PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod"

Transkript

1 PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten Eisensee) Tvisten og dens behandling Der er under denne sag tvist mellem parterne om, hvorvidt A ved sin fratræden fra den indklagede virksomhed havde krav på godtgørelse efter overenskomstens 38, stk. 11. Da der ikke har kunnet opnås enighed mellem parterne, er sagen indbragt for denne voldgiftsret bestående af områdeleder Jørn Larsen og forhandlingssekretær Bjarne Mortensen, begge udpeget af klager, underdirektør Sanne Stadil og chefkonsulent Tina Lambert Andersen, begge udpeget af indklagede, samt som opmand højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen. Sagen blev forhandlet den 1. april 2014, hvor CO-industri var repræsenteret ved juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting og DI overenskomst I ved advokat Morten Eisensee.

2 2 CO-industri nedlagde påstand om, at DIO 1 v/di for Nordisk Wavin A/S skal tilpligtes at anerkende, at A ved sin fratræden den 5. marts 2013 havde krav på at få udbetalt fratrædelsesgodtgørelse efter 38, stk. 11, i overenskomsten. DI Overenskomst I nedlagde påstand om frifindelse. Der blev afgivet forklaring af A, hvorpå sagen blev procederet. Der blev ikke opnået flertal for en afgørelse blandt de af parterne valgte medlemmer, og afgørelsen blev herefter overladt til opmanden, som på den baggrund, som der er redegjort for i det følgende, fremkom med den herefter anførte tilkendegivelse. Overenskomstgrundlaget I Industriens Overenskomst hedder det i 38, stk. 11, blandt andet: Stk. 11. Fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere med længere anciennitet 1. Såfremt en medarbejder, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 3, 6 eller 8 år, uden egen skyld bliver opsagt, skal arbejdsgiveren ved medarbejderens fratræden betale henholdsvis 1, 2 eller 3 gange en særlig fratrædelsesgodtgørelse, der beregnes efter pkt Bestemmelsen i pkt. 1 finder ikke anvendelse, såfremt medarbejderen ved fratrædelsen har opnået anden ansættelse, oppebærer pension, eller af andre årsager ikke oppebærer dagpenge. Endelig udbetales godtgørelsen ikke, hvis medarbejderen er funktionærlignende ansat eller i forvejen har krav på fratrædelsesgodtgørelse, forlænget opsigelsesvarsel eller lignende vilkår, der giver en bedre ret end overenskomstens almindelige opsigelsesregler. 38, stk. 11, kom ind i overenskomsten i 2010 på baggrund af det meget store antal afskedigelser, der havde fundet sted i perioden fra 2008 og fremefter, og med det formål at skabe et bedre værn for de mange timelønnede medarbejdere, der mistede deres arbejde under finanskrisen. I sommeren 2011 fandt der en drøftelse sted mellem parterne om fortolkningen af bestemmelsen, som resulterede i et protokollat dateret den 6. juli 2011, hvori det bl.a. hedder: Parterne har opnået enighed om følgende fælles forståelse: Medarbejdere, der ikke på fratrædelsestidspunktet oppebærer dagpenge som anført i Industriens Overenskomst 38, stk. 11, har ret til fratrædelsesgodtgørelse, når følgende situationer foreligger: 1) Medarbejderen opfylder betingelserne i 38, stk. 11, bortset fra at vedkommende ikke de facto oppebærer dagpenge på fratrædelsestidspunktet, 2) Baggrunden for, at medarbejderen ikke oppebærer dagpenge er, at denne på fratrædelsestidspunktet er a. sygemeldt

3 3 b. afvikler ferie c. deltager i et kursus, 3) medarbejderen opfylder samtlige betingelser i 38, stk. 11, når sygefraværet, ferien eller kursusdeltagelsen er afsluttet. Parterne kunne under drøftelserne ikke nå til enighed om, hvad der skulle gælde, hvis den afskedigede medarbejder ikke oppebærer dagpenge som følge af, at denne på fratrædelsestidspunktet er berettiget til fleksydelse. Parternes drøftelser herom afsluttedes med et brev fra DI modtaget i CO-industri den 14. juli 2011, hvori det bl.a. hedder: Jeg bekræfter som ligeledes aftalt, at protokollatet alene tager stilling til de i protokolatet nævnte forhold. Spørgsmålet om fratrædelsesgodtgørelse ved fleksydelse eller andre end de i protokollatet nævnte situationer er der ikke taget stilling til. Baggrunden for sagen A blev i august 2003 ansat som truckfører i den indklagede virksomhed. Efter at han i 2006 og 2008 var blevet ramt af blodpropper, overgik han i 2009 til et fleksjob. Den 10. december 2012 blev han opsagt på grund af arbejdsmangel til fratræden den 5. marts Han opnåede ved sin fratræden ret til at oppebære ledighedsydelse efter kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik. Denne ydelse udgør 89 % af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb og er betinget af, at modtageren opfylder betingelserne for at få et fleksjob, herunder står til rådighed i overensstemmelse med 74 b i lov om aktiv socialpolitik. Parternes argumentation CO-industri har navnlig anført, at det er formålet med 38, stk. 11, at lette overgangen i økonomisk henseende fra en afskedigelse og frem til en ny ansættelse, at det er anerkendt ved protokollatet af 6. juli 2011, at ordet dagpenge i 38, stk. 11, pkt. 3, ikke er et fast begreb, der kan afgrænses ved de til enhver tid gældende regler om arbejdsløshedsunderstøttelse, at der derfor ikke er noget i vejen for at fortolke begrebet dagpenge i bestemmelsen som også omfattende ledighedsydelse, hvilket også vil være i god overensstemmelse med bestemmelsens formål, at den forståelse, som indklagede gør gældende, vil afskære alle i fleksjob fra at kunne oppebære 38, stk. 11-godtgørelse, og at dette vil være i strid med bilag 19 i Industriens Overenskomst om implementering af bl.a. reglerne om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap i rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november DI har navnlig anført, at ordlyden af 38, stk. 11, pkt. 3, er helt klar, da dagpenge er et entydigt begreb med et fast sprogligt indhold, at der derfor skal meget til for at fortolke begrebet udvidende, at dette gælder uanset protokollatet af 6. juli 2011, som alene tager stilling til nogle situationer, hvor en i øvrigt bestående ret til at oppebære dagpenge er midlertidigt suspenderet af de i protokollatet nævnte grunde, at det var formålet med 38, stk. 11, alene at understøtte den medarbejdergruppe, som oppebærer dagpenge, at bestemmelsen dermed bygger på en forsikringsbetragtning, som går på, at medarbejderen alene har ret til at oppebære fratrædelsesgodtgørelse, hvis han selv har ydet

4 4 noget for det ved at indmelde sig i en a-kasse, at formålet således har været at understøtte den danske model, at bestemmelsen er neutral i forhold til handicappede, da også handicappede kan oppebære dagpenge, ligesom der kan være mange årsager til, at der ikke er mulighed for at oppebære dagpengene, og at DI s fortolkning af bestemmelsen derfor ikke er et udtryk for forskelsbehandling af handicappede. Såfremt det må lægges til grund, at det desuagtet er tilfældet, har DI gjort gældende, at der alene er tale om indirekte forskelsbehandling, og at denne i givet fald er objektivt og rimeligt begrundet og ikke går videre end nødvendigt. Opmandens begrundelse og resultat Det må på baggrund af parternes protokollat af 6. juli 2011 og parternes korrespondance i tilknytning hertil lægges til grund, at det ikke har været parternes vilje, at undtagelsen i 38, stk. 11, pkt. 3, hvorefter der ikke er ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvis medarbejderen ved fratrædelsen ikke oppebærer dagpenge, skal forstås helt bogstaveligt. Det kan derfor uanset bestemmelsens formulering ikke udelukkes, at der kan forekomme situationer, som overenskomstparterne ikke var opmærksomme på ved bestemmelsens affattelse, hvor en manglende oppebørsel af dagpenge ud fra bestemmelsens formål ikke bør udelukke den pågældende medarbejder fra ret til fratrædelsesgodtgørelse. Medarbejdere i fleksjob har som andre timelønnede medarbejdere, der mister deres job som følge af finanskrisen, behov for et yderligere værn i en opsigelsesperiode, hvor de er mere sårbare end funktionærer. Den ledighedsydelse, som de efter fratrædelsen er berettiget til at oppebære efter lov om aktiv beskæftigelsespolitik, er endvidere beregnet som en procentdel af dagpengesatsen og er samtidig afhængig af, at de opfylder visse krav med hensyn til at være aktivt jobsøgende. Ydelsen har dermed væsentlige karakteristika fælles med dagpengeydelsen. En medarbejder i fleksjob kan endvidere ikke ved at indmelde sig i en arbejdsløshedskasse selv yde noget til at forbedre sin situation ved afskedigelse, da en medarbejder, som er visiteret til fleksjob, normalt ikke vil kunne stå til rådighed for det almindelige arbejdsmarked og dermed blive dagpengeberettiget. Det har på denne baggrund formodningen for sig, at parterne, hvis de ved indføjelsen af 38, stk. 11, i overenskomsten havde været opmærksom på problemstillingen, ville have indføjet i bestemmelsen, at også medarbejdere, som ved fratrædelsen oppebærer ledighedsydelse i henhold til lov om aktiv beskæftigelsespolitik, opfylder betingelsen for at oppebære den særlige fratrædelsesgodtgørelse. Det findes herefter bedst stemmende med parternes forudsætninger og formålet med at indføje 38, stk. 11, i overenskomsten at fortolke bestemmelsen således, at undtagelsen i 38, stk. 11, pkt. 3, ikke finder anvendelse på medarbejdere, som ved fratrædelsen oppebærer ledighedsydelse i henhold til lov om aktiv beskæftigelsespolitik. Det følger af det således anførte, at klagerens påstand herefter vil skulle tages til følge.

