Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen"

Transkript

1 Notat Dato 14. marts 2016 MEB Side 1 af 11 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Den nye lov om kontanthjælpsloft og 225-timersregel vil skabe udfordringer for socialrådgivernes arbejdsliv: både i form af uhensigtsmæssigheder i lovgivningen, der vil være svære at administrere i praksis, men også i forhold til det sociale arbejde med målgruppen, der vil blive udfordret af de store fattigdomsproblemer, loven vil medføre. I notatet beskrives de vigtigste udfordringer, som loven medfører for forvaltningen af reglerne i praksis. Lovteksten er mange steder uklar, og det vil derfor være op til den enkelte kommune at håndtere disse uklarheder i den daglige praksis. Det er oplagt, at gå i dialog med kommunens ledelse om, hvordan disse udfordringer tackles. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil løbende udarbejde bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser, standardbreve mv., som skal understøtte implementeringen af reformerne. En tidsplan for, hvornår disse forventes færdige, kan findes på STAR s hjemmeside. Som bilag er vedlagt: 1) Kort beskrivelse af lovgivningen og 2) En tidslinje over lovgivningens ikrafttræden. Generelt om gennemgangen af sagerne Efter ministeriets beregninger skal kommunerne gennemgå cirka uddannelseshjælp- og kontanthjælpssager for at finde de cirka borgere 1, som rammes af kontanthjælpsloftet og de cirka borgere, der rammes af 225-timersregel. Gennemgang af sagerne betyder, at der skal foretages oplysning af sagerne, herunder beregning af ydelser, indplacering under loftsgrænser, vurdering af samliv, vurdering af om borgeren er omfattet af 225-timersreglen mv. samt en partshøring og afgørelse af sagerne. Herudover skal der sendes varselsbreve og borgeren skal vejledes om de nye regler. Det nærmere indhold af disse elementer vil blive belyst i dette notat. I lovbemærkningerne er der en række uklarheder som gør gennemgang af sagerne vanskelige. Ligeledes vil de afgørelser, der resulterer i nedsættelse af ydelsesniveau, herunder borgerens forståelse for denne ændring, kræve meget af det socialfaglige personale i kommunerne. Kommunerne organiserer sig meget forskelligt, og det er ikke muligt for Dansk Socialrådgiverforening at vurdere, om opgaverne med at gennemgå sagerne og informere 1 Handicappede, der har fået anvist en særlig bolig af kommunen på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, er undtaget fra kontanthjælpsloftet.

2 Side 2 af 11 borgere primært placeres i ydelsesområdet, i socialområdet eller i jobcenterområdet. Der bliver formentlig tale om et samarbejde mellem de forskellige områder. Det vides heller ikke om sagsgennemgangene vedr. integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet vil ske i én eller to ombæringer. Det vil formentlig blive forskelligt fra kommune til kommune. Hvilke afdelinger og medarbejdere får opgaven? Hvordan skal sagsgennemgangen reelt foregå? Hvor grundig samt hvordan skal den specifikt forløbe? Skal sagsgennemgang vedr. integrationsydelse og kontanthjælploftet ske i én eller to ombæringer? Hvordan og hvornår udmeldes organiseringen af arbejdet til de øvrige områder i kommunen? Hvordan sikres klare snitflader i opgavefordelingen mellem de forskellige områder i kommunen? Flere samtaler med vejledning om de nye regler Lovgivningen omkring kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen er yderst kompleks. Det vil derfor være et stort arbejde at forklare og rådgive borgerne om de nye regler. De mange uklarheder og selvmodsigelser, der er i loven, eksempelvis uddannelsesfokus versus 225 timers arbejde, afklaring af samliv mv. vil blot komplicere denne opgave yderligere. Det kan blive svære og konfliktfyldte samtaler, der kræver et særskilt ledelsesmæssigt fokus. Hertil kommer, at omfanget af samtaler højst sandsynligt vil stige samt at samtalerne kan tage længere tid grundet vejledningens kompleksitet. Hvordan skal disse samtaler håndteres, og hvordan sikres det, at medarbejderne har de fornødne redskaber til at gennemføre disse samtaler? Hvilke planer har sagsbehandleren mulighed for at præsentere som løsning på de konsekvenser, en lavere ydelse vil få for borgeren? En stigning i ansøgning om hjælp i særlige tilfælde Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen vil uden tvivl medføre en stigning i ansøgninger om forskellige former for hjælp i særlige tilfælde (kapitel 10 i Aktivloven). Da det netop er de længerevarende ydelser, som boligstøtte og særlig støtte, der skæres i som følge af kontanthjælpsloftet, er det bl.a. enkeltgangsydelserne fra kapitel 10 i Aktivloven, der skal i spil for at afhjælpe ekstreme fattigdomssituationer. Det er alle sammen ydelser, der bevilges én gang og kun kan bevilges i akutte, enkeltstående tilfælde.

