Bortfald og nedsættelse af erstatning i henhold til autoansvarsforsikring og ulykkesforsikring efter ulykke forårsaget af spirituskørsel.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bortfald og nedsættelse af erstatning i henhold til autoansvarsforsikring og ulykkesforsikring efter ulykke forårsaget af spirituskørsel."

Transkript

1 Bortfald og nedsættelse af erstatning i henhold til autoansvarsforsikring og ulykkesforsikring efter ulykke forårsaget af spirituskørsel. Forsikring 3.1, 3.3, 6 og Færdselsret M og dennes kæreste H, der var mor til barnet B, var begge spirituspåvirket, da de en aften kørte i bil fra en fest. M, men ikke H, havde kørekort. På vejen 340 forulykkede bilen, hvorved H blev dræbt, og M pådrog sig en svær hjernebeskadigelse med 100 % s mén til følge. M kunne ikke afhøres om ulykken. M ved dennes værge V2 krævede en forsikringssum på ca. 1,8 mio. kr. udbetalt fra bilens forsikringsselskab F, mens B ved dennes værge V1 krævede en erstatning på ca kr. Til støtte for kravet henviste V2 til, at det måtte lægges til grund, at det var H, der havde været fører af bilen i ulykkesøjeblikket. Efter ulykken havde M en alkoholpromille i blodet på 1,80 (mindsteværdi), og H havde en promille på 1,21 (mindsteværdi). F afslog at udbetale erstatning under henvisning bl.a. til, at M havde været fører af bilen, og at ulykken var forvoldt ved selvforskyldt beruselse og grov uagtsomhed. Landsretten og Højesteret fandt det ubetænkeligt at lægge til grund, at M havde været fører af bilen i ulykkesøjeblikket, og at M's spirituspåvirkethed havde været en afgørende årsag til uheldet. F blev derfor frifundet for M's krav. Da H havde udvist grov uagtsomhed ved at være passager i bilen, blev erstatningen til B nedsat med en tredjedel. Bilen var blevet købt af M's mor, der også blev indregistreret som ejer. Der var ikke registreret anden bruger, men det var M, der havde betalt afdragene på restgælden og i øvrigt brugt bilen. En selvstændig påstand fra F om regres over for M under henvisning til, at der var blevet givet urigtige oplysninger om brugerforholdet i forbindelse med forsikringstegningen, blev ikke taget til følge.[1] H.D. 15. november 2002 i sagerne 272/2000 og 278/2000 Bornholms Brandforsikring A/S (adv. Hans Henrik Haume, Kbh.) mod B ved værgen V1 (adv. Peter Paldan Sørensen, Neksø, e.o.) og M ved værgen V2 (adv. Axel Grove, Kbh., e.o.) mod Bornholms Brandforsikring A/S (adv. Hans Henrik Haume, Kbh.). Østre Landsrets dom 19. april 2000 (10. afd.) (Vagn Joensen, Ulla Staal, Birgitte Lund ( (kst.)). Sagsøgeren M og dennes kæreste, H, der var mor til sagsøgeren B, kørte den 26. december 1997 om aftenen i bil fra en fest på Bornholm. De var begge spirituspåvirkede. På en vej nær Aakirkeby påkørte bilen et stengærde i vejens venstre side, ramte et træ og væltede om på taget. M og H blev begge slynget ud af bilen. H blev dræbt, og M pådrog sig bl.a. en svær hjernebeskadigelse med 100%'s mén til følge og har ikke kunnet afhøres om ulykken. Bilen var indregistreret i M's mors navn uden angivelse af anden bruger og ligeledes ansvarsforsikret i moderens navn hos sagsøgte, Bornholms Brandforsikring A/S, i præmieklassen for elitebilister. Endvidere var M omfattet af en ulykkesforsikring hos sagsøgte. Påstande: I sag B har M ved sin værge, V2, endeligt nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at betale ,80 kr., heraf vedrørende autoansvarsforsikringen ,80 kr. med procesrente af ,80 kr. fra den 26. december 1997 og af kr. fra den 12. maj 1999 og vedrørende ulykkesforsikringen kr. med procesrente fra den 27. januar Sagsøgte har heroverfor påstået principalt frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Sagsøgte har endvidere nedlagt selvstændig påstand om, at M tilpligtes at betale principalt ,47 kr., subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra den 26. december Sagsøgte har vedrørende autoansvarsforsikringen gjort gældende, principalt at M må antages at have været fører af bilen og derfor ikke er omfattet af forsikringen, og subsidiært at der skal ske pro rata-nedsættelse af erstatningsbeløbet til 30,93% i medfør af forsikringsaftalelovens 6 på grund af urigtige risikooplysninger ved forsikringstegningen, idet det ikke blev blev oplyst, at M var ejer eller medejer og bruger af bilen, og at erstatningsbeløbet skal bortfalde eller i øvrigt nedsættes på grund af grov uagtsomhed, jf. færdselslovens 101, stk. 2. Vedrørende ulykkesforsikringen har sagsøgte gjort gældende, at skaden på grund af selvforskyldt beruselse og grov uagtsomhed ikke er dækningsberettiget efter forsikringsvilkårene, jf. forsikringsaftalelovens 20. Den selvstændige påstand vedrører pro rata-regres som følge af urigtige risikooplysninger for 69,07% af et eventuelt erstatningsbeløb til B. I sag nr. B har B ved sin værge, V1, nedlagt endelig påstand om, at sagsøgte skal betale kr. med procesrente fra den 28. december Sagsøgte har påstået principalt frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Frifindelsespåstanden er nedlagt for det tilfælde, at det måtte blive lagt til grund, at H var fører af bilen. I øvrigt har sagsøgte gjort gældende, at der skal ske bortfald eller nedsættelse af en eventuel erstatning på grund af grov uagtsomhed, jf. færdselslovens 101, stk. 2. Parterne er i begge sager enige om de beløbsmæssige opgørelser, herunder pro rata-beregningerne. 341 Sagens omstændigheder: Vedrørende ejerforhold til bilen og forsikringsforhold: Den omhandlede bil, en Opel Manta årgang 1985, blev købt i december 1996 for kr. kontant. Købsfakturaen blev udstedt til M's forældre, A og C. Efter forældrenes forklaringer fremskaffedes kr. af købesummen ved et lån til gunstig rente, som A optog hos sin arbejdsgiver, BG Bank, og restbeløbet hidrørte fra M's opsparing. Bilen blev indregistreret med A som ejer. Der blev ikke registreret anden bruger. Ved forsikringstegningen hos sagsøgte blev A anført som ejer, og der blev ikke angivet anden bruger. Bilen blev indtegnet i laveste præmieklasse for elitebilister. Af sagsøgtes edb-oplysninger fremgik, at A og C i forvejen havde hver en bil forsikret hos sagsøgte, og at der på deres adresse, - - -, var tilmeldt 4»mulige forsikringstagere«: A og C, M og D. Efter fremlagte bilag og forældrenes forklaringer blev vægtafgift, forsikringspræmie, værkstedsregninger og renter og afdrag på personalelånet udlagt af A og C og derefter refunderet dem af M. For autoansvarsforsikringen gælder bl.a. følgende bestemmelser:»forsikringen dækker erstatningsansvaret for skade forvoldt ved brug af køretøjet som køretøj med de summer, der er fastsat i færdselsloven. Endvidere dækkes ansvar for sådan skade på forsikringstagerens person, når han ikke fører køretøjet. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade 1) På førerens person. «For ulykkesforsikringen gælder bl.a. følgende bestemmelse: Copyright 2009 Thomson Reuters Professional A/S side 1

2 »Hvad dækkes ikke 8) Ulykkestilfælde, der skyldes tilskadekomnes grove uagtsomhed eller selvforskyldte beruselse, herunder påvirkning af narkotika eller andre giftstoffer. «Politirapporten: Af politirapporten fremgår, at færdselsulykken fandt sted den 26. december 1997 kl på Sigtemøllevej ved nr. 3 i Aakirkeby. Anmeldelsen blev foretaget af beboeren i nr. 3, Bent Mortensen, kl I den korte beskrivelse af uheldet hedder det:»under kørsel ad Sigtemøllevej mod nord er part 1 M umiddelbart nord for nr. 3 kørt ud i modsat rabat, hvorefter køretøjet er kørt delvis ned i grøft, har ramt kampestenshegn samt et større træ, der stod midt i hegnet, hvorefter bilen tilsyneladende har lavet en»baglæns saltomotale«, og landede midt på kørebanen. Fører og passager H begget slynget ud af køretøjet.«det er endvidere anført, at føret var vådt, der var sigtbart, lysforholdene mørke, ingen nedbør, ingen vejbelysning, hastighedsbegrænsningen var 80 km/t., at det var uden for byzoneområde, at der ikke var anvendt sikkerhedssele, og at M havde haft kørekort siden I rapporten er endvidere bl.a. anført:»anmelderen, Bent Mortensen, oplyste på stedet, at han befandt sig på bopælen ca. 30 m fra uheldsstedet, da han hørte braget fra noget, der tydeligvis var et færdselsuheld. Anm. havde ikke lagt mærke til bilen, da den kørte forbi, hvorfor han ikke kunne sige noget om køretøjets hastighed eller andet. Indsatsleder Helge Jensen, Åkirkeby Brandvæsen, oplyste kort på stedet, at én af de to fundne personer, en ung kvinde, formentlig var trafikdræbt ved uheldet. Den anden person, en ung mand, var bevidstløs, men havde mærkbar puls. Personbilen lå på taget, omtrent midt på kørebanen. De to tilskadekomne lå side om side umiddelbart 1-2 m sydvest for bilen, også på kørebanen. Den ene, en ca. 20 årig ung mand, samt en trafikdræbt, ca. 20 årig ung kvinde af lav højde og med lyst pagehår. Tre dækaftryk efter part 1 konstateret i den vestre græsrabat, begyndende 17 m før et stengærde, der afgrænsede et bevokset område vest for vejen. Midt i stengærdet stod et stort træ, der havde friske skader efter påkørsel. Dele fra køretøjet, samt indhold fra bilens kabine, spredt ud over et større område, både ind i det bevoksede område samt ud på kørebanen. Bilinspektør Germundsen kl rekvireret Skadestuelæge Per Møller oplyste, at den indbragte unge kvinde kl ved ankomsten, var erklæret død. Kvinden havde pådraget sig store indre og ydre skader i hovedet/kraniet. Den tilskadekomne og bevidstløse M havde brud på venstre lårben, samt flere alvorlige blødninger i hjernen. Hans tilstand skønnedes at være meget kritisk og han var i livsfare. E afhentet på bopælen. Forespurgt om afdøde muligvis kunne have kørt bilen, oplyste E, at hun ikke havde erhvervet førerret, men at hun godt kunne og havde kørt bil på et ikke nærmere uddybet tidspunkt. En unavngiven skadestuesygeplejerske oplyste, at de indbragte personer, der skulle besigtige/forestå identifikation af afdøde, ikke måtte berøre afdødes hoved, da dette som følge af de store indre skader ville kunne»falde sammen«. Ligeledes var afdødes højre halvdel af ansigtet dækket til, som følge af de store ydre skader på denne side. 342 «I rapport af 26. december 1997 vedrørende gerningsstedsbeskrivelse udfærdiget af politiassistent Keld Nissen er bl.a. anført:»gerningsstedet er Sigtemøllevej ca. 400 m nordøst for krydset Almindingsvej - Sigtemøllevej. Sigtemøllevej er på stedet 3,7 m bred og med ca. 0,8 m bred græsrabat i begge sider. Udenfor græsrabatten er der i begge vejsider en ca. 1 m dyb skrænt. Sigtemøllevej er fra Almindingsvej og mod uheldsstedet lettere snoet og bakket, dog er vejen på en strækning af 100 m før og ca. 50 m efter uheldet helt lige og uden bakker. Oversigtsforholdene således gode. Nord for stengærde, ca. 4,5 m vest for vejen findes en stor sort plastpose med tøj.«alkoholbestemmelse: Der blev af M udtaget en blodprøve den 26. december 1997 kl (godt 2 timer efter uheldet). Ifølge Retsmedicinsk Instituts erklæring af 7. januar 1998 fandtes en middelværdi på 1,899 promille og en mindsteværdi på 1,80 promille alkohol. Retslægerådet har i erklæring af 4. august 1999 udtalt:»alkoholkoncentrationen i M's blod den kl må under den forudsætning, at han ikke har indtaget spiritus i de sidste par timer før kørslen, antages at have været henholdsvis 2,22, (middelværdi) og 2,01 (mindsteværdi). Har han indtaget spiritus indtil kørslens begyndelse, må alkoholkoncentrationen den nævnte dag kl antages at have været noget lavere.«der blev af H udtaget en blodprøve den 28. december 1997 kl (godt 37 timer efter uheldet). Ifølge Retsmedicinsk Instituts erklæring af 10. januar 1998 fandtes en middelværdi på 1,306 og en mindsteværdi på 1,21 promille alkohol. Det anføres endvidere:»bedømmelse af resultaterne af en alkoholbestemmelse på ligmateriale kan alene ske på baggrund af sagen som helhed, idet parametre som dødstidspunkt, prøvetagningstidspunkt og prøvematerialets tilstand bør inddrages i bedømmelsen af de fundne alkoholkoncentrationer.«i erklæring af 4. august 1999 har Retslægerådet udtalt:»det er ikke muligt at foretage en eksakt beregning af alkoholkoncentrationen i H's blod på ulykkestidspunktet på grundlag af alkoholanalysen på blodprøven udtaget 1½ døgn efter dødens indtræden. Retslægerådet skal henvise til det forhold, at alkoholkoncentrationen i blodet efter dødens indtræden i varierende grad kan være faldende på grund af udsivning af vand og alkohol fra blodkarrene, og senere afhængig af prøvematerialets tilstand kan være stigende på grund af mikrobiel alkoholdannelse. På dette usikre grundlag må Retslægerådet indskrænke sig til at udtale, at alkoholkoncentrationen i H's blod den kl kan have været af samme størrelsesorden som ved tidspunktet for blodprøvens udtagning - selv om der efter de foreliggende oplysninger ikke er grund til at formode, at der har fundet mikrobiel alkoholdannelse sted. Retslægerådet kan ikke angive nogen usikkerhedsmargen vedrørende analyseerklæringen.«udtalelser fra bilinspektionen: Bilinspektør J. Germundsen har i erklæring af 8. januar 1998 om undersøgelsen af bilen bl.a. udtalt:» Bilen beskadiget efter påkørsel på højre del af forsiden og på højre side fortil samt efter væltning. Samtlige karrosseridele deformerede, især på højre side efter påkørsel og på tagets venstre forreste del efter påkørsel (af et træ) og efter væltning. Hele højre side kraftigt foldet og trykket indad. Taget trykket kraftigt nedad og mod højre i venstre side. Samtlige tagstolper deformerede. Alle ruder knust. Copyright 2009 Thomson Reuters Professional A/S side 2

3 Begge forlygter knust. Højre forhjulsfælg deformeret og dækket uden luft. Forhjulsophængning deformeret i begge sider. Der blev ikke konstateret fejl eller mangler, der kan antages at have haft betydning for uheldsforløbet. Det blev konstateret, at førersædet var anbragt i midterstilling, svarende til betjeningsafstand for en person af normal højde og - bygning. «Bilinspektøren har i erklæring af 4. september 1998 endvidere bl.a. udtalt:» Uheldet er et eneuheld, som er sket i fugtigvådt føre uden konstaterbar afsætning af spor på den asfaltbelagte kørebane. Der er konstateret 3 tydelige skridspor i rabattens venstre side, set i den oprindelige kørselsretning. Sporene fortsætter i grøften hen til stengærdet, som er påkørt. Et påkørt træ, der står i stengærdet, har barkafskrælning flere steder fra grunden og op til ca. 2 meters højde. Det må efter de foreliggende oplysninger antages, at bilen er kommet i skred og rotation i en venstrekurve, eventuelt i et opretningsforsøg efter en forkert styrermanøvre, er fortsat i rabatten, har ramt stengærdet med forreste del af højre side og med stengærdet som rampe og træet som barriere vendt i luften og landet på taget med front bort fra det oprindelige påkørselssted. Der er intet i sporafsætningsmønstret, der tyder på, at bremsning har fundet sted inden påkørslen. 343 I denne sag er det ikke muligt at foretage en egentlig beregning af køretøjets hastighed ud fra sporafsætningen på uheldsstedet. Der er ved skønnet over delenergierne anvendt relativt lave værdier for de mulige valg og resultatet på ca. 75 km/t må betegnes som retningsgivende mindstehastighed ved udskridningens begyndelse. Den maksimale sandsynlige hastighed kan efter bilinspektionens skøn dog næppe have været over ca. 100 km/t«ved skrivelse af 15. februar 1999 frafaldt statsadvokaten i medfør af retsplejelovens 722, stk. 2, tiltale mod M for spirituskørsel og uagtsomt manddrab, da almene hensyn ikke krævede påtale. Ved skrivelse af 2. juni 1999 til M's advokat omgjorde rigsadvokaten afgørelsen, således at påtale i stedet blev opgivet i medfør af retsplejelovens 721, stk. 1, nr. 2, med bemærkning,» at de nærmere omstændigheder ved bilulykken og dens årsag ikke er fuldt belyst, og at det herunder heller ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan fastslås, at Deres klient var fører af personbilen på tidspunktet for ulykken.«syn og skøn: Bilinspektør Jan Germundsen har som skønsmand i skønserklæring af 26. oktober 1999 bl.a. anført:» Spørgsmålene i skønstemaet er besvaret ud fra en opmåling og prøvesidning af førerpladsen i uheldsbilen og derefter sammenlignet med førerpladsen i en almindelig bil til verificering af betjeningsmulighederne. Førerpladsen i uheldsbilen, en Opel Manta personbil, på uheldstidspunktet registreret som nr. SB 52720, var relativt ubeskadiget og muliggjorde en til besvarelse af spørgsmålene brugbar opmåling og prøvesidning. Der er som personreference anvendt 2 figuranter, A med legemshøjde 1,54 m og B med legemshøjde 1,76 m. A har figureret dels uden sko, og dels anvendt plateausko med sålhøjde 4 cm og hælhøjde 6 cm. B har anvendt almindelige sko. Ved besvarelse af spørgsmål hvortil figuranterne har været benyttet, er de resulterende målangivelser korrigeret til at gælde de omspurgte personhøjder på henholdsvis 1,48 m og 1,80 m. Der er udført en fotografering af figuranterne under prøvesidningen i uheldsbilen, når dette har været hensigtsmæssigt til illustration af besvarelsen. Som afstandsreferencenulpunkt i besvarelsen af spørgsmålene anvendes sædeplaceringen ved hulskinnens mekaniske bageste stop til forskydning af hele sædet i fremad-bagudretningen. Der er udover den oprindelige køretøjsundersøgelse ved uheldet den 26. december 1997 foretaget supplerende undersøgelser af bilen den 6. januar 1998, den 18. maj 1999 og den 21. og 22. oktober På grundlag af undersøgelserne besvares de stillede spørgsmål i skønstemaet efter bedste evne og overbevisning således: Ad.: H Spørgsmål 1: Hvad er i den omhandlede bil den naturlige sædeindstilling for en person på 1,48 m? Den naturlige sædeindstilling er den placering af sædet, der giver personen fri og bekvem adgang til betjening af rat, gearvælger og pedaler, samt giver frit udsyn fremad. En indstilling af sædet til ca. 22 cm fra referencenulpunktet og en tilhørende ryglænsindstilling der medfører en vandret afstand fra ryglæn til ratkrans på ca. 45 cm er den sædeindstilling, der i den omhandlede bil er naturlig for en person på 1,48 m. Denne indstilling er ikke teoretisk mulig i den omhandlede bil, idet sædets låsesystem mål- og beregningsmæssigt kun tillader indstilling til en afstand på ca. 20 cm fra referencenulpunktet. På grund af deformation eller klemning af sædets glideskinner, var det ikke muligt at eftervise grænsen for maksimal forskydning af sædet. Spørgsmål 2. Vil besvarelsen af spørgsmål 1 være anderledes, såfremt pågældende person benytter plateausko med hælhøjde ca. 10 cm? Ved benyttelse af plateausko forøges benlængden fra knæ til hæl med hælhøjden. Da pedalbetjening normalt sker med forfoden, vil den tilsvarende pedalbetjening som i spørgsmål 1 kunne udføres med sædet flyttet mod referencenulpunktet sålhøjden reduceret med cosinus til den vinkel pedalen bevæges i forhold til sædets bevægelsesretning. Såfremt sålhøjden er lig med hælhøjden er flytningen ca. 10 gange cosinus 30 = ca. 9 cm, svarende til en afstand på 22-9 = 13 cm fra referencenulpunktet. For at opnå samme betjeningsafstand til rat og gearvælger som i spørgsmål 1 skal ryglænet samtidig indstilles ca. 9 cm nærmere mod rattet. Denne indstilling er teoretisk mulig i den omhandlede bil, men kunne ikke eftervises. Spørgsmål 3: Vil en person på 1,48 m kunne betjene bilen, hvis sædet er i midterstilling - eksempelvis ved at rykke frem på sædet med en tøjbylt som rygstøtte eller ved eventuelt at sætte sig på en tøjbylt? Idet der ved»førersædet i midterstilling«forstås den placering af førersædet, der blev konstateret ved bilinspektionens oprindelige køretøjsundersøgelse umiddelbart efter uheldet, uden hensyn til den senere konstatering af, at sædet fra denne stilling kun kunne flyttes 344 ca. 5 cm længere bagud, kan spørgsmålet besvares bekræftende. For at opnå naturlig betjeningsafstand til rat, gearvælger og pedaler må personen som rygstøtte have anbragt en passende udformet tøjbylt af ca = 23 cm tykkelse i niveau med ratcentrum og af ca = 17 cm tykkelse i niveau med sædehynden. Copyright 2009 Thomson Reuters Professional A/S side 3

4 Det vil være muligt at anbringe tøjbylter som anført i den omhandlede bil. Spørgsmål 4: Vil en person på 1,48 m kunne betjene bilen, hvis vedkommende sidder helt op mod ryglænet og med førersædet i midterstilling? Idet der ved»førersædet i midterstilling«forstås den placering af førersædet, der blev konstateret ved bilinspektionens oprindelige køretøjsundersøgelse umiddelbart efter uheldet, uden hensyn til den senere konstatering af, at sædet fra denne stilling kun kunne flyttes ca. 5 cm længere bagud, kan spørgsmålet besvares benægtende. En person på 1,48 m ville kunne nå rattet med strakte arme, og vil med strakt vrist kunne nå, men ikke aktivere koblingspedalen. Det vil ikke under de givne betingelser være muligt for en person på 1,48 m at betjene bilen. Spørgsmål 5: Såfremt spørgsmål 3 og/eller 4 besvares benægtende, bedes samme spørgsmål besvaret, idet det lægges til grund, at personen benytter plateausko med hælhøjde ca. 10 cm. Spørgsmålet besvares benægtende, idet spørgsmål 4 besvaredes benægtende. Under samme forudsætning om førersædets placering i midtstilling som gjort ved besvarelsen af spørgsmål 4, kan spørgsmålet besvares benægtende. Selv om en person på 1,48 m benytter plateausko med hæl- og sålhøjde på ca. 10 cm, vil personen kun kunne aktivere koblingspedalen ca. 10 cm af pedalens fulde vandring på 16 cm. Det vil ikke under de givne betingelser være muligt for en person på 1,48 m at betjene bilen. Fotografi 1 indsat, visende figurant A med plateausko i førersædet indstillet til»midterstillingen«og med begge hænder på rattet, højre fod på bremsepedalen og venstre fod på koblingspedalen, der er delvis aktiveret. Det bemærkes, at sædeforkanten hindrer figurantens koblingsaktivering, idet sædedybden var så stor, ca. 53 cm, at figurantens knæled ikke kunne nå ud over forkanten af sædet. Fotografi 2 indsat, visende figurant A som på fotografi 1, men med venstre hånd på rattet og højre hånd på gearvælgeren. Det bemærkes, at figuranten for at betjene gearvælgeren må trække sig frem mod rattet for at nå gearvælgeren. Ad: M Spørgsmål 6: Hvad vil i den omhandlede bil være den naturlige sædeindstilling for en person på 1,80 m? Den naturlige sædeindstilling er den indstilling, der blev konstateret ved bilinspektionens oprindelige køretøjsundersøgelse, hvor sædets stilling blev beskrevet som værende i midterstilling, angivet ud fra låsekammens placering midt i sædekonsollens hulskinne. Spørgsmål 7: Hæves sædet ved midterstilling? - og i givet fald hvor meget? Som det kan ses på Fotografi 1, er sædets skinneføring lineær og kun svagt stigende ved forskydning af sædet fremad, over hele strækningen ca. 1,5 cm. Ved 10 cm forskydning fremad hæves sædet ca. 0,4 cm. Spørgsmål 8: Kan sædeindstillingen have forskubbet sig under ulykken? Førersædet og dets omgivelser var relativt ubeskadigede. Karrosserideformationerne var hovedsagelig på bilens højre side og på taget. Der var ingen tegn på forskubbelser af selve førersædet, der består af robuste elementer, og som under uheldet ikke har været påvirket af slag eller voldsomme accelerations- eller decelerationskræfter. Førersædets indstillinger er selvlåsende, og det er ikke sandsynligt, at indstillingerne er ændret under uheldsforløbet. Spørgsmål 9: Var førersædet placeret i den første halvdel eller den sidste halvdel i forhold til hulskinnens længde ind til den mekaniske begrænsning? Førersædet var placeret i den sidste halvdel af hulskinnens længde ind til den mekaniske begrænsning. Spørgsmål 10: Hvorledes var passagersædet indstillet i hulskinnen i forhold til førersædet? På grund af kraftige deformationer ud for og i mindre grad af passagersædet, hvor karrosseriet var trykket ind i og mod den yderste sædeskinne, var det ikke muligt at betragte indstillingen af hulskinne og låsekam. Det kan oplyses, at fører- og passagersæder var symmetriske og med identiske mål. Sædeforkanterne stod lige ud for hinanden, mens passagerryglænet var lidt mere fremadrettet - skønsmæssigt 3 til 5 cm - i forhold til førersædet. 345 Spørgsmål 11: Var begge sæder inden ulykken forsynet med nakkestøtter? I bekræftende fald: Gjaldt dette også efter ulykken? Førersædet var forsynet med nakkestøtte, som må antages at have været på plads under uheldsforløbet. Passagersædets nakkestøtte lå efter uheldet løst i vognbunden. På grund af deformationer i sæderyggens øverste flade ved de to bøsninger, der er anbringelsessted for nakkestøttens to ben, må det antages, at nakkestøtten har været på plads umiddelbart inden uheldet og er slået løs under uheldsforløbet. «Vildtkonsulent Tommy Hansen, Skov- og Naturstyrelsen, har i skrivelse af 15. november 1999 besvaret en forespørgsel om vildttæthed ved uheldsstedet og bl.a. udtalt:» Vildttætheden i det på kortet indtegnede område må anses for at være som et gennemsnit for hele Bornholm. For det pågældende tidspunkt af året er der nok ikke den store vildttæthed da mange af dyrene søger ind i de store skove i december og januar. Det kan dog ikke udelukkes at der veksler dyr over vejen det pågældende sted, da Bornholm har landets største råvildtbestand målt pr. arealenhed. Der findes ikke statistik over nedkørt vildt for det pågældende område, men det kan oplyses at der i enkelte år er kørt over 100 dyr ned på de veje, som går igennem den statslige del af Almindingen. «Anmelderen, Bent Mortensen, har forespurgt af M's advokat ved påtegningsskrivelse af 18. september 1999 bekræftet,»at den trafikdræbte unge kvinde på uheldsnatten blev fundet med plateau-sko eller støvler, og at M blev fundet uden skotøj«. Bornholms Erhvervsskole har i skrivelse af 24. november 1999 oplyst, at»h har deltaget i undervisningen på Teknisk Introduktion fra den og ligeledes var tilmeldt til at deltage på 2. skoleperiode fra den inden for auto- og autoelektromekanikeruddannelsen«. Forklaringer: Der er under sagen afgivet forklaring af A, C, Thomas Beck, Dan Hansen, Peter Rømer, E, F, Louise Narvidsen, assurandør Jan Rømer, politiassistent Stig Westh og syns- og skønsmanden, bilinspektør Jan Germundsen. Copyright 2009 Thomson Reuters Professional A/S side 4

5 A har blandt andet forklaret, at hun er mor til M. Mantaen blev for kr.s vedkommende finansieret ved hendes optagelse af et personalelån, som var lavere forrentet end et tilsvarende banklån, og bilen kom derfor til at stå i hendes navn. De månedlige afdrag på lånet på kr. blev fratrukket hendes løn, men blev løbende refunderet hende af M, som også betalte Mantaens retskøbesum. Hun betalte reparationsregninger, vægtafgift m.m. vedrørende Mantaen for at sikre regningernes rettidige betaling, men også disse udgifter fik hun løbende refunderet af M. Familien havde 2 biler i forvejen; en ny Opel Vectra, som M ikke fik lov at låne, og en Opel Kadet, som M ofte benyttede, da den var billigere i drift end Mantaen. Det var planen, at M, der var i skorstensfejerlære, skulle flytte hjemmefra i begyndelsen af 1998, og i den forbindelse skulle Mantaen sælges, da han herefter ikke havde råd til den. Det var hendes mand C, der talte med sagsøgte, da Mantaen skulle forsikres. Forsikringspræmien for Mantaen blev opkrævet sammen med forsikringspræmierne for de andre biler, og hun er ikke klar over, om Mantaen var dyrere at forsikre, fordi det var den 3. bil i husstanden, eller om det var, fordi den havde en større motor. Hun gjorde sig ikke overvejelser over, om Mantaen var i en anden præmieklasse. M fik kørekort i januar 1997 og kørte dagligt og havde altid førersædet i Mantaen placeret helt tilbage. Hun har aldrig set M's kæreste H køre bil, men C fortalte hende, at H øvede sig i Mantaen på deres ejendom. C fortalte også, at H ikke havde sædet helt fremme, idet hun så ikke kunne se op over instrumentbrættet, og at han derfor havde foreslået hende, at hun tog en sort affaldspose med tøj til Frelsens Hær og anbragte den i ryggen. Den sorte affaldspose med tøj, som blev fundet på uheldsstedet, er vidnets datters aflagte tøj, som skulle til Frelsens Hær. H overnattede hos dem næsten hver weekend, og den 26. december 1997 stod hun senere op, end hun plejede, måske fordi hun var syg, eller måske fordi hun bare var træt. H var meget ked af at være så lille, og i julen havde hun købt nogle ca. 10 cm. høje plateausko, som hun havde på, da hun og M tog til julefrokosten 2. juledag. Efter ulykken har vidnet af nogle af M's kammerater fået at vide, at H nogle gange kørte hjem, når de havde været ude. C har blandt andet forklaret, at han er far til M. M havde ikke råd til at købe en bil, som blev finansieret af bank eller gennem bilforhandler, men A havde mulighed for at optage et billigt lån. De lavede derfor en aftale med M om, at bilen stod i A's navn, indtil M havde betalt sidste afdrag på lånet, og at de indtil da havde bestemmelsesretten over bilen. De betalte alle regninger vedrørende bilen og lagde dem oven i M's gæld til dem. De havde også en Opel Kadet, og når M brugte denne, kørte vidnet i Mantaen. Det var ham, der ringede til sagsøgte og fik bilen forsikret i A's navn. Assurandøren sagde, at da det var 3. bil i husstanden, skulle den i en dyrere præmieklasse. Vidnet nævnte ikke selv noget om, at M havde betalt en del af købesummen, og at han skulle være bruger af bilen. Umiddelbart forud for ulykken var H i færd med at flytte til Allinge, og de brugte da 346 Mantaen til at flytte nogle af hendes ting. H ville gerne selv tage kørekort, og indimellem øvede hun sig i Mantaen på deres græsplæne. Vidnet så, at hun sad helt fremme på førersædet for at kunne se ud, og han foreslog derfor, at de tog en pose med tøj til Frelsens Hær og brugte den som rygstøtte. Engang kom M sur hjem og fortalte, at H uden hans vidende havde lånt Mantaen. Den 26. december 1997 var H træt eller dårlig, og M og H talte derfor om ikke at tage til julefrokosten samme aften. Efter ulykken sagde vidnet til en af M's kammerater, at det var dumt af M, at han havde kørt efter julefrokosten. Hertil svarede kammeraten:»ja, hvis det var ham«. Da M lå på intensivafdeling, kom H's stedmor og fortalte, at hun vidste, at H havde kørt hjem, når de havde været i byen, og at H af og til havde lånt bilen. Når M kørte, havde han altid sædet placeret helt tilbage, så han sad med strakte arme. Thomas Bech har blandt andet forklaret, at han er en af M's venner. Han var med til julefrokosten den 26. december 1997, som begyndte omkring kl. 18. De var 13 deltagere. Under middagen sad han skråt over for M, og både M og H drak øl og snaps som de øvrige gæster. Efter at selskabet havde spist, gik man ovenpå. På et tidspunkt så han, at H og M gik nedenunder, men han troede, at de bare skulle have mere at spise. Han blev derfor overrasket, da han en halv time senere fik at vide, at de var taget hjem uden at sige farvel. De havde talt om at tage til Rønne, og M havde sagt, at han gerne ville med i byen, men H havde sagt, at hun ville hjem, da hun var træt, og at de ikke havde nogen penge. Efter ulykken talte gæsterne om, hvor meget M og H havde drukket. De blev enige om, at de nok havde drukket det samme antal genstande, som det øvrige selskab, d.v.s genstande. Han har ofte været ude at køre i Mantaen sammen med M, som betragtede bilen som sin egen. M havde altid sædet tilbage, når han kørte, men om det var i det bageste hak, ved vidnet ikke. H var interesseret i biler og læste til mekaniker på Bornholms Erhvervsskole. Hun kørte også i Mantaen, selvom hun ikke havde kørekort, og vidnet har én gang været passager i Mantaen med H som fører, hvor hun sad helt fremme på sædet, men om hun havde noget i ryggen, tør han ikke udtale sig om. Hun fortalte, at hun ved en lejlighed havde kørt 160 km/t., hvilket M var blevet sur over. Han tror ikke, at M gav H lov til at køre, hvis han ikke selv var med. Dan Hansen har blandt andet forklaret, at han er en af M's venner. Han var med til julefrokosten 2. juledag, og det var hans indtryk, at H og M drak lige så meget som de øvrige gæster, hvilket vil sige ca. 10 genstande hver. Efter middagen dansede han med H, som var mindst lige så fuld som han, og senere lagde hun sig minutter på en sofa og sagde, at hun ville hjem. Omkring kl. 22 blev han klar over, at M og H var gået uden at sige farvel. M omtalte Mantaen som sin egen, og vidnet har nogle gange kørt i den med M, som sad atypisk i bilen med førersædet langt tilbage og strakte arme. Det var først efter ulykken, at han af nogle venner fik at vide, at H også havde kørt bilen, selvom hun ikke havde kørekort. Peter Rømer har blandt andet forklaret, at han er en af M's venner, og at det var ham, der holdt julefrokosten 2. juledag. Han blev meget fuld og registrerede ikke, hvor meget M og H drak. Han vil dog tro, at de»fulgte med strømmen«og drak lige så meget som de andre, og som han husker det, var H en af de personer, der blev mest beruset. Det var først næste morgen, at han blev klar over, at M og H havde forladt selskabet ved tiden. M omtalte Mantaen som sin egen. Vidnet kørte med ham et par gange, og M sad da meget tilbagelænet med strakte arme og ben. Han har hørt, at M nogle gange har kørt bil i beruset tilstand, og fra M og andre har han hørt, at H et par gange har kørt i Mantaen, og at den ene gang var på Haslevej i Rønne. E har blandt andet forklaret, at han er H's far. H og M kom og besøgte ham 1-2 gange om ugen i M's bil. Han så ikke, hvem der kørte bilen, når de kom, men de gange, han fulgte dem ud til bilen, når de skulle hjem, var det M, som satte sig bag rattet. M har engang fortalt ham, at han ikke brød sig om at køre, når det var mørkt, da han var natteblind. H interesserede sig for biler og regnede med at få et kørekort, når hun var udlært som mekaniker. Han har aldrig set eller hørt, at hun skulle have kørt bil. F har blandt andet forklaret, at hun er H's søster og bor i København. I oktober 1997 var hun med sin veninde Louise på ferie hos H, og en aften var de til fest på Teknisk Skole i Rønne, hvor de fik en del at drikke. M, som også var med, blev fuld, men kørte dem desuagtet efterfølgende i bil til et diskotek i byens centrum. M fortalte, at han havde fået ny bil, og han var meget stolt af den. Hun har hverken hørt om eller set H køre bil. Louise Narvidsen har blandt andet forklaret, at hun og F var på ferie på Bornholm, hvor de sammen med H og M deltog i en fest på Teknisk Skole i Rønne. Efter et par timers forløb forlod de festen i M's bil, idet de skulle til et diskotek i centrum. Da M satte sig ved rattet, sagde han, Copyright 2009 Thomson Reuters Professional A/S side 5

Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti.

Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti. Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti. Almindelige emner 3 - Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 1.2, 21.1 og 21.2. På vej ind i et stormagasin S faldt A

Læs mere

BETÆNKNING om. erstatning og forsikring for skader opstået ved benyttelse af motordrevne køretøjer

BETÆNKNING om. erstatning og forsikring for skader opstået ved benyttelse af motordrevne køretøjer BETÆNKNING om erstatning og forsikring for skader opstået ved benyttelse af motordrevne køretøjer Afgivet af justitsministeriets trafikerstatningsudvalg BETÆNKNING NR. 1036 KØBENHAVN 1985 trykt på genbrugspapir

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014. Rettens nr. 18A-4136/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1)

D O M. afsagt den 23. april 2014. Rettens nr. 18A-4136/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1) D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 18A-4136/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. T er tiltalt for overtrædelse af 1. overtrædelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Ikke godtgjort, at kronisk smertetilstand var en følge af færdselsuheld.

Ikke godtgjort, at kronisk smertetilstand var en følge af færdselsuheld. Ikke godtgjort, at kronisk smertetilstand var en følge af færdselsuheld. Erstatning uden for kontraktforhold 21.9 - Færdselsret 611.1 og 71.1. Ved et færdselsuheld i 2002 blev A som fører af en personbil

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 Sag 484/2007 (1. afdeling) Søren Larsen (advokat Birgitte Pedersen) mod Jan Hartmann (advokat Peder Fihl) og Vestas Wind Systems A/S (advokat Lotte Eskesen)

Læs mere

Opbevaring af nøglen til sikringsboksen i et auktionshus på et kontor i samme bygning var grov uagtsomhed.

Opbevaring af nøglen til sikringsboksen i et auktionshus på et kontor i samme bygning var grov uagtsomhed. U.1998.1693H Opbevaring af nøglen til sikringsboksen i et auktionshus på et kontor i samme bygning var grov uagtsomhed. I tidsrummet fra lørdag ca. kl. 18.30 til søndag ca. kl. 11.30 blev fra sikringsboksen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advok Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advok Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København)

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København) D O M afsagt den 11. juli 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Nikolaj Aarø-Hansen, Olav D. Larsen og Malene Værum Westmark (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1499 13 A (advokat Lars Vindfeldt Skals,

Læs mere

Brand opstået ved svejsning på bil ikke forvoldt ved grov uagtsomhed, jf. erstatningsansvarslovens 19, stk. 2, nr. 1.

Brand opstået ved svejsning på bil ikke forvoldt ved grov uagtsomhed, jf. erstatningsansvarslovens 19, stk. 2, nr. 1. U.1995.737H Brand opstået ved svejsning på bil ikke forvoldt ved grov uagtsomhed, jf. erstatningsansvarslovens 19, stk. 2, nr. 1. A, der var ansat som maskinmester hos Midtkraft I/S, ville efter arbejdstid

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 466/2007 (2. afdeling) A (advokat Christian Bachmann) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 112/2008 (1. afdeling) A (advokat Lars Sandager) mod Tømrer- og Snedkerfirma Allan Svendsen & Søn A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere

Læs mere

Grov uagtsomhed et typebegreb

Grov uagtsomhed et typebegreb Grov uagtsomhed et typebegreb Af adjunkt, ph.d. LISBETH KJÆRGAARD Juridisk Institut, Afdelingen for Privatret Aarhus Universitet Brugen af kriteriet»en så indlysende fare«i forbindelse med begrebet»grov

Læs mere

Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. DOM Afsagt den 27. oktober 2011 i sag nr. BS 6-1408/2010: Flemming Frits Elkjær mod Sigrid Christensen Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 17. november 2010, drejer sig om

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. marts 2013 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Ole Dybdahl og Dan Bjerring (kst.)).

D O M. Afsagt den 21. marts 2013 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Ole Dybdahl og Dan Bjerring (kst.)). D O M Afsagt den 21. marts 2013 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Ole Dybdahl og Dan Bjerring (kst.)). 16. afd. nr. B-757-09: A (advokat Svend Aage Helsinghoff, besk.) mod Alka

Læs mere

SPØRGSMÅLET TRAFIK OG ALKOHOL

SPØRGSMÅLET TRAFIK OG ALKOHOL BETÆNKNING VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET TRAFIK OG ALKOHOL AFGIVET AF KOMMISSIONEN AF 1947 ANGÅENDE ALKOHOLSPØRGSMÅLET J.H.SCHULTZ A/S UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI KØBENHAVN 1951 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2011 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2011 2.068 klager. Det er 27 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været stabilt med en svag faldende

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2012 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2012 1.934 klager. Det er 134 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været faldende, og tallet for

Læs mere

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)).

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). 23. afd. nr. B-246-97: Andelsselskabet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 Sag 43/2014 (1. afdeling) A (advokat Nicolai Mallet) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I c56%(5(71,1*)25 )5$(567$71,1*61 91(7 ,1'+2/'6)257(*1(/6( /29*581'/$*(7 1 91(766$00(16 71,1* 7$/0 66,*(23/

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2007 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2007 2.173 klager, hvilket er det laveste antal i 16 år. Samtidig har de sidste 4 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2006 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2006 2.386 klager, hvilket er det laveste antal i 14 år. I forhold til 2005 er der tale om et fald på 10 %. Det er

Læs mere

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser.

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser. 2012-1. Udlevering af skolebøger ved manglende aflevering. Erstatning for bortkomne skolebøger En forælder klagede til ombudsmanden over at hans søns skole havde nægtet at udlevere nye skolebøger til elever

Læs mere

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Millionarv årsag til drab Foto: www.politi.dk fra Nordisk Kriminalreportage 2007

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Millionarv årsag til drab Foto: www.politi.dk fra Nordisk Kriminalreportage 2007 www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Foto: www.politi.dk Millionarv årsag til drab november 2012 Millionarv årsag til drab Af kriminalassistent Hans Ole Andersen, Odense. Det at arve kan være en

Læs mere

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms.

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms. DOM Afsagt den 12. april 2012 i sag nr. BS 150-1724/2010: Sparbank A/S mod Lastas Truck Center ApS Sagens baggrund Sagen vedrører drejer sig om, hvorvidt en køber af leasede genstande vidste eller burde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 Sag 340/2012 (2. afdeling) JP Farver ApS (advokat Tommy Olesen) mod Ninnas Farvehandel ApS (tidligere J. Beckmanns Farve og Tapet ApS) (advokat Jørn

Læs mere