5 5 Parterne var enige om at tage denne tilkendegivelse til efterretning med samme virkning som en kendelse i sagen. Der var endvidere enighed om, at hver part bærer egne omkostninger ved sagens behandling og halvdelen af udgiften til opmanden. Sagen sluttet. København, den 12. april Lene Pagter Kristensen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. august 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.75: HK Handel for A (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod DI Overenskomst II for A/S Sandal Trælasthandel (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078):

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078): PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 23. november 2011 i faglig voldgift (FV2010.0078): Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) (advokat Marianne Lage) mod Finansministeriet (Personalestyrelsen) for Syddansk

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul).

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). 8. afd. nr. B-3292-11: Ældre Sagen som mandatar for A (advokat Peter Breum)

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19... Side 1 af 8 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * INGENIØRFORENINGEN I DANMARK DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * I sag C-499/08, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Vestre Landsret

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 1 Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 i sag nr. A2004.325: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Leo Lybæk Hansen) mod Skov & Haveservice v/henning Lübcke Vedskøllevej

Læs mere

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DI for Smurfit Kappa Danmark A/S (advokat Karsten Almosetoft) 2 Sagens behandling ved

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 15/2014 (1. afdeling) DI som mandatar for Ajos A/S (advokat Morten Eisensee) mod Boet efter A (advokat Arvid Andersen) I tilslutning til hovedforhandlingen

Læs mere

A (advokat Peter Breum)

A (advokat Peter Breum) f ( B3961 00C- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. april 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Henrik Garn og Bodil Dalgaard Hammer). 4. afd. nr. B-3961-11:

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. D O M afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. instanssag V.L. B-2589-12 og V.L. B-2590-12 Fagforeningen Danmark

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S -----------

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- Afsagt den 28. april 2008 Der er mellem klageren, Dansk funktionærforbund,

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 183/2011 (1. afdeling) FTF som mandatar for Lederforeningen i TDC som mandatar for A (advokat Per Frydenreim Møller) mod DI som mandatar for TDC A/S

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne ELMER ADVOKATER PARTNERE GÅ-HJEM-MØDE 13. maj 2013 Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Funktionærlovens 2a 1 Rentelovens 3 2 EU-domstolens

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod KL-Kommunernes Landsforening for Københavns Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

2014-2017. Industriens. Organisationsaftaler

2014-2017. Industriens. Organisationsaftaler 2014-2017 Industriens Organisationsaftaler Organisationsaftaler 2014-2017 Indhold Indhold I. Industriens Overenskomst 7 Dækningsområde 7 Protokollat Vagt og Portner........................7 Protokollat

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere