Et historisk rids for Glostrup Lærerkreds/ Glostrup Lærerforening DLF, kreds 18a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et historisk rids for Glostrup Lærerkreds/ Glostrup Lærerforening. 1974 2014. DLF, kreds 18a."

Transkript

1 Et historisk rids for Glostrup Lærerkreds/ Glostrup Lærerforening DLF, kreds 18a. 1

2 Glostrup Lærerkreds Glostrup Lærerforening DLF Kreds 18a / Kreds Glostrup Lærerforening bliver stiftet som selvstændig kreds den 10/9. DLF kreds 18a er Glostrup Lærerkreds. John Tranum vælges som formand Nordvangskolen 25 år Naturskolen åbner. Ny skolelov. Undladelse af kursusdeling. Lærerforeningens blad Information starter. Klasselærerkurser og solidaritet er hotte emner på generalforsamlingen. vælges til formand for lærerforeningen pr. 1/ Naturskolen etableres. 13 skalaen indføres. Kurser i Vestegnskommunerne. Kraftig diskussion om den nye skole i Ejby skal være åben plan skole. Annexskolen i Ejby åbner. Ikke åben plan. Højvangskolen 75 år Indefrosne dyrtidsportioner. ØD. Indoktrineringsdebatten florerer. Undladelse af kursusdeling i 8. og 9. kl. anbefales af kommunalbestyrelsen. 2

3 Udvidet skolevejlederordning. Frederiksdal bliver overtaget af DLF /3 langt de fleste lærere nedlægger arbejdet i Glostrup. Overenskomstforhandlingerne. 11 timers reglen kommer. Efterlønnen indføres. TR. er med til KS møder Fastholdelse af 11 timers reglen. Tjenestetidsomlægninger rumler i debatten. Store besparelser i kommunen. Særforsorgens udlægning. Sikkerhedsrepræsentanterne bliver endelig uddannet. Honorarønsker afvises af kommunen Lærerne dropper overtimer for at få flere i arbejde. Trampolinspring bliver forbudt. Forflyttelsesregler SIFU. Kredsen forsøger med udvalg under KS. Honoraraftale med kommunen. Søndervangskolen 25 år Glostrup Lærerkreds bliver til Glostrup Lærerforening. Udlægning af opgaver til lokalkredsene. (honorar, forsøg, rådgivning). Axel Findal stopper som skoledirektør. Tom Fønslev Andersen bliver skoledirektør. Princip- og handlingsprogram for Glostrup Lærerforening udarbejdes. Schlüterregeringen Bertel Haarder undervisningsminister. Lærerne i Glostrup nedlægger arbejdet den 13/10 og aktionerer på Slotspladsen pga Schlüterregeringen. Karensdage indføres. Kredsens medlemskursus på Frederiksdal indføres Eftersidningshonoraret sløjfes af kommunens budget efter forslag fra skoledirektøren. 3

4 Store kommunale besparelser. (Også dengang) hængt ud i en leder i Folkeskolen. Flere opgaver udlægges fra DLF til kredsene (normering, forflyttelser, skoleog undervisningsplaner, arbejdsmiljø). Aftale med kommunen om forflyttelsesregler. Ønsker ikke den nye Skovvangsskole som annexskole. Martin Rømer bliver ny formand for DLF Animateur. Lokal storpolitik om hvorvidt 1. maj eller dronningens fødselsdag skal være fridag. Faste udvalg under kredsstyrelsen. 10 års fødselsdag, reception og fest. Aftale om hviletid. DLF får egen arbejdsløshedskasse DLF-A. EDB i Folkeskolen diskuteres ivrigt. Lærerarbejdsløsheden begynder Borgmester Gunnar er lærer for en dag på No. Ny KS struktur. Arbejdsnedlæggelser i 4 dage (Danmarksrekord) i slutningen af marts. 250 lærere søger job - så du weekend-tv i søndags (en annonce som led i en PRkampagne). Informationsteknologi indføres i kommunen (i alt 6 maskiner). Nordisk samarbejde (udveksling mellem venskabsbyerne). Lokal Særlig Fond oprettes. Modultimer indføres. Barsel op til 18½ uge med fuld løn Særlig Fond udlægges til kredsene. Hovedstyrelsen opfordrer alle lærere til at nedlægge arbejdet. Arbejdsnedlæggelse pga Påskepakken, denne gang styret af DLF. Pensionssikring af timelærerne. Aftale om faste vikarer og at de faste lærere læser vikartimer. Aftale med kommunen om frihed ved jubilæer, runde dage mm. 4

5 Overordnede pædagogiske principper for undervisning i Glostrup kommunes skolevæsen vedtages. Folkeskolernes fredsdag fredag 29/10. stiller på generalforsamlingen forslag om indkøb af fane. Forslaget bliver nedstemt. Der vedtages at Skovvangskolen skal være en selvstændig skole. Særnummer af Information om aktionsgrupper. Diskussion om ferieplan, kommunen absolut ikke demokratisk. Vestervangskolen 25 år /9 nedlægger de fleste medlemmer af Glostrup Lærerforening arbejdet pga bebudede kommunale nedskæringer ( kostede en bøde på kr. 350 ). Lærerforeningen udsender et debatoplæg om Fremtidens skole. Samarbejdsudvalg på skolerne. Hovedsamarbejdsudvalg i kommunen. Mulighed for at indføre Samordnet skolestart. Striden om 8=9 tillæg for støttelærere vundet over undervisningsministeriet. Betød store beløb i efterbetaling til enkelte lærere. Retningslinier for Nordisk venskabsbysamarbejde. Kredsstyrelsen nedsætter et ligestillingsudvalg. Skovvangskolen indvies Ændring af kredsstyrelsens sammensætning. Ingen faste udvalg. Ingen suppleanter med til møderne. Helhedsskolen diskuteres ivrigt. En forhandling med kommunen betød meget mindre besparelser ( i forhold til oplægget). Særnummer af Information om Fremtidens Skole. Vikarordningen bliver permanent. Glostrup er landets dyreste kommune skolemæssigt. Den første EDB handleplan vedtages. Frederiksdalkurset overtegnet. Endnu engang forslag om kredsfane, igen nedstemt Lærerråd og fælleslærerråd nedlægges og erstattes af pædagogisk råd pga ny styrelsesvedtægter. Skolenævn erstattes af skolebestyrelser og 5

6 skolekommissionen glider helt ud. Ændringerne pr 31/ Kommunen får feriefond, som investerer i feriehuse. Aftale om vederlag (gårdvagter mm. ). Diskussioner om ændring af tjenestetiden. Store strukturændringer i kredsstyrelsen diskuteres (eget kontor, sagsbehandling mm.). Loftet i et lokale på Nordvangskolen falder ned Skolerapporten vedtages. Dette betød besparelser på 12 mio. og nedlæggelse af 36 stillinger. Fast timetal til sikkerhedsrepræsentanterne. TR får timereduktion. Fælleslærerrådets afskedsfest Den synkende Skude. Rumlen om afskaffelse af tjenestemandssystemet for lærere og at de nuværende tjenestemænd skal fra stat til kommune. Fælles pædagogisk råd oprettes. Tom Fønslev stopper pludseligt som skoledirektør. Verner Halmø bliver først konstitueret, derefter udnævnt til skoledirektør. Forslag om at nedlægge Højvangskolen. Loyal eller iloyal information mellem Højvangskolen og kredsstyrelsen. Kritik, især fra Højvangskolen, om s deltagelse i gruppen, der lavede skolerapporten. Nordvangskolen 40 år Højvangskolen nedlægges. 15 lærere afskediget og 7 slutter med en aftrædelsesordning. Stor omrokering af lærere. Debat om SIFU- princippet SFO og samordnet indskoling indføres. Fælles pædagogisk råd kommer i gang. Undersøgelse om læreres kvalifikationer på landsbasis. Glostrups lærere stemte nej til overenskomsten. Driften af Information til diskussion. Diskussion om kredsstyrelsernes sammensætning ( alle generalforsamlingsvalgte 6

7 eller generalforsamlingsvalgte + tillidsrepræsentanter ). Skolen på KAS 25 år Lærerne får ny arbejdstidsaftale, kaldet Lærerpakken, og de kommunaliseres. Lærere som statstjenestemænd bliver hermed en uddøende race. Nyrupregeringen. Ole Vig undervisningsminister. Bemyndigelse på generalforsamlingen til at oprette et kredskontor. Generalforsamlingen tilfreds med TR. baseret kredsstyrelse. Debat af udbygningen af Skovvangskolen. Lene valgt som næstformand Lærerforeningens blad Information ophører med at eksistere. Blå infomationsskrivelser Blå sider. Lærerpakkens regler starter fra 1/8. U F Ø tid. Martin Rømer stopper som formand for DLF. Jørn Østergaard formand for DLF. SIFU er død, og derefter nye regler for forflyttelser og afsked. Alle kommunalt ansat pr. 1/4 93. Lederne vil ikke give tid til PC udvalg. Diskussioner om bemanding og teknik i kredskontoret efter krav fra DLF. Arbejdsfordelingsplan disponeringsplan tjenesteplan Ny folkeskolelov vedtages pr. 1/8 med bl.a. natur og teknik, undervisningsdifferentiering, projektopgaver mm. Ekstaordinær generalforsamling: Etablering af kredskontor, vedtages, betyder at kontingent stiger pr. mdr. med kr. 40. pr. 1/11. Glostrup Lærerforening får egne kontorlokaler på Nyvej sammen med kreds 18b. ( Vallensbæk Lærerkreds ). Alle henvendelser fra medlemmerne skal fra 1/8 gå direkte til lokalkredsene. DLF krav om åbningstid på kredskontoret på mindst 3 timer dagligt Valgkredsene opløses, alle kredse har mindst 1 delegeret til DLF kongres. Glostrups lærere siger 2 gange nej til OK 95. OK 95 bliver dog vedtaget 2. gang pga for få nej stemmer. 7

8 Det betyder endnu engang ny arbejdstidsaftale. Decentral løn indføres. stiller op til hovedstyrelsen i DLF, og bliver valgt. Anders Bondo Christensen blive også valgt til HS. Jørn Østergaard stopper efter nej ved 1. afstemning. Anni Herfort bliver ny formand for DLF er medlem af Hovedstyrelsen fra 1/1 96. Generalforsamling en fredag efterfulgt af spisning med revy og derefter dans. Ny lokal arbejdstidsaftale, del af Ø tiden afløses af mere selvforvaltning. Forældre giver Glostrups skoler pæne karakterer er resultatet af en spørgeskemaundersøgelse. KL ønsker decentral løn øget til %, blev ikke sådan. Kredskontoret tilkoblet fælles netværkssystem med DLF centralt. APV er kommet og skal laves i løbet af 96 og 97. Søndervangskolen 40 år En stor del af skolelederne frasiger sig deres demokratiske rettigheder. Ny Løn til lederne og konsulenter med ledelsesbeføjelse. Undervisningsministeriet, KL og DLF indgår fredsaftale kaldet Folkeskole år DLF`s fælles indsatsområde Kvalitetsudvikling i dialog. Decentral løn. Ekstraordinær generalforsamling: Punktet var bemyndigelse til at Særlig Fond køber kontorlokaler på Brøndbyvestervej. Arbejdspladsvurderinger (APV) laves på de enkelte skoler Efterlønnen ændres, hvilket også betyder en ændring for førtidspensionisterne. Glostrup Lærerforening køber sammen med Vallensbæk Lærerkreds villa på Brøndbyvestervej og indretter der kontorfaciliteter. Mange møder og diskussioner angående det nye MED system DLF hyrer et mediebureau til mediekampagne. Mange diskussioner om en god skolestart. En god start det fælles grundlag. 8

9 1999 Dette års OK giver med et meget lille flertal (efter at det blev forkastet i første runde) nogle nye arbejdstidsregler for lærerne pr. 1/8 2000, samt et nyt lønsystem. Glostrup Kommune får en ny pædagogisk målsætning. Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der skal laves en ændret skolestart i Glostrup. Der arbejdes stadig med at få et MED system. Faglig klub på alle skoler. DLF 125 år. 4. maj. Glostrup Lærerforening 25 år. Derfor stor fest i Musisk sal på Ve. Niels-Erik Andersen ny Skole - og Kulturchef MED systemet indføres. Ny løn for alle lærere pr. ¼. KL kommer med nyt udspil Den lokale folkeskole nye veje. Blev ikke alvorligt denne gang, men KL skuer fremad. Kredsen beslutter at få egen hjemmeside. Ny skolestart i kommunen pr. 1/8 Beslutning om at samle 10. klasserne på Ungdomssklolen. DLF Oplæg og diskussion. Nordvangskolen 50 år 2001 Utilfredshed med den ændrede skolestart viste sig tydeligt ved generalforsamlingen. Pisa for første gang. Individuelle skoleaftaler mellem skoleledelsen og TR. (FU til hjælp). Sektorudvalg 2 kommer i gang. Ny løn volder stadig problemer. KLEO, det fælles kommunale udviklingsprojekt er i år midt i den 3års periode det skal løbe i. Vestervangskolen 40 år Kommunen ændrer struktur, nu et samlet Børne- og Kulturudvalg. OK 2002 vedtaget trods stor modstand blandt lærerne. 9

10 I Glostrup stemte 98,6% nej. Ny Folkeskolelov. Lokal lederforening under DLF oprettet. Ændret skolestart evalueret, det betød en forlængelse af forsøget et år. Store besparelser i det kommunale budget hvad der betød flere UV timer til lærerne. Kredsens egen hjemmeside starter 1/9. Anni Herfort stopper som formand for DLF. Ander Bondo Christensen bliver valgt som ny formand med bl.a. kr 10 s støtte. Under kongressen får et voldsomt ildebefindelse, der desværre betød, at han kort efter døde. På ekstraordinær generalforsamling bliver Lene valgt som formand, og Thomas som næstformand KL & DLF lancerer et nyt projekt KL & DLF i dialog. (Det varede ikke evigt) Centrale arbejdstidsforhandlinger bliver ikke færdige og derfor udskudt et år. Frygt for kommunesammenlægninger og dermed ændrede kredsstukturer i DLF. Igen i år store besparelser i det kommunale budget. Også i dette år bruges der megen tid på Ny Løn, selv om beløbene er meget små. Lene taler på DLF s kongres om skolestartsproblematiken, og en artikel i Folkeskolen skaber masse debat, især blandt folk fra BUPL. Rummelighedsproblematikken diskuteres meget. Stor fællesfest på Ve Ingen lokal arbejdstidsaftale (Fjordaftalen), uenighed om, at aftalen var udgiftsneutral. Forslag om fleksibel vinterferie bliver opgivet efter kraftig modstand fra kr. 10. Tværkommunale uddannelsescentre, store begyndervanskeligheder hos UU Vestegnen. Glostrup Kommune overlevede kommunalreformen, og dermed overlevede også Glostrup Lærerforening, men der melder sig stadig mange trusler om at nedlægge så lille en kreds. Rummelighedsdebatten rumler stadig kraftigt. Kommunen har ekstra bevilliget 1 10

11 million kr. til området. Fælles pædagogisk eftermiddag for alle skoler Kredsstyrelsen anbefaler enigt at stemme ja til OK05. ( Det er vist første gang i kredsens historie ). For at få penge til evt. nedlæggelse besluttes det, at der ikke skal være medlemskursus i Forsøg omkring 2 lærerordning på mellemtrinnet. Glostrup Lederforening oprettet. Ny udligningsreform, Glostrup må aflevere 2,8 mil. Kr. Arbejdsrelateret stress blandt lærere møder kredsen desværre oftere. I MED er man i gang med at formulere en ændret personalepolitik DLF kreds 18 a bliver til DLF kreds 10. Samarbejdet i amtsregi stopper AKA nedlagt, nyt samarbejde i Hovedstaden Vest. Ingen ny arbejdstidsaftale fra næste år. Tæt på enighed om Træaftalen, men vi trak os, da vi ikke fik opfyldt forskellige ønsker. (bl.a. klasselærerakkord). På grund af økonomi intet medlemskursus, men underholdning, dans mm efter generalforsamlingen. Forslag til ny Folkeskolelov ( med bl.a. nationale test og elevplaner ). Det medfører en række tiltag: Alle skoler i kommunen skrev til medlemmerne af Folketingets uddannelses-udvalg om problemerne i forslaget. Skolegang for Folkeskolen demonstration for Chr.borg. Stormøde i Odense for alle landets TR. Forskellige aftaler om elevplaner giver en masse uro. Arbejdsgruppe fra forvaltningen, lederne, kredsen og 2 yngre lærere udarbejder et idekatalog til at få nye og kvalificerede lærere ansat. Professionstanken. Søndervangskolen 50 år. Skolen på KAS (BUC) 40 år Slip velfærden løs demonstration foran Chr.borg. Dialogmøder om ny børnepolitik i Glostrup. 3 lærere fra Glostrup deltog i konference om nationale test, efter konferencen blev testene udskudt 1 år. KS evaluerede og så fremad på et organisationsudviklingskursus arrangeret af 11

12 DLF. Lederne samlet i en forening 1/1 08. Ny rygepolitik (skabte mange diskussioner) Kredsen ønsker at der bliver oprettet arbejdspladser til lærerne på skolerne. IKT drøftes meget, især i kredsen. Trepartsforhandlinger om kvalitetsreform som dog ikke blev til noget p.g.a. valg. Elevplaner fylder meget. Er meget forskellige fra skole til skole, føles uretfærdigt og utilfredsstillende Evaluering af elevplanerne ens på skolerne blev det ikke, men dog nærmere derpå og dermed mere retfærdigt. Mulighed for at afskaffe elevplanerne. Skoleudvalgsformanden støtter ideen, men på trods af dette lykkedes det ikke at få en eneste skole til at sende en ansøgning. Central arbejdstidsaftale med meget mindre bureaukrati, det krævede dog en lokal aftale, som vi fik i hus i foråret 09. Professionelt råderum. Ny børnepolitik vedtaget i Glostrup, indeholder meget af DLF s oplæg Fremtidens skole. Hjemmesiden er nu ændret, så den svarer til hovedforeningens. Nyt og bedre introkursus. Det kommunale budget endnu engang stramt og med besparelser. Arbejdsmiljø opprioriteret Tjenestefrihed barns 2. sygedag. Senioromsorgsdage. Aftalestyring (mål- og rammestyring) i kommunen for alle institutioner. Ny arbejdstidsaftale, professionsaftalen, starter 1/8 09. Kommunalbetyrelsesvalg i nov.. Kredsen med til at arranger vælgermøde på Ve. Valget endte i et systemskifte for Glostrup, venstres John Engelhardt ny borgmester fra 1/1 10. Undervisningsminister er Tina Nedergaard. Kredsens lønpolitik er ikke kun beton, men støbejernsholdning, sagt af Berthel Haarder på DLF s kongres Fælleslærerfest aflyst, desværre for få tilmeldt. 12

