ÅRSBERETNING. fra. Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING. fra. Ankenævnet for Bus, Tog og Metro"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 fra Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

2 Indholdsfortegnelse: 1. Nævnsformandens forord 3 2. Oversigt over medlemmer og sekretariatet Ankenævnets etablering og baggrund Ankenævnets virksomhed/ sagsbehandling i sekretariatet Udvalgte afgørelser 8 6. Statistiske oplysninger / efterlevelsesprocent 16 2

3 1. Nævnsformandens forord Dette er Ankenævnet for Bus, Tog og Metros femte årsberetning. I 2013 modtog sekretariatet i alt 478 klager mod 432 klager året før. Dette udgør en stigning på ca. 10%. I forhold til 2011, hvor tallet var 284 indkomne klager, er der tale om en samlet stigning på 68 %. I det forløbne år har ankenævnet afgjort 188 sager og har fastholdt det årlige mødeantal på 5. Igen i år kan langt størstedelen af klagerne henføres til kontrolafgifter udskrevet af Metro Service. Samlet set var Metro Service indklaget i 325 sager. Sagernes udfald fremgår under statstikafsnittet. Rejsekortet blev i årets løb udrullet yderligere, og klippekortet skulle i Hovedstadsområdet have været udfaset i juni Dette blev ved en politisk beslutning imidlertid udskudt til juni 2014, og er nu på ny udskudt. Ankenævnet modtog i beretningsåret 76 klager, som relaterede sig til brugen af rejsekort enten vedrørende kontrolafgift som følge af manglende registrering af check-ind eller vedrørende refusion af forudbetaling som følge af manglende check-ud samt en enkelt sag om spærring af rejsekort. På baggrund af at klagerne gjorde gældende at have checket rejsekortet korrekt ind eller ud, uden at dette dog var registreret på kortet, besluttede ankenævnet i 2013 at anmode Rejsekort A/S om en nærmere redegørelse for transaktionerne mellem selve rejsekortet og rejsekortstanderen. Rejsekort A/S iværksatte desuden en undersøgelse af, om der var forekommet tilfælde, hvor en stander havde skrevet ok og god rejse på displayet, uden at dette var registreret på selve rejsekortet. Rapporten, som konkluderer, at transaktioner altid vil være registreret i Back Office, er først modtaget primo 2014, og de ankenævnssager, som var stillet i bero på undersøgelserne, er derfor ikke afgjort i beretningsåret. Afgørelserne kan nu læses på hjemmesiden under Rejsekort-afgørelser. I december 2013 modtog ankenævnet forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber i høring. Det fremgår af forslaget, at ankenævnet behandler klager om forhold omfattet af buspassagerrettighedsforordningen, der trådte i kraft i maj 2013, og at de sager, som ankenævnet ikke kan behandle, vil skulle behandles af trafikstyrelsen. Ankenævnet har ikke haft bemærkninger dertil. På ny et særdeles travlt år i Ankenævnet for Bus, Tog og Metro med alt fra de mere enkle afgørelser, hvor passageren har glemt sit periodekort eller købt billet til for få zoner, til mere komplicerede afgørelser om f.eks. erstatningskrav og overholdelse af EU s forordninger. Landsdommer Tine Vuust Formand for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro 3

4 2. Oversigt over nævnsmedlemmer og sekretariat. Medlemmer pr. 31. december 2012 Nævnsformand: Landsdommer Tine Vuust Medlemmer udpeget af udbydere af kollektiv transport inde for bus, tog og metro: Bjarne Lindberg Bak (DSB) Ingrid Dissing (FynBus) Medlemmer udpeget af Forbrugerrådet: Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg Sekretariat: Sekretariatschef Niels Mortensen (til 30. juni 2013) Sekretariatschef Christina Hvid (pr. 1. august 2013) Daglig leder, chefkonsulent cand.jur. Betina Johansen Stud.jur. Tina Frees Buthler (på barsel indtil 1. marts 2013) Stud.jur. Helle Christina Hansen (barselsvikar til 1. marts 2013) 4

5 3. Ankenævnets etablering og baggrund. Ankenævnet for Bus, Tog og Metro blev etableret den 1. februar 2009 af Forbrugerrådet og udbydere af kollektiv trafik i Danmark. Ankenævnet er et godkendt privat ankenævn i medfør af lov nr. 456 af 10. juni 2003 om forbrugerklager. Erhvervs- og vækstministeren har godkendt ankenævnets vedtægter frem til 31. december Ankenævnet har nedsat et forretningsudvalg bestående af ankenævnets formand, en repræsentant fra forbrugersiden, en repræsentant fra branchen samt sekretariatslederen. Forretningsordenen kan læses på ankenævnets hjemmeside. De tilsluttede trafikselskaber i 2013 var: DSB, Telegade 2, 2630 Taastrup DSB S-tog, Telegade 2, 2630 Taastrup, DSBØresund, Arriva Tog, Drewsensvej 1 A, Postboks 820, 8600 Silkeborg, Metroselskabet, Metrovej 5, 2300 København S, Nordjyllands Trafikselskab, J.F. Kennedys Plads 1 R, 3. sal., Postboks 1359, 9000 Aalborg, Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg, Sydtrafik, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, FynBus, Tolderlundsvej 9, 5000 Odense C, Bornholms Trafikselskab, Munch Petersens vej 2, 3700 Rønne, Trafikselskabet Movia, Gl. Køge Landevej 3, 2500 Valby, Abildskou A/S, Graham Bells Vej 40, 8200 Århus N. 5

6 4. Ankenævnets virksomhed. Ankenævnet behandler civilretlige tvister - det vil sige hovedsageligt tvister, der vedrører et økonomisk mellemværende angående rejser med kollektiv trafik i Danmark mellem forbrugere og udbydere af bus, tog og metro. Ankenævnet har også komptence til at behandle klager over trafikselskaber, som ikke er tilsluttet ankenævnet. Forholdet, som tvisten vedrører, skal være opstået den 1. januar 2009 eller senere. Tidligere var Forbrugerklagenævnet klageinstans for denne type forbrugersager vedrørende kollektiv transport. Før ankenævnet kan behandle en klage, skal klageren have rettet skriftlig henvendelse til trafikselskabet og forgæves have søgt at få en tilfredsstillende ordning med selskabet. Hvis sagen allerede er afgjort ved dom eller retsforlig, kan man ikke klage til ankenævnet. Ankenævnets afgørelser kan ikke ankes til en højere administrativ myndighed. Hver af parterne kan dog anlægge sag ved domstolene om den tvist, som sagen vedrører, når ankenævnet har truffet afgørelse i sagen. Det fremgår af lov om forbrugerklager, at det skal koste et gebyr at klage til et godkendt privat ankenævn. Klagegebyret til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro er 160 kr., hvis det man klager over vedrører et beløb på 160 kr. eller derover. Er beløbet mindre eller vedrører klagen ikke et økonomisk anliggende, er klagegebyret 80 kr. Sagsbehandling i sekretariatet: Når klageskemaet og klagegebyret er modtaget i sekretariatet, sendes klagen i høring i trafikselskabet, hvis de formelle betingelser er opfyldt. Trafikselskabet skal stoppe sagsbehandlingen herunder opkrævning af beløb hos klageren, så længe sagen behandles i ankenævnet. Trafikselskabets svar sender sekretariatet til klageren med henblik på bemærkninger. I visse tilfælde anmodes trafikselskabet herefter om yderligere bemærkninger. Hvis der i en lignende sagstype foreligger nævnspraksis, henleder sekretariatet klagerens og indklagedes opmærksomhed herpå, således at parten kan tage stilling til om klagesagen ønskes fortsat eller frafaldes. Sekretariatet udarbejder herefter en sagsfremstilling med gengivelse af sagens faktiske forhold og parternes krav og begrundelser til brug for ankenævnets behandling af sagen på et møde. Sagens afgørelse: I afgørelsen deltager som hovedregel alle 5 medlemmer. Hvis der foreligger afbud eller inhabilitet hos et medlem, tillægges det andet medlem fra den pågældende side to stemmer. Ankenævnet er beslutningsdygtigt med tre medlemmer, og nævnsformanden skal altid deltage. Ankenævnets afgørelser er skriftlige og bliver sendt til parterne samt i anonymiseret form til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det vil fremgå af afgørelsen, om klageren eller trafikselskabet skal betale gebyr for sagens behandling. Hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret. Hvis et tilsluttet trafikselskab ikke får medhold, skal selskabet betale et gebyr til ankenævnet på kr. inkl. moms. Der fastsættes en frist på normalt 30 dage til parternes opfyldelse af afgørelsen. 6

7 Afgørelsen kan ikke påklages til andre administrative instanser. Er man uenig i ankenævnet afgørelse og vil forsøge at få den ændret, må pågældende part anlægge sag ved domstolene mod modparten. Offentliggørelse: Alle ankenævnets afgørelser offentliggøres på hjemmesiden. Ankenævnet skal føre en liste over trafikselskaber, der ikke har efterlevet en ankenævnsafgørelse, og som ikke har anlagt en sag ved domstolene om spørgsmålet, som klagen vedrører. Oplysninger om trafikselskabets navn tages af listen efter 12 måneder. Der har ikke figureret trafikselskaber på listen. 7

8 5. Udvalgte afgørelser: Klager over kontrolafgifter udgjorde fortsat den største kategori i Andelen var igen i 2013 signifikant grundet det høje antal klager over Metro Service. Størstedelen relaterer sig til pålagte kontrolafgifter på rejser til og fra Lufthavnen, hvor zonen skifter til zone 4, og hvor passagerne ikke forstår at læse zonekortet eller tror, at det er antallet af zoner på deres periodekort, som afgør, hvor mange tillægszoner, de har brug for. En række andre sagsområder var i beretningsåret genstand for klagebehandling. Fordelingen er skitseret nedenfor: Neden for kan læses en række udvalgte afgørelser. Rejsekort: Rejsekortet er et betalingsmiddel, og når passageren har checket kortet ind på en rejsekortstander på stationen/i bussen, er rejsekortet også en billet for rejser med de trafikvirksomheder, der er tilsluttet rejsekortsystemet. Passageren skal sørge for, at der er penge på rejsekortet inden en rejse. Når passageren rejser, bliver betaling for rejsen trukket fra rejsekortet. Ved rejsens afslutning skal passageren holde sit rejsekort hen til en kortlæser mærket "Check ud". Herved gemmes rejsens afslutningssted og -tidspunkt, og rejsens pris beregnes. 8

9 Når passageren afslutter rejsen og checker ud, modregnes forudbetalingen i rejsens pris. Hvis kunden har rejst for mere end forudbetalingen, trækkes restbeløbet på rejsekort. Har turen kostet mindre, sættes differencen ind på rejsekort igen. Forudbetalingen er det midlertidige beløb, som trækkes fra rejsekortets saldo, når kunden checker ind. Forudbetalingen opkræves for at sikre betaling for rejsen i tilfælde af, at kunden ikke checker ud. Der skal ved rejsens start altid være en saldo på rejsekort, der mindst svarer til forudbetalingen. Ellers kan rejsen ikke påbegyndes. Forudbetalingen varierer for forskellige kundetyper. Klager over rejsekortet har blandt andet vedrørt manglende registrering af check ind og ud, rejsens pris/fejltransaktioner og spærring af rejsekort. Som tidligere nævnt har en række sager ligget i bero på modtagelsen af rapporten om transaktionerne på kortet/teksten på standeren. Ankenævnet har dog afgjort en sag, hvor klagerens rejse blev beregnet forkert og hvor klageren gjorde gældende, at beløbet på 300 kr. i henhold til tank-op-aftalen var blevet hævet for tidligt. Ankenævnet udtalte følgende: Det følger af Rejsekorts Kortbestemmelser og Rejsekort Rejseregler, at der ved check-in med rej-sekortet sker en forudbetaling på 50 kr. Et rejsekort kan ikke anvendes, hvis saldoen på kortet ved rejsens start ikke mindst svarer til forudbetalingen. Ved en tank-up aftale sker der automatisk tank op på kundens rejsekort, når saldoen kommer under minimumsaldoen på 50 kr. Inden check-in på Amagerbro station den 25. marts 2013 var saldoen på klagerens rejsekort 103 kr. Ved check in blev der automatisk trukket 50 kr., hvorved saldoen på klagerens rejsekort var 53 kr. Da klageren checkede ud på Nærum station, blev der grundet en fejl på rejsekortudstyret trukket 30,50 kr. for rejsen i stedet for den korrekte pris på 15 kr. Dette betyder, at der på oversigten står 19,50 kr. i transaktionsbeløb, hvilket er forudbetaling på 50 kr. fratrukket rejsens forkerte pris på 30,50 kr. Saldoen var herefter 72,50 kr., da klageren den 28. marts 2013 checkede ind på Amagerbro st. Ved check ind blev forudbetalingen på 50 kr. trukket fra saldoen, som herefter kom ned på 22,50 kr. Samtidig med check ind skete derfor en overførsel af 300 kr. i henhold til tank-op-aftalen, da saldoen nåede under 50 kr. Hvis rejsen havde været registreret korrekt, havde klagerens rejse den 25. marts 2013 haft en pris på 15 kr. Saldoen på hans kort ville herefter ved tjek-ud på Nærum st. have været 87,50 kr. Ved check ind den 28. marts 2013 ville der ske en forudbetaling på 50 kr., og saldoen ville herefter være 37,50 kr. Da dette beløb også er under minimumsgrænsen, ville der alligevel været sket en automatisk optankning af de 300 kr. i henhold til tank-op-aftalen. Uanset den forkerte beregning af prisen på rejsen den 25. marts 2013 var Rejsekort A/S dog berettiget til at foranledige 300 kr. overført til rejsekortet ved check ind den 28. marts 2013, og klageren har derfor ikke lidt noget tab i relation til denne overførsel. Det følger af Rejsekortets Kortbestemmelser at Rejsekort A/S hæfter for, hvis fejl i rejsekortsystemet giver anledning til transaktioner, der påfører kortindehaveren eller ihændehaveren af et rejsekort anonymt et direkte tab. Hvis der har været et dokumenteret rentetab, som klageren har lidt ved trækningen af beløbet på 30,50 kr. for rejsen i stedet for 15 kr., skal Movia, som har svaret i denne sag på vegne Rejsekort A/S og Rejsekort Kundecenter, godtgøre klageren dette. Ankenævnet finder intet grundlag for, at klageren skal kompenseres med 50 kr. for anvendt tid med klagen. 9

10 Ankenævnet har desuden truffet afgørelse i en sag, hvor der var for lav saldo til at check-ind kunne ske i , hvor ankenævnet udtalte følgende: Det fremgår af Metroens forretningsbetingelser, at passageren selv skal sikre sig gyldig billet inden påstigning på metroen. Ved kontrol den 9. marts 2013 kl. 08:33 foreviste klageren sit rejsekort, hvorpå der ikke var foretaget check-ind grundet for lav saldo. Klageren kunne dermed ikke forevise gyldig rejsehjemmel, og kontrolafgiften blev derfor pålagt med rette. Klageren har gjort gældende, at hun i kontrolsituationen fortalte metro stewarden, at veninden havde stemplet for hende, samt at hun foreviste klippekortet til metro stewarden. Ankenævnet finder det ikke sandsynligt, at metro stewarden skulle udskrive en kontrolafgift til klageren på baggrund af rejsekortets manglende ind-checkning, hvis klageren i øvrigt kunne forevise gyldig rejsehjemmel. Klagerens påstand kan derfor ikke tages til følge. Klagerens efterfølgende indsendelse af foto af klippekortet kan efter ankenævnets faste praksis ikke medtages i bedømmelsen af, om der blev forevist gyldig rejsehjemmel ved kontrollen, og kan derfor ikke føre til et andet resultat. Der findes herefter ikke i øvrigt at foreligge sådanne særlige omstændigheder, at klageren skal fritages for betaling af den pålagte kontrolafgift. Derudover har der været sager, hvor passageren er blevet tjekket ud af systemet automatisk. Dette sker i hovedstadsområdet 4 timer efter tjek ind og på regionale rejser 6 timer efter check ind. I den ene sag, kunne klageren ikke tjekke ud, fordi systemet havde tjekket hende ud, hvilket koster 50 kr., og i den anden sag, fik passageren en kontrolafgift, fordi systemet checkede ham ud 2 minutter efter han var tjekket ind, men 6 timer efter dagens første check-ind, , dissens: 3 medlemmer udtaler: Det står anført i Rejsekort Rejseregler, at man risikerer en kontrolafgift, hvis ens rejsetid overstiger maksimumtiden, som er nærmere angivet i rejsereglerne, hvorefter rejsekortsystemet automatisk tjekker rejsekortet ud, og man således ved kontrol ikke (længere) har gyldig rejsehjemmel. En rejse afsluttes korrekt med tjek ud. Dette glemte klageren efter ankomst til og udstigning i Slagelse. På hjemturen fra Slagelse foretog klageren på ny tjek ind. Det beroede således på klagerens eget forhold, at der på den pågældende ud- og hjemrejse blev foretaget 5 tjek-ind ind i træk uden tjek ud, hvorefter rejsekortsystemet automatisk tjekkede klagerens rejsekort ud kl. 13:30-6 timer efter dagens første tjek-ind. Klageren kunne derfor ved kontrol i bussen kl. 13:52 ikke forevise et rejsekort, som var tjekket ind, idet han havde tjekket ind på bussen kl. 13:28 2 minutter før systemet tjekkede ham ud. Det var derfor berettiget at pålægge ham en kontrolafgift for manglende gyldig rejsehjemmel. 2 medlemmer udtaler: Klageren glemte at tjekke sit rejsekort ud, da han ankom til Slagelse, hvorfor rejsekortsystemet automatisk tjekkede hans kort ud kl. 13:30 6 timer efter dagens første tjek-ind. Han kunne derfor ved kontrol i bussen kl. 13:52 ikke forevise et rejsekort, som var tjekket ind, idet han havde tjekket rejsekortet ind på bussen kl. 13:28 2 minutter før systemet tjekkede ham ud. Det var derfor i kontrolsituationen berettiget at pålægge ham en kontrolafgift for manglende gyldig rejsehjemmel. Imidlertid bliver rejsende med rejsekort ved korrekt tjek ind inden udløbet af maksimumtiden ikke oplyst om, at kortet automatisk tjekkes ud på et givent tidspunkt, og det kan ikke læses på selve rejsekortet i modsætning til gyldighedsstemplet på billetter og klippekort - hvornår man foretog det første tjek-ind. 10

11 Der kan derfor ikke uden en form for advarsel /besked til passageren om, at kortet vil blive tjekket ud automatisk på et givent tidspunkt, hvorved det seneste (korrekte) tjek ind ophæves, pålægges kontrolafgift for manglende gyldig billet. Klageren fik ved tjek-ind kl. 13:28 ingen besked om, at hans rejsehjemmel ville være ugyldig efter kl. 13:30. Klageren havde derfor ikke anledning til at købe billet på anden vis. Vi finder på den baggrund, at Movia ved klagerens klage over kontrolafgiften skulle have annulleret denne. Vi har ved afgørelsen tillagt det vægt, at klageren har foretaget 20 tidligere rejser, som for de flestes vedkommende er afsluttet korrekt, og klagerens rejseadfærd generelt kan således ikke beskrives som én fortsat rejse uden tjek ud. På 4 af rejserne er manglende tjek-ud sket, uden at rejsen er fortsat samme dag. Vi finder ikke grundlag for at kritisere ordningen med maksimumtiden, der medfører, at rejsekort automatisk tjekkes ud. Der ville således allerede efter 3 rejser uden tjek-ud være foretaget 3 automatiske tjek-ud. Vi bemærker, at en passagers gentagne manglende tjek-ud, kan sanktioneres ved spærring af indehaverens kort. Vi finder, at kontrolafgift ved automatisk tjek-ud af rejsekortet ikke er den korrekte sanktion, når det i rejsehistorikken efterfølgende kan bekræftes, at pågældende har tjekket sit rejsekort ind, men at gyldighedstiden er udløbet, hvorfor der er sket automatisk tjek-ud, og når rejsekortindehavere ikke gøres opmærksom på, hvornår automatisk tjek-ud vil ske. Alle medlemmerne udtaler: Ankenævnet har med tilfredshed noteret, at Movia i en anden sag om automatisk tjek-ud har oplyst, at man vil gå videre med anmodningen om, at der på rejsekortet ved tjek-ind angives, hvor lang tid der er tilbage, før systemet automatisk tjekker kortet ud. I havde nævnet lejlighed til at træffe afgørelse i en sag om manglende check ud i en bus, hvor det efterfølgende viste sig, at standeren ikke virkede: Efter Rejsekortets Rejseregler skal passageren begynde en rejse med check ind og afslutte rejsen med check ud. Ifølge rejsereglerne skal passageren selv sikre, at rejsekort er checket ind, før rejsen starter, og checket ud, når rejsen slutter. Passageren har derfor som udgangspunkt ansvaret for, at check ind og check ud sker korrekt. Ankenævnet lægger til grund som oplyst af klageren, hvilket er bekræftet af Movia i af 19. marts 2013, at den bagerste check-ud stander i bus 250S den 29. januar 2013 gav meddelelse til klageren om læsefejl, og at dette skyldtes en fejl på scanneren/kortlæseren. Ifølge Rejsekortets Rejseregler skal man, såfremt en kortlæser er ude af drift, anvende en af stedets andre kortlæsere, og først hvis alle kortlæsere er ude af drift, skal man kontakte enten buschaufføren eller Rejsekort Kundecenter. Der er oplyst, at bus 250S i alt har 3 kortlæsere. To af disse kortlæsere er placeret midt i bussen, hvor klageren ikke befandt sig på tidspunktet for sit forsøg på check-ud. Ankenævnet finder, at det ikke kan forlanges, at en passager, som efter det oplyste uden held har forsøgt flere gange at scanne sit rejsekort på en defekt kortlæser, i myldretiden skal nå at komme ned gennem bussen for at forsøge at checke ud ved en anden stander, inden passageren stiger af bussen ved det rette stoppested. Henset til at rejsekortet er et relativt nyt betalingsmiddel/rejsehjemmel, som stort set er landsdækkende, samt til at det kan have alvorlige konsekvenser for kortholderen, hvis der er registeret manglende check-ud i tre tilfælde inden for en given periode, finder ankenævnet, at klageren i denne konkrete sag, hvor der efterfølgende blev påvist fejl på kortlæseren, ikke kan pålægges 11

12 ansvaret for manglende check-ud. Ankenævnet har ved afgørelsen endvidere lagt vægt på, at klageren straks efter rejsens afslutning henvendte sig til Rejsekorts Kundeservice og gjorde opmærksom på den manglende mulighed for check-ud, hvilken oplysning kunne bekræftes ved en efterfølgende undersøgelse. Ankenævnet bemærker i den forbindelse, at det er særdeles kritisabelt, at Rejsekorts Kundecenter i sin afgørelse til klageren den 11. januar 2013 afviste, at der forelå fejl ved bussens kortlæsere og begrundede dette med, at der var foretaget check-ud på (de andre) kortlæsere. Ankenævnet er bevidst om, at dette er et område med stor mulighed for at omgå reglerne om at betale for den fulde rejse i de tilfælde, hvor rejsens pris er højere end forudbetalingen. Imidlertid finder ankenævnet i den konkrete sag, at klageren ikke skal bære ansvaret for manglende check ud, som medførte, at der blev trukket 50 kr. fra klagerens rejsekort for en rejse, der ifølge det oplyste kostede 20 kr. Ankenævnet bemærker, at det ikke herved er statueret, at en passager i alle tilfælde kan undlade at forsøge at checke ud på en anden kortlæser som foreskrevet i Rejsekort Kortbestemmelser nr. 7.3, hvis en kortlæser ikke virker. Erstatningssag: Ankenævnet har truffet afgørelse i en sag , hvori klageren havde rejst et erstatningskrav som følge, af at hun var blevet kastet mod en jernsøjle ved en hård opbremsning. Ankenævnets medlemmer delte sig og udtalte følgende: Indledningsvist bemærker ankenævnet, at der efter klagerens oplysninger ikke var tale om, at hun faldt i bussen, således som Movia og Codan Forsikring har baseret dele af deres afgørelser på. Klageren har gjort gældende, at hun sad der, hvor barnevogne kan stå, og ved opbremsningen blev kastet frem mod en jernstolpe. Ankenævnet bemærker videre, at der i sager om erstatningskrav af den omhandlede karakter er tale om erstatning uden for kontrakt, uanset om der er købt billet til turen eller ej, i modsætning til krav i anledning af fx opstået forsinkelse /udgået tur i henhold til en køreplan. Af 2 i vedtægterne for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro fremgår: Ankenævnet behandler civilretlige tvister angående rejser med kollektiv trafik i Danmark mellem forbrugere og udbydere af Bus, Tog og Metro. En klage kan angå samtlige omstændigheder i et retsforhold imellem parterne. Stk. 2. Ved kollektiv trafik forstås trafik, der udføres regelmæssigt og efter en køreplan og med almen adgang og kørsel der træder i stedet herfor, herunder individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede jf. Lov om Trafikselskaber 19, stk. 2, nr. 1. Stk. 3. Ankenævnet behandler ikke tvister om personskader, idet disse er dækket af det pågældende trafikselskabs eller dettes entreprenørs lovpligtige ansvarsforsikring. Klagen omhandler både godtgørelse for svie og smerte i anledning af personskade samt erstatning for taxa, buskort, foto og ur. Afgørelsen af, om klageren skal have godtgjort udgiften til klagegebyr på 160 kr., vil blive truffet i medfør af ankenævnets vedtægter 26, stk. 4, hvorefter klagegebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller hvis sagen afvises som uegnet til behandling i ankenævnet. Der kan efter erstatningsansvarslovens 3 ydes godtgørelse for svie og smerte for hver sygedag, patientskaden har medført. Man betragtes som syg, når man er sygemeldt og får behandling. Der ydes kun godtgørelse for svie og smerte fra udløbet af den forventede sygeperiode og frem til det tidspunkt, hvor arbejdet genoptages, behandlingen afsluttes, eller der fastsættes et varigt mén. 12

13 Godtgørelsen fastsættes efter en fast takst, der fastsættes af Justitsministeriet, og der er fastsat et maksimum for godtgørelsens størrelse. Ankenævnet har ifølge ankenævnets vedtægter 2, stk. 3 ikke kompetence til at behandle personskadeerstatningssager. Ankenævnet kan derfor ikke behandle den del af klagen, som vedrører kravet om godtgørelse for svie og smerte. For så vist angår klagen over udgiften til lægeerklæring på 300 kr., må denne udgift anses for at have så nær tilknytning til kravet om personskadeerstatning, at dette ej heller kan omfattes af ankenævnets behandling. 3 medlemmer udtaler herefter: Ankenævnet behandler efter vedtægternes 2 civileretlige tvister mellem forbrugere og udbydere af kollektiv trafik. Movia er en sådan udbyder af kollektiv trafik, mens ankenævnet ikke kan behandle sager mod chaufføren i eller ejeren af den bus, hvor en skadegørende handling har fundet sted. Det fremgår af færdselslovens 101, at der er objektivt ansvar for den, der er ansvarlig for et motordrevet køretøj, for de skader, som køretøjet volder ved færdselsuheld, samt at der er almindeligt culpa-ansvar for andre skader, jf Ifølge 104, stk. 1, påhviler erstatningsansvaret efter den ejer eller bruger, der benytter køretøjet eller lader det benytte. Ifølge stk. 2, er føreren erstatningsansvarlig efter lovgivningens almindelige regler. Krav om erstatning for skader forvoldt af motordrevne køretøjer skal være dækket af en forsikring i et ansvarsforsikringsselskab, jf Ifølge 108 hæfter forsikringsselskabet umiddelbart over for skadelidte for erstatning efter 105, stk. 1. Herefter finder disse voterende, at Movia, som hverken er ejer (operatør) eller bruger (chauffør), ikke kan gøres ansvarlig for skader forvoldt ved kørslen i medfør af færdselslovens regler. Da der endvidere ikke i øvrigt ses at foreligge noget ansvarsgrundlag for Movia, tages Movias påstand om ikke at være rette indklagede herefter til følge. 2 medlemmer udtaler: Forbrugerrådets medlemmer i ankenævnet finder, at rette indklagede må anses for trafikselskabet Movia, der er udbyder af kollektive bustrafik og har videreformidlet selve udførelsen i kontrakt med de Hvide Busser A/S som operatør på den omhandlende buslinje. Vi lægger til grund, at der foreligger et forhold, der må karakteriseres som kørselsmæssigt usædvanligt. Da der er tale om persontransport og henset til de særlige beskyttelseshensyn, som må foreligge ved udførelsen af sådan transport, finder medlemmerne, at Movia som rette indklagede med hensyn til ovenstående er ansvarlig for eventuelt dokumenterede skader og tab. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet. Refusion af forskelsbeløb for billettens pris og en billigere billet: I sagen rejste klageren krav om refusion af 474 kr. fra ARRIVA Tog. Beløbet udgjorde prisforskellen på de billetter, hun var blevet solgt i et betjent billetsalg efter at have spurgt om den billigste billet fra Skive til Aarhus, og prisen på særlige ARRIVA OneDay- billetter, som den pågældende dag kunne købes via sms. Ankenævnet udtalte følgende: 13

14 I følge togpassagerrettighedsforordningens præambel (3) er jernbanepassageren den svage part i transportkontrakten, og dennes rettigheder skal beskyttes. I følge præamblens nr. (4) hører det til brugernes rettigheder i forbindelse med jernbanebefordring at få oplysninger om trafikforbindelserne før og under rejsen. Når det er muligt, bør jernbanevirksomheder og billetudstedere give disse oplysninger på forhånd og så hurtigt som muligt. I passagerrettighedsforordningen artikel 8, stk. 3, jf. stk. 1, jf. Bilag II, del I, fremgår det, at oplysninger om betingelser for den billigste rejse skal gives i den mest hensigtsmæssige form. Ankenævnet lægger til grund, at klageren på Skive station spurgte salgsmedarbejderen efter den billigste billet mellem Skive og Aarhus. Ankenævnet lægger videre til grund, som oplyst af klageren, at hun havde 55 minutter til rådighed, fra hun opsøgte billetkontoret og til togafgang. Derudover lægger ankenævnet til grund, at salgsmedarbejderen var vidende om dette, fordi denne måtte kende til togets afgangstid. Endelig lægger ankenævnet til grund, at hvis klageren fået oplyst om muligheden for at købe den langt billigere OneDay billet pr. SMS, ville hun have valgt denne mulighed, således som hun har anført. Jernbaneselskaberne sælger i dag deres produkter på flere platforme: billetsalg, automater, mobiltelefon, print-selv, rejsekort, og alle produkter sælges ikke på alle platforme. Endvidere sælges billetter ad flere kanaler; fx egne billetsalg og via agenter. Derfor har jernbaneselskabet en forpligtelse til at sikre, at kunden kan få oplysningen på en overskuelig måde, men ikke at man altid kan få alle oplysninger på alle platforme og i alle kanaler. Kunden er den svage part, og den overvældende mængde af information gør muligvis internettet svært overskueligt. Derfor må selskaberne i oversigtform i egnede medier, som internet og opslag på egne salgssteder, gøre informationen tilgængelig for kunderne. Som følge af det ovenfor anførte finder ankenævnet - særligt når klageren henvendte sig i skranken og direkte efterspurgte den billigste billet - at billetudstederen (ARRIVA) ved salgsmedarbejderen burde have givet et svar med en henvisning til, hvor man kan finde informationen om den billigste billet, hvis salgsmedarbejderen ikke kan give den. Ankenævnet finder ikke, at Arriva har gjort dette med en plakat på stationen eller en information på nettet om et produkt, når salgsmedarbejderen på direkte forespørgsel ikke henviste klageren til at søge informationen på disse platforme. Ankenævnet finder ikke, at der derved er statueret en forpligtelse til på at ændre prisoplysningerne, således som Arriva gør gældende. Men det ville i givet fald være en klar forbedring af gennemsigtigheden for kunderne. Det er videre ankenævnets opfattelse, at transportydelser ikke er omfattet af købeloven direkte, hvorfor den af Arriva henviste journal nr. 11/08160 fra Forbrugerombudsmanden om et forbrugerkøb hos El-Giganten ikke finder analog anvendelse i bedømmelsen af denne sag. Der er tale om forskellige forretningstyper, og El-Giganten opererer indenfor detailbranchen med fri konkurrence og udbredt prisgaranti. I denne sag kunne klageren ikke umiddelbart vælge at købe sin billet hos en anden udbyder, hvorfor Arriva findes at være forpligtet til at yde en grundig vejledning af kunder, som eksplicit efter- 14

15 spørger den billigste rejse, som godt nok ikke sælges i det fysiske billetsalg, men som nemt kunne købes via mobiltelefonen. Ankenævnet finder derfor, at Arriva i den konkrete sag skal efterleve klagerens krav om tilbagebetaling af differencen mellem de af klageren købte billetter og 2 Arriva OneDay -billetter, i alt 474 kr. 15

16 6. Statistiske oplysninger/efterlevelsesprocent. Der er oprettet i alt 478 klagesager i beretningsåret. Disse fordeler sig på 519 klagepunkter, idet en sag kan omhandle flere forhold/klagepunkter. I samtlige sager, hvor trafikselskabet ikke har fået medhold i sagen, har selskabet fulgt ankenævnets afgørelse. Efterlevelsesprocenten er derfor 100. Af samme årsag figurerer ingen selskaber på den vedtægtsregulerede liste på hjemmesiden over selskaber, der ikke følger ankenævnets afgørelse. Der har i 2013 været i alt 238 telefoniske henvendelser og 229 henvendelser på til ankenævnets sekretariat. Samlet antal sager fra 1. januar 2013 til 31. december 2013: Oprettede sager: 478 Overført fra Afsluttede sager i alt: heraf afgjort på nævnsmøde: 188 Afsluttet uden nævnsbehandling: heraf trafikselskabet imødekommet/delvist imødekommet 155 klagerens krav, hvorefter klagen er frafaldet - klageren frafaldet klagen inden nævnsbehandling: 45 - henvist klageren til at klage til trafikselskabet 6 Sager overført til 2014:

17 Oprettede sager fordelt på selskaber 2013, i alt 478 sager: Resultat for samtlige afsluttede sager i 2013: Sagernes udfald efter nævnsbehandlingen i 2013, i alt 188: 17

18 Sagsbehandlingstid for alle afsluttede sager 2013: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle afsluttede sager i 2013 er 89 dage. Sagsbehandlingstid for sager afgjort i ankenævn 2013: 188 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager afgjort i ankenævnet: 144 dage 18

19 Afsluttede sager fordelt på selskaber 2013, i alt 394 sager: Trafikselskabernes andel i % af afgjorte sager på nævnsmøder 2013, i alt 188 sager: DSB S-tog: 2,5 Metroservice: 64 DSB: 2,5 Movia: 17,5 Midttrafik: 6,5 DSBØresund: 2 Sydtrafik: 1,5 ARRIVA tog: 1,5 Lokalbanen A/S, Gråhundbus, Rejsekort A/S og Fynbus, i alt: 2 I alt 100 % 19

20 Afsluttede sager fordelt på udfald og de enkelte selskaber 2013: Tal i ( ) er fra 2012 Selskab Klageren medhold/ Selskab imødekommet/ Klageren Kl. medhold delvist medhold delvist imødekommet kl. frafaldet sagen henvist afgjort inden ankenævnsbehandling DSB S-tog A/S (25) 5 (2) 0 (7) 12 (1) 0 (4) 4 Metro Service A/S (79) 110 (6) 11 (134) 86 (20) 37 (2) 3 DSB (6) 0 (0) 2 (16) 9 (0) 2 (0) 0 MOVIA (29) 29 (7) 4 (21) 35 (5) 2 (1) 2 FynBus (0) 1 (0) 0 (2) 3 (0) 1 (0) 0 Midttrafik (18) 9 (2) 3 (2) 6 (0) 1 (1) 0 Arriva Tog (1) 1 (1) 2 (1) 2 (1) 1 (0) 0 DSBØresund (1) 4 (1) 0 (4) 0 (0) 1 (0) 0 Sydtrafik (0) 1 (0) 2 (0) 1 (0) 0 (0) 0 Eurolines (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 Lokalbanen A/S (1) 1 (0) 0 (1) 0 (1) 0 (0) 0 Gråhundbus (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 Rejsekort A/S (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 til at klage /sag afvist NT (0) 0 (0) 0 (1) 2 (0) 0 (0) 0 20

21 Top 10 klagepunkterne fordeler sig således på de oprettede sager 2013: 21

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

30 kr. i difference for billettens pris og 50 kr. for manglende check-ud med Rejsekort.

30 kr. i difference for billettens pris og 50 kr. for manglende check-ud med Rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0039 Klageren: XX 2860 Søborg Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: 30 kr. i difference for billettens pris og 50 kr.

Læs mere

I toget faldt klageren i snak med en anden passager, der rejste på en OneDay - billet.

I toget faldt klageren i snak med en anden passager, der rejste på en OneDay - billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0161 Klageren: XX 7800 Skive Indklagede: Arriva CVR nr: 1842 9101 Klagen vedrører: Arriva oplyste i billetsalg ikke den billigst billetpris,

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind på rejsekort.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind på rejsekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0030 Klageren: XX 6950 Ringkøbing Indklagede: Arriva Tog A/S CVRnummer: 12 24 59 04 Klagen vedrører: Parternes krav: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0118. Klageren: 1440 København K

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0118. Klageren: 1440 København K 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0118 Klageren: XX 1440 København K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på klippekort til København (A-F)

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på klippekort til København (A-F) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0101 Klageren: XX 4970 Rødby Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på klippekort til København (A-F) Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af børneklippekort 1 måned efter det fyldte 16. år.

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af børneklippekort 1 måned efter det fyldte 16. år. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0102 Klageren: XX på vegne af sin datter YY, 2500 Valby Indklagede: Movia CVR. nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Wildcard i tilknytning til rejsekort Ung

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Wildcard i tilknytning til rejsekort Ung AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0474 Klageren: XX 2500 Valby Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro inden modtagelse af sms-billet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro inden modtagelse af sms-billet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0038 Klageren: XX 2920 Charlottenlund Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende registrering af check-ind på klagerens

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende registrering af check-ind på klagerens AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0450 Klageren: XX 3000 Helsingør Indklagede: Movia v/lokalbanen A/S CVRnummer: 26159040 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for

Læs mere

Beløb på 50 kr. som er trukket på rejsekort for manglende tjek-ud på grund af overskridelse af maximum-tiden på 4 timer

Beløb på 50 kr. som er trukket på rejsekort for manglende tjek-ud på grund af overskridelse af maximum-tiden på 4 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0197 Klageren: XX Indklagede: CVRnummer: Movia Klagen vedrører: Beløb på 50 kr. som er trukket på rejsekort for manglende tjek-ud på grund

Læs mere

Trækning af 50 kr. i forudbetaling på rejsekort for manglende tjek-ud i bus.

Trækning af 50 kr. i forudbetaling på rejsekort for manglende tjek-ud i bus. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0092 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Trækning af 50 kr. i forudbetaling på rejsekort

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Manglende check-ind af rejsekort grundet for lav saldo.

Kontrolafgift på 750 kr. Manglende check-ind af rejsekort grundet for lav saldo. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0362 Klageren: XX 2700 Brønshøj Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner. Spurgt chaufføren?

Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner. Spurgt chaufføren? 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0175 Klageren: Indklagede: XX 2850 Nærum Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner. Spurgt chaufføren? Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone?

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone? 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0212 Klageren: Indklagede: XX 2610 Rødovre Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert

Læs mere

Betaling på 112 kr. for rejse beregnet som fortsat rejse, da klageren ikke havde checket sit rejsekort ud.

Betaling på 112 kr. for rejse beregnet som fortsat rejse, da klageren ikke havde checket sit rejsekort ud. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0136 Klageren: XX 6760 Ribe Indklagede: Arriva Tog A/S CVRnummer: 12 24 59 04 Klagen vedrører: Betaling på 112 kr. for rejse beregnet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0248 Klageren: XX 1902 Frederiksberg C Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. S-more Sms-klippekort til DSB S-tog anvendt i Metro. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. S-more Sms-klippekort til DSB S-tog anvendt i Metro. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0266 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 grundet manglende rejsehjemmel. Klageren troede, at hun kunne rejse med bybussen i Århus på en DSB-billet.

Kontrolafgift på 750 grundet manglende rejsehjemmel. Klageren troede, at hun kunne rejse med bybussen i Århus på en DSB-billet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0173 Klageren: XX 8220 Brabrand Indklagede: Midttrafik CVRnummer: 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 grundet manglende

Læs mere

Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby

Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0202 Klageren: XX Indklagede: MOVIA Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone. Automat

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0172 Klageren: XX 8800 Viborg Indklagede: Midttrafik CVR.nummer: 29943176 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0041 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning på metro.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning på metro. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0289 Klageren: XX 2200 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift for manglende billet/utydelig stempling af klippekort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift for manglende billet/utydelig stempling af klippekort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0280 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift for manglende billet/utydelig stempling

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med Midttrafik-klippekort i København

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med Midttrafik-klippekort i København 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0164 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Movia CVR.nr.: 28896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med Midttrafik-klippekort

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet, automat ude af drift. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet, automat ude af drift. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0076 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus C Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet, automat ude af drift.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden billet. Havde kun 200 kroneseddel. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden billet. Havde kun 200 kroneseddel. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0251 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 8452 Harlev J. Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Movia svarede klageren den 13. oktober 2011, og med henvisning til selvbetjeningsprincippet fastholdt de klagerens kontrolafgift.

Movia svarede klageren den 13. oktober 2011, og med henvisning til selvbetjeningsprincippet fastholdt de klagerens kontrolafgift. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0222 Klageren: Indklagede: XX 2770 Kastrup Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på i alt 850 kr. for manglende check ind af én person og én cykel.

Kontrolafgift på i alt 850 kr. for manglende check ind af én person og én cykel. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0382 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Forudbetaling på 50 kr. trukket for manglende check ud.

Forudbetaling på 50 kr. trukket for manglende check ud. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0409 Klageren: XX 4300 Holbæk Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Forudbetaling på 50 kr. trukket for manglende check

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet periodekort, som ønskes nedsat til 125 kr., samt afgørelsens manglende begrundelse og klagevejledning

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet periodekort, som ønskes nedsat til 125 kr., samt afgørelsens manglende begrundelse og klagevejledning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0348 Klageren: XX 3320 Skævinge Indklagede: Movia CVRnummer: 29893834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet periodekort,

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0069 Klageren: XX på vegne YY 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner. Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for køb af SMS-billet efter påstigning.

Kontrolafgift på 750 kr. for køb af SMS-billet efter påstigning. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0053 Klageren: XX 2100 København ø Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Kontrolafgift på 100 kr. for manglende billet til cykel. Overskridelse af indsigelsesfristen på 14 dage. Samt rykkergebyr på 100kr.

Kontrolafgift på 100 kr. for manglende billet til cykel. Overskridelse af indsigelsesfristen på 14 dage. Samt rykkergebyr på 100kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0422 Klageren: XX 2770 Kastrup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. samt 3 rykkergebyrer på i alt 300 kr.

Kontrolafgift på 600 kr. samt 3 rykkergebyrer på i alt 300 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0149 Klageren: XX 4760 Vordingborg Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. samt 3 rykkergebyrer på i alt 300 kr. Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0003 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at have glemt rejsekort personligt. Ønskes nedsat til 100 kr., som ved glemt periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at have glemt rejsekort personligt. Ønskes nedsat til 100 kr., som ved glemt periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0376 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0183 Klageren: XX 3720 Aakirkeby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende mobilbillet via 1415.dk

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende mobilbillet via 1415.dk AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0070 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Klageren bestilte en 3-zoners billet i bussen, men fik udstedt en billet til 1 zone.

Kontrolafgift på 750 kr. Klageren bestilte en 3-zoners billet i bussen, men fik udstedt en billet til 1 zone. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0358 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at forevise kvittering for billetkøb.

Kontrolafgift på 750 kr. for at forevise kvittering for billetkøb. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0087 Klageren: XX 2400 København NV Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel med pensionistkort i spærretiden.

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel med pensionistkort i spærretiden. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0191 Klageren: Indklagede: XX 2770 Kastrup Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel med pensionistkort i spærretiden.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Rejste med sin kæreste, som efterfølgende fik kontrolafgiften annulleret af Metro Service.

Kontrolafgift på 750 kr. Rejste med sin kæreste, som efterfølgende fik kontrolafgiften annulleret af Metro Service. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0182 Klageren: XX Færøerne Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone på periodekort.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone på periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0287 Klageren: XX 2400 København NV Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone på periodekort. Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af BAT klippekort i metroen.

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af BAT klippekort i metroen. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0279 Klageren: XX 3770 Allinge Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0035 Klageren: XX på vegne YY 4300 Holbæk Indklagede: Lokalbanen A/S (Movia) Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling.

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for tort/svie

2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for tort/svie AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0039 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: 2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekortet. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekortet. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0321 Klageren: XX 2880 Bagsværd Indklagede: DSB S-tog CVR: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Rødovre. Kontrolafgift på 750 kr. Fejlstempling af klippekort.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Rødovre. Kontrolafgift på 750 kr. Fejlstempling af klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0227 Klageren: XX på vegne af YY 2610 Rødovre Indklagede: Movia Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. Fejlstempling

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0101 Klageren: XX 8240 Risskov Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0197 Klageren: Indklagede: XX 2791 Dragør Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få

Læs mere

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 5. december 2013, men sekretariatet fik ikke besked om indbetalingen før den 12. marts 2014.

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 5. december 2013, men sekretariatet fik ikke besked om indbetalingen før den 12. marts 2014. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0108 Klageren: XX 4700 Næstved Indklagede: Metroselskabet I/SV/Metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

To kontrolafgifter på hver 750 kr. Kørte med den forkerte metro. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

To kontrolafgifter på hver 750 kr. Kørte med den forkerte metro. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0012 Klageren: XX på egne vegne og på vegne YY 2700 Brønshøj og 2100 København Ø Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: To kontrolafgifter

Læs mere

Klageren havde dagen før købt et sms-klippekort, og den 5. august 2011 kl. 08:26 klippede hun 5 zoner med startzone 01.

Klageren havde dagen før købt et sms-klippekort, og den 5. august 2011 kl. 08:26 klippede hun 5 zoner med startzone 01. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0171 Klageren: Indklagede: XX 3540 Lynge Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Henholdsvis 1360 København K og S Göteborg, Sverige. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Henholdsvis 1360 København K og S Göteborg, Sverige. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0081 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY Henholdsvis 1360 København K og S-418 71 Göteborg, Sverige Metro Service A/S Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på Operations Dagsværk-billet i metroen.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på Operations Dagsværk-billet i metroen. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0027 Klageren: XX 1437 København K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0262 Klageren: XX 6300 Gråsten Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse i metroen i spærretiden.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse i metroen i spærretiden. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0223 Klageren: XX 2960 Rungsted Kyst Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for ikke at have stemplet straks ved påstigning.

Kontrolafgift på 600 kr. for ikke at have stemplet straks ved påstigning. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0310 Klageren: XX 8200 Århus N. Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for ikke at have stemplet straks ved

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke indsendt Ungdomskort indenfor 14-dages fristen.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke indsendt Ungdomskort indenfor 14-dages fristen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0321 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0221 Klageren: Indklagede: XX 2900 Hellerup Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0137 Klageren: XX 2300 København S. Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone. Ankenævnets

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0120 Klageren: XX 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: FynBus Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for 11 klip på et 10-klips klippekort. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for 11 klip på et 10-klips klippekort. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0236 Klageren: XX 1425 København K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt kort og manglende billet til øvrige zoner.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt kort og manglende billet til øvrige zoner. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0222 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt kort og manglende billet

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. for check ud i stedet for skifte-check ind på rejsekort.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. for check ud i stedet for skifte-check ind på rejsekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0118 Klageren: XX 2660 Brøndby Strand Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Parternes

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for periodekort med for få zoner. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for periodekort med for få zoner. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0296 Klageren: Indklagede: XX 3050 Humlebæk DSB S-tog a/s Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for periodekort med for få zoner.

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende klip. Stemplet oveni tidligere stempel.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende klip. Stemplet oveni tidligere stempel. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0260 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0024 Klageren: Indklagede: XX 2630 Taastrup DSB CVR nummer: 32 78 87 42 Klagen vedrører: Parternes krav: Administrationsgebyr på 125 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Forrige passagers kvittering.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Forrige passagers kvittering. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0015 Klageren: XX Tyskland Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på skolekort. Blev chaufføren

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på skolekort. Blev chaufføren AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0150 Klageren: XX på vegne af sønnen YY 4771 Gl. Kalvehave Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Parternes krav: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0066 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tjek-ind på rejsekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tjek-ind på rejsekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0209 Klageren: XX på vegne YY 9000 Ålborg Indklagede: CVRnummer: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Ekspeditionsgebyr på 100 kr. opskrevet til den oprindelige kontrolafgift på 750 kr. grundet for sen betaling.

Ekspeditionsgebyr på 100 kr. opskrevet til den oprindelige kontrolafgift på 750 kr. grundet for sen betaling. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0104 Klageren: XX 6440 Augustenborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ekspeditionsgebyr

Læs mere

38 kr. i forudbetaling trukket på rejsekort på grundlag af manglende check-ud i bussen, da fik et lift hjem.

38 kr. i forudbetaling trukket på rejsekort på grundlag af manglende check-ud i bussen, da fik et lift hjem. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0078 Klageren: XX 2700 Brønshøj Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: 38 kr. i forudbetaling trukket på rejsekort på

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at køre uden periodekort / havde tabt dette.

Kontrolafgift på 600 kr. for at køre uden periodekort / havde tabt dette. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0106 Klageren: XX Indklagede: Metroselskabet I/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at køre uden periodekort / havde tabt dette.

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2017-0171 Klageren: XX 1817 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Parternes

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning af Rejsekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning af Rejsekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0224 Klageren: Indklagede: XX 4700 Næstved Movia Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet/check ind på rejsekort grundet manglende optankningsmulighed på Kgs. Nytorv st.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet/check ind på rejsekort grundet manglende optankningsmulighed på Kgs. Nytorv st. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0460 Klageren: XX 2300 Kbh. S. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering samt 350 kr. i rykkergebyr

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering samt 350 kr. i rykkergebyr 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0108 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 8270 Højbjerg Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på andens personlige rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på andens personlige rejsekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0097 Klageren: XX 2800 Kongens Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort barn efter det fyldte 16. år

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort barn efter det fyldte 16. år AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0041 Klageren: XX på vegne af YY 2830 Virum Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Numrene på periodekortets stamkort ulæselige. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. Numrene på periodekortets stamkort ulæselige. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0236 Klageren: Indklagede: XX 2630 Taastrup DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. Numrene

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0319 Klageren: XX 4000 Roskilde Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Sagens omstændigheder: Klageren og dennes ægtefælle skulle den 14. november 2013 til Lufthavnen. Som rejsehjemmel anvendte klageren sit Rejsekort.

Sagens omstændigheder: Klageren og dennes ægtefælle skulle den 14. november 2013 til Lufthavnen. Som rejsehjemmel anvendte klageren sit Rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0453 Klageren: XX 2770 Kastrup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Klageren: 2450 København SV. Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Klageren: 2450 København SV. Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0193 Klageren: Indklagede: XX 2450 København SV Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende køb af billet. Klageren kunne ikke trække en pensionistbillet om bord på bussen.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende køb af billet. Klageren kunne ikke trække en pensionistbillet om bord på bussen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0280 Klageren: XX 8600 Silkeborg Indklagede: Midttrafik CVRnummer: 29943176 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende køb

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. og 100 kr. for manglende billet til klageren og dennes cykel.

Kontrolafgift på 750 kr. og 100 kr. for manglende billet til klageren og dennes cykel. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0295 Klageren: XX 7500 Holstebro Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

På hjemturen rejste klageren og ægtefællen med bus 184 mod Vibenhus Runddel. Forinden de steg på bussen, så de 5 kontrollører ved stoppestedet.

På hjemturen rejste klageren og ægtefællen med bus 184 mod Vibenhus Runddel. Forinden de steg på bussen, så de 5 kontrollører ved stoppestedet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0306 Klageren: XX 2100 Kbh. Ø Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Tog kvittering i stedet for billet i billetautomat.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Tog kvittering i stedet for billet i billetautomat. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0075 Klageren: XX 8600 Silkeborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner på periodekort

Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner på periodekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0133 Klageren: XX 1809 Frederiksberg C Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende stempling. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende stempling. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0356 Klageren: XX på vegne YY 8940 Randers SV. Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende stempling.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende straksbillettering.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende straksbillettering. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0241 Klageren: XX 8210 Århus V Indklagede: Midttrafik CVRnummer: 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0053 Klageren: Indklagede: XX D-10965 Berlin Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden billet. Havde

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0064 Klageren: XX 8260 Viby J Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0205 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere