APRIL 2013 SKANDERBORG KOMMUNE MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APRIL 2013 SKANDERBORG KOMMUNE MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE"

Transkript

1 APRIL 2013 SKANDERBORG KOMMUNE MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE

2

3 ADRESSE COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken Aalborg Danmark TLF FAX WWW cowi.dk APRIL 2013 SKANDERBORG KOMMUNE MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE

4

5 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 5 INDHOLD Indledning 7 Ikke teknisk resume 8 Metodebeskrivelse og afgrænsning 10 Metode 10 Udpegning og afgrænsning af områder 10 Afgrænsning 11 Høring af berørte myndigheder 13 Planens indhold og hovedformål 14 0-alternativet 17 Forudsætninger for vurderingen 19 Landskab og kulturhistorie 19 Naturtyper og arter 24 Vand 30 Mennesker og sundhed 32 Klima og luftforurening 34 Arealanvendelse og tekniske anlæg 34 Vurdering af de enkelte områder 356 Område syd for Høver 36 Område nord for Gl. Gjesing 41 Perspektivområde syd for ny motorvej vest for Låsby 46 Overvågning 47

6

7 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 7 Indledning Denne miljøvurderingsrapport er udarbejdet som led i Skanderborg Kommunes planlægning for udpegning af arealer til opstilling af vindmøller i overensstemmelse med kravene i Lov om Fremme af Vedvarende Energi. Rapporten gør rede for de sandsynlige væsentlige virkninger på miljøet som udpegningen af arealerne vil medføre. Skanderborg Kommune iværksatte vindmølleplanlægningen for kommunen i juli 2010, hvor der blev udsendt et debatoplæg med indkaldelse af ideer og forslag til den påtænkte planlægning med høringsfrist 8. september Der blev endvidere afholdt et borgermøde 26. august På baggrund af de indkomne ideer og forslag fra høringen og med baggrund i de særlige landskabelige forhold i kommunen fremlagde Skanderborg Kommune den 7. maj 2012 forslag til Vindmølleplan - kommuneplantillæg områder til vindmøller på min. 125 meters højde. I høringsperioden indkom en række indsigelser og bemærkninger og med baggrund heri, har Kommunen besluttet at udtage to af vindmølleområderne og ændre et område, så det i stedet indgår som del af et større perspektivområde til vindmøller. De øvrige to områder fastholdes om forslag til vindmølleområder. Da der således er ændret væsentligt i planforslaget fremlægges det i ny offentlig høring i 8 uger.

8 8 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE Ikke teknisk resume Miljøvurdering og planforslag er udarbejdet sideløbende, så planforslagene for de enkelte områder kan tilpasses miljøvurderingens resultater for at minimere de gener, vindmølleområderne kan forårsage. Udgangspunktet er, at der planlægges for møller med en højde på minimum 125 m, og at der tilstræbes en effektiv udnyttelse af de udpegede områder. Miljøvurderingens indhold er afgrænset gennem en intern proces og en høring af berørte myndigheder. Lov om miljøvurdering opererer med et bredt miljøbegreb, der inkluderer miljøparametrene: den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv, jf. lovens bilag 1. Skanderborg Kommune har i samarbejde med Vindmøllesekretariatet gennemført en indledende afsøgning af kommunes samlede areal med henblik på at kortlægge områder der kunne være egnede til opstilling af vindmøller. Søgningen resulterede i en første identifikation af en større gruppe arealer. Skanderborg Kommune har arbejdet med følgende ønsker til udpegningen af områder, som bl.a. bevirker følgende begrænsninger på arealerne: Et areal skal kunne rumme tre vindmøller Vindmøllerne skal have en højde på minimum 125 meter Den geometriske opstillingsfigur skal være en lige linje Kriterierne har dannet grundlag for det videre arbejde med udkast til kommuneplantillæg samt udkast til miljøvurdering. Miljøvurderingen har været afgrænset til en vurdering af: Landskabelige påvirkninger Påvirkninger af naturtyper og arter

9 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 9 Påvirkninger af vandmiljøet Påvirkninger af mennesker og sundhed Påvirkninger af klima og luftforurening Påvirkninger af arealanvendelse og tekniske anlæg Der ud over er der gennemført en vurdering af de endelig udpegede fem arealer for så vidt angår en række af de indvirkninger som er beskrevet ovenfor. Miljøvurderingens resultater peger på at gennemførelsen af den kommunale planlægning på baggrund af kommuneplantillægget må forventes at medføre væsentlige virkninger på miljøet for en række af områderne. For enkelte af områderne vil disse indvirkninger være mindre fremtrædende. De tilbageværende miljømæssige påvirkninger fra planen vil være påvirkningen af landskabet og påvirkningen af naboer og andre, som bor i nærheden af de udpegede arealer. Disse påvirkninger kan ikke undgås ved udpegningen af arealer til opstilling af vindmøller i Danmark, da befolkningstætheden er relativt stor på et begrænset areal. Dette skal endvidere ses i sammenhæng med at Skanderborg Kommunes landskabelige topografi ikke er velegnet til opstilling af vindmøller på grund af de store oplevelsesmæssige værdier der er knyttet til landskabet i kommunen. Opstilling af vindmøller på de udpegede arealer kan først ske når der er udarbejdet en lokalplan for hvert enkelt areal og gennemført en VVM-procedure i forbindelse med lokalplanlægningen. Da arealerne på nuværende tidspunkt udelukkende er udlagt som områder, hvor der kan rejses vindmøller i fremtiden, er det foreslået at overvågning af miljøpåvirkningerne af kommuneplantillægget fastlægges og gennemføres i forbindelse med lokalplanlægningen. Sammenfattede redegørelse Redegørelse for de bemærkninger, der er indkommet i offentlighedsperioden, indgår i det offentliggjorte dagsordenspunkt til byrådsmødet den 24. april Hvilke af bemærkningerne fra offentlighedsfasen, som administrationen anbefaler, at der henholdsvis tages hensyn til og ikke tages hensyn til i den endelige plan samt i givet fald hvordan, fremgår også af dagsordenspunktet. Ikke-teknisk resume er indsat som bilag i både forslag til kommuneplantillæg og endelig kommuneplantillæg. Der er ikke ændringer i forhold til overvågningsprogram.

10 10 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE Metodebeskrivelse og afgrænsning Miljøvurderingen er udarbejdet i henhold til miljøvurderingsloven (LBK nr. 936 af 24/09/2009), som fastsætter kravene til miljøvurderingens proces og indhold. Rapportens indhold er baseret på lovens anvisninger og opfylder de krav om miljøvurdering, som stilles til gennemførelse af kommuneplanen. Nedenfor beskrives miljøvurderingens grundlag og metode, herunder resultatet af høringen af berørte myndigheder. Metode Miljøvurdering og planforslag er udarbejdet sideløbende, så planforslagene for de enkelte områder kan tilpasses miljøvurderingens resultater for at minimere de gener, vindmølleområderne kan forårsage. Udgangspunktet er, at der planlægges for møller med en højde på minimum 125 m, og at der tilstræbes en effektiv udnyttelse af de udpegede områder. Miljøvurderingens indhold er afgrænset gennem en intern proces og en høring af berørte myndigheder. Lov om miljøvurdering opererer med et bredt miljøbegreb, der inkluderer miljøparametrene: den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv, jf. lovens bilag 1. Planen fastlægger på overordnet niveau retningslinjer for vindmølleområderne. Kommuneplanforslaget skal også miljøvurderes på dette overordnede niveau. Dette medfører, at miljøvurderingen koncentrerer sig om generelle vurderinger af forhold, der kan have indvirkning på miljøet og hvilke afbødende foranstaltninger, det bør overvejes at inddrage i forbindelse med detailplanlægningen af områderne. Udpegning og afgrænsning af områder Skanderborg Kommune iværksatte vindmølleplanlægningen for kommunen i juli 2010, hvor der blev udsendt et debatoplæg med indkaldelse af ideer og forslag til den påtænkte planlægning med høringsfrist 8. september Der blev endvidere afholdt et borgermøde 26. august På baggrund af de indkomne ideer og forslag fra høringen og med baggrund i de særlige landskabelige forhold i kommunen

11 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 11 ønsker Skanderborg Kommune at planlægningen tager udgangspunkt i en udpegning af områder til møller på min. 125 meters højde og at områderne der udpeges skal kunne rumme opstilling af 3 møller pr. område. Møllerne skal kunne opstilles på en lige linje. De pågældende kriterier har været lagt til grund for det videre arbejde med udkast til kommuneplantillæg samt udkast til miljøvurdering. Skanderborg Kommune har i samarbejde med Vindmøllesekretariatet gennemført en indledende afsøgning af kommunes samlede areal med henblik på at kortlægge områder. Denne søgning resulterede i 8 egnede områder, samt 33 områder, hvor der kun var plads til en mølle. En overordnet landskabelig vurdering af disse områder samt af 3 områder foreslået af lodsejere, resulterede i en beslutning om at 7 områder skulle undersøges nærmere. 5 af de områder blev den 7. maj 2012 fremlagt som forslag til kommuneplantillæg for vindmøller i Skanderborg Kommune. I høringsperioden indkom en række indsigelser og bemærkninger og med baggrund heri, har Kommunen besluttet at udtage to af vindmølleområderne og ændre et område, så det i stedet indgår som del af et større perspektivområde til vindmøller. De øvrige to områder fastholdes om forslag til vindmølleområder. Da der således blev ændret væsentligt i planforslaget, blev det fremlagt i ny offentlig høring i 8 uger. Afgrænsning Der er i forbindelse med forberedelsen af miljøvurderingen gennemført en afgrænsning af miljøvurderingen. Afgrænsningen af miljøvurderingen tager udgangspunkt i miljøvurderingslovens brede miljøbegreb. Denne afgrænsning er gennemført for at identificere de områder, hvor der forventes en væsentlig miljøpåvirkning. Afgrænsningsrapporten indeholder følgende forslag til afgrænsning af miljøvurderingen: Biologisk mangfoldighed Biologisk mangfoldighed kan blive berørt af udpegningen af arealer til opstilling af vindmøller. Problemstillingen vedr. biologisk mangfoldighed behandles sammen med flora og fauna i miljøvurderingen. Biologisk mangfoldighed vil derfor blive inddraget i vurderingen sammen med de øvrige indvirkninger på flora og fauna Befolkning Der forventes ikke at være en væsentlig indvirkning på befolkningen, herunder væsentlig socio-økonomisk indvirkning, forbundet med udpegning af arealer til opstilling af vindmøller. Befolkning vil derfor ikke særskilt blive inddraget i miljøvurderingen

12 12 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE Landskab og kulturhistorie Skanderborg Kommune er der mange smukke landskaber og meget varieret terræn. De store sammenhængende skovområder, søer, ådale og dalstrøg har bevirket at der er mange områder i kommunen, som er udpeget som områder med særlige landskabelig interesse. Opstilling af vindmøller i et landskab der rummer så mange områder med særlige landskabelige interesser formodes at resultere i en væsentlig indvirkning på de samme landskabelige forhold. Landskab og kulturhistorie vil derfor blive inddraget som miljøfaktor i miljøvurderingen. Flora og fauna (naturtyper og arter) Opstilling af vindmøller udgør en risiko for fugle og flagermus ved kollision. Visse fuglearter kolliderer oftere med vindmøller end andre. Især rovfugle har en tendens til oftere at kollidere med vindmøller end andre fugle. Da rovfugle samtidig har en relativt lav reproduktionsevne kan dette påvirke bestanden af sjældne rovfugle. I lighed med rovfugle udgør vindmøller også en risiko for flagermus ved kollision. Alle danske flagermus er omfattet af artsbeskyttelsen i Habitatdirektivets art. 12. Naturtyper og arter vil derfor blive inddraget som miljøfaktor i miljøvurderingen Jordbund og vand Opstilling af vindmøller kan medføre behov for at gennemføre grundvandssænkning i forbindelse med etablering af fundamenter til møllerne. En grundvandssænkning vil især være relevant ved lavbundsjorder, hvor en sænkning kan få konsekvenser for både grundvand og for nærliggende vandløb. I forhold til grundvand kan der endvidere være en risiko for forurening i forbindelse med uheld ved brug af smøreolier, m.v. Jord og grundvand vil derfor blive inddraget som miljøfaktor i vurderingen. Jord og grundvand inddrages dog kun overordnet, idet der ikke gennemføres en særskilt vurdering af de enkelte områder. Mennesker og sundhed Vindmøller kan påvirke naboer og andre der bor i nærheden dels via den støj, som en vindmølle udsender ved vingernes roteren i luften og dels ved skyggekast. Mennesker og sundhed vil derfor blive inddraget i vurderingen. Klima og luftforurening Vindmøller opstilles med henblik på at fortrænge fossile brændsler i energiforsyningen. Fortrængningen af fossile brændsler med vedvarende energi fra vindmøller vil bevirke en nedsættelse af CO 2 udledningerne helt generelt. Klima vil derfor indgå i vurderingen af væsentlige indvirkninger. Arealanvendelse og tekniske anlæg

13 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 13 Opstilling af vindmøller i Skanderborg Kommune udgør også en prioritering af arealanvendelsen, idet vindmøllerne og de til møllerne hørende tekniske anlæg vil fortrænge anden relevant arealanvendelse. Samtidig stilles der særlige afstandskrav i forhold til indflyvningsruter for lufthavne. Der er derimod ikke fastsat afstandskrav til anlæg såsom højspændingsledninger. Arealanvendelse og tekniske anlæg vil derfor indgå i vurderingen. Høring af berørte myndigheder Udkast til afgrænsningsrapport har været sendt i høring hos de miljømyndigheder, hvis interesse- eller ansvarsområder kan blive berørt af planen. Dette har involveret en høring af Skanderborg Kommunes nabokommuner, Naturstyrelsen Aarhus, Stiftsøvrighedsmyndigheden i Aarhus, samt Kulturstyrelsen. Der er i høringsperioden indkommet høringssvar fra Stiftsøvrighedsmyndigheden i Aarhus, som har anmodet om at der i forbindelse med den mere detaljerede planlægning bliver udarbejdet særskilte visualiseringer af de planlagte vindmøllers indvirkning på kirkeindsynsområderne, der kan blive berørt af planen. Der er ikke udarbejdet konkrete visualiseringer af indvirkningerne på kirkeindsynsområderne i forbindelse med nærværende kommuneplantillæg og miljøvurderingen heraf. Det hænger sammen med at der ikke i nærværende kommuneplantillæg er taget konkret stilling til hvor i områderne vindmøllerne skal opstilles. Det hænger endvidere sammen med at der i visse områder først i forbindelse med udarbejdelse af en VVM-redegørelse vil blive taget stilling til om der opstilles to eller tre vindmøller i et område. I forbindelse med udarbejdelse af en VVM-redegørelse vil der skulle laves visualiseringer. Den ønskede mulighed for at se visualiseringer forud for den endelige tilladelse til opstilling af vindmøller i de udpegede områder, vil derfor kunne opfyldes i forbindelse med de godkendelsesprocedurer, herunder udarbejdelse af VVM-redegørelse, som gennemføres forud for den endelige godkendelse. Der er ikke indkommet yderligere høringssvar i høringsperioden.

14 14 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE Planens indhold og hovedformål Vindmølleplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kravene til den kommunale planlægning fastlagt i lov om fremme af vedvarende energi og fastlægger områder til opstilling af vindmøller og indeholder retningslinjer og rammer for disse områder. Planen omfatter 2 vindmølleområder: Område syd for Høver Område nord for Gl. Gjessing Planen omfatter 1 perspektivområde til vindmølleområde: Område syd for ny motorvej vest for Låsby

15 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 15 Kort over nye og eksisterende vindmølleområder. Områderne er afgrænset så der er mindst 500 m til nærmeste beboelse, og mindst 750 m til boligområder, blandet bolig og erhverv samt sommerhusområder. Planen fastsætter følgende generelle retningslinjer for vindmølleområderne: 1 Der kan planlægges for vindmøller i de 2 udlagte vindmølleområder, som fremgår af oversigtskortet samt detailkortene 2 En lokalplan for et vindmølleområde skal angive antallet af møller, deres nærmere placering samt deres udseende. Lokalplanen skal sikre, at vindmølleområdet udnyttes bedst muligt under hensyntagen til både naboer og landskabelige interesser. 3 Placeringen og udformningen af vindmøllerne skal ske under hensyntagen til miljøbeskyttelse, arealinteresser og landskabsbilledet i det åbne land. Som udgangspunkt skal vindmøllerne derfor placeres med ensartede indbyrdes afstande og i en lige linje. I de 2 vindmølleområder skal de enkelte vindmøllers totalhøjde (højden fra bunden af møllen til toppen af rotorbladet i lodret position) være på min. 125 m.

16 16 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 4 Vindmøller skal som udgangspunkt op stilles i en række med 3 møller, dog minimum 2 møller. 5 Ved nedtagning af vindmøller skal tilhørende fundamenter, veje o.l. fjernes og arealet reetableres til landbrugsdrift. Efter konkret vurdering i hvert enkelt område, skal der fastsættes bestemmelse om hvorvidt hele fundamentet skal fjernes eller det evt. er tilstrækkeligt med f.eks. at fjerne til 1 meter under terræn. 6 Vindmøllerne i de enkelte vindmølleområder skal være ensartede således at: a) Farven skal være lysegrå, b) Konstruktionen skal være et rørtårn, c) Antallet af vinger skal være 3, d) Udformning/størrelsesforholdet (harmonikravet) mellem tårnhøjde og rotordiameter skal være mellem 1:1,1 og 1:1,35, således at rotordiameteren er mellem 10 og 35 % større end tårnhøjden, e) Omløbsretning skal ske med uret (betragtet forfra), f) Møllevinger og tårn skal udføres med ikke reflekterende overflader. 7 Vindmøllerne i de udlagte områder må ikke afmærkes bortset fra afmærkning af hensyn til sø- og luftfart. Vindmøller skal af hensyn til flyvesikkerheden afmærkes med rød lavintensiv belysning (minimum 10 candela) døgnet rundt., jf. gældende regler fra Statens luftfartsvæsen. For at opnå 360 graders dækning skal der påsættes 2 lamper øverst på møllehatten (nacellen). 8 Vindmøllerne må ikke forsynes med iøjnefaldende udsmykning, skilte, tekster mv. Dog kan der tillades et mindre logo på højst 1,5 m x 4 m. 9 Ledninger og kabler - både inden for og uden for vindmølleområdet - som etableres i forbindelse med vindmølleområdets drift, må kun fremføres som jordkabler. 10 Vindmøllerne skal vedligeholdes, så de er driftsklare. Hvis de ikke har været i drift i et år, skal de fjernes uden udgift for det offentlige. 11 Inden for vindmølleområderne fastsættes følgende afstandskrav ved opstilling af vindmøller: a) Vindmøllerne skal overholde en minimumsafstand på 4 x vindmøllens totalhøjde til nabobeboelse, b) Vindmøller må ikke placeres nærmere end 1 gange møllens totalhøjde fra vejbyggelinje og i en afstandszone mellem 1 og 1,7 gange møllens totalhøjde kun såfremt der ikke opstræder sikkerhedsmæssige spørgsmål som taler imod en opstilling. c) Vindmøller skal som hovedregel placeres i en afstand på mindst møllens totalhøjde fra deklarationsarealet for højspændingsledninger, d) Hvis vindmøller placeres nærmere end 2 x totalhøjden fra naturgasledninger skal naturgasselskaberne orienteres, e) Ved planlægning af nye vindmøller skal det så vidt muligt sikres, at boliger til helårsbeboelse ikke udsættes for skygge i mere end 10 timer (realtid) om året,

17 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 17 f) Vindmøllerne skal respektere radio- og telefonforbindelser, radarstationer, maritime anlæg og forsvarets radioanlæg. 12 Møller i de eksisterende vindmølleområder kan kun udskiftes eller ombygges under forudsætning af at møllernes placering, fysiske dimensioner og generatoreffekt bringes i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i en lokalplan for området. Det konkrete projektforslag skal dokumentere støjpåvirkninger samt landskabelige og naturmæssige påvirkninger ved beregninger, visualiseringer og redegørelser. 13 Udskiftning af tårnet anses for en nedtagning af møllen. Genopførelse medfører, at der på ny skal søges om byggetilladelse og evt. udarbejdes VVM og lokalplan. Eksisterende vindmøller uden for de udpegede områder til vindmøller kan ikke genopføres eller udskiftes. 14 Der fastlægges konsekvensområder rundt om hvert område i forbindelse med lokalplanlægningen af det enkelte område, når det endelige opstillingsmønster og vindmøllernes støjpåvirkning er afklaret. Inden for konsekvensområder vil der ikke kunne etableres nye boliger i det åbne land eller anden støjfølsom arealanvendelse. 15 Områderne kan fortsat anvendes til landbrug. 16 Indenfor vindmølleområderne kan der opføres nødvendige bygninger til tekniske installationer. 17 Der kan etableres nødvendige serviceveje indenfor vindmølleområderne. Vindmølleplanen fastlægger ikke, hvordan vindmøllerne skal opstilles inden for de enkelte områder. Opstillingen skal dog ske i overensstemmelse med de generelle retningslinjer. Områderne er udpeget og afgrænset således at hvert område skal kunne rumme 2 eller 3 møller. Skanderborg Kommune har ønsket at der i områderne er sket en afgrænsning/fastlæggelse af de enkelte områder således at det ideale opstillingsmønster er en lige linje. I undtagelsestilfælde kan den lige linje fraviges til fordel for en cirkelbue med stor radius hvis dette kan give plads til en tredje mølle i et område og det landskabeligt kan indpasses på dette sted. Den endelige afgrænsning af områderne og placering af møllerne bliver fastlagt i forbindelse med konkrete projekter, hvor områderne skal planlægges nærmere, herunder bl.a. udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende VVM (vurdering af virkninger på miljøet). 0-alternativet 0-alternativet til det vedtagne kommuneplantillæg er at undlade at vedtage planen med de anførte udpegninger af områder til vindmøller på 125 meters højde. Herved vil Skanderborg Kommune ikke bidrage til pligten i 1 i lov om fremme af vedva-

18 18 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE rende energi, hvoraf det fremgår, at kommunerne under ét i årene 2010 og 2011 skal udarbejde og vedtage kommuneplantillæg med arealreservation for en samlet vindmøllekapacitet på 75 MW i hvert af årene. Det nye energiforlig fra i 2012 indeholder imidlertid krav om flere vindmøller på land. Som udgangspunkt indebærer det, at kommunerne skal planlægge for yderlige 500 MW vindmøller på land, der kan nettilsluttes inden Der foreligger endnu ingen udmeldinger om hvordan det skal gribes an. En af mulighederne er, at der vil blive indgået endnu en vindmølleaftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeren. Der er andre teknologier der kan bidrage til en nedsættelse det samlede danske CO 2 -udslip, eksempelvis solenergi, jordvarme og bølgeenergi. Det ligger dog udenfor Skanderborg Kommunes muligheder gennem planlægningen alene at fremme de pågældende teknologiers etablering indenfor kommunens grænser. Vurderingen af 0-alternativet til det vedtagne kommuneplantillæg vil udgøres af en miljøtilstand, som svarer til den eksisterende miljøtilstand i kommunen. Det betyder at eksisterende vindmøller ikke nedtages/udskiftes i det omfang kommuneplantillægget forudsætter dette. Det vil endvidere betyde at de miljøpåvirkninger som generelt er beskrevet i denne miljøvurdering, samt den vurdering der er beskrevet for de enkelte udpegede områder, ikke vil finde sted. Dette skal holdes op imod det deraf følgende manglende bidrag til nedsættelse af det samlede danske CO 2 -udslip.

19 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 19 Forudsætninger for vurderingen Landskab og kulturhistorie Nuværende status og problemer I Skanderborg Kommune har isens bevægelse og afsmeltning efterladt mange smukke landskaber med et meget varieret terræn. Landskabet giver mulighed for mange oplevelser med de store sammenhængende skovområder, søer, ådale, spændende dalstrøg, kuperet terræn og fantastiske udsigter. Som følge heraf er der mange områder i kommunen, som er udpeget som områder med særlig landskabelig interesse. En stor del af Skanderborg Kommune ligger i det Midtjyske Søhøjland, der er et stort og rigt varieret istidslandskab, som er helt unikt i Danmark. Søhøjlandet er afgrænset af den sidste istids hovedopholdslinje vest for Them og den Østjyske Israndslinje, som er særlig tydelig i området mellem Hylke og Fårbjerg syd for Skanderborg Sø. Landskabet afspejler tydeligt de geologiske processer, der har formet Søhøjlandet under isens bortsmeltning i sidste istid. Som følge heraf er en stor del af kommunen udpeget til områder af særlig geologisk interesse, hvilket vil sige, at det inden for områderne skal sikres, at der ved større byggerier, råstofindvinding og skovrejsning ikke sker en sløring af de geologiske dannelser. De geologiske og landskabelige værdier betyder, at der i områderne skal tages særlige hensyn til landskabet samt, at større byggerier så vidt muligt skal undgås, og det begrænser, hvor i Skanderborg Kommune, der kan opstilles vindmøller.

20 20 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE Figur 5.1 Kortet viser de udpegede landskabsområder i Skanderborg Kommune. De rigt varierede landskaber og den generelt frodige, østjyske morænejord har betydet, at kommunen har været og er et attraktivt sted at bosætte sig. Kommunen er derfor præget af få store byer, mange landsbyer og spredtliggende ejendomme. I Skanderborgs kommuneplan er der udpeget en række kulturmiljøer hvis formål er, at sikre et udsnit af kommunens væsentlige, repræsentative og egnstypiske kulturmiljøer mod byggeri, tekniske anlæg mv. der kan ødelægge, sløre eller i væsentlig grad forstyrre oplevelsen af miljøerne. Omkring kommunens kirker, er der udlagt indsigtsområder, der markerer de væsentlige indsigtskiler til kirkerne fra det åbne land.

21 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 21 Figur 5. 2 Kortet viser Kulturhistoriske områder og interesser i Skanderborg Kommune Mål og lovgivning Skanderborg Kommune har i kommuneplanen fastsat retningslinjer, for de naturog landskabshensyn, der skal varetages i planlægningen. Retningslinje 3.8 Lavbundsområder og mulige vådområder Stk. 1 Lavbundsarealer / mulige vådområder rummer mulighed for at udvikle sig til områder af stor værdi for naturen og skal derfor så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg. Stk. 2 Planlægning for anlæg mv. på lavbundsarealer bør ske under hensyntagen til risikoen for forhøjer vandstand. Byggeri og anlæg skal undgås inden for lavbundsområder, som er mulige vådområder, som er udpeget til det. Inden for de udpegede områder kan der gennemføres projekter til genskabelse af de naturgivne vandstands- og strømningsforhold med henblik på at fjerne kvælstof og fosfor fra det vand, som løber gennem området. For at opnå tilskud, skal staten søges, og i forbindelse med ansøgning vil det blive vurderet, om nitratfjernelsen er stor nok i det konkrete projekt til at oppebære tilbud.

22 22 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE Retningslinje 3.9 Landskabelige interesser I udpegningen af landskabelige interesser indgår områder af særlig landskabelig interesse og uforstyrrede landskaber. Stk. 1 I de særlige landskabelige områder kan inddragelse af areal til formål, der kan skæmme landskabet, kun ske i ubetydeligt omfang. Inden for områder af særlig landskabelig interesse skal landskabshensyn tillægges særlig stor vægt. Stk. 2 I områder af særlig landskabelig interesse skal ikke-landbrugsmæssigt byggeri, større veje og større tekniske anlæg så vidt muligt undgås. Hvor anlæg og byggeri af særlige årsager tillades, skal de placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet. De uforstyrrede landskaber skal friholdes for større byggeri og tekniske anlæg. Retningslinje 3.10 Geologiske interesser I udpegningen af geologiske interesser indgår områder af særlig geologisk interesse og det geologiske rammeområde»det Midtjyske Søhøjland«. Stk. 1 Landskabsformer og blottede profiler m.v., som særlig tydeligt afspejler landskabets opbygning og de geologiske processer, skal søges bevaret og beskyttet. Inden for områder af særlig geologisk interesse skal hensyn til geologien tillægges særlig stor vægt. Stk. 2 Råstofindvinding, terrænregulering og jorddeponering, som kan ødelægge de karakteristiske landskabsformer, samt byggeri og anlægsarbejder, skovrejsning, beplantning m.v., som kan sløre landskabets dannelsesformer, skal så vidt muligt undgås i områder af særlig geologisk interesse. Stk. 3 Geologisk interessante profiler, der afdækkes ved råstofgravning, bør ved efterbehandlingen søges friholdt og bevaret. Stk. 4 I det geologiske rammeområde bør det sikres, at de geologiske landskabs former, deres indbyrdes overgange og landskabelige sammenhænge ikke forringes, således at området fortsat har værdi for den landskabsgeologiske forskning. Retningslinje 3.11 Kulturhistorie Stk. 1 Inden for de udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer skal der tages særligt hensyn til beskyttelsen af de kulturhistoriske værdier. Der må der for normalt ikke opføres byggeri eller etableres anlæg, som ødelægger eller i væsentlig grad forstyrrer oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier.

23 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 23 Stk. 2 Ved byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb i de udpegede bevarings værdige kulturmiljøer skal der tages særlig hensyn over for de bevarings værdige kulturhistoriske værdier og sammenhænge. Stk. 3 Inden for kirkeomgivelserne skal hensynet til kirkens status og oplevelsen af kirken samt indsyn og udsyn til kirken tillægges særlig stor vægt. Byudvikling, placering af trafik- og tekniske anlæg med videre, byggeri, skovrejsning og andre indgreb må ikke ske, medmindre det kan ske uden at sløre eller forringe oplevelsen af kirken og dens umiddel bare omgivelser. Stk. 4 Uden for de udpegede kulturmiljøer kan der findes kulturhistoriske spor eller kulturhistoriske bevaringsværdier, der skal tages særlige hensyn til. Ud over retningslinjerne i kommuneplanen indeholder lovgivningen bestemmelser, som har til formål at beskytte landskabs- og kulturinteresser. Beskyttede fortidsminder Ifølge museumslovens 29 e må der ikke foretages ændringer i tilstanden af fortidsminder. På fortidsminder og inden for en afstand af 2 m fra dem må der ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes. Kulturministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra beskyttelsen. Arealer omkring fortidsminder er beskyttet under naturbeskyttelseslovens 18. Denne præciserer, at der ikke må foretages ændringer af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Inden for de 100 m må der ikke etableres hegn, opføres bebyggelse, placeres campingvogne eller lignende. Skovloven (fredskovpligt) Fredskovpligtige arealer er omfattet af skovloven (LBK nr. 945 af 24/09/2009) og reserverede til skovdrift. Fældning i de pågældende områder kræver tilladelse efter Skovloven, og hvis en sådan gives vil der blive stillet krav om rejsning af erstatningsskov. Typisk stilles der krav om rejsning af erstatningsskov på et areal, der er dobbelt så stort som det, der fældes. Det er Naturstyrelsen der meddeler tilladelse. Skovbyggelinje Skovbyggelinjen er en zone på 300 m omkring skove, hvor der i henhold til naturbeskyttelseslovens 17 ikke må placeres bebyggelse. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha. Formålet er dels at beskytte det frie udsyn til skoven og dels at sikre skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation.

24 24 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE Sten- og jorddiger I henhold til museumslovens 29a må der ikke foretages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation. Afstand mellem vindmøllegrupper Ved planlægning af vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller skal redegørelsen for planforslaget belyse anlæggenes påvirkning af landskabet, herunder oplyse, hvorfor påvirkningen anses for ubetydelig (cirkulære nr af 22/05/2009 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller). De 28 gange totalhøjden er ikke en minimumsafstand, men der bør kun gives mulighed for opstilling af nye vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte møller, hvis den landskabelige påvirkning af anlæggene under ét anses for ubetænkelig. Afstanden kan således afviges, hvis kommunen i forbindelse med en konkret VVM-vurdering kan godtgøre, at samspillet mellem vindmøllegrupperne fremtræder harmonisk i landskabet. Samtidig skal vindmøllegrupperne opfattes som adskilte anlæg. I Skanderborg Kommune findes i dag fem vindmøllegrupper, der hver indeholder 3-4 vindmøller på række. Med en samlet plan for nye vindmølleområder, kan der tages hensyn til de eksisterende møllers placering samt for den samlede struktur i kommunen. Der er gennemført en overordnet vurdering af de landskabs- og kulturhistoriske interesser, der kan blive berørt af vindmølleplanen. De væsentligste beskyttelsesinteresser inden for hvert område beskrives kort, og det vurderes, om det på dette tidspunkt i planprocessen anses for at være problematisk i forhold til opstilling af vindmøller. Herunder anføres de landskabelige kvaliteter, der vurderes at være relevante i den videre proces i forhold til vindmøllers indplacering. Under hvert område er det vurderet, hvor mange vindmøller området vil være egnet til i forhold til de landskabelige interesser. Naturtyper og arter I forbindelse med udvælgelse af områder til etablering af vindmøllerer er der foretaget en miljøvurdering af potentielle effekter på naturtyper og arter. Miljøvurderingen er baseret på eksisterende data, der er tilgængelige på følgende hjemmesider og databaser: Danmarks Miljøportal, Danmarks Miljøportal, Dansk Ornitologisk Forening, (kun observationer fra 2001 og frem er anvendt) Kulturstyrelsen,

25 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 25 Ligeledes er kortbilagene fra Kommuneplan 2009 (Skanderborg Kommune: inddraget til vurdering af vindmøllerernes placering i forhold til den eksisterende udpegning af spredningskorridorer. Derforuden er følgende referencer anvendt i teksten. Baggøe, H. J. (2007). Flagermus, Chiroptera. I H. J. Baggøe, & T. S. Jensen (Red.), Dansk Pattedyratlas (s. s392). Gyldendal. Møller, J. D., & Baagøe, H. J. (2011). En vejledning - Flagermus og større veje. Registrering af flagermus og vurdering af afværgeforanstaltninger. Vejdirektoratet. Rapport Rydell, J., Engström, H., Hedenström, A., Larsen, J. K., Petterson, J., & Green, M. (2011). Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss - En syntesrapport. Naturvårdsverket. Rapport Søgaard, B., & Asferg, T. (2007). Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV til brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Faglig rapport fra DMU nr s. Nuværende status og problemer Generelt om vindmøllers påvirkning af fugle og flagermus Det er kendt, at fugle til tider kolliderer med vindmøller og bliver dræbt. Særligt rovfugle, måger og terner kolliderer ofte i forhold til deres antal, men også småfugle, svaler, sejlere, duer, kragefugle samt andefugle og gæs er udsatte (Rydell et al., 2011). Der er dog særligt fokus på påvirkningen af rovfugle, da de tilsyneladende har en større risiko for at kollidere med vindmøller og samtidig har de en relativt lav reproduktionsevne. Dermed vil en øget dødelighed blandt voksne fugle kunne betyde en nedgang i populationen på langt sigt (Rydell et al., 2011). Blandt rovfuglene er det særligt arter af ørne, glenter og våger, der kolliderer med vindmøller (Rydell et al., 2011). Disse grupper benytter oftere glideflugt end de øvrige rovfugle. Undersøgelser viser desuden, at antallet af hønsefugle (fasan og agerhøne) og vadere i yngletiden falder i områder med vindmøller. Udenfor ynglesæsonen er det især ænder, gæs og vadere, der forstyrres af vindmøller og dermed undgår vindmøllerne (Rydell et al., 2011). Rydell og medforfattere anbefaler på baggrund af forslag fra Sveriges Ornitologiska Förening, at der arbejdes med bufferzoner, hvor der ikke opstilles vindmøller. For kongeørne og havørne bør bufferzonen omkring redepladserne være 2-3 km. For reder af øvrige store og mellemstore rovfugle (undtagen jagtfalk [3 km] og vandrefalk [2 km]) samt for måge- og ternekolonier bør bufferzonen være 1 km. Bufferzonen omkring yngle- og rastepladser for vadere samt for rastepladser for

26 26 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE andefugle bør være 0,5 km. Bufferzonernes størrelse er ikke videnskabeligt baseret men baseret på bedste skøn. Anbefalinger er derfor selvfølgelig kun retningsgivne og bør vurderes i forhold til forholdene i hver enkelt område. Alle danske arter af flagermus er anført på bilag IV listen. Ifølge "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" (Søgaard & Asferg, 2007) og "Dansk Pattedyrsatlas" (Baggøe, 2007) er det sandsynligt, at dam-, vand-, brun-, langøret, syd-, skimmel-, trold- og dværgflagermus findes i et eller flere af de udpegede områder. De forskellige flagermusarter har forskellige habitatpræferencer og flyvemønstre. Ifølge Vejdirektoratets vejledning "Flagermus og større veje" (Møller & Baagøe, 2011) flyver de aktuelle flagermusarter typiske som beskrevet nedenfor: Om sommeren raster damflagermus ofte i bygninger, men den kan også anvende hule træer. Damflagermus bruger ca. 90 % af sin jagttid lavt over vandoverflader. Arten flyver frit eller tæt langs vegetation, men ikke ind i vegetationen. Over land følger arten typisk lineære landskabselementer i lav flyvehøjde. I sommerperioden raster vandflagermus ofte i hule træer. Arten bruger ca. 95 % af sin jagttid lavt over vandoverfladen ved søer og større vandløb. Ligesom damflagermusen flyver vandflagermusen frit eller tæt langs vegetation, men ikke ind i vegetationen. Over land flyver den også typisk langs lineære landskabselementer i lav højde (ca. 1-5 m). Over åbne arealer flyver arten jordnært. Brunflagermus raster og yngler i hule løvtræer. Brunflagermus flyver oftest højt, men kan af og til træffes i mellemhøjde (5-20 m). Arten flyver normalt ikke langs strukturer. Når brunflagermus jager kan det ske højt over agerland, søer eller over skovens kronedække. Ofte foregår det dog over eller langs skovbryn, hvor der er mange insekter. Om sommeren raster langøret flagermus i hule træer og i bygninger. Langøret flagermus flyver i lav eller mellemhøjde og følger helst lineære landskabselementer. Arten krydser sjældent større, åbne arealer og hvis det sker, er det normalt i helt lav højde. Langøret flagermus jager ofte tæt ved eller inde i vegetationen eller tæt langs murer og tagflader. Sydflagermus foretrækker at raste i bygninger. Arten flyver oftest i mellemhøjde og følger gerne lineære landskabsstrukturer, men er ikke stærkt afhængigt af dem. Sydflagermus jager mest i det fri eller nær vegetation, men sjældent inde i eller helt tæt på vegetationen. Den jager også gerne nær gadebelysning. Skimmelflagermus raster ofte i bygninger og arten har tilpasset sig det menneskeskabte miljø. Arten følger normalt ikke særlige landskabsstrukturer, men flyver og jager i stedet i det frie luftrum og gerne mellemhøjt eller højt (> 20m). Skimmelflagermus jager over åbent landskab og søer samt over skovkanter og levende hegn. Ligesom sydflagermus jager skimmelflagermus gerne over gadebelysning. Troldflagermusen raster ofte i hule træer, men den kan også benytte bygninger. Arten er knyttet til ældre løvskov, hvor den jager i lysninger, over skovveje eller langs skovkanter. Den kan dog også jage nær søer og åer i et mere åbent landskab.

27 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 27 Den flyver ofte nær vegetation og kan følge lineære landskabsstrukturer, men kan også flyve i det frie luftrum. Troldflagermus flyver i mellemhøjde (5-15 m). Dværgflagermus raster i hule træer og i bygninger. Arten flyver gerne tæt på vegetation, men sjældent ind mellem vegetationen. Arten flyver i alle højder fra lav til trækrone højde, men følger ofte lineære landskabselementer. Dværgflagermus flyver også i det frie rum, men træffes her typisk i lav til mellemhøjde. Som det fremgår af ovenstående, spreder mange flagermusarter, heriblandt dam-, vand- og langøret flagermus, sig ikke jævnt i landskabet, men "sniger" sig langs med lineære landskabselementer og i lav højde (Møller & Baagøe, 2011). Vand- og damflagermus flyver først og fremmest langs vandløb, men de kan også flyve i lav højde langs læhegn. Brun-, trold-, dværg-, skimmel- og sydflagermus er blandt de flagermus, som oftest omkommer ved vindmøller i Europa (Rydell et al., 2011). Disse arter flyver oftere i større højde og er ikke så afhængige af landskabsstrukturer som for eksempel dam, vand- og langøret flagermus. Mål og lovgivning Skanderborg Kommune har i Kommuneplanen udarbejdet følgende retningslinjer for forvaltning af naturen: Retningslinje 3.3. Natura 2000 områder Stk. 1 Natura 2000-områderne skal beskyttes og videreudvikles i overensstemmelse med Vand- og Natura 2000 planerne samt handleplaner for kommunens realisering af disse planer. Stk. 2 Inden for Natura 2000 områderne må der ikke udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområde, planlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg, planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg og lignende, eller udlægges nye områder til råstofindvinding på land. Stk. 3 I øvrigt må der ikke planlægges for eller administreres således, at der åbnes mulighed for byggeri, anlæg eller aktiviteter i og uden for Natura 2000-områder, hvis denne påvirkning kan indebære forringelser af områdernes naturtyper og levesteder for de arter, områderne er udpeget for, eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for samme. Stk. 4 Uanset ovennævnte kan der dog planlægges for foranstaltninger, som vil medføre forbedringer af naturforholdene i områderne.

28 28 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE Stk. 5 Forholdene for de strengt beskyttede arter på Habitatdirektivets bilag IV skal sikres og forbedres gennem kortlægning af forekomst og særlig hensyntagen ved planlægning og administration. Disse arter er beskyttet overalt, det vil sige også uden for natura 2000 områder. Retningslinje 3.5 Naturområder Stk. 1 I naturområder og potentielle naturområder skal levesteder for planter og vilde dyr bevares og om muligt forbedres, jf. retningslinje 3.6 om naturkvalitetsplanlægning. Stk. 2 Dyrkede arealer udpeget som potentielle naturområder skal så vidt muligt udgå af landbrugsmæssig omdrift ved at arealerne overgår til vedvarende græs. Byrådets indsats for at bevare og øge naturindholdet gennem ekstensivering af landbrugsdriften vil i videst muligt omfang blive kombineret med nationale og internationale natur- og miljø-støtteordninger. Stk. 3 Inddragelse af arealer i naturområder og potentielle naturområder til formål, der kan forringe naturindholdet, skal så vidt muligt undgås.det samme gælder for formål, som kan vanskeliggøre at landbrugsjord som er udpeget som muligt naturområde på et senere tidspunkt udgår af omdrift. Stk. 4 I forbindelse med udlæg af nye boligområder og løbende fortætning af eksisterende områder skal der sikres områder til ny bynær natur og grønne kiler. Stk. 5 I byudviklingsområder, der indeholder potentielle naturområder eller spredningskorridorer, skal lokalplaner, der overfører område til byzone, sikre, at dele af området friholdes for bebyggelse, og at der skabes en sammenhængende natur. Retningslinje 3.6. Naturkvalitetsplanlægning Stk. 1 Heder, overdrev, enge, moser og vandhuller, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, skal bevares. Naturindholdet skal øges gennem naturpleje og naturgenopretning. Byrådets kanalisering af relevante støtte midler sker i overensstemmelse med de målsætninger, som de enkelte arealer har. Stk. 2 Tilstanden i naturområder og vandhuller, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, må ikke ændres. Byrådet vil dog i særlige tilfælde efter en konkret vurdering være indstillet på at tillade ændring af et naturområdes nuværende tilstand. A-målsætning: Der vil normalt kun blive givet tilladelse til indgreb, som understøtter kvaliteten af den naturtype, der befinder sig på arealet. Byrådet vil i nødvendigt omfang medvirke til at sikre naturtypen gennem plejeforanstaltninger. Byrådet vil søge at kanalisere stats- og EU-midler til plejeforanstaltninger til sikring af naturtypen.

29 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE 29 B-målsætning: Der vil kun i særlige tilfælde kunne gives tilladelse til mindre indgreb efter en konkret vurdering af indgrebets betydning for naturen. Byrådet vil søge at kanalisere stats- og EU-midler til plejeforanstaltninger til sikring af naturtypen. C-målsætning: Der vil kun i særlige tilfælde kunne gives tilladelse til indgreb efter en konkret vurdering. Byrådet vil kun i forbindelse med samlede naturgenopretningsprojekter kanalisere midler til disse områder. Retningslinje 3.7. Spredningskorridorer og spærringer Stk. 1 I spredningskorridorerne skal ubrudte og uforstyrrede natursammenhænge bevares og om muligt forbedres. Stk. 2 Spredningskorridorerne skal normalt søges friholdt for byudvikling og tekniske anlæg. Hvor anlæg af nye veje og jernbaner skærer spredningskorridorerne, skal anlæggene indrettes med faunapassager, så dyrelivets spredningsmuligheder opretholdes. Ved væsentlige eksisterende spærringer i spredningskorridorerne bør passage søges sikret, normalt gennem anlæg af faunapassager eller lignende. Generelt om naturbeskyttelse Heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev m.v. er beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens 1 3, når disse alene eller tilsammen udgør et areal, som er større end 2500 m 2. Ligeledes gælder for naturlige søer med et areal på over 100 m 2, samt vandløb eller dele af vandløb, der af miljøministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. 3-beskyttelsen betyder, at der ikke må foretages ændringer i beskyttede naturområders tilstand. Ifølge Skovlovens 2 3 er der fredskovspligtigt på arealer på: 1) Arealer, som miljøministeren har besluttet skal være fredskovspligtige; 2) Arealer, der i matriklen eller tingbogen er noteret som majoratsskov; 3) Arealer med skov, der ejes eller erhverves af stat, kommuner eller folkekirke, arealer, der ejes af disse, og hvor skov etableres eller indfinder sig, samt tilhørende arealer uden træbevoksning. Fredskovspligten skal være med til at sikre, at landets skove bevares og værnes samt at landets skovareal forøges. Generelt om internationale beskyttelsesområder Internationale naturbeskyttelsesområder, også kaldet Natura 2000-områder, er en samlebetegnelse for EF-fuglebeskyttelsesområder, RAMSAR-områder og EFhabitatområder. De beskyttede områder er samlet i i alt 252 danske Natura områder. 1 LBK nr. 933 af 24/09/ LBK nr. 945 af 24/09/2009

30 30 MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE EF-Fuglebeskyttelsesområder er områder, hvor ynglefugle, som er sjældne, truede eller følsomme overfor ændringer af levesteder eller regelmæssigt gæster Danmark for at fælde fjer, raste under deres træk eller overvintre, skal beskyttes. RAMSARområderne er internationale beskyttelsesområder udpeget på baggrund af RAMSAR-konvention fra 1971 for at beskytte vådområder og særligt de fugle, der knytter sig hertil. De danske RAMSAR-områder er alle efterfølgende indlemmet i EF-fuglebeskyttelsesområderne. I Danmark findes 113 fuglebeskyttelsesområder. EF-habitatområderne er udpeget for at beskytte og bevare bestemte naturtyper samt dyre- og plantearter af betydning for EU. I Danmark findes 261 habitat-områder. Habitatdirektivet stiller ikke kun krav om udpegning af særlige bevaringsområder for naturtyper på bilag I og dyre- og plantearter på bilag II, men også, at medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der er nævnt i direktivets bilag IV. Dyre- og plantearter på Habitat-direktivets bilag IV er arter af betydning i EU, der kræver streng beskyttelse. De danske regler fremgår af miljøministeriets "Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter" 3. Beskyttelsen af arterne handler blandt andet om at sikre arterne mod at blive efterstræbt (jagt, indsamling, ødelæggelse af æg og yngel), men derforuden skal medlemslandene også sikre, at arternes yngle- og rasteområder ikke beskadiges eller ødelægges. Ligeledes må der ikke ske ødelæggelse af de plantearter (i alle livsstadier), som er optaget i Habitatdirektivets bilag IV. Det er derfor nødvendigt at vurdere, om opstilling, drift eller skrotning af vindmøller på det aktuelle område vil medføre ødelæggelse af yngle- og rasteområder for bilag IV dyrearter, væsentlig mortalitet i bestande, eller beskadigelse af beskyttede planter. Vand Nuværende status og problemer I forhold til vand er der særligt to problemstillinger, der er relevante i forhold til opstilling af vindmøller. Den ene problemstilling er aktuel, hvis vindmøllerne opstilles på lavbundsjorder, hvor der er risiko for okkerforurening af vandløb eller andet overfladevand. Den anden problemstilling er i forhold til grundvand og den potentielle forureningsrisiko, som en vindmølle udgør. Hvis vindmøllerne opstilles på lavbundsjorder med højt grundvandsspejl, kan det i forbindelse med støbning af fundament være nødvendigt at foretages en midlertidig grundvandssænkning. I pyritholdige jorde kan en grundvandssænkning medføre 3 BEK nr. 408 af 01/05/2007

Det udsendte oplæg har været et godt arbejdsredskab for en konkret stillingtagen til de 36 udmeldte områder.

Det udsendte oplæg har været et godt arbejdsredskab for en konkret stillingtagen til de 36 udmeldte områder. DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Guldborgsund Kommune Sven Aabolt Christensen Skovby Tværvej 32 4840 Nørre Alslev Tlf.: 5443 3352/4092 7065 Mail: sven@aabolt.dk og guldborgsund@dn.dk 24.05.12. Guldborgsund

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Planlægning for vindmøller ved Højstrup

Planlægning for vindmøller ved Højstrup Planlægning for vindmøller ved Højstrup Plan for i aften Projektet og planprocessen VVM redegørelsen Pause Spørgerunde Værditabsordningen Borgermøde d. 11/10 2012, Højstrupvej 42, Østervrå Planlægning

Læs mere

2 vindmølleområder i Thisted Kommune

2 vindmølleområder i Thisted Kommune 2 vindmølleområder i Thisted Kommune -Vindmøller September 2012 Thisted Kallerup Gisselbæk Hurup Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 6. MARTS 2013 TIL DEN 3. APRIL 2013 Vindmøller ved Nybøl Baggrund Danmarks nationale energipolitiske målsætning er, at

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Lindum DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring.

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

www.ikast-brande.dk René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015

www.ikast-brande.dk René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015 René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015 Landzonetilladelse til etablering af et nyt stuehus på matr. nr. 2c, Borup By, Brande, beliggende ved Sandfeldvej 23, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune

Læs mere

www.ikast-brande.dk Birgit Dupont - Thorlundvej 30, 7361 Ejstrupholm 29. september 2014

www.ikast-brande.dk Birgit Dupont - Thorlundvej 30, 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Birgit Dupont Thorlundvej 30A 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Landzonetilladelse til etablering af Bed & Breakfast og lokaleudlejning - Thorlundvej

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping.

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. Foto: Cirkel Energi Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm. 8. september 2015

Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm. 8. september 2015 Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm 8. september 2015 Landzonetilladelse til udskiftning af en cryotank til oxygen på matr. nr. 10ba, Hallundbæk Gde., Ejstrup, beliggende

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 Knud Thor Larsen Arvad Møllevej 3 7330 Brande 14. marts 2013 Landzonetilladelse til etablering af et overdækket privat svømmebassin - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande Teknik- og miljøudvalget har den 5. marts

Læs mere

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Landzonetilladelse til udvidelse af en maskinhal og lovliggørelse af et brændeskur, Floritsvej 4, 8765 Klovborg Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4. FORSLAG Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V5 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune som energikommune

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.dk 13. maj 2014 Landzonetilladelse

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

FEBRUAR 2012 SKANDERBORG KOMMUNE MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE

FEBRUAR 2012 SKANDERBORG KOMMUNE MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE FEBRUAR 2012 SKANDERBORG KOMMUNE MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016 Landzonetilladelse til toiletbygning - Herningvej

Læs mere

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune #split# Råstofplan 2016 Plan og Miljø Dato: 04-05-2016 Sags. nr.: 86.07.00-P17-1-15 Sagsbeh.: Gorm Pilgaard Jørgensen Lokaltlf.: +4599455109 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane.

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane. VVM-screening af: Benniksgaard Golf Cource Aps v/jens Enemark Bakkegårdsvej 29 6340 Kruså Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard

Læs mere

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013 Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm 5. september 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ny carport med redskabsrum, Engvej 7, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har behandlet

Læs mere

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Landzonetilladelse til opførelse af et skur med solceller - Højgårdsvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning

Læs mere

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et nyt enfamiliehus og garage med redskabsrum på matr. nr. 6s, Brandlund

Læs mere

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Vindmølleplan Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Titel: Vindmølleplan for Middelfart Kommune, Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet af: Middelfart Kommune, bistået af Statens Vindmøllesekretariat

Læs mere

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Landzonetilladelse til lovliggørelse af skur - Skyggevej 21 A, 7441 Bording Ikast-Brande Kommune

Læs mere

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 Landzonetilladelse til genopførelse af et sommerhus på matr. nr. 4b, Lundfod By, Brande, beliggende ved Ejstrupholmvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 13-01 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 13-01 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 13-01 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 24. april 2013 Titel Kommuneplan 2013, Tillæg nr. 13-01 - Vindmøller Udarbejdet af Skanderborg Kommune i

Læs mere

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou Aalborg Kommune, Park og Natur Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Marianne Hegelund Thomsen Gadekærsvej 2 9280 Storvorde 07-09-2015 Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr.

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mia Ravn Hovedgaden 30 7362 Hampen 5. december 2014

www.ikast-brande.dk Mia Ravn Hovedgaden 30 7362 Hampen 5. december 2014 Mia Ravn Hovedgaden 30 7362 Hampen 5. december 2014 Landzonetilladelse til opførelse af en stald, fire primitive læskure, sadelrum og hal med ridebane og foderopbevaring på ca. 1.386 m2 - Hovedgaden 30,

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema Screening - sådan: Vil den nye lokalplan medføre ændring / påvirkning på screeningsskemaets parametre? Og i hvor stor grad? Sammenlign altid med en situation hvor planen ikke gennemføres: 0-alternativet!

Læs mere

Oversigt over anbefalede ændringer af Kommuneplanforslag 2013-2025

Oversigt over anbefalede ændringer af Kommuneplanforslag 2013-2025 Oversigt over anbefalede ændringer af Kommuneplanforslag 2013-2025 Nærværende dokument giver et overblik over de ændringer, som anbefales indarbejdet i den endelige udgave af Kommuneplan 2013-2025 for

Læs mere

Thisted Kommune. miljørapport. juli 2010

Thisted Kommune. miljørapport. juli 2010 Thisted Kommune Miljørapport miljørapport juli 2010 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Thisted Kommune Miljøvurdering af vindmølleplan

Læs mere

Sønderborg Kommune Naturafdelingen v. biolog Bo Kruse Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg

Sønderborg Kommune Naturafdelingen v. biolog Bo Kruse Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune Naturafdelingen v. biolog Bo Kruse Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at etablere vandhuller på ejendommene matr.nr. 177, 113, 228 og 184 Brandsbøl, Havnbjerg og

Læs mere

BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk. 15. august 2014

BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk. 15. august 2014 BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk 15. august 2014 Lovliggørende landzonetilladelse til opdeling af et enfamiliehus til to lejligheder (med to lejemål)

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 for et teknisk område, Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling Hører til lokalplan nr. 1196 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 1. november 2013 Landzonetilladelse til opførsel af kedelhus til

Læs mere

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter sig til cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig Peder Kromann Jørgensen Vester Bregningemark 3 5970 Ærøskøbing Sendt med email: pkjkoma@msn.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 VVM-screening

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Kommune Att.: Dorthe Sandholm Overgaard doove@ikast-brande.dk 5. februar 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Kommune Att.: Dorthe Sandholm Overgaard doove@ikast-brande.dk 5. februar 2015 Ikast-Brande Kommune Att.: Dorthe Sandholm Overgaard doove@ikast-brande.dk 5. februar 2015 Landzonetilladelse til etablering af en teknikbane til mountainbike i Skelhøje plantage - Skelhøjevej 6, 7430

Læs mere

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. Tkoee 002037-2013 Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af 6 støjskærme

Læs mere

4,5 m fra møllen. Der er i 2009 givet tilladelse til en tilsvarende mølle placeret SV for bygningerne.

4,5 m fra møllen. Der er i 2009 givet tilladelse til en tilsvarende mølle placeret SV for bygningerne. Morten S. Kristiansen Sales Manager HSWind Clausholmvej 24 8960 Randers SØ Mail: Morten@hswind.dk 2. marts 2012 Sagsident: 11-54755 Sagsbehandler: Søren-Peter Andersen Haderslev Kommune Erhverv og borgerservice

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation til at pleje en mindre sø, kaldet Christianshøj Grusgravsø, ved Kirke Værløsevej 101, matr.nr.13al Kirke Værløse By, Værløse. Furesø Kommune har besluttet

Læs mere

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Offentlig fremlagt fra den 11.01.2016 til den 07.03.2016 forslag Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et skur på matr. nr. 2l, Stensbjerg, Ikast, beliggende ved Hagelskærvej 42B, 7430

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

Lov om naturbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 med senere ændringer.

Lov om naturbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 med senere ændringer. Finn Gravesen Over Jerstalvej 62 A 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev www.haderslev.dk Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk 22. januar 2015

Læs mere

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Dette er et sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Helena og Lars Ehrensvärd. Mailet dd. Adresse Gurrevej 441, 3490 Kvistgård Matr.nr. 1m m.fl. Saunte By, Tikøb Ejendom 251385

Helena og Lars Ehrensvärd. Mailet dd. Adresse Gurrevej 441, 3490 Kvistgård Matr.nr. 1m m.fl. Saunte By, Tikøb Ejendom 251385 Center for Teknik, Miljø og Klima Helena og Lars Ehrensvärd Mailet dd Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/1750 Sagsbeh. Hanne Wagnkilde Arkæolog Tlf. 49 28 25 82

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Internationale naturbeskyttelsesområder

Internationale naturbeskyttelsesområder Internationale naturbeskyttelsesområder Mål Gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for de enkelte Natura 2000 områder i kommunen, skal genoprettes og/eller bevares

Læs mere

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m.

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. Planlægning Januar 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 29 Til Kommuneplan 2009 FORSLAG Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. 2 Indholdsfortegnelse INDHOLD Indledning... 5 Retningslinjer...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

14-09-2015. Side 2 af 24

14-09-2015. Side 2 af 24 K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 5.016 for vindmøller ved Lyngdrup Aalborg Byråd godkendte den 14. september 2015

Læs mere

Skema til brug for intern høring i Skanderborg Kommune

Skema til brug for intern høring i Skanderborg Kommune Skema til brug intern i Skanderborg Kommune har ret og pligt til at høre alle relevante afdelinger. Ved bagatelagtige hold, kan med den hørte afdeling/person beslutte, at holdet er under bagatelgrænsen,

Læs mere

Opførelse af den nye bolig forudsætter landzonetilladelse efter planlovens 35 stk. 1. Middelfart Kommune er landzonemyndighed.

Opførelse af den nye bolig forudsætter landzonetilladelse efter planlovens 35 stk. 1. Middelfart Kommune er landzonemyndighed. Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Kit La Cour Bentzon og Jens Ole Andersen Tværgade 4 5500 Middelfart klc@estate.dk Jens.andersen@fredericia.dk

Læs mere

Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording. 13. januar 2016

Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording. 13. januar 2016 Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording 13. januar 2016 Landzonetilladelse til etablerede jordvolde, plads til oplagring og nedknusning af beton samt en ny ridebane på matr. nr. 3d, Stubkær By, Bording,

Læs mere

Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde E7 for et område til transport- og logostikerhverv Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Herning Kommune ønsker at skabe

Læs mere

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Notat Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST-103-00050 Ref. HWI/HINEL Den 11. april 2011 Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Vindmølleindustrien har med pressemeddelelse

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Ønske om nye vindmølleområder

Ønske om nye vindmølleområder POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK NOTAT Ønske om nye vindmølleområder Lodsejere fra Thyholm ved henholdsvis Lyngs, Hindsels og området

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje Peter Bachmann Tøndervej 43 Vedsted 6500 Vojens Mail: pb@spartelpeder.dk 1. oktober 2013 Sagsident: 13/28205 Sagsbehandler: Søren-Peter Andersen Haderslev Kommune Erhverv og borgerservice Teknik og Miljø

Læs mere

Natur, Vej og Trafik Dahlsvej 3 4220 Korsør

Natur, Vej og Trafik Dahlsvej 3 4220 Korsør Natur, Vej og Trafik Dahlsvej 3 4220 Korsør Side1/6 Teknik og Miljø Natur, Vej og Trafik Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk FBE-MMS23@mil.dk Dato Sagsbehandler J.nr. tkoee 002794-2013 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Udkast til dispensation

Læs mere

Notat om VVM Screening af. Husstandsmølle på Dybdalvej 26, 8420 Knebel

Notat om VVM Screening af. Husstandsmølle på Dybdalvej 26, 8420 Knebel Notat om VVM Screening af Husstandsmølle på Dybdalvej 26, 8420 Knebel Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Projektet...3 Sagens dokumenter...3 Screening efter bilag 3 i VVM-bekendtgørelsen...3 1. Anlæggets karakteristika...5

Læs mere

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1 Vindmølleplanlægning Debatoplæg August 2010 side 1 Figur 1 Potentielle vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå streg) Figur 2 Prioriterede vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå

Læs mere

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema Aarhus Fysisk planlægning og VVM VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema J. nr. NST-130-00140 Juni 2012 A Bilag A Skema til brug

Læs mere

VVM-screening. Projekt for husstandsvindmølle, Løjenkærvej 16, 8300 Odder, matr. 10 a Løjenkær By, Astrup

VVM-screening. Projekt for husstandsvindmølle, Løjenkærvej 16, 8300 Odder, matr. 10 a Løjenkær By, Astrup VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Naturgasledning mellem Ørum og Bjerringbro

Naturgasledning mellem Ørum og Bjerringbro Tillæg nr. 79 til Regionplan 2000-2012 Naturgasledning mellem Ørum og Bjerringbro Viborg Amtsråd Januar 2005 VIBORG AMT - Miljø & Teknik J.nr. 8-52-6-2-10-03 Tillæg nr.79 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård i henhold til VVM bekendtgørelsens 2, stk. 3 nr. 2. Anlæggets navn: Matrikel nr.: Anlægget ejes og drives af: Vindmøller ved Skaføgård 3, Skaføgård

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 270571 Brevid. 2142760 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger til indledende høring af VVM for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen... 7 Strategisporene... 8 Naturen skal benyttes og beskyttes... 10 Planer og programmer

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/6 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af nedenstående skema Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder: Til emner,

Læs mere

Hardy Brian Linneberg Chr.Winthers Vej 6 8600 Silkeborg. 28. november 2012

Hardy Brian Linneberg Chr.Winthers Vej 6 8600 Silkeborg. 28. november 2012 Hardy Brian Linneberg Chr.Winthers Vej 6 8600 Silkeborg 28. november 2012 Landzonetilladelse til lovliggørelse af et opført redskabsskur i tilknytning til jagthytte - Toftlundvej 15 B, 7430 Ikast Ikast-Brande

Læs mere