EU-udbud. vedrørende. udbringning af mad. til. Roskilde Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-udbud. vedrørende. udbringning af mad. til. Roskilde Kommune"

Transkript

1 Den 26. maj 2010 EU-udbud vedrørende udbringning af mad til Roskilde Kommune 1

2 Tilbudsdisposition Ved udformning af tilbud skal tilbudsgiver relatere dette til udbudsmaterialets opbygning. Dvs. at tilbuddet besvares og opbygges i samme kronologiske orden som udbudsmaterialet. EU-udbud vedr. udbringning af mad Roskilde Kommunes aftale om udbringning af mad til hjemmeboende borgere i Roskilde Kommune udløber pr. 31. august 2010 og kommunen anmoder derfor om tilbud på ydelsen iht. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Roskilde Kommune ønsker at udvælge leverandør af transport til hhv. distrikt Jyllinge og distrikt Viby. Det er muligt for tilbudsgiver at byde samlet på opgaven i begge distrikter eller byde på opgaven i det enkelte distrikt. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Det er vigtigt for Roskilde Kommune at fastslå, at der i forbindelse med tilbudsgivningen skal lægges vægt på kvaliteten, hvordan denne kvalitet sikres og den service der er forbundet med udbringningen. Udbuddet omhandler følgende: Udbringning af mad til hjemmeboende borgere i distrikt Viby, ca portioner årligt Udbringning af mad til plejecentrene Oasen og boligerne Plænen i distrikt Viby, ca portioner årligt Udbringning af mad til hjemmeboende borgere i distrikt Jyllinge, ca portioner årligt Udbringning af mad til plejecentret Kastanjehaven i distrikt Jyllinge, ca portioner årligt Formkrav For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: 2

3 Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: Meld din interesse. Herefter skal du udfylde en registrering af dit firma, hvis du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S. Denne registrering er nødvendig for videre deltagelse og er uden omkostninger. Efter du har meldt din interesse skal du først godkendes og oprettes i systemet dette sker indenfor normal arbejdstid og er ikke en automatisk proces. Herefter modtager du login koder til Når du er logget ind skal du trykke på My Mercell for at se/downloade alle informationer om opgaven. Du kan stille spørgsmål omkring opgaven direkte til Roskilde Kommune samt afgive tilbud og uploade tilbudsdokumenter. Spørgsmål skal stilles herigennem under fanen "Kommunikation". Svar fra Roskilde Kommune afgives i anonymiseret form og kan ses under fanen "Ekstra Info" efter at der er publiceret svar. Eventuelle spørgsmål skal være Roskilde Kommune i hænde senest mandag den 2. august 2010 via Mercell. Eventuelle spørgsmål vil blive besvaret samlet onsdag den 4. august 2010 og offentliggjort via Mercell. Alle dokumenter i tilbuddet til indkøber skal uploades og sendes igennem Mercell Sourcing Service inden tidsfristen udløber og er omkostningsfrit for leverandører. Bemærk at der til afsendelse af tilbuddet kan anvendes digital signatur. Digital signatur kan bestilles her: 3 dage før tilbudsfristen udløber vil du modtage en påmindelse omkring opgaven på din . Spørgsmål omkring funktionaliteten i systemet sendes til eller ring på Al kommunikation med ordregiver skal foregå igennem udbudsværktøjet Mercell Sourcing Service. Tilbuddet skal være modtaget senest onsdag den 11. august 2010 kl og være gældende indtil torsdag den 30. september Tilbudsgiver bærer selv ansvar for at dokumenter oploades i god tid via Mercell. Efter den 26. juli 2010 vil de indkomne tilbud blive åbnet. Tilbudsgivere har ikke adgang til at overvære åbningen. De indkomne tilbud vil herefter blive behandlet og de fremlægges til politisk beslutning den 19. august Umiddelbart herefter vil meddelelse om, hvorvidt et afgivet tilbud er antaget blive givet til tilbudsgiverne. Den endelige udformning af kontrakt (udkast ses i bilag 1) vil ske umiddelbart herefter, og tilbudsgiveren kan foretage egne dispositioner omkring driften. Starttidspunktet for driften er 1. september Denne dato kan ikke fraviges. 3

4 Tilbud afgives som beskrevet i materialet. Tilbudsgiveren skal i tilbuddet beskrive foranstaltninger til sikring af driften og leverancen samt foranstaltninger til kvalitetssikring og kvalitetsstyring. Det skal også beskrives, hvilken udviklingsplan, der vil være gældende i kontraktperioden. Roskilde Kommune forbeholder sig ret til at vælge frit blandt de indkomne tilbud, til at vælge dele heraf eller til at forkaste alle tilbud. Roskilde Kommune er således ikke forpligtiget til at antage det billigste tilbud. Tilbudsgivere skal i øvrigt gøres opmærksom på at vedkommende iht. artikel 45 i EU rådsdirektiv 2004/18/EF af 31. marts 2004, hvoraf fremgår, at en tjenesteyder, hvis bo er under konkurs, likvidation mm. eller, der ikke har opfyldt sin forpligtigelse med hensyn til betaling af skatter og afgifter mm., kan udelukkes fra deltagelse i offentlige udbudsforretninger. Ved behandlingen af tilbud vil vurderingen ske ud fra, hvilket bud der totalt set er økonomisk mest fordelagtigt, og der vil blive lagt vægt på følgende prioriterede kriterier: Udbringning Pris (vægtning 50 %) Med pris menes det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Dokumentation af egenkontrol (vægtning 25 %) Det forudsættes, at tilbudsgiveren kan dokumentere at samtlige regler vedrørende egenkontrol overholdes. Udbringningssikkerhed (vægtning 25 %) Det forudsættes, at tilbudsgiveren kan dokumentere at kunne efterleve de af Roskilde Kommune opstillede krav til madleverance. Udvælgelseskriterier Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning. Selskabsform. Bankforbindelse og økonomisk status (med økonomisk status menes virksomhedens aktuelle indlån og udlån i banken) Årsregnskab for de sidste tre år, hvoraf aktivitet af karakter som der afgives tilbud på, fremgår specificeret. Referenceliste for aktiviteter af samme karakter som der afgives tilbud på. Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular findes som bilag 3. 4

5 Generelle vilkår: Omfang: Tilbudsprisen: Andre betalinger: Transport/ udbringningspris: Hvor andet ikke er skriftligt aftalt mellem Roskilde Kommune og tilbudsgiveren, vil dette materiale være gældende. Der kan afgives tilbud på udbringning af maden i distrikt Viby og distrikt Jyllinge. Tilbudsprisen for udbringningen ønskes opgivet som en enhedspris dækkende den samlede leverance til en fysisk adresse. Der vil ikke være andre betalinger vedrørende driften fra Roskilde Kommune, end den tilbudte udbringningspris. Prisen for udbringning vil afhænge af den fysiske adresse for produktionsstedet. Prisen skal derfor oplyses baseret på en fiktiv adresse i distrikt Viby og/eller distrikt Jyllinge, med gode tilkørselsforhold samt yderligere en pris pr. kørt kilometer og pr. kørt time. Prisen for udbringning til plejecentre skal oplyses som en enhedspris. Ikrafttræden: Aftalen om denne drift skal træde i kraft med virkning fra den 1. september Aftaleudløb er for alle områder pr. 31. maj Option: Aftalen vil indeholde en option på yderligere 2 gange 1 års forlængelse på uændrede vilkår. Sikkerhedsstillelse: Samtidig med underskrivelse af kontrakt, skal tilbudsgiveren stille en sikkerhed i form af bankgaranti, der udgør 10 % af tilbudssummen beregnet som den samlede anslåede betaling for den tilbudte leverance i 12 måneder. Frigivelse af sikkerhed: Garantisummen bindes i hele kontraktperioden og frigives tre måneder efter kontraktperiodens ophør, såfremt Roskilde Kommune ikke har anmeldt krav over for tilbudsgiveren. I modsat fald vil garantisummen blive udbetalt til Roskilde Kommune på anfordring og uden retslig afgørelse, såfremt påkrav sker. Garantisummen benyttes herefter til hel eller delvis dækning af de krav Roskilde Kommune måtte have over for tilbudsgiveren. Eventuel positiv difference mellem disse krav og garantisummen tilbagebetales til tilbudsgiveren. Overdragelse: Tilbudsgiveren kan ikke uden Roskilde Kommunes samtykke helt eller delvis sætte en anden i sit sted. Ved anvendelse af 5

6 underleverandører, vil ansvaret for korrekt opfyldelse af leverancen alene påhvile tilbudsgiveren. Tilbudsgiveren kan ikke uden Roskilde Kommunes skriftlige samtykke helt eller delvis diskontere eller overdrage sit tilgodehavende til tredjemand. Belåning: Forsikring: Tilbudsgiveren kan ikke belåne denne aftale. Det forudsættes, at tilbudsgiveren tegner de nødvendige forsikringer. Tilbudsgiveren er i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler ansvarlig over for Roskilde Kommune for den skade, leverancen eller tilbudsgiverens medarbejdere påfører Roskilde Kommune. Tilbudsgiveren er pligtig til at holde Roskilde Kommune skadesløs for ethvert krav - herunder for sagsomkostninger - der måtte blive rejst imod Roskilde Kommune, og som er forårsaget af fejl eller mangler ved leverancen. Tilbudsgiveren pålægges at tegne en erhvervs- og produktansvarsforsikring på sædvanlige vilkår, der skal dække tilbudsgiverens ansvar efter denne beskrivelse. Tilbudsgiveren er pligtig til skriftlig at give sit forsikringsselskab meddelelse om, at ophør eller ændring af forsikringen skal meddeles kommunen straks. Kopi af denne skrivelse skal tilsendes kommunen senest 3 uger fra kontraktdato. Policen skal på forlangende forevises Roskilde Kommune. Beredskabsplan: Personale: Den/de valgte leverandører skal efter kontraktindgåelse være villige til at indgå i en arbejdsgruppe med henblik på at udarbejde en beredskabsplan med det formål, at begrænse og afhjælpe virkninger af uheld, vejrlig eller andre hændelser, der påvirker borgerne/roskilde Kommune. Opgaverne omkring udbringning af mad i distrikt Viby udføres på nuværende tidspunkt af en ekstern leverandør, der ikke har oplyst, hvorvidt der vil blive overført medarbejdere i forbindelse med opgaven. Såfremt der skal ske overdragelse af medarbejdere, vil virksomhedsoverdragelsen være et anliggende mellem nuværende leverandør (overdrager) og fremtidig leverandør (erhverver). I så fald vil virksomhedsoverdragelsen og deraf følgende krav være Roskilde Kommune uvedkommende. Virksomhedsoverdragelsen er et anliggende mellem nuværende leverandør (overdrager) og fremtidig leverandør (erhverver). Virksomhedsoverdragelsen og deraf følgende krav er Roskilde kommune uvedkommende. 6

7 Opgaverne omkring udbringning af mad i distrikt Jyllinge udføres på nuværende tidspunkt af en ekstern leverandør, der oplyser, at der ikke vil blive overført medarbejdere i forbindelse med opgaven. Men efter konkret vurdering, under hensyn til nuværende og fremtidig leverandørs ageren, vil virksomheds-overdragelsesloven kunne finde anvendelse. Såfremt dette er tilfældet, vil dette være kommunen uvedkommende. Tavshedspligt: Grundlag: Der påhviler personalet hos tilbudsgiveren af udbringning tavshedspligt omkring forhold, som de i forbindelse med arbejdet måtte få kendskab til. Denne tavshedspligt ophører ikke ved fratræden eller ved denne aftales ophør. Tavshedspligten er også gældende overfor personale, der ikke direkte er involveret i driften, som f.eks. tilbudsgiverens administrative personale. Grundlag for denne aftale er: I forhold til plejecentrene er antallet i distrikt Jyllinge af udbragte hovedretter ca årlige portioner og i distrikt Viby er antallet af udbragte hovedretter ca årlige portioner. For udbringning af mad til hjemmeboende modtagere af madordningen er antallet i distrikt Jyllinge ca årlige portioner og i distrikt Viby er antallet ca årlige portioner. Antallet opgøres pr. måned og opgørelsen baseres på afregningsopgørelsen. Specielle stigninger: Den tilbudte pris forudsættes at indeholde alle kendte omkostninger, herunder eventuelle varslede lovændringer m.v. Hvis tilbudsgiveren efterfølgende, gennem ændringer i gældende love og bekendtgørelser, eller via afgørelser fra stat, region, kommune eller andre myndigheder, pålægges investeringer med direkte relation til driften, indledes forhandling om en ændring af enhedspriserne. Specielle prisfald: Uenighed om pris: I det omfang der sker et fald i en nu kendt afgift, eller i det omfang afgifter bortfalder, eller hvis tilbudsgiveren efterfølgende fra stat, region, kommune eller andre myndigheder frigøres fra omkostninger der ikke er taget højde for i dette materiale, og tilbudsgiveren er uden indflydelse på, kan Roskilde Kommune umiddelbart kræve enhedsprisen reduceret med den reducerede driftsomkostning. Ved uenighed mellem parterne omkring prisændringer som følge af delvis ophør, udvidelse, specielle stigninger eller prisfald, afgøres dette af en uvildig opmand, en person udpeget af Dansk Voldgifts Institut. Afgørelsen fra opmand er endelig og kan ikke ankes. 7

8 Prisregulering: Prisregulering kan finde sted én gang årligt med virkning fra 1. januar, første gang den 1. januar Såfremt leverandøren ønsker at benytte muligheden for prisregulering, skal dette varsles kommunen senest 1. december året før reguleringen skal træde i kraft. Prisreguleringen kan maksimalt udgøre den procentvise stigning på den kommunale kontoart 4.9 (øvrige tjenesteydelser) som udmeldt af Kommunernes Landsforening pr. 1. februar året før, stigningen træder i kraft. Supplerende ydelser indenfor kontrakten følger samme prisregulering, medmindre andet er særskilt aftalt. Ingen prisregulering kan iværksættes uden kommunens forudgående skriftlige godkendelse heraf. I modsat fald vil det være at betragte som en væsentlig misligholdelse. Såfremt der vedtages ny lovgivning, herunder omlægning af skatter og afgifter, som påvirker leverandørens omkostninger, har begge parter ret til genforhandling af prisstrukturen. En sådan genforhandling skal baseres på detaljeret dokumentation, der godtgør ændringen i omkostningerne. Afregning: Betaling: Faktureringsprocedure: For leverancen afregnes bagud den til enhver tid leverede ydelse med de tilbudte enhedspriser jf. tilbudsgiverens løbende månedlige opgørelse. Betalingsbetingelser vil for alle betalinger i forbindelse med denne aftale være en måned fra fakturamodtagelse hos Roskilde Kommune. Roskilde Kommune er ikke berettiget til helt eller delvis at tilbageholde betaling på grund af modkrav, tilbudsgiveren ikke har anerkendt. Betaling vil først kunne ske efter modtagelse af faktura. Alle fakturaer til kommunen skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. Af fakturaen skal det fremgå, hvor mange portioner der er udbragt. 8

9 Statistik: Tilbudsgiveren forpligter sig til månedligt at udarbejde statistik over udbringninger til den enkelte madmodtager. Statistikken skal vise antal udbringninger og udbringningstider. Tilbudsgiveren er forpligtiget til at levere data til brug ved senere udbud af tilsvarende område. Tilbudsgiveren er på anfordring af Roskilde Kommune forpligtiget til at fremsende dokumentation der vedr. de af lovgivningen udstukne retningslinjer, samt statistikker der i en vis detaljeringsgrad periodevis viser del og totalleverancer til Roskilde Kommune. Statistik skal fremsendes elektronisk i læsbart medie kompatibelt med Microsoft Excel. Fejl og mangler: I det omfang der fra Roskilde Kommune i den daglige drift konstateres fejl og mangler i forhold til specifikationer omkring produkter og service i aftalegrundlaget, kan Roskilde Kommune forlange kompensation herfor. Kompensationens størrelse fastsættes ud fra, den vurderede fiktive eller direkte mindre omkostning til f.eks. løn eller råvarer, tilbudsgiveren kunne have haft som følge af de konstaterede fejl og mangler, set i forhold til omkostningen ved en drift uden de påtalte konstaterede fejl og mangler. Alle fejl og mangler, såvel store som små, som tilbudsgiveren er, eller bliver vidende om, skal meddeles/rapporteres til Roskilde Kommune samtidig med information om, hvilke forholdsregler der er truffet for at undgå lignende fejl og mangler. Denne rapportering skal ske skriftligt en gang månedligt. Det forudsættes at tilbudsgiveren søger at tage højde for - og undgå sådanne situationer - bl.a. ved at tilbudsgiveren tager initiativ til en løbende dialog omkring samarbejdet. Denne dialog skal foregå på et tilstrækkeligt højt niveau. Ved uenighed mellem parterne omkring påtalte fejl og mangler, eller uenighed omkring størrelsen af kompensationen, afgøres dette af en uvildig opmand, en person udpeget af Dansk Voldgifts Institut. Afgørelsen fra opmand er endelig og kan ikke ankes. Misligholdelse: I tilfælde af væsentlig misligholdelse fra en af parterne kan aftalen ophæves af den anden part med en måneds varsel til udgangen af en måned, og misligholdelsesbeføjelser gøres gældende i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Ophævelse af aftalen med påberåbelse af misligholdelse kan først ske, såfremt en skriftlig påtale, hvor misligholdelsen påberåbes, 9

10 siddes overhørig. I forbindelse med ophævelsen af aftalen på grund af misligholdelse kan der rejses krav om erstatning/bod. Nødværge: Ved umiddelbare og totale svigt fra tilbudsgiveren kan Roskilde Kommune foranledige udbringningsforpligtigelsen, f.eks. ved indsættelse af eget personale eller via udbringning fra anden side. Tilbudsgiveren hæfter for omkostninger Roskilde Kommune måtte afholde i forbindelse med dette. Ved uenighed mellem parterne omkring størrelsen af omkostningen, afgøres dette af en uvildig opmand, en person udpeget af Dansk Voldgifts Institut. Afgørelsen fra opmand er endelig og kan ikke ankes. Force majeure: Tilbudsgiverens og Roskilde Kommunes forpligtigelser i forhold til aftalen, ophæves i forbindelse med en force majeure situation. Til force majeure henregnes alene, naturkatastrofer eller lignende. Bevisbyrden for at nævnte begivenheder har fundet sted, påhviler tilbudsgiveren. Ved force majeure situationer skal den part, der påberåber sig force majeure, meddele dette skriftligt til den anden part så snart force majeure situationen opstår. Tvistigheder: Eventuel tvivl om forståelse eller andre tvistigheder i forbindelse med denne aftale afgøres endeligt ved Dansk Voldgifts Institut. 10

11 Kravspecifikation vedrørende udbringning af mad for Roskilde Kommune 11

12 Leverancernes omfang: Udbringningen omfatter mad til hjemmeboende i distrikt Jyllinge og distrikt Viby. I distrikt Jyllinge er der endvidere udbringning af mad til plejecentret Kastanjehaven. I distrikt Viby er der endvidere udbringning af mad til Oasen og Plænen. En udbringning til en fysisk adresse omfatter en hovedret samt evt. supplerende ydelser, herunder morgenmad, biret og madpakke. Den samlede udbringning forudsættes dækket af den tilbudte enhedspris for udbringning. En udbringning til en fysisk adresse kan omfatte udbringning til ægtepar således, at der skal udbringes to portioner mad samt eventuelle supplerende ydelser på samme adresse. Dette forudsættes dækket af den tilbudte enhedspris for udbringning. Opdeling/ruter: Emballage: Transportudstyr: Udbringning opdeles fra produktionsstedet i et antal ruter, som er afpasset efter antallet af afleveringssteder og den geografiske spredning, således at maden kan afleveres inden for det forventede tidsinterval. Den endelige ruteopdeling foregår i samarbejde mellem leverandøren af mad og tilbudsgiveren af udbringning. Alle former for emballage, herunder varmekasser, stilles til rådighed for tilbudsgiveren af leverandøren af mad. Det forudsættes, at tilbudsgiveren af udbringning stiller de nødvendige biler og andet materiale, til rådighed for aftalen. Alle nødvendige investeringer i denne forbindelse afholdes af tilbudsgiveren og skal indkalkuleres i de afgivne tilbudspriser. Udbringningsform: Maden produceres og afhentes på produktionsstedet. Uanset produktionsform og udbringningsform skal samtlige hygiejniske forskrifter efterleves. Leveres maden varm, skal madens udgangstemperatur på 75 grader bevares bedst muligt. Vilkårene for udbringningen af mad er at der skal udbringes varmholdt mad. Tilbudsgiveren for udbringning skal sikre, at gældende krav til madens temperatur under udbringning og slutleverance overholdes. Dette skal sikres i samarbejde med leverandøren af mad. Det er ikke tilladt under leverance at ombytte mad fra en bil til en anden. 12

13 Tidsinterval: Kontrol: Godkendelse: Biler: Maden leveres varmholdt til borgeren. Det forudsættes, at maden leveres til hjemmeboende borgere i tidsintervallet mellem kl og kl Leveringstidspunktet må maksimalt overskrides med en halv time. Roskilde Kommune vil på de enkelte ruter kunne udføre stikprøvevis kontrol af f.eks. udbringningstidspunkt og madens temperatur. Tilbudsgiveren skal kunne fremlægge skriftlig dokumentation leveringstidspunkt jf. afsnit om statistik. Det påhviler tilbudsgiveren af udbringning at sikre, at der foreligger evt. godkendelse af transportvogne fra Fødevareregionen. Ligeledes påhviler det tilbudsgiveren at sikre, at der foreligger evt. godkendelse til ovennævnte brug fra Arbejdstilsynet eller andre tilsynsmyndigheder. Tilbudsgiveren af udbringning skal sikre, at bilerne til enhver tid kan leve op til de gældende lovmæssige krav vedr. udbringning. Det forudsættes, at de biler, der benyttes til opfyldelse af aftalen, er af en alder og teknisk stand, som sikrer at udbringningen kan ske uden problemer og med størst mulig sikkerhed. Ved udbringning af varmholdt mad bilerne være forsynet med stik til 220 volt, som varmekasserne kan tilsluttes. Bilerne skal til enhver tid fremtræde velholdte og med en høj hygiejnisk standard såvel udvendig som indvendig i varerum. Bilerne må ikke benyttes til transport af gods, der afgiver lugt eller som tilsmudser varerummet så som f.eks. olie, kemikalier, jord, affald og lignende. Bilerne skal vaskes/rengøres min. en gang pr. uge både indvendigt og udvendigt. Bilerne må ikke have synlige rustskader. Ved trafikuheld eller andet, hvor bilerne påføres synlige skader, skal disse udbedres senest en måned efter, at skaden er observeret. Al kørsel skal tilrettelægges på en måde, der sikre mindst mulig belastning af miljøet. Alle køretøjer anvendt til opgaven skal være påmonteret partikelfilter. Alle nye køretøjer, der indkøbes til udførsel af opgaven i kontraktperioden, skal som minimum opfylde EURO norm 2. I bilaget Oplysningsskema for bil skal tilbudsgiver specificere de køretøjer, der tænkes anvendt til opgaven. Der udfyldes et skema for hvert køretøj. 13

14 Kontrol af biler: Telefon: Udvidet drift: Ud over den kontrol der udføres af de officielle kontrolmyndigheder, vil Roskilde Kommune eller en person bemyndiget af Roskilde Kommune, løbende sikre, at de specificerede krav overholdes. Tilbudsgiveren forpligtiger sig til at udstyre hver af de benyttede biler med en telefon. Alle omkostninger til indkøb, installering og drift i forbindelse med telefonen dækkes af tilbudsgiveren af transporten. Tilbudsgiveren af udbringning kan frit indgå aftale om benyttelse af biler og udstyr til anden side uden for det tidsrum tilbudsgiveren er forpligtiget i forhold til aftalen med Roskilde Kommune. Der må således ikke i eller med bilerne foregå transport til eller for andre kunder samtidig med, at der foregår transport jf. aftalen med Roskilde Kommune uden forudgående skriftlig aftale med Roskilde Kommune. Det forudsættes, at en evt. aftale indgået af tilbudsgiveren om benyttelse til anden side ikke griber forstyrrende ind i, eller på anden måde skaber problemer i forhold til den indgåede aftale med Roskilde Kommune. Optræden: Sprog: Uniform: Tilbudsgiveren er pligtig til at sikre, at personale, beskæftiget i forhold til denne aftale vedr. Roskilde Kommune, optræder høfligt, venligt, hjælpsomt og korrekt over for modtagerne af maden samt det øvrige personale ansat på produktionsstedet eller andre steder i Roskilde Kommune. Tilbudsgiveren af udbringning er pligtig til at sikre, at personale, beskæftiget i forhold til denne aftale vedr. Roskilde Kommune, er dansktalende og uden sproglige problemer kan gøre sig forståelig over for modtagerne af maden. Det påhviler tilbudsgiveren af udbringning at sikre, at personalet bærer en ensartet uniform afpasset efter arbejdets art og i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser. Denne uniformering skal godkendes af Roskilde Kommune. Uniformerne skal være neutrale, dvs. det må ikke via uniformerne eller andet fremgå, at personalet er ansat af tilbudsgiveren. Tilbudsgiveren må således ikke benytte personalet, uniformeringen eller andet i reklamemæssig henseende. Udgifter vedrørende al personalebeklædning, fodtøj etc. påhviler tilbudsgiveren af transporten. ID-kort: Det påhviler tilbudsgiveren at udstyre chaufførerne, samt evt. andet personale, der kommer i kontakt med modtagerne, med et ID-kort med billede. Af kortet skal fremgå personens navn, og at personen arbejder i forbindelse med Roskilde Kommunes madleverance. 14

15 Kortet skal bæres synligt, når der udføres arbejde i relation til denne aftale. Kort og tekst skal godkendes af Roskilde Kommune. Hygiejne: Tilbudsgiveren af udbringning er pligtig til at sikre, at personale, beskæftiget i forhold til denne aftale vedr. Roskilde Kommune, fremtræder velsoignerede og via egen fremtræden signalerer en høj hygiejnisk standard. Uønsket personale: Tilbudsgiveren af udbringning er pligtig til umiddelbart at overflytte personale beskæftiget i forhold til denne aftale vedr. Roskilde Kommune, såfremt Roskilde Kommune af ordensmæssige årsager finder dette påkrævet. Ønske om en sådan overflytning skal inkl. begrundelsen herfor fremsættes skriftligt. Tilkørsel: Afhentning: Ruter: Kørelister: Returnering: Tilbagemelding: Varerne afhentes fra produktionsstedet på nærmere anvist sted med umiddelbar adgang for tilbudsgiveren af udbringning. Det forudsættes, at der indgås en aftale mellem leverandør af mad og tilbudsgiveren af udbringning af mad. Ruterne udarbejdes og opsættes i et samarbejde mellem leverandøren af maden og tilbudsgiveren af udbringning. Herunder aftales med produktionsstedet det antal ruter, som tilbudsgiveren af udbringning mener, er hensigtsmæssigt. Tilbudsgiveren af udbringning aftaler ligeledes med leverandøren af mad, hvordan den geografiske opdeling i ruterne skal foretages. Leverandøren af maden udarbejder daglige kørelister pr. rute med angivelse af navn og adresse på hver enkelt modtager, der skal have en leverance den pågældende dag. Af listen fremgår hvilket produkt/produkter, der skal afleveres til den pågældende person/leveringsadresse. Listen udarbejdes efter aftale med tilbudsgiveren af udbringning, således at ruterne har en længde afpasset med tilbudsgiveren og med afleveringsstederne/adresserne sorteret. Af listen fremgår, ud over de specifikke oplysninger om modtagernavne og adresser, også det totale antal, der den pågældende dag skal afleveres af hver varetype, således at chaufføren ud fra dette kan afstemme og pakke bilen. Varmekasser der benyttes i forbindelse med udbringning i distrikt Jyllinge og distrikt Viby, leveres tilbage til køkkenerne, som varetager rengøring af varmekasserne. Chaufføren skal straks give besked til en af kommunen udpeget person om evt. problemer på ruten så som f.eks. forsinkelser i udbringningen, fejlafleveringer, uanbringelighed eller lignende. Ved forsinkelser forstås overskridelse af leveringstidspunktet med over en halv time. 15

16 Ledelsesinformation Tilbudsgiveren skal hver måned levere ledelsesinformation til Roskilde Kommune, i Excel eller tilsvarende konvertibelt format og skal som minimum indeholde følgende oplysninger: 1) Antal indkomne klager, deres indhold samt håndtering af disse 2) Antal forsinkelser med begrundelse for forsinkelse Nøgler: Senere ændring: En del af udbringningerne fordrer, at chaufføren med nøgle åbner dør til opgang eller mellemgange. Roskilde Kommune sørger for, mod kvittering, udlevering af de nødvendige nøgler som chaufføren er ansvarlig for. Tilbudsgiveren kan efter aftale med Roskilde Kommune efterfølgende foretage ændringer i leveranceformen. Ændringer i transportudstyr eller andet, der er nødvendige for at kunne gennemføre omlægningerne, foretages af tilbudsgiveren for egen regning og risiko. En forudsætning for at foretage ændringer er dog, at de kvalitets- og servicemæssige krav i dette materiale overholdes. Ændringer skal skriftligt godkendes af Roskilde Kommune. Følgeomkostninger: Følgeomkostninger samt afledte omkostninger i forbindelse med indkøb af udstyr og lignende, alle nødvendige myndighedsgodkendelser eller lignende, afholdes ligeledes af tilbudsgiveren. Ved kontraktophør kan tilbudsgiveren ikke kræve kompensation for afholdte følgeomkostninger eller afledte omkostninger i forbindelse med ændringer i leveranceformen. Afregningslister: Måltider/bruger: Tilbudsgiveren af udbringning leverer månedligt en liste der bagud viser udbringningsudgiften for hver enkelt madmodtager. Maden leveres direkte til modtagerens adresse med de ingredienser der almindeligvis betegnes som varm mad i varm tilstand og de ingredienser der almindeligvis betragtes som koldt tilbehør eller kold mad i kold tilstand, samt evt. morgenmad/madpakke. Alle ingredienser til måltidet leveres herunder tilbehørsdele der naturligt hører til retten som f.eks. survarer. I forhold til distrikterne Jyllinge og Viby udbringes der også til de tidligere omtalte plejecentre. Det drejer sig om varm mad i flerportionskantiner (bulk). 16

Udbud af madudbringning

Udbud af madudbringning Udbud af madudbringning december 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 8 2.1 Generelle krav... 8 2.1. Specifikke krav... 9 2.1.1 Madudbringning

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

P Å M A D S E R V I C E

P Å M A D S E R V I C E E U - U D B U D P Å M A D S E R V I C E M E D U D B R I N G N I N G Æ L D R E A F D E L I N G E N, S I L K E B O R G K O M M U N E Silkeborg Kommune, 8. maj 2009 Sagsnr. 09/19926 1. INDLEDNING... 1 1.1

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

Udbud på tandproteser

Udbud på tandproteser Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: 727-2013-73160 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Varer Offentligt udbud På levering af 40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4

Læs mere

EU udbud af Konsulentassistance

EU udbud af Konsulentassistance EU udbud af Konsulentassistance Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 9 Fagområder... 9 Kvalitet... 10 Driftsmøder... 10 Kapitel 3

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen i Fredericia Kommune Marts 2011 Fredericia Kommune Att.: Jacob Prange Gothersgade 20, lokale 617 DK-7000 Fredericia Danmark jacob.prange@fredericia.dk 1. Indledning

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

Rammeaftale Delaftale 2

Rammeaftale Delaftale 2 Rammeaftale Delaftale 2 Nærværende Rammeaftale er en integreret del af det samlede annonceringsmateriale. Rammeaftalen skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Rammeaftalen udfyldes af udbyder i tilfælde af

Læs mere

Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune

Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Udbudsbetingelser, kravspecifikation og kontraktudkast Januar 2015 Udgivelsesdato : Januar 2015 Vores reference : 30.8919.01 Udarbejdet : Mette Physant Jørgensen

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud EU-UDBUD 2013-169058 Varer Offentligt udbud På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud December 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation

Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation Madservice februar 2015 Standardkontrakt for godkendte leverandører i Rebild Kommune J.nr. [XX] Standardkontrakt for godkendte leverandører i Rebild Kommune

Læs mere