Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget"

Transkript

1 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved (RV) og Holger K. Nielsen (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget (Bedre udnyttelse af Folketingets medlemsboliger, præciseringer vedrørende medlemsbolig- og boliggodtgørelsesordningerne, mere fleksible regler for kørselsgodtgørelse til Folketingets medlemmer m.v.) 1 I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 8. februar 2011, foretages følgende ændringer: , stk. 4-10, ophæves, og i stedet indsættes:»stk. 4. Omkostningstillægget efter stk. 3 medregnes ikke i den skattepligtige indkomst. Der kan ikke foretages fradrag i den skattepligtige indkomst for de udgifter, der er forbundet med folketingsarbejdet, herunder boligudgifter, indenlandsk befordring m.v. Stk a, stk. 12, gælder tilsvarende for omkostningstillægget efter stk. 3.«2. To steder i 109, stk. 1, og to steder i 110, stk. 1, ændres»han«til:»medlemmet« , stk. 11, 2. og 3. pkt., ophæves. 4. Efter 109 indsættes:» 109 a. Folketinget stiller vederlagsfrit en bolig til rådighed for hvert medlem af Folketingets Præsidium. Stk. 2. Folketinget stiller vederlagsfrit en bolig til rådighed for et ordinært medlem, der har bopæl uden for det sjællandske område. Boligen skal fraflyttes senest 2 uger efter ophør af medlemskabet af Folketinget. Stk. 3. Har Folketinget ikke mulighed for at stille en bolig til rådighed for et ordinært medlem, som opfylder betingelsen i stk. 2, kan der i stedet ydes medlemmet en godtgørelse for en fast supplerende bolig i Københavnsområdet. Godtgørelsen udgør op til kr. pr. år og udbetales mod dokumentation til dækning af egentlige boligudgifter. Godtgørelsen kan ydes i op til 3 måneder efter medlemskabets ophør. Et medlem, som en gang er begyndt at modtage godtgørelse for en supplerende bolig efter dette stykke, kan fortsætte hermed for den samme bolig, selv om Folketinget siden måtte få mulighed for at stille en bolig til rådighed for medlemmet. Stk. 4. Til et ordinært medlem, der får stillet en bolig til rådighed efter stk. 2 eller modtager godtgørelse for en fast supplerende bolig efter stk. 3, udbetales uden dokumentation kr. pr. år til dækning af 1

2 udgifter i forbindelse med dobbelt husførelse. Tilsvarende gælder for et medlem af Folketingets Præsidium, hvis den pågældende ville være berettiget til en bolig efter stk. 2, såfremt vedkommende ikke var medlem af Præsidiet. Stk. 5. Under tilsvarende omstændigheder som de i stk. 3 nævnte kan et ordinært medlem, som ikke har fast supplerende bolig i Københavnsområdet, få dækket udgifter til hotelovernatning i Københavnsområdet i forbindelse med møder som led i folketingsarbejdet. Stk. 6. Har Folketinget efter tildelingen i henhold til stk. 1 og 2 ledige boliger til rådighed, kan disse efter ansøgning vederlagsfrit stilles til rådighed for andre ordinære medlemmer af Folketinget for et folketingsår ad gangen. Stk. 7. Ved tildelingen af ledige boliger efter stk. 6 lægges navnlig vægt på medlemmets samlede rejsetid med offentlige transportmidler, herunder ventetider, antal skift mellem transportmidler samt senest mulige tidspunkt for hjemtransport. Helbredsmæssige, økonomiske eller sociale forhold kan dog også inddrages ved vurderingen. Stk. 8. En bolig, der stilles til rådighed for et medlem efter stk. 6, kan fra Folketingets side opsiges med 2 ugers varsel, hvis der er behov for at stille boligen til rådighed for et medlem, der er berettiget hertil efter stk. 1 og 2. Ved vurderingen af, hvilket medlem der skal fraflytte en tildelt bolig lægges der vægt på samme forhold som ved tildelingen af ledige boliger, jf. stk. 7. Stk. 9. Uden for de i stk. 5 nævnte tilfælde kan et ordinært medlem, som ikke har en bolig stillet til rådighed efter reglerne i stk. 1, 2 eller 6 og ikke modtager godtgørelse for en fast supplerende bolig efter stk. 3, i et kalenderår få dækket udgifterne til op til 12 overnatninger på hotel i Københavns-området i forbindelse med møder som led i folketingsarbejdet. Stk. 10. Et ordinært medlem af Folketinget kan i et kalenderår få dækket udgifterne til op til 12 hotelovernatninger i den storkreds, hvor medlemmet er opstillet, i forbindelse med møder i storkredsen, hvis afstanden mellem storkredsen og medlemmets bopæl gør det rimeligt. Der ydes dog ikke dækning af udgifter til hotelovernatning efter 1. pkt. til medlemmer, der er opstillet i Københavns eller Københavns Omegns Storkredse, og som har en bolig stillet til rådighed efter stk. 1, 2 eller 6 eller modtager godtgørelse for en fast supplerende bolig efter stk. 3. Stk. 11. Værdien af en bolig, der stilles til rådighed efter stk. 1, 2 eller 6 for et medlem af Folketinget, godtgørelse for fast supplerende bolig efter stk. 3, godtgørelse for dobbelt husførelse efter stk. 4 og værdien af hotelovernatninger, som dækkes efter stk. 5, 9 og 10, indgår ikke i den skattepligtige indkomst. Der kan ikke foretages fradrag i den skattepligtige indkomst for udgifter, der er forbundet med folketingsarbejdet, herunder boligudgifter, indenlandsk befordring m.v. Stk. 12. Beløbene i stk. 3 og 4 er angivet i oktober 1999-niveau. Beløbene reguleres med samme procentvise ændring (1 decimal) som den procentvise ændring i det samlede forbrugerprisindeks henholdsvis forbrugerprisindeksets boligpost i forhold til juli De regulerede beløb afrundes til hele kroner. Reguleringer sker på grundlag af indeks for januar og juli for tidsrummene 1. april-30. september og 1. oktober-31. marts. Første regulering foretages pr. 1. april Stk. 13. Udvalget for Forretningsordenen fastsætter nærmere regler om medlemmers mulighed for at få stillet en bolig vederlagsfrit til rådighed efter stk. 1, 2, 6, 7 og 8 og modtage godtgørelse for boligudgifter m.v. efter stk. 3, herunder om krav til dokumentation for egentlige boligudgifter og om beregning af udgifter til ejerbolig og lign., jf. stk. 3, 2. pkt., og retningslinjer for tildeling af ledige boliger efter stk. 6. Udvalget for Forretningsordenen fastsætter endvidere nærmere regler om godtgørelse af egentlige boligudgifter efter medlemskabets ophør, jf. stk. 3, 3. pkt., og om dækning af udgifter til hotelovernatning efter stk. 5, 9 og 10 og hotelovernatning i forbindelse med udtræden af Folketinget. Udvalget for Forretningsordenen fastsætter ydermere regler om folketingsmedlemmers adgang til ydelser efter denne paragraf under orlov og om adgangen til at bevare sådanne ydelser efter en flytning. Stk. 14. Udvalget for Forretningsordenen kan fastsætte regler om, at de ydelser, som efter bestemmelserne i denne paragraf tildeles ordinære medlemmer af Folketinget, under tilsvarende omstændigheder 2

3 skal tilkomme midlertidige medlemmer eller nærmere bestemte kategorier af midlertidige medlemmer. I givet fald finder stk. 11 tilsvarende anvendelse. 109 b. Der kan til et medlem af Folketinget ydes godtgørelse for kørsel i egen bil ved befordring mellem bopælen og den for medlemmet mest hensigtsmæssige offentlige transportforbindelse til og fra Folketinget. I særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt eller ikke skønnes hensigtsmæssigt at benytte offentlige transportmidler, kan Folketingets formand beslutte, at der i nærmere bestemt omfang skal ydes et medlem godtgørelse for kørsel i egen bil i Danmark til varetagelse af det politiske arbejde. Befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil efter 1. og 2. pkt. pr. kørt kilometer sker efter de satser, som er fastsat af Skatterådet, jf. ligningslovens 9 B. Befordringsgodtgørelsen medregnes ikke i den skattepligtige indkomst.«5. 120, stk. 1, 3. pkt., ophæves. 6. I 124, stk. 1, ændres»hans pligter«til:»pligterne«, og tre steder ændres»han«til:»formanden«.«7. I 125, 1. pkt., ændres»af ham«til:»af vedkommende«og»for hans«til:»for den pågældendes«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar Stk. 2. Medlemmer af Folketinget, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden har fået stillet en bolig vederlagsfrit til rådighed efter 108, stk. 4, og medlemmer, der modtager godtgørelse for boligudgifter efter 108, stk. 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 8. februar 2011, kan fortsætte hermed i henhold til disse regler. 3

4 1. Lovforslagets formål og indhold Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Lovforslaget har til hovedformål at sikre, at de lejligheder, som Folketinget råder over til brug for medlemmerne, udnyttes på den bedst mulige måde. Det sker ved at indføre en ordning, hvorefter medlemmer, som ikke efter de almindelige betingelser herfor er berettiget til at få en medlemsbolig stillet til rådighed, alligevel efter ansøgning vil kunne bebo eventuelle uudnyttede medlemsboliger. Disse medlemmers benyttelse af eventuelle ledige medlemsboliger vil være af midlertidig karakter, idet der skal ske fraflytning, såfremt en bolig skal benyttes til et medlem, der er egentligt berettiget til en bolig. Der vil ikke være knyttet et skattefrit tillæg for dobbelt husførelse til denne midlertidige brug af boligerne. Lovforslaget giver endvidere Folketingets formand bemyndigelse til at bestemme, at et medlem i forbindelse med udførelsen af sit politiske hverv i særlige tilfælde kan modtage befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil, hvis det ikke er muligt eller skønnes hensigtsmæssigt at benytte offentlige transportmidler. Bemyndigelsen giver også mulighed for at yde godtgørelse for kørsel på andre strækninger end mellem bopæl og Folketinget. Derudover rummer lovforslaget en række mindre præciseringer, herunder skattemæssige præciseringer af allerede gældende ret, og endelig er enkelte bestemmelser, der tidligere fandtes i bekendtgørelsen om godtgørelse for boligudgifter m.v. for medlemmer af Folketinget (bekendtgørelse nr af 25. november 2009), af lovtekniske grunde indarbejdet i lovforslaget. 2. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Med lovforslaget sikres en optimal udnyttelse af Folketingets medlemsboliger. Herudover har lovforslaget ikke væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 4. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 6. Forholdet til EU-retten Lovforslaget har ikke EU-retlige konsekvenser. 7. Høring Lovforslaget har ikke været sendt i høring. 4

5 8. Sammenfattende skema Positive Negative Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner konsekvenser/mindreudgifter Med lovforslaget sikres en optimal udnyttelse af Folketingets medlemsboliger Ingen konsekvenser/merudgifter Ingen af betydning Ingen Økonomiske og administrative Ingen Ingen konsekvenser for erhvervslivet Økonomiske og administrative Ingen Ingen konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EUretlige aspekter Til nr. 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Der er i hovedsagen tale om en konsekvensændring som følge af, at folketingsvalglovens regler om fri bolig, godtgørelse for boligudgifter m.v. ved lovforslagets 1, nr. 4, forslås udskilt i en særskilt paragraf ( 109 a). I den gældende folketingsvalglov findes bestemmelserne herom i 108, stk. 4, 5, 9 og 10, som blev indsat ved lov nr af 30. november 2009 om ændring af lov om valg til Folketinget. Det foreslåede 108, stk. 4, viderefører skattefritagelsen for omkostningstillægget efter lovens 108, stk. 3. Skattefritagelsen fremgår af den gældende lovs 108, stk. 7. For så vidt angår de dele af den gældende bestemmelse, som vedrører skattefritagelse for andre ydelser end omkostningstillægget, er det af regeltekniske årsager fundet mest hensigtsmæssigt at ændre disse til bestemmelser i umiddelbar tilknytning til de nærmere regler om de pågældende ydelser, jf. lovforslagets 1, nr. 4. Det foreslåede 108, stk. 5, svarer indholdsmæssigt til det nuværende stk. 6, for så vidt angår regulering af omkostningstillæggets størrelse. For at undgå unødige gentagelser er det fundet mest hensigtsmæssigt at affatte bestemmelsen som en henvisning til det foreslåede 109 a, stk. 10, der vedrører regulering af godtgørelsen for fast supplerende bolig i Københavnsområdet og af beløbet til dækning af udgifter til dobbelt husførelse. Til nr. 2 Der er alene tale om en sproglig ændring af kønsspecifikke betegnelser i folketingsvalgloven til kønsneutrale udtryk. Til nr. 3 Folketingsvalglovens 109, stk. 11, 2. og 3. pkt., om fri bolig, godtgørelse for boligudgifter m.v. og godtgørelse for kørsel i egen bil til midlertidige medlemmer af Folketinget foreslås ophævet. For så vidt angår 5

6 reglen om fri bolig, godtgørelse for boligudgifter m.v., er der tale om en konsekvens af det foreslåede 109 a, stk. 12, jf. lovforslagets 1, nr. 4. For så vidt angår reglen om godtgørelse for kørsel i egen bil, er der tale om en konsekvens af den foreslåede 109 b, jf. lovforslagets 1, nr. 4, som efter sit eget indhold vil finde anvendelse såvel for ordinære som midlertidige medlemmer af Folketinget. Til nr. 4 Af overskuelighedshensyn foreslås folketingsvalglovens regler om fri bolig, godtgørelse for boligudgifter m.v. til Folketingets medlemmer udskilt som en ny, særskilt paragraf i loven. Med det foreslåede 109 a, stk. 1, videreføres ordningen fra den nuværende 108, stk. 4, 1. pkt., hvorefter Folketinget stiller en bolig vederlagsfrit til rådighed for formanden og de øvrige medlemmer af Præsidiet. Dette sker uanset de pågældendes øvrige bopælsforhold. Med stk. 2 videreføres muligheden for, at medlemmer af Folketinget, som ikke er medlemmer af Præsidiet, kan få stillet en bolig vederlagsfrit til rådighed. Efter de nye regler er det en betingelse for at få stillet en af Folketingets boliger vederlagsfrit til rådighed, at det pågældende medlem har bopæl uden for det sjællandske område. Det sjællandske område udgøres af øerne Sjælland og Amager samt øvrige småøer med broforbindelse til Sjælland. I den gældende 108, stk. 8, er betingelsen for, at Folketinget vederlagsfrit kan stille en bolig til rådighed for et medlem, at afstanden og den samlede daglige rejsetid med offentlige transportmidler mellem medlemmets bopæl og Folketinget gør det rimeligt, at den pågældende vil kunne overnatte i Københavnsområdet. Efter den gældende bekendtgørelse om godtgørelse for boligudgifter m.v. for medlemmer af Folketinget (bekendtgørelse nr af 25. november 2009) har medlemmer af Folketinget med bopæl uden for det sjællandske område ret til en bolig stillet vederlagsfrit til rådighed af Folketinget eller godtgørelse for boligudgifter m.v., og for medlemmer med bopæl i det sjællandske område fastsætter Folketingets formand efter forhandling med næstformændene de nærmere rejsetidskriterier, der skal lægges til grund for, om et medlem har ret til at få en bolig stillet vederlagsfrit til rådighed. Der fastsættes med lovændringen præcise kriterier for tildeling af Folketingets boliger direkte i valgloven, bl.a. med det formål at lette administrationen af tildelingen af Folketingets boliger. Det foreslås fastsat i folketingsvalgloven, at en vederlagsfri bolig skal fraflyttes senest 2 uger efter ophør af medlemskabet af Folketinget. En tilsvarende bestemmelse fremgår nu af de brugsaftaler, som indgås med de medlemmer, for hvem Folketinget stiller en bolig til rådighed. Fristen vil gælde uanset årsagen til medlemskabets ophør. Orlov sidestilles ikke med ophør af medlemskab, heller ikke langvarig orlov som f.eks. orlov i forbindelse med barsel, fødsel og adoption. Udvalget for Forretningsordenen vil kunne fastsætte regler for medlemmer under orlov på grundlag af bemyndigelsen i stk. 13. Stk. 3 er en videreførelse af ordningen i folketingsvalgslovens nuværende 108, stk. 5, hvorefter et medlem i stedet for at få stillet en bolig vederlagsfrit til rådighed kan modtage godtgørelse for en fast supplerende bolig i Københavnsområdet. Som efter de nuværende regler vil det være en betingelse for at modtage godtgørelse for en fast supplerende bolig, at Folketinget ikke kan stille en bolig vederlagsfrit til rådighed. Et medlem, der har fået tilbudt og afslået en vederlagsfri bolig, vil således ikke i stedet kunne vælge at benytte boliggodtgørelsesordningen. I stykkets 4. pkt. præciseres dog, at et medlem, som en gang er begyndt at modtage godtgørelse for en supplerende bolig i Københavnsområdet, kan fortsætte med at modtage godtgørelsen for den pågældende bolig, selv om Folketinget siden måtte få mulighed for at stille en bolig vederlagsfrit til rådighed for medlemmet. Hvis et medlem således f.eks. modtager godtgørelse for en lejlighed, som vedkommende selv har købt eller lejet i København, vil retten til godtgørelsen ikke bortfalde som følge af, at en af Folketingets boliger siden bliver ledig og kan tilbydes medlemmet. For medlemmer, der allerede på tidspunktet for lovens ikrafttræden modtager godtgørelse for en supplerende 6

7 bolig efter de hidtidige regler herfor, gælder tilsvarende efter overgangsbestemmelsen i lovforslagets 2, stk. 2, og overgangsbestemmelsen i 2, stk. 3, i lov nr af 30. november I stk. 4, 1. pkt., fastholdes den nuværende regel, hvorefter der til medlemmer, der får en bolig stillet vederlagsfrit til rådighed eller modtager godtgørelse for en fast supplerende bolig i Københavnsområdet, udbetales et beløb på kr. pr. år (oktober 1999-niveau) til dækning af udgifter i forbindelse med dobbelt husførelse. Det præciseres i 2. pkt., at medlemmer af Folketingets Præsidium, som får stillet en bolig vederlagsfrit til rådighed efter stk. 1, alene kan modtage godtgørelsen for dobbelt husførelse, såfremt de ville være berettiget til en bolig efter stk. 2, hvis de ikke var medlemmer af Præsidiet. Afgørende for et præsidiemedlems ret til beløbet for dobbelt husførelse er alene, om medlemmet ville opfylde betingelserne for ret til en bolig efter stk. 2, hvis vedkommende ikke var medlem af Præsidiet. Det foreslåede stk. 5 giver mulighed for, at Folketingets medlemmer under visse betingelser kan få dækket udgifter til hotelovernatning i Københavnsområdet i forbindelse med møder som led i folketingsarbejdet. Det præciseres, at dækning af udgifter til hotelovernatning kun kan ske under omstændigheder svarende til de i stk. 3 nævnte. Det indebærer, at det for det første er en betingelse, at bopælskriteriet i stk. 2 er opfyldt, og for det andet, at der kun kan ydes dækning af hoteludgifter til medlemmer, for hvem Folketinget ikke har kunnet stille en bolig vederlagsfrit til rådighed. Et medlem, som har fået tilbudt en vederlagsfri bolig, men har afslået tilbuddet, vil derfor ikke kunne få dækning af sine hoteludgifter efter dette stykke. Medlemmet vil dog stadig have mulighed for at få dækket op til 12 hotelovernatninger pr. kalenderår efter det foreslåede stk. 9. Modsat hvad der foreslås i stk. 3, 4. pkt., for medlemmer, der modtager godtgørelse for en supplerende bolig, vil et medlem, der i en periode regelmæssigt har fået dækket sine udgifter til hotelovernatning efter stk. 5, blive afskåret fra at fortsætte hermed, hvis medlemmet tilbydes og afslår en vederlagsfri bolig efter det foreslåede stk. 2. Det gælder også, hvis medlemmet allerede inden lovens ikrafttræden har haft som sædvane at benytte hotelovernatning i Københavnsområdet og har fået dækket udgifterne hertil efter de hidtil gældende regler. I stk. 6 foreslås som noget nyt fastsat regler for den situation, at Folketinget efter tildelingen af vederlagsfri boliger til Præsidiets medlemmer efter stk. 1 og til øvrige berettigede medlemmer efter stk. 2 måtte have overskydende ledige boliger til rådighed. Det foreslås, at sådanne ubesatte boliger efter ansøgning kan stilles vederlagsfrit til rådighed for et folketingsår ad gangen for andre ordinære folketingsmedlemmer, dvs. folketingsmedlemmer, der ikke efter de almindelige regler er berettiget til en vederlagsfri bolig. I stk. 7 fastsættes kriterier for tildelingen af eventuelle ledige boliger. Der skal ved vurderingen navnlig lægges vægt på medlemmets samlede rejsetid med offentlige transportmidler, herunder ventetider, antal skift mellem transportmidler samt senest mulige tidspunkt for hjemtransport. Helbredsmæssige, økonomiske eller sociale forhold kan dog også inddrages ved vurderingen. Det betyder, at der i særlige tilfælde kan tildeles en ledig bolig til et medlem med kortere rejsetid mellem medlemmets bopæl og Christiansborg end øvrige ansøgere, hvis de nævnte hensyn taler derfor. Ledige boliger vil som udgangspunkt ikke kunne tildeles medlemmer af Folketinget med bopæl beliggende inden for en afstand af 30 km fra Christiansborg. Medlemmer med bopæl inden for en afstand af 30 km fra Christiansborg kan dog i ganske særlige tilfælde tildeles en ledig bolig under hensyn til helbredsmæssige, økonomiske eller sociale forhold. Ønsker flere medlemmer samme bolig stillet til rådighed efter bestemmelsen, vil Folketingets formand have kompetence til at beslutte, hvem boligen skal tilbydes. I stk. 8 foreslås fastsat en opsigelsesfrist på 2 uger fra Folketingets side for boliger, der stilles til rådighed for medlemmer efter dette stykke, hvis der er behov for at stille den pågældende bolig til rådighed for et berettiget medlem. Dette svarer til den frist, der i stk. 2 foreslås fastsat for fraflytning af en vederlagsfri bolig efter ophør af medlemskabet af Folketinget. Et medlem, der får en bolig stillet til rådighed efter stk. 6, vil ikke på det grundlag kunne modtage beløbet til dækning af udgifter ved dobbelt husførelse efter det 7

8 foreslåede stk. 4. Ved vurderingen af, hvilket medlem der skal fraflytte en tildelt bolig, lægges der vægt på samme hensyn som ved tildelingen af ledige boliger efter stk. 7. En regel lignende det foreslåede stk. 9 findes i 6, stk. 2, i den gældende bekendtgørelse om godtgørelse for boligudgifter m.v. for medlemmer af Folketinget (bekendtgørelse nr af 25. november 2009). Med lovforslaget foreslås bestemmelsen optaget i selve folketingsvalgloven. Samtidig foreslås, at antallet af hotelovernatninger, som Folketinget dækker udgifterne til, fastsættes til 12 svarende til én overnatning pr. måned. Endelig foreslås målgruppen for ordningen med dækning af et bestemt antal årlige hotelovernatninger præciseret til at omfatte folketingsmedlemmer, som ikke modtager godtgørelse for en fast supplerende bolig i Københavnsområdet og ikke har en bolig stillet vederlagsfrit til rådighed af Folketinget. Ordningen vil således kunne benyttes af medlemmer, som er berettiget til vederlagsfri bolig eller boliggodtgørelse, men ikke konkret modtager disse ydelser, og af medlemmer, som ikke opfylder betingelserne for vederlagsfri bolig eller boliggodtgørelse. En bestemmelse lignende det foreslåede stk. 10 findes i 7, stk. 1, i bekendtgørelsen om godtgørelse af boligudgifter m.v. for medlemmer af Folketinget (bekendtgørelse nr af 25. november 2009). Bestemmelsen foreslås optaget i selve folketingsvalgloven. Samtidig foreslås, at antallet af hotelovernatninger, som Folketinget dækker udgifterne til, fastsættes til 12 svarende til én overnatning pr. måned. Den begrænsning, der som noget nyt foreslås i stykkets 2. pkt., vedrører medlemmer, som er opstillet i Københavnsområdet, men har bopæl i provinsen og modtager godtgørelse for en fast supplerende bolig i Københavnsområdet eller har en bolig stillet vederlagsfrit til rådighed. Det foreslås udtrykkeligt bestemt, at et sådant medlem ikke i tillæg til boliggodtgørelsen eller den vederlagsfri bolig kan få dækket udgifter til hotelovernatning i den storkreds, hvor vedkommende er opstillet, da dette vil udgøre en dobbeltdækning af behovet for overnatning i Københavnsområdet. Begrænsningen foreslås konkret fastsat til at gælde medlemmer opstillet i Københavns eller Københavns Omegns Storkredse. I stk. 11 videreføres den hidtil gældende skattefrihed for værdien af en bolig, der stilles til rådighed for et medlem af Folketinget, og for godtgørelse for fast supplerende bolig og godtgørelse for dobbelt husførelse. Endvidere fastholdes det gældende princip, at der ikke kan foretages fradrag i den skattepligtige indkomst for de udgifter, der er forbundet med folketingsarbejdet. Det foreslås præciseret, at også værdien af hotelovernatninger, som dækkes efter stk. 5, 9 og 10, er skattefri. Det foreslåede stk. 12 om regulering af beløbssatser svarer med rent redaktionelle ændringer til den gældende bestemmelse i folketingsvalglovens 108, stk. 8. Omregnet til december 2011-niveau udgør den maksimale godtgørelse for boligudgifter kr., og beløbet til dækning af udgifter i forbindelse med dobbelt husførelse udgør kr. Stk. 13 svarer med enkelte mindre ændringer til den gældende bemyndigelsesbestemmelse i folketingsvalglovens 108. Som konsekvens af den foreslåede 109 a, stk. 6, 7 og 8, foreslås det som noget nyt, at Udvalget for Forretningsordenen kan fastsætte retningslinjer for tildelingen af ledige lejligheder efter 109 a, stk. 6, 7 og 8. Endvidere foreslås Udvalget for Forretningsordenen bemyndiget til at fastsætte regler om adgangen til at bevare ydelser under orlov og efter et medlems flytning af bopæl. Der sigtes med det sidste til tilfælde, hvor et medlem ved tildelingen af en ydelse havde bopæl i en sådan afstand fra Folketinget, at tildelingen var berettiget, men siden flytter til en nærmere beliggende bopæl. Ændringerne i forhold til den gældende regel er herudover af overvejende sproglig og redaktionel karakter. Med stk. 14 foreslås indført en bemyndigelsesregel, som generelt giver Udvalget for Forretningsordenen mulighed for at fastsætte regler om, at ydelser, som efter de øvrige bestemmelser i 109 a tilkommer Folketingets ordinære medlemmer, under tilsvarende omstændigheder også skal tilkomme midlertidige medlemmer. Af fleksibilitetshensyn er der tale om en lidt bredere bemyndigelse end efter den nuværende 8

9 regel i folketingsvalglovens 109, stk. 11, 2. pkt., men med ordlyden»under tilsvarende omstændigheder«tilkendegives, at regler, der fastsættes for midlertidige medlemmer, ikke i betydeligt omfang kan afvige fra reglerne for ordinære medlemmer. Det foreslås præciseret, at skattefriheden, jf. stk. 11, også gælder for midlertidige medlemmer, i det omfang Udvalget for Forretningsordenen bestemmer, at der skal tilkomme disse ydelser efter 109 a, som for ordinære medlemmer af Folketinget er skattefri. Udvalget for Forretningsordenen kan ikke beslutte at udvide eller indskrænke skattefriheden i forhold til det for ordinære medlemmer gældende, jf. princippet i grundlovens 43. Folketingsvalglovens regler om godtgørelse til folketingsmedlemmerne for kørsel i egen bil foreslås udskilt i en ny 109 b. Paragraffens 1. pkt. om godtgørelse for kørsel mellem bopælen og den for medlemmet mest hensigtsmæssige offentlige transportforbindelse til og fra Folketinget svarer til den gældende bestemmelse i lovens 108, stk. 6, 1. pkt., med den ændring, at reglen fremover efter sit eget indhold vil gælde for såvel ordinære som midlertidige medlemmer af Folketinget. Tilsvarende følger i dag af den nævnte regel sammenholdt med lovens 109, stk. 11, 3. pkt. Som noget nyt foreslås Folketingets formand i 2. pkt. bemyndiget til at beslutte, at der i nærmere bestemt omfang skal ydes et medlem godtgørelse for kørsel i egen bil i Danmark til varetagelse af det politiske arbejde, i tilfælde hvor det ikke er muligt eller skønnes hensigtsmæssigt at benytte offentlige transportmidler. Bemyndigelsen giver også mulighed for at yde godtgørelse for kørsel på andre strækninger end mellem bopæl og Folketinget. Reglen i 3. pkt. om satser for befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil svarer til den gældende i folketingsvalglovens 108, stk. 6, 2. pkt. I 4. pkt. bestemmes, at befordringsgodtgørelsen ikke medregnes i den skattepligtige indkomst. Tilsvarende gælder efter det nuværende 108, stk. 7, 1. pkt. Til nr. 5 Folketingsvalglovens 120, stk. 1, 3. pkt., hvorefter Folketingets formand ikke modtager godtgørelse for boligudgifter m.v. efter de gældende regler i lovens 108, stk. 4, foreslås ophævet, da det samme vil følge af den foreslåede nye bestemmelse i 109 a, stk. 3, jf. stk. 1. Til nr. 6 og 7 Der er alene tale om sproglige ændringer af kønsspecifikke formuleringer i folketingsvalgloven til kønsneutrale udtryk. Til 2 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. februar I stk. 2 foreslås som overgangsbestemmelse, at folketingsmedlemmer, som på tidspunktet for lovens ikrafttræden har fået stillet en af Folketingets boliger vederlagsfrit til rådighed eller modtager godtgørelse for boligudgifter for en supplerende bolig efter de hidtil gældende regler, kan fortsætte hermed i henhold til disse regler. Med overgangsreglen sikres, at medlemmer, som ved lovens ikrafttræden har indrettet sig efter at have fået stillet en bolig vederlagsfrit til rådighed, kan fortsætte med at råde over boligen, selv om de ikke opfylder kriterierne i den nye 109 a, stk. 2. Herudover sikrer overgangsreglen, at medlemmer, der modtager godtgørelse for en fast supplerende bolig i Københavnsområdet, kan vedblive hermed, uagtet at det måtte blive muligt for Folketinget at tilbyde de pågældende medlemmer en vederlagsfri bolig, jf. 109 a, stk. 2. 9

10 Mogens Lykketoft (S): Skriftlig fremsættelse Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte: Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget (Bedre udnyttelse af Folketingets medlemsboliger, præciseringer vedrørende medlemsbolig- og boliggodtgørelsesordningerne, mere fleksible regler for kørselsgodtgørelse til Folketingets medlemmer m.v.) (Lovforslag nr. L 49) Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling. 10

11 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering 108. Folketingets medlemmer modtager et grundvederlag, jf. stk. 2, og et omkostningstillæg til dækning af omkostningerne i forbindelse med hvervet som folketingsmedlem, jf. stk. 3. Ethvert folketingsmedlem er forpligtet til at modtage grundvederlaget og omkostningstillægget. Stk. 2. Grundvederlaget udgør samme beløb som den til enhver tid gældende løn på skalatrin 51 (lønskalaen for statstjenestemænd). Stk. 3. Omkostningstillægget udgør kr årligt for medlemmer valgt i Danmark og kr årligt for medlemmer valgt i Grønland og på Færøerne. Stk. 4. Til et ordinært medlem stiller Folketinget vederlagsfrit en bolig til rådighed, hvis afstanden og den samlede daglige rejsetid med offentlige transportmidler mellem medlemmets bopæl og Folketinget gør det rimeligt, at den pågældende vil kunne overnatte i Københavnsområdet, eller hvis den pågældende er medlem af Folketingets Præsidium. Uden dokumentation kan der til medlemmer omfattet af 1. pkt. udbetales kr pr. år til dækning af udgifter i forbindelse med dobbelt husførelse. Stk. 5. Hvis Folketinget ikke har mulighed for at stille en bolig vederlagsfrit til rådighed, jf. stk. 4, kan der til et ordinært medlem med fast supplerende bolig i Københavnsområdet ydes godtgørelse for boligudgifter m.v., hvis afstanden og den samlede transporttid med offentlige transportmidler gør det rimeligt, at medlemmet vil kunne overnatte i Københavnsområdet. Godtgørelsen udgør kr pr. år, hvoraf op til kr mod dokumentation udbetales til dækning af egentlige boligudgifter. Uden dokumentation udbetales der til et sådant medlem kr pr. år til dækning af udgifter i forbindelse med dobbelt husførelse. Godtgørelse for egentlige boligudgifter kan ydes i op til 3 måneder efter medlemskabets ophør. Stk. 6. Der kan til et ordinært medlem ydes godtgørelse for kørsel i egen bil ved befordring mellem bopælen og den for medlemmet mest hensigtsmæssige offentlige transportforbindelse til og fra Folketinget. Befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil pr. kørt kilometer sker efter samme satser som fastsat af Skatterådet, jf. ligningslovens 9 B. Stk. 7. Omkostningstillægget efter stk. 3, værdien af fri bolig m.v. efter stk. 4, godtgørelsen for boligudgifter m.v. efter stk. 5 og befordringsgodtgørelse efter stk. 6 medregnes ikke i den skattepligtige indkomst. Der kan ikke foretages fradrag i den skattepligtige indkomst for de udgifter, der er forbundet med folketingsarbejdet, herunder boligudgifter, indenlandsk befordring m.v. Lovforslaget 1 I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 8. februar 2011, foretages følgende ændringer: , stk. 4-10, ophæves, og i stedet indsættes:»stk. 4. Omkostningstillægget efter stk. 3 medregnes ikke i den skattepligtige indkomst. Der kan ikke foretages fradrag i den skattepligtige indkomst for de udgifter, der er forbundet med folketingsarbejdet, herunder boligudgifter, indenlandsk befordring m.v. Stk a, stk. 12, gælder tilsvarende for omkostningstillægget efter stk. 3.«11

12 Stk. 8. Beløbene, jf. stk. 3-5, er angivet i oktober 1999-niveau. Beløbene reguleres med samme procentvise ændring (1 decimal) som den procentvise ændring i det samlede forbrugerprisindeks henholdsvis forbrugerprisindeksets boligpost i forhold til juli Det regulerede beløb afrundes til hele kroner. Reguleringer sker på grundlag af indeks for januar og juli for tidsrummene 1. april-30. september og 1. oktober-31. marts. Første regulering foretages pr. 1. april Stk. 9. Medlemmer, der ikke får stillet en bolig vederlagsfrit til rådighed, jf. stk. 4, eller ikke modtager godtgørelse for boligudgifter efter stk. 5, kan i nærmere bestemt omfang få dækket udgifter til hotelovernatning i Københavnsområdet i forbindelse med møder som led i folketingsarbejdet. Stk. 10. Udvalget for Forretningsordenen fastsætter nærmere regler om medlemmers ret til at få stillet en bolig vederlagsfrit til rådighed efter stk. 4 og modtage godtgørelse for boligudgifter m.v. efter stk. 5, retningslinjer for krav til dokumentation for egentlige boligudgifter og beregning af godtgørelse for udgifter til ejerbolig og lign., jf. stk. 5, 2. pkt., om godtgørelse for egentlige boligudgifter efter medlemskabets ophør efter stk. 5, 4. pkt., samt nærmere regler om dækning af medlemmernes udgifter til hotelovernatning i Københavnsområdet efter stk. 9. Udvalget for Forretningsordenen kan endvidere fastsætte regler om, at et medlem i nærmere bestemt omfang kan få dækket udgifter til hotelovernatning ved møder i den storkreds, hvor medlemmet er opstillet, hvis afstanden mellem medlemmets bopæl og storkredsen gør det rimeligt Et ordinært medlem oppebærer vederlag fra den dag, han er valgt, eller, hvis han er indtrådt i anledning af et andet medlems død eller endelige udtræden af Folketinget, fra dagen efter, at det hidtidige medlem er afgået ved døden eller udtrådt af Folketinget, og indtil udgangen af den måned, hvori det ordinære medlem ophører at være medlem af Tinget. ( ) Stk. 11. Et midlertidigt medlem, der er indtrådt i anledning af et medlems orlov, oppebærer vederlag, jf. 108, stk. 1-3, og opnår pensionsanciennitet fra den dag, Folketinget har besluttet at indkalde ham, dog tidligst fra den dag, da den nævnte orlov begynder at løbe, og indtil den dag, det midlertidige medlemskab ophører. Et midlertidigt medlem kan endvidere få stillet en vederlagsfri bolig til rådighed af Folketinget eller modtage godtgørelse for boligudgifter m.v. efter regler fastsat af Udvalget for Forretningsordenen. 108, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse for midlertidige medlemmer. ( ) 2. To steder i 109, stk. 1, og to steder i 110, stk. 1, ændres»han«til:»medlemmet« , stk. 11, 2. og 3. pkt., ophæves. 4. Efter 109 indsættes:» 109 a. Folketinget stiller vederlagsfrit en bolig til rådighed for hvert medlem af Folketingets Præsidium. Stk. 2. Folketinget stiller vederlagsfrit en bolig til rådighed for et ordinært medlem, der har bopæl uden for det sjællandske område. Boligen skal fraflyttes senest 2 uger efter ophør af medlemskabet af Folketinget. 12

13 Stk. 3. Har Folketinget ikke mulighed for at stille en bolig til rådighed for et ordinært medlem, som opfylder betingelsen i stk. 2, kan der i stedet ydes medlemmet en godtgørelse for en fast supplerende bolig i Københavnsområdet. Godtgørelsen udgør op til kr. pr. år og udbetales mod dokumentation til dækning af egentlige boligudgifter. Godtgørelsen kan ydes i op til 3 måneder efter medlemskabets ophør. Et medlem, som en gang er begyndt at modtage godtgørelse for en supplerende bolig efter dette stykke, kan fortsætte hermed for den samme bolig, selv om Folketinget siden måtte få mulighed for at stille en bolig til rådighed for medlemmet. Stk. 4. Til et ordinært medlem, der får stillet en bolig til rådighed efter stk. 2 eller modtager godtgørelse for en fast supplerende bolig efter stk. 3, udbetales uden dokumentation kr. pr. år til dækning af udgifter i forbindelse med dobbelt husførelse. Tilsvarende gælder for et medlem af Folketingets Præsidium, hvis den pågældende ville være berettiget til en bolig efter stk. 2, såfremt vedkommende ikke var medlem af Præsidiet. Stk. 5. Under tilsvarende omstændigheder som de i stk. 3 nævnte kan et ordinært medlem, som ikke har fast supplerende bolig i Københavnsområdet, få dækket udgifter til hotelovernatning i Københavnsområdet i forbindelse med møder som led i folketingsarbejdet. Stk. 6. Har Folketinget efter tildelingen i henhold til stk. 1 og 2 ledige boliger til rådighed, kan disse efter ansøgning vederlagsfrit stilles til rådighed for andre ordinære medlemmer af Folketinget for et folketingsår ad gangen. Stk. 7. Ved tildelingen af ledige boliger efter stk. 6 lægges navnlig vægt på medlemmets samlede rejsetid med offentlige transportmidler, herunder ventetider, antal skift mellem transportmidler samt senest mulige tidspunkt for hjemtransport. Helbredsmæssige, økonomiske eller sociale forhold kan dog også inddrages ved vurderingen. Stk. 8. En bolig, der stilles til rådighed for et medlem efter stk. 6, kan fra Folketingets side opsiges med 2 ugers varsel, hvis der er behov for at stille boligen til rådighed for et medlem, der er berettiget hertil efter stk. 1 og 2. Ved vurderingen af, hvilket medlem der skal fraflytte en tildelt bolig, lægges vægt på samme forhold som ved tildelingen af ledige boliger, jf. stk. 7. Stk. 9. Uden for de i stk. 5 nævnte tilfælde kan et ordinært medlem, som ikke har en bolig stillet til rådighed efter reglerne i stk. 1, 2 eller 6 og ikke modtager godtgørelse for en fast supplerende bolig efter stk. 3, i et kalenderår få dækket udgifterne til op til 12 overnatninger på hotel i Københavnsområdet i forbindelse med møder som led i folketingsarbejdet. Stk. 10. Et ordinært medlem af Folketinget kan i et kalenderår få dækket udgifterne til op til 12 hotelovernatninger i den storkreds, hvor medlemmet er opstillet, i forbindelse med møder i storkredsen, hvis afstanden mellem storkredsen og medlemmets bopæl gør det rimeligt. Der ydes dog ikke dækning af udgifter til hotelovernatning efter 1. pkt. til med- 13

14 lemmer, der er opstillet i Københavns eller Københavns Omegns Storkredse, og som har en bolig stillet til rådighed efter stk. 1, 2 eller 6 eller modtager godtgørelse for en fast supplerende bolig efter stk. 3. Stk. 11. Værdien af en bolig, der stilles til rådighed efter stk. 1, 2 eller 6 for et medlem af Folketinget, godtgørelse for fast supplerende bolig efter stk. 3, godtgørelse for dobbelt husførelse efter stk. 4 og værdien af hotelovernatninger, som dækkes efter stk. 5, 9 og 10, indgår ikke i den skattepligtige indkomst. Der kan ikke foretages fradrag i den skattepligtige indkomst for udgifter, der er forbundet med folketingsarbejdet, herunder boligudgifter, indenlandsk befordring m.v. Stk. 12. Beløbene i stk. 3 og 4 er angivet i oktober niveau. Beløbene reguleres med samme procentvise ændring (1 decimal) som den procentvise ændring i det samlede forbrugerprisindeks henholdsvis forbrugerprisindeksets boligpost i forhold til juli De regulerede beløb afrundes til hele kroner. Reguleringer sker på grundlag af indeks for januar og juli for tidsrummene 1. april-30. september og 1. oktober-31. marts. Første regulering foretages pr. 1. april Stk. 13. Udvalget for Forretningsordenen fastsætter nærmere regler om medlemmers mulighed for at få stillet en bolig vederlagsfrit til rådighed efter stk. 1, 2, 6, 7 og 8 og modtage godtgørelse for boligudgifter m.v. efter stk. 3, herunder om krav til dokumentation for egentlige boligudgifter og om beregning af udgifter til ejerbolig og lign., jf. stk. 3, 2. pkt., og retningslinjer for tildeling af ledige boliger efter stk. 6. Udvalget for Forretningsordenen fastsætter endvidere nærmere regler om godtgørelse af egentlige boligudgifter efter medlemskabets ophør, jf. stk. 3, 3. pkt., og om dækning af udgifter til hotelovernatning efter stk. 5, 9 og 10 og hotelovernatning i forbindelse med udtræden af Folketinget. Udvalget for Forretningsordenen fastsætter ydermere regler om folketingsmedlemmers adgang til ydelser efter denne paragraf under orlov og om adgangen til at bevare sådanne ydelser efter en flytning. Stk. 14. Udvalget for Forretningsordenen kan fastsætte regler om, at de ydelser, som efter bestemmelserne i denne paragraf tildeles ordinære medlemmer af Folketinget, under tilsvarende omstændigheder skal tilkomme midlertidige medlemmer eller nærmere bestemte kategorier af midlertidige medlemmer. I givet fald finder stk. 11 tilsvarende anvendelse. 109 b. Der kan til et medlem af Folketinget ydes godtgørelse for kørsel i egen bil ved befordring mellem bopælen og den for medlemmet mest hensigtsmæssige offentlige transportforbindelse til og fra Folketinget. I særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt eller ikke skønnes hensigtsmæssigt at benytte offentlige transportmidler, kan Folketingets formand beslutte, at der i nærmere bestemt omfang skal ydes et medlem godtgørelse for kørsel i egen bil i Danmark til varetagelse af det politiske arbejde. Befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil efter 1. og 2. pkt. pr. kørt kilometer sker efter de satser, som er fastsat af Skatterådet, jf. ligningslovens 9 B. 14

15 Befordringsgodtgørelsen medregnes ikke i den skattepligtige indkomst.«110. Et folketingsmedlem er berettiget til egenpension, når han i én eller flere perioder har været medlem af Folketinget i mindst 1 år. Pensionen ydes fra udløbet af det tidsrum, for hvilket der er udbetalt grundvederlag, såfremt den pågældende på dette tidspunkt har nået efterlønsalderen, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og ellers fra den dag, da han opnår denne alder. I ganske særlige tilfælde, hvor den pågældendes helbredsmæssige, økonomiske eller sociale forhold i øvrigt taler derfor, kan der dog ved beslutning af Folketingets præsidium bevilges et tidligere medlem, der ikke har nået efterlønsalderen, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., en pension, hvis størrelse fastsættes i det enkelte tilfælde Der tilkommer Folketingets formand et grundvederlag svarende til 125 pct. af grundvederlaget til ministre, jf. lov om vederlag og pension m.v. for ministre. Til Folketingets formand ydes endvidere omkostningstillæg efter reglerne i 108, stk. 3. Folketingets formand modtager ikke godtgørelse for boligudgifter m.v. efter reglerne i 108, stk. 4. ( ) 124. Besidder en formand for Folketinget ved sin tiltræden hverv i offentlige eller private virksomheders, foretagenders eller institutioners tjeneste, vil disse være at fratræde. Såfremt varetagelsen af sådanne hverv efter formandens skøn ikke kan berede vanskeligheder i udførelsen af hans pligter som formand og han ønsker at bevare et eller flere af disse, skal han straks skriftligt tilstille et af Folketinget nedsat udvalg meddelelse herom. Udvalget kan inden forløbet af 14 dage efter meddelelsens modtagelse nægte formanden tilladelse til at bevare sådanne hverv. Efter forløbet af dette tidsrum meddeler formanden Folketinget, hvilke hverv han har tilladelse til at varetage. ( ) 125. Vælges en tjenestemand til formand for Folketinget, kan den af ham hidtil beklædte tjenestemandsstilling holdes besat ved konstitution for hans funktionstid, hvis det skønnes forsvarligt af hensyn til stillingens tarv, og for så vidt og så længe konstitution i stillingen overhovedet er tilladt. Statsministeren skal herom give meddelelse til det i 124 omhandlede udvalg, hvorefter der forholdes i overensstemmelse med nævnte paragrafs stk. 1, dog at den i 4. punktum omhandlede meddelelse afgives af statsministeren gennem Folketingets formand. 2. To steder i 109, stk. 1, og to steder i 110, stk. 1, ændres»han«til:»medlemmet« , stk. 1, 3. pkt., ophæves. 6. I 124, stk. 1, ændres»hans pligter«til:»pligterne«, og tre steder ændres»han«til:»formanden«. 7. I 125, 1. pkt., ændres»af ham«til:»af vedkommende«og»for hans«til:»for den pågældendes«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar Stk. 2. Medlemmer af Folketinget, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden har fået stillet en bolig vederlagsfrit til rådighed efter 108, stk. 4, og medlemmer, der modtager godtgørelse for boligudgifter efter 108, stk. 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 8. februar 2011 kan fortsætte hermed i henhold til disse regler. 15

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 49 Folketinget 2011-12 Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved (RV) og Holger K. Nielsen (SF) Forslag til Lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 53 Folketinget 2009-10 Fremsat den 30. oktober 2009 af Thor Pedersen (V), Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF) og Helge Adam Møller (KF) Forslag til Lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2012/1 LSF 106 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 13. december 2012 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Pia Kjærsgaard (DF), Camilla Hersom

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Bekendtgørelse af lov om vederlag og pension m.v. for ministre LBK nr 939 af 16/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2019 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2017-7402-0267 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 53 Offentligt

Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 53 Offentligt Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 53 Offentligt LØN- OG ØKONOMIKONTORET NOTAT OM REGLER FOR DÆKNING AF UDGIFTER TIL HOTELOVERNATNING VED MØDER I DEN VALGTE STORKREDS Sammenfatning: I

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 220 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre (Midlertidig nedsættelse

Læs mere

Faktaark. Ministervederlag, eftervederlag og pension. Vederlæggelse af ministre består overordnet af tre elementer:

Faktaark. Ministervederlag, eftervederlag og pension. Vederlæggelse af ministre består overordnet af tre elementer: Faktaark Ministervederlag, eftervederlag og pension Vederlæggelse af ministre består overordnet af tre elementer: 1. Ministervederlag, som ministeren modtager, når pågældende er minister. 2. Ministereftervederlag,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Til Se fordelingsliste 16. august 2005 PIH 05-801-24 Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Hermed sendes udkast af 16. august 2005 til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2011-12 Fremsat den 15. maj 2012 af Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved (RV), Holger K. Nielsen (SF), Per Clausen (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 604 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 Vedlagt følger cirkulære om regler om samordningsfradrag til brug for sammenlignende

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. april 2010 FM 2010/119 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Dette forslag til Inatsisartutforordning fremlægges for at give førtidspensionister bedre økonomiske

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 103937/12 Fremsat den 10. oktober 2012 af

Læs mere

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK.

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juni 1995 J.nr. 7-2102-5/95 BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion BEK nr 127 af 21/02/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., AER, j.nr 50-01-30 Senere ændringer til forskriften BEK nr 320 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Udkast til Forslag. til. (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål)

Udkast til Forslag. til. (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål) Udkast til Forslag til Dokument nr.: 102133/11 Lov om ændring af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning og forskellige andre love (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., Skatterådet, j.nr. 07-165767 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene 2007/2 LSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. april 2008 af Sophie Hæstorp Andersen (S), Thomas Jensen (S) og Nanna Westerby (SF) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film 2013/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Udvalget for Forretningsordenen UFO Alm.del Bilag 40 Offentligt

Udvalget for Forretningsordenen UFO Alm.del Bilag 40 Offentligt Udvalget for Forretningsordenen 2012-13 UFO Alm.del Bilag 40 Offentligt ØKONOMIKONTORET NOTAT TIL UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN OM OMKOSTNINGSNEUTRALE FORSLAG TIL DÆKNING AF MF ERS TRANSPORTUDGIFTER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Ulønnet virke som træner/-instruktør

Ulønnet virke som træner/-instruktør Standardkontrakt Ulønnet virke som træner/-instruktør Januar 2013 Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Vingsted Skovvej 1 7100 Vejle Tlf.: 79 40 40 40/mail: info@dgi.dk DGI KONTRAKT OM VIRKE SOM FRIVILLIG,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Flyttegodtgørelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Flyttegodtgørelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Flyttegodtgørelse 2000 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 1 AFTALE... 5 Kapitel 1. Afgrænsninger, definitioner og andre almindelige bestemmelser... 5 Dækningsområde... 5 Formål...

Læs mere

Kapitel 2 Opfyldelse af boligkravet

Kapitel 2 Opfyldelse af boligkravet Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 814 af 20/07/2004 (Gældende) LBK Nr. 945 af 01/09/2006 Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Værdiansættelse fri bolig direktør

Værdiansættelse fri bolig direktør Page 1 of 6 Værdiansættelse fri bolig direktør Dokumentets dato 27 apr 2010 Dato for 17 maj 2010 14:31 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2010.328.SR Skatterådet Sagsnummer 09-204226 Dokumenttype

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 92 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2018-19 Fremsat den 13. november 2018 af beskæftigelsesminister (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri LOV nr 273 af 19/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2652 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte 2014/1 LSF 161 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-34 Fremsat den 11.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 22 af 17/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering j.nr. 2012-2380 Senere

Læs mere

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland.

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland. Lokalaftale nr. 11.E Redigeret 2013 Rammevilkår for kortvarige udstationeringer Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen NOTAT DATO 4. juni 2007 JOURNAL NR. 326-2007-49642 Revideret marts 2008 Revideret 21. september 2011 Revideret den 26. juni 2013 Folkevalgte SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen Regler for udbetaling af godtgørelser,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Post Danmark A/S

Bekendtgørelse af lov om Post Danmark A/S LBK nr 844 af 06/07/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2011-2332 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser LBK nr 1189 af 10/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet Cirkulære om aftale om Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 11. august 2008 Perst. nr. 040-08 PKAT nr. 206, 211 og 260

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet LBK nr 1747 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-0122-000014 Senere ændringer

Læs mere

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte.

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte. Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør Afgørelse i din sag om særlig støtte. Ankestyrelsen har truffet afgørelse i din sag om klage over Helsingør Kommunes afgørelse truffet den 2. februar 2015.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om seniorjob

Bekendtgørelse af lov om seniorjob LBK nr 1090 af 15/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 15/11071 Senere

Læs mere