Broskov 2: Søren Enemark Claus Broskov 2: Birthe Antonsen TR. Hø. (Hanne Graversen) Hanne Graversen Skift? Grethe Hessilt Grethe Hessilt Grethe Hessilt 1/8 80 John Sandberg Niels Rosendal 1/8 80 Jens Ingemann sen John Sandberg Jens Ingemann sen TR. No. Henrik Bech Henrik Bech Henrik Bech Henrik Bech Henrik Bech 1/1 82 Tove Roholte TR. Sk. TR. Sø. (Jytte Kristensen) Jytte Kristensen Jytte Kristensen Jytte Kristensen 1/8 79 Karsten Kristensen Leif Nielson TR. Ve. John Tranum John Tranum 1/3 80 Lotte Christy Anne Lotte Christy Anne TR. KAS. (Hans Bloch Jespersen) Hans Bloch Jespersen Hans Bloch Jespersen Hans Bloch Jespersen 1/3 80 Birthe Søes 1/9 80 Solveig Solveig 1/3 81 Lars Simonsen Formand. Fælleslærerrådsfor mand Redaktør Okt 76 17

18 1/ / / / / / Periode Job 1/ / / / : Søren Enemark Niels-Erik Kvist Formand. Niels-Erik Kvist Næstformand. Lotte Christy Else Hansen Lotte Christy 1/8 91 Claus Broskov 2: Slot Olesen Claus Broskov Slot Olesen Claus Broskov Slot Olesen Kasserer. Claus Broskov Karsten hedsrep. Birgit Henriksen Søren Skaarup ( Kurt Jeppesen) Birgit Henriksen Søren Skaarup 1/1-91 Lene (Kurt Jeppesen) Tove Roholte Tove Roholte Else Hansen Elsie Juhl Skift? Slot Olesen TR. No.. Else Hansen 1/2 90 Slot Olesen Søren Enemark (Søren Enemark) 1/10-86 Mogens Forné ingen Mogens Forné TR. Sk. Mogens Forné Mogens Forné ( ) Mosbæk Bo Andreasen Mosbæk Bo Andreasen Lars Grønbæk 1/8 88 TR. Sø.. (Bo Andreasen)? (Lise Gundersen) (Bo Andreasen) Lotte Christy Anne Lotte Christy Anne Lotte Christy Anne (Jytte Belert) TR. Ve. 1/4 90 Ulla Hansen Ulla Hansen Fælleslærerrådsfor mand FPR: nedlagt 31/12-89 Lars Simonsen Lars Simonsen Annelise Petersen 1/3 88 Anette Ferdinand TR. KAS./ Lars Simonsen (ingen) Søren Skaarup Kirsten Søren Skaarup Kirsten Søren Skaarup 1/4-87 Hartmand (Fl. Hartmand) TR. Hø. Sikker- Anette Ferdinand Redaktør. 1/8 91 Fl. Hartmand 18

19 1/ / / / Lene Lene Karsten Karsten Højvangskolen lukket pr 30/6-91. (Karsten ) Elsie Juhl Mogens Forné ( ) Birgit Henriksen ( Lise Gundersen) (Bo Andreasen) Lise Gundersen (Jytte Belert) 1/8 95 Palle Jan Petersen TR. PPR. (Lotte Christy) Lotte Christy Arne Grumstrup Hartmann Slut Juni 93 Karsten Mona Christensen Hans Henrik Dræby 1/ / / / Lene Lene Birgit Henriksen Karsten Birgit Henriksen Karsten Simon Øksnebjerg Elsie Juhl Ellinor Bülow Elsie Juhl Sørensen Ellinor Bülow Birgit Henriksen Birgit Henriksen Ruth Olesen Mona Christensen Brigitte Dechow Mona Christensen Palle Jan Petersen Hans Henrik Dræby Helle Bohnfeldt 1/1 99 Hans Henrik Dræby 1/1 99 Connie Petersen Hans Henrik Dræby Arne Grumstrup Arne Grumstrup Arne Grumstrup Arne Grumstrup Lotte Christy Inger Neiegaard sen 1/6 98 Annette Rønnow 19

20 Periode Job 1/ / / / /11-02 Lene Formand Næstformand Lene Birgit Henriksen Lene 26/11 02 Thomas Connie Petersen Kasserer Karsten Simon Øksnebjerg Simon Øksnebjerg Thomas TR. No. Jacob Knudsen Sørensen 1/ Karsten 1/12 01 Lisbeth Merlung TR. Sk. * TR. Sø. Sikkerheds rep. Brigette Dechow 1/ Thomas 1/ Birgit Lundberg 1/ Kristine Falgaard Thomas Nov Kristine Falgaard 1/ Thomas Birgit Lundberg 1/ Rikke Hjort TR. Ve. Connie Petersen Erik Fischer Ole Østergård Erik Fischer Connie Petersen Ole Østergård TR. PPR. Inger Neiegaard sen Grete Lis Pøhler Grete TR. KAS. Annette Rønnow Annette Rønnow Anette Rønnow Annette Rønnow 20

21 Periode Job 1/ / / / / / Formand Lene Lene Lene Næstfor Mand Thomas Connie Petersen Thomas Thomas Kasserer Simon Øksnebjerg Erik Fischer Simon Øksnebjerg 1/ /1 07 ingen Leif Eriksen TR. No. Lisbeth Merlung Lisbeth Merlung 1/1 07 Jette Bank Lisbeth Merlung Ingvorsen TR: Sk. * * TR. Sø. Kristine Falgaard Mette Gjøng Rikke Hjort Mette Gjøng Anna Højlund Anna Højlund Lene 1/ Maibritt Brander Anna Højlund TR: Ve. Erik Fischer 1/8 05 Iben Connie Petersen 1/8 05 Thorbjørn Christensen Ole Østergård Iben Thorbjørn Christensen Ole Østergård Iben Thorbjørn Christensen TR. PPR. Eva Christensen Åse Borges Eva Christensen Åse Borges Eva Christensen Trine Kjær Krogh TR. KAS. TR. BUC. Anette Rønnow Annette Rønnow Anette Rønnow Annette Rønnow Rikke Vikkelsø Jette Bank * Anna Højlund Jan-Ulrich Dippmann Rikke Vikkelsø 21

22 1/ / Lene Thomas Lisbeth Merlung Anna Højlund Iben Polk Rikke Vikkelsø 1/ / Lene Thomas Annemette Rosenkranz Eva Christensen Annemette Rosenkranz Ingvorsen Ingvorsen Jette Bank Lisbeth Merlung Ingvorsen * Anders Jørsum Bent Svendsen Walther Kjøng Anna Højlund Bent Svendsen Charlotte Borup Jan-Ulrich Dippmann Charlotte Borup Mette Thomsen Polk Rikke Vikkelsø Rikke Vikkelsø Jette Bank Anders Jørsum Walther Kjøng Ninet Lundager Hansen Rikke Vikkelsø der har deltaget i KS møderne. *Sikkerhedsansvarlig i kredsen. (navn) efter egen eller andres hukommelse, har ikke set noget på skrift. Mangler oplysninger. jama 22

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole

Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole LEJRE LÆRERFORENING Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole Skriftlig beretning Den skriftlige beretning er udarbejdet af Kredsstyrelsen, vedtaget

Læs mere

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015 VEJLE LÆRERKREDS Generalforsamling 2015 Bygningen i Vejle torsdag den 19. marts 2015 kl. 18.00 Skriftlig beretning INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN 4 FORRETNINGSORDEN 4 LANDSPOLITISK 5 VEJLE KOMMUNE 5 ANSÆTTELSESFORHOLD

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

- at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes

- at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes Generalforsamling 2015 - beretning Indledning De sidste mange år har vi sagt til hinanden, at nu kan det ikke blive værre. Jeg håber ikke, at vi skal igennem flere skoleår som dette. Men jeg kan godt blive

Læs mere

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 Strukturændringer i Varde Kommune Da vi for et år siden valgte en ny kredsstyrelse, vidste vi, at nogle af de mest presserende opgaver, Varde Lærerkreds stod over for, var følgevirkninger ved udmøntningen

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4 Marts 2014 Nyhedsbrev for SF Albertslund Nyhedsbrevet sendes via mail til SF ere i Albertslund og kan ses på hjemmesiden www.sf.dk/albertslund. Hvis det er afgørende for dig at få nyhedsbrevet med almindelig

Læs mere

gkl Gentofte Kommunelærerforening 100 års jubilæum Specialundervisning af børn på THI KompetanceCenter Overenskomst 08 NR. 3 okt.

gkl Gentofte Kommunelærerforening 100 års jubilæum Specialundervisning af børn på THI KompetanceCenter Overenskomst 08 NR. 3 okt. gkl Gentofte Kommunelærerforening NR. 3 okt. 2007 DLF KREDS 19 100 års jubilæum Specialundervisning af børn på THI KompetanceCenter Overenskomst 08 INDHOLD Jubilæumsreception 3 100 års jubilæumsfest 4-5

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Dagsorden 1. Mødets åbning og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Forslag til OK-krav

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo 2014 Generalforsamling Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Ann Hagbarth ANHA@dlf.org Kommunerep.,

Læs mere

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2012 Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Ordentlighed Af An n e-me t t e K. Je n s e n, f o r m a n d f o r Od e n s e Læ r e r f or e n i ng 2 Det

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

Skriftlig beretning 2007

Skriftlig beretning 2007 Skriftlig beretning 2007 1 Skriftlig beretning Repræsentantskabet holder sit årlige møde i år i Katuaq i Nuuk. Dette er det andet ordinære repræsentantskabsmøde, siden bestyrelsen blev valgt i 2005. Repræsentantskabet

Læs mere

Skoleledernes 100 års krønike 1907-2007. 8 Oktober 2007 Magasin for Skoleledernes Fællesrepræsentation

Skoleledernes 100 års krønike 1907-2007. 8 Oktober 2007 Magasin for Skoleledernes Fællesrepræsentation 8 Oktober 2007 Magasin for Skolelede Fællesrepræsentation Skolelede krønike 1907-2007 Overlærerforeningen... Viceskoleinspektørforeningen... Førstelærerforeningen... Danmarks Skoleinspektørforening...

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

Fredericia Lærerkreds

Fredericia Lærerkreds Fredericia Lærerkreds Generalforsamling 20. marts 2015 Mundtlig beretning Kære medlemmer Det er dejligt igen at se så mange til den årlige generalforsamling her i Fredericia Lærerkreds. Godt at se og mærke,

Læs mere

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18 Dårlig økonomi presser ledere Side 6 Trusler og vold i skolen Midtersider Vores skole & Marienborgmøde

Læs mere

GENERALFORSAMLING KREDS 110

GENERALFORSAMLING KREDS 110 GENERALFORSAMLING KREDS 110 HORSENS LÆRERFORENING ASV (Akademiet for Specialundervisning til unge og Voksne) Nørrebrogade 38 A, Horsens Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Kontor: Rubinvej 2, 8700 Horsens

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

GL Årsberetning 2008/09

GL Årsberetning 2008/09 GL Årsberetning 2008/09 GL ser det som sin væsentligste opgave at arbejde for, at de gymnasiale uddannelser er af høj kvalitet, og at lærerne har gode løn- og arbejdsvilkår. Dette indebærer bl.a., at hovedbestyrelsen

Læs mere