13 360 gr. eftersyn af folkeskolen bebudet af Lars Løkke. Efter eftersynet varslede regeringen en stor reform af folkeskolen med bl.a. længere skoledage. Senere fremlagde de også en række forslag til vidtgående ændringer. Store kommunale besparelser. Konsulentfirma analyserer skolestukturen. Partnerskab om folkeskolen skaber uenigheder bl.a. skænderi for åben skærm af Anders Bondo og undervisningsministeren. Arbejder på nyaftale om forflyttelser og afskedigelser. Kredsen forhandler sig frem til at alle lærere i kommunen skal have samme funktionstillæg G10. Kredsstyrelsen evaluerer grundigt arbejdstidsaftalen fra 08. Hvad forstår man ved den professionelle lærer. Nordvangskolen 60 år Troels Lund ny undervisningsminister. Skolestrukturanalysen. Flertalsgruppen i kommunalbestyrelsen ønsker bl.a. en udskolingsskole på Ve. Kredsen arrangerer stormøde for alle lærere i kommunen på No. Efter megen aktivitet med, bl.a. demonstrationer, af mange grupper foruden lærerne endte strukturforslaget med at få lavet 1 samlet skole i Glostrup fra næste skoleår. Kredsen gik først og fremmest med fordi man så hindrede, at over 30 lærere blev afskediget, og at vi bevarede en skole i nærområdet i Vestervangkvateret. Kredsen holder stormøde om den nye struktur, herfra fik formanden så lærernes mening, som hun så kunne tage med til møder i referencegruppen, der skal få den nye skolestuktur til at fungere. Ny kommunal ledelsesstruktur. (fra forvaltninger til direktionsledelse). Glostrup indgik partnerskabsaftale om effektivisering af lærernes arbejdstid med KL. Christine Antorini ny undervisningsminister. Endelig ny MEDaftale med kommunen. Vestervangskolen 50 år. 13

14 2012 Referencegruppen fortsætter arbejdet + der bliver oprettet dialogmøder med personalet på skolerne, der skal sikre det fagfaglige stade. De 4 nuværende skoler nedlægges og en stor skole oprettes med afdelinger på de 4 (5) matrikler. Kun 1 leder og 1 skolebestyrelse. Landets største skole. Implementeringsplan for den nye skole over 3½ år. I Glostrup en seniordag fra det fyldte 52 år. Ekstraordinær kongres p.g.a. KL s udmelding om, at man sagtens kan lade lærerne undervise mere og samtidig forbedre undervisningen. Regeringens oplæg til ny folkeskolelov med mere undervisning (heldagskole). KL følger op med at opsige alle arbejdstidsaftaler også aldersreduktion. Ny udskolingsordning i kommunen, alle skal vælge en linie. 1 MEDudvalg på skolen, men dog også MEDunderudvalg på de enkelte matrikler. Store problemer med skolebestyrelsen, ikke kun for kredsen, men også for ledelsen. Mange frustrationer over problemer og kulturer efter sammenlægningen. Besparelser i kommunen, bl.a. nedlæggelse af fællessamlingen. Inklusion volder store problemer, ikke mindst med BUPL. Klubpædagoger på mellemtrinnet i første omgang dog begrænset. Skovvangskolen 25 år OK forhandlinger brudt sammen. Mange forskellige aktiviteter for at få opmærksomhed på lærernes problemer. Louk-out af alle OK-ansatte lærere og BHkl.ledere i næsten hele april mdr. Store demonstrationer ad flere gange i de 4 store byer. Kredsen arrangerer mange aktiviteter i louk-outperioden. Lovindgreb fra regeringen om lærernes arbejdstid. KL fik det som de ønskede. Endelig penge til lærere der pendler (Ejby). De timer eleverne mistede under louk-outen skal erstattes næste skoleår, det betyde 4-5 nyansættelser. Besparelser i det kommunale budget betyder at lærerne skal undervise 53 timer mere på årsbasis. 14

15 Kommunen har afsat ½ mill. i 4 år til lærerarbejdspladser. Kommunalvalg, dermed også valgmøde. Resultatet blev at de borgerlige fortsatte med at have borgmesterposten. Fra 1/ skal der for lærere være fuld tilstedeværelse på skolerne. En beslutning, der skabte meget store frustrationer. Kommunen vil ikke indgå en arbejdstidsaftale. Den nye folkeskolereform vedtaget. PS er skrevet ud fra Blå information, da beretningerne endnu ikke er lavet. 20/ Derfor måske mangelfuld. l + jama 15

16 Tillidsposter i kredsen Fra Glostrup Lærerkreds. Glostrup Lærerforening. DLF kreds 18a. DLF kreds

17 Job Periode /9 31/12 1/ / / / / / / / John Tranum John Tranum Sekretær.. 1: 1: 1: Søren Enemark Kasserer.. 2: Niels Rosendal Claus Broskov 2: Søren Enemark Claus Broskov 2: Birthe Antonsen TR. Hø. (Hanne Graversen) Hanne Graversen Skift? Grethe Hessilt Grethe Hessilt Grethe Hessilt 1/8 80 John Sandberg Niels Rosendal 1/8 80 Jens Ingemann sen John Sandberg Jens Ingemann sen TR. No. Henrik Bech Henrik Bech Henrik Bech Henrik Bech Henrik Bech 1/1 82 Tove Roholte TR. Sk. TR. Sø. (Jytte Kristensen) Jytte Kristensen Jytte Kristensen Jytte Kristensen 1/8 79 Karsten Kristensen Leif Nielson TR. Ve. John Tranum John Tranum 1/3 80 Lotte Christy Anne Lotte Christy Anne TR. KAS. (Hans Bloch Jespersen) Hans Bloch Jespersen Hans Bloch Jespersen Hans Bloch Jespersen 1/3 80 Birthe Søes 1/9 80 Solveig Solveig 1/3 81 Lars Simonsen Formand. Fælleslærerrådsfor mand Redaktør Okt 76 17

18 1/ / / / / / Periode Job 1/ / / / : Søren Enemark Niels-Erik Kvist Formand. Niels-Erik Kvist Næstformand. Lotte Christy Else Hansen Lotte Christy 1/8 91 Claus Broskov 2: Slot Olesen Claus Broskov Slot Olesen Claus Broskov Slot Olesen Kasserer. Claus Broskov Karsten hedsrep. Birgit Henriksen Søren Skaarup ( Kurt Jeppesen) Birgit Henriksen Søren Skaarup 1/1-91 Lene (Kurt Jeppesen) Tove Roholte Tove Roholte Else Hansen Elsie Juhl Skift? Slot Olesen TR. No.. Else Hansen 1/2 90 Slot Olesen Søren Enemark (Søren Enemark) 1/10-86 Mogens Forné ingen Mogens Forné TR. Sk. Mogens Forné Mogens Forné ( ) Mosbæk Bo Andreasen Mosbæk Bo Andreasen Lars Grønbæk 1/8 88 TR. Sø.. (Bo Andreasen)? (Lise Gundersen) (Bo Andreasen) Lotte Christy Anne Lotte Christy Anne Lotte Christy Anne (Jytte Belert) TR. Ve. 1/4 90 Ulla Hansen Ulla Hansen Fælleslærerrådsfor mand FPR: nedlagt 31/12-89 Lars Simonsen Lars Simonsen Annelise Petersen 1/3 88 Anette Ferdinand TR. KAS./ Lars Simonsen (ingen) Søren Skaarup Kirsten Søren Skaarup Kirsten Søren Skaarup 1/4-87 Hartmand (Fl. Hartmand) TR. Hø. Sikker- Anette Ferdinand Redaktør. 1/8 91 Fl. Hartmand 18

19 1/ / / / Lene Lene Karsten Karsten Højvangskolen lukket pr 30/6-91. (Karsten ) Elsie Juhl Mogens Forné ( ) Birgit Henriksen ( Lise Gundersen) (Bo Andreasen) Lise Gundersen (Jytte Belert) 1/8 95 Palle Jan Petersen TR. PPR. (Lotte Christy) Lotte Christy Arne Grumstrup Hartmann Slut Juni 93 Karsten Mona Christensen Hans Henrik Dræby 1/ / / / Lene Lene Birgit Henriksen Karsten Birgit Henriksen Karsten Simon Øksnebjerg Elsie Juhl Ellinor Bülow Elsie Juhl Sørensen Ellinor Bülow Birgit Henriksen Birgit Henriksen Ruth Olesen Mona Christensen Brigitte Dechow Mona Christensen Palle Jan Petersen Hans Henrik Dræby Helle Bohnfeldt 1/1 99 Hans Henrik Dræby 1/1 99 Connie Petersen Hans Henrik Dræby Arne Grumstrup Arne Grumstrup Arne Grumstrup Arne Grumstrup Lotte Christy Inger Neiegaard sen 1/6 98 Annette Rønnow 19

20 Periode Job 1/ / / / /11-02 Lene Formand Næstformand Lene Birgit Henriksen Lene 26/11 02 Thomas Connie Petersen Kasserer Karsten Simon Øksnebjerg Simon Øksnebjerg Thomas TR. No. Jacob Knudsen Sørensen 1/ Karsten 1/12 01 Lisbeth Merlung TR. Sk. * TR. Sø. Sikkerheds rep. Brigette Dechow 1/ Thomas 1/ Birgit Lundberg 1/ Kristine Falgaard Thomas Nov Kristine Falgaard 1/ Thomas Birgit Lundberg 1/ Rikke Hjort TR. Ve. Connie Petersen Erik Fischer Ole Østergård Erik Fischer Connie Petersen Ole Østergård TR. PPR. Inger Neiegaard sen Grete Lis Pøhler Grete TR. KAS. Annette Rønnow Annette Rønnow Anette Rønnow Annette Rønnow 20

21 Periode Job 1/ / / / / / Formand Lene Lene Lene Næstfor Mand Thomas Connie Petersen Thomas Thomas Kasserer Simon Øksnebjerg Erik Fischer Simon Øksnebjerg 1/ /1 07 ingen Leif Eriksen TR. No. Lisbeth Merlung Lisbeth Merlung 1/1 07 Jette Bank Lisbeth Merlung Ingvorsen TR: Sk. * * TR. Sø. Kristine Falgaard Mette Gjøng Rikke Hjort Mette Gjøng Anna Højlund Anna Højlund Lene 1/ Maibritt Brander Anna Højlund TR: Ve. Erik Fischer 1/8 05 Iben Connie Petersen 1/8 05 Thorbjørn Christensen Ole Østergård Iben Thorbjørn Christensen Ole Østergård Iben Thorbjørn Christensen TR. PPR. Eva Christensen Åse Borges Eva Christensen Åse Borges Eva Christensen Trine Kjær Krogh TR. KAS. TR. BUC. Anette Rønnow Annette Rønnow Anette Rønnow Annette Rønnow Rikke Vikkelsø Jette Bank * Anna Højlund Jan-Ulrich Dippmann Rikke Vikkelsø 21

22 1/ / Lene Thomas Lisbeth Merlung Anna Højlund Iben Polk Rikke Vikkelsø 1/ / Lene Thomas Annemette Rosenkranz Eva Christensen Annemette Rosenkranz Ingvorsen Ingvorsen Jette Bank Lisbeth Merlung Ingvorsen * Anders Jørsum Bent Svendsen Walther Kjøng Anna Højlund Bent Svendsen Charlotte Borup Jan-Ulrich Dippmann Charlotte Borup Mette Thomsen Polk Rikke Vikkelsø Rikke Vikkelsø Jette Bank Anders Jørsum Walther Kjøng Ninet Lundager Hansen Rikke Vikkelsø der har deltaget i KS møderne. *Sikkerhedsansvarlig i kredsen. (navn) efter egen eller andres hukommelse, har ikke set noget på skrift. Mangler oplysninger. jama 22

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 Den 10. februar 2015 Afbud: Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: Marianne O = Orientering

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00 Aarhus, den 26. november 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF KE FP Jesper Weber Skorstengaard

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

BERETNING. 1 Næstved Lærerkreds INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ...

BERETNING. 1 Næstved Lærerkreds INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ... INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ... 4 NÆSTVED KOMMUNE... 5 BUDGET... 5 SKOLESTRUKTUR... 5 SAGSBEHANDLINGEN PÅ KREDSKONTORET... 6 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE TLF. 58 52 82 88 email 054@dlf.org www.slagelselærerkreds.dk Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Gode grunde til at være organiseret

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30 Aarhus, den 27. maj 2014 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30 Referent: DRF Fraværende:? Mødeleder: Forkortelser: FP Jesper Weber Skorstengaard JWS,

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55 Aarhus, den 5. maj 2014 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF Ingen FP Jesper Weber Skorstengaard

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen Pædagogmedhjælpere F O A f a g o g a r b e j d e Nye muligheder i heldagsskolen Indhold Indledning side 4 Hvad siger overenskomsten side 5 Pædagogmedhjælperen i undervisningstiden side 7 Nye muligheder

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN August 2006 Blad 634 Årsmødet 2006 Sorømøde Velfærdsudspil Udvikling af ny hjemmeside Dagplejens placering i den samlede vifte af dagtilbud Så er programmet for årsmødet 2006, d. 15-17. november på Hotel

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 VARDE LÆRERKREDS 103

Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 VARDE LÆRERKREDS 103 Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 1 VARDE LÆRERKREDS 103 GENERALFORSAMLING 2014 Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 2 Kredsstyrelsen: Varde Lærerkreds www.kreds103.dk Stausvej 30 6800 Varde Tlf:

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

~ Århus Lærerforening

~ Århus Lærerforening ~ Århus Lærerforening Beslutningsreferat af 0 den ordinære generalforsamling i Arhus Lærerforening fredag den 14. marts 2014 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2a. Vedtagelse af forretningsorden. 2b. Valg

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen Drejebog For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen 1. Værdier Nye aftaler og nytænkning I august 2014 skal skolerne organiseres efter hensigterne i en ny skoleaftale

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Aarhus, den 9. februar 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF Afbud fra MST og RGA FP Jesper

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

referat Der indkaldes til møde om Skolebestyrelsesmøde 6 Mødedato Mødested Møde start/slut 23.02.11 Personalerummet 19:00/21:45 Deltagere

referat Der indkaldes til møde om Skolebestyrelsesmøde 6 Mødedato Mødested Møde start/slut 23.02.11 Personalerummet 19:00/21:45 Deltagere Vester Nebel Skole Dato 18. februar 2011 Udsendt af Martin Bredthauer Referat Afbud til Martin Bredthauer Direkte telefon 79 79 77 55 E-mail mabr@kolding.dk Der indkaldes til møde om Møde nr. Skolebestyrelsesmøde

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E Jakob Storm Robinievej 102, 2620 Albertslund. Mobil 61 60 41 49. Email: jakobengelstorm@gmail.com C U R R I C U L U M V I T A E UDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND: 2010-13 Igangværende Diplomuddannelse, UCC &

Læs mere

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 Formanden Dorthe Eren bød velkommen til 30 medlemmer og foreslog dirigent og referent. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen LÆRERSTUDERENDES LANDSKREDS Trivselserklæringens parter er pr. 10. marts 2009: Frie Grundskolers Fællesråd Læs mere om

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013 1 Lock-out set fra en kontorstol Det er en meget stille skole, jeg møder ind til hver dag i denne tid. Men lidt sker der dog. Her er en lille update fra i tirsdags: - 7:45 står der en flok lærere ude ved

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev November 2013 Giv folkeskolen din stemme Tirsdag d. 19. november skal vi igen til stemmeurnerne. Denne gang er det valg til landets kommunalbestyrelser og regionsråd,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 10/5 TR-møde 17/5 /B 2) Godkendelse af forretningsorden for FKF s bestyrelse. (Bilag)

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen

Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen -med fokus på skoleniveauet KICK-OFF TIL SKOLEREFORMEN Leder/TR-møde d.11.12.13. 2 historier fra Jylland Hjørring-modellen

Læs mere

MUNDTLIG BERETNING 2008

MUNDTLIG BERETNING 2008 MUNDTLIG BERETNING 2008 Vi starter dette års beretning med en test. Den er hentet i den topstyrede, testbaserede folkeskole som blev født af partierne bag folkeskoleforliget sidste år Og denne gang er

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Protokol fra generalforsamlingen den 19. marts 2012 på Jens Jessen-Skolen

Protokol fra generalforsamlingen den 19. marts 2012 på Jens Jessen-Skolen Protokol fra generalforsamlingen den 19. marts 2012 på Jens Jessen-Skolen Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til alle medlemmer, Per Sand fra Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse,

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter Ved ankomst fik deltagerne udleveret en mappe med følgende: Dagsorden, Sang, Regionsbestyrelsens

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. Dette nummer indeholder. Præsentation af bestyrelsen. Løn efter ansvar

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. Dette nummer indeholder. Præsentation af bestyrelsen. Løn efter ansvar Århus forening Nyhedsbrev nr. 1 september 2010 Kære medlem Dette er første nummer af Århus forenings nyhedsbrev. Den 1. april 2010 vedtog generalforsamlingen at sammenlægge foreningens lokale afdeling

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater fra de sidste møder 4. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen

Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen 3. udgave 3. udgave, 2. oplag, 2008 2008 Dafolo Forlag og redaktionen Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss, Signe Holm-Larsen Forlagsredaktør:

Læs mere

FAKTAARK PROBLEMSTILLINGER OG SVAR FRA KLF december 2012

FAKTAARK PROBLEMSTILLINGER OG SVAR FRA KLF december 2012 FAKTAARK PROBLEMSTILLINGER OG SVAR FRA KLF december 2012 1. Er det rigtig, at kommunerne i årevis har været utilfredse med lærernes arbejdstidsaftale? Nej. A08 blev rost af KL og kommunerne ved indgåelsen

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Rybners. Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3

Bestyrelsesmøde på Rybners. Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3 Formand Axel Momme (AM) Næstformand Leif Hermansen (LH) Erling Berg Thomsen (EBT) Helle Pedersen (HP) Peter Bodenhoff (PB) Annette Skovgaard Karsten Rieder (KRI) Erik Gaj Nielsen (EGN) Anine Aakjær Jensen(AAJ)

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Udgifterne til elever med særlige behov stiger. Ofte tages pengene fra den almene undervisning. Det bliver ikke ved at gå. Men eleverne har krav

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere