Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr Årsrapport 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2015"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr Årsrapport 2015 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning Anvendt regnskabspraksis 15 Resultatopgørelse for Balance pr Side Noter 20

3 Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner 1 Fondsoplysninger Fond Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr.: Hjemstedskommune: København Telefon: Internet: Bestyrelse Peter Højland, formand Christian Herskind, næstformand Claus Bretton-Meyer Frank E. Andersen Kim Kristensen Kristian May Nikolaj Lindbjerg Sven A. Blomberg Torben von Lowzow Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på fondens bestyrelsesmøde, den 11. april 2016 Dirigent

4 Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner 2 Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2015 for Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Bestyrelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse. København, den 11. april 2016 Bestyrelse Peter Højland Christian Herskind Claus Bretton-Meyer formand næstformand Frank E. Andersen Kim Kristensen Kristian May Nikolaj Lindberg Sven A. Blomberg Torben von Lowzow

5 Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner 3 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner for regnskabsåret 1. januar december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2015 i overensstemmelse med god regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlæst bestyrelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i bestyrelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 11. april 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Erik Holst Jørgensen statsautoriseret revisor Jens Baes statsautoriseret revisor

6 Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner 4 Bestyrelsesberetning 2015 Soldaterlegatet, som Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner kaldes i det daglige, blev stiftet i oktober 2008 med det formål at yde støtte til militært personel og civile udsendt af Danmark i internationale militære missioner, der under udsendelsen pådrager sig fysiske eller psykiske mén. Støtten kan ligeledes ydes til veteranernes efterladte. Ud over uddeling af legater kan Soldaterlegatet etablere samarbejder, støtte eller udvikle forskningsprojekter, engagere sig i forebyggende aktiviteter eller yde anden form for støtte, der gavner legatets formål. Soldaterlegatets etablering blev offentliggjort den 29. januar 2009 med H.K.H. Kronprins Frederik som protektor. Siden offentliggørelsen af Soldaterlegatet den 29. januar 2009 har Soldaterlegatet ved donationer modtaget en uddelingskapital på 110 mio. kr. Pr. 31. december 2015 har Soldaterlegatet yderligere donationstilsagn på 16,7 mio.kr. Ifølge Soldaterlegatets regnskabspraksis indtægtsføres donationer først, når de er modtaget på Soldaterlegatets konto, hvorfor der er en difference mellem Soldaterlegatets reelle uddelingskapital og indtægtsførte donationer. Soldaterlegatet har også i løbet af 2015 oplevet en stor velvilje fra fonde og privatpersoner, som har støttet os. Ligeledes er der en række virksomheder, der pro bono stiller deres kompetencer til rådighed for Soldaterlegatet. I 2015 modtog Soldaterlegatet i alt donationer på 7,6 mio.kr. Organisation Bestyrelsen Soldaterlegatet ledes af en bestyrelse på ni medlemmer, der fastlægger rammerne for arbejdet, herunder rammer og kriterier for uddelingspolitikken: Peter Højland (formand), bestyrelsesformand Christian Herskind (næstformand), adm. direktør Refshaleøens Ejendomsselskab Sven A. Blomberg (formand for legatuddelingskomiteen), viceordførende direktør Jyske Bank Claus Bretton-Meyer, adm. direktør DBU Frank Andersen, kommunaldirektør Gentofte Kommune Kim Kristensen, oberst, ceremonimester ved Hofmarskallatet Kristian May, direktør BRF Fonden Nikolaj Lindberg, kaptajn i hæren Torben von Lowzow, adm. direktør ISTO Ved årsmødet den 27. maj 2015 fratrådte Karl Erik Nielsen bestyrelsen grundet 70-års-reglen i fundatsen efter at have siddet i Soldaterlegatets bestyrelse siden fondens etablering. I hans sted indtrådte Frank Andersen.

7 Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner 5 Bestyrelsesberetning 2015 Legatuddelingskomiteen Legatuddelingsarbejdet varetages af legatuddelingskomiteen på seks medlemmer, som hver har en betydelig faglig indsigt i de sager, der behandles: Sven Blomberg (formand), viceordførende direktør Jyske Bank Anders Korsgaard, chefpsykolog Rigshospitalet Jes Bruun Lauritzen, professor og overlæge dr.med. Bispebjerg Hospital Jesper Helsø, forhenværende forsvarschef Sys Rovsing, advokat og partner Bech Bruun Ulrich Schmidt-Hansen, social- og sundhedsdirektør Herlev Kommune Soldaterlegatets forretningsudvalg består af formanden og næstformanden for bestyrelsen samt formanden for legatuddelingskomiteen. Præsidium Den 31. maj 2011 blev Soldaterlegatets præsidium etableret. Præsidiets medlemmer er: Henrik Wedell-Wedellsborg, præsident Else Marie Remmen, Remmen Fonden Gurli Martinussen, Tryg Fonden Niels Smedegaard, Bikubenfonden Mogens Hugo, Nordea-fonden Niels Boserup, Oticon Fonden Sten Scheibye, Knud Højgaards Fond Steen E. Christensen Teddy Jacobsen, Fonden af 1. December Bikubenfonden meddelte forud for præsidiemødet 2015, at den afgåede næstformand i bestyrelsen, Johannes Due, ville blive erstattet af bestyrelsesformand Niels Smedegaard som fondens repræsentant i Soldaterlegatets præsidium fra maj Hvervet som medlem af henholdsvis bestyrelse, legatuddelingskomite og præsidium er ulønnet. Sekretariatet Soldaterlegatets sekretariat varetager den daglige drift og administration af Soldaterlegatet og har siden sensommeren 2010 ligeledes stået med ansvaret for en del af legatuddelingen i henhold til de rammer, som legatuddelingskomiteen har tildelt sekretariatet. Sekretariatet varetog i 2015 også administrationen af fonden Henning Remmens Støttefond for Gardere, som har en fundats stort set svarende til Soldaterlegatets, dog med den særlige tilføjelse, at legatmodtageren skal have været udsendt af eller sammen med Den Kongelige Livgarde.

8 Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner 6 Bestyrelsesberetning 2015 Ud over den daglige administration og legatuddeling varetager Soldaterlegatets sekretariat vejledningsopgaver for veteraner og de personer, der indstiller veteraner til legater. Den stadige udvikling og forbedring af offentlige tilbud til veteraner med støttebehov understøttes af Soldaterlegatet ved at sekretariatets medarbejdere vejleder legatansøgere i at kontakte de relevante myndigheder og organisationer, alt efter hvad det konkrete behov måtte være. Denne opgave forventes at få stadigt stigende omfang i sekretariatets daglige arbejde. Endelig har sekretariatet også iværksat en stigende aktivitet på kommunikationsområdet for at sikre, at veteraners behandling og rehabilitering fastholdes på dagsordenen hos relevante myndigheder, organisationer og politiske beslutningstagere. I 2015 har sekretariatet bestået af tre fuldtidsansatte, hvoraf den ene kom tilbage fra barsel den 4. maj 2015, samt en deltidsansat. Derudover samarbejder Soldaterlegatet med en timelønnet bogholder. Thore Clausen (sekretariatschef) Kit Rommerdahl (sagsbehandler) Marie Tanggaard (kommunikationsmedarbejder, barsel indtil 3. maj 2015) Charlotte Bækdahl (administrativ medarbejder) Linda Gummer (timelønnet bogholder) Legatuddelinger 2015 I 2015 har Soldaterlegatet modtaget nøjagtig 500 ansøgninger, hvilket er et fald på 214 ansøgninger i forhold til Soldaterlegatet har støttet 370 veteraner i årets løb, hvoraf 134 blev indstillet for første gang i Legatmodtagerne fik tildelt i alt 533 legatbevillinger. 84 legatansøgninger til Soldaterlegatet blev afvist, idet det ansøgte lå uden for Soldaterlegatets fundats eller ikke kunne imødekommes inden for fondens retningslinjer for legatuddeling. 500 legatansøgninger: 466 ansøgninger på psykisk skadede soldater 19 ansøgninger på fysisk skadede soldater 5 ansøgninger på pårørende eller efterladte 10 ansøgninger på projekter eller uden for norm I 2015 kom legatansøgningerne fra: 213 ansøgninger: Forsvarets og kommunale socialrådgivere 65 ansøgninger: Faglige organisationer 63 ansøgninger: Familiemedlemmer 42 ansøgninger: Andre & andet (frivillige organisationer, kommunale støttepersoner) 36 ansøgninger: Samarbejdspartnere (økonomiske og juridiske rådgivere) 35 ansøgninger: Forsvarets beskæftigelseskonsulenter og job- og uddannelsesrådgivere 14 ansøgninger: Forsvaret (chef og kolleger) 13 ansøgninger: Venner og kærester 11 ansøgninger: KFUMs soldaterrekreation 8 ansøgninger: Psykologer og behandlere

9 Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner 7 Bestyrelsesberetning 2015 Hvem var legatmodtagerne? Igen i 2015 har Soldaterlegatet oplevet, at det primært er personer med psykiske skader (93%), der bliver indstillet til Soldaterlegatet. 36% af legatmodtagerne i 2015 havde ikke modtaget støtte fra Soldaterlegatet før. Det betyder, at der trods faldende antal ansøgere, stadig er mange nytilkomne veteraner der får støtte af Soldaterlegatet, og at Soldaterlegatet ved udgangen af 2015 i alt har støttet ca enkeltpersoner med mere end legater. Generelt kan det siges, at over 50% af legatmodtagerne har mere end én mission bag sig. Veteranen med flest udsendelser har været udsendt 18 gange! 45% af veteranerne, som Soldaterlegatet støttede i 2015, modtager enten kontanthjælp, dagpenge eller førtidspension. 29% er sygemeldt fra Forsvaret eller civilt arbejde. 10% er fortsat ansat i Forsvaret, og 10% er erhvervsaktive i civil ansættelse. 5% er under uddannelse, og 1% er uden forsørgelse. De fem områder som Soldaterlegatet tildeler flest bevillinger til er: Juridisk rådgivning 130 legater Økonomisk rådgivning 105 legater Medicin 75 legater Økonomisk bistand 52 legater Rekreation/rehabilitering 49 legater De fem områder, som Soldaterlegatet har støttet med flest midler, er: Projekter 1,90 mio. kr. Juridisk rådgivning 1,64 mio. kr. Økonomisk rådgivning 0,87 mio. kr. Medicin 0,29 mio. kr. Rekreation/rehabilitering 0,27 mio. kr. Udviklingen for legatuddelingen har i 2015 været præget af det store antal afgørelser om anerkendelse af psykiske arbejdsskader, der blev truffet i Arbejdsskadestyrelsen. Mange af afgørelserne giver anledning til tvivl om, hvorvidt styrelsen har behandlet sagerne grundigt nok, og om mange af afgørelsernes tilsidesættelse af foreliggende speciallægeerklæringer er berettigede. Soldaterlegatet har derfor, i tråd med fondens målsætning om at følge udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens arbejdspraksis tæt, bevilget 130 legater til juridisk rådgivning, som i langt de fleste tilfælde handler om juridisk bistand til revurdering af Arbejdsskadestyrelsens afgørelser. De 130 legater til juridisk rådgivning blev bevilget til i alt 102 enkeltpersoner.

10 Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner 8 Bestyrelsesberetning 2015 Årets største post i legatuddelingen har været til projekter, hvoraf projektet Vejen til et godt hverdagsliv, som Soldaterlegatet selv har initieret og delvist finansieret, med hjælp af beskæftigelsesministeriets STAR-pulje alene har udløst en bevilling på 1,4 mio.kr. Dette og de øvrige projekter beskrives særskilt i de følgende afsnit. Soldaterlegatet har også i 2015 støttet et stort antal økonomiske rådgivningsforløb. Tendensen er dog faldende, hvilket hovedsagelig har to årsager: Forsvaret yder via Veterancenteret siden januar 2015 økonomisk rådgivning til alle veteraner, der har modtaget en arbejdsskadeerstatning. Ordningen er blevet indført i samarbejde med Soldaterlegatet og er blevet taget godt imod blandt veteranerne. Soldaterlegatet har i rammerne af projektet Økonomisk Overblik ydet gratis økonomisk rådgivning til over 40 veteraner i Rådgivningen udføres af frivillige Nykredit-rådgivere i rammerne af et CSR-projekt på tre KFUM-Soldaterhjem i Jylland og på Sjælland samt på Veteranhjem København. Soldaterlegatet har igen i 2015 bevilget et stort antal medicinlegater, selvom antallet af legater har været faldende i forhold til Siden 2012 har Soldaterlegatet haft en aftale med Dansk Apotekerforening, der giver Soldaterlegatet mulighed for at overføre et medicinlegat direkte til en given veterans apotek. Det betyder, at Soldaterlegatet kan overføre et beløb til apoteket, som svarer til den årlige egenbetalingsdel for receptpligtig medicin, og dermed sikre, at veteranen i mindst 12 måneder befries for samtlige udgifter til medicin. I 2015 har Soldaterlegatet støttet 75 veteraner med et medicinlegat. I 2015 har Soldaterlegatet i stigende grad støttet veteraners aflastningsophold på KFUMs soldaterrekreationer eller andre relevante botilbud, hvilket afspejles i de 49 legater til rekreation/rehabilitering. Disse legater bidrager i høj grad til, at veteraner i akutte krisesituationer kan få social støtte og faglig vejledning til genfinde fodfæste i livet. Der har i 2015 været et markant fald på legater til økonomisk bistand. Ud over det generelle fald på ansøgninger oplever Soldaterlegatet en stigende fokus i behandlingssystemet og hos kommunerne på at støtte økonomisk trængte veteraner. Soldaterlegatet vejleder ansøgerne i givet fald om, hvor i det offentlige system der kan ansøges om relevant støtte, ofte med den positive effekt, at offentlig støtte opnås.

11 Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner 9 Bestyrelsesberetning 2015 Figur 1: Legatoversigt antal pr. kategori Fordeling på bevillingskategorier Resultater og status for 2015 Soldaterlegatet har siden starten den 29. januar 2009 mødt en stor interesse og opbakning fra alle sider af samfundet en opbakning, der i løbet af 2015 har vist sig at være vedholdende og stærk. Ligeledes har Soldaterlegatet oplevet, at den viden og erfaring, der er opbygget, ofte efterspørges af en række offentlige interessenter. Veterancentrets etablering af et økonomisk rådgivningstilbud til alle veteraner, der får udbetalt en arbejdsskadeerstatning, er et godt eksempel på, at erfaringerne fra fondens arbejde er med til at videreudvikle de offentlige myndigheders tilbud til tilskadekomne veteraner. Det faldende antal ansøgninger har givet anledning til en analyse af årets legatansøgninger for at kunne sammenligne de aktuelle ansøgninger med tidligere års mønstre i ansøgningerne. Det viser sig, at ændringer i nogle praktiske arbejdsgange mellem Soldaterlegatet og vore samarbejdspartnere har forstærket den generelle tendens for faldende ansøgertal markant. Både ansøgningernes karakter og veteranernes profil er dog meget lig med forgangne år. En glædelig tendens er dog, at støtte på nogle områder som psykologhjælp eller psykiatriske udredninger er faldet markant, hvilket tyder på, at det offentlige i højere grad træder til, og at det blandt veteraner er blevet mere accepteret, at bede om hjælp til behandling i offentlig regi, frem for alt hos Veterancentret, hvis indsats til gavn for veteranerne er under hastig positiv udvikling.

12 Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner 10 Bestyrelsesberetning 2015 Omvendt ses en stigning af bevillinger til juridisk rådgivning i forbindelse med arbejdsskadesager. Udviklingen er beklagelig, og støtten på dette område kan med rette betragtes som et af Soldaterlegatets mest betydningsfulde indsatsområder. I overensstemmelse med Soldaterlegatets formulerede strategi fra 2014 har fonden i 2015 styrket sin kommunikationsindsats for at fastholde offentlighedens interesse og fokus på danske veteraner. Fonden har øget sine aktiviteter på de sociale medier og har støttet projekter med henblik på at skabe opmærksomhed om veteraners liv og trivsel. Ved hjælp af en øremærket donation fra en privat fond har Soldaterlegatet kunnet igangsætte en omfattende forbedring af fondens sagsdatabase. Udvidelsen af databasen vil give et bedre overblik over de stadigt mere komplekse sagshistorikker, og forbedrede søgefunktioner vil give Soldaterlegatet mulighed for nemmere at identificere særlige mønstre hos legatmodtagerne. Dermed vil det blive lettere at sætte tal på fondens erfaringer fra legatuddelingsarbejdet og give mulighed for i anonymiseret form at formidle tilskadekomne veteraners særlige forhold og udfordringer. Soldaterlegatet har i 2015 fortsat drevet projektet Økonomisk Overblik og derudover bevilget støtte til yderligere fire projekter. Projektet Økonomisk Overblik Formålet med projektet Økonomisk Overblik er at yde økonomisk rådgivning til veteraner. Projektet, som udføres i samarbejde med Nykredit, KFUMs Soldatermission og Veteranhjem København, har til sigte at hjælpe tilskadekomne danske veteraner med at få overblik over privatøkonomien. Projektet blev evalueret i efteråret 2015 ved hjælp af spørgeskemaer til veteranerne samt interviews med de lokale tovholdere og Nykredits økonomiske mentorer. Veteranernes bedømmelse af rådgivningen er meget positiv. Veteranerne mener overvejende at have fået bedre overblik over deres økonomi som følge af rådgivningen. De fleste har dog stadig bekymringer over deres økonomi, hvilket tilsyneladende især skyldes ingen eller begrænsede muligheder for opsparing. Flertallet af veteranerne giver udtryk for større økonomisk ansvarlighed, f.eks. ved at de tænker sig bedre om, inden de bruger penge. Interviewene med tovholderne og mentorerne efterlader det generelle indtryk, at der er et behov for økonomisk rådgivning blandt veteranerne, og at de rammer for rådgivningen, som projektet byder på, tilgodeser veteranernes behov. Både mentorer og tovholdere er af den opfattelse, at deres indsats gør gavn. Det bliver dog også nævnt, at veteranernes udfordringer kan være komplekse, og at det kan være svært at få tiden til at slå til.

13 Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner 11 Bestyrelsesberetning 2015 Svarene fra interviewene giver et billede af, at indsatsen og engagementet de enkelte steder er ensartet, og at indstillingen til indsatsen generelt er positivt. En enkelt mentor udtrykker frustration over ikke at kunne hjælpe nok. Da det dog generelt i alle interviews fremgår, at deltagerne har komplekse økonomiske problemer, er denne frustration ikke overraskende. Resultaterne fra evalueringen har givet anledning til at udvide projektet til også at omfatte rådgivning på KFUM-Soldaterhjemmene i Fredericia og Varde, hvilket projektets styregruppe ved udgangen af 2015 arbejder på at realisere. Projektet Vejen til et godt hverdagsliv Soldaterlegatet har i efteråret 2015 initieret et rehabiliteringsprojekt for veteraner, der bliver udskrevet fra psykiatrisk behandling. Projektet er støttet af Beskæftigelsesministeriets STAR-pulje til veteranindsatser med 3 mio.kr. og drives i samarbejde med Handikapidrættens Videnscenter, PTSD-Klinikken i Århus og Psykiatrisk Afdeling på Rigshospitalet. Projektets formål er at støtte veteraner, når den psykiatriske behandling afsluttes, og kommunens rehabiliteringsindsats igangsættes. Det har vist sig, at denne overgang er en udfordring, og derfor ønsker projektet med en håndholdt indsats over for veteranerne at hjælpe veteranerne til at genfinde fodfæste i hverdagslivet efter behandlingen, etablere en god kontakt til relevante kommunale myndigheder og ikke mindst reetablere gode hverdagsvaner som motion og et aktivt familieliv. Projektet, som har 24 deltagere, har tæt kontakt til to såkaldte 360-graders konsulenter, der følger veteranernes hverdagsliv i 18 måneder frem til slutningen af Erfaringerne fra projektet vil blive formidlet ved en afsluttende konference i november 2016, hvor flere aspekter af veteranernes vej fra militær til civil vil blive fremlagt og diskuteret. Ud over de ovennævnte samarbejdspartnere støttes denne konference aktivt af Veterancentret og Dansk Idræts Forbund. Projektet Veteraner i det (fag)grønne Soldaterlegatet har bevilget delvis finansiering til et projekt på Københavns Universitets Skovskole i Nødebo, hvor 12 veteraner, der er påvirket af psykiske mén fra udsendelsen og aktuelt står uden for arbejdsmarkedet, kan afklare mulighed for at finde arbejde eller starte uddannelse inden for skovbrug, naturformidling eller lignende. Ved årsskifte var projektet sat til at starte i marts Projektet Krigsdans Soldaterlegatet har bevilget delvis finansiering af en tv-dokumentar, der beskriver, hvordan nogle af deltagerne i pilates-projektet Danish Wounded Warriors medvirker i balletforestillingen I Føling. Støtten gives i forlængelse af Soldaterlegatets ønske om at fastholde offentlighedens fokus på veteraner og for at bidrage til at fremme kommunikationen af positive fortællinger om tilskadekomne veteraner og deres bidrag til det civile samfund.

14 Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner 12 Bestyrelsesberetning 2015 Projektet Arctic Challenge Soldaterlegatet har bevilget et mindre tilskud til en gruppe veteraners formidling og offentlighedsarbejde i forbindelse med en planlagt tur til Østgrønland. Foreningen Veterans in Motion ønsker at gennemføre en længere ekspedition i Grønland og dermed sætte fokus på tilskadekomne veteraner som ressource for det civile erhvervsliv. Private donationer i 2015 Soldaterlegatet har i 2015 modtaget private donationer for i alt kr. Bestyrelsen har mulighed for at uddele aktiver, som tilfalder fonden via uopfordrede private donationer, såfremt donationen efter fondens forhold udgør et ubetydeligt beløb, og det kan antages, at det er gavegiverens ønske, at gaven anvendes til legatuddeling. Resultat og investeringer Soldaterlegatets frie midler er placeret i korte indlån og obligationer. Udbyttet herfra er øremærket til legatuddeling. Obligationer Nominelt Kursværdi Renter kr. Kurs kr. kr. 2,50 Nordea Annuitetslån , ,00 RKD 10T AP (INK) , ,50 RKD 23S.SA , ,00 RKD 27S.S.OA , ,65 Obrigacoes do Tesouro , Volkswagen Intl Fin NV FRN Perp/Call , ,45 Apple Inc. 6/5-2014/ , ,75 A.P. Møller-Maersk EMTN , ,125 Rep of Portugal REGS , Var., Nykredit 21H 550CF6DA Var., Nykredit 47D 500CF60A ,00 Nykredit 05D ,00 RKD 20S.S ,50 RKD 23S.SA Resultat for 2015 før uddelinger udgør kr. Egenkapitalen udgør ultimo året kr.

15 Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner 13 Bestyrelsesberetning 2015 Forventninger til 2016 I 2016 vil Soldaterlegatet fortsat tæt følge Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling af de mange veteransager, der endnu afventer en afgørelse. Der er fortsat store udfordringer i forhold til Arbejdsskadestyrelsens praksis ved sagsbehandlingen af veteransagerne. Soldaterlegatet mener især, at sagerne ikke bliver behandlet grundigt nok, og at myndighederne på tvivlsomt grundlag erklærer dokumenterede hændelser for ikke voldsomme nok til at forsage en arbejdsskade i form af en PTSD-lidelse. Ved sidstnævnte afgørelser forekommer det hyppigt, at speciallægeerklæringer, der fastslår en årsagssammenhæng mellem PTSD-lidelsen og udsendelsen, tilsidesættes af Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandler. Her vil Soldaterlegatet også i 2016 have en stor opgave i at støtte veteranerne til at få revurderet deres sager og i givet fald anket afgørelserne. Derudover vil Soldaterlegatet gøre opmærksom på, at en del veteraner fra de tidlige balkanudsendelser ikke er omfattet af Forsvarets ordning om svie- og smertegodtgørelse samt tilskadekomstpension for overenskomstansatte. Ordningens skæringsdato er den 14. august 1996, hvilket reelt betyder en markant forskelsbehandling af veteraner, der har fået anerkendt en arbejdsskade på den ene eller den anden side af denne dato. Soldaterlegatets klare holdning er, at de veteraner, der i årene har ydet en farefuld indsats på Balkan, burde anerkendes ved at få samme rettigheder som kollegaerne, der efter 1996 er taget på internationale militærmissioner. I forbindelse med analysen af det faldende antal ansøgere planlægger Soldaterlegatet oplysningsindsatser over for relevante kommuner og organisationer med kontaktflader til veteranernes personlige netværk. Indsatserne går konkret ud på at skabe en øget og vedvarende dialog med potentielle ansøgere. Sekretariatet tager initiativ til en række orienterings- og netværksmøder med relevante interessenter for at sikre, at de faldende ansøgertal er et resultat af et faldende behov og ikke af manglende kendskab til Soldaterlegatets arbejde. Projektet Vejen til et godt hverdagsliv vil i 2016 få yderligere fokus i Soldaterlegatet. Erfaringer og resultater fra projektet vil blive præsenteret og diskuteret på en større konference i slutningen af Det brede samarbejde mellem flere private og offentlige aktører i dette projekt er et tydeligt tegn på, at der hersker en stor vilje til at arbejde med veteraners reintegration i det civile samfund. Formidlingen af resultaterne til relevante interessenter skal bidrage til, at især offentlige myndigheder får viden og konkrete værktøjer til at forbedre tilskadekomne veteraners sociale og jobmæssige situation. Endelig arbejder Soldaterlegatet i samarbejde med SFI på at afdække mulighed for ekstern støtte til en opfølgningsundersøgelse af forskningsprojektet Danske hjemvendte soldater. Den opfølgende undersøgelse forventes at blive sat i gang i efteråret Afslutningsvis ønsker Soldaterlegatet at takke for den store interesse og opbakning, som fonden løbende får.

16 Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner 14 Bestyrelsesberetning 5 års oversigt Nøgletal kr. kr. kr. kr. kr. Modtagne donationer Driftsresultat Afgivne bevillinger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Årets resultat ( ) ( ) ( ) Egenkapital

17 Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner 15 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og foreningers (fondslovens) regnskabsbestemmelser. Årsregnskabet er aflagt efter nedenfor anførte regnskabspraksis. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Donationer Donationer indregnes i resultatopgørelsen, når donationen er indbetalt til fonden (Soldaterlegatet). Renteindtægter og -omkostninger Renteindtægter og -omkostninger omfatter periodens renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til administration, markedsføring og revision af fonden. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til fondens personale. Omkostningerne omfatter løn og gager til administration og sagsbehandling af ansøgere. Afgivne bevillinger Afgivne bevillinger indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de bevilliges.

18 Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner 16 Anvendt regnskabspraksis Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen. Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider, der er 3 år. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Mellemregningskonto Mellemregning mellem bundne og disponible aktiver vedrører renter mv., som er indgået på den bundne bankkonto men først overføres til den disponible bankkonto i det efterfølgende år. Mellemregningen udlignes løbende. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Værdipapirer Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser (gæld) indregnes til nominel værdi.

19 Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner 17 Resultatopgørelse for Note kr. t.kr. Modtagne donationer Finansielle indtægter Momsrefusion Indtægter Administrationsomkostninger 3 ( ) (802) Personaleomkostninger 4 ( ) (1.029) Finansielle udgifter 5 ( ) (111) Afskrivninger 6 (96.938) (97) Driftsresultat Skat af årets resultat 0 0 Afgivne bevillinger 7 ( ) (4.986) Årets resultat ( ) Forslag til resultatdisponering Bunden kapital (61.256) 0 Fri kapital ( ) ( ) 1.738

20 Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner 18 Balance pr Note kr. t.kr. Obligationer Bankbeholdninger Mellemregning med frie midler 0 12 Bundne midler Anlægsaktiver Mellemregning med bunde midler 0 (12) Materielle anlægsaktiver Obligationer Bankbeholdninger Periodeafgrænsningsposter Frie midler Omsætningsaktiver Aktiver

21 Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner 19 Balance pr Note kr. t.kr. Bunden kapital Bunden kapital Fri kapital Disponibel fondskapital Skyldige bevillinger Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver

22 Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner 20 Noter 1. Modtagne donationer kr. t.kr. Modtagne donationer fra fonde Modtagne donationer fra private Tilbageførelse af tilgodehavende tilsagn 0 (653) Finansielle indtægter Renteindtægter, bank Renteindtægter, obligationer Kursgevinster Administrationsomkostninger Marketing Telefon og porto Kontorartikler It-udgifter Transport og rejseudgifter Mødeudgifter Husleje Forsikringer og kontingenter Revision Revision - indsamlingsregnskab Gaver og blomster Bankgebyrer og forvaltningsafgift Diverse omkostninger

23 Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner 21 Noter 4. Personaleomkostninger kr. t.kr. Lønninger og gager Pensionsbidrag Andre sociale omkostninger Personaleomkostninger vedr. administration Personaleomkostninger vedr. behandling af uddelinger Gennemsnitligt antal medarbejdere Finansielle udgifter Kurstab Afskrivninger Afskrivninger

24 Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner 22 Noter 7. Bevillinger kr. t.kr. Rekreation og rehabilitering Materialer/proteser Økonomisk bistand Uddannelse Transport Akut bistand Legatpenge 0 14 Juridisk rådgivning Økonomisk rådgivning Socialrådgivning 0 10 Psykiatriske udredninger Indskud til bolig Etablering af bolig Psykolog Psykiater Medicin Behandling Projekt - Økonomisk overblik SFI opfølgningsundersøgelse 0 8 Projekter Hensættelser tilbageført tidligere år ( ) (3.637) Personaleomkostninger vedr. behandling af uddelinger De i note 7 anførte beløb indeholder faktiske uddelinger med tillæg af det resterende bevilgede beløb.

25 Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner 23 Noter 8. Obligationer Nominelt Kursværdi Renter kr. Kurs kr. kr. 2,50 Nordea Annuitetslån , ,00 RKD 10T AP (INK) , ,50 RKD 23S.SA , ,00 RKD 27S.S.OA , Volkswagen Intl Fin NV FRN Perp/Call , ,45 Appel Inc. 6/5-2014/ , ,75 A.P. Møller-Maersk EMTN , ,125 Rep of Portugal REGS , ,00 Nykredit 03D ,50 RKD 23S.SA ,00 RD 23S.SA ,00 RKD 27.S.SOA ,00 RKD 43 D OA ,00 Totalkredit 111 CS Periodiserede renter (2.302) Periodiserede renter Handelsrenter, netto (6.164) Bankbeholdninger Indestående Renter kr. kr. Danske Forvaltning, konto fondsmidler/kapital

26 Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner 24 Noter 10. Materielle anlægsaktiver 2015 kr. Kostpris Kostpris Af- og nedskrivninger ( ) Årets afskrivninger (96.938) Af- og nedskrivninger ( ) Regnskabsmæssig værdi Obligationer Nominelt Kursværdi Renter kr. Kurs kr. kr. 2,50 Nordea Annuitetslån , ,00 RKD 10T AP (INK) , ,50 RKD 23S.SA , ,00 RKD 27S.S.OA , ,65 Obrigacoes do Tesouro , Volkswagen Intl Fin NV FRN Perp/Call , ,45 Apple Inc. 6/5-2014/ , ,75 A.P. Møller-Maersk EMTN , ,125 Rep of Portugal REGS , Var., Nykredit 21H 550CF6DA Var., Nykredit 47D 500CF60A ,00 Nykredit 05D ,00 RKD 20S.S ,50 RKD 23S.SA Periodiserede renter (62.762) Periodiserede renter Handelsrenter, netto ( )

27 Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner 25 Noter 12. Bankbeholdninger Indestående Renter kr. kr. Danske Bank, konto erhvervskonto Danske Forvaltning, konto fondsmidler/kapital Danske Forvaltning, konto forvaltningsafkast Danske Forvaltning, konto højrentekonto Danske Bank, konto Danske Business Periodeafgrænsningsposter kr. t.kr. Renter Øvrige

28 Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner 26 Noter 14. Bunden kapital kr. t.kr. Bunden kapital Overført fra disponibel kapital, jf. afgørelse fra Civilstyrelsen Overført fra disponibel kapital, mellemregning Kursregulering af obligationer (61.256) 0 Bunden kapital Disponibel kapital Disponibel kapital Overført til bunden kapital, jf. afgørelse fra Civilstyrelsen (56.828) (483) Overført til bunden kapital, mellemregning 2014 (11.886) 0 Henlagt til fri kapital ( ) Disponibel kapital Anden gæld A-skat, AM-bidrag og ATP Skyldige feriepenge Skyldig revision Øvrige skyldige omkostninger Årsrapport 2015

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28 Årsrapport

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger CVR-nr. 85 60 97 18. Årsrapport 2009

Tandlægernes Tryghedsordninger CVR-nr. 85 60 97 18. Årsrapport 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Tandlægernes Tryghedsordninger

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner (Soldaterlegatet) CVR-nr. 31 95 74 00. Årsregnskab 2008/09

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner (Soldaterlegatet) CVR-nr. 31 95 74 00. Årsregnskab 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske Soldater

Læs mere

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Baby ApS CVR-nr. 30605616 Årsrapport

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Komplementarselskabet Asschenfeldt, Tyskland Super 20 ApS CVR-nr. 30549953. Årsrapport 2014. Dirigent

Komplementarselskabet Asschenfeldt, Tyskland Super 20 ApS CVR-nr. 30549953. Årsrapport 2014. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Asschenfeldt,

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DORTHEFONDEN CVR-nr. 28 50 57 60

DORTHEFONDEN CVR-nr. 28 50 57 60 CVR-nr. 28 50 57 60 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet, d. Formand STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. januar 2014. Keld Hansen dirigent Harbogade 51 6990 Ulfborg

Læs mere

Årsrapport 2015. Nordea Bank-fonden. CVR-nr.: 11 70 34 88

Årsrapport 2015. Nordea Bank-fonden. CVR-nr.: 11 70 34 88 Årsrapport 2015 Nordea Bank-fonden CVR-nr.: 11 70 34 88 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Generelle oplysninger 4 Ledelsesberetning 6 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2013. Jan Krogh Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837

Læs mere

Det Falsterske Digelag CVR-nr. 60 91 05 10

Det Falsterske Digelag CVR-nr. 60 91 05 10 CVR-nr. 60 91 05 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI ApS

AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI ApS AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Mogens Jørgensen Dirigent Side 2 af 16 Indhold

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby Diplomvej 381 2800 Kgs. Lyngby (CVR nr. 34 53 82 47) Årsregnskab for året 2014 (3. regnskabsår) Fremlagt

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04. Intern årsrapport

Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04. Intern årsrapport Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04 Intern årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

Danske Kreds. Årsregnskab 2012

Danske Kreds. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Danske Kreds CVR-nr. 10 51

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

"Skejnæs" Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49

Skejnæs Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49 "Skejnæs" Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2015. Jens Peter Nielsen

Læs mere

Dantherm Fonden CVR-nr. 87 10 89 10

Dantherm Fonden CVR-nr. 87 10 89 10 CVR-nr. 87 10 89 10 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmøde, d. 09.03.15 Laurits Toft Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et

Læs mere

Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V

Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V CVR-nr. 30 71 70 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Space Copenhagen Design ApS CVR-nr. 25 70 84 15

Space Copenhagen Design ApS CVR-nr. 25 70 84 15 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Space Copenhagen Design ApS CVR-nr.

Læs mere

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836 Årsrapport

Læs mere

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013 Boghandler Henning Clausens Fond CVR-nr. 35 40 50 62 Årsrapport 2013 (1. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens årsmøde den 8/5 2014 Knud Ove Christensen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N, 8200

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2011

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2014

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 65 81 05 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /6 2015 Bjarne Vestergaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

GF Pharma Valdemarshaab 1, 1. sal, 4600 Køge CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma Valdemarshaab 1, 1. sal, 4600 Køge CVR-nr. 32 21 32 86 Valdemarshaab 1, 1. sal, 4600 Køge CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

MOOS+LOOFT APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 1. april 2014. Kirsten Østergaard

MOOS+LOOFT APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 1. april 2014. Kirsten Østergaard Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MOOS+LOOFT APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015 CVR-nr. 10305217 28. maj 2015 Årsrapport 1. april 2014 til 31. marts 2015 Børnehjælpsdagen Strandlodsvej 7 2300 København S Telefon: 3530 9300 www.bhd.dk post@bhd.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06 CVR-nr. 31 08 69 06 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.05.13 Niels Jørgen Kristensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K CVR-nr. 34 88 21 26 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2014 Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 16. juni 2015 Dirigent Navn: Lars Meinertz INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Vesterbro 12 C, Aalborg

K/S Vesterbro 12 C, Aalborg K/S Vesterbro 12 C, Aalborg c/o Habro & Finansgruppen Fund Mamangement A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (14. regnskabsår) CVR nr. 26 17 85 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2015 Godkendt på vandværkets generalforsamling den / 2016 Galoche Allé 6 4600 Køge T:

Læs mere

LÆSØ VARME ÅRSRAPPORT

LÆSØ VARME ÅRSRAPPORT Tlf: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk BODStatsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab LÆSØ VARME A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten e fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Blomster Bazaren ApS Strandvejen 167 2900 Hellerup. Årsrapport. 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 31179114

Blomster Bazaren ApS Strandvejen 167 2900 Hellerup. Årsrapport. 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 31179114 Blomster Bazaren ApS Strandvejen 167 2900 Hellerup Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 31179114 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Bjarne Iversen Dirigent TimeVision Frederiksberg

Læs mere

Baobab Fonden CVR-nr. 29 23 58 99. Årsrapport 2011

Baobab Fonden CVR-nr. 29 23 58 99. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Baobab Fonden CVR-nr. 29 23 58 99 Årsrapport

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk IBDO Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten på selskabets den CVR-NR.

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 96 56 17 00 hirtshals@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Havnegade 18, Box 78 OK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten

Læs mere

Interpart Middelfart ApS Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart. CVR-nummer: 14725636

Interpart Middelfart ApS Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart. CVR-nummer: 14725636 Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart CVR-nummer: 14725636 ÅRSRAPPORT 1. maj 2012 til 30. april 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/10 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Komplementarselskabet Malmø I ApS

Komplementarselskabet Malmø I ApS Komplementarselskabet Malmø I ApS c/o VPM Fund Management A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) CVR-nr. 26 11 73 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

HERNING SVÆVEFLYVECENTER ÅRSRAPPORT

HERNING SVÆVEFLYVECENTER ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 HERNING SVÆVEFLYVECENTER ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2011/2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 25/9 2012 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

InfoCenter Aalborg CVR-nr. 88 07 31 50

InfoCenter Aalborg CVR-nr. 88 07 31 50 CVR-nr. 88 07 31 50 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Jyderup Stations Vandværk A.m.b.a. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup. CVR-nummer: 34 67 57 67. ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31.

Jyderup Stations Vandværk A.m.b.a. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup. CVR-nummer: 34 67 57 67. ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup CVR-nummer: 34 67 57 67 ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31. december 2015 3. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger... 3 Bestyrelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663

Læs mere

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 (31. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 17. november 2014 Flemming Nørgaard

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/3 2015 Britta Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 6. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 12. februar 2013. Dirigent: S. E. Kracht c/o Svendborg

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5-6 Resultatopgørelse 7 Balance 8-9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2010

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske Soldater

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015.

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015. Tlf.: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOTEL AMERIKA A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/2014. Tange Sø Golf A/S Tange Søvej 68 8840 Rødkærsbro

ÅRSRAPPORT 2013/2014. Tange Sø Golf A/S Tange Søvej 68 8840 Rødkærsbro ÅRSRAPPORT 2013/2014 Tange Sø Golf A/S Tange Søvej 68 8840 Rødkærsbro CVR nr. 15273941 Indsender: Revisionsfirmaet HVASS A/S Godkendt Revisionsselskab Storegade 25 8850 Bjerringbro Fremlagt og godkendt

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår Revisionsfirmaet TORBEN JENSEN Godkendt Revisionsanpartsselskab www.torbenjensen.dk CVR.nr. 27521975 Havnepladsen 3 A 7100 Vejle Tlf. 70 20 13 05 Fax 75 85 85 49 E-mail: vejle@torbenjensen.dk Vejlevej

Læs mere

EJENDOMSSELSKABET HJULMAGERVEJ 58 A/S 24. REGNSKABSÅR

EJENDOMSSELSKABET HJULMAGERVEJ 58 A/S 24. REGNSKABSÅR Tlf: 96 2 76 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-99 Frederikshavn CVR-nr. 2 22 26 7222267 EJENDOMSSELSKABET HJULMAGERVEJ 58 A/S ÅRSRAPPORT

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene Vest

Ejerforeningen Fjordstokkene Vest Ejerforeningen Fjordstokkene Vest Årsrapport 2011 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem af RevisorGruppen Danmark og

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2012

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

Janderup Vandværk 6851 Janderup. CVR-nr. 85 11 70 17. ÅRSREGNSKAB 1. januar 2014 til 31. december 2014

Janderup Vandværk 6851 Janderup. CVR-nr. 85 11 70 17. ÅRSREGNSKAB 1. januar 2014 til 31. december 2014 Tlf: 75 18 16 66 esbjerg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Bavnehøjvej 6 DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 70 Janderup Vandværk 6851 Janderup CVR-nr. 85 11 70 17 ÅRSREGNSKAB 1.

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival CVR-nr. 27 75 57 12. Årsrapport 2009/10

Sorø Internationale Musikfestival CVR-nr. 27 75 57 12. Årsrapport 2009/10 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival CVR-nr. 27

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Falcks Seniorforening CVR-nr.:

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev

Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev Årsrapport pr. 31. 12. 2013 Sønderjyllands Golfklub Ledelsesberetning for sæsonen 2013. Foreningens regnskabsår er 1.1.-31.12. Hovedaktivitet

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere