FRA LANDARBEJDER TIL BYARBEJDER ARBEJDE, ARBEJDERE OG ARBEJDSLØSHED I RANDERS AMT I 1930 ERNE Af Søren Toft Hansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA LANDARBEJDER TIL BYARBEJDER ARBEJDE, ARBEJDERE OG ARBEJDSLØSHED I RANDERS AMT I 1930 ERNE Af Søren Toft Hansen"

Transkript

1 1 KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1997 FRA LANDARBEJDER TIL BYARBEJDER ARBEJDE, ARBEJDERE OG ARBEJDSLØSHED I RANDERS AMT I 1930 ERNE Af Søren Toft Hansen Marius flytter til byen I november 1935 startede Marius Anthon Hansen i lære som maskinarbejder. Han var 18 år og havde, siden han var 11 år, haft forskellige pladser på landet. Landbrugsarbejdet interesserede ham ikke. Det, der virkelig interesserede ham, var de maskiner, der efterhånden vandt mere og mere indpas på gårdene. Han besluttede at forlade landbruget og flytte til byen, for som han selv siger: "Ja - jeg var jo led ved det landbrugsværk. Det var ikke lige mig. Jeg ville hellere til noget med noget mere fart i - jeg ville have noget at skrue i". i Hans forældre havde selv haft forskellige gårde og husmandssteder enten som ejere eller forpagtere, og de boede i Marius' første læreår i Svenstrup ved Mariager. Herfra cyklede han det første års tid de 23 km. hver vej for at passe sin læreplads, indtil familien flyttede nærmere Randers. Lærepladsen var på Buchtrups Maskinfabrik, der var en specialfabrik for landbrugsmaskiner. Så selv om Marius flyttede sin arbejdskraft fra landet til byen, så leverede han en form for erstatning tilbage i form af arbejdsbesparende maskiner til landbruget. Urbaniseringen - flytningen fra land til by Marius Hansens historie er interessant. Ikke fordi den er speciel; men netop fordi den er typisk. I januar 1936 blev 14 randersdrenge - en fra hver af de 13 landeveje og 1 fra søvejen - interviewet til radioen om deres fremtidsdrømme. ii Der var ingen, der drømte om egen gård. De fleste ville være noget med teknik og mekanik. Der var drømme om at blive mekaniker, maskinmester, elektroingeniør og maskinkonstruktør. En ville være pølsemager, fordi han holdt så meget af blodpølse! Hvis drengene skulle realisere deres drømme, så måtte de alle flytte til byen lige som Marius. Marius og de interviewede drenge er repræsentanter for en større strukturforandring i Danmark, der allerede havde varet i et par generationer - nemlig urbaniseringen eller flytningen fra landet til byen. Det er hverken et specielt randrusiansk eller dansk fænomen; men en proces, der med forskellig tidsforskydning, er foregået i det meste af verden. Vi ved ikke, hvordan flytningen fra det gamle Randers Amt præcist er foregået. Nogle er vel flyttet til byer uden for amtet, mens andre sikkert er emigreret til udlandet. Hovedparten er sandsynligvis flyttet til Randers og de nærmeste omegnskommuner. Befolkningstallet i Randers steg i tiåret fra 1930 til 1940 med knap en femtedel fra godt til indbyggere. iii Hvis man renser tallene for den almindelige befolkningstilvækst, så får man en nettotilflytning til byen på mennesker. Det reelle antal nye randrusianere var naturligvis større, idet der også skete en vis bortvandring fra byen. Urbaniseringen betød store forandringer i by og på land. De nye byboere skulle både have arbejde og bolig. Landbrugene manglede i et vist omfang arbejdskraft. Størrelsen af landbefolkningen faldt. Samtidig intensiveredes driften, og en omlægning fra

2 kornproducerende til mere arbejdskrævende animalske brug skabte et større behov for arbejdskraft, end der kunne skaffes. 2 Krisen kommer til Randers Var Marius typisk i den henseende, at han flyttede fra landet til byen, så var det ikke alle tilflyttere beskåret at få arbejde ligesom ham. I starten af 1930'erne ramtes også Danmark af den krise, der var udløst af det store krak på Wall Street i New York i oktober Verdenshandlen stagnerede, og specielt det danske landbrug og industriarbejderen mærkede de strenge tider. Landbruget blev ramt af et internationalt prisfald på dets produkter, og med mange landbrugs store gældsbyrde betød det, at antallet af tvangsauktioner steg voldsomt. Ud af krisen voksede landbrugernes protester mod de i deres øjne utilstrækkelige kriseforanstaltninger, som den socialdemokratisk-radikale regering iværksatte. Den største protestbevægelse var Landbrugernes Sammenslutning (L.S.), der var startet i en kreds omkring proprietær Knud Bach fra Røngegård ved Langå. Trods beliggenheden i Viborg Amt, blev bevægelsen i starten også kendt som Randersbevægelsen. Vreden rettede sig mod "systemet", hvilket indbefattede de etablerede landbrugsorganisationer og regeringen. De blev beskyldt for at favorisere byerhvervene på landbrugets bekostning, og bevægelsen krævede bl.a. nedskæring af de sociale udgifter, som man mente var for høje. L.S. pustede til de glødende modsætninger mellem by og land. Byerhvervene - specielt industrien - var da også ramt forholdsvis mildere af krisen. Prisfaldet betød billigere råvarer og halvfabrikata, og som følge af krisen indførtes forskellige importreguleringer, der beskyttede den danske hjemmemarkedsindustri mod konkurrence fra udlandet. Men var krisens virkninger lidt mildere for industrien som helhed, så gjaldt det dog ikke for den almindelige arbejder. Arbejdsløsheden steg voldsomt, og i januar 1933 var den på landsplan rekordhøj med 43%. Arbejdsløsheden i Randers gennemgik dog et noget anderledes forløb end på landsplan. I de værste kriseår var den lavere end på landsplan; men da konjunkturerne vendte fra midten af 30'erne, steg arbejdsløsheden i Randers stærkt. Specielt i 1938/39, der normalt ikke kan betegnes som kriseår, var arbejdsløsheden i Randers nærmest enorm. Vinteren var traditionelt den værste periode. I november 1939 var den randrusianske arbejdsløshed helt oppe på 75%, og i hele 1939 var arbejdsløsheden aldrig under 29%. iv Arbejdsløsheden månedsvis i Randers og på landsplan Laveste % Højeste % Randers Danmark Randers Danmark 1930/31 4,8 8,7 17,8 25,1 1931/32 5,8 11,3 21,5 35,9 1932/33 10,0 24,8 17,0 43,5 1933/34 6,2 20,9 21,5 37,5 1934/35 8,1 15,3 20,1 30,3 1935/36 15,3 12,6 33,7 30,4 1936/37 17,2 12,1 39,9 33,0 1937/38 19,7 13,9 44,4 34,6 1938/39 29,7 16,7 67,7 31,6 1939/40 28,0 74,2

3 3 Arbejdsløshedsprocenterne beregnes som antallet af ledige arbejdsløshedsforsikrede. Langt fra alle var i starten medlem af en arbejdsløshedskasse, og derfor er tallene ikke udtryk for den reelle arbejdsløshed, der var større. Derfor er de forholdsvise lave arbejdsløshedsprocenter for Randers i starten af årtiet ikke udtryk for, at der ikke var krise. En del arbejdere var ikke forsikrede mod arbejdsløshed, eller også var de arbejdsløse så længe, at de ikke længere var berettiget til understøttelse. De modtog forskellige former for hjælp fra kommunen. Før ændringerne i sociallovgivningen i starten af 30'erne måtte de kriseramte modtage fattighjælp fra kommunen, der næsten automatisk medførte fortabelse af valgretten. Under indtryk af krisen ændredes sociallovgivningen. Socialreformen af 1933 tillægges normalt størst betydning. v Kommunen og staten trådte til med hjælp til arbejdsløshedskasserne, kommunehjælp - oftest uden fortabelse af valgretten - til dem, der faldt udenfor a-kasse systemet, samt andre sociale foranstaltninger og nødhjælpsarbejder. Randers kommune affattede fra 1931/32 hvert år en opgørelse over kommunens udgifter til social forsorg. vi De viser, at udgiften fra 1931 til 1939 næsten fordobledes fra 1 til 2 millioner kr. årligt. Randers Kommunes samlede udgifter til social forsorg Udgift pr. Indbyggere, der indbygger modtager off. hjælp , , , ,58 31% ,25 36% ,88 36% ,52 36% ,88 38% ,13 37,5% ,34 38% Udgifterne indbefatter ikke børnebidrag, men forskellig kommunalhjælp og pensioner (aldersog invaliderente), tilskud til a-kasser og sygekasser samt bidrag til sociale institutioner. Opgørelserne kan bruges som et barometer for, hvor slem nøden var i Randers. En del af udgifterne skyldes naturligvis alderspensioner, men størsteparten er decideret hjælp til udkommet for personer, der af sociale årsager eller arbejdsløshed ikke var i stand til at forsørge sig selv. Billedet nuanceres af forholdene i Selv om der ikke var mange forsikrede arbejdsløse, så kom krisen også til Randers i 1932 med en rekordstor post for socialudgifter i kommunens regnskab. Fra 1933 til 37 faldt udgifterne pr. indbygger langsomt; men modsat tendensen på landsplan ramtes Randers igen af en voldsom krise i slutningen af årtiet. En krise på højde med den i 1932.

4 arbejdsløse og ledige stillinger i landbruget "Landbrugets medhjælpere...lokkes af de høje understøttelser ind til byen i forbindelse med de fornøjelser, man mener kan fås der". vii Marius var ikke inkluderet i arbejdsløshedsstatistikken; men hans arbejdskraft manglede på landet. Manglen på arbejdskraft på landet var ikke noget nyt fænomen; men med den voksende arbejdsløshed i byerne, voksede modsætningerne mellem land- og bybefolkningen. I september 1935 iværksattes en undersøgelse af Statistisk Bureau, der skulle kortlægge manglen på arbejdskraft på landet. viii Ifølge undersøgelsen var der i sommeren 1935 næsten ubesatte stillinger på landet, og det fik landboforeningerne samt partierne Venstre og Det konservative Folkeparti til at tage affære. Debatten udspillede sig på landsplan; men Randersaviserne blev via partiernes pressebureauer centralt forsynet med synspunkter og indlæg i debatten. Hvordan kunne en sådan mangel på arbejdskraft forekomme, når der på landsplan var arbejdsløse? Skytset blev rettet dels mod mod regeringens socialpolitik - specielt socialminister Steinckes socialreform fra og dels mod fagforeningernes tariffer. En udlægning af problemet var, at de arbejdsløse fik for store understøttelser i byerne, og dermed gad de unge ikke blive og tage arbejde på landet. ix En anden forklaring fra landbrugets side var, at de større lønninger i byen lokkede landarbejderne til fabrikkerne, hvorved de, der var mere arbejdsvante, stødte de hidtidige byarbejdere ud i arbejdsløshed. Løsningen her var lavere lønninger til de ringeste arbejdere, så deres løn stod mål med deres indsats. x Socialdemokraterne og fagbevægelsen imødegik kritikken fra landbrugets og højrepartiernes side. For det første mente man, at undersøgelsen ikke var god nok. Den var foretaget af sognerådsmedlemmer i landkommunerne, der ofte selv var Venstrefolk. Kontrolforanstaltningene over for besvarelserne var for ringe. Enhver kunne på et spørgeskema påstå, at han forgæves havde søgt arbejdskraft, og at han havde tilbudt en vis løn. For det andet viste undersøgelsen, at landbruget først og fremmest efterspurgte unge ugifte under 21 år. xi På grund af stramninger i økonomien havde landbruget presset lønudgifterne ned ved at søge og ansætte denne billige arbejdskraft, og den var simpelt hen ikke til stede. De arbejdsløse i byerne kunne ikke med rimelighed sendes på landet - hvilken glæde skulle nogen have i at sende en arbejdsløs typograf på arbejde i roemarken? mente socialministeren. Randers' arbejdsløshed var som ovenfor nævnt meget høj i slutningen af 1930'erne, og også i kommunalforvaltningen i Randers forsøgte man at forklare de høje tal med indvandringen fra landdistrikterne. xii De beskæftigelsesarbejder, der var iværksat som følge af arbejdsløsheden - anlægsarbejderne ved Skovbakkevej, Parkboulevarden og D.S.B's sporforlængning - havde tilsyneladende virket som en magnet på landbefolkningen. Godt nok kunne der ikke skaffes nøjagtig dokumentation for forklaringen, men kommunaldirektøren mente stadig, at den "unormale befolkningsvækst" havde en del af skylden for de i forhold til landsgennemsnittet usædvanlig høje arbejdsløshedstal i byen. Vi har ikke de nøjagtige arbejdsløshedstal for arbejdsanvisningskontoret i Randers by, men befolkningstilvæksten i slutningen af 1930'erne var ikke markant højere end årtiet som helhed, og i 1934 og 35, hvor der var en ekstraordinær tilvækst i befolkningen, udløste det ikke samme stigninger i arbejdsløshedstallene. xiii Det, begge lejre efterhånden kunne blive enige om, var, at landbruget var økonomisk klemt, og derfor ikke havde råd til at ansætte tilstrækkelig voksen arbejdskraft. Samtidig var udsigten for de unge, der ønskede egen gård, mørke, og for ikke at ende som daglejere på landet søgte de til byen, hvor lønningerne var højere og arbejdstiden og -forholdene bedre. Selv nogle af landbrugets egne måtte sande, at landarbejderne måtte have bedre mulighed for at få 4

5 fri. xiv Løn og arbejdsforhold på landet og i byen Var der hold i påstandene om, at byarbejdernes arbejds- og lønforhold var bedre end på landet? Ved at se på Marius Hansens tilfælde og sammenligne det med de statistiske oplysninger, kan vi søge at anskueliggøre de bevæggrunde, der fik ham og andre unge landarbejdere til at flytte til byen. Da Marius startede i lære fik han 6 øre i timen - 2 øre mere end de øvrige 1. års lærlinge, fordi han var 18 år. Marius nøjagtige årsløn kendes ikke; men en anden nystartet 1. års lærling fik i 1935 med akkordtillæg og overarbejde en årsløn på 145 kr. xv Det vil omregnet til Marius' højere timeløn give ham en indtægt på 217 kr. På den sidste plads han havde på landet, fik han 575 kr. om året plus kost og logi. Selv om Marius også fik kost og logi hjemme, så kan det ikke have været for den øjeblikkelige løn, han søgte til byen. De første år måtte han da også ud på landet og hakke roer i sommerferien for at opveje det store indtægtstab. Det var godt nok ikke almindeligt at starte i lære så sent, som Marius gjorde det; men ved at betragte den løn, han kunne forvente som udlært, og ved at vurdere hvad han ville kunne opnå som arbejdsmand i stedet for som lærling, kan billedet nuanceres. De faste smede på Buchtrups Maskinfabrik fik mellem 1,10 kr. og 1,23 kr. i timen. Med en arbejdsuge på 48 timer blev det minimun 53 kr. om ugen. Imidlertid var der akkordarbejde, og de faktiske lønninger var en del højere. I den uge, hvor Statistisk Bureaus undersøgelse fandt sted, fik de 20 ansatte smede på Buchtrup en gennemsnitlig ugeløn på næsten 60 kr, men så havde de også i snit haft 4 timers overarbejde. En af de fastansatte smede, der var beskæftiget hele året 1935 fik 3100 kr. for 51 ugers arbejde - d.v.s en ugeløn på 61 kr. xvi Ifølge landbrugets egne statistiske oplysninger fik en landarbejder over 18 år i Østjylland årligt 700 kr. plus kost og logi. xvii Udgifter til fødevarer, bolig og opvarmning for en københavnsk byarbejder udgjorde godt 1500 kr, xviii så selv om Marius fik en lavere løn som lærling i byen, end han kunne få som medhjælp på landet, så var hans lønudsigt som udlært gode - over 1000 kr. mere om året. Ser man på de beregnede tal for statistikken, så var det statistisk muligt for Marius at få en nettoårsløn på som arbejdsmand, xix hvorimod en landarbejder burde kunne få 700 årligt. Det konkrete regnestykke for Marius løn og lønudsigter viser en meget stor lønfremgang ved at flytte til byen. Ses tallene ud fra statistikken, er det knap så givtigt, men dog kunne industrien tilbyde en løn, som landbruget slet ikke kunne konkurrere med. 5

6 6 Lønindtægter 1935/36 for landarbejder og byarbejder Løn og forventet løn for Marius Anthon Hansen Årsløn brutto Kost og Logi Årsløn netto Marius som landarbejder Marius som 1. års lærling Maskinarbejder på Buchtrup Lønstatistik Landarbejder i Østjylland Beregnet løn for ufaglært arbejder i Randers

7 Arbejdsforholdene på landet var også anderledes. På Buchtrups maskinfabrik arbejdede man som alle andre steder 48 timer om ugen - dog med en del overarbejde i sæsonen. På landet var arbejdstiden specielt om sommeren noget længere. Desuden var kosten en del af lønnen, og den skulle ifølge Medhjælperloven være "sund, tilstrækkelig, nærende og god". 7 Marius fik i sin plads på landet også kost og logi. Han beretter: "Logiet bestod af et værelse, der var på størrelse med sengen. Der var et par pæle, der var smækket ned i hver sin side af værelset, og så var der sat brædder op. Det var fyldt op med halm, og der lå både bestyreren og mig. Væggen ind til køerne var en lervæg, og der stod kalvene og slikkede hul. Så stod de og hvæsede ind" Maden på gården i Tebbestrup erindrer han som følgende: "Det vi fik til morgenmad, det var mælkebrød - det var rugbrød, der var skåret i terninger - der var så et bette vaskefad, som vi spiste af. Det kunne godt være sveden og også surt, og det var ikke lige sagen. Til middagsmad fik vi kogte kartofler og kogt kød eller stegt flæsk. Vi fik også ofte røgede snitter. Ellers fik vi vandmad som grønkål og ærter" Selv om Marius' kost kunne være kritisabel, så synes den dog at være nærende. Han erindrer heller ikke, at der ikke skulle være rigeligt. Om kosten på landet generelt opfyldte Medhjælperlovens noget vage krav er et åbent spørgsmål; men krisetiden havde vel også indflydelse på den mad, der blev spist både af husbonde og tyende. En sag fra Randers Amt kom til at spille en væsentlig rolle i debatten om forholdene for landarbejderne. Trudsholm gods ved Havndal kom landsdækkende i avisernes overskrifter, da folkene januar 1934 nedlagde arbejdet efter at have fået serveret kartoffelfrikadeller og vandgrød til middagsmad. xx Sagen røg for retten i Mariager og senere for Vestre Landsret. Ifølge karlene var kosten på godset for ringe - en typisk dags kost bestod af øllebrød uden øl og sødet med sakkarin til morgenmad; til middag fik man kartoffelfrikadeller og vandgrød, og om aftenen kunne den stå på pålæg på et stykke mad. I forbindelse med retssagen blev Retslægerådet rådspurgt, og det vurderede, at kosten måske nok var "tilstrækkelig" og heller ikke "usund". Hvorvidt den var "god" kunne man ikke tage stillig til, men "nærende" var den ikke. Dertil var den ikke afvekslende nok. Ud fra den vurdering mente retten i Mariager ikke, at kosten opfyldte Medhjælperlovens krav; men Landsretten kom til den modsatte kendelse, og frifandt godsets ejer. Det er naturligvis umuligt at sige noget om kosten på landet ud fra denne enkeltsag, men som så ofte før og siden fik den slags sager stor opmærksomhed i debatten, og derfor er sagen interessant. Fagforeningerne og socialdemokratiske politikere brugte den til at påvise, at forholdene på landet var kummerlige. Det var på grund af forhold som dem på Trudsholm, at landbruget ikke kunne få tilstrækkelig arbejdskraft. Det var vilkårene på landet, der var for ringe, og ikke landarbejderne der ikke gad at arbejde. Landboorganisationerne forsvarede kosten som god nok, og godsejernes organisation "Tolvmandsforeningen" erklærede, at kosten var på højde med, hvad der blev budt på på andre herregårde i Jylland. Industri eller landbrug

8 Marius var blevet industriarbejder i stedet for landarbejder. Dermed var hans flytning et billede på den pågående ændring af Danmark fra et landbrugs- til et industriland. Industrialiseringen af Danmark og Randers tog fart i slutningen af 1800-tallet. xxi I 1930'erne var Danmark dog stadig overvejende et landbrugsland; men skulle det vedvarende være det? Også i 1930'erne blev det debatteret, om Danmark skulle satse på landbruget eller industrien; xxii men besindige folk havde det standpunkt, at begge erhvervsgrene kunne sameksistere. Landmændene havde altid købt deres redskaber i byen eller hos den lokale smed, men siden omlægningen af landbruget i 1880'erne var landmændene for alvor blevet en del af pengeøkonomien. Det vil sige, at man i langt større omfang købte de varer, man før selv havde forarbejdet. Forøgelsen af landbrugets købekraft havde en afsmittende effekt på byerhvervene, og i det omfang de danske varer kunne produceres til konkurrencedygtige priser, så var udviklingen til gavn for begge parter. 8 Landbrugsmaskineindustrien - krydspunkt mellem landbrug og industri Nogle af Randers' industrier var aftagere af landbrugets produkter - slagterier, mejerier, rugbrødsfabrikker, bryggerier og spritfabrikker. Størsteparten var ikke direkte afhængige af landbrugsudviklingen, men Randers havde med et meget stort opland på over mennesker en stor kundekreds på landet. xxiii Den industri, der foruden mejerier og slagterier var mest direkte forbundet til landbruget, var landbrugsmaskinfabrikkerne. Foruden Buchtrups Maskinfabrik var der i Randers i 1930 tre andre landbrugsmaskinfabrikker. Den mindste - Knud Backs Jernstøberi og Maskinfabrik - havde et spredt produktprogram. Den producerede vindmotorer og pumpeforlag til disse samt radrenserskær i større mængder. Den lukkede i 1932 som følge af ejeren Knud Backs død. xxiv Beckers Maskinfabrik var et udbryderfirma fra Dronningborg Maskinfabrik og havde samme produktprogram som denne. De var specialiserede i kornbehandling, og producerede tærskeværker, kværne og halmpakkere. Ved at kaste et blik på Buchtrups Maskinfabrik og fabrikkens produkter, kan man få et indblik i, hvor tæt udviklingen i landbruget og industrien kunne være forbundet. Buchtrups Maskinfabrik producerede en række forskellige maskiner til brug i marken - specielt til brug i roemarken. Fabrikken havde et produktprogram, der fulgte årets gang. I starten af året lavede man jordbearbejdningsmaskiner som harver og tromler. Ved såtid leverede man roesåmaskiner og kartoffellæggemaskiner. Radrensning mellem roerækkerne kunne også foregå med en Buchtrupmaskine, og i sommeren stod den på høbjergning med hesteriver. Høst af kornet foregik endnu i 1930'erne udelukkende med udenlandske - først og fremmest amerikanske - maskiner, men til optagning af kartofler og roer var de danske fabrikker stærke på markedet. Buchtrups hovedprodukt havde siden starten af århundredeskiftet været kålroeoptagere.

9 Udviklingen af roeoptagningsmaskiner betød en stor lettelse i arbejdet på gårdene. Roernes indtog på de danske marker kom i kølvandet på 1880'erne omlægningen af landbruget fra kornproducerende til aminalsk landbrug. Specielt køerne skulle have godt foder, for at kunne levere mælk til smørproduktionen, og her betød roedyrkningen nærmest en revolution, idet foderudbyttet af roemarken var mere end dobbelt så stort som for korn og græs. xxv Men pasningen af roerne var også meget arbejdskrævende. Roerne skulle udtyndes, under væksten skulle der renses mellem rækkerne, og aftopnings- og optagningsarbejdet var meget tids- og mandskabskrævende. Derfor var Buchtrups Maskinfabriks grundlægger H. Th. Buchtrups medvirken til udviklingen af roeoptagningsmaskinen omkring århundredeskiftet meget velkommen hos landbruget. Buchtrups roesåmaskine fik bronzemedalje ved De danske Redskabs- og Maskinprøver i 1896, og i 1908 opnåede den nye model af roeoptageren sølvmedalje af 2. klasse. Sådanne bedømmelser var næsten garanti for et godt salg. Roeoptageren blev bedømt til med en hest og mand at kunne udføre et arbejde til en værdi af 50 kr. dagligt, og med en pris på 250 kr. kunne maskinen ifølge denne bedømmelse forholdsvis hurtigt tjene sig ind. Randers Amtshusholdningsselskab vurderede, at maskinen optog roerne lige så godt som ved håndkraft. Desuden kunne den arbejde også under så vanskelige jord- og vejrforhold, at selskabet vurderede, at den vanskelige opgave med maskinel optagning af roer nu var løst fuldstændig. xxvi Men mekaniseringen af optagningsarbejdet med kålroerne var kun et første skridt. Stadig manglede der muligheder for optagning af roer, der ikke sad så højt på jorden - først og fremmest sukkerroer. Man skulle stadig samle roerne sammen og køre dem hjem, og sidst men ikke mindst var udtyndingsarbejdet, der betød meget for en god roehøst, stadig håndarbejde. Buchtrups Maskinfabrik foretog stadige forbedringer af roeoptageren, ligesom man udviklede andre landbrugsmaskiner - specielt til roemarken. Selv med maskinernes indtog og udbredelse i landbruget var den menneskelige arbejdskraft stadig nødvendig. I løbet af årtiet oprettedes mange nye landbrug - specielt husmandsbrug - og produktionen på gårdene steg. Maskinparken kunne ikke fuldt ud erstatte den afvandrede arbejdskraft. 9 Fra landet til byen - arbejde og arbejdsløshed Marius var nødt til i læretiden at bruge en del af sommerferien på at hakke roer; men en stor del af byarbejderne var ikke tilgængelige for landbruget. De boede og havde deres udkomme i byerne. Og selv om der i landbokredsene argumenteredes for det hovedløse i, at der gik arbejdsløse rundt i byerne, mens landbruget manglede arbejdskraft, så var f.eks. arbejdsløsheden som følge af sæsonudsvingene i byerhvervene ikke reelt udtryk for en tilgængelig arbejdskraftsreserve. På Buchtrups Maskinfabrik var der foruden konjunktursvingningerne også udsving i sæsonen. Selv om man fabrikerede maskiner året rundt, så vejede roeoptagerne stærkest, og oktober måned var højsæson. Efter jul var der derimod ikke så meget at lave, og i de aller værste kriseår, hvor landmændene nærmest ingen købekraft havde, der var der ikke mange arbejdere, der overvintrede. Sidste uge af 1932 var alle medarbejdere på virksomheden fyret på nær de 11 lærlinge og værkføreren, og i januar 1933 var arbejdsstyrken kun på 15 mand. Selv med omslaget i konjunkturerne var der store sæsonudsving, og forskellen mellem høj- og lavsæson var over 30 mand - mere end 60% af arbejdsstyrken.

10 Arbejdsstyrken på Buchtrups Maskinfabri k1k 10 År Januar Oktober Største forskel i ugetal : : : : : : 36 Det vil sige, at 36 maskinarbejdere var afskediget fra Buchtrups Maskinfabrik i løbet af 1934 og Hvorvidt de også var arbejdsløse, er vanskeligt at sige. De kunne måske få ansættelse på andre virksomheder, der havde andre sæsonudsving. Ser man på tilsvarende tal for Dronningborg Maskinfabrik, så viser det sig, at man også her havde højsæson i oktober, så de to virksomheder kunne ikke tage medarbejdere på skift. Også Dronningborg Maskinfabrik havde meget store sæsonudsving.xxvii Bortset fra dyk i medarbejdertallet i 1932 og 34 så steg antallet af ansatte på Dronningborg Maskinfabrik i tiåret fra 1930 til I højsæsonen i oktober fordobledes antallet af ansatte fra 1931 til 1939 til over 200. Forskellen i medarbejdertallet mellem høj- og lavsæson faldt lidt i slutningen af perioden. Denne forskel kan indikere sæsonledigheden, som steg i perioden fra 59 til 125. Det svarer til, at mellem 60 og 80% af medarbejderstaben i højsæsonen var midlertidigt ansat. Sæsonudsvingene i landbrugsmaskineindustrien kan være en del af forklaringen på det paradoksale i, at der øjensynligt manglede folk på landet samtidig med, at der gik folk ledige i byerne. Marius var lærling, så han arbejdede året rundt. Hans udlærte fagfæller på både Buchtrups og Dronningborg Maskinfabrik, der også beskæftigede en stort antal snedkere, måtte for en stor dels vedkommende acceptere perioder med arbejdsløshed. Disse folk havde deres udkomme i industrien; og kunne ikke uden videre træde til som midlertid medhjælp i landbruget i Randers' store opland. I 1930 indberettede lederen af arbejdsanvisningskontoret, at der "Til landbrugsarbejde i byens nærmeste opland anvistes en del arbejdere fra byen, af hvilke de fleste oprindelig har hørt hjemme på landet"; men det ser ud til at ophøre. xxviii Flytningen fra landet til byen var ikke en flytning fra fast arbejde til fast arbejdsløshed. Fra 1934 til 1936 faldt antallet af helårsarbejdere i landbruget med på landsplan samtidig med, at antallet af midlertidig medhjælp voksede med xxix Derfor havde en del af de fraflyttede kun udsigt til sæsonarbejde på landet. De kunne selvfølgelig risikere at komme i længerevarende arbejdsløshed i byen; men selv med et fast arbejdssted på byens fabrikker eller i bygge- og anlægsbranchen i den stærkt ekspanderende by, var der udsigt til perioder med arbejdsløshed. Der var for nogles vedkommende tale om en flytning fra sæsonarbejde på landet til sæsonarbejde i byen.

11 Industrialiseringen i Randers Marius blev udlært i 1939 og fik da råd til at flytte på eget værelse. Siden hen blev han gift og byggede eget hus. Han fik arbejde som svend på Buchtrups Maskinfabrik; men blev senere automekaniker. Den store tilstrømning af 1. generations byarbejdere, som også Marius var en del af, er udtryk for en samfundsforandring. Der blev færre folk på landet, der så til gengæld måtte have en stor maskinpark til at afhjælpe med arbejdet. Der blev flere folk i byerne og nye industrier eller forretninger etableredes, for at producere og sælge varer både til den voksende bybefolkning og til landbefolkningen. Industrialiseringen har igennem 150 år gennemgribende forandret Randers og skabt nye samfundsgrupper, nye kvarterer og nye virksomheder. 11 Noter i... Interview med Marius Hansen, Museumssag nr ii... Artikel om optagelsen til radioudsendelsen i Randers Dagblad 31. januar iii... Folketællingerne for Randers blev foretaget hvert år pr. 1. november og er optrykt i Randers Byråds forhandlinger. Til denne opgørelse er dog, på nær 1930/31, brugt tallene for 1. marts, sådan som de er opgjort i opgørelserne fra Socialkontoret. Væksten i Danmark er opgjort på grundlag af folketællingerne 1930 og 40, trykt i Statistiske undersøgelser nr. 19, 1966, Befolkningsudvikling og Samfundsforhold. Væksten i den danske befolkning var fra 1930 til 1940 på 8,3%. iv... Regnskab og beregninger for Amtsarbejdsanvisningskontoret i Randers. Trykt i uddrag af Randers Købstads forhandlinger senere benævnt Byrådsbogen Arbejdsløshedsprocenterne er beregnet ud fra tilmeldte arbejdssøgende i forhold til medlemmer af arbejdsløshedskasserne. v... Vagn Dybdahl m.fl. Krise i Danmark, København Vagn Dybdahls afsnit: Kriser og kriseteorier s. 52ff. vi... Uddrag af Byrådsbogen vii... Victor Larsen (kons.) i Rigsdagen 4. februar Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger , sp f. viii... Statistiske Efterretninger nr januar ix... Synspunktet bl.a. i Randers Dagblads kommentar til socialminister Ludvig Christensens radiotale 29. januar x... Formanden for De samvirkende danske Landboforeninger Jac. Tvedegaard, bl.a. i Randers Dagblad 31. januar xi... Socialminister Ludvig Christensen (S.) i et radioforedrag. Refereret bl.a. i Socialdemokraten, Randers 29. januar xii... Opgørelse fra kommunaldirektør Axel Nielsen 29. november 1939, i Byrådsbogen 1938/39, bilag nr xiii... I 1934 var nettotilvæksten 1020 mand eller 3,6%. I 1935 tilsvarende 633 (2,1). I 1938 og 39 voksede Randers med godt 500 personer svarende til 1,8 og 1,9%. Byrådsbogen. xiv... Bl.a. Laurs. Laursen i Andelsbladet 1936, s xv... Lønningsbog for Buchtrups Maskinfabrik Randers Lokalhistoriske Arkiv. xvi... Martinus Nielsen. Timeløn: 1,15 kr. I 1935 oppebar han i 51 uger 3115 kr. Lønningsbog, Buchtrups Maskinfabrik. Randers Lokalhistoriske Arkiv. xvii... Ifølge meddelelser fra Det landøkonomiske Driftsbureau. 26. marts 1938 fik en landarbejder over 18 år

12 700 kr. om måneden i xviii... Et budget for en københavnsk arbejderfamilie for 1931 så sådan ud ifølge Statistisk Bureau. Fødevarer: 974, Beklædning m.v.: 383, Bolig: 421, Brændsel og belysning: 159, Skatter og kontingenter: 436, Andre udgifter: 727. I alt Kilde: Statistiske Efterretninger, nr. 24, xix... Beregnet ud fra landsgennemsnittet for arbejdslønninger i provinsen. I 1935 tjente en ufaglært 89% af en faglært. En faglært fik 142 øre mod en faglært 126 øre i timen i oktober kvartal Statistiske Efterretninger, nr. 36, xx... Sagen florerede i landets aviser og faglige blade. Også i Randers Socialdemokrat. Sagen blev optaget til doms i landsretten 15. marts og dommen afsat 18. marts xxi... Søren Bitsch Christensen og Søren Toft Hansen: Industrialiseringen i Randers. I Erhvervshistorisk Årbog xxii... Jens Warming. Landbrug eller industri xxiii... Randers opland var i 1935 på H. Hintz: Oplandets betydning for købstædernes erhvervsliv xxiv... Randers Lokalhistoriske Arkiv. Læg vedr. Karl Sørensen/Knud Backs maskinfabrik og jernstøberi. Heri interview med Tage Back søn af Knud Back. xxv... S.P. Jensen i Det danske landbrugs historie bd. III, S. 307ff. xxvi... De Danske Redskabs- og Maskinprøver 1902, og Randers Amtshusholdningsselskabs medlemsblad 27. marts k..... xxvii... Dronningborg Maskinfabriks Arkiv. Erhvervsarkivet. Ugebøger for arbejdsløn. Tallene bearbejdet af Kirsten Møller Nielsen.... xxviii... Randers Byråds forhandlinger 1930/ xxix... Statistiske Efterretninger nr. 47, 21. november

Denne artikel beskæftiger sig med den betydning,

Denne artikel beskæftiger sig med den betydning, 103 TIRSTRUP FLYVEPLADS OG DENS BETYDNING FOR ARBEJDS- MÆNDENE af Rita Stokholm Vinding Konkurrence er sundt. Det benyttede landarbejderne på Kalø Gods sig af til at presse store lønforhøjelser igennem,

Læs mere

Arbejderliv. Working life

Arbejderliv. Working life Arbejderliv - Tekstilarbejdere i Herning 1876-1930 Working life - Textile workers in Herning 1876-1930 Aarhus Universitet Institut for Historie og Områdestudier 2007 Rikke Mosegaard Jørgensen Årskortnr.:

Læs mere

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede INTRODUKTION Det er en stor del af vores selvforståelse

Læs mere

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Dagpenge Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Den bedste tryghed skabes ved at der er arbejde og uddannelse til alle. Dette opnås bedst gennem en grøn omstilling af økonomien, hvor vækst

Læs mere

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang Fagbevægelsens Niels Finn Christiansen historie Politiske ideer Statsmagtens omfang 1 Fagbevægelsens historie Et temahæfte udgivet af FIU Forfatter: Niels Finn Christiansen, historiker, dr. phil. Grafisk

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 KOLDING STADSARKIV 1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998 KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998 EN UNGDOMS DRØM -EN HISTORIE OM GRUNDLÆGGEREN AF DRONNINGBORG MASKINFABRIK, NIELS KRISTIAN NIELSEN af Kirsten Møller Nielsen Dronningborg Maskinfabrik var Niels

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal A/S, København 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Foto: Stig Stasig Printed in Denmark 2011 ISBN: 978-87-02-10809-5

Læs mere

Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982. Keld Dalsgaard Larsen

Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982. Keld Dalsgaard Larsen Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982 Keld Dalsgaard Larsen Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982. Redigeret og skrevet af Keld Dalsgaard Larsen. Fotografier: Udlånt af Lokalhistorisk

Læs mere

Velfærd, solidaritet og fællesskab

Velfærd, solidaritet og fællesskab Velfærd, solidaritet og fællesskab Landsbrancheklubben 3F kommunale/regionale specialarbejdere 1951-2011 Af Anne Brædder, Arne Hansen og Peter Jonassen Klubbens kontaktoplysninger Landsbrancheklubben for

Læs mere

Velfærdsstaten i Danmark 1958-2006

Velfærdsstaten i Danmark 1958-2006 Familieliv 1952. Mor passer børn, vasker, stryger tøj og laver mad, mens far læser avis på divanen. Velfærdsstaten i Danmark 1958-2006 Familieliv 1998 i Nordre Frihavnsgade, Østerbro. Far og mor laver

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

Velfærdsstaten i Danmark 1958-2008

Velfærdsstaten i Danmark 1958-2008 Familieliv 1952. Mor passer børn, vasker, stryger tøj og laver mad, mens far læser avis på divanen. Velfærdsstaten i Danmark 1958-2008 Familieliv 1998 i Nordre Frihavnsgade, Østerbro. Far og mor laver

Læs mere

Morten Thing. Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager. Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998

Morten Thing. Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager. Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998 Morten Thing Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998 Morten Thing: Intet er umuligt for Vorherre og en blikkenslager Træk af Rør-

Læs mere

Udvandringen fra Thisted Amt 1868-1910. Af Henning Bender

Udvandringen fra Thisted Amt 1868-1910. Af Henning Bender Udvandringen fra Thisted Amt 1868-1910. Af Henning Bender Artiklen indgår i en serie af amtslige beskrivelser af udvandringen fra Danmark, der alle bygger på udvandrerdatabasen 1868-1910. For Thisted amt

Læs mere

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING Tommy FalkeØje Et socialt samfund. Oplæg til visualisering. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

Landbrugets bygninger 1850-1940 Introduktion. Temagennemgang 2002

Landbrugets bygninger 1850-1940 Introduktion. Temagennemgang 2002 Landbrugets bygninger 1850-1940 Introduktion Temagennemgang 2002 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Titel Landbrugets Bygninger 1850-1940. Introduktion. Temagennemgang 2002 Udgivet af Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Fra bondegård til baggård

Fra bondegård til baggård Danmark i 1930erne Som alle andre årtier rummede 1930'erne modsatrettede tendenser. Årtiet var præget af mellemkrigstidens moderniseringsproces, hvor nye tanker, urbanisering, industrialisering og mekanisering

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950

Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 Se udstillingen om: Voksnes arbejdsliv, boligforhold, fritidsfornøjelser m.m. D. 6/9 24/9 2004 Galleriet Gladsaxe Hovedbibliotek Søborg Hovedgade 220, 1. sal Arrangør:

Læs mere

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES De gode gamle dage for familien kan vi alle genkende. Det var dengang en familien var med far for enden af spisebordet efter en endt arbejdsdag og mor

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSØERNE I JYLLAND

ARBEJDSLØSHEDSØERNE I JYLLAND BETÆNKNING VEDRØRENDE ARBEJDSLØSHEDSØERNE I JYLLAND AFGIVET AF DEN AF ARBEJDS- OG BOLIG- MINISTERIET I DECEMBER 1949 NEDSATTE ARBEJDSMARK EDSKOMMISION S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN 1 Arbeidsmarkedskommissionen

Læs mere

Kort arbejdsuge - lang weekend. Side 8-10

Kort arbejdsuge - lang weekend. Side 8-10 nr. 05 maj 2005 Kort arbejdsuge - lang weekend Side 8-10 Robotter hindrer udflytning Side 3-7 Udflytning uden social dumping Side 11 Et helt liv på samme arbejdsplads Side 12-13 Udflytningens omkostninger

Læs mere

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5 nr. 10 Oktober 2005 Europas første kvindelige våbenmekaniker: Voksenlærling og prismodtager Side 4-5 Mere end hver 10. har dårlig hørelse Side 6-7 Fællesskabet skal der være tid til Side 8-9 Alt for mange

Læs mere

HISTORIEN. Idéen undfanges 1893. Vand til markerne

HISTORIEN. Idéen undfanges 1893. Vand til markerne HISTORIEN Idéen undfanges 1893 Vand til markerne Der går ofte år fra ideerne fødes, til de føres ud i livet, og det sker også, at der kommer noget helt andet tid af ideerne, end det man oprindeligt havde

Læs mere

Linjeret ÅRSRAPPORT. for udsatteområdet. - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID. 2o11

Linjeret ÅRSRAPPORT. for udsatteområdet. - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID. 2o11 Linjeret ÅRSRAPPORT for udsatteområdet - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID 2o11 Linjeret Årsrapport 2011 for udsatteområdet - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen

Læs mere

En familie flytter til byen. fremskridt, fabrikker og familieliv i København 1880-1915

En familie flytter til byen. fremskridt, fabrikker og familieliv i København 1880-1915 En familie flytter til byen fremskridt, fabrikker og familieliv i København 1880-1915 En stor beslutning Den 10. februar 1882 kommer et ungt par ud af Asminderød Kirke ved Fredensborg. Karen Marie og Peter

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

Folkehøjskolerne 1950-1975 Rekruttering og indhold

Folkehøjskolerne 1950-1975 Rekruttering og indhold Folkehøjskolerne 1950-1975 Rekruttering og indhold Af VILHELM NIELSEN En artikel under denne overskrift må nødvendigvis blive et forsøg på en fortsættelse af professor Roar Skovmands banebrydende arbejde

Læs mere