3 Side 3 af 11 Hvordan håndteres en stigning i ansøgninger om forskellig hjælp i særlige tilfælde (kapitel 10 i Aktivloven)? Hvordan får særligt social- og ydelsesafdelingerne ekstra ressourcer til at løse opgaverne? Hvordan kan der etableres et samarbejde mellem jobcenteret og social- og ydelsesafdelingerne, så der sikres en ensartet information til borgerne om, hvilke ydelser, de kan forvente at få bevilget? Hvad er kommunens tolkning af, hvad der kan bevilges enkeltydelser til? Flere klagesager Lovgivningen omkring kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen er kompleks. Erfaringen viser, at borgere, der er usikre om bestemmelsernes betydning for netop dem, ofte klager. Jo vanskeligere lovgivningen er, desto sværere har borgeren ved at kvalificere sin klage, hvilket ofte medfører klager, der ikke er relateret til et bestemt element i afgørelsen. En stigning i klager vil selvsagt medføre en større arbejdsmængde, da kommunen på baggrund af klagen skal revurdere kommunens afgørelse. Hvordan håndteres en øget arbejdsmængde som følge af flere klager? Hvordan formidles denne komplekse lovgivning bedst muligt til borgerne, så klager eventuelt kan undgås? Særligt om kontanthjælpsloftet Løbende beregninger af ydelserne Kontanthjælpsloftet bliver tungt at administrere og vil indebære en række nye arbejdsgange. Beregningerne af en borgers ydelser kan skifte fra måned til måned, hvis borgeren har varierende indkomster, eksempelvis hvis borgeren arbejder ved siden af kontanthjælpen eller bor sammen med en lønmodtager, hvis løn ændres. Hvis borgerens boligsituation samt familiesituation ændres, medfører det en ny beregning af ydelserne. Kommunerne risikerer derfor at skulle lave løbende beregninger og genberegninger af den enkelte borgers ydelser. Hver gang skal kommunen sende oplysningerne til Udbetaling Danmark, parthøre borgeren og herefter lave nye afgørelser. Hvordan skal de nye arbejdsgange udføres og hvem skal varetage dem? Det vil selvsagt være en øget arbejdsbyrde, som bør udløse flere ressourcer. Hvordan man kan tilrettelægge smidige og effektive arbejdsgange og undgå mest mulig bureaukrati?

4 Side 4 af 11 Hvordan samarbejder de sagsbehandlerne, der løbende beregner ydelserne (typisk ydelsessagsbehandlerne) med borgerens sagsbehandler (typisk en sagsbehandler fra jobcenteret) om information til borgeren samt borgerens videre forløb, eksempelvis i forhold til ansøgning af enkeltydelser mv.? Vurderingen af om borgeren er samlevende Lovforslaget lægger op til, at kommunerne forud for indplacering under loftsgrænsen, skal træffe afgørelse om samliv for såvel forsørgere som enlige samboende, der ikke har forsørgerpligt overfor et barn. Vurderingen skal gå efter den definition, der fremgår af børnetilskudsloven. Vurderingen af, om ikke-forsørgere er samlevende efter denne definition vil være vanskelig og kræve en subjektiv undersøgelse af alle sager, hvor flere bor på samme adresse, og hvor ydelsesmodtageren ikke af sig selv oplyser, om der er tale om samliv. Hvordan skal denne nye arbejdsopgave udføres og hvem skal varetage den? Er der gode erfaringer fra arbejdsgangene omkring gensidig forsørgerpligt, som kan genbruges? I dialogen bør det afklares, hvilke værktøjer, kommunen kan og vil tage i brug i undersøgelsen af samliv i de enkelte sager samt hvor grundig denne undersøgelse skal være. Det vil selvsagt medføre en øget arbejdsbyrde, der bør udløse flere ressourcer. Administration af kontanthjælpsloftet Da boligstøtten er forudbetalt, og integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp er bagudbetalt, kan Udbetaling Danmark ikke ved beregningen af ydelserne fastslå de endelige beløb, de skal udbetale. Ifølge loven foreslås dette løst ved, at der bliver lavet en foreløbig udbetaling af boligstøtte og særlig støtte, som senere kan reguleres i form af tillæg eller fratræk fra den enkeltes ydelser, når de korrekte oplysninger om borgerens indtægter foreligger ( 25c, stk. 4). Denne justering kan medføre, at hele boligstøtten bortfalder for den pågældende måned. Denne løsning vil både skabe en del administrativt bøvl, særligt i Udbetaling Danmark, men vil også skabe en urimelig usikkerhed i en kontanthjælpsmodtagers i forvejen spinkle økonomi. Det kan medføre behov for flere samtaler med borgeren, hvor denne praksis skal forklares.

5 Side 5 af 11 Særligt om 225-timersreglen Uklar undtagelsesregel for 225-timersreglen Ifølge lovteksten skal personer, hvis arbejdsevne vurderes at være så begrænset, at vedkommende ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, ikke omfattes af 225-timersreglen ( 13f, stk.9). Der lægges op til, at denne vurdering skal adskille sig fra vurderingen af, om borgeren er job- eller aktivitetsparat. I praksis er det uhensigtsmæssigt at lave to forskellige vurderinger af jobparathed. Det kan betyde, at man skal meddele borgeren: Vi vurderer, at du er aktivitetsparat og dermed ikke i stand til at tage et arbejde indenfor 3 måneder, men vi forventer alligevel, at du arbejder 225 timer indenfor et år. I vejledningen om 225-timersreglen bliver undtagelsesreglen ikke nærmere beskrevet. Hvilke kriterier skal danne grundlag for undtagelsen fra 225-timersreglen? Hvis der bliver tale om nye kriterier, end dem, der i forvejen bruges til at vurdere jobparathed, hvordan formidles kriterierne til borgeren så der sikres stringens i kommunens samarbejde med borgeren? 225-timersreglens konsekvenser for lovens uddannelsesfokus Formålet med kontanthjælpsreformen fra 2014 er, at unge skal i uddannelse. De unge på uddannelseshjælp skal ikke stå til rådighed på arbejdsmarkedet (bortset fra de åbenlyst uddannelsesparate), men have fokus på at blive klar til uddannelse. Ifølge den nye lov skal disse unge nu præstere 225-timers ordinært arbejde og jobcenteret skal gøre en særlig indsats for at hjælpe dem i job. 225-timersreglen vil dermed spænde ben for den uddannelsesrettede indsats og medføre, at den unge fastholdes på uddannelseshjælp i længere tid, end nu hvor fokus alene er målrettet uddannelse. Hvordan kan man i arbejdet med de unge fokusere på det uddannelsesrettede arbejde samtidig med kravet om at præstere 225 timers ordinært arbejde? Forpligtigelse til vejledning af borgeren defineres ikke tydeligt nok Kommunen forpligtes til at vejlede og støtte de personer, der er i risiko for at blive ramt af 225-timersreglen. Indholdet af forpligtigelsen er ikke tydeligt defineret i lovteksten eller i bekendtgørelsen om en aktiv beskæftigelsesindsats. I lovbemærkningerne beskrives indholdet som at sikre, at borgeren får den nødvendige hjælp til at finde mulige arbejdsgivere og søge job. Her kan kommunen tilbyde en sær-

6 Side 6 af 11 lig jobformidler og give tilbud om mentorstøtte. I bekendtgørelsen står der, at borgeren skal orienteres om mulighederne for at søge ordinære og ustøttede job, herunder job, der ikke kræver særlige kvalifikationer eller forudsætninger i øvrigt. Hvad skal og bør kommunens særlige indsats overfor denne gruppe rumme, når hverken lovtekst, lovbemærkninger eller bekendtgørelse præciserer indsatsen? Er der tale om en særskilt indsats og i så fald, hvad skal den indeholde og hvem skal varetage den eller fortsætter praksis som hidtil? Markant indsnævring af 34 om særlig støtte Loven præciserer, at det ikke skal være muligt at kompensere personer, som omfattes af 225-timersreglen og som derved får en nedsættelse i ydelsen, med en tilsvarende højere særlig støtte, sådan at luften under loftet fyldes op ( 34, stk. 4). Et vigtigt socialfagligt redskab til at afhjælpe fattigdom bliver med andre ord ikke mulig at bruge overfor denne personkreds mere. Det kan have store konsekvenser, da der kan opstå en markant fattigdomssituation for en person ramt af både kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen, at der er brug for at bevilge særlig støtte til personen for at afhjælpe den enkeltes situation. DS har udarbejdet et selvstændigt notat med en oversigt over andre kompensationsmuligheder i lovgivningen, der kan anvendes i disse situationer. Hvorvidt og hvordan kan disse andre paragraffer bruges overfor denne gruppe? Hvad er kommunens serviceniveau? Sanktion for ægtepar, der ikke lever op til 225-timersreglen Hvis ingen af personerne i et ægtepar lever op til 225-timersreglen, bortfalder hjælpen fra den ægtefælle, der er længst fra arbejdsmarkedet. Kommunen skal vurdere, hvilken af ægtefællerne, det er ( 26, stk. 6). Det kan være en vanskelig vurdering for kommunen at foretage, særligt hvis begge ægtefæller er aktivitetsparate. Hertil kommer, at de to ægtefæller ikke nødvendigvis har samme sagsbehandler, hvorfor man kan forestille sig, at der skal afholdes ekstra møder mellem de to ægtefællers sagsbehandlere for at vurdere dette. Hvordan skal denne vurdering af ægtefællers forhold reelt foregå, og hvilke kriterier skal der anvendes?

7 Side 7 af 11 Bilag 1: Beskrivelse af lovgivningen Kontanthjælpsloft Alle modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp og uddannelseshjælp omfattes af et loft over kontanthjælp. De ydelser, der samlet set ikke må overstige loftet er integrationsydelse, kontanthjælp og uddannelseshjælp (herunder barsels- og aktivitetstillæg) samt særlig støtte og boligstøtte. Hvis den samlede ydelse overstiger loftet, reduceres først i særlig støtte og dernæst i boligstøtte, indtil personens samlede ydelse matcher loftet. Således foretages ydelsesreduktionen kun i særlig støtte og boligstøtte. For handicappede, der har fået anvist en særlig bolig af kommunen på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, skal særlig støtte og boligstøtte ikke indgå i beregningen af kontanthjælpsloftet. Det betyder konkret, at denne gruppe ikke vil få reduceret deres særlige støtte eller boligstøtte som følge af loftet over kontanthjælpen. Kontanthjælpsloftet er forskelligt for forskellige grupper: Gifte og samlevende Forsørgerpligt overfor et barn Forsørgerpligt overfor to eller flere børn Voksensats Ungesats Integrationsydelse Uddannelseshjælp Ikke forsørgere Enlige Voksensats Ungesats Integrationsydelse uddannelseshjælp Forsørgerpligt overfor et barn Forsørgerpligt overfor to eller flere børn Ikke forsørgere Når ydelserne skal beregnes, skal der tages udgangspunkt i de rene ydelsesniveauer, dvs. den ydelse, der ville være udbetalt før en eventuel nedsættelse eller ophør af ydelse på baggrund af en sanktion eller manglende opfyldelse af 225-timersreglen. Formålet med dette er, at en lavere udbetaling af ydelse pga. sanktion eller 225-timersreglen ikke skal give plads under loftet til mere særlig støtte eller boligstøtte.

8 Side 8 af 11 Arbejdsindkomster Hvis en kontanthjælpsmodtager får reduceret sin ydelse som følge af arbejdsindkomst, beregnes loftet ud fra den ydelse, modtageren får efter reduktionen. Det betyder i praksis, at modtageren kan beholde mere af boligstøtten og særlig støtte. Rationalet er her, at den enkelte i så fald motiveres til at tage arbejde. Hertil kommer, at det fradragsfrie beløb per udbetalt arbejdstime ikke medregnes i loftet, ligesom eksempelvis børneydelsen. Modtageren kan derfor beholde dette. Alt dette har til formål ikke at straffe kontanthjælpsmodtagere for at tage et arbejde. Dansktillæg Dansktillægget til personer, der modtager integrationsydelse og har bestået Prøve i Dansk 2 eller højere, indgår ikke under loftet. Sanktioner Ophør af, fradrag i eller nedsættelse af hjælpen som følge af sanktioner medfører ikke, at der bliver plads under loftet. Sanktioner medfører altså ikke mulighed for at opnå mere særlig støtte og boligstøtte. 225-timersreglen De gældende rådighedsregler suppleres med en regel om, at personer, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, skal dokumentere, at de har haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde indenfor de seneste 12 kalendermåneder. Kravet kan opfyldes ved at sammenlægge flere beskæftigelsesperioder. Perioder, hvor personen ikke har haft reel mulighed for at udnytte sine arbejdsmuligheder pga. sygdom, graviditet, barsel og begrænsninger i arbejdsevnen forlænger perioden på 12 kalendermåneder. Kan personen ikke dokumentere 225 timers ordinært og ustøttet arbejde indenfor 12 kalendermåneder, reduceres hjælpen på følgende måder: Ægtepar Hvis begge ægtefæller er på voksensats og den ene ikke opfylder 225-timersreglen, bortfalder kontanthjælpen for denne ægtefælle. Hvis begge ægtefæller modtager hjælp på en lavere sats, beholder den ægtefælle, der opfylder 225-timerskravet fortsat sin hjælp, mens den andens hjælp reduceres med så stort et beløb, at parret tilsammen modtager et beløb, der svarer til voksensats. Hvis ingen af ægtefællerne opfylder 225-timersreglen, udbetales der kun hjælp til den ægtefælle, der er tættest på arbejdsmarkedet. Kommunen skal vurdere, hvem det er. Hvis ægteparret får én voksensats og én lavere sats, eksempelvis ungesats, vil det være sådan, at hvis det er den ægtefælle, der modtager en lavere sats, der ikke opfylder kravet, bortfalder dennes hjælp. Hvis det derimod er den, der

9 Side 9 af 11 modtager voksensats, der ikke opfylder kravet, reduceres dennes hjælp med så stort et beløb, at parret tilsammen modtager et beløb, der svarer til én voksensats. Ugifte Ugifte personer, der modtager voksensats for henholdsvis forsørgere og ikkeforsørgere, vil få reduceret hjælpen med kroner per måned. Ugifte jobparate under 30 år og ugifte uddannelseshjælpsmodtagere under 25 år, vil få reduceret hjælpen med 500 kroner per måned. Ugifte, der modtager uddannelseshjælp på SU-niveau, vil ikke få reduceret hjælpen. Når borgeren igen kan dokumentere 225-timers ordinært arbejde indenfor de seneste 12 måneder, kan borgeren igen få fuld ydelse. Alle 225 timer skal ligge efter det tidspunkt, hvor hjælpen blev reduceret. Reglen træder først i kraft, når borgeren har modtaget ydelse i sammenlagt 1 år. Undtagelse fra rådighedskravet Personer med en så begrænset arbejdsevne, at kommunen ud fra et konkret skøn vurderer, at de ikke vil kunne arbejde 225 timer indenfor et år på det ordinære arbejdsmarked, undtages fra det skærpede rådighedskrav. Det er usikkert, hvor mange personer, der er vurderet aktivitetsparate, der vil være omfattet af undtagelsen. Herudover undtages personer, hvor kommunen sammen med borgeren er påbegyndt udfyldelsen af den forberedende del af rehabiliteringsplanen samt personer under forrevalidering eller revalidering. Bevilling af særlig støtte og boligstøtte Der vil fremover gælde særlige regler for bevilling af særlig støtte og boligstøtte til personer, der har fået reduceret deres ydelse som følge af 225-timersreglen. Ægtepar, hvor den ene ægtefælles ydelse er bortfaldet som konsekvens af 225- timersreglen, vil ikke kunne modtage særlig støtte til høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, svarende til de nugældende regler om en ægtefælle, der frivilligt har valgt at være hjemmegående. Derimod skal der ske genberegning af eventuel boligstøtte. Bortfald eller reduktion af hjælpen som følge af 225-timersreglen vil give plads til øget boligstøtte under kontanthjælpsloftet. Der vil i særlige tilfælde kunne ydes hjælp til enkeltudgifter efter aktivlovens kapitel 10. Ugifte personer, der har fået reduceret hjælpen som følge af 225 timers reglen, kan kun modtage særlig støtte med det beløb, der ville have været udbetalt, hvis deres hjælp ikke var nedsat. Tilsvarende vil boligstøtte blive beregnet ud fra den husstandsindkomst, der ville have været, hvis hjælpen ikke var blevet nedsat som følge af 225- timersreglen. Formålet med dette er, at en reduktion i ydelsen ikke skal give luft under kontanthjælpsloftet til mere særlig støtte og boligstøtte. I særlige tilfælde vil der kunne ydes hjælp til enkeltudgifter efter aktivlovens kapitel 10.

10 Side 10 af 11 Kommunens forpligtigelse til vejledning og støtte Kommunen skal være særlig opmærksom på de personer, der er i risiko for at blive omfattet af 225-timersreglen. Kommunen skal støtte disse borgere i at få fodfæste på arbejdsmarkedet, herunder sikre, at borgeren får den nødvendige hjælp til at finde mulige arbejdsgivere og søge job. Det konkrete indhold i denne forpligtigelse er beskæftigelsesministeren bemyndiget til at fastsætte nærmere i en kommende vejledning. Udsendelse af varslingsbreve, vejledning mv. Senest 6 måneder før det tidspunkt, hvor borgeren har modtaget integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp i sammenlagt et år eller derover indenfor tre år, skal kommunen beregne bortfaldsdatoen, hvor hjælpen bortfalder eller nedsættes, fordi borgeren ikke opfylder kravet om 225-timers ordinært og ustøttet arbejde. Senest 6 måneder før denne bortfaldsdato skal kommunen sende et varslingsbrev til borgeren, der redegør for reglerne om 225-timers reglen og de konsekvenser det vil få for borgeren, hvis vedkommende ikke opfylder kravet. I varslingsbrevet skal kommunen angive bortfaldsdatoen. Når varslingsbrevet er sendt, skal kommunen ved de efterfølgende samtaler i det individuelle kontaktforløb følge op på brevet, herunder vejlede om mulighederne for jobsøgning og yde praktisk bistand til jobsøgningsaktiviteter. Når den beregnede bortfaldsdato nærmer sig, skal kommunen undersøge, om der siden beregningen blev foretaget, er fremkommet oplysninger i borgerens sag, der kan begrunde en udskydelse af bortfaldsdatoen (eksempelvis ordinært og ustøttet arbejde, sygdom mv.). Er dette ikke tilfældet, skal kommunen senest 1 måned før bortfaldsdatoen meddele borgeren, at kommunen agter at træffe afgørelse om bortfald eller nedsættelse af hjælpen. Er der grundlag for at udskyde datoen for bortfaldsdatoen, skal kommunen skriftligt orientere borgeren om den nye beregnede bortfaldsdato.

11 Side 11 af 11 Bilag 2: Ikrafttræden og indfasning af lovgivningen 1. april 2016: Kontanthjælpsloftet træder i kraft for nye kontanthjælpsmodtagere. 1. juli 2016: Seneste tidspunkt for start på samtaler med personer, der modtager integrationsydelse, kontant- og uddannelseshjælp om den nye lovgivning. Kommunen skal sende et varslingsbrev til de personer, der står for at blive omfattet af 225-timersreglen. I overgangsperioden skal dette ske 3 måneder før bortfaldsdatoen. Når loven er fuldt ud indfaset skal det ske 6 måneder før bortfaldsdatoen. Brevet skal følges op i forbindelse med de følgende samtaler i jobcenteret. Kommunen skal både i brevet og ved samtalerne orientere borgeren om konsekvenserne for ydelsen, hvis der ikke præsteres 225 timers ordinært arbejde indenfor 12 kalendermåneder. 1. oktober 2016: Kontanthjælpsloftet træder i kraft for personer, der før d. 1. april 2016 modtager integrationsydelse, kontant- og uddannelseshjælp. Det tidligste tidspunkt, hvor hjælpen kan bortfalde eller nedsættes som følge af 225-timersreglen. 1. oktober marts 2017: Overgangsperiode, hvor borgeren kun skal præstere 113 timers ordinært og ustøttet arbejde indenfor de seneste 6 måneder. 1. april 2017: 225-timersreglen er fuldt indfaset.

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Notat Dato 25. oktober 2016 MEB Side 1 af 11 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Loven om kontanthjælpsloft og 225-timersregel

Læs mere

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie Indhold Denne startvejledning indeholder en helt overordnet gennemgang af de regelændringer, som er vedtaget af Folketinget den 17. marts 2016 ved 3. behandlingen af lovforslag L 113 Forslag til Lov om

Læs mere

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers reglen KL har modtaget udkast til lovforslag om indførsel af kontanthjælpsloft og 225 timers reglen. Stor risiko for stigende udsættelser

Læs mere

Kontanthjælpsloftet - mere pisk, mere fattigdom. Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening

Kontanthjælpsloftet - mere pisk, mere fattigdom. Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening Kontanthjælpsloftet - mere pisk, mere fattigdom Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening Kontanthjælpsloft De ydelser, der samlet set ikke må overstige loftet er: integrationsydelse, kontanthjælp

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

25. april 2012. Orientering om konsekvenser og status vedrørende 300-timers reglen.

25. april 2012. Orientering om konsekvenser og status vedrørende 300-timers reglen. Svendborg Kommune Direktørområde Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. "xx xx xx xx" www.svendborg.dk 25. april 2012 Orientering om konsekvenser og status vedrørende 300-timers reglen.

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Kontanthjælpsloft Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Implementering af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen

Implementering af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Til: Direktøren for beskæftigelsesområdet Chefen ydelsesområdet Jobcenterchefen Socialchefen Implementering af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Loven om kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen

Læs mere

Det nye kontanthjælpsloft trådte i kraft den 1. april 2016 og får virkning seks måneder senere, hvilket vil sige den 1. oktober 2016.

Det nye kontanthjælpsloft trådte i kraft den 1. april 2016 og får virkning seks måneder senere, hvilket vil sige den 1. oktober 2016. Notat Side 1 af 5 Til Til Aarhus Byråd Orientering Orientering om Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses indsatser i forbindelse med implementering af kontanthjælpsloft, 225-timers

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN S. 1 SÅDAN FÅR DU... GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP APRIL 2016 INDHOLD S. 05 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP S. 05 Integrationsydelse, uddannelseshjælp

Læs mere

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Notat Dato 1. februar 2017 MEB Side 1 af 5 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Loven om udvidelse af målgruppen

Læs mere

Vejledning om 300 timers reglen

Vejledning om 300 timers reglen Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 145 Offentligt UDKAST Vejledning om 300 timers reglen. 140308 j.nr. 08-23-0002 Vejledning om 300 timers reglen Indledning 300 timers reglen 1 blev

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse. Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening

Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse. Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening Boligstøtte Bor man sammen med en, der får boligstøtte kan kontanthjælpsloftet betyde,

Læs mere

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen)

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. Kontor Aktivitetsparate og sygedagpengemodtagere NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på udvidelsen af personkredsen

Læs mere

Tak for din henvendelse af 3. juni 2016, hvor du har videresendt en række spørgsmål fra en borger vedr. Jobreform fase I, som du ønsker svar på.

Tak for din henvendelse af 3. juni 2016, hvor du har videresendt en række spørgsmål fra en borger vedr. Jobreform fase I, som du ønsker svar på. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Andreas Keil, MB E-mail: Andreas_Keil@br.kk.dk 13-06-2016 Sagsnr. 2016-0244835 Dokumentnr. 2016-0244835-1 Kære Andreas Keil

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

225-timers reglen LAS 13 f

225-timers reglen LAS 13 f 225-timers reglen LAS 13 f Formål Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget om 225-timers regel for modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Formålet med bestemmelsen

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Eksempel konkret sag med enlig mor og 2 børn, før og efter loftregel.

Eksempel konkret sag med enlig mor og 2 børn, før og efter loftregel. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 280068 Brevid. 2302095 Ref. AHA Dir. tlf. 46 31 78 50 anneh@roskilde.dk 29. marts 2016 NOTAT: Kontanthjælpsændringer i 2016 Loven om det nye kontanthjælpsloft

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Notat Dato 14. marts 2016 KG Side 1 af 8 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Den nye lov udvider målgruppen

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar I oktober 2016 modtog i alt personer integrationsydelse ifølge Jobindsats.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar I oktober 2016 modtog i alt personer integrationsydelse ifølge Jobindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ninna Hedeager Olsen, MB E-mail: Ninna_hedeager_olsen@br.kk.dk 18-01-2017 Sagsnr. 2017-0038704 Dokumentnr. 2017-0038704-1

Læs mere

Orientering: Lovændringer integrationsområdet

Orientering: Lovændringer integrationsområdet Punkt 4. Orientering: Lovændringer integrationsområdet 2015-036697 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalget orientering redegørelse for lovændringer på integrationsområdet

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent orgerservice ds Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beds 3 Enhver der opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp ter Aktivloven. Kommunen skal sikre at opholdskravet er opfyldt.

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

Information om ny lov og anmodning om oplysninger

Information om ny lov og anmodning om oplysninger Information om ny lov og anmodning om oplysninger Folketinget har vedtaget en række lovændringer i forlængelse af den indgåede aftale om kontanthjælpsreformen. Lovændringerne træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 En koordineret indsats - hvilke muligheder er der i social- og beskæftigelseslovgivningen?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel.

Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 25. februar 2016 Tlf. dir.: 4477 3472 E-mail: cme@balk.dk Kontakt: Afsnitsleder Claus Mercebach Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

Kontanthjælpsreformen Jobreform fase - 1

Kontanthjælpsreformen Jobreform fase - 1 Kontanthjælpsreformen Jobreform fase - 1 Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgået en aftale om et kontanthjælpssystem, hvor det bedre kan betale sig at

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Samrådstale til samrådsspørgsmål C og D om L 113 (tirsdag den 1. marts)

Samrådstale til samrådsspørgsmål C og D om L 113 (tirsdag den 1. marts) Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 114 Offentligt T A L E Samrådstale til samrådsspørgsmål C og D om L 113 (tirsdag den 1. marts) (Det talte ord gælder) Samrådsspørgsmål C

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 193 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 1.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 1557 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering jnr. 2014-0036261

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Den fulde tekst fra Retsinformation.dk Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Resumé: Principafgørelsen fastslår Gensidig forsørgelsespligt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik 1 of 29 27/09/2010 10:26 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og den enkeltes ansvar Kapitel 2 Statsborgerskab og bopæl Kapitel 3 Vejledning og opfølgning Kapitel 4 Kontanthjælp og starthjælp

Læs mere

A) Hvilke slags kategorier vil man inddele førtidspensionisterne i fremover?

A) Hvilke slags kategorier vil man inddele førtidspensionisterne i fremover? liaqutarilnnermut. Inatsisinillu Atuulitslnermut Naalakkersulsoqarfik Departementet for Familie og JustItsvæsen NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem afinatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Inuit

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 19 Offentligt O V E R S I G T Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

TT socialrådgivere. Odense den 15. september 2014. Opfølgning på kontanthjælpsreform

TT socialrådgivere. Odense den 15. september 2014. Opfølgning på kontanthjælpsreform TT socialrådgivere Odense den 15. september 2014 Sygedagpengereform L194 2013-14 Opfølgning på kontanthjælpsreform L193 2013-14, L183 2013-14, et par nye afgørelser og mulighed for realudligning på vej?

Læs mere

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer 7. november 2013 Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer Resumé Efter 18 måneder på ledighedsydelse har mange fleksjobvisiterede mistet troen på at komme i job og samtidig modtager kommunen

Læs mere

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar Økonomiudvalget Resume og høringssvar Budget 2014-2017 Resume: Fra ledelsesområdet Visitation Handicap og psykiatri og Ydelsen, kontanthjælp, MED udvalget på sygedagpenge/fleksjob området og centerstaben

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Til Styregruppen for implementering af Jobreform fase I. Sagsnr Dokumentnr

Til Styregruppen for implementering af Jobreform fase I. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Styregruppen for implementering af Jobreform fase I Status på Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225- timersreglen) I dette notat orienteres om de nyeste nøgletal i forbindelse

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

KONTANTHJÆLPSREFORMEN I OVERSIGTER FORDELT PÅ MÅLGRUPPER:

KONTANTHJÆLPSREFORMEN I OVERSIGTER FORDELT PÅ MÅLGRUPPER: KONTANTHJÆLPSREFORMEN I OVERSIGTER FORDELT PÅ MÅLGRUPPER: Unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse 1 uddannelsesparate LAB 2, nr. 12 Visitation: - vil blive udmøntet i en bekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Samtlige kommuner og AF m. fl.

Samtlige kommuner og AF m. fl. Samtlige kommuner og AF m. fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 6. juni 2006 Orientering om ændring af lov om en

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Reform af fleksjob intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

effektiv sikring af selvstændige

effektiv sikring af selvstændige effektiv sikring af selvstændige information om dagpenge og efterløn Forord Driver du, eller har du drevet selvstændig virksomhed, kan du godt få udbetalt ydelser fra DSA, men du skal være opmærksom på,

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp

Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 22. Oktober 2014 J.nr.: 2014-0031189 /MGR Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp Mødedeltagere:

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt Folketingets Retsudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:8. april 2014 Under henvisning til Folketingets Retsudvalgs

Læs mere

Til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 11.01.2016

Til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 11.01.2016 Til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 11.01.2016 Bemærkninger til Lov om ændring af lov om aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 814 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-0013676

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Faglig Temadag 20. november 2012 Reform af førtidspension og fleksjob Anette Larsen Socialfaglig konsulent Mål for reformen Flest mulige i arbejde og størst mulige

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

Orientering om Jobreform fase 1

Orientering om Jobreform fase 1 Punkt 3. Orientering om Jobreform fase 1 2016-016342 Famillie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Jobreform 1. Konsulent Bente Kloster fra Jobcentersekretariatet

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Arbejdsløsheden i Grønland er voksende, og til trods for at størstedelen af de arbejdsløse er ufaglærte, ansætter

Læs mere

Kommentarer til forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Kommentarer til forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration Sagsnr. 50.10-05-619 Vores ref. MLK/kfr Deres ref. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Susanne S. Clausen Den 4. november 2005 Kommentarer til forslag

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 14-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Netværkshuset, Ericavej 149, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud? Poul Dahl Hede 62- år, uddannet socialrådgiver mv. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu tilknyttet som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Herudover er der modtaget høringssvar fra Bedre Psykiatri - landsforeningen for pårørende, Børns Vilkår og Red Barnet.

Herudover er der modtaget høringssvar fra Bedre Psykiatri - landsforeningen for pårørende, Børns Vilkår og Red Barnet. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 Bilag 1 Offentligt N O T A T 15. januar 2016 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, Integrationsloven

Læs mere

Udkast (ny bekendtgørelse)

Udkast (ny bekendtgørelse) Udkast (ny bekendtgørelse) Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontantydelse, herunder under ophold i et andet EU/EØS-land I medfør af 10, stk. 7, i lov om kontantydelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere