BÖRNS ERSTATNINGSANSVAR UDENFOR KONTRAKTSFORHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BÖRNS ERSTATNINGSANSVAR UDENFOR KONTRAKTSFORHOLD"

Transkript

1 Bilag V. THEODÓR B. LÍNDAL BÖRNS ERSTATNINGSANSVAR UDENFOR KONTRAKTSFORHOLD

2 THEODÓR B. LINDAL Børns erstatningsansvar udenfor kontr aktsforhold. INDLEDNING I de sidste år har erstatningsretten været meget under debat hos os i de nordiske lande, ikke mindst forbindelsen mellem erstatning og forsikring. På de nordiske juristmøder har disse emner også været taget til behandling. Man kan derfor passende i korthed give en oversigt over, hvad der er foregået på de sidste møder. På det 16. møde i Oslo 1934 var direktør Knud Christensen indleder om emnet: «Kræver sikkerhedshensyn, at man begrænse adgangen til at dække sig ved ansvarsforsikring?» På det samme møde var justitierådet Emil Sandstrøm indleder om emnet: «Skadeståndsskyldighet på grund av farlig verksamhet.» På det 18. møde i København 1948 indledte professor Henry Ussing debatten om emnet: «Bør erstatning udenfor kontraktsforhold kunne nedsættes under hensyn til graden af skadevolderens skyld og omstændighederne iøvrigt?». På det 19. møde i Stockholm var professor Ivar Strahl indleder om emnet: «Skadesstånd og försäkring». Det kan derfor siges med en vis ret, at emnet har været tilstrækkelig behandlet. Jeg mener alligevel, at yderligere diskussion har interesse. Det er ganske vist rigtigt som anført på tidligere møder at det næppe er muligt, i hvert fald ikke endnu, at tage erstatningsreglerne i helhed til diskussion med henblik på en fællesnordisk lovgivning. Men på den anden side kan man sige med ikke mindre berettigelse, at man godt kan gå ind på denne bane på specielle felter, jfr. at man nu er i gang med forberedelser til en fællesnordisk lovgivning om ansvar for biler og om stats og kommunes ansvar for funktionærer. I alle civiliserede lande, deriblandt de nordiske lande, har lov-

3 2 THEÓDOR B. LINDAL givningsmyndighederne beskæftiget sig med børns og unge menneskers forhold på forskellige områder, hvilket også er af den største betydning. Som eksempler kan man anføre regler om tilsyn med børns opdragelse og uddannelse og deres legemlige og sjælelige sundhedstilstand, behandling af mentalt underudviklede og psykopatiske børn, o. s. v., o. s. v. Den nyere lovgivning baseres på, at der er foregået store ændringer i de sociale forhold. Befolkningstallet vokser, særlig i byer og tæt bebyggede områder, hjemmene bliver mindre og flere og flere af deres opgaver overtages af det offentlige. Skoleundervisningen øges, oplysning og fornøjelser søges udenfor hjemmene, i hvilke pladsforholdene i mange tilfælde er utilstrækkelige, o. s. v. Hvordan man end betragter denne udvikling, så er den dog en kendsgerning, som man må tage stilling til, og som man har taget stilling til på mange områder. Indenfor erstatningsretten har disse spørgsmål været mere tilsidesat, i alt fald af den positive lovgivning. De gældende regler giver rigelig anledning til kritik og således også til en saglig overvejelse. Børn og unge mennesker udgør en meget betydelig procentdel af enhver nation. I regelen er de farligere, både for deres egen og andres sikkerhed, end voksne mennesker. Reglerne om deres erstatningsansvar er præget af en tilstand, som har været underkastet store ændringer. De er på mange måder inkonsekvente og tilfældige og lidet afpassede til de ændrede forhold. Det drejer sig her om en betydningsfuld sag, omend på et begrænset område, men den er på den anden side vidtrækkende for så vidt som spørgsmålet ikke alene er juridisk, men også økonomisk og socialt. EMNETS BEGRÆNSNING Emnet bærer på programmet tittelen: «Børns erstatningsansvar udenfor kontraktsforhold». I og for sig kan det siges, at denne tittel både er for vidtgående og for snæver. Det er klart, at udenfor opgaven ligger først og fremmest almindeligt ansvar i kontraktsforhold og ansvar for misligholdelse af kontrakter, strafferetsligt ansvar, herunder regnet konfiskation af ejendom, og offentligretsligt ansvar, for så vidt som dette kommer i betragtning. Jeg anser det for rigtigt at begrænse emnet yderligere. Således undlades børns driftsmæssige ansvar og det objektive ansvar for farlig virksomhed, ansvar i naboretten, m. m. Begrænset på denne måde bliver emnet kun børns erstatningsansvar på det område, som dækkedes af culparegelen. såfremt der var tale om tilregnelige voksne mennesker.

4 BORNS ERSTATNINGSANSVAR 3 På den anden side anser jeg det rigtigt at medtage børns ret til erstatning fra andre, og da først og fremmest, i hvilket omfang børn kan fortabe retten til erstatning ved uforsvarlig optræden. Rent videnskabeligt kan dette måske kritiseres, men det drejer sig dog om så nært beslægtede emner, at det er praktisk at behandle begge under et. For sammenhængets skyld er det også praktisk at berøre andres, navnlig forældres og andre udøveres af forældremyndighed, ansvar for børn. KORT OVERSIGT OVER DE NUVÆRENDE FORHOLD Alle steder, hvor jeg kender til, har børn en særstilling under loven. Som bekendt begrundes denne særstilling med, at børns sjælelige og legemlige udvikling såvel som deres erfaring og dømmekraft anses for at stå tilbage for de voksnes. De fleste, antagelig alle, civiliserede lande har positivt fastsat diverse regler om denne særstilling. Heriblandt kan nævnes regler om myndighed i kontraktsforhold, vielsesalder, kriminel lavalder og særlig behandling af yngre lovovertrædere, bestemmelser angående ret til at udøve rettigheder som f. eks. valgret, ret til bestemt beskæftigelse, o. s. v. På den anden side har børn ret til underhold og uddannelse indenfor en vis alder, er på forskellige områder beskyttede af særlige straffebestemmelser, o. s. v. Hvis man betragter de nordiske lande for sig, viser det sig, at bestemmelserne ligner hinanden på mange måder. Den personlige myndighedsalder er f. eks. den samme i Danmark, Island og Sverige, d. v. s. 16 år. I Finland og Norge er den 15 år. Den almindelige myndighedsalder er 21 år i alle de nordiske lande, den kriminelle lavalder er den samme i Danmark, Finland, Island og Sverige, 15 år, i Norge 14 år. Loven påbyder i regelen en særlig behandling af yngre lovovertrædere, indtil 18 år, i nogle tilfælde indtil 21 år. Disse eksempler er anført for at vise, at i grunden er bestemmelserne af lignende art, hovedsynspunkterne er de samme. Når man derimod betragter de regler, som gælder om børns erstatningspligt, ret til erstatning og forældres ansvar i denne forbindelse, ser sagen ganske anderledes ud. En ganske kort oversigt vil være tilstrækkelig til at påvise dette. Danmark: Lovens hovedregel om børns erstatningsansvar findes i lov nr. 277 af 30/ om umyndighed og værgemål, par. 63. Paragraffen er sålydende: Et barn under 15 år er erstatningspligtigt for skadegørende Handlinger efter samme Regler som Personer over denne Alder; dog kan Erstatningen nedsættes eller endog helt bort-

5 4 THEODÓR B. LiNDAL falde, forsåvidt det findes billigt på Grund af manglende Udvikling hos Barnet, Handlingens Beskaffenhed og Omstændighederne iøvrigt, derunder navnlig Forholdet mellem den Skadegørendes og den Skadelidendes Evne til at bære Tabet og Udsigten til at få Skaden godtgjort hos andre. Jeg vil ikke nærmere gå ind på denne paragraf, men henvise til Ussing: Erstatningsret, 1947, s. 73, 75, 99, 185 og 189, jfr. også Borum, Sv.Jur.t., 1945, s Endvidere fremkom forskelligt i forbindelse med dette emne på det nordiske juristmøde i København 1948 under debatten om emnet: «Bør erstatning udenfor kontraktsforhold nedsættes under hensyn til graden af skadevolderens skyld og omstændighederne iøvrigt?». Desværre er jeg ikke i stand til at behandle danske domstoles praksis på dette område, hvilket også ville være for omfangsrigt. Men i belysning af erfaringen mener jeg dog at kunne sige, at «omstændighederne iøvrigt» volder vanskeligheder, om hvilke jeg kan sige det samme som Ussing, op.cit., s. 178, nemlig: Erstatningsreglerne må søge deres væsentlige Grundlag i praktiske Samfundshensyn. Ud fra en sådan Opfattelse er det betænkeligt at give en almindelig Regel om, at Erstatningen skal stå i Forhold til Skylden. Det vil forringe den Sikkerhed, Erstatningsreglerne giver. Og selv om Regelen formes som en blot Bemyndigelse for Domstolene til at lempe Erstatningen ved ringere Grader af Skyld, er der nogen Fare for, at Sikkerheden skal blive svækket. Desuden er en sådan Regel uheldig fra et teknisk Synspunkt, fordi den er så ubestemt Lignende Grunde taler imod at give Domstolene en almindelig Adgang til at tage Hensyn til Parternes Formueforhold eller endog til «alle foreliggende Forhold». Finland: Forholdene der beskæftiger jeg mig ikke med, idet korreferenten er finsk og derfor bedre i stand til det end jeg. Norge: Der er lovens hovedregel stadig: Lov om den almindelige borgerlige straffelovs ikrafttræden, nr. 11, 22/5 1902, par. 22, jfr. endvidere straffeloven, nr. 10, 22/5 1902, par. 46, Førstnævnte paragraf er sålydende: Har Barn under 14 år voldt Skade, er Barnet ikke ansvarligt for Skaden. Har Barnet Midler, kan dog Retten, hvor den efter Omstændighederne finder det billigt, bestemme, at Skaden helt eller delvis skal erstattes af disse Midler. Angående den nærmere udredning må jeg nöjes med at henvise til Simonsen, T.f.R. 1936, s. 126, og Andersen, op.cit s. 299.

6 BORNS ERSTATNINGSANSVAR 5 Sverige: Lovens hovedregel findes i Straf flagen 6 : 6 i den form, som bestemmelsen nu har iflg. lov af 27/6 1924, og er sålydende: Är skada gjord av person under femton års ålder eller sådan, som i 5. kap. 5 omtalas, vare han pliktig at erstätta skadan, om och i den mån det med hänsyn till hans sinnesart, gärningens beskaffenhet og omständigheterna iövrigt må anses skäligt. Vad han sålunda utgivit äga han söka åter av den som genom underlåten vård om hans person vållat skadan. Justitierådet Nils Beckman har i T.f.R. 1950, s. 273, behandlet sagen grundigt fra den svenske rets synspunkt. Jeg henviser hertil, ikke mindst domsreferater sammesteds og de konklusioner, som drages af domspraksis. Island: Hvad Island angår vil jeg først anføre, at i kap. 8, Mannhelgi, i den gamle lovbog fra 1281, Jönsbök, findes en bestemmelse om at hvis en afsindig tilføjer et andet menneske sår, skal skadeserstatning udredes af den afsindiges ejendom. Formelt anses denne bestemmelse endnu for gyldig, men det er dog tvivlsomt, hvor stor vægt man nu kan tillægge den. Den viser dog, at ansvar uden subjektive betingelser længe har været meget fremtrædende. I det 19. århundrede slog culparegelen så faste rødder i islandsk ret, at den anses for den almindelige erstatningsregel, idet også visse love henviser til den som sådan. Regelen har dog haft vanskeligere med at få fodfæste hos os end i Danmark, både på grund af Islændernes holden fast ved de gamle love, såvel som på grund af, at regelens gyldighed efterhånden blev skabt under indflydelse fra Danmärk. I de sidste år har den objektive regel påny vundet terræn. I den nu ophævede islandske straffelov af 25/6 1869, par. 302 (af samme ordlyd som dansk strl. af 1866, par. 300) bestemmes: «Enhver der har gjort sig skyldig i en forbrydelse er pliktig til at tilsvare den skadelidende erstatning.» Selvom denne lov ikke indeholder nogen almindelig regel om personers egnethed til at bære erstatningsansvar på grund af lovovertrædelser, og tilregnelighed i denne henseende ikke er knyttet til nogen bestemt alder, kunne man dog fra denne bestemmelse bl. a. slutte, at personer, som havde nået den kriminelle lavalder, også på grund af alder havde opnået egnethet til at bære erstatningsansvar. En lignende regel er ikke optaget i den alm. straffelov, nr. 19 af 12/ I myndighetsloven, nr. 95 af 5/6 1947, par. 21, 3. stk., bestemmes det, at såfremt der i en offentlig sag fø^es bevis for, at en umyndig person har været skyldig i en strafbar handling i forbindelse med indgåelse eller opfyldelse af kontrakt skal

7 6 THEODÓR B. LiNDAL denne yde erstatning efter de almindelige regler. Her har man derfor, hvad angår strafbare handlinger i kontraktsforhold, påny indført i loven en lignende regel som den, der tidligere fandtes i nævnte par. 302 (strl. 1869). Bestemmelsen i myndighedsl. par. 21, 3 stk., dækker ikke alene lovovertrædelser i forbindelse med indgåelse af kontrakter eller afhændelse af ejendom ifølge kontrakt (dolus eller culpa in contrahendo), men også lovovertrædelser, som dækkes af regler om retskrænkelse udenfor kontraktsforhold (hærværk, ødelæggelse af eller disponering uden hjemmel over ting, som kontrahenten har modtaget, men er pliktig til at tilbagelevere). Der er ikke tvivl om, at den samme regel gælder om erstatning for andre strafbare handlinger udenfor kontraktsforhold end de, som dækkes direkte af anførte par. 21, 3. stk. Man kan derfor slutte, at idet den kriminelle lavalder er fastsat til 15 år i den alm. straffelov, par. 14, vil personer, der er fyldt 15 år, bære fuldt erstatningsansvar for handlinger, som i en offentlig sag findes at være strafbare. Man må dog ikke her drage den slutning, at personer ikke kan være erstatningspliktige før de har nået den kriminelle lavalder. I myndighedslovens par. 21, stk., går man ialmindelighed ud fra erstatningsansvar hos umyndige personer, men der anføres ikke, hvilke de almindelige betingelser for erstatningsansvaret er. Angående betingelserne henvises der til de almindelige retsregler, jfr. ordlyden: «... på strafbar måde har forårsaget, at... Som jeg tidligere har anført, henvises der her til culparegelen. Denne praktiseres som bekendt således, at der ikke anvendes en individuel men en gennemsnitlig målestok, når skøn tages over, om erstatningspligt er tilstede. Men det er ikke sikkert, at dette synspunkt gælder, når det drejer sig om børn. I alt fald må man tage det forbehold, at man i stedet for at regne med et sundt og fornuftigt voksent menneskes handlemåde ikke gør større krav til agtpågivenhed hos et barn end hvad der svarer til handlemåden hos børn i vedkommende alder og på normalt udviklingstrin. Mig bekendt har domstolene ikke udtalt sig om, hvorvidt et barns individuelle udviklingstrin eller dets særstilling anses for at have betydning, men jeg har dog grund til at formode, at dette er tilfældet til en vis grad, i hvert fald, at der bl. a. gøres forskel på, om et barn er fra landet eller fra en by. Ovenfor anførte synspunkter vil medføre, at kravene til forsiktighed og agtpågivenhed mindskes, eftersom barnet er yngre. En sådan fortolkning af culparegelen fører til, at i de første år er børn ikke erstatningspliktige. Hvor grænsen ligger, vil senere blive omtalt. Iflg. myndighedsloven, par. 21., 2. stk. kan erstatning nedsættes efter omstændighederne, såfremt en umyndig person bl. a. umyndig på grund af alder pådrager sig erstatningsansvar for lovovertrædelser, som der anført. Det til grund liggende motiv for

8 BORNS ERSTATNINGSANSVAR 7 lovens påbud gælder også for det meste for andre erstatningspliktige handlinger hos umyndige personer. Tanken er den, at man ikke skal pålægge et barn en økonomisk byrde, som det ikke er i stand til at bære, eller som senere i nævneværdig grad vil kunne formindske dets muligheder for at komme frem i livet og stå på egne ben. Her må man dog også tage i betragtning, at de, der indgår kontrakter med umyndige, ofte kan give sig selv skylden for skaden, og at det derfor er mindre nødvendigt at beskytte dem end andre, som lider skade på grund af umyndiges lovovertrædelser udenfor kontraktsforhold. Her taler nogle, men ikke alle, grunde for, at nedsættelsesbeføjelsen i par. 21, 2. stk., anvendes per analogiam i almindelighed på umyndiges erstatningspligt udenfor kontraktsforhold. Analogien er ikke sikker. I denne forbindelse kan man næppe drage nogen slutning af, at par. 63 og 64 i den danske myndighedslov som ellers var forbilledet for den islandske myndighedslov ikke blev optaget i islandsk lovgivning. Af det forudgående, jfr. Eyjölf sson: Personret, fremgår, at ifølge islandsk ret kan erstatningsbeløbet nedsættes med henblik på skyld, skadens omfang, økonomiske forhold og andre forhold, når der er tale om en mindreårig og en skade, som er forårsaget i forbindelse med indgåelse af kontrakt. Når det er tale om strafbare handlinger, gælder nedsættelsen ikke. Det er tvivlsomt, om den gælder, når der hverken er tale om en strafbar handling eller kontraktsforhold, d.v.s. når det gælder en umyndigs erstatningspligt ige, men ikke strafbare, handling udenfor kontraktsforhold. Mig bekendt har domstolene ikke udtalt sig om dette. Jeg har her kun omtalt børns erstatningspligt, da dette jo også er hovedemnet. Som berørt i indledningen har jeg anset det for rigtigt at indbefatte spørgsmålet om børns ret til erstatning hvad angår: 1. Fradrag på grund af egen skyld. 2. Forældres ansvar for børn, samt børns ret til erstatning overfor forældre. Ad 1. Det følger af de regler, som gælder om børns erstatningsansvar i Danmark, Sverige og Island, at de samme synspunkter for det meste er gældende angående nedsættelse af erstatningskravet. Man kan dog sige, at der er en vis forskel på at gøre indgreb i andres ret og at fortabe sin egen. Og det gør også en forskel, om vedkommende, der skal udrede erstatning, selv delvis bærer skyld. Regelen er, at når et barn lider skade på grund af et voksent menneskes retsstridige handlinger, men dog selv i nogen grad har handlet uagtsomt, fordeles skaden, og erstatningen til barnet reduceres i forhold til dets egen skyld. Her må man dog ofte tage i betragtning, at man må gjøre særlig strenge krav til agtpågivenhed hos voksne, idet disse må være klar over, at børn kan være udsat for fare af deres egne handlinger. De må erindre, at børns reaktioner

9 8 THEODÓR B.LÍNDAL ofte er anderledes end voksnes, og indstille deres handlinger derefter. Dette synspunkt kommer tydelig frem i en islandsk højesteretsdom afsagt den 19. maj 1952, jfr. Hrd. XXIII. bind, s Denne sag var en straffesag. Et barn på halvandet år blev kørt ned af en bil og døde. I højesterets dom udtales: «Barnet, som blev kørt over af anklagedes bil, legede i en gyde, som anklagede kørte ind i. Som beskrevet i underretsdommen, kunne anklagede, da han kørte ind i gyden eller på sin vej gennem den, hverken se barnet eller kørebanen omkring det fra sin plads i bilen. Anklagede måtte derfor, da der var beboelseshuse på begge sider af gyden, regne med den mulighed, at børn legede der. Under disse omstændigheder burde anklagede, inden han kørte ind i gyden, skaffe sig viden om, at hans kørsel ikke havde nogen fare til følge og i den hensigt gå ut af bilen, såfremt dette var nødvendigt. Anklagede undlod dette, og ulykken kan i nogen grad henføres til denne hans mangel på agtpågivenhed.» Isl. højesteretsdom afsagt den 3. marts 1952, jfr. Hrd. XXIII. bind, s. 99, handler om et lignende emne, jfr. endvidere Hrd. XIX., s. 72. I Norge er resultatet blevet, at til trods for ansvarsfrihed hos børn under 14 år, har regelen om erstatningsbeløbets nedsættelse på grund af egen skyld været anvendt, jfr. Simonsen, T.f.R., 1936, s Angående Finland henviser jeg til korreferenten. Ad 2. Om forældres ansvar for skade forvoldt af deres børn gælder i almindelighed i de nordiske lande den regel, at betingelsen for et sådant ansvar er culpa hos forældrene, jfr. Beckman, op.cit., s. 282, Ussing, op.cit., s. 99, isl lov nr. 67/1919 o. s. v. Angående fransk ret henvises til Code Civil, art. 1384, der fortolkes således, at forældres uagtsomhed præsumeres. For tysk rets vedkommende kan vistnok en lignende slutning drages af Bürgerl. Gesetzbuch, par. 832, jfr. par I USA er det antaget, at forældres ansvar for deres børn er betinget af, at forældrenes «negligence in failing to control their children has constituted a proximate cause of the damage.» Disse regler er på ingen måde tilstrækkelige for så vidt som erstatningsreglernes formål er dækning af skade, hvilket senere vil blive omtalt. Som præventive regler er de mere værdifulde, men indebærer dog forskellige fejl, f.eks. vanskelighederne ved afgrænsningen, når et barn anses for medhjælper. Men nært beslægtet med dette emne er en anden side af sagen: Hvorledes er børns retsstilling overfor forældre, som forvolder dem skade ved positive handlinger eller undladelse? Forældre har selvfølgelig en særstilling i forhold til hvad der gælder om andre ansvarlige. Familieretlige synspunkter spiller her ind. Eksempelvis kan nævnes, at underholdspligten varer til det fyldte 16. år, og den byrde, som stammer fra, at et barn lider skade

10 BORNS ERSTATNINGSANSVAR 9 på grund af forældres handling eller undladelse, rammer indtil en vis grænse forældrene selv. Men når det drejer sig om, at et barns særformue går med til at dække et erstatningskrav opstået på grund af forældres utilstrækkelige opsyn, er barnets ret kun dårligt sikret. Det samme gælder, hvis den regel anses for gældende, at erstatning til et barn nedsættes på grund af forældres culpa. En sådan regel er helt anomal, og der tages afstand fra den af domstole og forfattere, jfr. Ussing op.cit, s. 189, Beckman, op.cit., s. 284, Pollock on Torts, s. 376 og Andenæs, T. f. R s Inden man forlader dette afsnit, må man til sidst søge at få begrebet «børn» nærmere defineret. Hvad Norge angår, foreligger sagen klart, for så vidt som børns ansvarsfrihed strækker sig til den kriminelle lavalder, d.v.s. 14 år. Finland omtaler jeg ikke af samme grund, som tidligere anført. I Danmark og Sverige påhviler et fuldt erstatningsansvar dem, der har nået den kriminelle lavalder, dog således, at skønsregler anvendes angående erstatningspligt hos personer under 15 år. I Island bestemmes det fulde erstatningsansvar af den kriminelle lavalder, 15 år, men om hvorvidt skøn kan anvendes med hensyn til ansvar hos personer under denne alder, må anses for tvivlsomt, jfr. tidligere bemærkninger. Man må dog anse det for sandsynligt, idet islandske domstole har benyttet regelen om skadens fordeling i rigt omfang med støtte i forskellige lovbestemmelser. Grænsen opadtil er således lignende i de nordiske lande og falder sammen med den kriminelle lavalder. De præventive synspunkter synes her at være i forgrunden. Hvis man på den anden side lægger vægt på, at den skadelidende får erstatning, og tager hensyn til betingelserne for kontraktmæssig habilitet, synes den personlige myndighedsalder i realiteten at være naturligere. Grænsen nedad er mere tvivlsom. I Norge kommer spørgsmålet ikke frem, som tidligere anført, undtagen hvor det * drejer sig om «egen skyld». Men iøvrigt er praksis hos domstolene i alle landene den, at grænsen nedad sættes i nærheden af 5-års alderen. Fra islandsk domspraksis kan citeres: Højesteretsdom af 6/6 1952, Hrd. XXIII., s. 339: I underrettens domspræmisser hedder det om en dreng på 5 år og 8 måneder, som blev kørt ned af en bil og kom til skade, at han i nogen grad havde opført sig således, at han må skønnes at have skyld i, hvordan det gik til. Højesteret opretholdt dommen med henvisning til præmisserne i denne henseende. Af denne formulering kan man ganske vist ikke med sikkerhed drage nogen slutning, men den peger dog i den retning, at bevis for drengens agtpågivenhed ville anses for at have haft betydning. Højesteretsdom 5/2 1948, Hrd. XIX., s. 72: En dreng blev kørt ned af en bil og kom til skade. Der blev 12

11 10 THEODÓR B. LiNDAL fremsat krav om erstatning på hans vegne. I højesterets præmisser hedder det: «Der findes ikke grund til at fordele skaden iflg. lov nr. 33/1941, par. 34, 3. stk., da der er tale om et barn på knap 5 år.» Denne ordlyd er så utvetydig, at man synes at kunne drage den generelle slutning, at et så ungt barn ikke kan fortabe retten til erstatning. På den anden side kan det tænkes, omend det må regnes for temmelig usandsynligt, at man kunne gøre krav overfor barnet for forvoldt skade, som den, der er udsat for skaden, er uden skyld i. Mig bekendt har de islandske domstole ikke taget stilling til dette. Højesteretsdom af 3/3 1948, jfr. Hrd. XIX., s. 145: Fradrag i erstatning til en 9-årig dreng på grund af hans uagtsomhed. Jfr. endvidere Hrd. VII., s. 304, hvor der gås ud fra, at en 8-årig pige har udvist uagtsomhed. Fra dansk praksis kan nævnes: Hrd. i U.f.R., 1941, s (et 4% år gammelt barn erstatningspligtigt). Se nærmere: Borum, op.cit., s Om svensk praksis henvises til de i Beckman, op.cit., refererede domme, navnlig retsf., 9, s. 275 (5-årig erstatningspligtig). Se også en interessant dom i Sv.Jur.t. 1951, s Det forekommer mig, at der er tilbøjelighed en naturlig tilbøjelighed udfra de subjektive synspunkter, man går ud fra til at tage hensyn til individuelle egenskaber hos barnet, jfr. Ussing, s. 75, Beckman, s. 278 (retsf. 6), og Simonsen, s Jeg håber, at det af denne kortfattede oversigt vil fremgå, at tilstanden, som den nu er, ikke er tilfredsstillende. For at bøde på dette er man i den senere tid slået ind på den vej at hjemle en nedsættelse, eller endog bortfald, af erstatningen efter domstolenes skøn, navnlig under hensyn til skadevolderens subjektive indstilling, gerningens farlighed, parternes økonomiske forhold, hensynet til om hvorvidt assurance er tegnet og «omstændighederne iøvrigt.» Det kan godt være, at man på denne måde får en tilfredsstillende løsning i visse tilfælde, men man kan næppe vente, at der skabes almindelige regler på denne vis, og domstolenes arbejde ville blive lidet overkommeligt, hvis man skulle søge til dem for at skabe nogenlunde generelle regler. Jeg vil ikke diskutere dette nærmere i almindelighed, men henviser til den før omtalte debat på det 18. møde. Her kan man også have forsikringsavtalelovens par. 25 i erindring. Såvidt jeg kan indse, vil denne vej ikke føre til tilfredsstillende resultat. Den dækker kun enkelte faser af problemet, og den er vanskelig at praktisere på det felt, som den dækker. Der er derfor grund til at revidere de gældende regler med henblik på en bedre og mere formålstjenlig løsning.

12 BORNS ERSTATNINGSANSVAR 11 SYNSPUNKTER DE LEGE FERENDA. Før jeg går ind på omtalen af de særlige spørgsmål, som her foreligger, kan jeg ikke undlade at nævne de grundlæggende synspunkter, som en løsning må bygges på, navnlig erstatningsrettens dobbelte formål: 1. Prævention. 2. Dækning af skaden. Ad 1. Jeg tror ikke, at der kan være nogen uenighed om, at præventionssynspunktet her kommer i anden række. Men selvom de præventive synspunkt i erstatningsretten kan være af mere eller mindre værdi hvad angår voksne, kan man ikke deraf slutte, at det har samme betydning i forhold til børn. Jeg har tidligere påpeget, at kriminalrettens præventive regler ikke anses for anvendelige overfor børn i samme grad som overfor voksne. Her anvendes forskellige opdragelsesmidler, tilpasset efter vedkommende barns alder, udvikling og forhold iøvrigt. Den sædvanlige anledning til at sådanne forholdsregler benyttes er, at barnet eller det unge menneske har forvoldt en anden person skade. Myndighed til at bestemme, hvilke forholdsregler anvendes i hvert tilfælde og hvordan de skal udføres i praksis er som regel overladt til særlige institutioner (ungdomsdomstole, børneforsorg). De synspunkter, som ligger til grund herfor, synes at føre til, at bestemmelserne om alle præventive foranstaltninger, som skønnes nødvendige overfor barnet, tages af samme autoritet og bør være konsekvent gennemført. Det er vanskeligt at finde nogen fornuftig begrundelse for det synspunkt, at når børneforsorgen eller en ungdomsdomstol har taget de forholdsregler, som anses for mest formålstjenlige, og denne behandling har givet resultat, så skal det være underkastet en individuel skadeliders forgodtbefindende, om barnet bliver belastet med en tungere eller lettere erstatningsbyrde, og at bestemmelsen om beløbets størrelse skal tages af almindelige domstole, som dog i almindelighed ikke anses for lige så godt kvalificerede til at bedømme sager vedrørende børn som de specielle domstole. Det er også vanskeligt at finde nogen logisk sammenhæng i, at mindreårige, under 16 år, anses for uegnede til at påtage sig økonomiske forpligtelser ved kontrakt, og da efter overvejelse af sagen, medens de på den anden side kan pådrage sig svære økonomiske byrder ved tilfældig uagtsomhed. Jeg behøver ikke at bruge mange ord om, at den særlige behandling, som loven på forskellige områder påbyder med hensyn til børn, begrundes af, at børn har en helt anden tankegang end voksne og helt andre reaktioner. Dette er ikke mindre sandt om børn, der volder skade, end andre børn, og det er naturligt, at den for hånden værende særstilling anerkendes fuldtud, også på dette område. Selvom jeg således mener, at børns erstatningsansvar er en lille og i realiteten betænkelig faktor i bestræbelserne for at modvirke

13 12 THEODÓR B. LÍNDAL deres lovovertrædelser, følger det ikke heraf, at deres overtrædelser ikke kan og ikke bør pådrage dem udgifter under visse omstændigheder. Det, jeg ønsker at pointere, er blot, at selve skaden og hensynet til den skadelidende ikke bør spille nogen videre rolle ved bestemmelsen af erstatningsbeløbet. Her må man, ligesom når straf udmåles, f. eks. i form af bøder eller andre kriminalistiske sanktioner, kun tænke på, eller i hvert fald først og fremmest tænke på, hvilken behandling er bedst egnet til at bidrage til en god opdragelse af barnet. På denne måde mener jeg, at de præventive synspunkter kommer bedre til sin ret på erstatningsrettens område end under de gældende retsregler. Ad 2. Den anden side av sagen, som angår den skadelidende, må undersøges noget nærmere. Under de nuværende forhold er dennes interesser ikke sikret bedre end det skadevoldende barns, snarere omvendt. Først og fremmest er det nu engang således, at det store flertal af sådanne børn er ubemidlede. Desuden fører de nugældende regler til, at selvom et barn har midler, kan disse ofte ikke benyttes til dækning, idet barnet anses for ansvarsfrit på grund af alder. Og i nogle tilfælde fører forskellige hensyn, jfr. den danske myndighedslovs par. 63 og svensk strl. 6 : 6, til at erstatningsbeløpet nedsættes. Det kom frem bl. a. på mødet i Stockholm 1951, at de nugældende erstatningsregler i almindelighed dårligt skriver den skadelidendes ret til erstatning. Jeg er fuldtud enig i dette. Men desto værre er den skadelidendes stilling, når børn forvolder skade. Her er der sandelig behov for reform. Man har valgt den vej at gøre forældrene ansvarlige, men dog kun, hvis deres opførsel skønnes at have været dadelværdig, særlig i den retning, at eftersynet med barnet ikke har været som det sig hør og bør. Her er der dog kun tale om ubetydelige rettigheder for den skadelidende. For det første er flertallet af forældre ikke i stand til at udrede erstatning i synderligt omfang. Dernæst er det meget vanskeligt at bedømme forældres opførsel retfærdigt. De fleste steder er forholdet det, at mødrene alene må passe børnene samtidig med andre hverv. Mange steder er boligforholdene således, at børnene ikke har tilfredsstillende legeplads, og i byer og storbyer, i hvert fald, er der sjældent andre steder at vende sig til end gaden. Hvor store krav kan man da gøre til mødre og andre opdragere, der befinder sig i en sådan situation? Ikke store, mener jeg. Man har nævnt den løsning at lade forældre bære objektivt ansvar for børnene, og dette synspunkt har nogen støtte i den almindelige retsbevidsthed. Men hvad man end kan sige om dette forslag, løser det kun i ringe omfang denne side af sagen. Sandheden er nemlig den, at hos de forældre, som er vanskeligst stillet øko-

14 BORNS ERSTATNINGSANSVAR 13 nomisk, vil der fortrinsvis være tale om skade forvoldt af børn, først og fremmest på grund af forholdene. Det må ikke glemmes, at erstatningspligt kan ramme for hårdt, og at det her ikke alene drejer sig om en afvejelse af de direkte implicerede parters interesser, men også om et socialt problem, hvor der bør tages sigte på at skabe tryghed for den, som lider skade, uden at den ansvarlige dog slås helt ned. Dette synspunkt fører til, at skaden bør udjævnes i stedet for at overføres fra den ene til den anden, jfr. nærmere Strahl: Førb. Utredn., kap. 4, s. 68 ff. Det har været påpeget fra forskellig side, at ansvarsforsikring for forældre og børn ville løse problemet, og en sådan ansvarsforsikring praktiseres også i noget omfang, men sandsynligvis mest af dem, som selv er betalingsdygtige. Jeg tror, at man her er kommet ind på en rigtig bane, ikke ved hjælp eller foranledning af lovgivningen, men ved privat initiativ. Dette initiativ vil jeg ingenlunde kritisere, men jeg har ingen tro på, at sagen løses på denne måde, undtagen i begrænset omfang, og da mindst, hvor behovet er størst, d.v.s. hos dem, der ikke er i stand til at betale. Den vanskelighed har også vist sig i forbindelse med denne løsning, jfr. dansk myndighedslov, par. 63, og svensk straffelov 6 : 6, at forsikringens tilstedeværelse benyttes som et argument for at forhøje erstatningen, og de, som er gået ind på forsikringsvejen, bliver således udsat for større byrder end andre. Dette er betænkeligt og ikke opmuntrende for den forsikrede og ej heller for forsikringsyderen. Det er heller ikke givet af sig selv, at ansvarsforsikring er den rette vej. Hvis den skulle gøre virkelig gavn på det her omhandlede felt, måtte selve erstatningspligten være objektiv, men i så tilfælde ville mange mene, at det ville gå for hårdt ud over de forældre, som ikke havde tegnet forsikring. Jeg mener dog, at forsikringssystemet uden tvivl er den rette vej. Hvis man overhovedet anerkender, at de, som på grund af børns tilfældige eller uagtsomme handlinger lider skade, ikke selv er nærmest til at bære skaden og dette vil de fleste vel nok gå ind på må det antages, at den skadelidendes interesser kun er varetaget på tilfredsstillende måde, såfremt man vælger en anden vej end den, man hidtil har fulgt, og her kommer forsikring først og fremmest i betragtning.. For mig ser det således ud, at det grundlæggende synspunkt må være, at børn udgør en fare, og at man må vente, at de forvolder skade. Når dette sker, synes forældre og i et vist omfang også barnet principielt nærmest til at erstatte skaden. Men hvis et sådant erstatningsansvar skal være effektivt, må det være objektivt. En sådan regel er i god overensstemmelse med reglerne for farlig bedrift, befordringsmidler, dyr, etc. Men da hverken børnene selv eller forældrene i regelen er i stand til at udrede erstatning og erstatningspligten kan ramme for hårdt, må man finde andre veje til at sikre betaling. Her kommer for-

15 14 THEODÓR B. LiNDAL deling af risikoen først og fremmest i betragtning. Men en sådan fordeling kan man ikke opnå på betryggende måde undtagen med forsikringstvang. Man kommer da til to spørgsmål, som må undersøges: 1. Er det muligt at finde frem til en forsikringsbasis, som kan løse problemet på denne måde? 2. Hvilken form bør denne forsikring have? Ad 1. Man har allerede praktiseret ansvarsforsikring indenfor dette område. Et statistisk og forsikringsvidenskabeligt grundlag må derfor i nogen grad være tilstede, og der er, efter hvad sagkyndige folk har fortalt mig, ikke nogen særlige vanskeligheder ved at gå videre ad denne vej i form af ansvarsforsikring. Ad 2. Det er måske snarere et socialt eller politisk spørgsmål end et juridisk, hvilken form man benytter for forsikringen, d.v.s. hvem der påtager sig den og hvem, der skal betale præmier. Der findes jo to forskellige veje. Ulykkesforsikring varetages f. eks. af staten, medens ansvarsforsikring i regelen varetages af private selskaber. Jeg mener, at der på dette stadium ikke er grund til at diskutere, hvilken form man bør vælge. Om betaling af præmier kan man sige det samme. Det følger dog af, hvad jeg tidligere har sagt, at det at lade forældrene eller børnene selv betale præmier er et tvivlsomt grundlag, og sikkert hverken berettiget eller formålstjenligt, undtagen i begrænset omfang. Jeg har tidligere nævnt, at jeg anser det for principielt rigtigst, at al skade forvoldt af børn erstattes, selvfølgelig med tilbørligt hensyn til den skadelidendes skyld. Men heraf følger, at der er tale om en betydelig udvidelse af børns erstatningspligt. Også denne grund fører til, at der ikke kan siges at være anledning til at hele præmien pålægges forældrene. Men hvad end formen for forsikringen bliver, må man undersøge, om der viser sig nogen særlige vanskeligheder ved udførelsen i praksis. Der er først og fremmest spørgsmålet om regresret. Hvad barnet angår, mener jeg at denne ret ikke kommer i betragtning udfra de synspunkter, som jeg tidligere har anført. Der har jeg også påpeget, at selv om der ikke er tale om regresret, kan en fordring overfor barnet være et naturligt og fornuftigt led i de opdragelsesforholdsregler, som anses for passende. De beløb, som på denne måde ville blive udredet, er dog så relative, at man ikke bør tage dem i betragtning ved forsikringen. De burde tilfalde statskassen eller eventuelt et særligt fond til understøttelse af underbegavede børn eller måske endog til vedkommende barns underhold på et opdragelseshjem eller anden institution, hvor barnet ellers ville få gratis ophold. Hvad angår regresret overfor forældrene ser sagen selvfølgelig noget anderledes ud. Der synes jeg at de almindelige regler, i hvert

16 BORNS ERSTATNINGSANSVAR 15 fald grov uagtsomhed, bør komme i betragtning som grundlag for regres, ikke til fordel for forsikringsyderen, men derimod det offentlige, jfr. ovenanførte synspunkter. I det forudgående har jeg kun omtalt den side af sagen, hvor børn forvolder andre mennesker skade. Men hvilken stilling bør man indtage, når børn forvolder sig selv skade eller har andel i en sådan skade? Hvad det første angår, må der nødvendigvis i regelen være tale om mangel på tilbørligt opsyn fra forældres (værgers) side. Jeg mener da, at barnet må være berettiget tli erstatning. Samtidig må der dog tages stilling til, hvordan forældremyndighed og underhold bør arrangeres. Regresretten overfor forældre er berørt ovenfor. På denne måde får man en løsning på problemet om børns fordringer overfor forældre, hvilket er et delikat og vanskeligt emne, jfr. tidligere bemærkninger. Der har tidligere været anført, at ansvar for børn bør være objektivt, hvis man anvender for sikringssystemet. Børn ville da ikke fortabe retten til erstatning med uagtsom handlemåde, men derimod opnå fuld erstatning, eller rettere: Den medskyldige må betale fuld erstatning. Men det ville være i uoverensstemmelse med lovens grundsætninger i alle de nordiske lande, hvis en dadelværdig handling selv hos et småbarn forblev upåtalt i denne forbindelse. Det ville derfor her komme i betragtning, tillige med opdragelsesforanstaltninger, at anvende konfiskation. På dette område er sagen dog vanskelig at løse, og det er muligt, at en delvis undtagelse fra de principielle synspunkter her er på sin plads. Forskellige tvivlsspørgsmål kan også opstå i forbindelse med skade, som børn forvolder hinanden, f. eks. i leg. Jeg har ikke omtalt den mulighed, at børns erstatningsansvar kan være forskelligt efter alder, således at særregler gælder for børn indtil f. eks. 7 år og andre regler for børn i alderne 7 14 eller 15, måske endog 16, 17 eller 18 år. Som bekendt indeholder tysk ret en sådan differentiering, jfr. Bürgerliches Gesetzbuch, par. 828, jfr. endvidere par. 829 (principiel ansvarsfrihed hos børn under 7 år og ansvar i alderen 7 18 år med hjemmel til nedsættelse). Her har man indført i loven bestemte, men dog elastiske, regler, i nogen grad i lighed med, hvad der gælder i de nordiske lande, i hvert fald i Danmark og Sverige, og som domstolene der benytter i rigt omfang. Lignende synspunkter, dog endnu mere elastiske, er rådende i Frankrig, jfr. Code Civil, par Udfra de synspunkter, som jeg her har hævdet, kan man dog ikke blandt disse regler hente nogen retningslinier, og ej heller i England eller de Forende Stater, så vidt mig bekendt. Her er spørgsmålet blot, hvor grænsen skal drages opadtil, og alderen år kommer da især i betragtning. Det ville da være mest naturligt at sætte grænsen ved den personlige myndighedsalder,

17 16 THEODÓR B. LlNDAL 16 år, d.v.s. at lade børn være personlig ansvarsfrie indtil denne alder og fuldtud ansvarlige efter denne alder. Jeg har her kun omtalt nogle principielle synspunkter, som kommer i betragtning de lege fer enda, og meget summarisk. Der er hverken sted, tid eller lejlighed til en så indgående undersøgelse, som der i og for sig er anledning til. Formålet er kun, at folk med indblik i og kendskab til de omhandlede spørgsmål får lejlighed til at give udtryk for deres stilling til de almindelige synspunkter, som er fremført, og da med henblik på, at debatten kan give vejledning med hensyn til svaret på det spørgsmål, om det ikke er aktuelt, at den internordiske kommission, som beskæftiger sig med forslag til revision og koordination af de nordiske landes erstatningslovgivning, tager dette emne til grundig behandling. SAMMENFATNING. 1. Hovedformålet med erstatningsreglerne i nordisk ret er, at den skadelidende får erstatning. 2. De præventive synspunkter er også af væsentlig betydning i nordisk erstatningsret. 3. Hvar angår børn og mindreårige indtil 21 års alder, indtager disse på forskellige område en særstilling, både med hensyn til forpligtelser og rettigheder. 4. Denne særstilling viser sig også i erstatningsretten, omend på forskellig måde. 5. De veje, man er gået hvad børns erstatningsret og -pligt angår, har hver for sig betydelige fejl. 6. Fejlene er følgende: a. Man har ingen sikkerhed for, at den erstatning der pålægges, betales. b. De præventive synspunkter slår fejl indenfor dette felt og kan virke stik imod hensigten. c. Forbindelsen mellem forældre og børn på dette område er ikke klar og sikrer hverken barnets eller den skadelidendes rettigheder. d. Reglerne i de nordiske lande på dette område er forskelligartede. e. Den skønsregel, som nogle af landene har indført i lovgivningen, er betænkelig og ikke egnet til at opnå det hovedformål at dække skaden.

18 BORNS ERSTATNINGSANSVAR 17 DEBATTENS UDGANGSPUNKTER: 1. Børn er ikke egnede til at bære en ubegrænset erstatningsbyrde før end tidligst når de er personlig myndige, fyldt 16 år. 2. Børn er objektivt farlige og forældrene nærmest til at være ansvarlige for dem, men de færreste er i stand dertil. 3. Som sikkerhed for, at skade forvoldt af børn erstattes, er forsikring den bedste udvej. 4. En sådan forsikring er gennemførlig, men den bør være tvungen. Den kan være i form af socialforsikring eller ansvarsforsikring. 5. Den opdragelsesmæssige og præventive betydning, som gældende regler om børns erstatningsansvar har, bør man opretholde på en sådan måde, at erstatningspligten tilknyttes og koordineres med andre forholdsregler fra det offentliges side overfor børn og mindreårige. 6. Forældres erstatningspligt overfor dem, som børn forvolder skade, bør afskaffes, og ligeledes, for så vidt som denne eksisterer, forældres erstatningspligt overfor børn, medens man i stedet anvender passende forholdsregler fra det offentliges side. 7. Når der tales om fælles skyld hos den, der forvolder barnet skade, og barnet selv, bør den medskyldige være fuldtud erstatningspligtig, medens det offentlige får ret til konfiskation overfor barnet. FORKORTELSER. Ussing: Erstatningsret: Henry Ussing: Erstatningsret, København Eyjolfsson: Personret: Pöröur Eyjolfsson: Personuréttur, Reykjavik Strahl: Förb. Utredn.: Ivar Strahl: Förberedande utredning angående lagstiftning på skadeståndsrättens område, Stockholm Pollock on Torts: Pollocks's Law of Torts, 14. udg., London Andenæs: Johs. Andenæs: Identifikasjonsproblemet i erstatningsretten. 1943, s T. f. R. = Tidsskrift for Rettsvitenskap. Beckman: Nils Beckman: Barns skadeståndsskyldighet enligt svensk ret, 1950, s Simonsen: Nils Finn Simonsen: Barns Uaktsomhetsansvar, 1936, s. 136.

19 18 THEODÓR B. LÍNDAL Andersen: Kr. Andersen: Angrep og synspunkter i erstatningsretten, 1941, s Sv.jur.t. = Svensk juristtidning. Borum: O. A. Borum: Nogle erstatningsretlige Spørgsmål, særlig om Børns og Sindssyges Ansvar, 1945, s Strahl: Ivar Strahl: Några kritiska anmerkningar om den svenska skadeståndsretten, 1947, s. 86. Forhandlingerne på de nordiske juristmøder: Se foran: Indledning.

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

A. Vinding Kruse På hvilke områder bør nordisk lovgivning gennemføre objektivt erstatningsansvar?

A. Vinding Kruse På hvilke områder bør nordisk lovgivning gennemføre objektivt erstatningsansvar? Bilaga 4 A. Vinding Kruse På hvilke områder bør nordisk lovgivning gennemføre objektivt erstatningsansvar? Överläggningsämne vid det tjugofjärde nordiska juristmötet På hvilke områder bør nordisk lovgivning

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Fælles ansvar - fælles pligt

Fælles ansvar - fælles pligt UNDERVISNINGSMATERIALER Fælles ansvar - fælles pligt SYDDJURS SKOLEVÆSEN Indledning I skolen benyttes en lang række undervisningsmaterialer. Der bruges bøger, hefter, computere, kridt osv. ipaden er i

Læs mere

Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål

Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål - 1 Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Forvaltningen af umyndiges midler er et retsområde, som de fleste personer møder på et tidspunkt i

Læs mere

Bilag 1. Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister

Bilag 1. Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister Bilag 1 Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister 26 YRKESCIRKULATION BLANDT JURISTER Af byretsdommer MAGNÚS THORODDSEN, Reykjavik I. Når man tager i betragtning at dette forhandlingsemne kun

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 223/2015 (2. afdeling) Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen) mod Fredericia Kommune (advokat Mads Kobberø) og Tryg Forsikring A/S (advokat

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab NFT 1/1993 Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab Indlæg på Nordisk Seminar om Forbrugerforsikring, Stockholm 1992 af landsdommer Preben Lyngsø, Danmark Den bærende ide bag det regelkompleks,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Udtalt over for sikringsstyrelsen og den sociale ankestyrelse, at en sag om erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven til reparation

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET?

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET? Skoler og Institutioner ER DIT BARN FORSIKRET? Kommunen har ikke en ulykkesforsikring for børn og unge Tidligere havde kommunen en ulykkesforsikring for børn og unge, som dækkede, mens de var i kommunens

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Folketinget Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Lidt information. Det er særligt vigtigt at vejledningen 1-2-3-4-5-trin, der gør ipad klar til skolebrug bliver fulgt af alle.

Lidt information. Det er særligt vigtigt at vejledningen 1-2-3-4-5-trin, der gør ipad klar til skolebrug bliver fulgt af alle. Lidt information Tillykke med det nye arbejdsredskab Vi håber på, at det bliver til stor hjælp i det daglige arbejde - både på skolen og hjemme. Der er blevet arbejdet hårdt på at gøre alting klar til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Erstatningsrettens udvikling 1 I. Indledning 1 II. Dogme- og kulturhistoriske tilbageblik 2 III. Idéhistoriske

Læs mere

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE 14. JUNI 2012 DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE Under en fest ville en ung beruset mand hjælpe den pige, der holdt festen, med at tænde op i en udendørs pejs. Han hældte væske fra en dunk, der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002.

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. (Årsberetning 2002) Højesterets dom af 2. maj 2002 (trykt i UfR 2002, side 1690). Skadelidte blev kl. 20.20 indbragt med ambulance

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Da Stauning døde i maj 1942, overtog Vilhelm Buhl statsministerposten. Den 2. september 1942 holdt han en radiotale, hvis indhold kom til at præge resten

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. september 2009 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A Indledning Udgangspunkt kontrakters relativitet Springende regres Køb af fast ejendom Kontrakter skaber alene rettigheder og pligter for dennes parter. Spørgsmålet omhandler A B C Ejendommen sælger fra

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN Tingvej 31 8543 Hornslet Tlf. 8699 4444 Fax 8699 6644 E-mail: adv@soelgaard-knudsen.dk VÆRGEMÅL Værgemål for børn og unge: For mindreårige er indehaveren af forældemyndigheden værge. Er der fælles forældremyndighed,

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( )

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( ) Rettevejledningen Vintereksamen 2013-2014 EU-ret og dansk forvaltningsret (4621010066) Rettevejledningen er kun vejledende. Det kan ikke udelukkes, at den virkeligt gode og selvstændige besvarelse kan

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

k e n d e l s e : "Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig.

k e n d e l s e : Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig. 913/13 Den 15. april 2013 blev i sag nr. 83.328: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Erstatningsansvarsloven 24a

Erstatningsansvarsloven 24a Erstatningsansvarsloven 24a af INGRID ELSE KRISTIANSEN Dette bachelorprojekt behandler muligheden for nedsættelse eller bortfald af erstatningsanvar for børn under 15 år, efter erstatningsansvarslovens

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING SKADESANMELDELSE om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug af betroede midler 1. Anmelders navn, stilling og bopæl 2.

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Vejledning til lov om mark- og vejfred

Vejledning til lov om mark- og vejfred Vejledning til lov om mark- og vejfred Mark og Vejfredsloven (Husdyransvar og grundejerfred) (Se mark og vejfredsloven indsat under Love) Ifølge Mark og Vejfredsloven er det således, at en ejer skal erstatte

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING 10. JANUAR 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING Østre Landsret har taget stilling til den situation, der opstår, når et forsikringsselskab har udbetalt en

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e :

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e : 915/13 Den 24. april 2013 blev i sag nr. 83.934: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME 11. APRIL 2014 LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME Passageren i en bil, der med en hastighed af ca. 3,5 km/t bakkede ind i en betonsøjle, gjorde gældende, at efterfølgende gener i form

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 Sag 194/2015 (2. afdeling) Dorthe Agerskov (advokat Carsten Grosen) mod Grundejerforeningen Planetbyen (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION 28. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION Højesteret har ved dom af 23. juni 2010 fundet, at det ikke var bevist, at den brand, som en 14-årig dreng sammen

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

Psykisk Syge Gerningsmænd

Psykisk Syge Gerningsmænd Psykisk Syge Gerningsmænd Retspsykiatri og strafferet i de nordiske lande Simon Kamber Aarhus Universitet Juridisk Institut Januar 2013 Overskrifter 1 Introduktion Overblik over projektet Introduktion

Læs mere

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 1/6 2012, jf. SKM2012.353.HR, at erstatningsbeløb til

Læs mere

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring 1. Indledning Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar - et brud på retstraditionen 2. Ansvarsreglen i lovens 1, stk. 1»Den, der har forældremyndighed over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. august 2012 11/17240 PÅBUD OM STØTTEMUR I breve af 2. november og 16. december 2011 har advokaten på vegne af ejeren af E vej 16 klaget over Kommunens påbud

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER 8. OKTOBER 2013 NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER Men i relation til det skadeforvoldende motorkøretøjs ansvarsforsikring bevarer skadelidte som

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur 1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet Indrettelseshensynet Den juridiske litteratur Beskyttelse af borgernes berettigede forventninger har traditionelt været anerkendt i dansk forvaltningsret ikke kun vedrørende

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 L 136, endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 20. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142

Læs mere

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger I medfør af 14, 31 og 95 i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 394 af 2. maj 2006, samt 44 og 75 i lov om almene

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

VEJLEDNING FOR SKØNSMÆND. Anvisning af skønsmænd

VEJLEDNING FOR SKØNSMÆND. Anvisning af skønsmænd PATENTAGENTFORENINGEN VEJLEDNING FOR SKØNSMÆND Anvisning af skønsmænd 1. Inden Patentagentforeningens skønsmandsudvalg bringer et foreningsmedlem i forslag som skønsmand i en retssag om industriel retsbeskyttelse,

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere

Klage til Udvalgene vedrørende Videnskabelig uredelighed vedrørende tilfælde af uoplyst forvredet fortolkning af egne resultater

Klage til Udvalgene vedrørende Videnskabelig uredelighed vedrørende tilfælde af uoplyst forvredet fortolkning af egne resultater Udvalgene vedrørende videnskabelig uredelighed c/o Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 1260 København K 11. marts 2014 Klage til Udvalgene vedrørende Videnskabelig uredelighed vedrørende

Læs mere

Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1

Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 Uddrag af Kapitel 12 i 2. del om prøveløsladelse i betænkning 1099 om strafferammer og prøveløsladelse afgivet af Straffelovrådet i 1987 Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 12.3. Praksis med

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere