ÅRSBERETNING. fra. Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING. fra. Ankenævnet for Bus, Tog og Metro"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 fra Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

2 Indholdsfortegnelse: 1. Nævnsformandens forord 3 2. Oversigt over medlemmer og sekretariatet Ankenævnets etablering og baggrund Ankenævnets virksomhed/ sagsbehandling i sekretariatet Udvalgte afgørelser 8 6. Statistiske oplysninger / efterlevelsesprocent 16 2

3 1. Nævnsformandens forord Dette er Ankenævnet for Bus, Tog og Metros femte årsberetning. I 2013 modtog sekretariatet i alt 478 klager mod 432 klager året før. Dette udgør en stigning på ca. 10%. I forhold til 2011, hvor tallet var 284 indkomne klager, er der tale om en samlet stigning på 68 %. I det forløbne år har ankenævnet afgjort 188 sager og har fastholdt det årlige mødeantal på 5. Igen i år kan langt størstedelen af klagerne henføres til kontrolafgifter udskrevet af Metro Service. Samlet set var Metro Service indklaget i 325 sager. Sagernes udfald fremgår under statstikafsnittet. Rejsekortet blev i årets løb udrullet yderligere, og klippekortet skulle i Hovedstadsområdet have været udfaset i juni Dette blev ved en politisk beslutning imidlertid udskudt til juni 2014, og er nu på ny udskudt. Ankenævnet modtog i beretningsåret 76 klager, som relaterede sig til brugen af rejsekort enten vedrørende kontrolafgift som følge af manglende registrering af check-ind eller vedrørende refusion af forudbetaling som følge af manglende check-ud samt en enkelt sag om spærring af rejsekort. På baggrund af at klagerne gjorde gældende at have checket rejsekortet korrekt ind eller ud, uden at dette dog var registreret på kortet, besluttede ankenævnet i 2013 at anmode Rejsekort A/S om en nærmere redegørelse for transaktionerne mellem selve rejsekortet og rejsekortstanderen. Rejsekort A/S iværksatte desuden en undersøgelse af, om der var forekommet tilfælde, hvor en stander havde skrevet ok og god rejse på displayet, uden at dette var registreret på selve rejsekortet. Rapporten, som konkluderer, at transaktioner altid vil være registreret i Back Office, er først modtaget primo 2014, og de ankenævnssager, som var stillet i bero på undersøgelserne, er derfor ikke afgjort i beretningsåret. Afgørelserne kan nu læses på hjemmesiden under Rejsekort-afgørelser. I december 2013 modtog ankenævnet forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber i høring. Det fremgår af forslaget, at ankenævnet behandler klager om forhold omfattet af buspassagerrettighedsforordningen, der trådte i kraft i maj 2013, og at de sager, som ankenævnet ikke kan behandle, vil skulle behandles af trafikstyrelsen. Ankenævnet har ikke haft bemærkninger dertil. På ny et særdeles travlt år i Ankenævnet for Bus, Tog og Metro med alt fra de mere enkle afgørelser, hvor passageren har glemt sit periodekort eller købt billet til for få zoner, til mere komplicerede afgørelser om f.eks. erstatningskrav og overholdelse af EU s forordninger. Landsdommer Tine Vuust Formand for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro 3

4 2. Oversigt over nævnsmedlemmer og sekretariat. Medlemmer pr. 31. december 2012 Nævnsformand: Landsdommer Tine Vuust Medlemmer udpeget af udbydere af kollektiv transport inde for bus, tog og metro: Bjarne Lindberg Bak (DSB) Ingrid Dissing (FynBus) Medlemmer udpeget af Forbrugerrådet: Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg Sekretariat: Sekretariatschef Niels Mortensen (til 30. juni 2013) Sekretariatschef Christina Hvid (pr. 1. august 2013) Daglig leder, chefkonsulent cand.jur. Betina Johansen Stud.jur. Tina Frees Buthler (på barsel indtil 1. marts 2013) Stud.jur. Helle Christina Hansen (barselsvikar til 1. marts 2013) 4

5 3. Ankenævnets etablering og baggrund. Ankenævnet for Bus, Tog og Metro blev etableret den 1. februar 2009 af Forbrugerrådet og udbydere af kollektiv trafik i Danmark. Ankenævnet er et godkendt privat ankenævn i medfør af lov nr. 456 af 10. juni 2003 om forbrugerklager. Erhvervs- og vækstministeren har godkendt ankenævnets vedtægter frem til 31. december Ankenævnet har nedsat et forretningsudvalg bestående af ankenævnets formand, en repræsentant fra forbrugersiden, en repræsentant fra branchen samt sekretariatslederen. Forretningsordenen kan læses på ankenævnets hjemmeside. De tilsluttede trafikselskaber i 2013 var: DSB, Telegade 2, 2630 Taastrup DSB S-tog, Telegade 2, 2630 Taastrup, DSBØresund, Arriva Tog, Drewsensvej 1 A, Postboks 820, 8600 Silkeborg, Metroselskabet, Metrovej 5, 2300 København S, Nordjyllands Trafikselskab, J.F. Kennedys Plads 1 R, 3. sal., Postboks 1359, 9000 Aalborg, Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg, Sydtrafik, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, FynBus, Tolderlundsvej 9, 5000 Odense C, Bornholms Trafikselskab, Munch Petersens vej 2, 3700 Rønne, Trafikselskabet Movia, Gl. Køge Landevej 3, 2500 Valby, Abildskou A/S, Graham Bells Vej 40, 8200 Århus N. 5

6 4. Ankenævnets virksomhed. Ankenævnet behandler civilretlige tvister - det vil sige hovedsageligt tvister, der vedrører et økonomisk mellemværende angående rejser med kollektiv trafik i Danmark mellem forbrugere og udbydere af bus, tog og metro. Ankenævnet har også komptence til at behandle klager over trafikselskaber, som ikke er tilsluttet ankenævnet. Forholdet, som tvisten vedrører, skal være opstået den 1. januar 2009 eller senere. Tidligere var Forbrugerklagenævnet klageinstans for denne type forbrugersager vedrørende kollektiv transport. Før ankenævnet kan behandle en klage, skal klageren have rettet skriftlig henvendelse til trafikselskabet og forgæves have søgt at få en tilfredsstillende ordning med selskabet. Hvis sagen allerede er afgjort ved dom eller retsforlig, kan man ikke klage til ankenævnet. Ankenævnets afgørelser kan ikke ankes til en højere administrativ myndighed. Hver af parterne kan dog anlægge sag ved domstolene om den tvist, som sagen vedrører, når ankenævnet har truffet afgørelse i sagen. Det fremgår af lov om forbrugerklager, at det skal koste et gebyr at klage til et godkendt privat ankenævn. Klagegebyret til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro er 160 kr., hvis det man klager over vedrører et beløb på 160 kr. eller derover. Er beløbet mindre eller vedrører klagen ikke et økonomisk anliggende, er klagegebyret 80 kr. Sagsbehandling i sekretariatet: Når klageskemaet og klagegebyret er modtaget i sekretariatet, sendes klagen i høring i trafikselskabet, hvis de formelle betingelser er opfyldt. Trafikselskabet skal stoppe sagsbehandlingen herunder opkrævning af beløb hos klageren, så længe sagen behandles i ankenævnet. Trafikselskabets svar sender sekretariatet til klageren med henblik på bemærkninger. I visse tilfælde anmodes trafikselskabet herefter om yderligere bemærkninger. Hvis der i en lignende sagstype foreligger nævnspraksis, henleder sekretariatet klagerens og indklagedes opmærksomhed herpå, således at parten kan tage stilling til om klagesagen ønskes fortsat eller frafaldes. Sekretariatet udarbejder herefter en sagsfremstilling med gengivelse af sagens faktiske forhold og parternes krav og begrundelser til brug for ankenævnets behandling af sagen på et møde. Sagens afgørelse: I afgørelsen deltager som hovedregel alle 5 medlemmer. Hvis der foreligger afbud eller inhabilitet hos et medlem, tillægges det andet medlem fra den pågældende side to stemmer. Ankenævnet er beslutningsdygtigt med tre medlemmer, og nævnsformanden skal altid deltage. Ankenævnets afgørelser er skriftlige og bliver sendt til parterne samt i anonymiseret form til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det vil fremgå af afgørelsen, om klageren eller trafikselskabet skal betale gebyr for sagens behandling. Hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret. Hvis et tilsluttet trafikselskab ikke får medhold, skal selskabet betale et gebyr til ankenævnet på kr. inkl. moms. Der fastsættes en frist på normalt 30 dage til parternes opfyldelse af afgørelsen. 6

7 Afgørelsen kan ikke påklages til andre administrative instanser. Er man uenig i ankenævnet afgørelse og vil forsøge at få den ændret, må pågældende part anlægge sag ved domstolene mod modparten. Offentliggørelse: Alle ankenævnets afgørelser offentliggøres på hjemmesiden. Ankenævnet skal føre en liste over trafikselskaber, der ikke har efterlevet en ankenævnsafgørelse, og som ikke har anlagt en sag ved domstolene om spørgsmålet, som klagen vedrører. Oplysninger om trafikselskabets navn tages af listen efter 12 måneder. Der har ikke figureret trafikselskaber på listen. 7

8 5. Udvalgte afgørelser: Klager over kontrolafgifter udgjorde fortsat den største kategori i Andelen var igen i 2013 signifikant grundet det høje antal klager over Metro Service. Størstedelen relaterer sig til pålagte kontrolafgifter på rejser til og fra Lufthavnen, hvor zonen skifter til zone 4, og hvor passagerne ikke forstår at læse zonekortet eller tror, at det er antallet af zoner på deres periodekort, som afgør, hvor mange tillægszoner, de har brug for. En række andre sagsområder var i beretningsåret genstand for klagebehandling. Fordelingen er skitseret nedenfor: Neden for kan læses en række udvalgte afgørelser. Rejsekort: Rejsekortet er et betalingsmiddel, og når passageren har checket kortet ind på en rejsekortstander på stationen/i bussen, er rejsekortet også en billet for rejser med de trafikvirksomheder, der er tilsluttet rejsekortsystemet. Passageren skal sørge for, at der er penge på rejsekortet inden en rejse. Når passageren rejser, bliver betaling for rejsen trukket fra rejsekortet. Ved rejsens afslutning skal passageren holde sit rejsekort hen til en kortlæser mærket "Check ud". Herved gemmes rejsens afslutningssted og -tidspunkt, og rejsens pris beregnes. 8

9 Når passageren afslutter rejsen og checker ud, modregnes forudbetalingen i rejsens pris. Hvis kunden har rejst for mere end forudbetalingen, trækkes restbeløbet på rejsekort. Har turen kostet mindre, sættes differencen ind på rejsekort igen. Forudbetalingen er det midlertidige beløb, som trækkes fra rejsekortets saldo, når kunden checker ind. Forudbetalingen opkræves for at sikre betaling for rejsen i tilfælde af, at kunden ikke checker ud. Der skal ved rejsens start altid være en saldo på rejsekort, der mindst svarer til forudbetalingen. Ellers kan rejsen ikke påbegyndes. Forudbetalingen varierer for forskellige kundetyper. Klager over rejsekortet har blandt andet vedrørt manglende registrering af check ind og ud, rejsens pris/fejltransaktioner og spærring af rejsekort. Som tidligere nævnt har en række sager ligget i bero på modtagelsen af rapporten om transaktionerne på kortet/teksten på standeren. Ankenævnet har dog afgjort en sag, hvor klagerens rejse blev beregnet forkert og hvor klageren gjorde gældende, at beløbet på 300 kr. i henhold til tank-op-aftalen var blevet hævet for tidligt. Ankenævnet udtalte følgende: Det følger af Rejsekorts Kortbestemmelser og Rejsekort Rejseregler, at der ved check-in med rej-sekortet sker en forudbetaling på 50 kr. Et rejsekort kan ikke anvendes, hvis saldoen på kortet ved rejsens start ikke mindst svarer til forudbetalingen. Ved en tank-up aftale sker der automatisk tank op på kundens rejsekort, når saldoen kommer under minimumsaldoen på 50 kr. Inden check-in på Amagerbro station den 25. marts 2013 var saldoen på klagerens rejsekort 103 kr. Ved check in blev der automatisk trukket 50 kr., hvorved saldoen på klagerens rejsekort var 53 kr. Da klageren checkede ud på Nærum station, blev der grundet en fejl på rejsekortudstyret trukket 30,50 kr. for rejsen i stedet for den korrekte pris på 15 kr. Dette betyder, at der på oversigten står 19,50 kr. i transaktionsbeløb, hvilket er forudbetaling på 50 kr. fratrukket rejsens forkerte pris på 30,50 kr. Saldoen var herefter 72,50 kr., da klageren den 28. marts 2013 checkede ind på Amagerbro st. Ved check ind blev forudbetalingen på 50 kr. trukket fra saldoen, som herefter kom ned på 22,50 kr. Samtidig med check ind skete derfor en overførsel af 300 kr. i henhold til tank-op-aftalen, da saldoen nåede under 50 kr. Hvis rejsen havde været registreret korrekt, havde klagerens rejse den 25. marts 2013 haft en pris på 15 kr. Saldoen på hans kort ville herefter ved tjek-ud på Nærum st. have været 87,50 kr. Ved check ind den 28. marts 2013 ville der ske en forudbetaling på 50 kr., og saldoen ville herefter være 37,50 kr. Da dette beløb også er under minimumsgrænsen, ville der alligevel været sket en automatisk optankning af de 300 kr. i henhold til tank-op-aftalen. Uanset den forkerte beregning af prisen på rejsen den 25. marts 2013 var Rejsekort A/S dog berettiget til at foranledige 300 kr. overført til rejsekortet ved check ind den 28. marts 2013, og klageren har derfor ikke lidt noget tab i relation til denne overførsel. Det følger af Rejsekortets Kortbestemmelser at Rejsekort A/S hæfter for, hvis fejl i rejsekortsystemet giver anledning til transaktioner, der påfører kortindehaveren eller ihændehaveren af et rejsekort anonymt et direkte tab. Hvis der har været et dokumenteret rentetab, som klageren har lidt ved trækningen af beløbet på 30,50 kr. for rejsen i stedet for 15 kr., skal Movia, som har svaret i denne sag på vegne Rejsekort A/S og Rejsekort Kundecenter, godtgøre klageren dette. Ankenævnet finder intet grundlag for, at klageren skal kompenseres med 50 kr. for anvendt tid med klagen. 9

10 Ankenævnet har desuden truffet afgørelse i en sag, hvor der var for lav saldo til at check-ind kunne ske i , hvor ankenævnet udtalte følgende: Det fremgår af Metroens forretningsbetingelser, at passageren selv skal sikre sig gyldig billet inden påstigning på metroen. Ved kontrol den 9. marts 2013 kl. 08:33 foreviste klageren sit rejsekort, hvorpå der ikke var foretaget check-ind grundet for lav saldo. Klageren kunne dermed ikke forevise gyldig rejsehjemmel, og kontrolafgiften blev derfor pålagt med rette. Klageren har gjort gældende, at hun i kontrolsituationen fortalte metro stewarden, at veninden havde stemplet for hende, samt at hun foreviste klippekortet til metro stewarden. Ankenævnet finder det ikke sandsynligt, at metro stewarden skulle udskrive en kontrolafgift til klageren på baggrund af rejsekortets manglende ind-checkning, hvis klageren i øvrigt kunne forevise gyldig rejsehjemmel. Klagerens påstand kan derfor ikke tages til følge. Klagerens efterfølgende indsendelse af foto af klippekortet kan efter ankenævnets faste praksis ikke medtages i bedømmelsen af, om der blev forevist gyldig rejsehjemmel ved kontrollen, og kan derfor ikke føre til et andet resultat. Der findes herefter ikke i øvrigt at foreligge sådanne særlige omstændigheder, at klageren skal fritages for betaling af den pålagte kontrolafgift. Derudover har der været sager, hvor passageren er blevet tjekket ud af systemet automatisk. Dette sker i hovedstadsområdet 4 timer efter tjek ind og på regionale rejser 6 timer efter check ind. I den ene sag, kunne klageren ikke tjekke ud, fordi systemet havde tjekket hende ud, hvilket koster 50 kr., og i den anden sag, fik passageren en kontrolafgift, fordi systemet checkede ham ud 2 minutter efter han var tjekket ind, men 6 timer efter dagens første check-ind, , dissens: 3 medlemmer udtaler: Det står anført i Rejsekort Rejseregler, at man risikerer en kontrolafgift, hvis ens rejsetid overstiger maksimumtiden, som er nærmere angivet i rejsereglerne, hvorefter rejsekortsystemet automatisk tjekker rejsekortet ud, og man således ved kontrol ikke (længere) har gyldig rejsehjemmel. En rejse afsluttes korrekt med tjek ud. Dette glemte klageren efter ankomst til og udstigning i Slagelse. På hjemturen fra Slagelse foretog klageren på ny tjek ind. Det beroede således på klagerens eget forhold, at der på den pågældende ud- og hjemrejse blev foretaget 5 tjek-ind ind i træk uden tjek ud, hvorefter rejsekortsystemet automatisk tjekkede klagerens rejsekort ud kl. 13:30-6 timer efter dagens første tjek-ind. Klageren kunne derfor ved kontrol i bussen kl. 13:52 ikke forevise et rejsekort, som var tjekket ind, idet han havde tjekket ind på bussen kl. 13:28 2 minutter før systemet tjekkede ham ud. Det var derfor berettiget at pålægge ham en kontrolafgift for manglende gyldig rejsehjemmel. 2 medlemmer udtaler: Klageren glemte at tjekke sit rejsekort ud, da han ankom til Slagelse, hvorfor rejsekortsystemet automatisk tjekkede hans kort ud kl. 13:30 6 timer efter dagens første tjek-ind. Han kunne derfor ved kontrol i bussen kl. 13:52 ikke forevise et rejsekort, som var tjekket ind, idet han havde tjekket rejsekortet ind på bussen kl. 13:28 2 minutter før systemet tjekkede ham ud. Det var derfor i kontrolsituationen berettiget at pålægge ham en kontrolafgift for manglende gyldig rejsehjemmel. Imidlertid bliver rejsende med rejsekort ved korrekt tjek ind inden udløbet af maksimumtiden ikke oplyst om, at kortet automatisk tjekkes ud på et givent tidspunkt, og det kan ikke læses på selve rejsekortet i modsætning til gyldighedsstemplet på billetter og klippekort - hvornår man foretog det første tjek-ind. 10

11 Der kan derfor ikke uden en form for advarsel /besked til passageren om, at kortet vil blive tjekket ud automatisk på et givent tidspunkt, hvorved det seneste (korrekte) tjek ind ophæves, pålægges kontrolafgift for manglende gyldig billet. Klageren fik ved tjek-ind kl. 13:28 ingen besked om, at hans rejsehjemmel ville være ugyldig efter kl. 13:30. Klageren havde derfor ikke anledning til at købe billet på anden vis. Vi finder på den baggrund, at Movia ved klagerens klage over kontrolafgiften skulle have annulleret denne. Vi har ved afgørelsen tillagt det vægt, at klageren har foretaget 20 tidligere rejser, som for de flestes vedkommende er afsluttet korrekt, og klagerens rejseadfærd generelt kan således ikke beskrives som én fortsat rejse uden tjek ud. På 4 af rejserne er manglende tjek-ud sket, uden at rejsen er fortsat samme dag. Vi finder ikke grundlag for at kritisere ordningen med maksimumtiden, der medfører, at rejsekort automatisk tjekkes ud. Der ville således allerede efter 3 rejser uden tjek-ud være foretaget 3 automatiske tjek-ud. Vi bemærker, at en passagers gentagne manglende tjek-ud, kan sanktioneres ved spærring af indehaverens kort. Vi finder, at kontrolafgift ved automatisk tjek-ud af rejsekortet ikke er den korrekte sanktion, når det i rejsehistorikken efterfølgende kan bekræftes, at pågældende har tjekket sit rejsekort ind, men at gyldighedstiden er udløbet, hvorfor der er sket automatisk tjek-ud, og når rejsekortindehavere ikke gøres opmærksom på, hvornår automatisk tjek-ud vil ske. Alle medlemmerne udtaler: Ankenævnet har med tilfredshed noteret, at Movia i en anden sag om automatisk tjek-ud har oplyst, at man vil gå videre med anmodningen om, at der på rejsekortet ved tjek-ind angives, hvor lang tid der er tilbage, før systemet automatisk tjekker kortet ud. I havde nævnet lejlighed til at træffe afgørelse i en sag om manglende check ud i en bus, hvor det efterfølgende viste sig, at standeren ikke virkede: Efter Rejsekortets Rejseregler skal passageren begynde en rejse med check ind og afslutte rejsen med check ud. Ifølge rejsereglerne skal passageren selv sikre, at rejsekort er checket ind, før rejsen starter, og checket ud, når rejsen slutter. Passageren har derfor som udgangspunkt ansvaret for, at check ind og check ud sker korrekt. Ankenævnet lægger til grund som oplyst af klageren, hvilket er bekræftet af Movia i af 19. marts 2013, at den bagerste check-ud stander i bus 250S den 29. januar 2013 gav meddelelse til klageren om læsefejl, og at dette skyldtes en fejl på scanneren/kortlæseren. Ifølge Rejsekortets Rejseregler skal man, såfremt en kortlæser er ude af drift, anvende en af stedets andre kortlæsere, og først hvis alle kortlæsere er ude af drift, skal man kontakte enten buschaufføren eller Rejsekort Kundecenter. Der er oplyst, at bus 250S i alt har 3 kortlæsere. To af disse kortlæsere er placeret midt i bussen, hvor klageren ikke befandt sig på tidspunktet for sit forsøg på check-ud. Ankenævnet finder, at det ikke kan forlanges, at en passager, som efter det oplyste uden held har forsøgt flere gange at scanne sit rejsekort på en defekt kortlæser, i myldretiden skal nå at komme ned gennem bussen for at forsøge at checke ud ved en anden stander, inden passageren stiger af bussen ved det rette stoppested. Henset til at rejsekortet er et relativt nyt betalingsmiddel/rejsehjemmel, som stort set er landsdækkende, samt til at det kan have alvorlige konsekvenser for kortholderen, hvis der er registeret manglende check-ud i tre tilfælde inden for en given periode, finder ankenævnet, at klageren i denne konkrete sag, hvor der efterfølgende blev påvist fejl på kortlæseren, ikke kan pålægges 11

12 ansvaret for manglende check-ud. Ankenævnet har ved afgørelsen endvidere lagt vægt på, at klageren straks efter rejsens afslutning henvendte sig til Rejsekorts Kundeservice og gjorde opmærksom på den manglende mulighed for check-ud, hvilken oplysning kunne bekræftes ved en efterfølgende undersøgelse. Ankenævnet bemærker i den forbindelse, at det er særdeles kritisabelt, at Rejsekorts Kundecenter i sin afgørelse til klageren den 11. januar 2013 afviste, at der forelå fejl ved bussens kortlæsere og begrundede dette med, at der var foretaget check-ud på (de andre) kortlæsere. Ankenævnet er bevidst om, at dette er et område med stor mulighed for at omgå reglerne om at betale for den fulde rejse i de tilfælde, hvor rejsens pris er højere end forudbetalingen. Imidlertid finder ankenævnet i den konkrete sag, at klageren ikke skal bære ansvaret for manglende check ud, som medførte, at der blev trukket 50 kr. fra klagerens rejsekort for en rejse, der ifølge det oplyste kostede 20 kr. Ankenævnet bemærker, at det ikke herved er statueret, at en passager i alle tilfælde kan undlade at forsøge at checke ud på en anden kortlæser som foreskrevet i Rejsekort Kortbestemmelser nr. 7.3, hvis en kortlæser ikke virker. Erstatningssag: Ankenævnet har truffet afgørelse i en sag , hvori klageren havde rejst et erstatningskrav som følge, af at hun var blevet kastet mod en jernsøjle ved en hård opbremsning. Ankenævnets medlemmer delte sig og udtalte følgende: Indledningsvist bemærker ankenævnet, at der efter klagerens oplysninger ikke var tale om, at hun faldt i bussen, således som Movia og Codan Forsikring har baseret dele af deres afgørelser på. Klageren har gjort gældende, at hun sad der, hvor barnevogne kan stå, og ved opbremsningen blev kastet frem mod en jernstolpe. Ankenævnet bemærker videre, at der i sager om erstatningskrav af den omhandlede karakter er tale om erstatning uden for kontrakt, uanset om der er købt billet til turen eller ej, i modsætning til krav i anledning af fx opstået forsinkelse /udgået tur i henhold til en køreplan. Af 2 i vedtægterne for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro fremgår: Ankenævnet behandler civilretlige tvister angående rejser med kollektiv trafik i Danmark mellem forbrugere og udbydere af Bus, Tog og Metro. En klage kan angå samtlige omstændigheder i et retsforhold imellem parterne. Stk. 2. Ved kollektiv trafik forstås trafik, der udføres regelmæssigt og efter en køreplan og med almen adgang og kørsel der træder i stedet herfor, herunder individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede jf. Lov om Trafikselskaber 19, stk. 2, nr. 1. Stk. 3. Ankenævnet behandler ikke tvister om personskader, idet disse er dækket af det pågældende trafikselskabs eller dettes entreprenørs lovpligtige ansvarsforsikring. Klagen omhandler både godtgørelse for svie og smerte i anledning af personskade samt erstatning for taxa, buskort, foto og ur. Afgørelsen af, om klageren skal have godtgjort udgiften til klagegebyr på 160 kr., vil blive truffet i medfør af ankenævnets vedtægter 26, stk. 4, hvorefter klagegebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller hvis sagen afvises som uegnet til behandling i ankenævnet. Der kan efter erstatningsansvarslovens 3 ydes godtgørelse for svie og smerte for hver sygedag, patientskaden har medført. Man betragtes som syg, når man er sygemeldt og får behandling. Der ydes kun godtgørelse for svie og smerte fra udløbet af den forventede sygeperiode og frem til det tidspunkt, hvor arbejdet genoptages, behandlingen afsluttes, eller der fastsættes et varigt mén. 12

13 Godtgørelsen fastsættes efter en fast takst, der fastsættes af Justitsministeriet, og der er fastsat et maksimum for godtgørelsens størrelse. Ankenævnet har ifølge ankenævnets vedtægter 2, stk. 3 ikke kompetence til at behandle personskadeerstatningssager. Ankenævnet kan derfor ikke behandle den del af klagen, som vedrører kravet om godtgørelse for svie og smerte. For så vist angår klagen over udgiften til lægeerklæring på 300 kr., må denne udgift anses for at have så nær tilknytning til kravet om personskadeerstatning, at dette ej heller kan omfattes af ankenævnets behandling. 3 medlemmer udtaler herefter: Ankenævnet behandler efter vedtægternes 2 civileretlige tvister mellem forbrugere og udbydere af kollektiv trafik. Movia er en sådan udbyder af kollektiv trafik, mens ankenævnet ikke kan behandle sager mod chaufføren i eller ejeren af den bus, hvor en skadegørende handling har fundet sted. Det fremgår af færdselslovens 101, at der er objektivt ansvar for den, der er ansvarlig for et motordrevet køretøj, for de skader, som køretøjet volder ved færdselsuheld, samt at der er almindeligt culpa-ansvar for andre skader, jf Ifølge 104, stk. 1, påhviler erstatningsansvaret efter den ejer eller bruger, der benytter køretøjet eller lader det benytte. Ifølge stk. 2, er føreren erstatningsansvarlig efter lovgivningens almindelige regler. Krav om erstatning for skader forvoldt af motordrevne køretøjer skal være dækket af en forsikring i et ansvarsforsikringsselskab, jf Ifølge 108 hæfter forsikringsselskabet umiddelbart over for skadelidte for erstatning efter 105, stk. 1. Herefter finder disse voterende, at Movia, som hverken er ejer (operatør) eller bruger (chauffør), ikke kan gøres ansvarlig for skader forvoldt ved kørslen i medfør af færdselslovens regler. Da der endvidere ikke i øvrigt ses at foreligge noget ansvarsgrundlag for Movia, tages Movias påstand om ikke at være rette indklagede herefter til følge. 2 medlemmer udtaler: Forbrugerrådets medlemmer i ankenævnet finder, at rette indklagede må anses for trafikselskabet Movia, der er udbyder af kollektive bustrafik og har videreformidlet selve udførelsen i kontrakt med de Hvide Busser A/S som operatør på den omhandlende buslinje. Vi lægger til grund, at der foreligger et forhold, der må karakteriseres som kørselsmæssigt usædvanligt. Da der er tale om persontransport og henset til de særlige beskyttelseshensyn, som må foreligge ved udførelsen af sådan transport, finder medlemmerne, at Movia som rette indklagede med hensyn til ovenstående er ansvarlig for eventuelt dokumenterede skader og tab. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet. Refusion af forskelsbeløb for billettens pris og en billigere billet: I sagen rejste klageren krav om refusion af 474 kr. fra ARRIVA Tog. Beløbet udgjorde prisforskellen på de billetter, hun var blevet solgt i et betjent billetsalg efter at have spurgt om den billigste billet fra Skive til Aarhus, og prisen på særlige ARRIVA OneDay- billetter, som den pågældende dag kunne købes via sms. Ankenævnet udtalte følgende: 13

14 I følge togpassagerrettighedsforordningens præambel (3) er jernbanepassageren den svage part i transportkontrakten, og dennes rettigheder skal beskyttes. I følge præamblens nr. (4) hører det til brugernes rettigheder i forbindelse med jernbanebefordring at få oplysninger om trafikforbindelserne før og under rejsen. Når det er muligt, bør jernbanevirksomheder og billetudstedere give disse oplysninger på forhånd og så hurtigt som muligt. I passagerrettighedsforordningen artikel 8, stk. 3, jf. stk. 1, jf. Bilag II, del I, fremgår det, at oplysninger om betingelser for den billigste rejse skal gives i den mest hensigtsmæssige form. Ankenævnet lægger til grund, at klageren på Skive station spurgte salgsmedarbejderen efter den billigste billet mellem Skive og Aarhus. Ankenævnet lægger videre til grund, som oplyst af klageren, at hun havde 55 minutter til rådighed, fra hun opsøgte billetkontoret og til togafgang. Derudover lægger ankenævnet til grund, at salgsmedarbejderen var vidende om dette, fordi denne måtte kende til togets afgangstid. Endelig lægger ankenævnet til grund, at hvis klageren fået oplyst om muligheden for at købe den langt billigere OneDay billet pr. SMS, ville hun have valgt denne mulighed, således som hun har anført. Jernbaneselskaberne sælger i dag deres produkter på flere platforme: billetsalg, automater, mobiltelefon, print-selv, rejsekort, og alle produkter sælges ikke på alle platforme. Endvidere sælges billetter ad flere kanaler; fx egne billetsalg og via agenter. Derfor har jernbaneselskabet en forpligtelse til at sikre, at kunden kan få oplysningen på en overskuelig måde, men ikke at man altid kan få alle oplysninger på alle platforme og i alle kanaler. Kunden er den svage part, og den overvældende mængde af information gør muligvis internettet svært overskueligt. Derfor må selskaberne i oversigtform i egnede medier, som internet og opslag på egne salgssteder, gøre informationen tilgængelig for kunderne. Som følge af det ovenfor anførte finder ankenævnet - særligt når klageren henvendte sig i skranken og direkte efterspurgte den billigste billet - at billetudstederen (ARRIVA) ved salgsmedarbejderen burde have givet et svar med en henvisning til, hvor man kan finde informationen om den billigste billet, hvis salgsmedarbejderen ikke kan give den. Ankenævnet finder ikke, at Arriva har gjort dette med en plakat på stationen eller en information på nettet om et produkt, når salgsmedarbejderen på direkte forespørgsel ikke henviste klageren til at søge informationen på disse platforme. Ankenævnet finder ikke, at der derved er statueret en forpligtelse til på at ændre prisoplysningerne, således som Arriva gør gældende. Men det ville i givet fald være en klar forbedring af gennemsigtigheden for kunderne. Det er videre ankenævnets opfattelse, at transportydelser ikke er omfattet af købeloven direkte, hvorfor den af Arriva henviste journal nr. 11/08160 fra Forbrugerombudsmanden om et forbrugerkøb hos El-Giganten ikke finder analog anvendelse i bedømmelsen af denne sag. Der er tale om forskellige forretningstyper, og El-Giganten opererer indenfor detailbranchen med fri konkurrence og udbredt prisgaranti. I denne sag kunne klageren ikke umiddelbart vælge at købe sin billet hos en anden udbyder, hvorfor Arriva findes at være forpligtet til at yde en grundig vejledning af kunder, som eksplicit efter- 14

15 spørger den billigste rejse, som godt nok ikke sælges i det fysiske billetsalg, men som nemt kunne købes via mobiltelefonen. Ankenævnet finder derfor, at Arriva i den konkrete sag skal efterleve klagerens krav om tilbagebetaling af differencen mellem de af klageren købte billetter og 2 Arriva OneDay -billetter, i alt 474 kr. 15

16 6. Statistiske oplysninger/efterlevelsesprocent. Der er oprettet i alt 478 klagesager i beretningsåret. Disse fordeler sig på 519 klagepunkter, idet en sag kan omhandle flere forhold/klagepunkter. I samtlige sager, hvor trafikselskabet ikke har fået medhold i sagen, har selskabet fulgt ankenævnets afgørelse. Efterlevelsesprocenten er derfor 100. Af samme årsag figurerer ingen selskaber på den vedtægtsregulerede liste på hjemmesiden over selskaber, der ikke følger ankenævnets afgørelse. Der har i 2013 været i alt 238 telefoniske henvendelser og 229 henvendelser på til ankenævnets sekretariat. Samlet antal sager fra 1. januar 2013 til 31. december 2013: Oprettede sager: 478 Overført fra Afsluttede sager i alt: heraf afgjort på nævnsmøde: 188 Afsluttet uden nævnsbehandling: heraf trafikselskabet imødekommet/delvist imødekommet 155 klagerens krav, hvorefter klagen er frafaldet - klageren frafaldet klagen inden nævnsbehandling: 45 - henvist klageren til at klage til trafikselskabet 6 Sager overført til 2014:

17 Oprettede sager fordelt på selskaber 2013, i alt 478 sager: Resultat for samtlige afsluttede sager i 2013: Sagernes udfald efter nævnsbehandlingen i 2013, i alt 188: 17

18 Sagsbehandlingstid for alle afsluttede sager 2013: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle afsluttede sager i 2013 er 89 dage. Sagsbehandlingstid for sager afgjort i ankenævn 2013: 188 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager afgjort i ankenævnet: 144 dage 18

19 Afsluttede sager fordelt på selskaber 2013, i alt 394 sager: Trafikselskabernes andel i % af afgjorte sager på nævnsmøder 2013, i alt 188 sager: DSB S-tog: 2,5 Metroservice: 64 DSB: 2,5 Movia: 17,5 Midttrafik: 6,5 DSBØresund: 2 Sydtrafik: 1,5 ARRIVA tog: 1,5 Lokalbanen A/S, Gråhundbus, Rejsekort A/S og Fynbus, i alt: 2 I alt 100 % 19

20 Afsluttede sager fordelt på udfald og de enkelte selskaber 2013: Tal i ( ) er fra 2012 Selskab Klageren medhold/ Selskab imødekommet/ Klageren Kl. medhold delvist medhold delvist imødekommet kl. frafaldet sagen henvist afgjort inden ankenævnsbehandling DSB S-tog A/S (25) 5 (2) 0 (7) 12 (1) 0 (4) 4 Metro Service A/S (79) 110 (6) 11 (134) 86 (20) 37 (2) 3 DSB (6) 0 (0) 2 (16) 9 (0) 2 (0) 0 MOVIA (29) 29 (7) 4 (21) 35 (5) 2 (1) 2 FynBus (0) 1 (0) 0 (2) 3 (0) 1 (0) 0 Midttrafik (18) 9 (2) 3 (2) 6 (0) 1 (1) 0 Arriva Tog (1) 1 (1) 2 (1) 2 (1) 1 (0) 0 DSBØresund (1) 4 (1) 0 (4) 0 (0) 1 (0) 0 Sydtrafik (0) 1 (0) 2 (0) 1 (0) 0 (0) 0 Eurolines (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 Lokalbanen A/S (1) 1 (0) 0 (1) 0 (1) 0 (0) 0 Gråhundbus (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 Rejsekort A/S (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 til at klage /sag afvist NT (0) 0 (0) 0 (1) 2 (0) 0 (0) 0 20

21 Top 10 klagepunkterne fordeler sig således på de oprettede sager 2013: 21

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

I toget faldt klageren i snak med en anden passager, der rejste på en OneDay - billet.

I toget faldt klageren i snak med en anden passager, der rejste på en OneDay - billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0161 Klageren: XX 7800 Skive Indklagede: Arriva CVR nr: 1842 9101 Klagen vedrører: Arriva oplyste i billetsalg ikke den billigst billetpris,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0066 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tjek-ind på rejsekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tjek-ind på rejsekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0209 Klageren: XX på vegne YY 9000 Ålborg Indklagede: CVRnummer: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone?

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone? 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0212 Klageren: Indklagede: XX 2610 Rødovre Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0248 Klageren: XX 1902 Frederiksberg C Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0172 Klageren: XX 8800 Viborg Indklagede: Midttrafik CVR.nummer: 29943176 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Rejste med sin kæreste, som efterfølgende fik kontrolafgiften annulleret af Metro Service.

Kontrolafgift på 750 kr. Rejste med sin kæreste, som efterfølgende fik kontrolafgiften annulleret af Metro Service. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0182 Klageren: XX Færøerne Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 5. december 2013, men sekretariatet fik ikke besked om indbetalingen før den 12. marts 2014.

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 5. december 2013, men sekretariatet fik ikke besked om indbetalingen før den 12. marts 2014. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0108 Klageren: XX 4700 Næstved Indklagede: Metroselskabet I/SV/Metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0069 Klageren: XX på vegne YY 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner. Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0003 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0223 Klageren: XX Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0197 Klageren: Indklagede: XX 2791 Dragør Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for køb af SMS-billet efter påstigning.

Kontrolafgift på 750 kr. for køb af SMS-billet efter påstigning. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0053 Klageren: XX 2100 København ø Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. SMS-billet ikke modtaget inden bussen kørte ud af periodekortets gyldighedsområde.

Kontrolafgift på 750 kr. SMS-billet ikke modtaget inden bussen kørte ud af periodekortets gyldighedsområde. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0071 Klageren: XX 2300 Kbh. S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. SMS-billet ikke modtaget inden bussen kørte

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0081 Klageren: XX 8210 Aarhus V Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0262 Klageren: XX 6300 Gråsten Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0205 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0345 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby

Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0050 Klageren: Indklagede: Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby Metro Service A/S

Læs mere

På hjemturen rejste klageren og ægtefællen med bus 184 mod Vibenhus Runddel. Forinden de steg på bussen, så de 5 kontrollører ved stoppestedet.

På hjemturen rejste klageren og ægtefællen med bus 184 mod Vibenhus Runddel. Forinden de steg på bussen, så de 5 kontrollører ved stoppestedet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0306 Klageren: XX 2100 Kbh. Ø Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind af rejsekort, da klagerens søn ikke kunne tanke rejsekortet op.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind af rejsekort, da klagerens søn ikke kunne tanke rejsekortet op. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0258 Klageren: XX på vegne af YY 2740 Skovlunde Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0064 Klageren: XX 8260 Viby J Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0286 Klageren: Indklagede: XX på vegne af ægtefællen YY 6000 Kolding Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0315 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf.

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0044 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0156 Klageren: XX på vegne YY 8740 Brædstrup Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0273 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 6710 Esbjerg V ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobil-billet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobil-billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0373 Klageren: XX 2200 København N. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind. Optankningsautomat ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind. Optankningsautomat ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0273 Klageren: XX 2300 Amager Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0271 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY Stockholm, Sverige Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0275 Klageren: Indklagede: XX 8240 Riiskov Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog.

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0066 Klageren: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på abonnementskort. Ingrid Dissing Bjarne Lindberg Bak Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på abonnementskort. Ingrid Dissing Bjarne Lindberg Bak Torben Steenberg (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0023 Klageren: XX på vegne YY 1159 Kbh. K. Indklagede: Metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone og rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone og rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0423 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: CVRnummer: Metro Selskabet I/S v/metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0327 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0304 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0114 Klageren: XX 2880 Bagsværd Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende blækstempel på klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende blækstempel på klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0349 Klageren: XX 2750 Ballerup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af helt skolekort. Kontrolafgift udstedt til mindreårig uden information til forældre.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af helt skolekort. Kontrolafgift udstedt til mindreårig uden information til forældre. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0059 Klageren: Indklagede: Klagen vedrører: XX på vegne af YY 6950 Ringkøbing Midttrafik 29 94 31 76 Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0025 Klageren: (X) på vegne (Y) 6950 Ringkøbing Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0374 Klageren: XX 3200 Helsinge Indklagede: CVRnummer: Movia v/lokalbanen Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0291 Klageren: XX 4690 Haslev Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Cykelkontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0148 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke

Læs mere

Godtgørelse af 2.844 kr. for 62 eller 65 sygedage, svie og smerte, udgift til lægeerklæring, taxa, ødelagt ur samt mistet buskort, foto og klagegebyr.

Godtgørelse af 2.844 kr. for 62 eller 65 sygedage, svie og smerte, udgift til lægeerklæring, taxa, ødelagt ur samt mistet buskort, foto og klagegebyr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0408 Klageren: XX 3000 Helsingør Indklagede: Trafikselskabet Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Godtgørelse af 2.844 kr. for 62

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende mobilbillet via mobil-applikation.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende mobilbillet via mobil-applikation. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0159 Klageren: XX 2100 København Ø Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Cykelkontrolafgift på 100 kr. for stempling af voksenklippekort til cyklen samt rykkergebyr på 100 kr.

Cykelkontrolafgift på 100 kr. for stempling af voksenklippekort til cyklen samt rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0016 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Cykelkontrolafgift

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0159 Klageren: XX som pendlerrepræsentant for ARRIVA-passagerer Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0049 Klageren: Indklagede: XX DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt

Læs mere

0 Kortbestemmelserne. Indholdsfortegnelse. 1 Rejsekort

0 Kortbestemmelserne. Indholdsfortegnelse. 1 Rejsekort Indholdsfortegnelse 0 Kortbestemmelserne... 2 1 Rejsekort... 2 1.1 Hvad er et rejsekort?...2 1.2 Kortudsteder og salgskanaler...2 1.3 Rejsekort rejseregler...2 1.3.1 Generelle rejseregler...2 1.4 Priser

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0213. Klageren: 1429 Kbh. K

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0213. Klageren: 1429 Kbh. K AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0213 Klageren: XX 1429 Kbh. K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup.

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0122 Klageren: XX 2850 Nærum Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0166 Klageren: XX på vegne YY 6840 Oksbøl Indklagede: ARRIVA Tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde

Læs mere

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr.

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0116 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti,

Læs mere

Restbeløb af kontrolafgift på 650 kr. for glemt periodekort.

Restbeløb af kontrolafgift på 650 kr. for glemt periodekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0068 Klageren: XX på vegne af YY 8220 Brabrand Indklagede: Midttrafik CVR nr.: 29 94 31 76 Klagen vedrører: Restbeløb af kontrolafgift

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2011-0165. 2100 København ø. Metroselskabet I/S v/metroservice A/S.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2011-0165. 2100 København ø. Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0165 Klageren: Indklagede: xxxxxxxxxxx 2100 København ø Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Rykkergebyr på 100 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på klippekort samt klage over stewardens adfærd.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på klippekort samt klage over stewardens adfærd. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0256 Klageren: Advokat XX på vegne af YY 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Taxaregning på 471 kr. som følge af at bussen ikke kom.

Taxaregning på 471 kr. som følge af at bussen ikke kom. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0427 Klageren: XX på vegne YY 5500 Middelfart Indklagede: Nordjyllands Trafikselskab (NT) CVRnummer: 30015940 Klagen vedrører: Taxaregning

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0109 Klageren: XX Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten.

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Gældende fra 6. juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder

Læs mere

Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse for ekstraudgifter til transportudgifter samt for svie og smerte og aflyst ferie.

Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse for ekstraudgifter til transportudgifter samt for svie og smerte og aflyst ferie. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0146 Klageren: Indklagede: XX 8000 Aarhus C Abildskou A/S Klagen vedrører: Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0265 Klageren: Indklagede: XX 2730 Herlev Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Advokat XX klager på vegne YY efter anmodning fra sønnen ZZ. Kontrolafgift på 750 kr. samt udgift til grafologerklæring på 2.000 kr.

Advokat XX klager på vegne YY efter anmodning fra sønnen ZZ. Kontrolafgift på 750 kr. samt udgift til grafologerklæring på 2.000 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0110 Klageren: Advokat XX klager på vegne YY efter anmodning fra sønnen ZZ. Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0337 Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Sms-klippekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Sms-klippekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0084 Klageren: Indklagede: XX 2000 Frederiksberg Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris på 36 kr. grundet manglende forevisning af mobilbillet.

Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris på 36 kr. grundet manglende forevisning af mobilbillet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0319 Klageren: XX 2700 Brønshøj Indklagede: DSB S-tog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

To kontrolafgifter á 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning. Bestilt efter eller samtidigt med kontrollen.

To kontrolafgifter á 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning. Bestilt efter eller samtidigt med kontrollen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0130 Klageren: XX London Indklagede: DSB CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: To kontrolafgifter á 750 kr.

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Torben Steenberg (2 stemmer)

Ingrid Dissing (2 stemmer) Torben Steenberg (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0308 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Erstatning for bortkomne billetter. Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0206 Klageren: XX på vegne YY 0590 Oslo, Norge. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer på 300 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer på 300 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0264 Klageren: XX 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for rejse i Metroen med S-more klippekort.

Kontrolafgift på 600 kr. for rejse i Metroen med S-more klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0158 Klageren: Indklagede: XX Metroselskabet I/S c/o Metroservice Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for rejse i Metroen med S-more

Læs mere

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20.

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0242 Klageren: XX på egne vegne og på vegne sin svigersøn YY 9000 Ålborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet ikke modtaget før påstigning.

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet ikke modtaget før påstigning. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0283 Klageren: Indklagede: XX 2750 Ballerup Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0163 Klageren: Indklagede: XX 4700 Næstved DSB Klagen vedrører: Rejsetidsgaranti-beregning Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand,

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende straksbillettering. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende straksbillettering. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0173 Klageren: Århus Retshjælp på vegne XX 2100 København Ø Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Taxaregning på 3.082 kr. Skybrud i Københavnsområdet. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Taxaregning på 3.082 kr. Skybrud i Københavnsområdet. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0170 Klageren: XX 5874 Hesselager Indklagede: DSB Klagen vedrører: Taxaregning på 3.082 kr. Skybrud i Københavnsområdet. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Rejsekort passer godt på dine oplysninger

Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort er et elektronisk chipkort, der fungerer både som billet til og som betaling for dine rejser med bus, tog og

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2009-0284. Klageren: Beløb på 981 kr. som ønskes retur. Ankenævnets

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2009-0284. Klageren: Beløb på 981 kr. som ønskes retur. Ankenævnets AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0284 Klageren: XX Indklagede: Sydtrafik Klagen vedrører: Beløb på 981 kr. som ønskes retur. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0117 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Dato for debitering af beløb fra klagerens konto til betaling af Hyper- Card

Dato for debitering af beløb fra klagerens konto til betaling af Hyper- Card AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0012 Klageren: X på vegne sine to børn 7182 Bredsten Indklagede: Sydtrafik Banegårdspladsen 5 6600 Vejen CVRnummer: 29942897 Klagen vedrører:

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Version 6.4 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort privat... 2 1 Om rejsekort... 4 1.1 Hvad er et rejsekort?...4 1.2 Sådan anvendes

Læs mere