EU-udbud. vedrørende. udbringning af mad. til. Roskilde Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-udbud. vedrørende. udbringning af mad. til. Roskilde Kommune"

Transkript

1 Den 26. maj 2010 EU-udbud vedrørende udbringning af mad til Roskilde Kommune 1

2 Tilbudsdisposition Ved udformning af tilbud skal tilbudsgiver relatere dette til udbudsmaterialets opbygning. Dvs. at tilbuddet besvares og opbygges i samme kronologiske orden som udbudsmaterialet. EU-udbud vedr. udbringning af mad Roskilde Kommunes aftale om udbringning af mad til hjemmeboende borgere i Roskilde Kommune udløber pr. 31. august 2010 og kommunen anmoder derfor om tilbud på ydelsen iht. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Roskilde Kommune ønsker at udvælge leverandør af transport til hhv. distrikt Jyllinge og distrikt Viby. Det er muligt for tilbudsgiver at byde samlet på opgaven i begge distrikter eller byde på opgaven i det enkelte distrikt. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Det er vigtigt for Roskilde Kommune at fastslå, at der i forbindelse med tilbudsgivningen skal lægges vægt på kvaliteten, hvordan denne kvalitet sikres og den service der er forbundet med udbringningen. Udbuddet omhandler følgende: Udbringning af mad til hjemmeboende borgere i distrikt Viby, ca portioner årligt Udbringning af mad til plejecentrene Oasen og boligerne Plænen i distrikt Viby, ca portioner årligt Udbringning af mad til hjemmeboende borgere i distrikt Jyllinge, ca portioner årligt Udbringning af mad til plejecentret Kastanjehaven i distrikt Jyllinge, ca portioner årligt Formkrav For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: 2

3 Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: Meld din interesse. Herefter skal du udfylde en registrering af dit firma, hvis du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S. Denne registrering er nødvendig for videre deltagelse og er uden omkostninger. Efter du har meldt din interesse skal du først godkendes og oprettes i systemet dette sker indenfor normal arbejdstid og er ikke en automatisk proces. Herefter modtager du login koder til Når du er logget ind skal du trykke på My Mercell for at se/downloade alle informationer om opgaven. Du kan stille spørgsmål omkring opgaven direkte til Roskilde Kommune samt afgive tilbud og uploade tilbudsdokumenter. Spørgsmål skal stilles herigennem under fanen "Kommunikation". Svar fra Roskilde Kommune afgives i anonymiseret form og kan ses under fanen "Ekstra Info" efter at der er publiceret svar. Eventuelle spørgsmål skal være Roskilde Kommune i hænde senest mandag den 2. august 2010 via Mercell. Eventuelle spørgsmål vil blive besvaret samlet onsdag den 4. august 2010 og offentliggjort via Mercell. Alle dokumenter i tilbuddet til indkøber skal uploades og sendes igennem Mercell Sourcing Service inden tidsfristen udløber og er omkostningsfrit for leverandører. Bemærk at der til afsendelse af tilbuddet kan anvendes digital signatur. Digital signatur kan bestilles her: 3 dage før tilbudsfristen udløber vil du modtage en påmindelse omkring opgaven på din . Spørgsmål omkring funktionaliteten i systemet sendes til eller ring på Al kommunikation med ordregiver skal foregå igennem udbudsværktøjet Mercell Sourcing Service. Tilbuddet skal være modtaget senest onsdag den 11. august 2010 kl og være gældende indtil torsdag den 30. september Tilbudsgiver bærer selv ansvar for at dokumenter oploades i god tid via Mercell. Efter den 26. juli 2010 vil de indkomne tilbud blive åbnet. Tilbudsgivere har ikke adgang til at overvære åbningen. De indkomne tilbud vil herefter blive behandlet og de fremlægges til politisk beslutning den 19. august Umiddelbart herefter vil meddelelse om, hvorvidt et afgivet tilbud er antaget blive givet til tilbudsgiverne. Den endelige udformning af kontrakt (udkast ses i bilag 1) vil ske umiddelbart herefter, og tilbudsgiveren kan foretage egne dispositioner omkring driften. Starttidspunktet for driften er 1. september Denne dato kan ikke fraviges. 3

4 Tilbud afgives som beskrevet i materialet. Tilbudsgiveren skal i tilbuddet beskrive foranstaltninger til sikring af driften og leverancen samt foranstaltninger til kvalitetssikring og kvalitetsstyring. Det skal også beskrives, hvilken udviklingsplan, der vil være gældende i kontraktperioden. Roskilde Kommune forbeholder sig ret til at vælge frit blandt de indkomne tilbud, til at vælge dele heraf eller til at forkaste alle tilbud. Roskilde Kommune er således ikke forpligtiget til at antage det billigste tilbud. Tilbudsgivere skal i øvrigt gøres opmærksom på at vedkommende iht. artikel 45 i EU rådsdirektiv 2004/18/EF af 31. marts 2004, hvoraf fremgår, at en tjenesteyder, hvis bo er under konkurs, likvidation mm. eller, der ikke har opfyldt sin forpligtigelse med hensyn til betaling af skatter og afgifter mm., kan udelukkes fra deltagelse i offentlige udbudsforretninger. Ved behandlingen af tilbud vil vurderingen ske ud fra, hvilket bud der totalt set er økonomisk mest fordelagtigt, og der vil blive lagt vægt på følgende prioriterede kriterier: Udbringning Pris (vægtning 50 %) Med pris menes det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Dokumentation af egenkontrol (vægtning 25 %) Det forudsættes, at tilbudsgiveren kan dokumentere at samtlige regler vedrørende egenkontrol overholdes. Udbringningssikkerhed (vægtning 25 %) Det forudsættes, at tilbudsgiveren kan dokumentere at kunne efterleve de af Roskilde Kommune opstillede krav til madleverance. Udvælgelseskriterier Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning. Selskabsform. Bankforbindelse og økonomisk status (med økonomisk status menes virksomhedens aktuelle indlån og udlån i banken) Årsregnskab for de sidste tre år, hvoraf aktivitet af karakter som der afgives tilbud på, fremgår specificeret. Referenceliste for aktiviteter af samme karakter som der afgives tilbud på. Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular findes som bilag 3. 4

5 Generelle vilkår: Omfang: Tilbudsprisen: Andre betalinger: Transport/ udbringningspris: Hvor andet ikke er skriftligt aftalt mellem Roskilde Kommune og tilbudsgiveren, vil dette materiale være gældende. Der kan afgives tilbud på udbringning af maden i distrikt Viby og distrikt Jyllinge. Tilbudsprisen for udbringningen ønskes opgivet som en enhedspris dækkende den samlede leverance til en fysisk adresse. Der vil ikke være andre betalinger vedrørende driften fra Roskilde Kommune, end den tilbudte udbringningspris. Prisen for udbringning vil afhænge af den fysiske adresse for produktionsstedet. Prisen skal derfor oplyses baseret på en fiktiv adresse i distrikt Viby og/eller distrikt Jyllinge, med gode tilkørselsforhold samt yderligere en pris pr. kørt kilometer og pr. kørt time. Prisen for udbringning til plejecentre skal oplyses som en enhedspris. Ikrafttræden: Aftalen om denne drift skal træde i kraft med virkning fra den 1. september Aftaleudløb er for alle områder pr. 31. maj Option: Aftalen vil indeholde en option på yderligere 2 gange 1 års forlængelse på uændrede vilkår. Sikkerhedsstillelse: Samtidig med underskrivelse af kontrakt, skal tilbudsgiveren stille en sikkerhed i form af bankgaranti, der udgør 10 % af tilbudssummen beregnet som den samlede anslåede betaling for den tilbudte leverance i 12 måneder. Frigivelse af sikkerhed: Garantisummen bindes i hele kontraktperioden og frigives tre måneder efter kontraktperiodens ophør, såfremt Roskilde Kommune ikke har anmeldt krav over for tilbudsgiveren. I modsat fald vil garantisummen blive udbetalt til Roskilde Kommune på anfordring og uden retslig afgørelse, såfremt påkrav sker. Garantisummen benyttes herefter til hel eller delvis dækning af de krav Roskilde Kommune måtte have over for tilbudsgiveren. Eventuel positiv difference mellem disse krav og garantisummen tilbagebetales til tilbudsgiveren. Overdragelse: Tilbudsgiveren kan ikke uden Roskilde Kommunes samtykke helt eller delvis sætte en anden i sit sted. Ved anvendelse af 5

6 underleverandører, vil ansvaret for korrekt opfyldelse af leverancen alene påhvile tilbudsgiveren. Tilbudsgiveren kan ikke uden Roskilde Kommunes skriftlige samtykke helt eller delvis diskontere eller overdrage sit tilgodehavende til tredjemand. Belåning: Forsikring: Tilbudsgiveren kan ikke belåne denne aftale. Det forudsættes, at tilbudsgiveren tegner de nødvendige forsikringer. Tilbudsgiveren er i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler ansvarlig over for Roskilde Kommune for den skade, leverancen eller tilbudsgiverens medarbejdere påfører Roskilde Kommune. Tilbudsgiveren er pligtig til at holde Roskilde Kommune skadesløs for ethvert krav - herunder for sagsomkostninger - der måtte blive rejst imod Roskilde Kommune, og som er forårsaget af fejl eller mangler ved leverancen. Tilbudsgiveren pålægges at tegne en erhvervs- og produktansvarsforsikring på sædvanlige vilkår, der skal dække tilbudsgiverens ansvar efter denne beskrivelse. Tilbudsgiveren er pligtig til skriftlig at give sit forsikringsselskab meddelelse om, at ophør eller ændring af forsikringen skal meddeles kommunen straks. Kopi af denne skrivelse skal tilsendes kommunen senest 3 uger fra kontraktdato. Policen skal på forlangende forevises Roskilde Kommune. Beredskabsplan: Personale: Den/de valgte leverandører skal efter kontraktindgåelse være villige til at indgå i en arbejdsgruppe med henblik på at udarbejde en beredskabsplan med det formål, at begrænse og afhjælpe virkninger af uheld, vejrlig eller andre hændelser, der påvirker borgerne/roskilde Kommune. Opgaverne omkring udbringning af mad i distrikt Viby udføres på nuværende tidspunkt af en ekstern leverandør, der ikke har oplyst, hvorvidt der vil blive overført medarbejdere i forbindelse med opgaven. Såfremt der skal ske overdragelse af medarbejdere, vil virksomhedsoverdragelsen være et anliggende mellem nuværende leverandør (overdrager) og fremtidig leverandør (erhverver). I så fald vil virksomhedsoverdragelsen og deraf følgende krav være Roskilde Kommune uvedkommende. Virksomhedsoverdragelsen er et anliggende mellem nuværende leverandør (overdrager) og fremtidig leverandør (erhverver). Virksomhedsoverdragelsen og deraf følgende krav er Roskilde kommune uvedkommende. 6

7 Opgaverne omkring udbringning af mad i distrikt Jyllinge udføres på nuværende tidspunkt af en ekstern leverandør, der oplyser, at der ikke vil blive overført medarbejdere i forbindelse med opgaven. Men efter konkret vurdering, under hensyn til nuværende og fremtidig leverandørs ageren, vil virksomheds-overdragelsesloven kunne finde anvendelse. Såfremt dette er tilfældet, vil dette være kommunen uvedkommende. Tavshedspligt: Grundlag: Der påhviler personalet hos tilbudsgiveren af udbringning tavshedspligt omkring forhold, som de i forbindelse med arbejdet måtte få kendskab til. Denne tavshedspligt ophører ikke ved fratræden eller ved denne aftales ophør. Tavshedspligten er også gældende overfor personale, der ikke direkte er involveret i driften, som f.eks. tilbudsgiverens administrative personale. Grundlag for denne aftale er: I forhold til plejecentrene er antallet i distrikt Jyllinge af udbragte hovedretter ca årlige portioner og i distrikt Viby er antallet af udbragte hovedretter ca årlige portioner. For udbringning af mad til hjemmeboende modtagere af madordningen er antallet i distrikt Jyllinge ca årlige portioner og i distrikt Viby er antallet ca årlige portioner. Antallet opgøres pr. måned og opgørelsen baseres på afregningsopgørelsen. Specielle stigninger: Den tilbudte pris forudsættes at indeholde alle kendte omkostninger, herunder eventuelle varslede lovændringer m.v. Hvis tilbudsgiveren efterfølgende, gennem ændringer i gældende love og bekendtgørelser, eller via afgørelser fra stat, region, kommune eller andre myndigheder, pålægges investeringer med direkte relation til driften, indledes forhandling om en ændring af enhedspriserne. Specielle prisfald: Uenighed om pris: I det omfang der sker et fald i en nu kendt afgift, eller i det omfang afgifter bortfalder, eller hvis tilbudsgiveren efterfølgende fra stat, region, kommune eller andre myndigheder frigøres fra omkostninger der ikke er taget højde for i dette materiale, og tilbudsgiveren er uden indflydelse på, kan Roskilde Kommune umiddelbart kræve enhedsprisen reduceret med den reducerede driftsomkostning. Ved uenighed mellem parterne omkring prisændringer som følge af delvis ophør, udvidelse, specielle stigninger eller prisfald, afgøres dette af en uvildig opmand, en person udpeget af Dansk Voldgifts Institut. Afgørelsen fra opmand er endelig og kan ikke ankes. 7

8 Prisregulering: Prisregulering kan finde sted én gang årligt med virkning fra 1. januar, første gang den 1. januar Såfremt leverandøren ønsker at benytte muligheden for prisregulering, skal dette varsles kommunen senest 1. december året før reguleringen skal træde i kraft. Prisreguleringen kan maksimalt udgøre den procentvise stigning på den kommunale kontoart 4.9 (øvrige tjenesteydelser) som udmeldt af Kommunernes Landsforening pr. 1. februar året før, stigningen træder i kraft. Supplerende ydelser indenfor kontrakten følger samme prisregulering, medmindre andet er særskilt aftalt. Ingen prisregulering kan iværksættes uden kommunens forudgående skriftlige godkendelse heraf. I modsat fald vil det være at betragte som en væsentlig misligholdelse. Såfremt der vedtages ny lovgivning, herunder omlægning af skatter og afgifter, som påvirker leverandørens omkostninger, har begge parter ret til genforhandling af prisstrukturen. En sådan genforhandling skal baseres på detaljeret dokumentation, der godtgør ændringen i omkostningerne. Afregning: Betaling: Faktureringsprocedure: For leverancen afregnes bagud den til enhver tid leverede ydelse med de tilbudte enhedspriser jf. tilbudsgiverens løbende månedlige opgørelse. Betalingsbetingelser vil for alle betalinger i forbindelse med denne aftale være en måned fra fakturamodtagelse hos Roskilde Kommune. Roskilde Kommune er ikke berettiget til helt eller delvis at tilbageholde betaling på grund af modkrav, tilbudsgiveren ikke har anerkendt. Betaling vil først kunne ske efter modtagelse af faktura. Alle fakturaer til kommunen skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. Af fakturaen skal det fremgå, hvor mange portioner der er udbragt. 8

9 Statistik: Tilbudsgiveren forpligter sig til månedligt at udarbejde statistik over udbringninger til den enkelte madmodtager. Statistikken skal vise antal udbringninger og udbringningstider. Tilbudsgiveren er forpligtiget til at levere data til brug ved senere udbud af tilsvarende område. Tilbudsgiveren er på anfordring af Roskilde Kommune forpligtiget til at fremsende dokumentation der vedr. de af lovgivningen udstukne retningslinjer, samt statistikker der i en vis detaljeringsgrad periodevis viser del og totalleverancer til Roskilde Kommune. Statistik skal fremsendes elektronisk i læsbart medie kompatibelt med Microsoft Excel. Fejl og mangler: I det omfang der fra Roskilde Kommune i den daglige drift konstateres fejl og mangler i forhold til specifikationer omkring produkter og service i aftalegrundlaget, kan Roskilde Kommune forlange kompensation herfor. Kompensationens størrelse fastsættes ud fra, den vurderede fiktive eller direkte mindre omkostning til f.eks. løn eller råvarer, tilbudsgiveren kunne have haft som følge af de konstaterede fejl og mangler, set i forhold til omkostningen ved en drift uden de påtalte konstaterede fejl og mangler. Alle fejl og mangler, såvel store som små, som tilbudsgiveren er, eller bliver vidende om, skal meddeles/rapporteres til Roskilde Kommune samtidig med information om, hvilke forholdsregler der er truffet for at undgå lignende fejl og mangler. Denne rapportering skal ske skriftligt en gang månedligt. Det forudsættes at tilbudsgiveren søger at tage højde for - og undgå sådanne situationer - bl.a. ved at tilbudsgiveren tager initiativ til en løbende dialog omkring samarbejdet. Denne dialog skal foregå på et tilstrækkeligt højt niveau. Ved uenighed mellem parterne omkring påtalte fejl og mangler, eller uenighed omkring størrelsen af kompensationen, afgøres dette af en uvildig opmand, en person udpeget af Dansk Voldgifts Institut. Afgørelsen fra opmand er endelig og kan ikke ankes. Misligholdelse: I tilfælde af væsentlig misligholdelse fra en af parterne kan aftalen ophæves af den anden part med en måneds varsel til udgangen af en måned, og misligholdelsesbeføjelser gøres gældende i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Ophævelse af aftalen med påberåbelse af misligholdelse kan først ske, såfremt en skriftlig påtale, hvor misligholdelsen påberåbes, 9

10 siddes overhørig. I forbindelse med ophævelsen af aftalen på grund af misligholdelse kan der rejses krav om erstatning/bod. Nødværge: Ved umiddelbare og totale svigt fra tilbudsgiveren kan Roskilde Kommune foranledige udbringningsforpligtigelsen, f.eks. ved indsættelse af eget personale eller via udbringning fra anden side. Tilbudsgiveren hæfter for omkostninger Roskilde Kommune måtte afholde i forbindelse med dette. Ved uenighed mellem parterne omkring størrelsen af omkostningen, afgøres dette af en uvildig opmand, en person udpeget af Dansk Voldgifts Institut. Afgørelsen fra opmand er endelig og kan ikke ankes. Force majeure: Tilbudsgiverens og Roskilde Kommunes forpligtigelser i forhold til aftalen, ophæves i forbindelse med en force majeure situation. Til force majeure henregnes alene, naturkatastrofer eller lignende. Bevisbyrden for at nævnte begivenheder har fundet sted, påhviler tilbudsgiveren. Ved force majeure situationer skal den part, der påberåber sig force majeure, meddele dette skriftligt til den anden part så snart force majeure situationen opstår. Tvistigheder: Eventuel tvivl om forståelse eller andre tvistigheder i forbindelse med denne aftale afgøres endeligt ved Dansk Voldgifts Institut. 10

11 Kravspecifikation vedrørende udbringning af mad for Roskilde Kommune 11

12 Leverancernes omfang: Udbringningen omfatter mad til hjemmeboende i distrikt Jyllinge og distrikt Viby. I distrikt Jyllinge er der endvidere udbringning af mad til plejecentret Kastanjehaven. I distrikt Viby er der endvidere udbringning af mad til Oasen og Plænen. En udbringning til en fysisk adresse omfatter en hovedret samt evt. supplerende ydelser, herunder morgenmad, biret og madpakke. Den samlede udbringning forudsættes dækket af den tilbudte enhedspris for udbringning. En udbringning til en fysisk adresse kan omfatte udbringning til ægtepar således, at der skal udbringes to portioner mad samt eventuelle supplerende ydelser på samme adresse. Dette forudsættes dækket af den tilbudte enhedspris for udbringning. Opdeling/ruter: Emballage: Transportudstyr: Udbringning opdeles fra produktionsstedet i et antal ruter, som er afpasset efter antallet af afleveringssteder og den geografiske spredning, således at maden kan afleveres inden for det forventede tidsinterval. Den endelige ruteopdeling foregår i samarbejde mellem leverandøren af mad og tilbudsgiveren af udbringning. Alle former for emballage, herunder varmekasser, stilles til rådighed for tilbudsgiveren af leverandøren af mad. Det forudsættes, at tilbudsgiveren af udbringning stiller de nødvendige biler og andet materiale, til rådighed for aftalen. Alle nødvendige investeringer i denne forbindelse afholdes af tilbudsgiveren og skal indkalkuleres i de afgivne tilbudspriser. Udbringningsform: Maden produceres og afhentes på produktionsstedet. Uanset produktionsform og udbringningsform skal samtlige hygiejniske forskrifter efterleves. Leveres maden varm, skal madens udgangstemperatur på 75 grader bevares bedst muligt. Vilkårene for udbringningen af mad er at der skal udbringes varmholdt mad. Tilbudsgiveren for udbringning skal sikre, at gældende krav til madens temperatur under udbringning og slutleverance overholdes. Dette skal sikres i samarbejde med leverandøren af mad. Det er ikke tilladt under leverance at ombytte mad fra en bil til en anden. 12

13 Tidsinterval: Kontrol: Godkendelse: Biler: Maden leveres varmholdt til borgeren. Det forudsættes, at maden leveres til hjemmeboende borgere i tidsintervallet mellem kl og kl Leveringstidspunktet må maksimalt overskrides med en halv time. Roskilde Kommune vil på de enkelte ruter kunne udføre stikprøvevis kontrol af f.eks. udbringningstidspunkt og madens temperatur. Tilbudsgiveren skal kunne fremlægge skriftlig dokumentation leveringstidspunkt jf. afsnit om statistik. Det påhviler tilbudsgiveren af udbringning at sikre, at der foreligger evt. godkendelse af transportvogne fra Fødevareregionen. Ligeledes påhviler det tilbudsgiveren at sikre, at der foreligger evt. godkendelse til ovennævnte brug fra Arbejdstilsynet eller andre tilsynsmyndigheder. Tilbudsgiveren af udbringning skal sikre, at bilerne til enhver tid kan leve op til de gældende lovmæssige krav vedr. udbringning. Det forudsættes, at de biler, der benyttes til opfyldelse af aftalen, er af en alder og teknisk stand, som sikrer at udbringningen kan ske uden problemer og med størst mulig sikkerhed. Ved udbringning af varmholdt mad bilerne være forsynet med stik til 220 volt, som varmekasserne kan tilsluttes. Bilerne skal til enhver tid fremtræde velholdte og med en høj hygiejnisk standard såvel udvendig som indvendig i varerum. Bilerne må ikke benyttes til transport af gods, der afgiver lugt eller som tilsmudser varerummet så som f.eks. olie, kemikalier, jord, affald og lignende. Bilerne skal vaskes/rengøres min. en gang pr. uge både indvendigt og udvendigt. Bilerne må ikke have synlige rustskader. Ved trafikuheld eller andet, hvor bilerne påføres synlige skader, skal disse udbedres senest en måned efter, at skaden er observeret. Al kørsel skal tilrettelægges på en måde, der sikre mindst mulig belastning af miljøet. Alle køretøjer anvendt til opgaven skal være påmonteret partikelfilter. Alle nye køretøjer, der indkøbes til udførsel af opgaven i kontraktperioden, skal som minimum opfylde EURO norm 2. I bilaget Oplysningsskema for bil skal tilbudsgiver specificere de køretøjer, der tænkes anvendt til opgaven. Der udfyldes et skema for hvert køretøj. 13

14 Kontrol af biler: Telefon: Udvidet drift: Ud over den kontrol der udføres af de officielle kontrolmyndigheder, vil Roskilde Kommune eller en person bemyndiget af Roskilde Kommune, løbende sikre, at de specificerede krav overholdes. Tilbudsgiveren forpligtiger sig til at udstyre hver af de benyttede biler med en telefon. Alle omkostninger til indkøb, installering og drift i forbindelse med telefonen dækkes af tilbudsgiveren af transporten. Tilbudsgiveren af udbringning kan frit indgå aftale om benyttelse af biler og udstyr til anden side uden for det tidsrum tilbudsgiveren er forpligtiget i forhold til aftalen med Roskilde Kommune. Der må således ikke i eller med bilerne foregå transport til eller for andre kunder samtidig med, at der foregår transport jf. aftalen med Roskilde Kommune uden forudgående skriftlig aftale med Roskilde Kommune. Det forudsættes, at en evt. aftale indgået af tilbudsgiveren om benyttelse til anden side ikke griber forstyrrende ind i, eller på anden måde skaber problemer i forhold til den indgåede aftale med Roskilde Kommune. Optræden: Sprog: Uniform: Tilbudsgiveren er pligtig til at sikre, at personale, beskæftiget i forhold til denne aftale vedr. Roskilde Kommune, optræder høfligt, venligt, hjælpsomt og korrekt over for modtagerne af maden samt det øvrige personale ansat på produktionsstedet eller andre steder i Roskilde Kommune. Tilbudsgiveren af udbringning er pligtig til at sikre, at personale, beskæftiget i forhold til denne aftale vedr. Roskilde Kommune, er dansktalende og uden sproglige problemer kan gøre sig forståelig over for modtagerne af maden. Det påhviler tilbudsgiveren af udbringning at sikre, at personalet bærer en ensartet uniform afpasset efter arbejdets art og i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser. Denne uniformering skal godkendes af Roskilde Kommune. Uniformerne skal være neutrale, dvs. det må ikke via uniformerne eller andet fremgå, at personalet er ansat af tilbudsgiveren. Tilbudsgiveren må således ikke benytte personalet, uniformeringen eller andet i reklamemæssig henseende. Udgifter vedrørende al personalebeklædning, fodtøj etc. påhviler tilbudsgiveren af transporten. ID-kort: Det påhviler tilbudsgiveren at udstyre chaufførerne, samt evt. andet personale, der kommer i kontakt med modtagerne, med et ID-kort med billede. Af kortet skal fremgå personens navn, og at personen arbejder i forbindelse med Roskilde Kommunes madleverance. 14

15 Kortet skal bæres synligt, når der udføres arbejde i relation til denne aftale. Kort og tekst skal godkendes af Roskilde Kommune. Hygiejne: Tilbudsgiveren af udbringning er pligtig til at sikre, at personale, beskæftiget i forhold til denne aftale vedr. Roskilde Kommune, fremtræder velsoignerede og via egen fremtræden signalerer en høj hygiejnisk standard. Uønsket personale: Tilbudsgiveren af udbringning er pligtig til umiddelbart at overflytte personale beskæftiget i forhold til denne aftale vedr. Roskilde Kommune, såfremt Roskilde Kommune af ordensmæssige årsager finder dette påkrævet. Ønske om en sådan overflytning skal inkl. begrundelsen herfor fremsættes skriftligt. Tilkørsel: Afhentning: Ruter: Kørelister: Returnering: Tilbagemelding: Varerne afhentes fra produktionsstedet på nærmere anvist sted med umiddelbar adgang for tilbudsgiveren af udbringning. Det forudsættes, at der indgås en aftale mellem leverandør af mad og tilbudsgiveren af udbringning af mad. Ruterne udarbejdes og opsættes i et samarbejde mellem leverandøren af maden og tilbudsgiveren af udbringning. Herunder aftales med produktionsstedet det antal ruter, som tilbudsgiveren af udbringning mener, er hensigtsmæssigt. Tilbudsgiveren af udbringning aftaler ligeledes med leverandøren af mad, hvordan den geografiske opdeling i ruterne skal foretages. Leverandøren af maden udarbejder daglige kørelister pr. rute med angivelse af navn og adresse på hver enkelt modtager, der skal have en leverance den pågældende dag. Af listen fremgår hvilket produkt/produkter, der skal afleveres til den pågældende person/leveringsadresse. Listen udarbejdes efter aftale med tilbudsgiveren af udbringning, således at ruterne har en længde afpasset med tilbudsgiveren og med afleveringsstederne/adresserne sorteret. Af listen fremgår, ud over de specifikke oplysninger om modtagernavne og adresser, også det totale antal, der den pågældende dag skal afleveres af hver varetype, således at chaufføren ud fra dette kan afstemme og pakke bilen. Varmekasser der benyttes i forbindelse med udbringning i distrikt Jyllinge og distrikt Viby, leveres tilbage til køkkenerne, som varetager rengøring af varmekasserne. Chaufføren skal straks give besked til en af kommunen udpeget person om evt. problemer på ruten så som f.eks. forsinkelser i udbringningen, fejlafleveringer, uanbringelighed eller lignende. Ved forsinkelser forstås overskridelse af leveringstidspunktet med over en halv time. 15

16 Ledelsesinformation Tilbudsgiveren skal hver måned levere ledelsesinformation til Roskilde Kommune, i Excel eller tilsvarende konvertibelt format og skal som minimum indeholde følgende oplysninger: 1) Antal indkomne klager, deres indhold samt håndtering af disse 2) Antal forsinkelser med begrundelse for forsinkelse Nøgler: Senere ændring: En del af udbringningerne fordrer, at chaufføren med nøgle åbner dør til opgang eller mellemgange. Roskilde Kommune sørger for, mod kvittering, udlevering af de nødvendige nøgler som chaufføren er ansvarlig for. Tilbudsgiveren kan efter aftale med Roskilde Kommune efterfølgende foretage ændringer i leveranceformen. Ændringer i transportudstyr eller andet, der er nødvendige for at kunne gennemføre omlægningerne, foretages af tilbudsgiveren for egen regning og risiko. En forudsætning for at foretage ændringer er dog, at de kvalitets- og servicemæssige krav i dette materiale overholdes. Ændringer skal skriftligt godkendes af Roskilde Kommune. Følgeomkostninger: Følgeomkostninger samt afledte omkostninger i forbindelse med indkøb af udstyr og lignende, alle nødvendige myndighedsgodkendelser eller lignende, afholdes ligeledes af tilbudsgiveren. Ved kontraktophør kan tilbudsgiveren ikke kræve kompensation for afholdte følgeomkostninger eller afledte omkostninger i forbindelse med ændringer i leveranceformen. Afregningslister: Måltider/bruger: Tilbudsgiveren af udbringning leverer månedligt en liste der bagud viser udbringningsudgiften for hver enkelt madmodtager. Maden leveres direkte til modtagerens adresse med de ingredienser der almindeligvis betegnes som varm mad i varm tilstand og de ingredienser der almindeligvis betragtes som koldt tilbehør eller kold mad i kold tilstand, samt evt. morgenmad/madpakke. Alle ingredienser til måltidet leveres herunder tilbehørsdele der naturligt hører til retten som f.eks. survarer. I forhold til distrikterne Jyllinge og Viby udbringes der også til de tidligere omtalte plejecentre. Det drejer sig om varm mad i flerportionskantiner (bulk). 16

17 Serviceniveau: Chaufføren skal fjerne filmen på emballagen for madmodtageren, hvis modtageren har behov herfor. Chaufføren skal være behjælpelig med at hente tallerken og bestik og øse mad op, såfremt madmodtageren har behov herfor. Samarbejdsforum: Tilbudsgiveren vil være forpligtet til at indgå i det samarbejdsforum som Roskilde Kommune opretter til kontrol og monitorering af madordningen. Et samarbejdsforum skal drøfte udviklingsmuligheder, kvalitetsforbedring, indkomne klager, ændringer observeret ved bl.a. nedenstående ledelsesinformation samt andre løbende sager. Det forventes, at samarbejdsforum afholder møde hver 2. måned. Samarbejdsforum består af repræsentanter fra forvaltningen, Ældrerådet, Handicaprådet samt den eller de involverede leverandører. 17

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83 Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig praktisk hjælp Lov om Social service 83 I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige offentligt støttede

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Udbud af. Prisaftale om helbredstillæg på briller. i henhold til lov om social pension. Skive Kommune

Udbud af. Prisaftale om helbredstillæg på briller. i henhold til lov om social pension. Skive Kommune Udbud af Prisaftale om helbredstillæg på briller i henhold til lov om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE EU-UDBUD på levering af Samarbejdsportal og ESDH til Frederikshavn Kommune Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 193-341218 Oktober 2014, rev. 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Prækvalifikation...

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Udbudsmateriale Vikarservice til Ældreplejen m.v.

Udbudsmateriale Vikarservice til Ældreplejen m.v. U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Udbudsmateriale Vikarservice til Ældreplejen m.v. Marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Tilbudsbetingelser...3 1.1 Udbudsform og omfang...3 1.2 Tilbudsfrist...3 1.3

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Udbudsbrev indhentning af tilbud til FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 1 3500 Værløse Kontaktpersen: Jens Nielsen Tlf. 72543314 / mail: jsn@nst.dk 23-07-2015 1 Indledning

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere